EQUATION2 - Phương trình
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 5.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 512 megabyte
Đăng bởi: namnguyen123

Phương trình
Xét phương trình sau:
     a.x + b.y + c.z + d.t = n, trong đó a, b, c, d, n là hằng số nguyên dương.
Một bộ (x, y, z, t) được gọi là một nghiệm nguyên không âm của phương trình trên nếu: x, y, z, t
là bốn số nguyên không âm và thỏa mãn a.x + b.y + c.x + d.t = n.


Yêu cầu: Cho các số nguyên dương a, b, c, d, n, M, gọi K số nghiệm nguyên không âm của
phương trình a.x + b.y + c.z + d.t = n, hãy tính phần dư của K chia M.


Input
- Gồm một dòng chứa 6 số nguyên dương a, b, c, d, n, M (0 < a , b , c , d  ≤ 5 ; n ≤ 1010000  ; M ≤ 109);
Output
- Gồm một dòng chứa một số nguyên là đáp án của bài toán.

Ví dụ

  • input
    1 1 1 1 1 100
    output
    4

Phương trình x + y + z + t = 1 có 4 nghiệm là (1,0,0,0) , (0,1,0,0) , (0,0,1,0) , (0,0,0,1) .

Back to Top