CNTPALIN - Đếm số Palindrome
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: huynhduy_hmd

Một số nguyên dạng Palindrome là số mà đọc từ trái qua phải hay từ phải qua trái đều giống nhau, ví dụ các số Palindrome: 101, 22, 123321.

Cho hai số nguyên L, R. Hãy đếm số lượng số Palindrome trong đoạn L, R.

Input:

- Dòng đầu là T (T <= 50000), số lượng cặp số L, R.

- T dòng sau, mỗi dòng gồm hai số nguyên L, R (0 <= L, R <= 1017 ).

Output:

- Gồm T dòng tương ứng là số lượng số Palindrome trong đoạn L, R.

Ví dụ

 • input
  4
  1 10
  100 1
  1 1000
  1 10000
  output
  9
  18
  108
  198
Back to Top