SN - Làm việc song song
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: nguyenxuanhaa3

Có N chương trình ( đánh số từ 1 đến N ) cần được thực hiện song song trên M máy ( đánh số từ 1 đến M , M>=N) . Do đặc tính khác nhau của mỗi chương trình và cấu hình khác nhau của mỗi máy nên mỗi máy chỉ có thể thực hiện được một số chương trình vỡi những thời gian hoàn thành khác nhau . Cần phân công mỗi máy chạy một chương trình ( bắt đầu cùng một thời điểm ) để tất cả các chương trình đều được thực hiện với thời gian hoàn thành sớm nhất .

Dữ liệu :     

-         Dòng đầu tiên là số M , N

-         M dòng sau biểu diễn T[i,j] là những số nguyên ,ghi nhận thời gian máy i hoàn thành chương trình j với quy ước T[i,j] =-1 nếu không thực hiện được . Các số ghi trên cùng một dòng cách nhau ít nhất một dấu trắng . Giới hạn M<=100 .

Kết quả :    

-        Nếu không có phương án phân công thì kết quả ghi một số –1.

-         Nếu có ghi ra thời gian hoàn thành.

Ví dụ

 • input
  4 3
  -1 5 6
  4 3 –1
  7 5 –1
  6 –1 3
  output
  5
Back to Top