HIVU - Hình vuông
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

        Cho 4 điểm tọa độ nguyên trên mặt tọa độ Decartes. Hỏi 4 điểm đó có tạo thành một hình vuông hay không?

Dữ liệu nhập: Gồm 4 dòng

- Dòng thứ i gồm hai số nguyên xi và yi là hoành độ và tung độ của điểm thứ i, hai số cách nhau một khoảng trắng (-100 ≤ xi, yi ≤ 100). Dữ liệu cho đảm bảo không có hai điểm nào trùng nhau.

Dữ liệu xuất:

- Nếu 4 điểm trên tạo thành một hình vuông, in ra "YES", nếu không phải in ra "NO".

Ví dụ

 • input
  0 0
  1 0
  0 1
  1 1
  output
  YES
 • input
  0 0
  0 1
  0 2
  0 3
  output
  NO
 • input
  1 0
  1 2
  2 1
  0 1
  output
  YES

Hình vuông là hình thoi có hai đường chéo bằng nhau.
 

Back to Top