MULBIG - A MŨ B
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 3.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: vinhntndu

Cho hai số tự nhiên a và b (1<=a,b<2000).

Tính ab-ba

Sample Input

2 3

Sample Input

-1

Ví dụ

Back to Top