KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014)
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 2.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Cho một mảng A gồm N số nguyên A1, A2, ..., AN. Mảng này được sinh ra từ công thức sau với S, C1, C2, M là các số nguyên cho trước:

      A1 = S

      Ai = (C1 x Ai-1 + C2) mod M (i ≥ 2)

Bạn hãy tìm K số nguyên nhỏ nhất của mảng A.

Dữ liệu nhập:

- Gồm các số N, K, S, C1, C2, M, mỗi số cách nhau một khoảng trắng, 1 ≤ N ≤ 107, K ≤ min(N, 100), 0 ≤ S, C1, C2 ≤ 107, 2 ≤ M ≤ 107.

Dữ liệu xuất:

- Gồm K số nguyên nhỏ nhất của mảng A trên một dòng, mỗi số nguyên cách nhau một khoảng trắng, các số được in ra theo thứ tự tăng dần.

Ví dụ

 • input
  10000 9 71 197 5 91723
  output
  3 4 4 24 40 40 41 49 71
 • input
  2014 4 27 279 64 97264
  output
  27 77 221 251
Back to Top