TIVI - Truyền hình
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

        Khi có quá nhiều kênh truyền hình với rất nhiều chương trình giải trí thú vị, bạn sẽ chọn lựa xem những chương trình nào? Đây quả là một câu hỏi khó.
       Có n chương trình giải trí, chương trình thứ i (1 ≤ i ≤ n) có thời điểm bắt đầu là si và thời điểm kết thúc là ti. Chương trình giải trí thứ i và chương trình giải trí thứ j (với 1 ≤ i < j ≤ n) được gọi là không phù hợp với nhau về lịch phát sóng nếu người xem không thể xem trọn vẹn nội dung của cả hai chương trình giải trí này. Nếu thời điểm kết thúc ti của chương trình i là thời điểm bắt đầu sj của chương trình j thì hai chương trình này vẫn được xem là có lịch phát sóng phù hợp với nhau.
Ví dụ: Có 3 chương trình giải trí như sau: Chương trình 1 (s1= 7, t1= 10), chương trình 2 (s2= 12, t2= 15), chương trình 3 (s3= 10, t3= 20). Chương trình 1 và chương trình 2 có lịch phát sóng phù hợp với nhau. Tương tự, chương trình 1 và chương trình 3 cũng được xem là có lịch phát sóng phù hợp với nhau. Tuy nhiên, chương trình 2 và chương trình 3 có lịch phát sóng không phù hợp với nhau.
Yêu cầu: Cho biết kế hoạch phát sóng của N chương trình giải trí, hãy xác định có bao nhiêu cặp chương trình có lịch phát sóng không phù hợp với nhau.

Dữ liệu nhập: gồm các dòng sau:

- Dòng đầu tiên chứa một số nguyên dương n (với n ≤ 1.000).

- Dòng thứ i trong số  n dòng tiếp theo (1 ≤  i ≤  n), mỗi dòng gồm hai số nguyên dương si và ti là thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc của chương trình giải trí thứ i (với 1 ≤ si < ti ≤ 105). Các số trên cùng một dòng được ghi cách nhau bởi 1 khoảng trắng.

Dữ liệu xuất:

- Là một số nguyên xác định số lượng cặp chương trình có lịch phát sóng không phù hợp với nhau.

Ví dụ

 • input
  3
  7 10
  12 15
  10 20
  output
  1
 • input
  3
  1 3
  3 5
  5 7
  output
  0
Back to Top