OV - Bảng ô vuông
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.5 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: nguyenxuanhaa3

Cho một bảng ô vuông N hàng M cột, mỗi ô vuông có giá trị 1 hoặc 2. bảng ô vuông có thể dịch chuyển theo một trong bốn cách Up-Down-Left-Right:

-Up: các dòng dịch chuyển lên trên 1 dòng, dòng trên cùng dịch chuyển xuống dưới cùng.

-Down: các dòng dịch chuyển xuống dưới 1 dòng, dòng dưới cùng dịch chuyển lên trên cùng

-Left : các cột dịch chuyển sang trái 1 cột, cột tráu nhất dịch chuyển tới cột phải nhất.

-Right : các cột dịch chuyển sang phải 1 cột, cột phải nhất dịch chuyển tới cột trái nhất.

Cho T truy vấn thuộc một trong 4 loại:

1 x : thực hiện x lệnh Down với bảng ô vuông đã cho.

2 x : thực hiện x lệnh Right với bảng ô vuông đã cho.

3 x : thực hiện x lệnh Up với bảng ô vuông đã cho.

4 x : thực hiện x lệnh Left với bảng ô vuông đã cho.

Với mỗi truy vấn hãy đưa ra số ô vuông 2x2 có tổng bằng 4 hoặc 8. 

Input 

-Dòng đầu gồm 2 số N M

-N dòng tiếp mỗi dòng có M số nguyên 1 hoặc 2

-Dòng N+1 có số nguyên T.

-T dòng tiếp theo chứa các  truy vấn.

Output

-Gồm T dòng, mỗi dòng ghi số ô vuông 2x2 cần tìm.

Giới hạn:

1<=N,M<=2000;

1<=x<=109;

1<=T<=105;

Ví dụ

 • input
  4 5
  1 1 2 2 2
  1 1 2 2 2
  2 2 2 2 1
  1 1 1 1 1
  14
  1 1
  1 2
  1 3
  2 1
  2 2
  2 3
  2 4
  4 1
  4 2
  4 3
  4 4
  3 1
  3 2
  3 3
  output
  5
  4
  2
  3
  2
  4
  3
  3
  4
  2
  3
  2
  4
  5
Back to Top