Xem theo dạng bài
Danh sách bài tập
Tên bài tập Dạng bài Số giải được
BEAUTRI Tam giác đẹp Hình học, Mức cơ bản 8
CANDY2 Chia kẹo 2 Mức độ khó, Toán 0
CANDY1 Chia kẹo 1 Mức cơ bản, Toán 22
SMINROAD Đường đi trọng số nhỏ nhất Mức cơ bản, Union-Find Disjoint Set 20
DISTTREE Khoảng cách trong cây Quy hoạch động trên Cây 24
PREPRODUCT Tích Tiền Tố Mức cơ bản 9
P2GRP Tổng các đường đi ngắn nhất Mức độ dễ 8
GCDFIB Ước chung lớn nhất của dãy fibonacci Toán 7
EQUATION2 Phương trình Mức độ rất khó, Quy hoạch động 8
EQUATION1 Phương trình Mức độ khó, Quy hoạch động 6
QUEUE Xếp hàng Sắp xếp 88
EXP Biểu thức Quay lui, Quy hoạch động 6
LAMP Đèn màu Toán 13
SUMINT Tổng nguyên Toán 59
CHNREST Chinese restaurant Đệ quy, Nhánh cận, Quay lui, Quy hoạch động 15
UAV 30-4-11-2016 Bài 3 Mức độ khó, Tham lam 24
COLOUR Tô màu Đồ thị 27
BUILDROAD Xây dựng đường đua Luồng cực đại (Maxflow), Cặp ghép 6
BALLGMTWO Trò chơi với những viên bi 2 Toán 5
WWCITY Thành phố WW DFS và BFS, Đồ thị, Toán 15
SCHOOLWAY Đường đến trường DFS và BFS, Đồ thị 10
BALLGAME Trò chơi với những viên bi Quy hoạch động trạng thái, Toán 23
DISTANCE Khoảng cách 2 Đồ thị, Toán 61
EZSORT Sắp xếp là chuyện nhỏ! Mức độ dễ 230
MERGENUM Ghép số Mức độ dễ, Quay lui 207
SEQ198 SEQ198 - VOI 2016 Quy hoạch động 41
SN Làm việc song song Luồng cực đại (Maxflow), Cặp ghép, Tìm nhị phân 20
SPIRAL Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) DFS và BFS 75
SUMGCD SUMGCD Mức độ khó, Toán 26
CoTreeGame Colored Tree Game 6
Lucky Game Lucky Game 5
Candies Candies 16
TutOnEqua Tutoring on equations 42
CANAL Canal 31
TETRIS Tetris 40
CNTPALIN Đếm số Palindrome 37
EZ1 EZ AF 1 8
CPASS Mật khẩu máy tính 38
OV Bảng ô vuông 15
HC Hồ nước 73
DIFFERENCE DIFFERENCE Mức độ khó 15
TRANSINFO Truyền thông tin DFS và BFS, Đồ thị 36
CALNUM Đếm số Quy hoạch động 30
CALTEAM Tính số lượng team Heap 40
MAXXOR Giá trị lớn nhất Trie 158
EDITPIC Chỉnh sửa ảnh Vét cạn 58
COUNTNUM Số lượng số Vét cạn 642
CANSU CÁN SỰ Nhánh cận 6
DS ebola DFS và BFS 268
QT Quân Tượng DFS và BFS 78
BW Nối điểm DFS và BFS 129
EZ0 EZ AF Toán 8
SumTable Tổng trên bảng số Binary Indexed Tree 2D, Mức độ khó 72
MiMaTable Min max trên bảng số Mức độ khó, Segment Tree 2D 24
PL Đường đi ngắn nhất DFS và BFS 16
Chenhlech Chênh lệch Mức độ khó, Tìm nhị phân 168
Xauduynhat Xâu duy nhất Mức độ dễ 439
Chialaydu Chia lấy dư Mức độ dễ 677
Khieuvu3 Khiêu vũ 3 Mức độ dễ, Tìm nhị phân 587
CapdoiHH Cặp đôi hoàn hảo Binary Indexed Tree, DFS và BFS, Mức độ khó 52
AnBuffet Ăn buffet Mức độ khó, Quay lui, Segment Tree, Tìm nhị phân 59
Capxach Cặp xách Mức độ dễ, Quy hoạch động 336
EZFORMULA Tính toán đơn giản Mức cơ bản 101
VERSUSGAME Trò chơi đối kháng Mức độ dễ, Quy hoạch động 121
LCSUB2 Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 Mức độ dễ 36
ZEROPATH Phân tích số DFS và BFS 196
HAMAR Hàm số Mức cơ bản, Quy hoạch động 42
AGEGAME Trò chơi đoán tuổi Mức độ khó, Toán 10
DYNASTIES Các triều đại cổ Mức độ khó 5
PRIMEPW Lũy thừa số nguyên tố Mức độ khó, Toán 19
ROBOT5 Robot đi tuần Mức độ dễ, Toán 196
LCSUB Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Mức độ khó, Quy hoạch động 166
CIRCLENUM Số vòng Mức độ khó, Toán 117
ALARM Đồng hồ báo thức Mức độ dễ 386
EXACT Cân đúng Mức độ khó 8
FINDTEXT Trò chơi tìm chữ 3 Hash, KMP, Z Function, Mức độ khó 58
IO Hàng đợi với độ ưu tiên Heap 102
CNHOM Chia Nhóm Đồ thị 21
CHUTIEU Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Mức độ dễ, Quy hoạch động 21
QUANMA Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Mức cơ bản 183
TAITRONG Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Đồ thị, Mức độ dễ 157
KGMEQNUM Phép biến đổi Mức độ khó, Quy hoạch động trạng thái, Tham lam 6
SAGAIN Lại là xâu Mức cơ bản 12
VDSEQ04 Giá trị trung bình Mức độ khó 47
VDSEQ03 Doanh thu công ty Mức độ khó 80
VDSEQ02 Dãy số chia hết Mức độ dễ 231
VDSEQ01 Trò chơi với dãy số Mức độ dễ 233
NUMFINAL1 Lại là chữ số tận cùng Mức độ dễ, Toán 170
NUMFINAL Chữ số tận cùng Mức độ dễ, Toán 683
HELLO Xin chào Mức độ dễ 571
VD2016BT1 Robot gõ tắt Mức độ khó 9
TAXI Taxi Mức độ dễ 312
KGMSOCKETS Mạng lưới điện Mức độ khó, Quy hoạch động 7
RTRIANGLE Tam giác vuông cân Hình học, Mức độ dễ, Toán 590
AMESSAGE Tín hiệu ngoài hành tinh Mức độ khó, Trie 44
TABLE Bàn tiệc tất niên Hình học, Mức độ dễ, Toán 106
BANHCHUNG Nấu bánh chưng Mức độ dễ, Quy hoạch động 326
ALPHANUM Chỉ số Alpha Mức độ khó 12
HFAMOUS Người nổi tiếng Đồ thị, Mức độ khó, Ngăn xếp 73
KIENTRUCCO Kiến trúc cổ Mức độ khó 15
TAOQUAN Táo quân Mức độ dễ 390
CSTRING Xâu chung Mức độ dễ, Toán 35
HOMEWORK Bài tập ngày Tết Mức độ dễ, Toán 180
PSU01 Dãy chia hết Quy hoạch động, Toán 47
WORDFIND2 Trò chơi tìm chữ 2 Hash, Mức độ khó 19
WORDFIND Trò chơi tìm chữ Hash, Mức độ khó 26
HMD03 Công ti vận tải Quy hoạch động 7
LUNARNY Đi chơi Tết Mức độ khó, Tìm nhị phân 7
HMD02 Cây phả hệ Mức độ khó 5
HMD01 Hòa nhạc Ngăn xếp 50
MAIL Thư điện tử Quy hoạch động 12
CBGBINARY Đếm dãy nhị phân Mức độ khó 7
DT2 DT3 Mức độ khó 39
DT1 DT2 Mức độ khó 47
DT DT1 Mức độ dễ 193
RECLAND Rectangle Land Segment Tree 7
AIRCON Điều hòa không khí Mức độ dễ 105
CLASSY Giai cấp Mức độ dễ, Sắp xếp 12
VERVALUE Giá trị của đỉnh Đồ thị, Segment Tree 45
SUMCAL Tính tổng Toán 43
DISNUMBER Số phân biệt Quy hoạch động 16
LUCKYNUM Số may mắn Toán 127
DEMSO Đếm số Vét cạn 254
MINDROP Tính số thao tác ít nhất Vét cạn 416
DAYSO10 Hai dãy con Mức độ khó, Quy hoạch động 140
BUS2 Xe khách DFS và BFS, Đường đi ngắn nhất, Mức độ khó 93
ROADCBG Vượt qua đường Mức độ khó, Sắp xếp, Tìm nhị phân 14
1CHIEU Đường một chiều Mức độ dễ 179
DAYSO9 Dãy số Mức độ dễ 328
LTXAU Lũy thừa xâu Mức độ dễ 98
EXCHANGE Đổi tiền DFS và BFS 26
AGAR Agar.io Mức độ dễ 99
ONLYONECBG Kết thân Mức độ dễ 22
HALLOWEEN Đi chơi Halloween Mức độ dễ, Tìm nhị phân 24
TRACKCBG Trường đua Mức độ khó 21
NUMPASSCBG Mã khoá Toán 20
PI Đếm số nguyên tố Mức độ khó 103
PATROL2 Đi tuần kho (ACMVN 10-2015 D) Mức độ khó, Toán 5
RTREE Chiều cao cây (ACMVN 10-2015 J) Mức độ khó, Tham lam 31
ATTCBG Số hấp dẫn Mức độ dễ 26
VACCINE VACCINE Quy hoạch động 23
SCBG Dãy hoàn hảo Mức độ dễ 36
COBAN Một bài tập mức cơ bản Mức cơ bản 15
NGHICHTHE2 Đếm Cặp Nghịch Thế Binary Indexed Tree 8
DICE Đổ xúc xắc Mức độ khó, Quy hoạch động, Segment Tree 75
NGHICHTHE Đếm cặp nghịch thế Binary Indexed Tree 22
QN5 Tem nek Mức độ dễ 84
QN4 Tránh lụt ^^ Mức độ dễ 30
QN QN-Chính Phương Mức độ dễ 416
GAO Siêu nhân GAO Mức độ dễ, Toán 30
CHUSO2 Tìm chữ số Mức độ dễ, Toán 116
NAMNU Vòng tròn nam nữ Mức cơ bản 527
POWER Số mũ Toán 123
STUDY Kế hoạch học tập Mức độ dễ, Quy hoạch động 223
TREASURE Đảo kho báu DFS và BFS, Mức độ khó, Quy hoạch động, Tìm nhị phân 82
TIMSO2 Tìm số Mức độ dễ, Tham lam, Toán 579
VIETCHU Viết bằng chữ Mức độ dễ 82
TRUTIN Truyền tin Cây khung nhỏ nhất, Mức độ khó 55
HARA Dán hàng rào Đệ quy, Mức độ khó 110
RECT Hình chữ nhật Mức độ dễ 19
FIGHT Ngôi làng thượng võ Mức độ dễ, Toán, Trò chơi 82
STONE Trò chơi bốc đá Mức độ dễ, Trò chơi 73
LINES Đường thẳng cắt nhau Hình học, Mức độ dễ 416
CODEN Cột Đèn Mức cơ bản 458
DAYSO8 Dãy số Mức độ dễ 55
Gian An Mức cơ bản, Mức độ dễ 285
TT TIENTE Quay lui 211
ROOT Rút gọn căn Mức độ khó, Toán 260
NEGATIVE Số phủ định Mức độ dễ 185
DIVIDE Chia quà Mức độ dễ, Quy hoạch động 38
GALLERY Triển lãm tranh Mức độ khó, Quy hoạch động 72
CPER Hoán vị Mức cơ bản 182
STRCMP So Sánh Xâu Con Mức độ dễ 21
KEOCO Kéo co Quy hoạch động 80
MOBI Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Mức độ dễ, Tìm nhị phân 272
SEMINAR Xếp lịch hội nghị Luồng cực đại (Maxflow), Tìm nhị phân 15
CHOSO Chọn số bằng nhau Mức độ dễ 244
FNUM Số cuối cùng Mức cơ bản 702
CHAIN Nối chuỗi xích Mức độ dễ, Tham lam 196
ANTRA Ăn trắng Mức cơ bản 262
CARDS Thẻ bài Heap, Mức độ khó 136
BANK Xếp hàng gửi tiền Mức độ khó, Quy hoạch động 181
STRAGAIN Lại là chuỗi DFS và BFS, Mức độ khó 30
MEETING Lễ Meeting Mức độ khó, Vét cạn 15
ANTO An toàn giao thông (OLP 2011) Mức độ khó, Segment Tree 55
MAZE Mê cung DFS và BFS, Mức độ khó 26
HEXG Hexgame (OLP 2011) DFS và BFS, Mức độ khó 47
GROUP Chia nhóm Quy hoạch động 49
GEN GENOME (OLP 2010) Hash, Mức độ khó, Sắp xếp, Tìm nhị phân 54
MULTI Dấu trong đoạn Mức độ dễ 143
DETRU Đến trường (OLP 2010) Đường đi ngắn nhất, Mức độ khó, Quy hoạch động 60
TROXE Trông xe (OLP 2010) Mức cơ bản 530
SOCCER Lịch thi đấu Mức độ khó, Quy hoạch động trạng thái 13
DAOTAO Đào tạo từ xa (OLP 2009) Mức độ khó, Tham lam 19
OPT Tùy chọn (OLP 2009) DFS và BFS, Mức độ khó, Quy hoạch động 12
SUMARR Tính tổng thôi mà Mức độ khó 59
TITO3 Lại tính tổng Mức độ khó 11
CH Chỉnh Hợp KL Mức cơ bản 143
CHAR Đếm ký tự Mức cơ bản 668
HEXA Lục giác đều (OLP 2008) Hình học, Mức độ dễ 71
SEG Chia đoạn Mức độ dễ 151
MKC Mật khẩu Mức cơ bản 1025
EULER Tính hàm Toán 10
EASYSTR Một bài tập về xâu Mức độ dễ 9
ROMAN Số La Mã Mức cơ bản 503
PLP Palindrome Mức độ dễ 15
ROBOT4 Robot tìm đường DFS và BFS, Mức độ khó 65
LIVETILE Windows Phone Live Tile Mức độ dễ 43
LCRLR Xử lý xâu Mức độ khó, Quy hoạch động 13
MXOR Tổng lớn nhất Mức độ khó, Toán 35
CHUSO Chữ số Mức độ dễ, Toán 122
DTPHU Diện tích phủ Mức độ khó 18
DAYSO7 Dãy số (OLP Không chuyên 2014) Mức độ khó, Quy hoạch động 126
ROBOT3 ROBOT (OLP Không chuyên 2013) Mức độ khó, Tham lam 59
XYZ Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) Mức độ dễ 122
TAPSO Tập số (OLP Không chuyên 2011) Mức độ dễ 112
SMACA Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) Mức độ khó 68
GOMIN Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) Mức độ dễ 101
SVOI Chuẩn bị SVOI (OLP Không chuyên 2010) Mức độ dễ 154
DAUGIA Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Mức cơ bản 617
KEBA2 Kết bạn (OLP Không chuyên 2009) Mức độ khó 169
DAYSO6 Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Mức độ khó, Quy hoạch động 254
MOCO Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) Hình học, Mức độ khó 59
DAYSO4 Dãy số (OLP Không chuyên 2008) Mức độ dễ 107
FSTR Tính hàm Mức độ khó, Suffix Arrays 14
CUBICS Khối lập phương Mức độ dễ 51
COUNT COUNT Toán 15
DOANP2 Chiều dài phủ Mức độ dễ, Sắp xếp 448
PALI2 Tách chuỗi đối xứng Mức độ khó, Quy hoạch động 89
DOMINO2 Nối vòng Domino Đồ thị, Mức độ khó 24
DEMSO0 Đếm số không bên phải Mức cơ bản 885
ZUMA Game Zuma Mức độ dễ 132
BASE Hệ cơ số Toán 18
INTSLE Giải hệ Mức độ dễ, Toán 69
GAMES Trò chơi xếp gạch Mức độ khó, Segment Tree 141
HIVU2 Đếm hình vuông Hình học, Mức độ khó 55
BIDA Đánh bida Mức độ dễ, Toán 67
TILE Chồng gạch Mức độ dễ, Sắp xếp, Tham lam 742
BUBGAME Bubbies Game Mức độ khó 7
TABGAME Trò chơi với bảng số Mức độ khó 10
NGNGU Ngôn ngữ Mức độ dễ 96
MAMA Ma cũ ma mới Binary Indexed Tree, Mức độ khó 94
DAYNGO3 Dãy ngoặc 3 Binary Indexed Tree, Mức độ khó 37
HOANVI Hoán Vị Mức độ khó 24
HOBOI Hồ Bơi Mức độ dễ 107
CODE Chuyển Mã Mức độ dễ 161
HANA2 Hái nấm 2 (OLP 2008) Mức độ khó, Quy hoạch động trạng thái 97
ROBOT2 Robot và số nguyên tố Mức độ khó 47
DEMUOC Đếm ước Mức độ khó 22
TOUR Tham quan những cây cầu DFS và BFS, Mức độ khó 61
QUACAU Qua cầu Mức độ khó, Quy hoạch động, Tham lam 130
BARA Bánh rán Mức cơ bản 707
STAIN Xóa vết bẩn Mức độ khó, Quy hoạch động trạng thái 9
MESSI Lionel Messi Mức độ khó, Toán 44
VIENBI Viên bi màu nhiệm Mức độ dễ 200
FIBO5 Fibonacci Mức độ khó, Toán 32
KAGARO Kangaroo đi thăm bạn Mức độ khó, Tham lam, Toán 227
LUCKYRE LUCKYRE Nhánh cận, P.pháp sinh, Sắp xếp, Tìm nhị phân 12
RECT2 Hình chữ nhật 2 Hình học, Mức độ dễ 274
FINDNUM FINDNUM Mức độ khó 27
BODEN Dãy bóng đèn Mức độ khó, Segment Tree (IT) 40
PATROL Đi tuần DFS và BFS, Mức độ khó 28
DOMINO Ráp domino Mức độ khó, Quy hoạch động 81
GIFT Quà Sinh Nhật Mức độ khó 18
FOOL Cá tháng tư 18
QHDCB Quy hoạch động Mức độ dễ 21
SVALUE Siêu giá trị Mức độ khó 60
CARO Cờ caro Mức độ dễ 199
MARIO3 Mario nhảy cột Mức độ khó, Quy hoạch động 283
BONE Bỏng nếp Mức độ khó, Vét cạn 37
HOCA Hồ cá DFS và BFS, Mức độ khó 23
DAYNGO2 Dãy ngoặc 2 Mức độ khó, Segment Tree (IT) 157
GCHUOI Ghép chuỗi Mức độ dễ 308
UOCLE Ước lẻ Mức độ dễ 300
QUPO Quân Pháo cờ Tướng Mức cơ bản 121
SUMTREE Tổng trên cây DFS và BFS, Mức độ khó, Quy hoạch động 51
CBOX Hộp đựng tiền Mức độ khó, Sắp xếp 122
SUDO Sudoku Mức độ khó, Nhánh cận, Vét cạn 47
TAHO2 Tặng hoa 8/3 Tìm nhị phân, Mức độ khó, P.pháp sinh 68
GTHH Giá trị hoàn hảo Quy hoạch động, Mức độ khó 52
RANDOM Sinh số Sắp xếp, Mức độ khó 63
NGTO5 Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Mức độ dễ, Toán 251
NGTO4 Tổng nguyên tố Mức cơ bản 439
WRITER Robot đánh chữ Mức cơ bản 221
TIMSO Tìm số Mức độ khó, Toán 26
QUTO Quân Tốt cờ tướng Mức cơ bản 197
CONVEX Hình giả lồi Mức độ dễ 18
LIXI Lì xì Mức độ dễ, Sắp xếp, Tham lam 254
THIDAU Kế hoạch thi đấu Quy hoạch động, Mức độ khó 379
LIGHT Tắt đèn Mức độ khó, Vét cạn 50
CHIA Chia hết Mức độ dễ 114
QUATU2 Quân tượng đi lạc Mức cơ bản 167
TIGU Tiền gửi ngân hàng Mức cơ bản 776
BNHAN2 Bảng nhân 2 Tìm nhị phân, Mức độ khó 71
BNHAN Bảng nhân Sắp xếp, Mức độ dễ 401
LUTH2 Lũy thừa 2 Mức độ khó, Toán 45
LAGA2 Lát gạch 2 Đệ quy, Mức độ khó 18
TIMK Tìm số Mức độ khó, Toán 38
XOAYDT Xoay đường tròn (Codeforce 287B) Mức độ dễ 69
ACM ACM Mức độ dễ 210
ANDARR Phép AND trên mảng Toán 38
DAYSO3 Trò chơi với dãy số Mức độ khó, Toán 67
PTSO3 Phân tích số 3 Toán 37
GITHU2 Giai thừa Mức độ khó, Toán 57
CANDY Kẹo ba màu Quy hoạch động, Mức độ khó 12
USCLN3 Ước số chung lớn nhất 3 Mức độ khó, Toán 77
XOR3 Phép XOR 3 Mức độ khó, Toán 41
XOR2 Phép XOR 2 Mức độ khó, Toán 65
XOR1 Phép XOR 1 Mức độ dễ, Toán 180
KSAN Khách sạn Heap, Mức độ dễ, Sắp xếp 122
NUMLAND Numberland Mức độ khó, RMQ, Cha chung gần nhất (LCA) 53
KIVU2 Khiêu vũ 2 Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 122
TBAN Tình bạn Mức độ khó, Toán 40
DOANP Đoạn phủ Sắp xếp, Mức độ khó 74
RACE Đường đua kì lạ Mức độ dễ 45
COVUA3 Bàn cờ vua 3 Toán 21
OKHOA2 Ổ khóa 2 Mức độ khó, Toán 24
KTTRU Kiểm tra trùng Mức độ dễ 255
NHOM Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 179
CCAY Chặt cây (Jakarta 2014 - E) Mức độ khó, Union-Find Disjoint Set 38
FACTGAME Factor Game Mức độ khó, Trò chơi, Toán 19
TROSUA Trộm sữa Mức độ dễ, Toán 36
APGP Cấp số cộng - Cấp số nhân Mức độ dễ, Toán 307
OKHOA Ổ khóa Mức độ dễ, Toán 122
CITY2 Thành phố (bản khó) Mức độ khó 57
CITY1 Thành phố (bản dễ) Mức độ dễ 75
BOOL Biểu thức Boolean Mức độ khó, Quy hoạch động 11
TITO2 Tính tổng 2 (OLP Không Chuyên 2014) Mức độ khó, Toán 147
MARIO2 Mario giải cứu công chúa 2 Mức độ khó, Heap, Đường đi ngắn nhất 99
HASA Hàn cây sắt Mức độ khó, Heap 123
NGUYEN Điểm nguyên Mức độ dễ 48
MARIO Mario giải cứu công chúa (bản dễ) Mức độ khó, Đường đi ngắn nhất 105
OQUAN Ô ăn quan Mức độ dễ 144
QUATU Quân tượng Mức độ khó 30
PIKA Pikachu DFS và BFS, Mức độ khó 40
NAUAN Thi nấu ăn Mức độ dễ, Tìm nhị phân 439
VASU Vắt sữa bò Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 693
2048 Trò chơi 2048 Mức độ dễ 111
KUMAB Khuyến mãi bia Mức cơ bản 1058
BABE Số bạn bè Mức cơ bản 1196
MINR Số nhỏ nhất trong dãy con Mức độ khó, Segment Tree (IT), RMQ 263
NOEL Cây thông Noel Mức độ dễ 108
BITHU Chiều cao cây biểu thức Mức độ khó, Cây nhị phân, Ngăn xếp 53
SHOP Cửa hàng bá đạo Mức độ khó 52
CHOCO Chocolate Mức độ khó, Trò chơi, Toán 200
FIBO4 Fibonaci Mức độ dễ 517
FIBO3 Fibonaci Mức độ khó, Toán 116
FIBO2 Fibonaci Mức độ khó, Toán 130
HUFF Mã nén Huffman Cây nhị phân, Mức độ khó 14
TRUHAU Trung tố, Hậu tố Mức độ khó, Ngăn xếp 49
HAUTO Biểu thức hậu tố Mức độ dễ, Ngăn xếp 156
LUTH Lũy thừa Đệ quy, Mức độ dễ 591
KEBA Kết bạn Mức độ khó, D.sách liên kết 63
DISC0 Đĩa nhạc (dễ) Mức độ dễ 155
DISC3 Đĩa nhạc 3 Binary Indexed Tree, Mức độ khó 105
DISC2 Đĩa nhạc 2 Mức độ khó, D.sách liên kết 69
DISC Đĩa nhạc Mức độ khó, D.sách liên kết 101
TAHO Tặng hoa 20/11 Tham lam, Mức độ dễ 191
CATU2 Cái túi 2 Quy hoạch động, Mức độ khó 327
CATU Cái túi Mức độ khó, Quay lui, Nhánh cận 379
NGTHE2 Dãy nghịch thế 2 Binary Indexed Tree, Mức độ khó 138
NGTHE Dãy nghịch thế (VOJ) Binary Indexed Tree, Mức độ khó 203
SXHEAP Sắp xếp vun đống Cây nhị phân, Heap, Mức độ khó, Sắp xếp 98
SXTRON Sắp xếp trộn Mức độ dễ, Sắp xếp 287
SXNHANH Sắp xếp nhanh Sắp xếp, Mức độ dễ 341
SXCHEN Sắp xếp chèn Sắp xếp, Mức độ dễ 235
SXCHON Sắp xếp chọn Sắp xếp, Mức độ dễ 331
SXLOI Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Mức độ dễ 82
DAYNGO Dãy ngoặc đúng Mức độ khó, Quay lui, Nhánh cận 282
AMPHO Âm phổ Mức độ dễ 547
HIPHA Hình phạt Mức cơ bản 1255
HANOI Tháp Hà Nội Đệ quy, Mức độ dễ 161
DIKI Sân điền kinh Tìm nhị phân, Mức độ dễ 726
THUHO Thu hoạch táo Tham lam, Mức độ dễ 265
TRAU Trâu và cỏ Mức cơ bản 581
GAGI Gấp giấy Mức cơ bản 1160
DUHA Du hành (ACMVN 10-2014 I) Mức độ khó, Quy hoạch động 34
PENCIL Bút chì (ACMVN 10-2014 H) Mức độ khó, Toán 12
ATMW Rút tiền ATM (ACMVN 10-2014 C) Mức độ khó, Tham lam 27
CHABA Hộp châu báu (ACMVN 10-2014 D) Mức độ khó 27
SUM SUM (ACMVN 10-2014 B) Mức độ khó 70
STOCK Chợ chứng khoán (ACMVN 10-2014 A) Mức độ dễ 178
DAYSO2 Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Quy hoạch động, Mức độ khó 289
GIDA Giao đấu (OLP 2014) Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 473
DAYSO Dãy số (OLPCĐ 2014) Mức độ dễ 222
TITO Tính tổng (OLPCĐ 2014) Mức độ dễ, Toán 654
PYTHA Pythagoras Mức độ khó, Toán 44
SNAIL Con ốc sên Mức độ dễ 429
GRAVI Trọng lực Mức độ dễ 155
SMAMA Số may mắn Mức độ khó 69
PERMS2 Liệt kê hoán vị từ Mức độ khó, P.pháp sinh 139
GACHO Gà và chó Mức cơ bản 1050
QUEEN Tám hậu Mức độ khó, Quay lui 146
KNARY Liệt kê chuỗi k-phân Mức độ dễ, Quay lui, P.pháp sinh 533
PERMS Liệt kê chuỗi hoán vị Mức độ dễ, Quay lui, P.pháp sinh 557
LINE3 Trò chơi Line 3 DFS và BFS 30
LINE2 Trò chơi Line 2 Mức độ khó, Quay lui 137
HOHA2 Số hoàn hảo 2 Mức độ dễ, Toán 772
LINE Trò chơi Line Mức độ dễ, Quay lui 404
HOHA Số hoàn hảo Mức cơ bản 1650
DOXA Đổ xăng Tham lam, Mức độ dễ 383
THAMAY Thang máy (Codeforces) Tham lam, Mức độ dễ 187
BINAS Liệt kê chuỗi nhị phân Mức độ dễ, Quay lui, P.pháp sinh 826
COVUA2 Bàn cờ vua 2 Mức độ dễ 207
COVUA Bàn cờ vua Mức cơ bản 834
MARS Bản đồ Sao Hỏa Quy hoạch động, Mức độ khó 115
BINA Biễu diễn nhị phân Mức cơ bản 939
NGAY Ngày tiếp theo Mức độ dễ 260
DETU Đếm từ Mức cơ bản 780
SODEP Số đẹp Mức cơ bản 1303
GITHU Tính giai thừa Mức cơ bản 1384
GHVU Ghép hình vuông Mức độ khó 43
KIVU Khiêu vũ Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 485
BUS Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Mức độ dễ 87
BASU Bắn súng Mức độ dễ 123
CEASA Mã hóa Ceasar Mức độ dễ 294
DOHO Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Mức cơ bản 904
VTAY2 Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Mức độ khó 106
MAHO Gửi thư (OLPCĐ 2008) Mức cơ bản 843
USCLN2 Ước số chung lớn nhất 2 Mức độ dễ 824
PHASO3 Phân số 3 Mức độ khó 28
PHASO2 Phân số 2 Mức độ khó 39
HIVU Hình vuông Mức độ dễ 91
PTSO2 Phân tích số 2 Mức độ khó 199
PTSO Phân tích số Mức độ dễ 530
USCLN Ước số chung lớn nhất Mức cơ bản 1492
LAGA Lát gạch Quy hoạch động, Mức độ khó 134
DACO Dãy con tăng dài nhất Quy hoạch động, Mức độ khó 483
DAVA Đào vàng Quy hoạch động, Mức độ khó 336
HCN Hình chữ nhật (VOJ) Quy hoạch động, Mức độ khó 137
SABO Sắp bò Quy hoạch động, Mức độ khó 244
HISO Hiệu số Quy hoạch động, Mức độ dễ 782
DASO Dãy số Fibonacci (OLPCĐ 2013) Mức độ dễ 326
DABI Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Mức độ dễ 947
MABA2 Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) Mức độ khó 40
MABA Giải phóng mặt bằng Mức độ dễ 40
XOSO Xóa số (OLPCĐ 2012) Mức độ dễ 311
KUMA Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Mức cơ bản 755
TIVI2 Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Sắp xếp, Tìm nhị phân, Mức độ khó 250
TIVI Truyền hình Mức độ dễ 135
LUTA Luyện tập (OLPCĐ 2011) Sắp xếp, Mức độ dễ 313
ROBOT Robot (OLPCĐ 2011) Mức độ dễ 152
TREE Cây NP tìm kiếm (ACMVN 9-2014) Đệ quy, Mức độ khó 15
PHASO Phân số (ACMVN 9-2014) Mức độ khó, Toán 43
SODA Số đặc biệt (ACMVN 9-2014) Mức độ khó 34
SUKHO Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Quy hoạch động, Mức độ khó 152
AOGI Ảo giác (ACMVN 9-2014) Mức độ khó 55
NGTO3 Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) Mức độ khó 88
KSMA K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) Mức độ khó 76
LUDI Lưu diễn Sắp xếp, Mức độ khó 146
HANA Hái nấm Mức độ khó, Quay lui 91
OCSE Ốc sên ăn rau Mức độ dễ, Quay lui 380
BITS Số bít khác nhau Mức độ dễ 373
BUBE Búp bê gỗ Mức độ khó, Sắp xếp, Tham lam 194
BINS Binary Instructions Mức độ dễ 62
LADA Lấn đảo Tìm nhị phân, Mức độ khó 55
NGTO2 Số nguyên tố 2 Mức độ khó 345
NGTO Số nguyên tố Mức cơ bản 1444
TRDE Trám đen (OLP 2013) Mức độ khó, Toán 117
GIEN Gien màu da Mức độ khó, Quay lui 135
PALI Số Palindrome Mức cơ bản 955
DATA Dãy tăng Mức độ khó 174
NHGA Nhà gần nhất Mức độ dễ, Sắp xếp 768
CASO Cặp số bằng nhau Sắp xếp, Mức độ khó 689
ALBO Alice và Bob Mức độ dễ, Trò chơi 216
BACO2 Bàn cờ 2 Mức độ khó 83
VOXO Vòng xoắn Mức độ dễ 104
PLOI Phạm lỗi Mức độ dễ 407
CLOA Thành Cổ Loa Mức độ dễ 222
ZIZA Zig Zag Mức độ dễ 153
PASC Tam giác Pascal Mức độ dễ 679
FIBO Số fibonacy Mức cơ bản 1390
KCUO Viên kim cương Mức độ dễ 452
TGVU Tam giác vuông Mức cơ bản 1548
COVI Công viên Mức độ dễ 225
BACO Bàn cờ Mức độ dễ 385
CDIE Cắm điện Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 565
CQUA Chia quà Mức độ dễ 1113
VTAY Vòng tay Mức cơ bản 1355
TONG Tổng A + B Mức cơ bản 2017
Back to Top