SUMGCD - SUMGCD
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: nghethuat102

Gọi gcd(x, y) là ước chung lớn nhất của 2 số x và y; F[n] là tổng gcd(i, j) với 1 <= i, j <= n và i < j;

Yêu cầu: tính F[n];

Dữ liệu vào: 

 • Dòng đầu chứa số T (T <= 100000) là số test;
 • Dòng thứ 2 đến T + 1, mỗi dòng chứa số N (1 <= N <= 1000000);

Xuất ra: 

 • gồm T dòng là kết quả tương ứng.

Nguồn bài: (ACM World Final Warm up 1 - 2008) 

Ví dụ

 • input
  5
  1
  2
  3
  4
  5
  output
  0
  1
  3
  7
  11

giải thích: F[4] = gcd(1, 2) + gcd(1, 3)  + gcd(1, 4) + gcd(2, 3) + gcd(2, 4) + gcd(3, 4) = 7;

Back to Top