Xem theo dạng bài
Danh sách bài tập
Tên bài tập Dạng bài Số giải được
PRIMEPOWER Mũ nguyên tố Constructive Algorithm, Mức cơ bản 23
BEAUTRI Tam giác đẹp Hình học, Mức cơ bản 20
CANDY2 Chia kẹo 2 Mức độ khó, Toán 16
CANDY1 Chia kẹo 1 Mức cơ bản, Toán 47
SMINROAD Đường đi trọng số nhỏ nhất Mức cơ bản, Union-Find Disjoint Set 31
DISTTREE Khoảng cách trong cây Quy hoạch động trên Cây 47
PREPRODUCT Tích Tiền Tố Mức cơ bản 14
P2GRP Tổng các đường đi ngắn nhất Mức độ dễ 13
GCDFIB Ước chung lớn nhất của dãy fibonacci Toán 16
EQUATION2 Phương trình Mức độ rất khó, Quy hoạch động 18
EQUATION1 Phương trình Mức độ khó, Quy hoạch động 10
QUEUE Xếp hàng Sắp xếp 188
EXP Biểu thức Quay lui, Quy hoạch động 10
LAMP Đèn màu Toán 28
SUMINT Tổng nguyên Toán 128
CHNREST Chinese restaurant Đệ quy, Nhánh cận, Quay lui, Quy hoạch động 23
UAV 30-4-11-2016 Bài 3 Mức độ khó, Tham lam 31
COLOUR Tô màu Đồ thị 33
BUILDROAD Xây dựng đường đua Luồng cực đại (Maxflow), Cặp ghép 7
BALLGMTWO Trò chơi với những viên bi 2 Toán 8
WWCITY Thành phố WW DFS và BFS, Đồ thị, Toán 20
SCHOOLWAY Đường đến trường DFS và BFS, Đồ thị 12
BALLGAME Trò chơi với những viên bi Quy hoạch động trạng thái, Toán 33
DISTANCE Khoảng cách 2 Đồ thị, Toán 71
EZSORT Sắp xếp là chuyện nhỏ! Mức độ dễ 351
MERGENUM Ghép số Mức độ dễ, Quay lui 300
SEQ198 SEQ198 - VOI 2016 Quy hoạch động 63
SN Làm việc song song Luồng cực đại (Maxflow), Cặp ghép, Tìm nhị phân 24
SPIRAL Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) DFS và BFS 100
SUMGCD SUMGCD Mức độ khó, Toán 30
CoTreeGame Colored Tree Game 7
Lucky Game Lucky Game 6
Candies Candies 18
TutOnEqua Tutoring on equations 48
CANAL Canal 34
TETRIS Tetris 48
CNTPALIN Đếm số Palindrome 42
EZ1 EZ AF 1 8
CPASS Mật khẩu máy tính 44
OV Bảng ô vuông 18
HC Hồ nước 82
DIFFERENCE DIFFERENCE Mức độ khó 19
TRANSINFO Truyền thông tin DFS và BFS, Đồ thị 42
CALNUM Đếm số Quy hoạch động 36
CALTEAM Tính số lượng team Heap 41
MAXXOR Giá trị lớn nhất Trie 193
EDITPIC Chỉnh sửa ảnh Vét cạn 69
COUNTNUM Số lượng số Vét cạn 835
CANSU CÁN SỰ Nhánh cận 6
DS ebola DFS và BFS 388
QT Quân Tượng DFS và BFS 97
BW Nối điểm DFS và BFS 179
EZ0 EZ AF Toán 8
SumTable Tổng trên bảng số Binary Indexed Tree 2D, Mức độ khó 82
MiMaTable Min max trên bảng số Mức độ khó, Segment Tree 2D 27
PL Đường đi ngắn nhất DFS và BFS 24
Chenhlech Chênh lệch Mức độ khó, Tìm nhị phân 212
Xauduynhat Xâu duy nhất Mức độ dễ 563
Chialaydu Chia lấy dư Mức độ dễ 943
Khieuvu3 Khiêu vũ 3 Mức độ dễ, Tìm nhị phân 772
CapdoiHH Cặp đôi hoàn hảo Binary Indexed Tree, DFS và BFS, Mức độ khó 71
AnBuffet Ăn buffet Mức độ khó, Quay lui, Segment Tree, Tìm nhị phân 65
Capxach Cặp xách Mức độ dễ, Quy hoạch động 432
EZFORMULA Tính toán đơn giản Mức cơ bản 127
VERSUSGAME Trò chơi đối kháng Mức độ dễ, Quy hoạch động 156
LCSUB2 Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 Mức độ dễ 45
ZEROPATH Phân tích số DFS và BFS 282
HAMAR Hàm số Mức cơ bản, Quy hoạch động 51
AGEGAME Trò chơi đoán tuổi Mức độ khó, Toán 10
DYNASTIES Các triều đại cổ Mức độ khó 7
PRIMEPW Lũy thừa số nguyên tố Mức độ khó, Toán 20
ROBOT5 Robot đi tuần Mức độ dễ, Toán 258
LCSUB Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Mức độ khó, Quy hoạch động 198
CIRCLENUM Số vòng Mức độ khó, Toán 148
ALARM Đồng hồ báo thức Mức độ dễ 505
EXACT Cân đúng Mức độ khó 8
FINDTEXT Trò chơi tìm chữ 3 Hash, KMP, Z Function, Mức độ khó 66
IO Hàng đợi với độ ưu tiên Heap 113
CNHOM Chia Nhóm Đồ thị 22
CHUTIEU Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Mức độ dễ, Quy hoạch động 36
QUANMA Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Mức cơ bản 219
TAITRONG Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Đồ thị, Mức độ dễ 190
KGMEQNUM Phép biến đổi Mức độ khó, Quy hoạch động trạng thái, Tham lam 7
SAGAIN Lại là xâu Mức cơ bản 14
VDSEQ04 Giá trị trung bình Mức độ khó 54
VDSEQ03 Doanh thu công ty Mức độ khó 90
VDSEQ02 Dãy số chia hết Mức độ dễ 301
VDSEQ01 Trò chơi với dãy số Mức độ dễ 286
NUMFINAL1 Lại là chữ số tận cùng Mức độ dễ, Toán 207
NUMFINAL Chữ số tận cùng Mức độ dễ, Toán 943
HELLO Xin chào Mức độ dễ 766
VD2016BT1 Robot gõ tắt Mức độ khó 9
TAXI Taxi Mức độ dễ 415
KGMSOCKETS Mạng lưới điện Mức độ khó, Quy hoạch động 7
RTRIANGLE Tam giác vuông cân Hình học, Mức độ dễ, Toán 801
AMESSAGE Tín hiệu ngoài hành tinh Mức độ khó, Trie 51
TABLE Bàn tiệc tất niên Hình học, Mức độ dễ, Toán 144
BANHCHUNG Nấu bánh chưng Mức độ dễ, Quy hoạch động 501
ALPHANUM Chỉ số Alpha Mức độ khó 14
HFAMOUS Người nổi tiếng Đồ thị, Mức độ khó, Ngăn xếp 86
KIENTRUCCO Kiến trúc cổ Mức độ khó 23
TAOQUAN Táo quân Mức độ dễ 492
CSTRING Xâu chung Mức độ dễ, Toán 41
HOMEWORK Bài tập ngày Tết Mức độ dễ, Toán 225
PSU01 Dãy chia hết Quy hoạch động, Toán 56
WORDFIND2 Trò chơi tìm chữ 2 Hash, Mức độ khó 23
WORDFIND Trò chơi tìm chữ Hash, Mức độ khó 30
HMD03 Công ti vận tải Quy hoạch động 8
LUNARNY Đi chơi Tết Mức độ khó, Tìm nhị phân 10
HMD02 Cây phả hệ Mức độ khó 6
HMD01 Hòa nhạc Ngăn xếp 59
MAIL Thư điện tử Quy hoạch động 14
CBGBINARY Đếm dãy nhị phân Mức độ khó 8
DT2 DT3 Mức độ khó 47
DT1 DT2 Mức độ khó 59
DT DT1 Mức độ dễ 225
RECLAND Rectangle Land Segment Tree 7
AIRCON Điều hòa không khí Mức độ dễ 116
CLASSY Giai cấp Mức độ dễ, Sắp xếp 21
VERVALUE Giá trị của đỉnh Đồ thị, Segment Tree 49
SUMCAL Tính tổng Toán 47
DISNUMBER Số phân biệt Quy hoạch động 18
LUCKYNUM Số may mắn Toán 138
DEMSO Đếm số Vét cạn 307
MINDROP Tính số thao tác ít nhất Vét cạn 516
DAYSO10 Hai dãy con Mức độ khó, Quy hoạch động 151
BUS2 Xe khách DFS và BFS, Đường đi ngắn nhất, Mức độ khó 125
ROADCBG Vượt qua đường Mức độ khó, Sắp xếp, Tìm nhị phân 16
1CHIEU Đường một chiều Mức độ dễ 196
DAYSO9 Dãy số Mức độ dễ 387
LTXAU Lũy thừa xâu Mức độ dễ 105
EXCHANGE Đổi tiền DFS và BFS 29
AGAR Agar.io Mức độ dễ 113
ONLYONECBG Kết thân Mức độ dễ 24
HALLOWEEN Đi chơi Halloween Mức độ dễ, Tìm nhị phân 32
TRACKCBG Trường đua Mức độ khó 22
NUMPASSCBG Mã khoá Toán 22
PI Đếm số nguyên tố Mức độ khó 120
PATROL2 Đi tuần kho (ACMVN 10-2015 D) Mức độ khó, Toán 7
RTREE Chiều cao cây (ACMVN 10-2015 J) Mức độ khó, Tham lam 35
ATTCBG Số hấp dẫn Mức độ dễ 33
VACCINE VACCINE Quy hoạch động 27
SCBG Dãy hoàn hảo Mức độ dễ 43
COBAN Một bài tập mức cơ bản Mức cơ bản 18
NGHICHTHE2 Đếm Cặp Nghịch Thế Binary Indexed Tree 8
DICE Đổ xúc xắc Mức độ khó, Quy hoạch động, Segment Tree 90
NGHICHTHE Đếm cặp nghịch thế Binary Indexed Tree 25
QN5 Tem nek Mức độ dễ 96
QN4 Tránh lụt ^^ Mức độ dễ 36
QN QN-Chính Phương Mức độ dễ 549
GAO Siêu nhân GAO Mức độ dễ, Toán 36
CHUSO2 Tìm chữ số Mức độ dễ, Toán 139
NAMNU Vòng tròn nam nữ Mức cơ bản 663
POWER Số mũ Toán 138
STUDY Kế hoạch học tập Mức độ dễ, Quy hoạch động 252
TREASURE Đảo kho báu DFS và BFS, Mức độ khó, Quy hoạch động, Tìm nhị phân 104
TIMSO2 Tìm số Mức độ dễ, Tham lam, Toán 739
VIETCHU Viết bằng chữ Mức độ dễ 95
TRUTIN Truyền tin Cây khung nhỏ nhất, Mức độ khó 60
HARA Dán hàng rào Đệ quy, Mức độ khó 126
RECT Hình chữ nhật Mức độ dễ 22
FIGHT Ngôi làng thượng võ Mức độ dễ, Toán, Trò chơi 92
STONE Trò chơi bốc đá Mức độ dễ, Trò chơi 84
LINES Đường thẳng cắt nhau Hình học, Mức độ dễ 522
CODEN Cột Đèn Mức cơ bản 585
DAYSO8 Dãy số Mức độ dễ 61
Gian An Mức cơ bản, Mức độ dễ 367
TT TIENTE Quay lui 266
ROOT Rút gọn căn Mức độ khó, Toán 316
NEGATIVE Số phủ định Mức độ dễ 219
DIVIDE Chia quà Mức độ dễ, Quy hoạch động 42
GALLERY Triển lãm tranh Mức độ khó, Quy hoạch động 80
CPER Hoán vị Mức cơ bản 212
STRCMP So Sánh Xâu Con Mức độ dễ 26
KEOCO Kéo co Quy hoạch động 88
MOBI Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Mức độ dễ, Tìm nhị phân 354
SEMINAR Xếp lịch hội nghị Luồng cực đại (Maxflow), Tìm nhị phân 17
CHOSO Chọn số bằng nhau Mức độ dễ 280
FNUM Số cuối cùng Mức cơ bản 894
CHAIN Nối chuỗi xích Mức độ dễ, Tham lam 228
ANTRA Ăn trắng Mức cơ bản 309
CARDS Thẻ bài Heap, Mức độ khó 158
BANK Xếp hàng gửi tiền Mức độ khó, Quy hoạch động 224
STRAGAIN Lại là chuỗi DFS và BFS, Mức độ khó 36
MEETING Lễ Meeting Mức độ khó, Vét cạn 18
ANTO An toàn giao thông (OLP 2011) Mức độ khó, Segment Tree 68
MAZE Mê cung DFS và BFS, Mức độ khó 31
HEXG Hexgame (OLP 2011) DFS và BFS, Mức độ khó 72
GROUP Chia nhóm Quy hoạch động 58
GEN GENOME (OLP 2010) Hash, Mức độ khó, Sắp xếp, Tìm nhị phân 66
MULTI Dấu trong đoạn Mức độ dễ 162
DETRU Đến trường (OLP 2010) Đường đi ngắn nhất, Mức độ khó, Quy hoạch động 76
TROXE Trông xe (OLP 2010) Mức cơ bản 666
SOCCER Lịch thi đấu Mức độ khó, Quy hoạch động trạng thái 14
DAOTAO Đào tạo từ xa (OLP 2009) Mức độ khó, Tham lam 23
OPT Tùy chọn (OLP 2009) DFS và BFS, Mức độ khó, Quy hoạch động 13
SUMARR Tính tổng thôi mà Mức độ khó 63
TITO3 Lại tính tổng Mức độ khó 14
CH Chỉnh Hợp KL Mức cơ bản 168
CHAR Đếm ký tự Mức cơ bản 849
HEXA Lục giác đều (OLP 2008) Hình học, Mức độ dễ 83
SEG Chia đoạn Mức độ dễ 178
MKC Mật khẩu Mức cơ bản 1343
EULER Tính hàm Toán 11
EASYSTR Một bài tập về xâu Mức độ dễ 10
ROMAN Số La Mã Mức cơ bản 640
PLP Palindrome Mức độ dễ 17
ROBOT4 Robot tìm đường DFS và BFS, Mức độ khó 81
LIVETILE Windows Phone Live Tile Mức độ dễ 48
LCRLR Xử lý xâu Mức độ khó, Quy hoạch động 16
MXOR Tổng lớn nhất Mức độ khó, Toán 39
CHUSO Chữ số Mức độ dễ, Toán 133
DTPHU Diện tích phủ Mức độ khó 19
DAYSO7 Dãy số (OLP Không chuyên 2014) Mức độ khó, Quy hoạch động 144
ROBOT3 ROBOT (OLP Không chuyên 2013) Mức độ khó, Tham lam 74
XYZ Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) Mức độ dễ 161
TAPSO Tập số (OLP Không chuyên 2011) Mức độ dễ 131
SMACA Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) Mức độ khó 81
GOMIN Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) Mức độ dễ 130
SVOI Chuẩn bị SVOI (OLP Không chuyên 2010) Mức độ dễ 185
DAUGIA Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Mức cơ bản 776
KEBA2 Kết bạn (OLP Không chuyên 2009) Mức độ khó 203
DAYSO6 Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Mức độ khó, Quy hoạch động 325
MOCO Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) Hình học, Mức độ khó 69
DAYSO4 Dãy số (OLP Không chuyên 2008) Mức độ dễ 119
FSTR Tính hàm Mức độ khó, Suffix Arrays 14
CUBICS Khối lập phương Mức độ dễ 64
COUNT COUNT Toán 16
DOANP2 Chiều dài phủ Mức độ dễ, Sắp xếp 542
PALI2 Tách chuỗi đối xứng Mức độ khó, Quy hoạch động 99
DOMINO2 Nối vòng Domino Đồ thị, Mức độ khó 26
DEMSO0 Đếm số không bên phải Mức cơ bản 1095
ZUMA Game Zuma Mức độ dễ 143
BASE Hệ cơ số Toán 20
INTSLE Giải hệ Mức độ dễ, Toán 71
GAMES Trò chơi xếp gạch Mức độ khó, Segment Tree 164
HIVU2 Đếm hình vuông Hình học, Mức độ khó 58
BIDA Đánh bida Mức độ dễ, Toán 70
TILE Chồng gạch Mức độ dễ, Sắp xếp, Tham lam 956
BUBGAME Bubbies Game Mức độ khó 7
TABGAME Trò chơi với bảng số Mức độ khó 10
NGNGU Ngôn ngữ Mức độ dễ 104
MAMA Ma cũ ma mới Binary Indexed Tree, Mức độ khó 111
DAYNGO3 Dãy ngoặc 3 Binary Indexed Tree, Mức độ khó 41
HOANVI Hoán Vị Mức độ khó 28
HOBOI Hồ Bơi Mức độ dễ 112
CODE Chuyển Mã Mức độ dễ 204
HANA2 Hái nấm 2 (OLP 2008) Mức độ khó, Quy hoạch động trạng thái 113
ROBOT2 Robot và số nguyên tố Mức độ khó 51
DEMUOC Đếm ước Mức độ khó 32
TOUR Tham quan những cây cầu DFS và BFS, Mức độ khó 74
QUACAU Qua cầu Mức độ khó, Quy hoạch động, Tham lam 164
BARA Bánh rán Mức cơ bản 936
STAIN Xóa vết bẩn Mức độ khó, Quy hoạch động trạng thái 12
MESSI Lionel Messi Mức độ khó, Toán 50
VIENBI Viên bi màu nhiệm Mức độ dễ 236
FIBO5 Fibonacci Mức độ khó, Toán 44
KAGARO Kangaroo đi thăm bạn Mức độ khó, Tham lam, Toán 274
LUCKYRE LUCKYRE Nhánh cận, P.pháp sinh, Sắp xếp, Tìm nhị phân 13
RECT2 Hình chữ nhật 2 Hình học, Mức độ dễ 321
FINDNUM FINDNUM Mức độ khó 30
BODEN Dãy bóng đèn Mức độ khó, Segment Tree (IT) 43
PATROL Đi tuần DFS và BFS, Mức độ khó 30
DOMINO Ráp domino Mức độ khó, Quy hoạch động 89
GIFT Quà Sinh Nhật Mức độ khó 22
FOOL Cá tháng tư 22
QHDCB Quy hoạch động Mức độ dễ 22
SVALUE Siêu giá trị Mức độ khó 63
CARO Cờ caro Mức độ dễ 247
MARIO3 Mario nhảy cột Mức độ khó, Quy hoạch động 330
BONE Bỏng nếp Mức độ khó, Vét cạn 46
HOCA Hồ cá DFS và BFS, Mức độ khó 25
DAYNGO2 Dãy ngoặc 2 Mức độ khó, Segment Tree (IT) 190
GCHUOI Ghép chuỗi Mức độ dễ 343
UOCLE Ước lẻ Mức độ dễ 357
QUPO Quân Pháo cờ Tướng Mức cơ bản 135
SUMTREE Tổng trên cây DFS và BFS, Mức độ khó, Quy hoạch động 63
CBOX Hộp đựng tiền Mức độ khó, Sắp xếp 147
SUDO Sudoku Mức độ khó, Nhánh cận, Vét cạn 51
TAHO2 Tặng hoa 8/3 Tìm nhị phân, Mức độ khó, P.pháp sinh 73
GTHH Giá trị hoàn hảo Quy hoạch động, Mức độ khó 66
RANDOM Sinh số Sắp xếp, Mức độ khó 71
NGTO5 Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Mức độ dễ, Toán 318
NGTO4 Tổng nguyên tố Mức cơ bản 543
WRITER Robot đánh chữ Mức cơ bản 290
TIMSO Tìm số Mức độ khó, Toán 29
QUTO Quân Tốt cờ tướng Mức cơ bản 228
CONVEX Hình giả lồi Mức độ dễ 24
LIXI Lì xì Mức độ dễ, Sắp xếp, Tham lam 330
THIDAU Kế hoạch thi đấu Quy hoạch động, Mức độ khó 478
LIGHT Tắt đèn Mức độ khó, Vét cạn 64
CHIA Chia hết Mức độ dễ 138
QUATU2 Quân tượng đi lạc Mức cơ bản 193
TIGU Tiền gửi ngân hàng Mức cơ bản 1002
BNHAN2 Bảng nhân 2 Tìm nhị phân, Mức độ khó 88
BNHAN Bảng nhân Sắp xếp, Mức độ dễ 529
LUTH2 Lũy thừa 2 Mức độ khó, Toán 47
LAGA2 Lát gạch 2 Đệ quy, Mức độ khó 21
TIMK Tìm số Mức độ khó, Toán 48
XOAYDT Xoay đường tròn (Codeforce 287B) Mức độ dễ 72
ACM ACM Mức độ dễ 242
ANDARR Phép AND trên mảng Toán 42
DAYSO3 Trò chơi với dãy số Mức độ khó, Toán 70
PTSO3 Phân tích số 3 Toán 41
GITHU2 Giai thừa Mức độ khó, Toán 62
CANDY Kẹo ba màu Quy hoạch động, Mức độ khó 13
USCLN3 Ước số chung lớn nhất 3 Mức độ khó, Toán 86
XOR3 Phép XOR 3 Mức độ khó, Toán 46
XOR2 Phép XOR 2 Mức độ khó, Toán 70
XOR1 Phép XOR 1 Mức độ dễ, Toán 206
KSAN Khách sạn Heap, Mức độ dễ, Sắp xếp 146
NUMLAND Numberland Mức độ khó, RMQ, Cha chung gần nhất (LCA) 60
KIVU2 Khiêu vũ 2 Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 133
TBAN Tình bạn Mức độ khó, Toán 46
DOANP Đoạn phủ Sắp xếp, Mức độ khó 88
RACE Đường đua kì lạ Mức độ dễ 50
COVUA3 Bàn cờ vua 3 Toán 24
OKHOA2 Ổ khóa 2 Mức độ khó, Toán 30
KTTRU Kiểm tra trùng Mức độ dễ 315
NHOM Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 207
CCAY Chặt cây (Jakarta 2014 - E) Mức độ khó, Union-Find Disjoint Set 48
FACTGAME Factor Game Mức độ khó, Trò chơi, Toán 22
TROSUA Trộm sữa Mức độ dễ, Toán 39
APGP Cấp số cộng - Cấp số nhân Mức độ dễ, Toán 382
OKHOA Ổ khóa Mức độ dễ, Toán 153
CITY2 Thành phố (bản khó) Mức độ khó 62
CITY1 Thành phố (bản dễ) Mức độ dễ 86
BOOL Biểu thức Boolean Mức độ khó, Quy hoạch động 12
TITO2 Tính tổng 2 (OLP Không Chuyên 2014) Mức độ khó, Toán 189
MARIO2 Mario giải cứu công chúa 2 Mức độ khó, Heap, Đường đi ngắn nhất 117
HASA Hàn cây sắt Mức độ khó, Heap 148
NGUYEN Điểm nguyên Mức độ dễ 54
MARIO Mario giải cứu công chúa (bản dễ) Mức độ khó, Đường đi ngắn nhất 135
OQUAN Ô ăn quan Mức độ dễ 162
QUATU Quân tượng Mức độ khó 33
PIKA Pikachu DFS và BFS, Mức độ khó 46
NAUAN Thi nấu ăn Mức độ dễ, Tìm nhị phân 545
VASU Vắt sữa bò Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 951
2048 Trò chơi 2048 Mức độ dễ 128
KUMAB Khuyến mãi bia Mức cơ bản 1364
BABE Số bạn bè Mức cơ bản 1530
MINR Số nhỏ nhất trong dãy con Mức độ khó, Segment Tree (IT), RMQ 299
NOEL Cây thông Noel Mức độ dễ 123
BITHU Chiều cao cây biểu thức Mức độ khó, Cây nhị phân, Ngăn xếp 60
SHOP Cửa hàng bá đạo Mức độ khó 60
CHOCO Chocolate Mức độ khó, Trò chơi, Toán 241
FIBO4 Fibonaci Mức độ dễ 698
FIBO3 Fibonaci Mức độ khó, Toán 134
FIBO2 Fibonaci Mức độ khó, Toán 169
HUFF Mã nén Huffman Cây nhị phân, Mức độ khó 19
TRUHAU Trung tố, Hậu tố Mức độ khó, Ngăn xếp 61
HAUTO Biểu thức hậu tố Mức độ dễ, Ngăn xếp 179
LUTH Lũy thừa Đệ quy, Mức độ dễ 797
KEBA Kết bạn Mức độ khó, D.sách liên kết 66
DISC0 Đĩa nhạc (dễ) Mức độ dễ 182
DISC3 Đĩa nhạc 3 Binary Indexed Tree, Mức độ khó 120
DISC2 Đĩa nhạc 2 Mức độ khó, D.sách liên kết 77
DISC Đĩa nhạc Mức độ khó, D.sách liên kết 119
TAHO Tặng hoa 20/11 Tham lam, Mức độ dễ 226
CATU2 Cái túi 2 Quy hoạch động, Mức độ khó 444
CATU Cái túi Mức độ khó, Quay lui, Nhánh cận 497
NGTHE2 Dãy nghịch thế 2 Binary Indexed Tree, Mức độ khó 161
NGTHE Dãy nghịch thế (VOJ) Binary Indexed Tree, Mức độ khó 232
SXHEAP Sắp xếp vun đống Cây nhị phân, Heap, Mức độ khó, Sắp xếp 108
SXTRON Sắp xếp trộn Mức độ dễ, Sắp xếp 338
SXNHANH Sắp xếp nhanh Sắp xếp, Mức độ dễ 398
SXCHEN Sắp xếp chèn Sắp xếp, Mức độ dễ 269
SXCHON Sắp xếp chọn Sắp xếp, Mức độ dễ 385
SXLOI Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Mức độ dễ 100
DAYNGO Dãy ngoặc đúng Mức độ khó, Quay lui, Nhánh cận 371
AMPHO Âm phổ Mức độ dễ 672
HIPHA Hình phạt Mức cơ bản 1574
HANOI Tháp Hà Nội Đệ quy, Mức độ dễ 215
DIKI Sân điền kinh Tìm nhị phân, Mức độ dễ 913
THUHO Thu hoạch táo Tham lam, Mức độ dễ 337
TRAU Trâu và cỏ Mức cơ bản 711
GAGI Gấp giấy Mức cơ bản 1443
DUHA Du hành (ACMVN 10-2014 I) Mức độ khó, Quy hoạch động 37
PENCIL Bút chì (ACMVN 10-2014 H) Mức độ khó, Toán 12
ATMW Rút tiền ATM (ACMVN 10-2014 C) Mức độ khó, Tham lam 38
CHABA Hộp châu báu (ACMVN 10-2014 D) Mức độ khó 30
SUM SUM (ACMVN 10-2014 B) Mức độ khó 72
STOCK Chợ chứng khoán (ACMVN 10-2014 A) Mức độ dễ 201
DAYSO2 Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Quy hoạch động, Mức độ khó 365
GIDA Giao đấu (OLP 2014) Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 599
DAYSO Dãy số (OLPCĐ 2014) Mức độ dễ 274
TITO Tính tổng (OLPCĐ 2014) Mức độ dễ, Toán 856
PYTHA Pythagoras Mức độ khó, Toán 49
SNAIL Con ốc sên Mức độ dễ 551
GRAVI Trọng lực Mức độ dễ 180
SMAMA Số may mắn Mức độ khó 98
PERMS2 Liệt kê hoán vị từ Mức độ khó, P.pháp sinh 170
GACHO Gà và chó Mức cơ bản 1353
QUEEN Tám hậu Mức độ khó, Quay lui 165
KNARY Liệt kê chuỗi k-phân Mức độ dễ, Quay lui, P.pháp sinh 668
PERMS Liệt kê chuỗi hoán vị Mức độ dễ, Quay lui, P.pháp sinh 714
LINE3 Trò chơi Line 3 DFS và BFS 50
LINE2 Trò chơi Line 2 Mức độ khó, Quay lui 157
HOHA2 Số hoàn hảo 2 Mức độ dễ, Toán 1039
LINE Trò chơi Line Mức độ dễ, Quay lui 493
HOHA Số hoàn hảo Mức cơ bản 2131
DOXA Đổ xăng Tham lam, Mức độ dễ 471
THAMAY Thang máy (Codeforces) Tham lam, Mức độ dễ 227
BINAS Liệt kê chuỗi nhị phân Mức độ dễ, Quay lui, P.pháp sinh 1089
COVUA2 Bàn cờ vua 2 Mức độ dễ 282
COVUA Bàn cờ vua Mức cơ bản 1130
MARS Bản đồ Sao Hỏa Quy hoạch động, Mức độ khó 135
BINA Biễu diễn nhị phân Mức cơ bản 1205
NGAY Ngày tiếp theo Mức độ dễ 316
DETU Đếm từ Mức cơ bản 1032
SODEP Số đẹp Mức cơ bản 1644
GITHU Tính giai thừa Mức cơ bản 1770
GHVU Ghép hình vuông Mức độ khó 49
KIVU Khiêu vũ Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 617
BUS Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Mức độ dễ 98
BASU Bắn súng Mức độ dễ 142
CEASA Mã hóa Ceasar Mức độ dễ 413
DOHO Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Mức cơ bản 1183
VTAY2 Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Mức độ khó 159
MAHO Gửi thư (OLPCĐ 2008) Mức cơ bản 1100
USCLN2 Ước số chung lớn nhất 2 Mức độ dễ 1157
PHASO3 Phân số 3 Mức độ khó 35
PHASO2 Phân số 2 Mức độ khó 45
HIVU Hình vuông Mức độ dễ 106
PTSO2 Phân tích số 2 Mức độ khó 232
PTSO Phân tích số Mức độ dễ 670
USCLN Ước số chung lớn nhất Mức cơ bản 1914
LAGA Lát gạch Quy hoạch động, Mức độ khó 166
DACO Dãy con tăng dài nhất Quy hoạch động, Mức độ khó 618
DAVA Đào vàng Quy hoạch động, Mức độ khó 421
HCN Hình chữ nhật (VOJ) Quy hoạch động, Mức độ khó 158
SABO Sắp bò Quy hoạch động, Mức độ khó 298
HISO Hiệu số Quy hoạch động, Mức độ dễ 1060
DASO Dãy số Fibonacci (OLPCĐ 2013) Mức độ dễ 419
DABI Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Mức độ dễ 1272
MABA2 Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) Mức độ khó 46
MABA Giải phóng mặt bằng Mức độ dễ 54
XOSO Xóa số (OLPCĐ 2012) Mức độ dễ 394
KUMA Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Mức cơ bản 994
TIVI2 Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Sắp xếp, Tìm nhị phân, Mức độ khó 321
TIVI Truyền hình Mức độ dễ 166
LUTA Luyện tập (OLPCĐ 2011) Sắp xếp, Mức độ dễ 425
ROBOT Robot (OLPCĐ 2011) Mức độ dễ 185
TREE Cây NP tìm kiếm (ACMVN 9-2014) Đệ quy, Mức độ khó 16
PHASO Phân số (ACMVN 9-2014) Mức độ khó, Toán 46
SODA Số đặc biệt (ACMVN 9-2014) Mức độ khó 35
SUKHO Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Quy hoạch động, Mức độ khó 184
AOGI Ảo giác (ACMVN 9-2014) Mức độ khó 61
NGTO3 Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) Mức độ khó 97
KSMA K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) Mức độ khó 99
LUDI Lưu diễn Sắp xếp, Mức độ khó 192
HANA Hái nấm Mức độ khó, Quay lui 111
OCSE Ốc sên ăn rau Mức độ dễ, Quay lui 483
BITS Số bít khác nhau Mức độ dễ 468
BUBE Búp bê gỗ Mức độ khó, Sắp xếp, Tham lam 251
BINS Binary Instructions Mức độ dễ 81
LADA Lấn đảo Tìm nhị phân, Mức độ khó 70
NGTO2 Số nguyên tố 2 Mức độ khó 444
NGTO Số nguyên tố Mức cơ bản 1830
TRDE Trám đen (OLP 2013) Mức độ khó, Toán 147
GIEN Gien màu da Mức độ khó, Quay lui 157
PALI Số Palindrome Mức cơ bản 1236
DATA Dãy tăng Mức độ khó 201
NHGA Nhà gần nhất Mức độ dễ, Sắp xếp 1037
CASO Cặp số bằng nhau Sắp xếp, Mức độ khó 887
ALBO Alice và Bob Mức độ dễ, Trò chơi 269
BACO2 Bàn cờ 2 Mức độ khó 93
VOXO Vòng xoắn Mức độ dễ 115
PLOI Phạm lỗi Mức độ dễ 517
CLOA Thành Cổ Loa Mức độ dễ 254
ZIZA Zig Zag Mức độ dễ 179
PASC Tam giác Pascal Mức độ dễ 819
FIBO Số fibonacy Mức cơ bản 1762
KCUO Viên kim cương Mức độ dễ 592
TGVU Tam giác vuông Mức cơ bản 1983
COVI Công viên Mức độ dễ 263
BACO Bàn cờ Mức độ dễ 463
CDIE Cắm điện Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 736
CQUA Chia quà Mức độ dễ 1435
VTAY Vòng tay Mức cơ bản 1733
TONG Tổng A + B Mức cơ bản 2595
Back to Top