COLOUR - Tô màu
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: nguyenxuanhaa3

Cho N số từ 1 đến N được viết vào các ô của bảng kích thước 2*N sao cho mỗi số xuất hiện đúng 2 lần trong bảng và mỗi cột chứa 2 số khác nhau

Chúng ta sẽ tô màu mỗi ô bằng màu trắng hoặc đen sao cho 2 ô ở cùng một cột sẽ tô màu khác nhau và các ô chứa các số bằng nhau cũng sẽ tô màu khác nhau. VD:

Yêu cầu: Có bao nhiêu cách tô màu như vậy?

*Chú ý: đáp số giới hạn kiểu longint

 1<=N <=10000

 

Ví dụ

 • input
  5
  1 5 3 1 5
  4 2 2 4 3
  output
  4
Back to Top