Xem theo dạng bài
Danh sách bài tập
Tên bài tập Dạng bài Số giải được
PRIMEPOWER Mũ nguyên tố Constructive Algorithm, Mức cơ bản 51
BEAUTRI Tam giác đẹp Hình học, Mức cơ bản 36
CANDY2 Chia kẹo 2 Mức độ khó, Toán 27
CANDY1 Chia kẹo 1 Mức cơ bản, Toán 79
SMINROAD Đường đi trọng số nhỏ nhất Mức cơ bản, Union-Find Disjoint Set 58
DISTTREE Khoảng cách trong cây Quy hoạch động trên Cây 73
PREPRODUCT Tích Tiền Tố Mức cơ bản 24
P2GRP Tổng các đường đi ngắn nhất Mức độ dễ 37
GCDFIB Ước chung lớn nhất của dãy fibonacci Toán 33
EQUATION2 Phương trình Mức độ rất khó, Quy hoạch động 33
EQUATION1 Phương trình Mức độ khó, Quy hoạch động 16
QUEUE Xếp hàng Sắp xếp 325
EXP Biểu thức Quay lui, Quy hoạch động 14
LAMP Đèn màu Toán 45
SUMINT Tổng nguyên Toán 209
CHNREST Chinese restaurant Đệ quy, Nhánh cận, Quay lui, Quy hoạch động 37
UAV 30-4-11-2016 Bài 3 Mức độ khó, Tham lam 41
COLOUR Tô màu Đồ thị 45
BUILDROAD Xây dựng đường đua Luồng cực đại (Maxflow), Cặp ghép 14
BALLGMTWO Trò chơi với những viên bi 2 Toán 16
WWCITY Thành phố WW DFS và BFS, Đồ thị, Toán 28
SCHOOLWAY Đường đến trường DFS và BFS, Đồ thị 20
BALLGAME Trò chơi với những viên bi Quy hoạch động trạng thái, Toán 52
DISTANCE Khoảng cách 2 Đồ thị, Toán 94
EZSORT Sắp xếp là chuyện nhỏ! Mức độ dễ 556
MERGENUM Ghép số Mức độ dễ, Quay lui 477
SEQ198 SEQ198 - VOI 2016 Quy hoạch động 79
SN Làm việc song song Luồng cực đại (Maxflow), Cặp ghép, Tìm nhị phân 27
SPIRAL Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) DFS và BFS 139
SUMGCD SUMGCD Mức độ khó, Toán 41
CoTreeGame Colored Tree Game 14
Lucky Game Lucky Game 14
Candies Candies 20
TutOnEqua Tutoring on equations 58
CANAL Canal 39
TETRIS Tetris 61
CNTPALIN Đếm số Palindrome 51
EZ1 EZ AF 1 13
CPASS Mật khẩu máy tính 59
OV Bảng ô vuông 22
HC Hồ nước 109
DIFFERENCE DIFFERENCE Mức độ khó 25
TRANSINFO Truyền thông tin DFS và BFS, Đồ thị 52
CALNUM Đếm số Quy hoạch động 59
CALTEAM Tính số lượng team Heap 50
MAXXOR Giá trị lớn nhất Trie 225
EDITPIC Chỉnh sửa ảnh Vét cạn 94
COUNTNUM Số lượng số Vét cạn 1173
CANSU CÁN SỰ Nhánh cận 14
DS ebola DFS và BFS 568
QT Quân Tượng DFS và BFS 132
BW Nối điểm DFS và BFS 236
EZ0 EZ AF Toán 14
SumTable Tổng trên bảng số Binary Indexed Tree 2D, Mức độ khó 106
MiMaTable Min max trên bảng số Mức độ khó, Segment Tree 2D 41
PL Đường đi ngắn nhất DFS và BFS 36
Chenhlech Chênh lệch Mức độ khó, Tìm nhị phân 281
Xauduynhat Xâu duy nhất Mức độ dễ 757
Chialaydu Chia lấy dư Mức độ dễ 1385
Khieuvu3 Khiêu vũ 3 Mức độ dễ, Tìm nhị phân 1117
CapdoiHH Cặp đôi hoàn hảo Binary Indexed Tree, DFS và BFS, Mức độ khó 89
AnBuffet Ăn buffet Mức độ khó, Quay lui, Segment Tree, Tìm nhị phân 77
Capxach Cặp xách Mức độ dễ, Quy hoạch động 625
EZFORMULA Tính toán đơn giản Mức cơ bản 164
VERSUSGAME Trò chơi đối kháng Mức độ dễ, Quy hoạch động 198
LCSUB2 Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 Mức độ dễ 55
ZEROPATH Phân tích số DFS và BFS 408
HAMAR Hàm số Mức cơ bản, Quy hoạch động 64
AGEGAME Trò chơi đoán tuổi Mức độ khó, Toán 14
DYNASTIES Các triều đại cổ Mức độ khó 14
PRIMEPW Lũy thừa số nguyên tố Mức độ khó, Toán 26
ROBOT5 Robot đi tuần Mức độ dễ, Toán 358
LCSUB Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Mức độ khó, Quy hoạch động 245
CIRCLENUM Số vòng Mức độ khó, Toán 192
ALARM Đồng hồ báo thức Mức độ dễ 671
EXACT Cân đúng Mức độ khó 14
FINDTEXT Trò chơi tìm chữ 3 Hash, KMP, Z Function, Mức độ khó 89
IO Hàng đợi với độ ưu tiên Heap 154
CNHOM Chia Nhóm Đồ thị 23
CHUTIEU Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Mức độ dễ, Quy hoạch động 45
QUANMA Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Mức cơ bản 269
TAITRONG Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Đồ thị, Mức độ dễ 255
KGMEQNUM Phép biến đổi Mức độ khó, Quy hoạch động trạng thái, Tham lam 13
SAGAIN Lại là xâu Mức cơ bản 24
VDSEQ04 Giá trị trung bình Mức độ khó 57
VDSEQ03 Doanh thu công ty Mức độ khó 116
VDSEQ02 Dãy số chia hết Mức độ dễ 435
VDSEQ01 Trò chơi với dãy số Mức độ dễ 392
NUMFINAL1 Lại là chữ số tận cùng Mức độ dễ, Toán 286
NUMFINAL Chữ số tận cùng Mức độ dễ, Toán 1348
HELLO Xin chào Mức độ dễ 1070
VD2016BT1 Robot gõ tắt Mức độ khó 14
TAXI Taxi Mức độ dễ 574
KGMSOCKETS Mạng lưới điện Mức độ khó, Quy hoạch động 21
RTRIANGLE Tam giác vuông cân Hình học, Mức độ dễ, Toán 1065
AMESSAGE Tín hiệu ngoài hành tinh Mức độ khó, Trie 61
TABLE Bàn tiệc tất niên Hình học, Mức độ dễ, Toán 198
BANHCHUNG Nấu bánh chưng Mức độ dễ, Quy hoạch động 798
ALPHANUM Chỉ số Alpha Mức độ khó 18
HFAMOUS Người nổi tiếng Đồ thị, Mức độ khó, Ngăn xếp 103
KIENTRUCCO Kiến trúc cổ Mức độ khó 25
TAOQUAN Táo quân Mức độ dễ 671
CSTRING Xâu chung Mức độ dễ, Toán 47
HOMEWORK Bài tập ngày Tết Mức độ dễ, Toán 332
PSU01 Dãy chia hết Quy hoạch động, Toán 69
WORDFIND2 Trò chơi tìm chữ 2 Hash, Mức độ khó 27
WORDFIND Trò chơi tìm chữ Hash, Mức độ khó 37
HMD03 Công ti vận tải Quy hoạch động 13
LUNARNY Đi chơi Tết Mức độ khó, Tìm nhị phân 15
HMD02 Cây phả hệ Mức độ khó 13
HMD01 Hòa nhạc Ngăn xếp 77
MAIL Thư điện tử Quy hoạch động 22
CBGBINARY Đếm dãy nhị phân Mức độ khó 15
DT2 DT3 Mức độ khó 51
DT1 DT2 Mức độ khó 65
DT DT1 Mức độ dễ 302
RECLAND Rectangle Land Segment Tree 13
AIRCON Điều hòa không khí Mức độ dễ 140
CLASSY Giai cấp Mức độ dễ, Sắp xếp 24
VERVALUE Giá trị của đỉnh Đồ thị, Segment Tree 56
SUMCAL Tính tổng Toán 52
DISNUMBER Số phân biệt Quy hoạch động 26
LUCKYNUM Số may mắn Toán 175
DEMSO Đếm số Vét cạn 400
MINDROP Tính số thao tác ít nhất Vét cạn 652
DAYSO10 Hai dãy con Mức độ khó, Quy hoạch động 186
BUS2 Xe khách DFS và BFS, Đường đi ngắn nhất, Mức độ khó 155
ROADCBG Vượt qua đường Mức độ khó, Sắp xếp, Tìm nhị phân 17
1CHIEU Đường một chiều Mức độ dễ 225
DAYSO9 Dãy số Mức độ dễ 480
LTXAU Lũy thừa xâu Mức độ dễ 131
EXCHANGE Đổi tiền DFS và BFS 31
AGAR Agar.io Mức độ dễ 127
ONLYONECBG Kết thân Mức độ dễ 28
HALLOWEEN Đi chơi Halloween Mức độ dễ, Tìm nhị phân 45
TRACKCBG Trường đua Mức độ khó 26
NUMPASSCBG Mã khoá Toán 25
PI Đếm số nguyên tố Mức độ khó 173
PATROL2 Đi tuần kho (ACMVN 10-2015 D) Mức độ khó, Toán 13
RTREE Chiều cao cây (ACMVN 10-2015 J) Mức độ khó, Tham lam 45
ATTCBG Số hấp dẫn Mức độ dễ 38
VACCINE VACCINE Quy hoạch động 30
SCBG Dãy hoàn hảo Mức độ dễ 68
COBAN Một bài tập mức cơ bản Mức cơ bản 28
NGHICHTHE2 Đếm Cặp Nghịch Thế Binary Indexed Tree 13
DICE Đổ xúc xắc Mức độ khó, Quy hoạch động, Segment Tree 110
NGHICHTHE Đếm cặp nghịch thế Binary Indexed Tree 26
QN5 Tem nek Mức độ dễ 111
QN4 Tránh lụt ^^ Mức độ dễ 42
QN QN-Chính Phương Mức độ dễ 704
GAO Siêu nhân GAO Mức độ dễ, Toán 46
CHUSO2 Tìm chữ số Mức độ dễ, Toán 192
NAMNU Vòng tròn nam nữ Mức cơ bản 884
POWER Số mũ Toán 170
STUDY Kế hoạch học tập Mức độ dễ, Quy hoạch động 321
TREASURE Đảo kho báu DFS và BFS, Mức độ khó, Quy hoạch động, Tìm nhị phân 131
TIMSO2 Tìm số Mức độ dễ, Tham lam, Toán 965
VIETCHU Viết bằng chữ Mức độ dễ 110
TRUTIN Truyền tin Cây khung nhỏ nhất, Mức độ khó 67
HARA Dán hàng rào Đệ quy, Mức độ khó 159
RECT Hình chữ nhật Mức độ dễ 26
FIGHT Ngôi làng thượng võ Mức độ dễ, Toán, Trò chơi 125
STONE Trò chơi bốc đá Mức độ dễ, Trò chơi 106
LINES Đường thẳng cắt nhau Hình học, Mức độ dễ 664
CODEN Cột Đèn Mức cơ bản 776
DAYSO8 Dãy số Mức độ dễ 67
Gian An Mức cơ bản, Mức độ dễ 486
TT TIENTE Quay lui 367
ROOT Rút gọn căn Mức độ khó, Toán 410
NEGATIVE Số phủ định Mức độ dễ 262
DIVIDE Chia quà Mức độ dễ, Quy hoạch động 51
GALLERY Triển lãm tranh Mức độ khó, Quy hoạch động 92
CPER Hoán vị Mức cơ bản 264
STRCMP So Sánh Xâu Con Mức độ dễ 29
KEOCO Kéo co Quy hoạch động 106
MOBI Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Mức độ dễ, Tìm nhị phân 453
SEMINAR Xếp lịch hội nghị Luồng cực đại (Maxflow), Tìm nhị phân 18
CHOSO Chọn số bằng nhau Mức độ dễ 322
FNUM Số cuối cùng Mức cơ bản 1187
CHAIN Nối chuỗi xích Mức độ dễ, Tham lam 302
ANTRA Ăn trắng Mức cơ bản 363
CARDS Thẻ bài Heap, Mức độ khó 192
BANK Xếp hàng gửi tiền Mức độ khó, Quy hoạch động 308
STRAGAIN Lại là chuỗi DFS và BFS, Mức độ khó 41
MEETING Lễ Meeting Mức độ khó, Vét cạn 20
ANTO An toàn giao thông (OLP 2011) Mức độ khó, Segment Tree 79
MAZE Mê cung DFS và BFS, Mức độ khó 36
HEXG Hexgame (OLP 2011) DFS và BFS, Mức độ khó 86
GROUP Chia nhóm Quy hoạch động 70
GEN GENOME (OLP 2010) Hash, Mức độ khó, Sắp xếp, Tìm nhị phân 81
MULTI Dấu trong đoạn Mức độ dễ 186
DETRU Đến trường (OLP 2010) Đường đi ngắn nhất, Mức độ khó, Quy hoạch động 102
TROXE Trông xe (OLP 2010) Mức cơ bản 854
SOCCER Lịch thi đấu Mức độ khó, Quy hoạch động trạng thái 16
DAOTAO Đào tạo từ xa (OLP 2009) Mức độ khó, Tham lam 32
OPT Tùy chọn (OLP 2009) DFS và BFS, Mức độ khó, Quy hoạch động 17
SUMARR Tính tổng thôi mà Mức độ khó 78
TITO3 Lại tính tổng Mức độ khó 17
CH Chỉnh Hợp KL Mức cơ bản 207
CHAR Đếm ký tự Mức cơ bản 1145
HEXA Lục giác đều (OLP 2008) Hình học, Mức độ dễ 107
SEG Chia đoạn Mức độ dễ 249
MKC Mật khẩu Mức cơ bản 1865
EULER Tính hàm Toán 15
EASYSTR Một bài tập về xâu Mức độ dễ 15
ROMAN Số La Mã Mức cơ bản 817
PLP Palindrome Mức độ dễ 19
ROBOT4 Robot tìm đường DFS và BFS, Mức độ khó 94
LIVETILE Windows Phone Live Tile Mức độ dễ 50
LCRLR Xử lý xâu Mức độ khó, Quy hoạch động 18
MXOR Tổng lớn nhất Mức độ khó, Toán 43
CHUSO Chữ số Mức độ dễ, Toán 153
DTPHU Diện tích phủ Mức độ khó 24
DAYSO7 Dãy số (OLP Không chuyên 2014) Mức độ khó, Quy hoạch động 179
ROBOT3 ROBOT (OLP Không chuyên 2013) Mức độ khó, Tham lam 97
XYZ Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) Mức độ dễ 193
TAPSO Tập số (OLP Không chuyên 2011) Mức độ dễ 163
SMACA Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) Mức độ khó 106
GOMIN Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) Mức độ dễ 162
SVOI Chuẩn bị SVOI (OLP Không chuyên 2010) Mức độ dễ 217
DAUGIA Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Mức cơ bản 1046
KEBA2 Kết bạn (OLP Không chuyên 2009) Mức độ khó 235
DAYSO6 Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Mức độ khó, Quy hoạch động 408
MOCO Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) Hình học, Mức độ khó 88
DAYSO4 Dãy số (OLP Không chuyên 2008) Mức độ dễ 142
FSTR Tính hàm Mức độ khó, Suffix Arrays 17
CUBICS Khối lập phương Mức độ dễ 70
COUNT COUNT Toán 19
DOANP2 Chiều dài phủ Mức độ dễ, Sắp xếp 659
PALI2 Tách chuỗi đối xứng Mức độ khó, Quy hoạch động 119
DOMINO2 Nối vòng Domino Đồ thị, Mức độ khó 28
DEMSO0 Đếm số không bên phải Mức cơ bản 1461
ZUMA Game Zuma Mức độ dễ 177
BASE Hệ cơ số Toán 27
INTSLE Giải hệ Mức độ dễ, Toán 83
GAMES Trò chơi xếp gạch Mức độ khó, Segment Tree 193
HIVU2 Đếm hình vuông Hình học, Mức độ khó 67
BIDA Đánh bida Mức độ dễ, Toán 78
TILE Chồng gạch Mức độ dễ, Sắp xếp, Tham lam 1283
BUBGAME Bubbies Game Mức độ khó 13
TABGAME Trò chơi với bảng số Mức độ khó 14
NGNGU Ngôn ngữ Mức độ dễ 116
MAMA Ma cũ ma mới Binary Indexed Tree, Mức độ khó 127
DAYNGO3 Dãy ngoặc 3 Binary Indexed Tree, Mức độ khó 44
HOANVI Hoán Vị Mức độ khó 31
HOBOI Hồ Bơi Mức độ dễ 127
CODE Chuyển Mã Mức độ dễ 246
HANA2 Hái nấm 2 (OLP 2008) Mức độ khó, Quy hoạch động trạng thái 138
ROBOT2 Robot và số nguyên tố Mức độ khó 58
DEMUOC Đếm ước Mức độ khó 34
TOUR Tham quan những cây cầu DFS và BFS, Mức độ khó 75
QUACAU Qua cầu Mức độ khó, Quy hoạch động, Tham lam 232
BARA Bánh rán Mức cơ bản 1247
STAIN Xóa vết bẩn Mức độ khó, Quy hoạch động trạng thái 20
MESSI Lionel Messi Mức độ khó, Toán 65
VIENBI Viên bi màu nhiệm Mức độ dễ 285
FIBO5 Fibonacci Mức độ khó, Toán 51
KAGARO Kangaroo đi thăm bạn Mức độ khó, Tham lam, Toán 374
LUCKYRE LUCKYRE Nhánh cận, P.pháp sinh, Sắp xếp, Tìm nhị phân 30
RECT2 Hình chữ nhật 2 Hình học, Mức độ dễ 375
FINDNUM FINDNUM Mức độ khó 35
BODEN Dãy bóng đèn Mức độ khó, Segment Tree (IT) 56
PATROL Đi tuần DFS và BFS, Mức độ khó 34
DOMINO Ráp domino Mức độ khó, Quy hoạch động 103
GIFT Quà Sinh Nhật Mức độ khó 23
FOOL Cá tháng tư 23
QHDCB Quy hoạch động Mức độ dễ 24
SVALUE Siêu giá trị Mức độ khó 73
CARO Cờ caro Mức độ dễ 312
MARIO3 Mario nhảy cột Mức độ khó, Quy hoạch động 419
BONE Bỏng nếp Mức độ khó, Vét cạn 55
HOCA Hồ cá DFS và BFS, Mức độ khó 28
DAYNGO2 Dãy ngoặc 2 Mức độ khó, Segment Tree (IT) 227
GCHUOI Ghép chuỗi Mức độ dễ 399
UOCLE Ước lẻ Mức độ dễ 440
QUPO Quân Pháo cờ Tướng Mức cơ bản 169
SUMTREE Tổng trên cây DFS và BFS, Mức độ khó, Quy hoạch động 73
CBOX Hộp đựng tiền Mức độ khó, Sắp xếp 166
SUDO Sudoku Mức độ khó, Nhánh cận, Vét cạn 75
TAHO2 Tặng hoa 8/3 Tìm nhị phân, Mức độ khó, P.pháp sinh 86
GTHH Giá trị hoàn hảo Quy hoạch động, Mức độ khó 81
RANDOM Sinh số Sắp xếp, Mức độ khó 85
NGTO5 Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Mức độ dễ, Toán 397
NGTO4 Tổng nguyên tố Mức cơ bản 713
WRITER Robot đánh chữ Mức cơ bản 359
TIMSO Tìm số Mức độ khó, Toán 39
QUTO Quân Tốt cờ tướng Mức cơ bản 287
CONVEX Hình giả lồi Mức độ dễ 27
LIXI Lì xì Mức độ dễ, Sắp xếp, Tham lam 473
THIDAU Kế hoạch thi đấu Quy hoạch động, Mức độ khó 632
LIGHT Tắt đèn Mức độ khó, Vét cạn 78
CHIA Chia hết Mức độ dễ 166
QUATU2 Quân tượng đi lạc Mức cơ bản 248
TIGU Tiền gửi ngân hàng Mức cơ bản 1289
BNHAN2 Bảng nhân 2 Tìm nhị phân, Mức độ khó 106
BNHAN Bảng nhân Sắp xếp, Mức độ dễ 706
LUTH2 Lũy thừa 2 Mức độ khó, Toán 54
LAGA2 Lát gạch 2 Đệ quy, Mức độ khó 28
TIMK Tìm số Mức độ khó, Toán 67
XOAYDT Xoay đường tròn (Codeforce 287B) Mức độ dễ 84
ACM ACM Mức độ dễ 277
ANDARR Phép AND trên mảng Toán 51
DAYSO3 Trò chơi với dãy số Mức độ khó, Toán 90
PTSO3 Phân tích số 3 Toán 56
GITHU2 Giai thừa Mức độ khó, Toán 73
CANDY Kẹo ba màu Quy hoạch động, Mức độ khó 16
USCLN3 Ước số chung lớn nhất 3 Mức độ khó, Toán 105
XOR3 Phép XOR 3 Mức độ khó, Toán 53
XOR2 Phép XOR 2 Mức độ khó, Toán 83
XOR1 Phép XOR 1 Mức độ dễ, Toán 244
KSAN Khách sạn Heap, Mức độ dễ, Sắp xếp 183
NUMLAND Numberland Mức độ khó, RMQ, Cha chung gần nhất (LCA) 71
KIVU2 Khiêu vũ 2 Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 175
TBAN Tình bạn Mức độ khó, Toán 51
DOANP Đoạn phủ Sắp xếp, Mức độ khó 112
RACE Đường đua kì lạ Mức độ dễ 56
COVUA3 Bàn cờ vua 3 Toán 45
OKHOA2 Ổ khóa 2 Mức độ khó, Toán 38
KTTRU Kiểm tra trùng Mức độ dễ 409
NHOM Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 275
CCAY Chặt cây (Jakarta 2014 - E) Mức độ khó, Union-Find Disjoint Set 59
FACTGAME Factor Game Mức độ khó, Trò chơi, Toán 27
TROSUA Trộm sữa Mức độ dễ, Toán 46
APGP Cấp số cộng - Cấp số nhân Mức độ dễ, Toán 507
OKHOA Ổ khóa Mức độ dễ, Toán 215
CITY2 Thành phố (bản khó) Mức độ khó 70
CITY1 Thành phố (bản dễ) Mức độ dễ 101
BOOL Biểu thức Boolean Mức độ khó, Quy hoạch động 15
TITO2 Tính tổng 2 (OLP Không Chuyên 2014) Mức độ khó, Toán 247
MARIO2 Mario giải cứu công chúa 2 Mức độ khó, Heap, Đường đi ngắn nhất 151
HASA Hàn cây sắt Mức độ khó, Heap 194
NGUYEN Điểm nguyên Mức độ dễ 59
MARIO Mario giải cứu công chúa (bản dễ) Mức độ khó, Đường đi ngắn nhất 171
OQUAN Ô ăn quan Mức độ dễ 197
QUATU Quân tượng Mức độ khó 38
PIKA Pikachu DFS và BFS, Mức độ khó 58
NAUAN Thi nấu ăn Mức độ dễ, Tìm nhị phân 721
VASU Vắt sữa bò Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 1307
2048 Trò chơi 2048 Mức độ dễ 161
KUMAB Khuyến mãi bia Mức cơ bản 1868
BABE Số bạn bè Mức cơ bản 2115
MINR Số nhỏ nhất trong dãy con Mức độ khó, Segment Tree (IT), RMQ 370
NOEL Cây thông Noel Mức độ dễ 150
BITHU Chiều cao cây biểu thức Mức độ khó, Cây nhị phân, Ngăn xếp 67
SHOP Cửa hàng bá đạo Mức độ khó 74
CHOCO Chocolate Mức độ khó, Trò chơi, Toán 306
FIBO4 Fibonaci Mức độ dễ 909
FIBO3 Fibonaci Mức độ khó, Toán 181
FIBO2 Fibonaci Mức độ khó, Toán 226
HUFF Mã nén Huffman Cây nhị phân, Mức độ khó 22
TRUHAU Trung tố, Hậu tố Mức độ khó, Ngăn xếp 74
HAUTO Biểu thức hậu tố Mức độ dễ, Ngăn xếp 216
LUTH Lũy thừa Đệ quy, Mức độ dễ 1105
KEBA Kết bạn Mức độ khó, D.sách liên kết 77
DISC0 Đĩa nhạc (dễ) Mức độ dễ 234
DISC3 Đĩa nhạc 3 Binary Indexed Tree, Mức độ khó 149
DISC2 Đĩa nhạc 2 Mức độ khó, D.sách liên kết 98
DISC Đĩa nhạc Mức độ khó, D.sách liên kết 158
TAHO Tặng hoa 20/11 Tham lam, Mức độ dễ 297
CATU2 Cái túi 2 Quy hoạch động, Mức độ khó 619
CATU Cái túi Mức độ khó, Quay lui, Nhánh cận 682
NGTHE2 Dãy nghịch thế 2 Binary Indexed Tree, Mức độ khó 186
NGTHE Dãy nghịch thế (VOJ) Binary Indexed Tree, Mức độ khó 276
SXHEAP Sắp xếp vun đống Cây nhị phân, Heap, Mức độ khó, Sắp xếp 127
SXTRON Sắp xếp trộn Mức độ dễ, Sắp xếp 410
SXNHANH Sắp xếp nhanh Sắp xếp, Mức độ dễ 508
SXCHEN Sắp xếp chèn Sắp xếp, Mức độ dễ 309
SXCHON Sắp xếp chọn Sắp xếp, Mức độ dễ 482
SXLOI Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Mức độ dễ 128
DAYNGO Dãy ngoặc đúng Mức độ khó, Quay lui, Nhánh cận 486
AMPHO Âm phổ Mức độ dễ 842
HIPHA Hình phạt Mức cơ bản 2146
HANOI Tháp Hà Nội Đệ quy, Mức độ dễ 281
DIKI Sân điền kinh Tìm nhị phân, Mức độ dễ 1204
THUHO Thu hoạch táo Tham lam, Mức độ dễ 454
TRAU Trâu và cỏ Mức cơ bản 928
GAGI Gấp giấy Mức cơ bản 1988
DUHA Du hành (ACMVN 10-2014 I) Mức độ khó, Quy hoạch động 47
PENCIL Bút chì (ACMVN 10-2014 H) Mức độ khó, Toán 15
ATMW Rút tiền ATM (ACMVN 10-2014 C) Mức độ khó, Tham lam 60
CHABA Hộp châu báu (ACMVN 10-2014 D) Mức độ khó 35
SUM SUM (ACMVN 10-2014 B) Mức độ khó 87
STOCK Chợ chứng khoán (ACMVN 10-2014 A) Mức độ dễ 239
DAYSO2 Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Quy hoạch động, Mức độ khó 485
GIDA Giao đấu (OLP 2014) Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 796
DAYSO Dãy số (OLPCĐ 2014) Mức độ dễ 358
TITO Tính tổng (OLPCĐ 2014) Mức độ dễ, Toán 1113
PYTHA Pythagoras Mức độ khó, Toán 65
SNAIL Con ốc sên Mức độ dễ 736
GRAVI Trọng lực Mức độ dễ 233
SMAMA Số may mắn Mức độ khó 132
PERMS2 Liệt kê hoán vị từ Mức độ khó, P.pháp sinh 224
GACHO Gà và chó Mức cơ bản 1825
QUEEN Tám hậu Mức độ khó, Quay lui 235
KNARY Liệt kê chuỗi k-phân Mức độ dễ, Quay lui, P.pháp sinh 887
PERMS Liệt kê chuỗi hoán vị Mức độ dễ, Quay lui, P.pháp sinh 962
LINE3 Trò chơi Line 3 DFS và BFS 72
LINE2 Trò chơi Line 2 Mức độ khó, Quay lui 215
HOHA2 Số hoàn hảo 2 Mức độ dễ, Toán 1386
LINE Trò chơi Line Mức độ dễ, Quay lui 616
HOHA Số hoàn hảo Mức cơ bản 2965
DOXA Đổ xăng Tham lam, Mức độ dễ 652
THAMAY Thang máy (Codeforces) Tham lam, Mức độ dễ 294
BINAS Liệt kê chuỗi nhị phân Mức độ dễ, Quay lui, P.pháp sinh 1429
COVUA2 Bàn cờ vua 2 Mức độ dễ 343
COVUA Bàn cờ vua Mức cơ bản 1539
MARS Bản đồ Sao Hỏa Quy hoạch động, Mức độ khó 168
BINA Biễu diễn nhị phân Mức cơ bản 1647
NGAY Ngày tiếp theo Mức độ dễ 410
DETU Đếm từ Mức cơ bản 1368
SODEP Số đẹp Mức cơ bản 2303
GITHU Tính giai thừa Mức cơ bản 2385
GHVU Ghép hình vuông Mức độ khó 54
KIVU Khiêu vũ Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 838
BUS Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Mức độ dễ 123
BASU Bắn súng Mức độ dễ 177
CEASA Mã hóa Ceasar Mức độ dễ 545
DOHO Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Mức cơ bản 1650
VTAY2 Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Mức độ khó 188
MAHO Gửi thư (OLPCĐ 2008) Mức cơ bản 1503
USCLN2 Ước số chung lớn nhất 2 Mức độ dễ 1574
PHASO3 Phân số 3 Mức độ khó 43
PHASO2 Phân số 2 Mức độ khó 54
HIVU Hình vuông Mức độ dễ 133
PTSO2 Phân tích số 2 Mức độ khó 292
PTSO Phân tích số Mức độ dễ 925
USCLN Ước số chung lớn nhất Mức cơ bản 2648
LAGA Lát gạch Quy hoạch động, Mức độ khó 206
DACO Dãy con tăng dài nhất Quy hoạch động, Mức độ khó 871
DAVA Đào vàng Quy hoạch động, Mức độ khó 576
HCN Hình chữ nhật (VOJ) Quy hoạch động, Mức độ khó 187
SABO Sắp bò Quy hoạch động, Mức độ khó 373
HISO Hiệu số Quy hoạch động, Mức độ dễ 1478
DASO Dãy số Fibonacci (OLPCĐ 2013) Mức độ dễ 537
DABI Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Mức độ dễ 1722
MABA2 Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) Mức độ khó 50
MABA Giải phóng mặt bằng Mức độ dễ 61
XOSO Xóa số (OLPCĐ 2012) Mức độ dễ 495
KUMA Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Mức cơ bản 1315
TIVI2 Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Sắp xếp, Tìm nhị phân, Mức độ khó 402
TIVI Truyền hình Mức độ dễ 207
LUTA Luyện tập (OLPCĐ 2011) Sắp xếp, Mức độ dễ 565
ROBOT Robot (OLPCĐ 2011) Mức độ dễ 222
TREE Cây NP tìm kiếm (ACMVN 9-2014) Đệ quy, Mức độ khó 18
PHASO Phân số (ACMVN 9-2014) Mức độ khó, Toán 66
SODA Số đặc biệt (ACMVN 9-2014) Mức độ khó 41
SUKHO Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Quy hoạch động, Mức độ khó 228
AOGI Ảo giác (ACMVN 9-2014) Mức độ khó 71
NGTO3 Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) Mức độ khó 124
KSMA K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) Mức độ khó 119
LUDI Lưu diễn Sắp xếp, Mức độ khó 250
HANA Hái nấm Mức độ khó, Quay lui 146
OCSE Ốc sên ăn rau Mức độ dễ, Quay lui 644
BITS Số bít khác nhau Mức độ dễ 594
BUBE Búp bê gỗ Mức độ khó, Sắp xếp, Tham lam 325
BINS Binary Instructions Mức độ dễ 105
LADA Lấn đảo Tìm nhị phân, Mức độ khó 91
NGTO2 Số nguyên tố 2 Mức độ khó 583
NGTO Số nguyên tố Mức cơ bản 2503
TRDE Trám đen (OLP 2013) Mức độ khó, Toán 184
GIEN Gien màu da Mức độ khó, Quay lui 202
PALI Số Palindrome Mức cơ bản 1687
DATA Dãy tăng Mức độ khó 256
NHGA Nhà gần nhất Mức độ dễ, Sắp xếp 1406
CASO Cặp số bằng nhau Sắp xếp, Mức độ khó 1186
ALBO Alice và Bob Mức độ dễ, Trò chơi 347
BACO2 Bàn cờ 2 Mức độ khó 124
VOXO Vòng xoắn Mức độ dễ 148
PLOI Phạm lỗi Mức độ dễ 683
CLOA Thành Cổ Loa Mức độ dễ 318
ZIZA Zig Zag Mức độ dễ 232
PASC Tam giác Pascal Mức độ dễ 1072
FIBO Số fibonacy Mức cơ bản 2403
KCUO Viên kim cương Mức độ dễ 779
TGVU Tam giác vuông Mức cơ bản 2693
COVI Công viên Mức độ dễ 332
BACO Bàn cờ Mức độ dễ 590
CDIE Cắm điện Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 1002
CQUA Chia quà Mức độ dễ 1931
VTAY Vòng tay Mức cơ bản 2394
TONG Tổng A + B Mức cơ bản 3589
Back to Top