NGAY - Ngày tiếp theo
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Giả sử hôm này là ngày d tháng t năm n. Hỏi ngày mai là ngày mấy?

Dữ liệu nhập:

- Gồm 3 số d, t, n cách nhau một khoảng trắng biểu thị cho ngày, tháng, năm (1 ≤ d ≤ 31, 1 ≤ t ≤ 12, 0 ≤ n ≤ 9999). Dữ liệu cho đảm bảo là một ngày hợp lệ (Ví dụ ngày không hợp lệ: 31 2 2014)

Dữ liệu xuất:

- In ra ngày, tháng, năm của ngày tiếp theo, mỗi số cách nhau một khoảng trắng. Không in số 0 ở đầu ngày và tháng.

Ví dụ

 • input
  1 1 2014
  output
  2 1 2014
 • input
  31 1 2014
  output
  1 2 2014
Back to Top