CANDY1 - Chia kẹo 1
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 256 megabyte
Đăng bởi: namnguyen123

Cho m cái kẹo cần chia cho n đứa trẻ .

Yêu cầu : Đếm số cách chia kẹo cho n đứa trẻ sao cho mỗi đứa có ít nhất là k cái kẹo . 

Kết quả lấy phần dư khia chia cho 100003 . 

INPUT : 

Dòng đầu : Gồm số nguyên dương số test : T ( T  < 10000) . 

T dòng tiếp theo . Mỗi dòng chứa ba số nguyên dương m , n , k ( m , n , k  <  1016 ) . 

OUTPUT : Kết quả bài toán . 

Ví dụ

  • input
    1
    3 2 1
    output
    2
Back to Top