SODEP - Số đẹp
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Số tự nhiên N được gọi là số đẹp nếu cộng các chữ số của N lại ta có một số mà kết thúc bằng 9. Ví dụ một số số đẹp là 18 (1+8=9), 234 (2+3+4=9), 658 (6+5+8=19). Cho một số N, hãy kiểm tra xem N có phải là số đẹp hay không.

Dữ liệu nhập:

- Là số nguyên N (0 ≤ n ≤ 109)

Dữ liệu xuất:

- Nếu N là số đẹp, in ra "YES", nếu không in ra "NO"

Ví dụ

 • input
  27
  output
  YES
 • input
  658
  output
  YES
 • input
  111
  output
  NO
Back to Top