Xem theo dạng bài
Danh sách bài tập
Tên bài tập Dạng bài Số giải được
PRIMEPOWER Mũ nguyên tố Constructive Algorithm, Mức cơ bản 68
BEAUTRI Tam giác đẹp Hình học, Mức cơ bản 43
CANDY2 Chia kẹo 2 Mức độ khó, Toán 35
CANDY1 Chia kẹo 1 Mức cơ bản, Toán 93
SMINROAD Đường đi trọng số nhỏ nhất Mức cơ bản, Union-Find Disjoint Set 65
DISTTREE Khoảng cách trong cây Quy hoạch động trên Cây 84
PREPRODUCT Tích Tiền Tố Mức cơ bản 31
P2GRP Tổng các đường đi ngắn nhất Mức độ dễ 40
GCDFIB Ước chung lớn nhất của dãy fibonacci Toán 37
EQUATION2 Phương trình Mức độ rất khó, Quy hoạch động 34
EQUATION1 Phương trình Mức độ khó, Quy hoạch động 18
QUEUE Xếp hàng Sắp xếp 367
EXP Biểu thức Quay lui, Quy hoạch động 18
LAMP Đèn màu Toán 56
SUMINT Tổng nguyên Toán 242
CHNREST Chinese restaurant Đệ quy, Nhánh cận, Quay lui, Quy hoạch động 42
UAV 30-4-11-2016 Bài 3 Mức độ khó, Tham lam 46
COLOUR Tô màu Đồ thị 50
BUILDROAD Xây dựng đường đua Luồng cực đại (Maxflow), Cặp ghép 15
BALLGMTWO Trò chơi với những viên bi 2 Toán 17
WWCITY Thành phố WW DFS và BFS, Đồ thị, Toán 33
SCHOOLWAY Đường đến trường DFS và BFS, Đồ thị 26
BALLGAME Trò chơi với những viên bi Quy hoạch động trạng thái, Toán 61
DISTANCE Khoảng cách 2 Đồ thị, Toán 108
EZSORT Sắp xếp là chuyện nhỏ! Mức độ dễ 619
MERGENUM Ghép số Mức độ dễ, Quay lui 537
SEQ198 SEQ198 - VOI 2016 Quy hoạch động 85
SN Làm việc song song Luồng cực đại (Maxflow), Cặp ghép, Tìm nhị phân 31
SPIRAL Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) DFS và BFS 153
SUMGCD SUMGCD Mức độ khó, Toán 45
CoTreeGame Colored Tree Game 15
Lucky Game Lucky Game 16
Candies Candies 21
TutOnEqua Tutoring on equations 62
CANAL Canal 41
TETRIS Tetris 66
CNTPALIN Đếm số Palindrome 53
EZ1 EZ AF 1 16
CPASS Mật khẩu máy tính 65
OV Bảng ô vuông 26
HC Hồ nước 123
DIFFERENCE DIFFERENCE Mức độ khó 27
TRANSINFO Truyền thông tin DFS và BFS, Đồ thị 58
CALNUM Đếm số Quy hoạch động 64
CALTEAM Tính số lượng team Heap 54
MAXXOR Giá trị lớn nhất Trie 242
EDITPIC Chỉnh sửa ảnh Vét cạn 103
COUNTNUM Số lượng số Vét cạn 1263
CANSU CÁN SỰ Nhánh cận 15
DS ebola DFS và BFS 620
QT Quân Tượng DFS và BFS 151
BW Nối điểm DFS và BFS 271
EZ0 EZ AF Toán 15
SumTable Tổng trên bảng số Binary Indexed Tree 2D, Mức độ khó 114
MiMaTable Min max trên bảng số Mức độ khó, Segment Tree 2D 43
PL Đường đi ngắn nhất DFS và BFS 44
Chenhlech Chênh lệch Mức độ khó, Tìm nhị phân 297
Xauduynhat Xâu duy nhất Mức độ dễ 831
Chialaydu Chia lấy dư Mức độ dễ 1522
Khieuvu3 Khiêu vũ 3 Mức độ dễ, Tìm nhị phân 1237
CapdoiHH Cặp đôi hoàn hảo Binary Indexed Tree, DFS và BFS, Mức độ khó 98
AnBuffet Ăn buffet Mức độ khó, Quay lui, Segment Tree, Tìm nhị phân 86
Capxach Cặp xách Mức độ dễ, Quy hoạch động 696
EZFORMULA Tính toán đơn giản Mức cơ bản 177
VERSUSGAME Trò chơi đối kháng Mức độ dễ, Quy hoạch động 230
LCSUB2 Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 Mức độ dễ 68
ZEROPATH Phân tích số DFS và BFS 460
HAMAR Hàm số Mức cơ bản, Quy hoạch động 69
AGEGAME Trò chơi đoán tuổi Mức độ khó, Toán 14
DYNASTIES Các triều đại cổ Mức độ khó 14
PRIMEPW Lũy thừa số nguyên tố Mức độ khó, Toán 26
ROBOT5 Robot đi tuần Mức độ dễ, Toán 385
LCSUB Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Mức độ khó, Quy hoạch động 275
CIRCLENUM Số vòng Mức độ khó, Toán 201
ALARM Đồng hồ báo thức Mức độ dễ 710
EXACT Cân đúng Mức độ khó 14
FINDTEXT Trò chơi tìm chữ 3 Hash, KMP, Z Function, Mức độ khó 102
IO Hàng đợi với độ ưu tiên Heap 162
CNHOM Chia Nhóm Đồ thị 23
CHUTIEU Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Mức độ dễ, Quy hoạch động 56
QUANMA Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Mức cơ bản 302
TAITRONG Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Đồ thị, Mức độ dễ 279
KGMEQNUM Phép biến đổi Mức độ khó, Quy hoạch động trạng thái, Tham lam 13
SAGAIN Lại là xâu Mức cơ bản 27
VDSEQ04 Giá trị trung bình Mức độ khó 66
VDSEQ03 Doanh thu công ty Mức độ khó 130
VDSEQ02 Dãy số chia hết Mức độ dễ 459
VDSEQ01 Trò chơi với dãy số Mức độ dễ 419
NUMFINAL1 Lại là chữ số tận cùng Mức độ dễ, Toán 313
NUMFINAL Chữ số tận cùng Mức độ dễ, Toán 1500
HELLO Xin chào Mức độ dễ 1159
VD2016BT1 Robot gõ tắt Mức độ khó 14
TAXI Taxi Mức độ dễ 629
KGMSOCKETS Mạng lưới điện Mức độ khó, Quy hoạch động 21
RTRIANGLE Tam giác vuông cân Hình học, Mức độ dễ, Toán 1155
AMESSAGE Tín hiệu ngoài hành tinh Mức độ khó, Trie 66
TABLE Bàn tiệc tất niên Hình học, Mức độ dễ, Toán 215
BANHCHUNG Nấu bánh chưng Mức độ dễ, Quy hoạch động 878
ALPHANUM Chỉ số Alpha Mức độ khó 19
HFAMOUS Người nổi tiếng Đồ thị, Mức độ khó, Ngăn xếp 114
KIENTRUCCO Kiến trúc cổ Mức độ khó 26
TAOQUAN Táo quân Mức độ dễ 710
CSTRING Xâu chung Mức độ dễ, Toán 50
HOMEWORK Bài tập ngày Tết Mức độ dễ, Toán 359
PSU01 Dãy chia hết Quy hoạch động, Toán 74
WORDFIND2 Trò chơi tìm chữ 2 Hash, Mức độ khó 27
WORDFIND Trò chơi tìm chữ Hash, Mức độ khó 37
HMD03 Công ti vận tải Quy hoạch động 14
LUNARNY Đi chơi Tết Mức độ khó, Tìm nhị phân 17
HMD02 Cây phả hệ Mức độ khó 14
HMD01 Hòa nhạc Ngăn xếp 84
MAIL Thư điện tử Quy hoạch động 26
CBGBINARY Đếm dãy nhị phân Mức độ khó 15
DT2 DT3 Mức độ khó 53
DT1 DT2 Mức độ khó 71
DT DT1 Mức độ dễ 317
RECLAND Rectangle Land Segment Tree 14
AIRCON Điều hòa không khí Mức độ dễ 145
CLASSY Giai cấp Mức độ dễ, Sắp xếp 25
VERVALUE Giá trị của đỉnh Đồ thị, Segment Tree 58
SUMCAL Tính tổng Toán 59
DISNUMBER Số phân biệt Quy hoạch động 26
LUCKYNUM Số may mắn Toán 178
DEMSO Đếm số Vét cạn 423
MINDROP Tính số thao tác ít nhất Vét cạn 692
DAYSO10 Hai dãy con Mức độ khó, Quy hoạch động 200
BUS2 Xe khách DFS và BFS, Đường đi ngắn nhất, Mức độ khó 176
ROADCBG Vượt qua đường Mức độ khó, Sắp xếp, Tìm nhị phân 18
1CHIEU Đường một chiều Mức độ dễ 232
DAYSO9 Dãy số Mức độ dễ 498
LTXAU Lũy thừa xâu Mức độ dễ 137
EXCHANGE Đổi tiền DFS và BFS 35
AGAR Agar.io Mức độ dễ 130
ONLYONECBG Kết thân Mức độ dễ 30
HALLOWEEN Đi chơi Halloween Mức độ dễ, Tìm nhị phân 46
TRACKCBG Trường đua Mức độ khó 26
NUMPASSCBG Mã khoá Toán 26
PI Đếm số nguyên tố Mức độ khó 192
PATROL2 Đi tuần kho (ACMVN 10-2015 D) Mức độ khó, Toán 14
RTREE Chiều cao cây (ACMVN 10-2015 J) Mức độ khó, Tham lam 47
ATTCBG Số hấp dẫn Mức độ dễ 40
VACCINE VACCINE Quy hoạch động 30
SCBG Dãy hoàn hảo Mức độ dễ 75
COBAN Một bài tập mức cơ bản Mức cơ bản 29
NGHICHTHE2 Đếm Cặp Nghịch Thế Binary Indexed Tree 13
DICE Đổ xúc xắc Mức độ khó, Quy hoạch động, Segment Tree 118
NGHICHTHE Đếm cặp nghịch thế Binary Indexed Tree 27
QN5 Tem nek Mức độ dễ 116
QN4 Tránh lụt ^^ Mức độ dễ 46
QN QN-Chính Phương Mức độ dễ 773
GAO Siêu nhân GAO Mức độ dễ, Toán 48
CHUSO2 Tìm chữ số Mức độ dễ, Toán 196
NAMNU Vòng tròn nam nữ Mức cơ bản 939
POWER Số mũ Toán 185
STUDY Kế hoạch học tập Mức độ dễ, Quy hoạch động 344
TREASURE Đảo kho báu DFS và BFS, Mức độ khó, Quy hoạch động, Tìm nhị phân 140
TIMSO2 Tìm số Mức độ dễ, Tham lam, Toán 1064
VIETCHU Viết bằng chữ Mức độ dễ 117
TRUTIN Truyền tin Cây khung nhỏ nhất, Mức độ khó 69
HARA Dán hàng rào Đệ quy, Mức độ khó 174
RECT Hình chữ nhật Mức độ dễ 27
FIGHT Ngôi làng thượng võ Mức độ dễ, Toán, Trò chơi 132
STONE Trò chơi bốc đá Mức độ dễ, Trò chơi 117
LINES Đường thẳng cắt nhau Hình học, Mức độ dễ 703
CODEN Cột Đèn Mức cơ bản 841
DAYSO8 Dãy số Mức độ dễ 69
Gian An Mức cơ bản, Mức độ dễ 524
TT TIENTE Quay lui 387
ROOT Rút gọn căn Mức độ khó, Toán 434
NEGATIVE Số phủ định Mức độ dễ 272
DIVIDE Chia quà Mức độ dễ, Quy hoạch động 52
GALLERY Triển lãm tranh Mức độ khó, Quy hoạch động 106
CPER Hoán vị Mức cơ bản 278
STRCMP So Sánh Xâu Con Mức độ dễ 29
KEOCO Kéo co Quy hoạch động 116
MOBI Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Mức độ dễ, Tìm nhị phân 491
SEMINAR Xếp lịch hội nghị Luồng cực đại (Maxflow), Tìm nhị phân 18
CHOSO Chọn số bằng nhau Mức độ dễ 341
FNUM Số cuối cùng Mức cơ bản 1273
CHAIN Nối chuỗi xích Mức độ dễ, Tham lam 334
ANTRA Ăn trắng Mức cơ bản 384
CARDS Thẻ bài Heap, Mức độ khó 196
BANK Xếp hàng gửi tiền Mức độ khó, Quy hoạch động 329
STRAGAIN Lại là chuỗi DFS và BFS, Mức độ khó 44
MEETING Lễ Meeting Mức độ khó, Vét cạn 21
ANTO An toàn giao thông (OLP 2011) Mức độ khó, Segment Tree 80
MAZE Mê cung DFS và BFS, Mức độ khó 36
HEXG Hexgame (OLP 2011) DFS và BFS, Mức độ khó 103
GROUP Chia nhóm Quy hoạch động 75
GEN GENOME (OLP 2010) Hash, Mức độ khó, Sắp xếp, Tìm nhị phân 85
MULTI Dấu trong đoạn Mức độ dễ 198
DETRU Đến trường (OLP 2010) Đường đi ngắn nhất, Mức độ khó, Quy hoạch động 111
TROXE Trông xe (OLP 2010) Mức cơ bản 913
SOCCER Lịch thi đấu Mức độ khó, Quy hoạch động trạng thái 16
DAOTAO Đào tạo từ xa (OLP 2009) Mức độ khó, Tham lam 35
OPT Tùy chọn (OLP 2009) DFS và BFS, Mức độ khó, Quy hoạch động 18
SUMARR Tính tổng thôi mà Mức độ khó 83
TITO3 Lại tính tổng Mức độ khó 17
CH Chỉnh Hợp KL Mức cơ bản 214
CHAR Đếm ký tự Mức cơ bản 1224
HEXA Lục giác đều (OLP 2008) Hình học, Mức độ dễ 112
SEG Chia đoạn Mức độ dễ 259
MKC Mật khẩu Mức cơ bản 2009
EULER Tính hàm Toán 15
EASYSTR Một bài tập về xâu Mức độ dễ 16
ROMAN Số La Mã Mức cơ bản 892
PLP Palindrome Mức độ dễ 19
ROBOT4 Robot tìm đường DFS và BFS, Mức độ khó 101
LIVETILE Windows Phone Live Tile Mức độ dễ 51
LCRLR Xử lý xâu Mức độ khó, Quy hoạch động 17
MXOR Tổng lớn nhất Mức độ khó, Toán 45
CHUSO Chữ số Mức độ dễ, Toán 159
DTPHU Diện tích phủ Mức độ khó 24
DAYSO7 Dãy số (OLP Không chuyên 2014) Mức độ khó, Quy hoạch động 196
ROBOT3 ROBOT (OLP Không chuyên 2013) Mức độ khó, Tham lam 103
XYZ Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) Mức độ dễ 197
TAPSO Tập số (OLP Không chuyên 2011) Mức độ dễ 170
SMACA Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) Mức độ khó 110
GOMIN Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) Mức độ dễ 167
SVOI Chuẩn bị SVOI (OLP Không chuyên 2010) Mức độ dễ 223
DAUGIA Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Mức cơ bản 1109
KEBA2 Kết bạn (OLP Không chuyên 2009) Mức độ khó 244
DAYSO6 Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Mức độ khó, Quy hoạch động 450
MOCO Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) Hình học, Mức độ khó 95
DAYSO4 Dãy số (OLP Không chuyên 2008) Mức độ dễ 146
FSTR Tính hàm Mức độ khó, Suffix Arrays 17
CUBICS Khối lập phương Mức độ dễ 74
COUNT COUNT Toán 19
DOANP2 Chiều dài phủ Mức độ dễ, Sắp xếp 706
PALI2 Tách chuỗi đối xứng Mức độ khó, Quy hoạch động 134
DOMINO2 Nối vòng Domino Đồ thị, Mức độ khó 29
DEMSO0 Đếm số không bên phải Mức cơ bản 1562
ZUMA Game Zuma Mức độ dễ 188
BASE Hệ cơ số Toán 28
INTSLE Giải hệ Mức độ dễ, Toán 89
GAMES Trò chơi xếp gạch Mức độ khó, Segment Tree 207
HIVU2 Đếm hình vuông Hình học, Mức độ khó 70
BIDA Đánh bida Mức độ dễ, Toán 83
TILE Chồng gạch Mức độ dễ, Sắp xếp, Tham lam 1413
BUBGAME Bubbies Game Mức độ khó 13
TABGAME Trò chơi với bảng số Mức độ khó 14
NGNGU Ngôn ngữ Mức độ dễ 119
MAMA Ma cũ ma mới Binary Indexed Tree, Mức độ khó 134
DAYNGO3 Dãy ngoặc 3 Binary Indexed Tree, Mức độ khó 48
HOANVI Hoán Vị Mức độ khó 31
HOBOI Hồ Bơi Mức độ dễ 131
CODE Chuyển Mã Mức độ dễ 256
HANA2 Hái nấm 2 (OLP 2008) Mức độ khó, Quy hoạch động trạng thái 160
ROBOT2 Robot và số nguyên tố Mức độ khó 61
DEMUOC Đếm ước Mức độ khó 35
TOUR Tham quan những cây cầu DFS và BFS, Mức độ khó 81
QUACAU Qua cầu Mức độ khó, Quy hoạch động, Tham lam 250
BARA Bánh rán Mức cơ bản 1319
STAIN Xóa vết bẩn Mức độ khó, Quy hoạch động trạng thái 20
MESSI Lionel Messi Mức độ khó, Toán 71
VIENBI Viên bi màu nhiệm Mức độ dễ 306
FIBO5 Fibonacci Mức độ khó, Toán 54
KAGARO Kangaroo đi thăm bạn Mức độ khó, Tham lam, Toán 425
LUCKYRE LUCKYRE Nhánh cận, P.pháp sinh, Sắp xếp, Tìm nhị phân 31
RECT2 Hình chữ nhật 2 Hình học, Mức độ dễ 394
FINDNUM FINDNUM Mức độ khó 36
BODEN Dãy bóng đèn Mức độ khó, Segment Tree (IT) 59
PATROL Đi tuần DFS và BFS, Mức độ khó 35
DOMINO Ráp domino Mức độ khó, Quy hoạch động 114
GIFT Quà Sinh Nhật Mức độ khó 24
FOOL Cá tháng tư 24
QHDCB Quy hoạch động Mức độ dễ 26
SVALUE Siêu giá trị Mức độ khó 77
CARO Cờ caro Mức độ dễ 337
MARIO3 Mario nhảy cột Mức độ khó, Quy hoạch động 443
BONE Bỏng nếp Mức độ khó, Vét cạn 65
HOCA Hồ cá DFS và BFS, Mức độ khó 30
DAYNGO2 Dãy ngoặc 2 Mức độ khó, Segment Tree (IT) 240
GCHUOI Ghép chuỗi Mức độ dễ 417
UOCLE Ước lẻ Mức độ dễ 462
QUPO Quân Pháo cờ Tướng Mức cơ bản 176
SUMTREE Tổng trên cây DFS và BFS, Mức độ khó, Quy hoạch động 79
CBOX Hộp đựng tiền Mức độ khó, Sắp xếp 172
SUDO Sudoku Mức độ khó, Nhánh cận, Vét cạn 84
TAHO2 Tặng hoa 8/3 Tìm nhị phân, Mức độ khó, P.pháp sinh 93
GTHH Giá trị hoàn hảo Quy hoạch động, Mức độ khó 87
RANDOM Sinh số Sắp xếp, Mức độ khó 89
NGTO5 Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Mức độ dễ, Toán 429
NGTO4 Tổng nguyên tố Mức cơ bản 759
WRITER Robot đánh chữ Mức cơ bản 395
TIMSO Tìm số Mức độ khó, Toán 43
QUTO Quân Tốt cờ tướng Mức cơ bản 313
CONVEX Hình giả lồi Mức độ dễ 29
LIXI Lì xì Mức độ dễ, Sắp xếp, Tham lam 525
THIDAU Kế hoạch thi đấu Quy hoạch động, Mức độ khó 673
LIGHT Tắt đèn Mức độ khó, Vét cạn 87
CHIA Chia hết Mức độ dễ 172
QUATU2 Quân tượng đi lạc Mức cơ bản 271
TIGU Tiền gửi ngân hàng Mức cơ bản 1362
BNHAN2 Bảng nhân 2 Tìm nhị phân, Mức độ khó 110
BNHAN Bảng nhân Sắp xếp, Mức độ dễ 758
LUTH2 Lũy thừa 2 Mức độ khó, Toán 59
LAGA2 Lát gạch 2 Đệ quy, Mức độ khó 34
TIMK Tìm số Mức độ khó, Toán 68
XOAYDT Xoay đường tròn (Codeforce 287B) Mức độ dễ 92
ACM ACM Mức độ dễ 290
ANDARR Phép AND trên mảng Toán 53
DAYSO3 Trò chơi với dãy số Mức độ khó, Toán 95
PTSO3 Phân tích số 3 Toán 63
GITHU2 Giai thừa Mức độ khó, Toán 81
CANDY Kẹo ba màu Quy hoạch động, Mức độ khó 16
USCLN3 Ước số chung lớn nhất 3 Mức độ khó, Toán 107
XOR3 Phép XOR 3 Mức độ khó, Toán 57
XOR2 Phép XOR 2 Mức độ khó, Toán 85
XOR1 Phép XOR 1 Mức độ dễ, Toán 254
KSAN Khách sạn Heap, Mức độ dễ, Sắp xếp 191
NUMLAND Numberland Mức độ khó, RMQ, Cha chung gần nhất (LCA) 74
KIVU2 Khiêu vũ 2 Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 209
TBAN Tình bạn Mức độ khó, Toán 52
DOANP Đoạn phủ Sắp xếp, Mức độ khó 117
RACE Đường đua kì lạ Mức độ dễ 60
COVUA3 Bàn cờ vua 3 Toán 48
OKHOA2 Ổ khóa 2 Mức độ khó, Toán 45
KTTRU Kiểm tra trùng Mức độ dễ 437
NHOM Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 298
CCAY Chặt cây (Jakarta 2014 - E) Mức độ khó, Union-Find Disjoint Set 61
FACTGAME Factor Game Mức độ khó, Trò chơi, Toán 27
TROSUA Trộm sữa Mức độ dễ, Toán 49
APGP Cấp số cộng - Cấp số nhân Mức độ dễ, Toán 554
OKHOA Ổ khóa Mức độ dễ, Toán 242
CITY2 Thành phố (bản khó) Mức độ khó 76
CITY1 Thành phố (bản dễ) Mức độ dễ 110
BOOL Biểu thức Boolean Mức độ khó, Quy hoạch động 15
TITO2 Tính tổng 2 (OLP Không Chuyên 2014) Mức độ khó, Toán 257
MARIO2 Mario giải cứu công chúa 2 Mức độ khó, Heap, Đường đi ngắn nhất 172
HASA Hàn cây sắt Mức độ khó, Heap 196
NGUYEN Điểm nguyên Mức độ dễ 62
MARIO Mario giải cứu công chúa (bản dễ) Mức độ khó, Đường đi ngắn nhất 190
OQUAN Ô ăn quan Mức độ dễ 209
QUATU Quân tượng Mức độ khó 39
PIKA Pikachu DFS và BFS, Mức độ khó 61
NAUAN Thi nấu ăn Mức độ dễ, Tìm nhị phân 790
VASU Vắt sữa bò Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 1454
2048 Trò chơi 2048 Mức độ dễ 173
KUMAB Khuyến mãi bia Mức cơ bản 1998
BABE Số bạn bè Mức cơ bản 2248
MINR Số nhỏ nhất trong dãy con Mức độ khó, Segment Tree (IT), RMQ 402
NOEL Cây thông Noel Mức độ dễ 159
BITHU Chiều cao cây biểu thức Mức độ khó, Cây nhị phân, Ngăn xếp 71
SHOP Cửa hàng bá đạo Mức độ khó 77
CHOCO Chocolate Mức độ khó, Trò chơi, Toán 324
FIBO4 Fibonaci Mức độ dễ 963
FIBO3 Fibonaci Mức độ khó, Toán 190
FIBO2 Fibonaci Mức độ khó, Toán 235
HUFF Mã nén Huffman Cây nhị phân, Mức độ khó 22
TRUHAU Trung tố, Hậu tố Mức độ khó, Ngăn xếp 76
HAUTO Biểu thức hậu tố Mức độ dễ, Ngăn xếp 259
LUTH Lũy thừa Đệ quy, Mức độ dễ 1196
KEBA Kết bạn Mức độ khó, D.sách liên kết 83
DISC0 Đĩa nhạc (dễ) Mức độ dễ 252
DISC3 Đĩa nhạc 3 Binary Indexed Tree, Mức độ khó 159
DISC2 Đĩa nhạc 2 Mức độ khó, D.sách liên kết 105
DISC Đĩa nhạc Mức độ khó, D.sách liên kết 165
TAHO Tặng hoa 20/11 Tham lam, Mức độ dễ 339
CATU2 Cái túi 2 Quy hoạch động, Mức độ khó 661
CATU Cái túi Mức độ khó, Quay lui, Nhánh cận 728
NGTHE2 Dãy nghịch thế 2 Binary Indexed Tree, Mức độ khó 199
NGTHE Dãy nghịch thế (VOJ) Binary Indexed Tree, Mức độ khó 290
SXHEAP Sắp xếp vun đống Cây nhị phân, Heap, Mức độ khó, Sắp xếp 133
SXTRON Sắp xếp trộn Mức độ dễ, Sắp xếp 430
SXNHANH Sắp xếp nhanh Sắp xếp, Mức độ dễ 543
SXCHEN Sắp xếp chèn Sắp xếp, Mức độ dễ 323
SXCHON Sắp xếp chọn Sắp xếp, Mức độ dễ 506
SXLOI Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Mức độ dễ 145
DAYNGO Dãy ngoặc đúng Mức độ khó, Quay lui, Nhánh cận 516
AMPHO Âm phổ Mức độ dễ 909
HIPHA Hình phạt Mức cơ bản 2276
HANOI Tháp Hà Nội Đệ quy, Mức độ dễ 312
DIKI Sân điền kinh Tìm nhị phân, Mức độ dễ 1320
THUHO Thu hoạch táo Tham lam, Mức độ dễ 517
TRAU Trâu và cỏ Mức cơ bản 976
GAGI Gấp giấy Mức cơ bản 2097
DUHA Du hành (ACMVN 10-2014 I) Mức độ khó, Quy hoạch động 49
PENCIL Bút chì (ACMVN 10-2014 H) Mức độ khó, Toán 14
ATMW Rút tiền ATM (ACMVN 10-2014 C) Mức độ khó, Tham lam 62
CHABA Hộp châu báu (ACMVN 10-2014 D) Mức độ khó 37
SUM SUM (ACMVN 10-2014 B) Mức độ khó 90
STOCK Chợ chứng khoán (ACMVN 10-2014 A) Mức độ dễ 249
DAYSO2 Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Quy hoạch động, Mức độ khó 527
GIDA Giao đấu (OLP 2014) Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 865
DAYSO Dãy số (OLPCĐ 2014) Mức độ dễ 379
TITO Tính tổng (OLPCĐ 2014) Mức độ dễ, Toán 1187
PYTHA Pythagoras Mức độ khó, Toán 73
SNAIL Con ốc sên Mức độ dễ 806
GRAVI Trọng lực Mức độ dễ 249
SMAMA Số may mắn Mức độ khó 142
PERMS2 Liệt kê hoán vị từ Mức độ khó, P.pháp sinh 240
GACHO Gà và chó Mức cơ bản 1920
QUEEN Tám hậu Mức độ khó, Quay lui 253
KNARY Liệt kê chuỗi k-phân Mức độ dễ, Quay lui, P.pháp sinh 950
PERMS Liệt kê chuỗi hoán vị Mức độ dễ, Quay lui, P.pháp sinh 1032
LINE3 Trò chơi Line 3 DFS và BFS 91
LINE2 Trò chơi Line 2 Mức độ khó, Quay lui 233
HOHA2 Số hoàn hảo 2 Mức độ dễ, Toán 1486
LINE Trò chơi Line Mức độ dễ, Quay lui 663
HOHA Số hoàn hảo Mức cơ bản 3191
DOXA Đổ xăng Tham lam, Mức độ dễ 739
THAMAY Thang máy (Codeforces) Tham lam, Mức độ dễ 331
BINAS Liệt kê chuỗi nhị phân Mức độ dễ, Quay lui, P.pháp sinh 1531
COVUA2 Bàn cờ vua 2 Mức độ dễ 372
COVUA Bàn cờ vua Mức cơ bản 1631
MARS Bản đồ Sao Hỏa Quy hoạch động, Mức độ khó 184
BINA Biễu diễn nhị phân Mức cơ bản 1750
NGAY Ngày tiếp theo Mức độ dễ 434
DETU Đếm từ Mức cơ bản 1438
SODEP Số đẹp Mức cơ bản 2434
GITHU Tính giai thừa Mức cơ bản 2535
GHVU Ghép hình vuông Mức độ khó 60
KIVU Khiêu vũ Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 919
BUS Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Mức độ dễ 131
BASU Bắn súng Mức độ dễ 189
CEASA Mã hóa Ceasar Mức độ dễ 612
DOHO Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Mức cơ bản 1743
VTAY2 Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Mức độ khó 194
MAHO Gửi thư (OLPCĐ 2008) Mức cơ bản 1580
USCLN2 Ước số chung lớn nhất 2 Mức độ dễ 1670
PHASO3 Phân số 3 Mức độ khó 45
PHASO2 Phân số 2 Mức độ khó 61
HIVU Hình vuông Mức độ dễ 142
PTSO2 Phân tích số 2 Mức độ khó 308
PTSO Phân tích số Mức độ dễ 982
USCLN Ước số chung lớn nhất Mức cơ bản 2821
LAGA Lát gạch Quy hoạch động, Mức độ khó 236
DACO Dãy con tăng dài nhất Quy hoạch động, Mức độ khó 938
DAVA Đào vàng Quy hoạch động, Mức độ khó 620
HCN Hình chữ nhật (VOJ) Quy hoạch động, Mức độ khó 196
SABO Sắp bò Quy hoạch động, Mức độ khó 400
HISO Hiệu số Quy hoạch động, Mức độ dễ 1598
DASO Dãy số Fibonacci (OLPCĐ 2013) Mức độ dễ 576
DABI Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Mức độ dễ 1841
MABA2 Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) Mức độ khó 53
MABA Giải phóng mặt bằng Mức độ dễ 68
XOSO Xóa số (OLPCĐ 2012) Mức độ dễ 524
KUMA Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Mức cơ bản 1381
TIVI2 Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Sắp xếp, Tìm nhị phân, Mức độ khó 428
TIVI Truyền hình Mức độ dễ 219
LUTA Luyện tập (OLPCĐ 2011) Sắp xếp, Mức độ dễ 593
ROBOT Robot (OLPCĐ 2011) Mức độ dễ 241
TREE Cây NP tìm kiếm (ACMVN 9-2014) Đệ quy, Mức độ khó 18
PHASO Phân số (ACMVN 9-2014) Mức độ khó, Toán 70
SODA Số đặc biệt (ACMVN 9-2014) Mức độ khó 44
SUKHO Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Quy hoạch động, Mức độ khó 248
AOGI Ảo giác (ACMVN 9-2014) Mức độ khó 73
NGTO3 Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) Mức độ khó 140
KSMA K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) Mức độ khó 123
LUDI Lưu diễn Sắp xếp, Mức độ khó 268
HANA Hái nấm Mức độ khó, Quay lui 160
OCSE Ốc sên ăn rau Mức độ dễ, Quay lui 701
BITS Số bít khác nhau Mức độ dễ 637
BUBE Búp bê gỗ Mức độ khó, Sắp xếp, Tham lam 353
BINS Binary Instructions Mức độ dễ 108
LADA Lấn đảo Tìm nhị phân, Mức độ khó 93
NGTO2 Số nguyên tố 2 Mức độ khó 615
NGTO Số nguyên tố Mức cơ bản 2656
TRDE Trám đen (OLP 2013) Mức độ khó, Toán 189
GIEN Gien màu da Mức độ khó, Quay lui 214
PALI Số Palindrome Mức cơ bản 1786
DATA Dãy tăng Mức độ khó 277
NHGA Nhà gần nhất Mức độ dễ, Sắp xếp 1505
CASO Cặp số bằng nhau Sắp xếp, Mức độ khó 1251
ALBO Alice và Bob Mức độ dễ, Trò chơi 364
BACO2 Bàn cờ 2 Mức độ khó 132
VOXO Vòng xoắn Mức độ dễ 153
PLOI Phạm lỗi Mức độ dễ 731
CLOA Thành Cổ Loa Mức độ dễ 338
ZIZA Zig Zag Mức độ dễ 252
PASC Tam giác Pascal Mức độ dễ 1150
FIBO Số fibonacy Mức cơ bản 2546
KCUO Viên kim cương Mức độ dễ 848
TGVU Tam giác vuông Mức cơ bản 2891
COVI Công viên Mức độ dễ 356
BACO Bàn cờ Mức độ dễ 625
CDIE Cắm điện Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 1111
CQUA Chia quà Mức độ dễ 2059
VTAY Vòng tay Mức cơ bản 2545
TONG Tổng A + B Mức cơ bản 3826
Back to Top