Xem theo dạng bài
Danh sách bài tập
Tên bài tập Dạng bài Số giải được
PRIMEPOWER Mũ nguyên tố Constructive Algorithm, Mức cơ bản 19
BEAUTRI Tam giác đẹp Hình học, Mức cơ bản 16
CANDY2 Chia kẹo 2 Mức độ khó, Toán 13
CANDY1 Chia kẹo 1 Mức cơ bản, Toán 43
SMINROAD Đường đi trọng số nhỏ nhất Mức cơ bản, Union-Find Disjoint Set 26
DISTTREE Khoảng cách trong cây Quy hoạch động trên Cây 41
PREPRODUCT Tích Tiền Tố Mức cơ bản 11
P2GRP Tổng các đường đi ngắn nhất Mức độ dễ 13
GCDFIB Ước chung lớn nhất của dãy fibonacci Toán 17
EQUATION2 Phương trình Mức độ rất khó, Quy hoạch động 16
EQUATION1 Phương trình Mức độ khó, Quy hoạch động 10
QUEUE Xếp hàng Sắp xếp 140
EXP Biểu thức Quay lui, Quy hoạch động 7
LAMP Đèn màu Toán 16
SUMINT Tổng nguyên Toán 112
CHNREST Chinese restaurant Đệ quy, Nhánh cận, Quay lui, Quy hoạch động 21
UAV 30-4-11-2016 Bài 3 Mức độ khó, Tham lam 25
COLOUR Tô màu Đồ thị 30
BUILDROAD Xây dựng đường đua Luồng cực đại (Maxflow), Cặp ghép 7
BALLGMTWO Trò chơi với những viên bi 2 Toán 7
WWCITY Thành phố WW DFS và BFS, Đồ thị, Toán 19
SCHOOLWAY Đường đến trường DFS và BFS, Đồ thị 12
BALLGAME Trò chơi với những viên bi Quy hoạch động trạng thái, Toán 30
DISTANCE Khoảng cách 2 Đồ thị, Toán 67
EZSORT Sắp xếp là chuyện nhỏ! Mức độ dễ 298
MERGENUM Ghép số Mức độ dễ, Quay lui 275
SEQ198 SEQ198 - VOI 2016 Quy hoạch động 62
SN Làm việc song song Luồng cực đại (Maxflow), Cặp ghép, Tìm nhị phân 25
SPIRAL Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) DFS và BFS 94
SUMGCD SUMGCD Mức độ khó, Toán 30
CoTreeGame Colored Tree Game 6
Lucky Game Lucky Game 6
Candies Candies 18
TutOnEqua Tutoring on equations 48
CANAL Canal 34
TETRIS Tetris 47
CNTPALIN Đếm số Palindrome 41
EZ1 EZ AF 1 8
CPASS Mật khẩu máy tính 42
OV Bảng ô vuông 18
HC Hồ nước 80
DIFFERENCE DIFFERENCE Mức độ khó 18
TRANSINFO Truyền thông tin DFS và BFS, Đồ thị 39
CALNUM Đếm số Quy hoạch động 35
CALTEAM Tính số lượng team Heap 41
MAXXOR Giá trị lớn nhất Trie 178
EDITPIC Chỉnh sửa ảnh Vét cạn 64
COUNTNUM Số lượng số Vét cạn 768
CANSU CÁN SỰ Nhánh cận 6
DS ebola DFS và BFS 336
QT Quân Tượng DFS và BFS 87
BW Nối điểm DFS và BFS 159
EZ0 EZ AF Toán 8
SumTable Tổng trên bảng số Binary Indexed Tree 2D, Mức độ khó 79
MiMaTable Min max trên bảng số Mức độ khó, Segment Tree 2D 26
PL Đường đi ngắn nhất DFS và BFS 22
Chenhlech Chênh lệch Mức độ khó, Tìm nhị phân 198
Xauduynhat Xâu duy nhất Mức độ dễ 514
Chialaydu Chia lấy dư Mức độ dễ 845
Khieuvu3 Khiêu vũ 3 Mức độ dễ, Tìm nhị phân 700
CapdoiHH Cặp đôi hoàn hảo Binary Indexed Tree, DFS và BFS, Mức độ khó 62
AnBuffet Ăn buffet Mức độ khó, Quay lui, Segment Tree, Tìm nhị phân 64
Capxach Cặp xách Mức độ dễ, Quy hoạch động 402
EZFORMULA Tính toán đơn giản Mức cơ bản 115
VERSUSGAME Trò chơi đối kháng Mức độ dễ, Quy hoạch động 141
LCSUB2 Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 Mức độ dễ 45
ZEROPATH Phân tích số DFS và BFS 248
HAMAR Hàm số Mức cơ bản, Quy hoạch động 45
AGEGAME Trò chơi đoán tuổi Mức độ khó, Toán 10
DYNASTIES Các triều đại cổ Mức độ khó 7
PRIMEPW Lũy thừa số nguyên tố Mức độ khó, Toán 19
ROBOT5 Robot đi tuần Mức độ dễ, Toán 241
LCSUB Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Mức độ khó, Quy hoạch động 188
CIRCLENUM Số vòng Mức độ khó, Toán 139
ALARM Đồng hồ báo thức Mức độ dễ 463
EXACT Cân đúng Mức độ khó 8
FINDTEXT Trò chơi tìm chữ 3 Hash, KMP, Z Function, Mức độ khó 66
IO Hàng đợi với độ ưu tiên Heap 112
CNHOM Chia Nhóm Đồ thị 21
CHUTIEU Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Mức độ dễ, Quy hoạch động 25
QUANMA Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Mức cơ bản 200
TAITRONG Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Đồ thị, Mức độ dễ 171
KGMEQNUM Phép biến đổi Mức độ khó, Quy hoạch động trạng thái, Tham lam 7
SAGAIN Lại là xâu Mức cơ bản 12
VDSEQ04 Giá trị trung bình Mức độ khó 51
VDSEQ03 Doanh thu công ty Mức độ khó 87
VDSEQ02 Dãy số chia hết Mức độ dễ 280
VDSEQ01 Trò chơi với dãy số Mức độ dễ 271
NUMFINAL1 Lại là chữ số tận cùng Mức độ dễ, Toán 192
NUMFINAL Chữ số tận cùng Mức độ dễ, Toán 855
HELLO Xin chào Mức độ dễ 702
VD2016BT1 Robot gõ tắt Mức độ khó 9
TAXI Taxi Mức độ dễ 377
KGMSOCKETS Mạng lưới điện Mức độ khó, Quy hoạch động 7
RTRIANGLE Tam giác vuông cân Hình học, Mức độ dễ, Toán 723
AMESSAGE Tín hiệu ngoài hành tinh Mức độ khó, Trie 49
TABLE Bàn tiệc tất niên Hình học, Mức độ dễ, Toán 130
BANHCHUNG Nấu bánh chưng Mức độ dễ, Quy hoạch động 454
ALPHANUM Chỉ số Alpha Mức độ khó 13
HFAMOUS Người nổi tiếng Đồ thị, Mức độ khó, Ngăn xếp 76
KIENTRUCCO Kiến trúc cổ Mức độ khó 22
TAOQUAN Táo quân Mức độ dễ 466
CSTRING Xâu chung Mức độ dễ, Toán 39
HOMEWORK Bài tập ngày Tết Mức độ dễ, Toán 210
PSU01 Dãy chia hết Quy hoạch động, Toán 54
WORDFIND2 Trò chơi tìm chữ 2 Hash, Mức độ khó 20
WORDFIND Trò chơi tìm chữ Hash, Mức độ khó 28
HMD03 Công ti vận tải Quy hoạch động 7
LUNARNY Đi chơi Tết Mức độ khó, Tìm nhị phân 9
HMD02 Cây phả hệ Mức độ khó 6
HMD01 Hòa nhạc Ngăn xếp 52
MAIL Thư điện tử Quy hoạch động 13
CBGBINARY Đếm dãy nhị phân Mức độ khó 8
DT2 DT3 Mức độ khó 42
DT1 DT2 Mức độ khó 54
DT DT1 Mức độ dễ 209
RECLAND Rectangle Land Segment Tree 7
AIRCON Điều hòa không khí Mức độ dễ 112
CLASSY Giai cấp Mức độ dễ, Sắp xếp 19
VERVALUE Giá trị của đỉnh Đồ thị, Segment Tree 49
SUMCAL Tính tổng Toán 46
DISNUMBER Số phân biệt Quy hoạch động 18
LUCKYNUM Số may mắn Toán 135
DEMSO Đếm số Vét cạn 296
MINDROP Tính số thao tác ít nhất Vét cạn 483
DAYSO10 Hai dãy con Mức độ khó, Quy hoạch động 147
BUS2 Xe khách DFS và BFS, Đường đi ngắn nhất, Mức độ khó 110
ROADCBG Vượt qua đường Mức độ khó, Sắp xếp, Tìm nhị phân 15
1CHIEU Đường một chiều Mức độ dễ 189
DAYSO9 Dãy số Mức độ dễ 369
LTXAU Lũy thừa xâu Mức độ dễ 105
EXCHANGE Đổi tiền DFS và BFS 28
AGAR Agar.io Mức độ dễ 107
ONLYONECBG Kết thân Mức độ dễ 23
HALLOWEEN Đi chơi Halloween Mức độ dễ, Tìm nhị phân 30
TRACKCBG Trường đua Mức độ khó 21
NUMPASSCBG Mã khoá Toán 21
PI Đếm số nguyên tố Mức độ khó 116
PATROL2 Đi tuần kho (ACMVN 10-2015 D) Mức độ khó, Toán 6
RTREE Chiều cao cây (ACMVN 10-2015 J) Mức độ khó, Tham lam 34
ATTCBG Số hấp dẫn Mức độ dễ 31
VACCINE VACCINE Quy hoạch động 26
SCBG Dãy hoàn hảo Mức độ dễ 42
COBAN Một bài tập mức cơ bản Mức cơ bản 17
NGHICHTHE2 Đếm Cặp Nghịch Thế Binary Indexed Tree 8
DICE Đổ xúc xắc Mức độ khó, Quy hoạch động, Segment Tree 88
NGHICHTHE Đếm cặp nghịch thế Binary Indexed Tree 23
QN5 Tem nek Mức độ dễ 93
QN4 Tránh lụt ^^ Mức độ dễ 35
QN QN-Chính Phương Mức độ dễ 498
GAO Siêu nhân GAO Mức độ dễ, Toán 32
CHUSO2 Tìm chữ số Mức độ dễ, Toán 130
NAMNU Vòng tròn nam nữ Mức cơ bản 627
POWER Số mũ Toán 132
STUDY Kế hoạch học tập Mức độ dễ, Quy hoạch động 240
TREASURE Đảo kho báu DFS và BFS, Mức độ khó, Quy hoạch động, Tìm nhị phân 95
TIMSO2 Tìm số Mức độ dễ, Tham lam, Toán 686
VIETCHU Viết bằng chữ Mức độ dễ 94
TRUTIN Truyền tin Cây khung nhỏ nhất, Mức độ khó 59
HARA Dán hàng rào Đệ quy, Mức độ khó 119
RECT Hình chữ nhật Mức độ dễ 22
FIGHT Ngôi làng thượng võ Mức độ dễ, Toán, Trò chơi 85
STONE Trò chơi bốc đá Mức độ dễ, Trò chơi 77
LINES Đường thẳng cắt nhau Hình học, Mức độ dễ 484
CODEN Cột Đèn Mức cơ bản 542
DAYSO8 Dãy số Mức độ dễ 60
Gian An Mức cơ bản, Mức độ dễ 335
TT TIENTE Quay lui 254
ROOT Rút gọn căn Mức độ khó, Toán 297
NEGATIVE Số phủ định Mức độ dễ 206
DIVIDE Chia quà Mức độ dễ, Quy hoạch động 41
GALLERY Triển lãm tranh Mức độ khó, Quy hoạch động 78
CPER Hoán vị Mức cơ bản 202
STRCMP So Sánh Xâu Con Mức độ dễ 25
KEOCO Kéo co Quy hoạch động 86
MOBI Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Mức độ dễ, Tìm nhị phân 324
SEMINAR Xếp lịch hội nghị Luồng cực đại (Maxflow), Tìm nhị phân 17
CHOSO Chọn số bằng nhau Mức độ dễ 270
FNUM Số cuối cùng Mức cơ bản 837
CHAIN Nối chuỗi xích Mức độ dễ, Tham lam 222
ANTRA Ăn trắng Mức cơ bản 290
CARDS Thẻ bài Heap, Mức độ khó 149
BANK Xếp hàng gửi tiền Mức độ khó, Quy hoạch động 211
STRAGAIN Lại là chuỗi DFS và BFS, Mức độ khó 33
MEETING Lễ Meeting Mức độ khó, Vét cạn 17
ANTO An toàn giao thông (OLP 2011) Mức độ khó, Segment Tree 66
MAZE Mê cung DFS và BFS, Mức độ khó 28
HEXG Hexgame (OLP 2011) DFS và BFS, Mức độ khó 67
GROUP Chia nhóm Quy hoạch động 55
GEN GENOME (OLP 2010) Hash, Mức độ khó, Sắp xếp, Tìm nhị phân 65
MULTI Dấu trong đoạn Mức độ dễ 158
DETRU Đến trường (OLP 2010) Đường đi ngắn nhất, Mức độ khó, Quy hoạch động 70
TROXE Trông xe (OLP 2010) Mức cơ bản 630
SOCCER Lịch thi đấu Mức độ khó, Quy hoạch động trạng thái 13
DAOTAO Đào tạo từ xa (OLP 2009) Mức độ khó, Tham lam 22
OPT Tùy chọn (OLP 2009) DFS và BFS, Mức độ khó, Quy hoạch động 13
SUMARR Tính tổng thôi mà Mức độ khó 61
TITO3 Lại tính tổng Mức độ khó 12
CH Chỉnh Hợp KL Mức cơ bản 155
CHAR Đếm ký tự Mức cơ bản 783
HEXA Lục giác đều (OLP 2008) Hình học, Mức độ dễ 84
SEG Chia đoạn Mức độ dễ 168
MKC Mật khẩu Mức cơ bản 1237
EULER Tính hàm Toán 11
EASYSTR Một bài tập về xâu Mức độ dễ 10
ROMAN Số La Mã Mức cơ bản 600
PLP Palindrome Mức độ dễ 15
ROBOT4 Robot tìm đường DFS và BFS, Mức độ khó 70
LIVETILE Windows Phone Live Tile Mức độ dễ 47
LCRLR Xử lý xâu Mức độ khó, Quy hoạch động 16
MXOR Tổng lớn nhất Mức độ khó, Toán 36
CHUSO Chữ số Mức độ dễ, Toán 129
DTPHU Diện tích phủ Mức độ khó 18
DAYSO7 Dãy số (OLP Không chuyên 2014) Mức độ khó, Quy hoạch động 145
ROBOT3 ROBOT (OLP Không chuyên 2013) Mức độ khó, Tham lam 73
XYZ Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) Mức độ dễ 145
TAPSO Tập số (OLP Không chuyên 2011) Mức độ dễ 133
SMACA Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) Mức độ khó 75
GOMIN Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) Mức độ dễ 128
SVOI Chuẩn bị SVOI (OLP Không chuyên 2010) Mức độ dễ 182
DAUGIA Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Mức cơ bản 725
KEBA2 Kết bạn (OLP Không chuyên 2009) Mức độ khó 192
DAYSO6 Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Mức độ khó, Quy hoạch động 312
MOCO Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) Hình học, Mức độ khó 68
DAYSO4 Dãy số (OLP Không chuyên 2008) Mức độ dễ 119
FSTR Tính hàm Mức độ khó, Suffix Arrays 14
CUBICS Khối lập phương Mức độ dễ 63
COUNT COUNT Toán 15
DOANP2 Chiều dài phủ Mức độ dễ, Sắp xếp 512
PALI2 Tách chuỗi đối xứng Mức độ khó, Quy hoạch động 98
DOMINO2 Nối vòng Domino Đồ thị, Mức độ khó 25
DEMSO0 Đếm số không bên phải Mức cơ bản 1029
ZUMA Game Zuma Mức độ dễ 141
BASE Hệ cơ số Toán 19
INTSLE Giải hệ Mức độ dễ, Toán 70
GAMES Trò chơi xếp gạch Mức độ khó, Segment Tree 160
HIVU2 Đếm hình vuông Hình học, Mức độ khó 57
BIDA Đánh bida Mức độ dễ, Toán 69
TILE Chồng gạch Mức độ dễ, Sắp xếp, Tham lam 905
BUBGAME Bubbies Game Mức độ khó 7
TABGAME Trò chơi với bảng số Mức độ khó 10
NGNGU Ngôn ngữ Mức độ dễ 103
MAMA Ma cũ ma mới Binary Indexed Tree, Mức độ khó 106
DAYNGO3 Dãy ngoặc 3 Binary Indexed Tree, Mức độ khó 39
HOANVI Hoán Vị Mức độ khó 26
HOBOI Hồ Bơi Mức độ dễ 111
CODE Chuyển Mã Mức độ dễ 190
HANA2 Hái nấm 2 (OLP 2008) Mức độ khó, Quy hoạch động trạng thái 105
ROBOT2 Robot và số nguyên tố Mức độ khó 50
DEMUOC Đếm ước Mức độ khó 29
TOUR Tham quan những cây cầu DFS và BFS, Mức độ khó 70
QUACAU Qua cầu Mức độ khó, Quy hoạch động, Tham lam 161
BARA Bánh rán Mức cơ bản 886
STAIN Xóa vết bẩn Mức độ khó, Quy hoạch động trạng thái 12
MESSI Lionel Messi Mức độ khó, Toán 50
VIENBI Viên bi màu nhiệm Mức độ dễ 230
FIBO5 Fibonacci Mức độ khó, Toán 41
KAGARO Kangaroo đi thăm bạn Mức độ khó, Tham lam, Toán 263
LUCKYRE LUCKYRE Nhánh cận, P.pháp sinh, Sắp xếp, Tìm nhị phân 13
RECT2 Hình chữ nhật 2 Hình học, Mức độ dễ 306
FINDNUM FINDNUM Mức độ khó 29
BODEN Dãy bóng đèn Mức độ khó, Segment Tree (IT) 44
PATROL Đi tuần DFS và BFS, Mức độ khó 29
DOMINO Ráp domino Mức độ khó, Quy hoạch động 87
GIFT Quà Sinh Nhật Mức độ khó 21
FOOL Cá tháng tư 22
QHDCB Quy hoạch động Mức độ dễ 21
SVALUE Siêu giá trị Mức độ khó 61
CARO Cờ caro Mức độ dễ 235
MARIO3 Mario nhảy cột Mức độ khó, Quy hoạch động 310
BONE Bỏng nếp Mức độ khó, Vét cạn 43
HOCA Hồ cá DFS và BFS, Mức độ khó 25
DAYNGO2 Dãy ngoặc 2 Mức độ khó, Segment Tree (IT) 184
GCHUOI Ghép chuỗi Mức độ dễ 336
UOCLE Ước lẻ Mức độ dễ 342
QUPO Quân Pháo cờ Tướng Mức cơ bản 127
SUMTREE Tổng trên cây DFS và BFS, Mức độ khó, Quy hoạch động 59
CBOX Hộp đựng tiền Mức độ khó, Sắp xếp 143
SUDO Sudoku Mức độ khó, Nhánh cận, Vét cạn 49
TAHO2 Tặng hoa 8/3 Tìm nhị phân, Mức độ khó, P.pháp sinh 71
GTHH Giá trị hoàn hảo Quy hoạch động, Mức độ khó 61
RANDOM Sinh số Sắp xếp, Mức độ khó 69
NGTO5 Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Mức độ dễ, Toán 303
NGTO4 Tổng nguyên tố Mức cơ bản 508
WRITER Robot đánh chữ Mức cơ bản 273
TIMSO Tìm số Mức độ khó, Toán 28
QUTO Quân Tốt cờ tướng Mức cơ bản 216
CONVEX Hình giả lồi Mức độ dễ 22
LIXI Lì xì Mức độ dễ, Sắp xếp, Tham lam 315
THIDAU Kế hoạch thi đấu Quy hoạch động, Mức độ khó 447
LIGHT Tắt đèn Mức độ khó, Vét cạn 60
CHIA Chia hết Mức độ dễ 129
QUATU2 Quân tượng đi lạc Mức cơ bản 182
TIGU Tiền gửi ngân hàng Mức cơ bản 942
BNHAN2 Bảng nhân 2 Tìm nhị phân, Mức độ khó 83
BNHAN Bảng nhân Sắp xếp, Mức độ dễ 490
LUTH2 Lũy thừa 2 Mức độ khó, Toán 45
LAGA2 Lát gạch 2 Đệ quy, Mức độ khó 19
TIMK Tìm số Mức độ khó, Toán 46
XOAYDT Xoay đường tròn (Codeforce 287B) Mức độ dễ 71
ACM ACM Mức độ dễ 231
ANDARR Phép AND trên mảng Toán 42
DAYSO3 Trò chơi với dãy số Mức độ khó, Toán 69
PTSO3 Phân tích số 3 Toán 39
GITHU2 Giai thừa Mức độ khó, Toán 60
CANDY Kẹo ba màu Quy hoạch động, Mức độ khó 13
USCLN3 Ước số chung lớn nhất 3 Mức độ khó, Toán 82
XOR3 Phép XOR 3 Mức độ khó, Toán 43
XOR2 Phép XOR 2 Mức độ khó, Toán 68
XOR1 Phép XOR 1 Mức độ dễ, Toán 200
KSAN Khách sạn Heap, Mức độ dễ, Sắp xếp 142
NUMLAND Numberland Mức độ khó, RMQ, Cha chung gần nhất (LCA) 60
KIVU2 Khiêu vũ 2 Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 130
TBAN Tình bạn Mức độ khó, Toán 45
DOANP Đoạn phủ Sắp xếp, Mức độ khó 86
RACE Đường đua kì lạ Mức độ dễ 48
COVUA3 Bàn cờ vua 3 Toán 23
OKHOA2 Ổ khóa 2 Mức độ khó, Toán 30
KTTRU Kiểm tra trùng Mức độ dễ 295
NHOM Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 199
CCAY Chặt cây (Jakarta 2014 - E) Mức độ khó, Union-Find Disjoint Set 45
FACTGAME Factor Game Mức độ khó, Trò chơi, Toán 21
TROSUA Trộm sữa Mức độ dễ, Toán 37
APGP Cấp số cộng - Cấp số nhân Mức độ dễ, Toán 357
OKHOA Ổ khóa Mức độ dễ, Toán 143
CITY2 Thành phố (bản khó) Mức độ khó 59
CITY1 Thành phố (bản dễ) Mức độ dễ 83
BOOL Biểu thức Boolean Mức độ khó, Quy hoạch động 12
TITO2 Tính tổng 2 (OLP Không Chuyên 2014) Mức độ khó, Toán 179
MARIO2 Mario giải cứu công chúa 2 Mức độ khó, Heap, Đường đi ngắn nhất 110
HASA Hàn cây sắt Mức độ khó, Heap 145
NGUYEN Điểm nguyên Mức độ dễ 50
MARIO Mario giải cứu công chúa (bản dễ) Mức độ khó, Đường đi ngắn nhất 118
OQUAN Ô ăn quan Mức độ dễ 152
QUATU Quân tượng Mức độ khó 33
PIKA Pikachu DFS và BFS, Mức độ khó 44
NAUAN Thi nấu ăn Mức độ dễ, Tìm nhị phân 520
VASU Vắt sữa bò Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 882
2048 Trò chơi 2048 Mức độ dễ 121
KUMAB Khuyến mãi bia Mức cơ bản 1289
BABE Số bạn bè Mức cơ bản 1426
MINR Số nhỏ nhất trong dãy con Mức độ khó, Segment Tree (IT), RMQ 288
NOEL Cây thông Noel Mức độ dễ 121
BITHU Chiều cao cây biểu thức Mức độ khó, Cây nhị phân, Ngăn xếp 59
SHOP Cửa hàng bá đạo Mức độ khó 56
CHOCO Chocolate Mức độ khó, Trò chơi, Toán 224
FIBO4 Fibonaci Mức độ dễ 652
FIBO3 Fibonaci Mức độ khó, Toán 128
FIBO2 Fibonaci Mức độ khó, Toán 158
HUFF Mã nén Huffman Cây nhị phân, Mức độ khó 19
TRUHAU Trung tố, Hậu tố Mức độ khó, Ngăn xếp 56
HAUTO Biểu thức hậu tố Mức độ dễ, Ngăn xếp 171
LUTH Lũy thừa Đệ quy, Mức độ dễ 743
KEBA Kết bạn Mức độ khó, D.sách liên kết 66
DISC0 Đĩa nhạc (dễ) Mức độ dễ 170
DISC3 Đĩa nhạc 3 Binary Indexed Tree, Mức độ khó 115
DISC2 Đĩa nhạc 2 Mức độ khó, D.sách liên kết 76
DISC Đĩa nhạc Mức độ khó, D.sách liên kết 113
TAHO Tặng hoa 20/11 Tham lam, Mức độ dễ 215
CATU2 Cái túi 2 Quy hoạch động, Mức độ khó 399
CATU Cái túi Mức độ khó, Quay lui, Nhánh cận 461
NGTHE2 Dãy nghịch thế 2 Binary Indexed Tree, Mức độ khó 153
NGTHE Dãy nghịch thế (VOJ) Binary Indexed Tree, Mức độ khó 221
SXHEAP Sắp xếp vun đống Cây nhị phân, Heap, Mức độ khó, Sắp xếp 104
SXTRON Sắp xếp trộn Mức độ dễ, Sắp xếp 321
SXNHANH Sắp xếp nhanh Sắp xếp, Mức độ dễ 381
SXCHEN Sắp xếp chèn Sắp xếp, Mức độ dễ 261
SXCHON Sắp xếp chọn Sắp xếp, Mức độ dễ 372
SXLOI Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Mức độ dễ 97
DAYNGO Dãy ngoặc đúng Mức độ khó, Quay lui, Nhánh cận 352
AMPHO Âm phổ Mức độ dễ 625
HIPHA Hình phạt Mức cơ bản 1477
HANOI Tháp Hà Nội Đệ quy, Mức độ dễ 191
DIKI Sân điền kinh Tìm nhị phân, Mức độ dễ 850
THUHO Thu hoạch táo Tham lam, Mức độ dễ 325
TRAU Trâu và cỏ Mức cơ bản 679
GAGI Gấp giấy Mức cơ bản 1351
DUHA Du hành (ACMVN 10-2014 I) Mức độ khó, Quy hoạch động 36
PENCIL Bút chì (ACMVN 10-2014 H) Mức độ khó, Toán 12
ATMW Rút tiền ATM (ACMVN 10-2014 C) Mức độ khó, Tham lam 34
CHABA Hộp châu báu (ACMVN 10-2014 D) Mức độ khó 29
SUM SUM (ACMVN 10-2014 B) Mức độ khó 71
STOCK Chợ chứng khoán (ACMVN 10-2014 A) Mức độ dễ 197
DAYSO2 Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Quy hoạch động, Mức độ khó 345
GIDA Giao đấu (OLP 2014) Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 568
DAYSO Dãy số (OLPCĐ 2014) Mức độ dễ 264
TITO Tính tổng (OLPCĐ 2014) Mức độ dễ, Toán 804
PYTHA Pythagoras Mức độ khó, Toán 47
SNAIL Con ốc sên Mức độ dễ 508
GRAVI Trọng lực Mức độ dễ 171
SMAMA Số may mắn Mức độ khó 90
PERMS2 Liệt kê hoán vị từ Mức độ khó, P.pháp sinh 161
GACHO Gà và chó Mức cơ bản 1274
QUEEN Tám hậu Mức độ khó, Quay lui 162
KNARY Liệt kê chuỗi k-phân Mức độ dễ, Quay lui, P.pháp sinh 627
PERMS Liệt kê chuỗi hoán vị Mức độ dễ, Quay lui, P.pháp sinh 674
LINE3 Trò chơi Line 3 DFS và BFS 45
LINE2 Trò chơi Line 2 Mức độ khó, Quay lui 151
HOHA2 Số hoàn hảo 2 Mức độ dễ, Toán 966
LINE Trò chơi Line Mức độ dễ, Quay lui 468
HOHA Số hoàn hảo Mức cơ bản 1984
DOXA Đổ xăng Tham lam, Mức độ dễ 448
THAMAY Thang máy (Codeforces) Tham lam, Mức độ dễ 218
BINAS Liệt kê chuỗi nhị phân Mức độ dễ, Quay lui, P.pháp sinh 1012
COVUA2 Bàn cờ vua 2 Mức độ dễ 273
COVUA Bàn cờ vua Mức cơ bản 1054
MARS Bản đồ Sao Hỏa Quy hoạch động, Mức độ khó 129
BINA Biễu diễn nhị phân Mức cơ bản 1132
NGAY Ngày tiếp theo Mức độ dễ 306
DETU Đếm từ Mức cơ bản 967
SODEP Số đẹp Mức cơ bản 1534
GITHU Tính giai thừa Mức cơ bản 1663
GHVU Ghép hình vuông Mức độ khó 46
KIVU Khiêu vũ Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 583
BUS Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Mức độ dễ 95
BASU Bắn súng Mức độ dễ 135
CEASA Mã hóa Ceasar Mức độ dễ 371
DOHO Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Mức cơ bản 1105
VTAY2 Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Mức độ khó 151
MAHO Gửi thư (OLPCĐ 2008) Mức cơ bản 1025
USCLN2 Ước số chung lớn nhất 2 Mức độ dễ 1078
PHASO3 Phân số 3 Mức độ khó 31
PHASO2 Phân số 2 Mức độ khó 42
HIVU Hình vuông Mức độ dễ 103
PTSO2 Phân tích số 2 Mức độ khó 225
PTSO Phân tích số Mức độ dễ 626
USCLN Ước số chung lớn nhất Mức cơ bản 1795
LAGA Lát gạch Quy hoạch động, Mức độ khó 156
DACO Dãy con tăng dài nhất Quy hoạch động, Mức độ khó 577
DAVA Đào vàng Quy hoạch động, Mức độ khó 398
HCN Hình chữ nhật (VOJ) Quy hoạch động, Mức độ khó 153
SABO Sắp bò Quy hoạch động, Mức độ khó 278
HISO Hiệu số Quy hoạch động, Mức độ dễ 981
DASO Dãy số Fibonacci (OLPCĐ 2013) Mức độ dễ 401
DABI Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Mức độ dễ 1176
MABA2 Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) Mức độ khó 44
MABA Giải phóng mặt bằng Mức độ dễ 51
XOSO Xóa số (OLPCĐ 2012) Mức độ dễ 372
KUMA Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Mức cơ bản 934
TIVI2 Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Sắp xếp, Tìm nhị phân, Mức độ khó 293
TIVI Truyền hình Mức độ dễ 152
LUTA Luyện tập (OLPCĐ 2011) Sắp xếp, Mức độ dễ 393
ROBOT Robot (OLPCĐ 2011) Mức độ dễ 175
TREE Cây NP tìm kiếm (ACMVN 9-2014) Đệ quy, Mức độ khó 15
PHASO Phân số (ACMVN 9-2014) Mức độ khó, Toán 46
SODA Số đặc biệt (ACMVN 9-2014) Mức độ khó 34
SUKHO Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Quy hoạch động, Mức độ khó 175
AOGI Ảo giác (ACMVN 9-2014) Mức độ khó 57
NGTO3 Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) Mức độ khó 94
KSMA K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) Mức độ khó 94
LUDI Lưu diễn Sắp xếp, Mức độ khó 179
HANA Hái nấm Mức độ khó, Quay lui 104
OCSE Ốc sên ăn rau Mức độ dễ, Quay lui 454
BITS Số bít khác nhau Mức độ dễ 434
BUBE Búp bê gỗ Mức độ khó, Sắp xếp, Tham lam 237
BINS Binary Instructions Mức độ dễ 78
LADA Lấn đảo Tìm nhị phân, Mức độ khó 66
NGTO2 Số nguyên tố 2 Mức độ khó 414
NGTO Số nguyên tố Mức cơ bản 1708
TRDE Trám đen (OLP 2013) Mức độ khó, Toán 141
GIEN Gien màu da Mức độ khó, Quay lui 151
PALI Số Palindrome Mức cơ bản 1161
DATA Dãy tăng Mức độ khó 194
NHGA Nhà gần nhất Mức độ dễ, Sắp xếp 956
CASO Cặp số bằng nhau Sắp xếp, Mức độ khó 826
ALBO Alice và Bob Mức độ dễ, Trò chơi 250
BACO2 Bàn cờ 2 Mức độ khó 87
VOXO Vòng xoắn Mức độ dễ 108
PLOI Phạm lỗi Mức độ dễ 481
CLOA Thành Cổ Loa Mức độ dễ 243
ZIZA Zig Zag Mức độ dễ 172
PASC Tam giác Pascal Mức độ dễ 770
FIBO Số fibonacy Mức cơ bản 1652
KCUO Viên kim cương Mức độ dễ 550
TGVU Tam giác vuông Mức cơ bản 1855
COVI Công viên Mức độ dễ 249
BACO Bàn cờ Mức độ dễ 428
CDIE Cắm điện Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 684
CQUA Chia quà Mức độ dễ 1332
VTAY Vòng tay Mức cơ bản 1615
TONG Tổng A + B Mức cơ bản 2412
Back to Top