Xem theo dạng bài
Danh sách bài tập
Tên bài tập Dạng bài Số giải được
MULBIG A MŨ B BIGNUM, Mức độ rất khó 11
J4F Dia da Mentira 108
TONGMANG Tính tổng mảng Mức cơ bản, Mức độ dễ, Mức độ khó, Mức độ rất khó, Tham lam 362
WORDGAME WORDGAME đề thi, DFS và BFS, Đường đi ngắn nhất, Mức độ khó, Quy hoạch động trạng thái 5
xaufibo Xâu Fibonacci Đệ quy, đề thi, Mức độ khó, Quy hoạch động 255
XEPLICH xếp lịch đề thi, Mức cơ bản, Quy hoạch động 252
DULICH đi du lịch đề thi, DFS và BFS, Đồ thị, Đường đi ngắn nhất, Mức độ khó 73
demday đếm dãy đề thi, Mức cơ bản 236
PIANO sơn phím Đồ thị, Mức độ rất khó 36
PRIMEPOWER Mũ nguyên tố Constructive Algorithm, Mức cơ bản 95
BEAUTRI Tam giác đẹp Hình học, Mức cơ bản 61
CANDY2 Chia kẹo 2 Mức độ khó, Toán 49
CANDY1 Chia kẹo 1 Mức cơ bản, Toán 146
SMINROAD Đường đi trọng số nhỏ nhất Mức cơ bản, Union-Find Disjoint Set 118
DISTTREE Khoảng cách trong cây Quy hoạch động trên Cây 162
PREPRODUCT Tích Tiền Tố Mức cơ bản 51
P2GRP Tổng các đường đi ngắn nhất Mức độ dễ 71
GCDFIB Ước chung lớn nhất của dãy fibonacci Toán 66
EQUATION2 Phương trình Mức độ rất khó, Quy hoạch động 58
EQUATION1 Phương trình Mức độ khó, Quy hoạch động 35
QUEUE Xếp hàng Sắp xếp 628
EXP Biểu thức Quay lui, Quy hoạch động 29
LAMP Đèn màu Toán 82
SUMINT Tổng nguyên Toán 357
CHNREST Chinese restaurant Đệ quy, Nhánh cận, Quay lui, Quy hoạch động 82
UAV 30-4-11-2016 Bài 3 Mức độ khó, Tham lam 65
COLOUR Tô màu Đồ thị 76
BUILDROAD Xây dựng đường đua Luồng cực đại (Maxflow), Cặp ghép 25
BALLGMTWO Trò chơi với những viên bi 2 Toán 26
WWCITY Thành phố WW DFS và BFS, Đồ thị, Toán 67
SCHOOLWAY Đường đến trường DFS và BFS, Đồ thị 49
BALLGAME Trò chơi với những viên bi Quy hoạch động trạng thái, Toán 105
DISTANCE Khoảng cách 2 Đồ thị, Toán 167
EZSORT Sắp xếp là chuyện nhỏ! Mức độ dễ 1020
MERGENUM Ghép số Mức độ dễ, Quay lui 909
SEQ198 SEQ198 - VOI 2016 Quy hoạch động 130
SN Làm việc song song Luồng cực đại (Maxflow), Cặp ghép, Tìm nhị phân 58
SPIRAL Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) DFS và BFS 251
SUMGCD SUMGCD Mức độ khó, Toán 61
CoTreeGame Colored Tree Game 22
Lucky Game Lucky Game 23
Candies Candies 28
TutOnEqua Tutoring on equations 79
CANAL Canal 53
TETRIS Tetris 83
CNTPALIN Đếm số Palindrome 77
EZ1 EZ AF 1 20
CPASS Mật khẩu máy tính 90
OV Bảng ô vuông 37
HC Hồ nước 175
DIFFERENCE DIFFERENCE Mức độ khó 36
TRANSINFO Truyền thông tin DFS và BFS, Đồ thị 85
CALNUM Đếm số Quy hoạch động 101
CALTEAM Tính số lượng team Heap 68
MAXXOR Giá trị lớn nhất Trie 309
EDITPIC Chỉnh sửa ảnh Vét cạn 138
COUNTNUM Số lượng số Vét cạn 1909
CANSU CÁN SỰ Nhánh cận 23
DS ebola DFS và BFS 1020
QT Quân Tượng DFS và BFS 246
BW Nối điểm DFS và BFS 403
EZ0 EZ AF Toán 23
SumTable Tổng trên bảng số Binary Indexed Tree 2D, Mức độ khó 163
MiMaTable Min max trên bảng số Mức độ khó, Segment Tree 2D 55
PL Đường đi ngắn nhất DFS và BFS 74
Chenhlech Chênh lệch Mức độ khó, Tìm nhị phân 480
Xauduynhat Xâu duy nhất Mức độ dễ 1207
Chialaydu Chia lấy dư Mức độ dễ 2401
Khieuvu3 Khiêu vũ 3 Mức độ dễ, Tìm nhị phân 2043
CapdoiHH Cặp đôi hoàn hảo Binary Indexed Tree, DFS và BFS, Mức độ khó 143
AnBuffet Ăn buffet Mức độ khó, Quay lui, Segment Tree, Tìm nhị phân 131
Capxach Cặp xách Mức độ dễ, Quy hoạch động 1126
EZFORMULA Tính toán đơn giản Mức cơ bản 254
VERSUSGAME Trò chơi đối kháng Mức độ dễ, Quy hoạch động 368
LCSUB2 Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 Mức độ dễ 110
ZEROPATH Phân tích số DFS và BFS 746
HAMAR Hàm số Mức cơ bản, Quy hoạch động 99
AGEGAME Trò chơi đoán tuổi Mức độ khó, Toán 24
DYNASTIES Các triều đại cổ Mức độ khó 21
PRIMEPW Lũy thừa số nguyên tố Mức độ khó, Toán 33
ROBOT5 Robot đi tuần Mức độ dễ, Toán 535
LCSUB Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Mức độ khó, Quy hoạch động 400
CIRCLENUM Số vòng Mức độ khó, Toán 293
ALARM Đồng hồ báo thức Mức độ dễ 952
EXACT Cân đúng Mức độ khó 22
FINDTEXT Trò chơi tìm chữ 3 Hash, KMP, Z Function, Mức độ khó 155
IO Hàng đợi với độ ưu tiên Heap 221
CNHOM Chia Nhóm Đồ thị 28
CHUTIEU Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Mức độ dễ, Quy hoạch động 92
QUANMA Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Mức cơ bản 427
TAITRONG Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Đồ thị, Mức độ dễ 420
KGMEQNUM Phép biến đổi Mức độ khó, Quy hoạch động trạng thái, Tham lam 20
SAGAIN Lại là xâu Mức cơ bản 48
VDSEQ04 Giá trị trung bình Mức độ khó 102
VDSEQ03 Doanh thu công ty Mức độ khó 200
VDSEQ02 Dãy số chia hết Mức độ dễ 676
VDSEQ01 Trò chơi với dãy số Mức độ dễ 584
NUMFINAL1 Lại là chữ số tận cùng Mức độ dễ, Toán 466
NUMFINAL Chữ số tận cùng Mức độ dễ, Toán 2505
HELLO Xin chào Mức độ dễ 1730
VD2016BT1 Robot gõ tắt Mức độ khó 22
TAXI Taxi Mức độ dễ 922
KGMSOCKETS Mạng lưới điện Mức độ khó, Quy hoạch động 25
RTRIANGLE Tam giác vuông cân Hình học, Mức độ dễ, Toán 1736
AMESSAGE Tín hiệu ngoài hành tinh Mức độ khó, Trie 89
TABLE Bàn tiệc tất niên Hình học, Mức độ dễ, Toán 332
BANHCHUNG Nấu bánh chưng Mức độ dễ, Quy hoạch động 1472
ALPHANUM Chỉ số Alpha Mức độ khó 21
HFAMOUS Người nổi tiếng Đồ thị, Mức độ khó, Ngăn xếp 164
KIENTRUCCO Kiến trúc cổ Mức độ khó 30
TAOQUAN Táo quân Mức độ dễ 1021
CSTRING Xâu chung Mức độ dễ, Toán 72
HOMEWORK Bài tập ngày Tết Mức độ dễ, Toán 627
PSU01 Dãy chia hết Quy hoạch động, Toán 116
WORDFIND2 Trò chơi tìm chữ 2 Hash, Mức độ khó 31
WORDFIND Trò chơi tìm chữ Hash, Mức độ khó 45
HMD03 Công ti vận tải Quy hoạch động 20
LUNARNY Đi chơi Tết Mức độ khó, Tìm nhị phân 35
HMD02 Cây phả hệ Mức độ khó 18
HMD01 Hòa nhạc Ngăn xếp 131
MAIL Thư điện tử Quy hoạch động 47
CBGBINARY Đếm dãy nhị phân Mức độ khó 23
DT2 DT3 Mức độ khó 65
DT1 DT2 Mức độ khó 99
DT DT1 Mức độ dễ 468
RECLAND Rectangle Land Segment Tree 21
AIRCON Điều hòa không khí Mức độ dễ 222
CLASSY Giai cấp Mức độ dễ, Sắp xếp 38
VERVALUE Giá trị của đỉnh Đồ thị, Segment Tree 77
SUMCAL Tính tổng Toán 71
DISNUMBER Số phân biệt Quy hoạch động 43
LUCKYNUM Số may mắn Toán 242
DEMSO Đếm số Vét cạn 557
MINDROP Tính số thao tác ít nhất Vét cạn 968
DAYSO10 Hai dãy con Mức độ khó, Quy hoạch động 280
BUS2 Xe khách DFS và BFS, Đường đi ngắn nhất, Mức độ khó 275
ROADCBG Vượt qua đường Mức độ khó, Sắp xếp, Tìm nhị phân 20
1CHIEU Đường một chiều Mức độ dễ 289
DAYSO9 Dãy số Mức độ dễ 663
LTXAU Lũy thừa xâu Mức độ dễ 192
EXCHANGE Đổi tiền DFS và BFS 54
AGAR Agar.io Mức độ dễ 164
ONLYONECBG Kết thân Mức độ dễ 45
HALLOWEEN Đi chơi Halloween Mức độ dễ, Tìm nhị phân 84
TRACKCBG Trường đua Mức độ khó 29
NUMPASSCBG Mã khoá Toán 34
PI Đếm số nguyên tố Mức độ khó 295
PATROL2 Đi tuần kho (ACMVN 10-2015 D) Mức độ khó, Toán 19
RTREE Chiều cao cây (ACMVN 10-2015 J) Mức độ khó, Tham lam 61
ATTCBG Số hấp dẫn Mức độ dễ 65
VACCINE VACCINE Quy hoạch động 41
SCBG Dãy hoàn hảo Mức độ dễ 123
COBAN Một bài tập mức cơ bản Mức cơ bản 35
NGHICHTHE2 Đếm Cặp Nghịch Thế Binary Indexed Tree 19
DICE Đổ xúc xắc Mức độ khó, Quy hoạch động, Segment Tree 194
NGHICHTHE Đếm cặp nghịch thế Binary Indexed Tree 40
QN5 Tem nek Mức độ dễ 152
QN4 Tránh lụt ^^ Mức độ dễ 58
QN QN-Chính Phương Mức độ dễ 1059
GAO Siêu nhân GAO Mức độ dễ, Toán 67
CHUSO2 Tìm chữ số Mức độ dễ, Toán 268
NAMNU Vòng tròn nam nữ Mức cơ bản 1333
POWER Số mũ Toán 241
STUDY Kế hoạch học tập Mức độ dễ, Quy hoạch động 512
TREASURE Đảo kho báu DFS và BFS, Mức độ khó, Quy hoạch động, Tìm nhị phân 202
TIMSO2 Tìm số Mức độ dễ, Tham lam, Toán 1507
VIETCHU Viết bằng chữ Mức độ dễ 172
TRUTIN Truyền tin Cây khung nhỏ nhất, Mức độ khó 94
HARA Dán hàng rào Đệ quy, Mức độ khó 289
RECT Hình chữ nhật Mức độ dễ 34
FIGHT Ngôi làng thượng võ Mức độ dễ, Toán, Trò chơi 210
STONE Trò chơi bốc đá Mức độ dễ, Trò chơi 163
LINES Đường thẳng cắt nhau Hình học, Mức độ dễ 959
CODEN Cột Đèn Mức cơ bản 1230
DAYSO8 Dãy số Mức độ dễ 91
Gian An Mức cơ bản, Mức độ dễ 748
TT TIENTE Quay lui 609
ROOT Rút gọn căn Mức độ khó, Toán 573
NEGATIVE Số phủ định Mức độ dễ 362
DIVIDE Chia quà Mức độ dễ, Quy hoạch động 72
GALLERY Triển lãm tranh Mức độ khó, Quy hoạch động 153
CPER Hoán vị Mức cơ bản 341
STRCMP So Sánh Xâu Con Mức độ dễ 35
KEOCO Kéo co Quy hoạch động 197
MOBI Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Mức độ dễ, Tìm nhị phân 769
SEMINAR Xếp lịch hội nghị Luồng cực đại (Maxflow), Tìm nhị phân 23
CHOSO Chọn số bằng nhau Mức độ dễ 441
FNUM Số cuối cùng Mức cơ bản 1796
CHAIN Nối chuỗi xích Mức độ dễ, Tham lam 520
ANTRA Ăn trắng Mức cơ bản 507
CARDS Thẻ bài Heap, Mức độ khó 257
BANK Xếp hàng gửi tiền Mức độ khó, Quy hoạch động 498
STRAGAIN Lại là chuỗi DFS và BFS, Mức độ khó 63
MEETING Lễ Meeting Mức độ khó, Vét cạn 25
ANTO An toàn giao thông (OLP 2011) Mức độ khó, Segment Tree 107
MAZE Mê cung DFS và BFS, Mức độ khó 41
HEXG Hexgame (OLP 2011) DFS và BFS, Mức độ khó 155
GROUP Chia nhóm Quy hoạch động 127
GEN GENOME (OLP 2010) Hash, Mức độ khó, Sắp xếp, Tìm nhị phân 115
MULTI Dấu trong đoạn Mức độ dễ 255
DETRU Đến trường (OLP 2010) Đường đi ngắn nhất, Mức độ khó, Quy hoạch động 170
TROXE Trông xe (OLP 2010) Mức cơ bản 1287
SOCCER Lịch thi đấu Mức độ khó, Quy hoạch động trạng thái 20
DAOTAO Đào tạo từ xa (OLP 2009) Mức độ khó, Tham lam 46
OPT Tùy chọn (OLP 2009) DFS và BFS, Mức độ khó, Quy hoạch động 36
SUMARR Tính tổng thôi mà Mức độ khó 125
TITO3 Lại tính tổng Mức độ khó 23
CH Chỉnh Hợp KL Mức cơ bản 306
CHAR Đếm ký tự Mức cơ bản 1800
HEXA Lục giác đều (OLP 2008) Hình học, Mức độ dễ 150
SEG Chia đoạn Mức độ dễ 374
MKC Mật khẩu Mức cơ bản 3071
EULER Tính hàm Toán 20
EASYSTR Một bài tập về xâu Mức độ dễ 22
ROMAN Số La Mã Mức cơ bản 1217
PLP Palindrome Mức độ dễ 26
ROBOT4 Robot tìm đường DFS và BFS, Mức độ khó 137
LIVETILE Windows Phone Live Tile Mức độ dễ 63
LCRLR Xử lý xâu Mức độ khó, Quy hoạch động 26
MXOR Tổng lớn nhất Mức độ khó, Toán 71
CHUSO Chữ số Mức độ dễ, Toán 196
DTPHU Diện tích phủ Mức độ khó 37
DAYSO7 Dãy số (OLP Không chuyên 2014) Mức độ khó, Quy hoạch động 300
ROBOT3 ROBOT (OLP Không chuyên 2013) Mức độ khó, Tham lam 144
XYZ Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) Mức độ dễ 240
TAPSO Tập số (OLP Không chuyên 2011) Mức độ dễ 205
SMACA Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) Mức độ khó 136
GOMIN Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) Mức độ dễ 221
SVOI Chuẩn bị SVOI (OLP Không chuyên 2010) Mức độ dễ 287
DAUGIA Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Mức cơ bản 1587
KEBA2 Kết bạn (OLP Không chuyên 2009) Mức độ khó 314
DAYSO6 Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Mức độ khó, Quy hoạch động 695
MOCO Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) Hình học, Mức độ khó 131
DAYSO4 Dãy số (OLP Không chuyên 2008) Mức độ dễ 216
FSTR Tính hàm Mức độ khó, Suffix Arrays 22
CUBICS Khối lập phương Mức độ dễ 95
COUNT COUNT Toán 25
DOANP2 Chiều dài phủ Mức độ dễ, Sắp xếp 982
PALI2 Tách chuỗi đối xứng Mức độ khó, Quy hoạch động 186
DOMINO2 Nối vòng Domino Đồ thị, Mức độ khó 39
DEMSO0 Đếm số không bên phải Mức cơ bản 2185
ZUMA Game Zuma Mức độ dễ 234
BASE Hệ cơ số Toán 32
INTSLE Giải hệ Mức độ dễ, Toán 121
GAMES Trò chơi xếp gạch Mức độ khó, Segment Tree 299
HIVU2 Đếm hình vuông Hình học, Mức độ khó 82
BIDA Đánh bida Mức độ dễ, Toán 103
TILE Chồng gạch Mức độ dễ, Sắp xếp, Tham lam 2246
BUBGAME Bubbies Game Mức độ khó 18
TABGAME Trò chơi với bảng số Mức độ khó 20
NGNGU Ngôn ngữ Mức độ dễ 148
MAMA Ma cũ ma mới Binary Indexed Tree, Mức độ khó 193
DAYNGO3 Dãy ngoặc 3 Binary Indexed Tree, Mức độ khó 61
HOANVI Hoán Vị Mức độ khó 42
HOBOI Hồ Bơi Mức độ dễ 163
CODE Chuyển Mã Mức độ dễ 324
HANA2 Hái nấm 2 (OLP 2008) Mức độ khó, Quy hoạch động trạng thái 266
ROBOT2 Robot và số nguyên tố Mức độ khó 71
DEMUOC Đếm ước Mức độ khó 50
TOUR Tham quan những cây cầu DFS và BFS, Mức độ khó 127
QUACAU Qua cầu Mức độ khó, Quy hoạch động, Tham lam 380
BARA Bánh rán Mức cơ bản 1918
STAIN Xóa vết bẩn Mức độ khó, Quy hoạch động trạng thái 39
MESSI Lionel Messi Mức độ khó, Toán 97
VIENBI Viên bi màu nhiệm Mức độ dễ 425
FIBO5 Fibonacci Mức độ khó, Toán 73
KAGARO Kangaroo đi thăm bạn Mức độ khó, Tham lam, Toán 695
LUCKYRE LUCKYRE Nhánh cận, P.pháp sinh, Sắp xếp, Tìm nhị phân 42
RECT2 Hình chữ nhật 2 Hình học, Mức độ dễ 509
FINDNUM FINDNUM Mức độ khó 42
BODEN Dãy bóng đèn Mức độ khó, Segment Tree (IT) 84
PATROL Đi tuần DFS và BFS, Mức độ khó 43
DOMINO Ráp domino Mức độ khó, Quy hoạch động 159
GIFT Quà Sinh Nhật Mức độ khó 30
FOOL Cá tháng tư 29
QHDCB Quy hoạch động Mức độ dễ 38
SVALUE Siêu giá trị Mức độ khó 102
CARO Cờ caro Mức độ dễ 451
MARIO3 Mario nhảy cột Mức độ khó, Quy hoạch động 633
BONE Bỏng nếp Mức độ khó, Vét cạn 79
HOCA Hồ cá DFS và BFS, Mức độ khó 35
DAYNGO2 Dãy ngoặc 2 Mức độ khó, Segment Tree (IT) 346
GCHUOI Ghép chuỗi Mức độ dễ 519
UOCLE Ước lẻ Mức độ dễ 639
QUPO Quân Pháo cờ Tướng Mức cơ bản 228
SUMTREE Tổng trên cây DFS và BFS, Mức độ khó, Quy hoạch động 126
CBOX Hộp đựng tiền Mức độ khó, Sắp xếp 246
SUDO Sudoku Mức độ khó, Nhánh cận, Vét cạn 165
TAHO2 Tặng hoa 8/3 Tìm nhị phân, Mức độ khó, P.pháp sinh 153
GTHH Giá trị hoàn hảo Quy hoạch động, Mức độ khó 134
RANDOM Sinh số Sắp xếp, Mức độ khó 131
NGTO5 Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Mức độ dễ, Toán 603
NGTO4 Tổng nguyên tố Mức cơ bản 1030
WRITER Robot đánh chữ Mức cơ bản 538
TIMSO Tìm số Mức độ khó, Toán 64
QUTO Quân Tốt cờ tướng Mức cơ bản 440
CONVEX Hình giả lồi Mức độ dễ 35
LIXI Lì xì Mức độ dễ, Sắp xếp, Tham lam 846
THIDAU Kế hoạch thi đấu Quy hoạch động, Mức độ khó 996
LIGHT Tắt đèn Mức độ khó, Vét cạn 138
CHIA Chia hết Mức độ dễ 240
QUATU2 Quân tượng đi lạc Mức cơ bản 370
TIGU Tiền gửi ngân hàng Mức cơ bản 1924
BNHAN2 Bảng nhân 2 Tìm nhị phân, Mức độ khó 186
BNHAN Bảng nhân Sắp xếp, Mức độ dễ 1101
LUTH2 Lũy thừa 2 Mức độ khó, Toán 79
LAGA2 Lát gạch 2 Đệ quy, Mức độ khó 40
TIMK Tìm số Mức độ khó, Toán 113
XOAYDT Xoay đường tròn (Codeforce 287B) Mức độ dễ 112
ACM ACM Mức độ dễ 389
ANDARR Phép AND trên mảng Toán 66
DAYSO3 Trò chơi với dãy số Mức độ khó, Toán 135
PTSO3 Phân tích số 3 Toán 88
GITHU2 Giai thừa Mức độ khó, Toán 123
CANDY Kẹo ba màu Quy hoạch động, Mức độ khó 25
USCLN3 Ước số chung lớn nhất 3 Mức độ khó, Toán 152
XOR3 Phép XOR 3 Mức độ khó, Toán 82
XOR2 Phép XOR 2 Mức độ khó, Toán 122
XOR1 Phép XOR 1 Mức độ dễ, Toán 356
KSAN Khách sạn Heap, Mức độ dễ, Sắp xếp 323
NUMLAND Numberland Mức độ khó, RMQ, Cha chung gần nhất (LCA) 125
KIVU2 Khiêu vũ 2 Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 301
TBAN Tình bạn Mức độ khó, Toán 64
DOANP Đoạn phủ Sắp xếp, Mức độ khó 177
RACE Đường đua kì lạ Mức độ dễ 83
COVUA3 Bàn cờ vua 3 Toán 58
OKHOA2 Ổ khóa 2 Mức độ khó, Toán 64
KTTRU Kiểm tra trùng Mức độ dễ 614
NHOM Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 435
CCAY Chặt cây (Jakarta 2014 - E) Mức độ khó, Union-Find Disjoint Set 89
FACTGAME Factor Game Mức độ khó, Trò chơi, Toán 41
TROSUA Trộm sữa Mức độ dễ, Toán 63
APGP Cấp số cộng - Cấp số nhân Mức độ dễ, Toán 791
OKHOA Ổ khóa Mức độ dễ, Toán 357
CITY2 Thành phố (bản khó) Mức độ khó 105
CITY1 Thành phố (bản dễ) Mức độ dễ 145
BOOL Biểu thức Boolean Mức độ khó, Quy hoạch động 21
TITO2 Tính tổng 2 (OLP Không Chuyên 2014) Mức độ khó, Toán 356
MARIO2 Mario giải cứu công chúa 2 Mức độ khó, Heap, Đường đi ngắn nhất 237
HASA Hàn cây sắt Mức độ khó, Heap 254
NGUYEN Điểm nguyên Mức độ dễ 89
MARIO Mario giải cứu công chúa (bản dễ) Mức độ khó, Đường đi ngắn nhất 256
OQUAN Ô ăn quan Mức độ dễ 291
QUATU Quân tượng Mức độ khó 51
PIKA Pikachu DFS và BFS, Mức độ khó 93
NAUAN Thi nấu ăn Mức độ dễ, Tìm nhị phân 1275
VASU Vắt sữa bò Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 2361
2048 Trò chơi 2048 Mức độ dễ 243
KUMAB Khuyến mãi bia Mức cơ bản 2897
BABE Số bạn bè Mức cơ bản 3405
MINR Số nhỏ nhất trong dãy con Mức độ khó, Segment Tree (IT), RMQ 654
NOEL Cây thông Noel Mức độ dễ 213
BITHU Chiều cao cây biểu thức Mức độ khó, Cây nhị phân, Ngăn xếp 101
SHOP Cửa hàng bá đạo Mức độ khó 124
CHOCO Chocolate Mức độ khó, Trò chơi, Toán 476
FIBO4 Fibonaci Mức độ dễ 1423
FIBO3 Fibonaci Mức độ khó, Toán 290
FIBO2 Fibonaci Mức độ khó, Toán 354
HUFF Mã nén Huffman Cây nhị phân, Mức độ khó 37
TRUHAU Trung tố, Hậu tố Mức độ khó, Ngăn xếp 115
HAUTO Biểu thức hậu tố Mức độ dễ, Ngăn xếp 368
LUTH Lũy thừa Đệ quy, Mức độ dễ 1791
KEBA Kết bạn Mức độ khó, D.sách liên kết 123
DISC0 Đĩa nhạc (dễ) Mức độ dễ 373
DISC3 Đĩa nhạc 3 Binary Indexed Tree, Mức độ khó 221
DISC2 Đĩa nhạc 2 Mức độ khó, D.sách liên kết 150
DISC Đĩa nhạc Mức độ khó, D.sách liên kết 246
TAHO Tặng hoa 20/11 Tham lam, Mức độ dễ 537
CATU2 Cái túi 2 Quy hoạch động, Mức độ khó 1076
CATU Cái túi Mức độ khó, Quay lui, Nhánh cận 1154
NGTHE2 Dãy nghịch thế 2 Binary Indexed Tree, Mức độ khó 285
NGTHE Dãy nghịch thế (VOJ) Binary Indexed Tree, Mức độ khó 440
SXHEAP Sắp xếp vun đống Cây nhị phân, Heap, Mức độ khó, Sắp xếp 177
SXTRON Sắp xếp trộn Mức độ dễ, Sắp xếp 558
SXNHANH Sắp xếp nhanh Sắp xếp, Mức độ dễ 715
SXCHEN Sắp xếp chèn Sắp xếp, Mức độ dễ 422
SXCHON Sắp xếp chọn Sắp xếp, Mức độ dễ 658
SXLOI Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Mức độ dễ 192
DAYNGO Dãy ngoặc đúng Mức độ khó, Quay lui, Nhánh cận 812
AMPHO Âm phổ Mức độ dễ 1211
HIPHA Hình phạt Mức cơ bản 3359
HANOI Tháp Hà Nội Đệ quy, Mức độ dễ 490
DIKI Sân điền kinh Tìm nhị phân, Mức độ dễ 2011
THUHO Thu hoạch táo Tham lam, Mức độ dễ 810
TRAU Trâu và cỏ Mức cơ bản 1364
GAGI Gấp giấy Mức cơ bản 3122
DUHA Du hành (ACMVN 10-2014 I) Mức độ khó, Quy hoạch động 71
PENCIL Bút chì (ACMVN 10-2014 H) Mức độ khó, Toán 19
ATMW Rút tiền ATM (ACMVN 10-2014 C) Mức độ khó, Tham lam 90
CHABA Hộp châu báu (ACMVN 10-2014 D) Mức độ khó 46
SUM SUM (ACMVN 10-2014 B) Mức độ khó 122
STOCK Chợ chứng khoán (ACMVN 10-2014 A) Mức độ dễ 319
DAYSO2 Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Quy hoạch động, Mức độ khó 805
GIDA Giao đấu (OLP 2014) Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 1277
DAYSO Dãy số (OLPCĐ 2014) Mức độ dễ 533
TITO Tính tổng (OLPCĐ 2014) Mức độ dễ, Toán 1672
PYTHA Pythagoras Mức độ khó, Toán 111
SNAIL Con ốc sên Mức độ dễ 1240
GRAVI Trọng lực Mức độ dễ 376
SMAMA Số may mắn Mức độ khó 219
PERMS2 Liệt kê hoán vị từ Mức độ khó, P.pháp sinh 375
GACHO Gà và chó Mức cơ bản 2737
QUEEN Tám hậu Mức độ khó, Quay lui 391
KNARY Liệt kê chuỗi k-phân Mức độ dễ, Quay lui, P.pháp sinh 1420
PERMS Liệt kê chuỗi hoán vị Mức độ dễ, Quay lui, P.pháp sinh 1622
LINE3 Trò chơi Line 3 DFS và BFS 192
LINE2 Trò chơi Line 2 Mức độ khó, Quay lui 362
HOHA2 Số hoàn hảo 2 Mức độ dễ, Toán 2128
LINE Trò chơi Line Mức độ dễ, Quay lui 1002
HOHA Số hoàn hảo Mức cơ bản 4746
DOXA Đổ xăng Tham lam, Mức độ dễ 1121
THAMAY Thang máy (Codeforces) Tham lam, Mức độ dễ 522
BINAS Liệt kê chuỗi nhị phân Mức độ dễ, Quay lui, P.pháp sinh 2298
COVUA2 Bàn cờ vua 2 Mức độ dễ 499
COVUA Bàn cờ vua Mức cơ bản 2398
MARS Bản đồ Sao Hỏa Quy hoạch động, Mức độ khó 312
BINA Biễu diễn nhị phân Mức cơ bản 2542
NGAY Ngày tiếp theo Mức độ dễ 607
DETU Đếm từ Mức cơ bản 2075
SODEP Số đẹp Mức cơ bản 3645
GITHU Tính giai thừa Mức cơ bản 3753
GHVU Ghép hình vuông Mức độ khó 72
KIVU Khiêu vũ Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 1420
BUS Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Mức độ dễ 180
BASU Bắn súng Mức độ dễ 252
CEASA Mã hóa Ceasar Mức độ dễ 870
DOHO Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Mức cơ bản 2524
VTAY2 Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Mức độ khó 236
MAHO Gửi thư (OLPCĐ 2008) Mức cơ bản 2228
USCLN2 Ước số chung lớn nhất 2 Mức độ dễ 2438
PHASO3 Phân số 3 Mức độ khó 66
PHASO2 Phân số 2 Mức độ khó 79
HIVU Hình vuông Mức độ dễ 198
PTSO2 Phân tích số 2 Mức độ khó 474
PTSO Phân tích số Mức độ dễ 1424
USCLN Ước số chung lớn nhất Mức cơ bản 4192
LAGA Lát gạch Quy hoạch động, Mức độ khó 375
DACO Dãy con tăng dài nhất Quy hoạch động, Mức độ khó 1391
DAVA Đào vàng Quy hoạch động, Mức độ khó 946
HCN Hình chữ nhật (VOJ) Quy hoạch động, Mức độ khó 277
SABO Sắp bò Quy hoạch động, Mức độ khó 599
HISO Hiệu số Quy hoạch động, Mức độ dễ 2517
DASO Dãy số Fibonacci (OLPCĐ 2013) Mức độ dễ 811
DABI Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Mức độ dễ 2801
MABA2 Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) Mức độ khó 69
MABA Giải phóng mặt bằng Mức độ dễ 94
XOSO Xóa số (OLPCĐ 2012) Mức độ dễ 718
KUMA Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Mức cơ bản 1962
TIVI2 Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Sắp xếp, Tìm nhị phân, Mức độ khó 662
TIVI Truyền hình Mức độ dễ 341
LUTA Luyện tập (OLPCĐ 2011) Sắp xếp, Mức độ dễ 885
ROBOT Robot (OLPCĐ 2011) Mức độ dễ 315
TREE Cây NP tìm kiếm (ACMVN 9-2014) Đệ quy, Mức độ khó 26
PHASO Phân số (ACMVN 9-2014) Mức độ khó, Toán 82
SODA Số đặc biệt (ACMVN 9-2014) Mức độ khó 53
SUKHO Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Quy hoạch động, Mức độ khó 386
AOGI Ảo giác (ACMVN 9-2014) Mức độ khó 91
NGTO3 Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) Mức độ khó 210
KSMA K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) Mức độ khó 169
LUDI Lưu diễn Sắp xếp, Mức độ khó 413
HANA Hái nấm Mức độ khó, Quay lui 259
OCSE Ốc sên ăn rau Mức độ dễ, Quay lui 1189
BITS Số bít khác nhau Mức độ dễ 904
BUBE Búp bê gỗ Mức độ khó, Sắp xếp, Tham lam 558
BINS Binary Instructions Mức độ dễ 150
LADA Lấn đảo Tìm nhị phân, Mức độ khó 143
NGTO2 Số nguyên tố 2 Mức độ khó 894
NGTO Số nguyên tố Mức cơ bản 3946
TRDE Trám đen (OLP 2013) Mức độ khó, Toán 246
GIEN Gien màu da Mức độ khó, Quay lui 345
PALI Số Palindrome Mức cơ bản 2634
DATA Dãy tăng Mức độ khó 358
NHGA Nhà gần nhất Mức độ dễ, Sắp xếp 2253
CASO Cặp số bằng nhau Sắp xếp, Mức độ khó 1861
ALBO Alice và Bob Mức độ dễ, Trò chơi 526
BACO2 Bàn cờ 2 Mức độ khó 178
VOXO Vòng xoắn Mức độ dễ 204
PLOI Phạm lỗi Mức độ dễ 1096
CLOA Thành Cổ Loa Mức độ dễ 478
ZIZA Zig Zag Mức độ dễ 343
PASC Tam giác Pascal Mức độ dễ 1590
FIBO Số fibonacy Mức cơ bản 3824
KCUO Viên kim cương Mức độ dễ 1197
TGVU Tam giác vuông Mức cơ bản 4309
COVI Công viên Mức độ dễ 479
BACO Bàn cờ Mức độ dễ 844
CDIE Cắm điện Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 1768
CQUA Chia quà Mức độ dễ 3021
VTAY Vòng tay Mức cơ bản 3807
TONG Tổng A + B Mức cơ bản 5752
Back to Top