BINA - Biễu diễn nhị phân
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Cho một số nguyên dương n. Hãy in ra biễu diễn nhị phân của n.

Dữ liệu nhập:

- Là số nguyên dương n (0 ≤ n ≤ 109)

Dữ liệu xuất:

- Biểu diễn nhị phân của n.

Ví dụ

  • input
    29
    output
    11101
Back to Top