MERGENUM - Ghép số
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: middlest

Cho hai số nguyên dương x, y, ta xây dựng số z bằng cách ghép các chữ số của x và y sao cho thứ tự các chữ số của x và y vẫn giữ nguyên trên z. Tìm giá trị bé nhất và lớn nhất của z.

Dữ liệu vào

Một dòng gồm 2 số nguyên dương x, y

Dữ liệu ra

Dòng thứ nhất ghi giá trị bé nhất của z và dòng thứ hai ghi giá trị lớn nhất của z

Giới hạn

1 <= x, y <= 108, dữ liệu đảm bảo không có các chữ số 0 vô nghĩa của x và y.

Ví dụ

  • input
    13 26
    output
    1236
    2613
Back to Top