SODA - Số đặc biệt (ACMVN 9-2014)
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Một số nguyên dương X là một số đặc biệt nếu X thỏa mãn các điều kiện sau đây:

- X có k chữ số ( 1 ≤ k ≤ 10), được đánh số từ 1 đến k theo thứ tự từ trái sang phải (chữ số thứ 1 là quan trọng nhất, chữ số thứ k là ít quan trọng nhất).

- Giá trị của chữ số thứ i bằng với số lần xuất hiện của chữ số i -1 trong X.

Ví dụ:

1)  21200 là số đặt biệt:

     - Chữ số thứ i = 1 có giá trị là 2, i -1 = 0, trong số 21200 có 2 số 0. Vậy chữ số thứ 1 đáp ứng được yêu cầu tính chất đặc biệt.

     - Chữ số thứ i = 2 có giá trị là 1, i -1 = 1, trong số 21200 có 1 số 1. Vậy chữ số thứ 2 đáp ứng được yêu cầu tính chất đặc biệt.

     - Chữ số thứ i = 3 có giá trị là 2, i -1 = 2, trong số 21200 có 2 số 2. Vậy chữ số thứ 3 đáp ứng được yêu cầu tính chất đặc biệt.

     - Chữ số thứ i = 4 có giá trị là 0, i -1 = 3, trong số 21200 không có số 3. Vậy chữ số thứ 4 đáp ứng được yêu cầu tính chất đặc biệt.

     - Chữ số thứ i = 5 có giá trị là 0, i -1 = 4, trong số 21200 không có số 4. Vậy chữ số thứ 5 đáp ứng được yêu cầu tính chất đặc biệt.

2)  8000000010 không phải là số đặt biệt: chữ số thứ i = 2 có giá trị là 0, i -1 = 1. Tuy nhiên trong số này có 1 số 1.

Dữ liệu nhập:

- Là một số k duy nhất (1 ≤ k ≤ 10)

Dữ liệu xuất:

- Là các số nguyên dương X có k chữ số thỏa mãn điều kiện số đặc biệt, mỗi số cách nhau một khoảng trắng. Nếu không có số nào thỏa mãn in ra -1.

Ví dụ

 • input
  1
  output
  -1
 • input
  5
  output
  21200
Back to Top