XOSO - Xóa số (OLPCĐ 2012)
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Cho dãy n số nguyên không âm a1, a2, ..., an . Người ta tiến hành chọn ra 2 chỉ số i, j sao cho i < j
và xóa khỏi dãy 2 số ai, aj để tổng giá trị các số còn lại trong dãy là số chẵn.
Yêu cầu: Cho dãy số a1, a2, ..., an. Hãy đếm số lượng cách chọn 2 chỉ số i, j thỏa mãn. Hai cách chọn khác nhau nếu tồn tại một chỉ số khác nhau.
Dữ liệu nhập: gồm 2 dòng
-  Dòng 1: chứa số nguyên n (2 ≤ n ≤ 106)       
-  Dòng 2: chứa n số nguyên không âm a1, a2, ..., an (0 ≤ ai ≤ 109)              
Dữ liệu xuất:

- Là một số nguyên cho biết số cách chọn 2 chỉ số i, j thỏa mãn.

Ví dụ

 • input
  5
  1 2 3 4 5
  output
  6
 • input
  5
  2 4 6 8 10
  output
  10
Back to Top