Xem theo dạng bài
Danh sách bài tập
Tên bài tập Dạng bài Số giải được
MULBIG A MŨ B BIGNUM, Mức độ rất khó 11
J4F Dia da Mentira 123
TONGMANG Tính tổng mảng Mức cơ bản, Mức độ dễ, Mức độ khó, Mức độ rất khó, Tham lam 394
WORDGAME WORDGAME đề thi, DFS và BFS, Đường đi ngắn nhất, Mức độ khó, Quy hoạch động trạng thái 5
xaufibo Xâu Fibonacci Đệ quy, đề thi, Mức độ khó, Quy hoạch động 277
XEPLICH xếp lịch đề thi, Mức cơ bản, Quy hoạch động 264
DULICH đi du lịch đề thi, DFS và BFS, Đồ thị, Đường đi ngắn nhất, Mức độ khó 74
demday đếm dãy đề thi, Mức cơ bản 269
PIANO sơn phím Đồ thị, Mức độ rất khó 36
PRIMEPOWER Mũ nguyên tố Constructive Algorithm, Mức cơ bản 97
BEAUTRI Tam giác đẹp Hình học, Mức cơ bản 61
CANDY2 Chia kẹo 2 Mức độ khó, Toán 49
CANDY1 Chia kẹo 1 Mức cơ bản, Toán 150
SMINROAD Đường đi trọng số nhỏ nhất Mức cơ bản, Union-Find Disjoint Set 129
DISTTREE Khoảng cách trong cây Quy hoạch động trên Cây 166
PREPRODUCT Tích Tiền Tố Mức cơ bản 53
P2GRP Tổng các đường đi ngắn nhất Mức độ dễ 73
GCDFIB Ước chung lớn nhất của dãy fibonacci Toán 67
EQUATION2 Phương trình Mức độ rất khó, Quy hoạch động 58
EQUATION1 Phương trình Mức độ khó, Quy hoạch động 35
QUEUE Xếp hàng Sắp xếp 673
EXP Biểu thức Quay lui, Quy hoạch động 30
LAMP Đèn màu Toán 97
SUMINT Tổng nguyên Toán 368
CHNREST Chinese restaurant Đệ quy, Nhánh cận, Quay lui, Quy hoạch động 90
UAV 30-4-11-2016 Bài 3 Mức độ khó, Tham lam 66
COLOUR Tô màu Đồ thị 79
BUILDROAD Xây dựng đường đua Luồng cực đại (Maxflow), Cặp ghép 26
BALLGMTWO Trò chơi với những viên bi 2 Toán 26
WWCITY Thành phố WW DFS và BFS, Đồ thị, Toán 71
SCHOOLWAY Đường đến trường DFS và BFS, Đồ thị 49
BALLGAME Trò chơi với những viên bi Quy hoạch động trạng thái, Toán 116
DISTANCE Khoảng cách 2 Đồ thị, Toán 173
EZSORT Sắp xếp là chuyện nhỏ! Mức độ dễ 1069
MERGENUM Ghép số Mức độ dễ, Quay lui 975
SEQ198 SEQ198 - VOI 2016 Quy hoạch động 138
SN Làm việc song song Luồng cực đại (Maxflow), Cặp ghép, Tìm nhị phân 59
SPIRAL Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) DFS và BFS 257
SUMGCD SUMGCD Mức độ khó, Toán 67
CoTreeGame Colored Tree Game 22
Lucky Game Lucky Game 23
Candies Candies 28
TutOnEqua Tutoring on equations 80
CANAL Canal 53
TETRIS Tetris 83
CNTPALIN Đếm số Palindrome 80
EZ1 EZ AF 1 20
CPASS Mật khẩu máy tính 90
OV Bảng ô vuông 37
HC Hồ nước 178
DIFFERENCE DIFFERENCE Mức độ khó 36
TRANSINFO Truyền thông tin DFS và BFS, Đồ thị 87
CALNUM Đếm số Quy hoạch động 101
CALTEAM Tính số lượng team Heap 68
MAXXOR Giá trị lớn nhất Trie 318
EDITPIC Chỉnh sửa ảnh Vét cạn 140
COUNTNUM Số lượng số Vét cạn 1982
CANSU CÁN SỰ Nhánh cận 23
DS ebola DFS và BFS 1075
QT Quân Tượng DFS và BFS 257
BW Nối điểm DFS và BFS 416
EZ0 EZ AF Toán 23
SumTable Tổng trên bảng số Binary Indexed Tree 2D, Mức độ khó 173
MiMaTable Min max trên bảng số Mức độ khó, Segment Tree 2D 55
PL Đường đi ngắn nhất DFS và BFS 75
Chenhlech Chênh lệch Mức độ khó, Tìm nhị phân 513
Xauduynhat Xâu duy nhất Mức độ dễ 1266
Chialaydu Chia lấy dư Mức độ dễ 2517
Khieuvu3 Khiêu vũ 3 Mức độ dễ, Tìm nhị phân 2158
CapdoiHH Cặp đôi hoàn hảo Binary Indexed Tree, DFS và BFS, Mức độ khó 147
AnBuffet Ăn buffet Mức độ khó, Quay lui, Segment Tree, Tìm nhị phân 150
Capxach Cặp xách Mức độ dễ, Quy hoạch động 1177
EZFORMULA Tính toán đơn giản Mức cơ bản 261
VERSUSGAME Trò chơi đối kháng Mức độ dễ, Quy hoạch động 384
LCSUB2 Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 Mức độ dễ 114
ZEROPATH Phân tích số DFS và BFS 775
HAMAR Hàm số Mức cơ bản, Quy hoạch động 99
AGEGAME Trò chơi đoán tuổi Mức độ khó, Toán 23
DYNASTIES Các triều đại cổ Mức độ khó 21
PRIMEPW Lũy thừa số nguyên tố Mức độ khó, Toán 33
ROBOT5 Robot đi tuần Mức độ dễ, Toán 550
LCSUB Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Mức độ khó, Quy hoạch động 421
CIRCLENUM Số vòng Mức độ khó, Toán 303
ALARM Đồng hồ báo thức Mức độ dễ 978
EXACT Cân đúng Mức độ khó 22
FINDTEXT Trò chơi tìm chữ 3 Hash, KMP, Z Function, Mức độ khó 165
IO Hàng đợi với độ ưu tiên Heap 233
CNHOM Chia Nhóm Đồ thị 28
CHUTIEU Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Mức độ dễ, Quy hoạch động 94
QUANMA Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Mức cơ bản 444
TAITRONG Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Đồ thị, Mức độ dễ 431
KGMEQNUM Phép biến đổi Mức độ khó, Quy hoạch động trạng thái, Tham lam 20
SAGAIN Lại là xâu Mức cơ bản 48
VDSEQ04 Giá trị trung bình Mức độ khó 125
VDSEQ03 Doanh thu công ty Mức độ khó 206
VDSEQ02 Dãy số chia hết Mức độ dễ 711
VDSEQ01 Trò chơi với dãy số Mức độ dễ 636
NUMFINAL1 Lại là chữ số tận cùng Mức độ dễ, Toán 485
NUMFINAL Chữ số tận cùng Mức độ dễ, Toán 2636
HELLO Xin chào Mức độ dễ 1789
VD2016BT1 Robot gõ tắt Mức độ khó 22
TAXI Taxi Mức độ dễ 987
KGMSOCKETS Mạng lưới điện Mức độ khó, Quy hoạch động 25
RTRIANGLE Tam giác vuông cân Hình học, Mức độ dễ, Toán 1810
AMESSAGE Tín hiệu ngoài hành tinh Mức độ khó, Trie 91
TABLE Bàn tiệc tất niên Hình học, Mức độ dễ, Toán 340
BANHCHUNG Nấu bánh chưng Mức độ dễ, Quy hoạch động 1551
ALPHANUM Chỉ số Alpha Mức độ khó 21
HFAMOUS Người nổi tiếng Đồ thị, Mức độ khó, Ngăn xếp 169
KIENTRUCCO Kiến trúc cổ Mức độ khó 30
TAOQUAN Táo quân Mức độ dễ 1078
CSTRING Xâu chung Mức độ dễ, Toán 71
HOMEWORK Bài tập ngày Tết Mức độ dễ, Toán 647
PSU01 Dãy chia hết Quy hoạch động, Toán 120
WORDFIND2 Trò chơi tìm chữ 2 Hash, Mức độ khó 31
WORDFIND Trò chơi tìm chữ Hash, Mức độ khó 45
HMD03 Công ti vận tải Quy hoạch động 21
LUNARNY Đi chơi Tết Mức độ khó, Tìm nhị phân 35
HMD02 Cây phả hệ Mức độ khó 18
HMD01 Hòa nhạc Ngăn xếp 132
MAIL Thư điện tử Quy hoạch động 47
CBGBINARY Đếm dãy nhị phân Mức độ khó 23
DT2 DT3 Mức độ khó 67
DT1 DT2 Mức độ khó 101
DT DT1 Mức độ dễ 476
RECLAND Rectangle Land Segment Tree 21
AIRCON Điều hòa không khí Mức độ dễ 230
CLASSY Giai cấp Mức độ dễ, Sắp xếp 39
VERVALUE Giá trị của đỉnh Đồ thị, Segment Tree 78
SUMCAL Tính tổng Toán 72
DISNUMBER Số phân biệt Quy hoạch động 44
LUCKYNUM Số may mắn Toán 244
DEMSO Đếm số Vét cạn 591
MINDROP Tính số thao tác ít nhất Vét cạn 1015
DAYSO10 Hai dãy con Mức độ khó, Quy hoạch động 292
BUS2 Xe khách DFS và BFS, Đường đi ngắn nhất, Mức độ khó 284
ROADCBG Vượt qua đường Mức độ khó, Sắp xếp, Tìm nhị phân 20
1CHIEU Đường một chiều Mức độ dễ 297
DAYSO9 Dãy số Mức độ dễ 686
LTXAU Lũy thừa xâu Mức độ dễ 197
EXCHANGE Đổi tiền DFS và BFS 54
AGAR Agar.io Mức độ dễ 169
ONLYONECBG Kết thân Mức độ dễ 45
HALLOWEEN Đi chơi Halloween Mức độ dễ, Tìm nhị phân 88
TRACKCBG Trường đua Mức độ khó 29
NUMPASSCBG Mã khoá Toán 34
PI Đếm số nguyên tố Mức độ khó 318
PATROL2 Đi tuần kho (ACMVN 10-2015 D) Mức độ khó, Toán 19
RTREE Chiều cao cây (ACMVN 10-2015 J) Mức độ khó, Tham lam 62
ATTCBG Số hấp dẫn Mức độ dễ 66
VACCINE VACCINE Quy hoạch động 41
SCBG Dãy hoàn hảo Mức độ dễ 130
COBAN Một bài tập mức cơ bản Mức cơ bản 35
NGHICHTHE2 Đếm Cặp Nghịch Thế Binary Indexed Tree 21
DICE Đổ xúc xắc Mức độ khó, Quy hoạch động, Segment Tree 196
NGHICHTHE Đếm cặp nghịch thế Binary Indexed Tree 41
QN5 Tem nek Mức độ dễ 155
QN4 Tránh lụt ^^ Mức độ dễ 61
QN QN-Chính Phương Mức độ dễ 1102
GAO Siêu nhân GAO Mức độ dễ, Toán 69
CHUSO2 Tìm chữ số Mức độ dễ, Toán 282
NAMNU Vòng tròn nam nữ Mức cơ bản 1380
POWER Số mũ Toán 253
STUDY Kế hoạch học tập Mức độ dễ, Quy hoạch động 533
TREASURE Đảo kho báu DFS và BFS, Mức độ khó, Quy hoạch động, Tìm nhị phân 212
TIMSO2 Tìm số Mức độ dễ, Tham lam, Toán 1608
VIETCHU Viết bằng chữ Mức độ dễ 193
TRUTIN Truyền tin Cây khung nhỏ nhất, Mức độ khó 98
HARA Dán hàng rào Đệ quy, Mức độ khó 303
RECT Hình chữ nhật Mức độ dễ 34
FIGHT Ngôi làng thượng võ Mức độ dễ, Toán, Trò chơi 215
STONE Trò chơi bốc đá Mức độ dễ, Trò chơi 171
LINES Đường thẳng cắt nhau Hình học, Mức độ dễ 1003
CODEN Cột Đèn Mức cơ bản 1274
DAYSO8 Dãy số Mức độ dễ 92
Gian An Mức cơ bản, Mức độ dễ 774
TT TIENTE Quay lui 644
ROOT Rút gọn căn Mức độ khó, Toán 584
NEGATIVE Số phủ định Mức độ dễ 379
DIVIDE Chia quà Mức độ dễ, Quy hoạch động 73
GALLERY Triển lãm tranh Mức độ khó, Quy hoạch động 162
CPER Hoán vị Mức cơ bản 348
STRCMP So Sánh Xâu Con Mức độ dễ 35
KEOCO Kéo co Quy hoạch động 202
MOBI Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Mức độ dễ, Tìm nhị phân 823
SEMINAR Xếp lịch hội nghị Luồng cực đại (Maxflow), Tìm nhị phân 23
CHOSO Chọn số bằng nhau Mức độ dễ 452
FNUM Số cuối cùng Mức cơ bản 1856
CHAIN Nối chuỗi xích Mức độ dễ, Tham lam 570
ANTRA Ăn trắng Mức cơ bản 523
CARDS Thẻ bài Heap, Mức độ khó 267
BANK Xếp hàng gửi tiền Mức độ khó, Quy hoạch động 511
STRAGAIN Lại là chuỗi DFS và BFS, Mức độ khó 63
MEETING Lễ Meeting Mức độ khó, Vét cạn 25
ANTO An toàn giao thông (OLP 2011) Mức độ khó, Segment Tree 108
MAZE Mê cung DFS và BFS, Mức độ khó 41
HEXG Hexgame (OLP 2011) DFS và BFS, Mức độ khó 159
GROUP Chia nhóm Quy hoạch động 128
GEN GENOME (OLP 2010) Hash, Mức độ khó, Sắp xếp, Tìm nhị phân 122
MULTI Dấu trong đoạn Mức độ dễ 260
DETRU Đến trường (OLP 2010) Đường đi ngắn nhất, Mức độ khó, Quy hoạch động 181
TROXE Trông xe (OLP 2010) Mức cơ bản 1322
SOCCER Lịch thi đấu Mức độ khó, Quy hoạch động trạng thái 20
DAOTAO Đào tạo từ xa (OLP 2009) Mức độ khó, Tham lam 48
OPT Tùy chọn (OLP 2009) DFS và BFS, Mức độ khó, Quy hoạch động 36
SUMARR Tính tổng thôi mà Mức độ khó 126
TITO3 Lại tính tổng Mức độ khó 24
CH Chỉnh Hợp KL Mức cơ bản 316
CHAR Đếm ký tự Mức cơ bản 1879
HEXA Lục giác đều (OLP 2008) Hình học, Mức độ dễ 160
SEG Chia đoạn Mức độ dễ 391
MKC Mật khẩu Mức cơ bản 3217
EULER Tính hàm Toán 20
EASYSTR Một bài tập về xâu Mức độ dễ 22
ROMAN Số La Mã Mức cơ bản 1254
PLP Palindrome Mức độ dễ 26
ROBOT4 Robot tìm đường DFS và BFS, Mức độ khó 139
LIVETILE Windows Phone Live Tile Mức độ dễ 63
LCRLR Xử lý xâu Mức độ khó, Quy hoạch động 28
MXOR Tổng lớn nhất Mức độ khó, Toán 71
CHUSO Chữ số Mức độ dễ, Toán 198
DTPHU Diện tích phủ Mức độ khó 36
DAYSO7 Dãy số (OLP Không chuyên 2014) Mức độ khó, Quy hoạch động 326
ROBOT3 ROBOT (OLP Không chuyên 2013) Mức độ khó, Tham lam 163
XYZ Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) Mức độ dễ 243
TAPSO Tập số (OLP Không chuyên 2011) Mức độ dễ 217
SMACA Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) Mức độ khó 141
GOMIN Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) Mức độ dễ 226
SVOI Chuẩn bị SVOI (OLP Không chuyên 2010) Mức độ dễ 294
DAUGIA Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Mức cơ bản 1655
KEBA2 Kết bạn (OLP Không chuyên 2009) Mức độ khó 332
DAYSO6 Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Mức độ khó, Quy hoạch động 738
MOCO Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) Hình học, Mức độ khó 135
DAYSO4 Dãy số (OLP Không chuyên 2008) Mức độ dễ 223
FSTR Tính hàm Mức độ khó, Suffix Arrays 22
CUBICS Khối lập phương Mức độ dễ 102
COUNT COUNT Toán 25
DOANP2 Chiều dài phủ Mức độ dễ, Sắp xếp 1033
PALI2 Tách chuỗi đối xứng Mức độ khó, Quy hoạch động 193
DOMINO2 Nối vòng Domino Đồ thị, Mức độ khó 39
DEMSO0 Đếm số không bên phải Mức cơ bản 2294
ZUMA Game Zuma Mức độ dễ 241
BASE Hệ cơ số Toán 33
INTSLE Giải hệ Mức độ dễ, Toán 122
GAMES Trò chơi xếp gạch Mức độ khó, Segment Tree 301
HIVU2 Đếm hình vuông Hình học, Mức độ khó 90
BIDA Đánh bida Mức độ dễ, Toán 110
TILE Chồng gạch Mức độ dễ, Sắp xếp, Tham lam 2389
BUBGAME Bubbies Game Mức độ khó 18
TABGAME Trò chơi với bảng số Mức độ khó 20
NGNGU Ngôn ngữ Mức độ dễ 153
MAMA Ma cũ ma mới Binary Indexed Tree, Mức độ khó 201
DAYNGO3 Dãy ngoặc 3 Binary Indexed Tree, Mức độ khó 65
HOANVI Hoán Vị Mức độ khó 42
HOBOI Hồ Bơi Mức độ dễ 170
CODE Chuyển Mã Mức độ dễ 333
HANA2 Hái nấm 2 (OLP 2008) Mức độ khó, Quy hoạch động trạng thái 296
ROBOT2 Robot và số nguyên tố Mức độ khó 71
DEMUOC Đếm ước Mức độ khó 51
TOUR Tham quan những cây cầu DFS và BFS, Mức độ khó 128
QUACAU Qua cầu Mức độ khó, Quy hoạch động, Tham lam 428
BARA Bánh rán Mức cơ bản 1996
STAIN Xóa vết bẩn Mức độ khó, Quy hoạch động trạng thái 39
MESSI Lionel Messi Mức độ khó, Toán 107
VIENBI Viên bi màu nhiệm Mức độ dễ 438
FIBO5 Fibonacci Mức độ khó, Toán 73
KAGARO Kangaroo đi thăm bạn Mức độ khó, Tham lam, Toán 771
LUCKYRE LUCKYRE Nhánh cận, P.pháp sinh, Sắp xếp, Tìm nhị phân 42
RECT2 Hình chữ nhật 2 Hình học, Mức độ dễ 517
FINDNUM FINDNUM Mức độ khó 41
BODEN Dãy bóng đèn Mức độ khó, Segment Tree (IT) 85
PATROL Đi tuần DFS và BFS, Mức độ khó 43
DOMINO Ráp domino Mức độ khó, Quy hoạch động 164
GIFT Quà Sinh Nhật Mức độ khó 30
FOOL Cá tháng tư 29
QHDCB Quy hoạch động Mức độ dễ 38
SVALUE Siêu giá trị Mức độ khó 102
CARO Cờ caro Mức độ dễ 462
MARIO3 Mario nhảy cột Mức độ khó, Quy hoạch động 667
BONE Bỏng nếp Mức độ khó, Vét cạn 79
HOCA Hồ cá DFS và BFS, Mức độ khó 35
DAYNGO2 Dãy ngoặc 2 Mức độ khó, Segment Tree (IT) 363
GCHUOI Ghép chuỗi Mức độ dễ 531
UOCLE Ước lẻ Mức độ dễ 661
QUPO Quân Pháo cờ Tướng Mức cơ bản 230
SUMTREE Tổng trên cây DFS và BFS, Mức độ khó, Quy hoạch động 134
CBOX Hộp đựng tiền Mức độ khó, Sắp xếp 248
SUDO Sudoku Mức độ khó, Nhánh cận, Vét cạn 176
TAHO2 Tặng hoa 8/3 Tìm nhị phân, Mức độ khó, P.pháp sinh 157
GTHH Giá trị hoàn hảo Quy hoạch động, Mức độ khó 141
RANDOM Sinh số Sắp xếp, Mức độ khó 133
NGTO5 Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Mức độ dễ, Toán 629
NGTO4 Tổng nguyên tố Mức cơ bản 1072
WRITER Robot đánh chữ Mức cơ bản 552
TIMSO Tìm số Mức độ khó, Toán 67
QUTO Quân Tốt cờ tướng Mức cơ bản 456
CONVEX Hình giả lồi Mức độ dễ 41
LIXI Lì xì Mức độ dễ, Sắp xếp, Tham lam 919
THIDAU Kế hoạch thi đấu Quy hoạch động, Mức độ khó 1039
LIGHT Tắt đèn Mức độ khó, Vét cạn 142
CHIA Chia hết Mức độ dễ 251
QUATU2 Quân tượng đi lạc Mức cơ bản 387
TIGU Tiền gửi ngân hàng Mức cơ bản 2000
BNHAN2 Bảng nhân 2 Tìm nhị phân, Mức độ khó 208
BNHAN Bảng nhân Sắp xếp, Mức độ dễ 1161
LUTH2 Lũy thừa 2 Mức độ khó, Toán 84
LAGA2 Lát gạch 2 Đệ quy, Mức độ khó 41
TIMK Tìm số Mức độ khó, Toán 127
XOAYDT Xoay đường tròn (Codeforce 287B) Mức độ dễ 113
ACM ACM Mức độ dễ 400
ANDARR Phép AND trên mảng Toán 69
DAYSO3 Trò chơi với dãy số Mức độ khó, Toán 141
PTSO3 Phân tích số 3 Toán 91
GITHU2 Giai thừa Mức độ khó, Toán 131
CANDY Kẹo ba màu Quy hoạch động, Mức độ khó 26
USCLN3 Ước số chung lớn nhất 3 Mức độ khó, Toán 170
XOR3 Phép XOR 3 Mức độ khó, Toán 85
XOR2 Phép XOR 2 Mức độ khó, Toán 124
XOR1 Phép XOR 1 Mức độ dễ, Toán 366
KSAN Khách sạn Heap, Mức độ dễ, Sắp xếp 334
NUMLAND Numberland Mức độ khó, RMQ, Cha chung gần nhất (LCA) 128
KIVU2 Khiêu vũ 2 Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 341
TBAN Tình bạn Mức độ khó, Toán 67
DOANP Đoạn phủ Sắp xếp, Mức độ khó 189
RACE Đường đua kì lạ Mức độ dễ 84
COVUA3 Bàn cờ vua 3 Toán 57
OKHOA2 Ổ khóa 2 Mức độ khó, Toán 66
KTTRU Kiểm tra trùng Mức độ dễ 632
NHOM Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 474
CCAY Chặt cây (Jakarta 2014 - E) Mức độ khó, Union-Find Disjoint Set 92
FACTGAME Factor Game Mức độ khó, Trò chơi, Toán 41
TROSUA Trộm sữa Mức độ dễ, Toán 63
APGP Cấp số cộng - Cấp số nhân Mức độ dễ, Toán 836
OKHOA Ổ khóa Mức độ dễ, Toán 369
CITY2 Thành phố (bản khó) Mức độ khó 106
CITY1 Thành phố (bản dễ) Mức độ dễ 151
BOOL Biểu thức Boolean Mức độ khó, Quy hoạch động 21
TITO2 Tính tổng 2 (OLP Không Chuyên 2014) Mức độ khó, Toán 376
MARIO2 Mario giải cứu công chúa 2 Mức độ khó, Heap, Đường đi ngắn nhất 253
HASA Hàn cây sắt Mức độ khó, Heap 263
NGUYEN Điểm nguyên Mức độ dễ 90
MARIO Mario giải cứu công chúa (bản dễ) Mức độ khó, Đường đi ngắn nhất 263
OQUAN Ô ăn quan Mức độ dễ 297
QUATU Quân tượng Mức độ khó 51
PIKA Pikachu DFS và BFS, Mức độ khó 94
NAUAN Thi nấu ăn Mức độ dễ, Tìm nhị phân 1338
VASU Vắt sữa bò Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 2515
2048 Trò chơi 2048 Mức độ dễ 247
KUMAB Khuyến mãi bia Mức cơ bản 3016
BABE Số bạn bè Mức cơ bản 3574
MINR Số nhỏ nhất trong dãy con Mức độ khó, Segment Tree (IT), RMQ 678
NOEL Cây thông Noel Mức độ dễ 223
BITHU Chiều cao cây biểu thức Mức độ khó, Cây nhị phân, Ngăn xếp 103
SHOP Cửa hàng bá đạo Mức độ khó 132
CHOCO Chocolate Mức độ khó, Trò chơi, Toán 497
FIBO4 Fibonaci Mức độ dễ 1462
FIBO3 Fibonaci Mức độ khó, Toán 306
FIBO2 Fibonaci Mức độ khó, Toán 376
HUFF Mã nén Huffman Cây nhị phân, Mức độ khó 39
TRUHAU Trung tố, Hậu tố Mức độ khó, Ngăn xếp 124
HAUTO Biểu thức hậu tố Mức độ dễ, Ngăn xếp 386
LUTH Lũy thừa Đệ quy, Mức độ dễ 1857
KEBA Kết bạn Mức độ khó, D.sách liên kết 125
DISC0 Đĩa nhạc (dễ) Mức độ dễ 400
DISC3 Đĩa nhạc 3 Binary Indexed Tree, Mức độ khó 230
DISC2 Đĩa nhạc 2 Mức độ khó, D.sách liên kết 150
DISC Đĩa nhạc Mức độ khó, D.sách liên kết 248
TAHO Tặng hoa 20/11 Tham lam, Mức độ dễ 598
CATU2 Cái túi 2 Quy hoạch động, Mức độ khó 1114
CATU Cái túi Mức độ khó, Quay lui, Nhánh cận 1209
NGTHE2 Dãy nghịch thế 2 Binary Indexed Tree, Mức độ khó 303
NGTHE Dãy nghịch thế (VOJ) Binary Indexed Tree, Mức độ khó 456
SXHEAP Sắp xếp vun đống Cây nhị phân, Heap, Mức độ khó, Sắp xếp 187
SXTRON Sắp xếp trộn Mức độ dễ, Sắp xếp 584
SXNHANH Sắp xếp nhanh Sắp xếp, Mức độ dễ 739
SXCHEN Sắp xếp chèn Sắp xếp, Mức độ dễ 439
SXCHON Sắp xếp chọn Sắp xếp, Mức độ dễ 680
SXLOI Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Mức độ dễ 196
DAYNGO Dãy ngoặc đúng Mức độ khó, Quay lui, Nhánh cận 864
AMPHO Âm phổ Mức độ dễ 1249
HIPHA Hình phạt Mức cơ bản 3506
HANOI Tháp Hà Nội Đệ quy, Mức độ dễ 521
DIKI Sân điền kinh Tìm nhị phân, Mức độ dễ 2127
THUHO Thu hoạch táo Tham lam, Mức độ dễ 877
TRAU Trâu và cỏ Mức cơ bản 1402
GAGI Gấp giấy Mức cơ bản 3280
DUHA Du hành (ACMVN 10-2014 I) Mức độ khó, Quy hoạch động 73
PENCIL Bút chì (ACMVN 10-2014 H) Mức độ khó, Toán 19
ATMW Rút tiền ATM (ACMVN 10-2014 C) Mức độ khó, Tham lam 114
CHABA Hộp châu báu (ACMVN 10-2014 D) Mức độ khó 47
SUM SUM (ACMVN 10-2014 B) Mức độ khó 127
STOCK Chợ chứng khoán (ACMVN 10-2014 A) Mức độ dễ 325
DAYSO2 Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Quy hoạch động, Mức độ khó 846
GIDA Giao đấu (OLP 2014) Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 1358
DAYSO Dãy số (OLPCĐ 2014) Mức độ dễ 555
TITO Tính tổng (OLPCĐ 2014) Mức độ dễ, Toán 1735
PYTHA Pythagoras Mức độ khó, Toán 135
SNAIL Con ốc sên Mức độ dễ 1324
GRAVI Trọng lực Mức độ dễ 385
SMAMA Số may mắn Mức độ khó 256
PERMS2 Liệt kê hoán vị từ Mức độ khó, P.pháp sinh 402
GACHO Gà và chó Mức cơ bản 2849
QUEEN Tám hậu Mức độ khó, Quay lui 417
KNARY Liệt kê chuỗi k-phân Mức độ dễ, Quay lui, P.pháp sinh 1486
PERMS Liệt kê chuỗi hoán vị Mức độ dễ, Quay lui, P.pháp sinh 1699
LINE3 Trò chơi Line 3 DFS và BFS 210
LINE2 Trò chơi Line 2 Mức độ khó, Quay lui 392
HOHA2 Số hoàn hảo 2 Mức độ dễ, Toán 2204
LINE Trò chơi Line Mức độ dễ, Quay lui 1064
HOHA Số hoàn hảo Mức cơ bản 4954
DOXA Đổ xăng Tham lam, Mức độ dễ 1186
THAMAY Thang máy (Codeforces) Tham lam, Mức độ dễ 576
BINAS Liệt kê chuỗi nhị phân Mức độ dễ, Quay lui, P.pháp sinh 2417
COVUA2 Bàn cờ vua 2 Mức độ dễ 519
COVUA Bàn cờ vua Mức cơ bản 2518
MARS Bản đồ Sao Hỏa Quy hoạch động, Mức độ khó 325
BINA Biễu diễn nhị phân Mức cơ bản 2651
NGAY Ngày tiếp theo Mức độ dễ 636
DETU Đếm từ Mức cơ bản 2148
SODEP Số đẹp Mức cơ bản 3811
GITHU Tính giai thừa Mức cơ bản 3921
GHVU Ghép hình vuông Mức độ khó 74
KIVU Khiêu vũ Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 1515
BUS Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Mức độ dễ 193
BASU Bắn súng Mức độ dễ 268
CEASA Mã hóa Ceasar Mức độ dễ 924
DOHO Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Mức cơ bản 2646
VTAY2 Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Mức độ khó 241
MAHO Gửi thư (OLPCĐ 2008) Mức cơ bản 2310
USCLN2 Ước số chung lớn nhất 2 Mức độ dễ 2557
PHASO3 Phân số 3 Mức độ khó 69
PHASO2 Phân số 2 Mức độ khó 82
HIVU Hình vuông Mức độ dễ 212
PTSO2 Phân tích số 2 Mức độ khó 491
PTSO Phân tích số Mức độ dễ 1493
USCLN Ước số chung lớn nhất Mức cơ bản 4395
LAGA Lát gạch Quy hoạch động, Mức độ khó 398
DACO Dãy con tăng dài nhất Quy hoạch động, Mức độ khó 1470
DAVA Đào vàng Quy hoạch động, Mức độ khó 987
HCN Hình chữ nhật (VOJ) Quy hoạch động, Mức độ khó 286
SABO Sắp bò Quy hoạch động, Mức độ khó 628
HISO Hiệu số Quy hoạch động, Mức độ dễ 2612
DASO Dãy số Fibonacci (OLPCĐ 2013) Mức độ dễ 837
DABI Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Mức độ dễ 2928
MABA2 Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) Mức độ khó 69
MABA Giải phóng mặt bằng Mức độ dễ 97
XOSO Xóa số (OLPCĐ 2012) Mức độ dễ 745
KUMA Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Mức cơ bản 2033
TIVI2 Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Sắp xếp, Tìm nhị phân, Mức độ khó 692
TIVI Truyền hình Mức độ dễ 355
LUTA Luyện tập (OLPCĐ 2011) Sắp xếp, Mức độ dễ 935
ROBOT Robot (OLPCĐ 2011) Mức độ dễ 320
TREE Cây NP tìm kiếm (ACMVN 9-2014) Đệ quy, Mức độ khó 26
PHASO Phân số (ACMVN 9-2014) Mức độ khó, Toán 85
SODA Số đặc biệt (ACMVN 9-2014) Mức độ khó 53
SUKHO Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Quy hoạch động, Mức độ khó 403
AOGI Ảo giác (ACMVN 9-2014) Mức độ khó 93
NGTO3 Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) Mức độ khó 213
KSMA K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) Mức độ khó 173
LUDI Lưu diễn Sắp xếp, Mức độ khó 430
HANA Hái nấm Mức độ khó, Quay lui 280
OCSE Ốc sên ăn rau Mức độ dễ, Quay lui 1265
BITS Số bít khác nhau Mức độ dễ 946
BUBE Búp bê gỗ Mức độ khó, Sắp xếp, Tham lam 608
BINS Binary Instructions Mức độ dễ 153
LADA Lấn đảo Tìm nhị phân, Mức độ khó 149
NGTO2 Số nguyên tố 2 Mức độ khó 938
NGTO Số nguyên tố Mức cơ bản 4121
TRDE Trám đen (OLP 2013) Mức độ khó, Toán 258
GIEN Gien màu da Mức độ khó, Quay lui 363
PALI Số Palindrome Mức cơ bản 2760
DATA Dãy tăng Mức độ khó 365
NHGA Nhà gần nhất Mức độ dễ, Sắp xếp 2358
CASO Cặp số bằng nhau Sắp xếp, Mức độ khó 1938
ALBO Alice và Bob Mức độ dễ, Trò chơi 548
BACO2 Bàn cờ 2 Mức độ khó 187
VOXO Vòng xoắn Mức độ dễ 216
PLOI Phạm lỗi Mức độ dễ 1153
CLOA Thành Cổ Loa Mức độ dễ 495
ZIZA Zig Zag Mức độ dễ 360
PASC Tam giác Pascal Mức độ dễ 1650
FIBO Số fibonacy Mức cơ bản 3990
KCUO Viên kim cương Mức độ dễ 1250
TGVU Tam giác vuông Mức cơ bản 4492
COVI Công viên Mức độ dễ 492
BACO Bàn cờ Mức độ dễ 887
CDIE Cắm điện Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 1884
CQUA Chia quà Mức độ dễ 3160
VTAY Vòng tay Mức cơ bản 3969
TONG Tổng A + B Mức cơ bản 6017
Back to Top