Xem theo dạng bài
Danh sách bài tập
Tên bài tập Dạng bài Số giải được
PIANO sơn phím Đồ thị, Mức độ khó 0
PRIMEPOWER Mũ nguyên tố Constructive Algorithm, Mức cơ bản 69
BEAUTRI Tam giác đẹp Hình học, Mức cơ bản 44
CANDY2 Chia kẹo 2 Mức độ khó, Toán 36
CANDY1 Chia kẹo 1 Mức cơ bản, Toán 99
SMINROAD Đường đi trọng số nhỏ nhất Mức cơ bản, Union-Find Disjoint Set 67
DISTTREE Khoảng cách trong cây Quy hoạch động trên Cây 88
PREPRODUCT Tích Tiền Tố Mức cơ bản 31
P2GRP Tổng các đường đi ngắn nhất Mức độ dễ 43
GCDFIB Ước chung lớn nhất của dãy fibonacci Toán 40
EQUATION2 Phương trình Mức độ rất khó, Quy hoạch động 37
EQUATION1 Phương trình Mức độ khó, Quy hoạch động 19
QUEUE Xếp hàng Sắp xếp 403
EXP Biểu thức Quay lui, Quy hoạch động 19
LAMP Đèn màu Toán 56
SUMINT Tổng nguyên Toán 257
CHNREST Chinese restaurant Đệ quy, Nhánh cận, Quay lui, Quy hoạch động 42
UAV 30-4-11-2016 Bài 3 Mức độ khó, Tham lam 46
COLOUR Tô màu Đồ thị 50
BUILDROAD Xây dựng đường đua Luồng cực đại (Maxflow), Cặp ghép 16
BALLGMTWO Trò chơi với những viên bi 2 Toán 18
WWCITY Thành phố WW DFS và BFS, Đồ thị, Toán 37
SCHOOLWAY Đường đến trường DFS và BFS, Đồ thị 28
BALLGAME Trò chơi với những viên bi Quy hoạch động trạng thái, Toán 64
DISTANCE Khoảng cách 2 Đồ thị, Toán 122
EZSORT Sắp xếp là chuyện nhỏ! Mức độ dễ 660
MERGENUM Ghép số Mức độ dễ, Quay lui 578
SEQ198 SEQ198 - VOI 2016 Quy hoạch động 88
SN Làm việc song song Luồng cực đại (Maxflow), Cặp ghép, Tìm nhị phân 33
SPIRAL Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) DFS và BFS 161
SUMGCD SUMGCD Mức độ khó, Toán 45
CoTreeGame Colored Tree Game 18
Lucky Game Lucky Game 16
Candies Candies 21
TutOnEqua Tutoring on equations 63
CANAL Canal 41
TETRIS Tetris 68
CNTPALIN Đếm số Palindrome 53
EZ1 EZ AF 1 16
CPASS Mật khẩu máy tính 67
OV Bảng ô vuông 26
HC Hồ nước 130
DIFFERENCE DIFFERENCE Mức độ khó 28
TRANSINFO Truyền thông tin DFS và BFS, Đồ thị 59
CALNUM Đếm số Quy hoạch động 65
CALTEAM Tính số lượng team Heap 54
MAXXOR Giá trị lớn nhất Trie 252
EDITPIC Chỉnh sửa ảnh Vét cạn 110
COUNTNUM Số lượng số Vét cạn 1334
CANSU CÁN SỰ Nhánh cận 15
DS ebola DFS và BFS 655
QT Quân Tượng DFS và BFS 154
BW Nối điểm DFS và BFS 296
EZ0 EZ AF Toán 15
SumTable Tổng trên bảng số Binary Indexed Tree 2D, Mức độ khó 116
MiMaTable Min max trên bảng số Mức độ khó, Segment Tree 2D 43
PL Đường đi ngắn nhất DFS và BFS 49
Chenhlech Chênh lệch Mức độ khó, Tìm nhị phân 316
Xauduynhat Xâu duy nhất Mức độ dễ 874
Chialaydu Chia lấy dư Mức độ dễ 1621
Khieuvu3 Khiêu vũ 3 Mức độ dễ, Tìm nhị phân 1305
CapdoiHH Cặp đôi hoàn hảo Binary Indexed Tree, DFS và BFS, Mức độ khó 100
AnBuffet Ăn buffet Mức độ khó, Quay lui, Segment Tree, Tìm nhị phân 91
Capxach Cặp xách Mức độ dễ, Quy hoạch động 734
EZFORMULA Tính toán đơn giản Mức cơ bản 184
VERSUSGAME Trò chơi đối kháng Mức độ dễ, Quy hoạch động 254
LCSUB2 Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 Mức độ dễ 76
ZEROPATH Phân tích số DFS và BFS 500
HAMAR Hàm số Mức cơ bản, Quy hoạch động 70
AGEGAME Trò chơi đoán tuổi Mức độ khó, Toán 16
DYNASTIES Các triều đại cổ Mức độ khó 14
PRIMEPW Lũy thừa số nguyên tố Mức độ khó, Toán 27
ROBOT5 Robot đi tuần Mức độ dễ, Toán 413
LCSUB Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Mức độ khó, Quy hoạch động 287
CIRCLENUM Số vòng Mức độ khó, Toán 219
ALARM Đồng hồ báo thức Mức độ dễ 749
EXACT Cân đúng Mức độ khó 15
FINDTEXT Trò chơi tìm chữ 3 Hash, KMP, Z Function, Mức độ khó 107
IO Hàng đợi với độ ưu tiên Heap 168
CNHOM Chia Nhóm Đồ thị 24
CHUTIEU Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Mức độ dễ, Quy hoạch động 61
QUANMA Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Mức cơ bản 321
TAITRONG Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Đồ thị, Mức độ dễ 300
KGMEQNUM Phép biến đổi Mức độ khó, Quy hoạch động trạng thái, Tham lam 14
SAGAIN Lại là xâu Mức cơ bản 30
VDSEQ04 Giá trị trung bình Mức độ khó 71
VDSEQ03 Doanh thu công ty Mức độ khó 134
VDSEQ02 Dãy số chia hết Mức độ dễ 479
VDSEQ01 Trò chơi với dãy số Mức độ dễ 440
NUMFINAL1 Lại là chữ số tận cùng Mức độ dễ, Toán 324
NUMFINAL Chữ số tận cùng Mức độ dễ, Toán 1600
HELLO Xin chào Mức độ dễ 1227
VD2016BT1 Robot gõ tắt Mức độ khó 15
TAXI Taxi Mức độ dễ 665
KGMSOCKETS Mạng lưới điện Mức độ khó, Quy hoạch động 21
RTRIANGLE Tam giác vuông cân Hình học, Mức độ dễ, Toán 1227
AMESSAGE Tín hiệu ngoài hành tinh Mức độ khó, Trie 67
TABLE Bàn tiệc tất niên Hình học, Mức độ dễ, Toán 225
BANHCHUNG Nấu bánh chưng Mức độ dễ, Quy hoạch động 925
ALPHANUM Chỉ số Alpha Mức độ khó 19
HFAMOUS Người nổi tiếng Đồ thị, Mức độ khó, Ngăn xếp 117
KIENTRUCCO Kiến trúc cổ Mức độ khó 26
TAOQUAN Táo quân Mức độ dễ 744
CSTRING Xâu chung Mức độ dễ, Toán 56
HOMEWORK Bài tập ngày Tết Mức độ dễ, Toán 385
PSU01 Dãy chia hết Quy hoạch động, Toán 83
WORDFIND2 Trò chơi tìm chữ 2 Hash, Mức độ khó 27
WORDFIND Trò chơi tìm chữ Hash, Mức độ khó 38
HMD03 Công ti vận tải Quy hoạch động 15
LUNARNY Đi chơi Tết Mức độ khó, Tìm nhị phân 17
HMD02 Cây phả hệ Mức độ khó 15
HMD01 Hòa nhạc Ngăn xếp 94
MAIL Thư điện tử Quy hoạch động 27
CBGBINARY Đếm dãy nhị phân Mức độ khó 17
DT2 DT3 Mức độ khó 53
DT1 DT2 Mức độ khó 78
DT DT1 Mức độ dễ 336
RECLAND Rectangle Land Segment Tree 14
AIRCON Điều hòa không khí Mức độ dễ 156
CLASSY Giai cấp Mức độ dễ, Sắp xếp 26
VERVALUE Giá trị của đỉnh Đồ thị, Segment Tree 58
SUMCAL Tính tổng Toán 60
DISNUMBER Số phân biệt Quy hoạch động 28
LUCKYNUM Số may mắn Toán 186
DEMSO Đếm số Vét cạn 442
MINDROP Tính số thao tác ít nhất Vét cạn 734
DAYSO10 Hai dãy con Mức độ khó, Quy hoạch động 211
BUS2 Xe khách DFS và BFS, Đường đi ngắn nhất, Mức độ khó 186
ROADCBG Vượt qua đường Mức độ khó, Sắp xếp, Tìm nhị phân 18
1CHIEU Đường một chiều Mức độ dễ 240
DAYSO9 Dãy số Mức độ dễ 520
LTXAU Lũy thừa xâu Mức độ dễ 153
EXCHANGE Đổi tiền DFS và BFS 38
AGAR Agar.io Mức độ dễ 138
ONLYONECBG Kết thân Mức độ dễ 32
HALLOWEEN Đi chơi Halloween Mức độ dễ, Tìm nhị phân 47
TRACKCBG Trường đua Mức độ khó 26
NUMPASSCBG Mã khoá Toán 27
PI Đếm số nguyên tố Mức độ khó 200
PATROL2 Đi tuần kho (ACMVN 10-2015 D) Mức độ khó, Toán 14
RTREE Chiều cao cây (ACMVN 10-2015 J) Mức độ khó, Tham lam 47
ATTCBG Số hấp dẫn Mức độ dễ 45
VACCINE VACCINE Quy hoạch động 33
SCBG Dãy hoàn hảo Mức độ dễ 80
COBAN Một bài tập mức cơ bản Mức cơ bản 30
NGHICHTHE2 Đếm Cặp Nghịch Thế Binary Indexed Tree 14
DICE Đổ xúc xắc Mức độ khó, Quy hoạch động, Segment Tree 125
NGHICHTHE Đếm cặp nghịch thế Binary Indexed Tree 29
QN5 Tem nek Mức độ dễ 123
QN4 Tránh lụt ^^ Mức độ dễ 47
QN QN-Chính Phương Mức độ dễ 799
GAO Siêu nhân GAO Mức độ dễ, Toán 50
CHUSO2 Tìm chữ số Mức độ dễ, Toán 210
NAMNU Vòng tròn nam nữ Mức cơ bản 971
POWER Số mũ Toán 190
STUDY Kế hoạch học tập Mức độ dễ, Quy hoạch động 362
TREASURE Đảo kho báu DFS và BFS, Mức độ khó, Quy hoạch động, Tìm nhị phân 148
TIMSO2 Tìm số Mức độ dễ, Tham lam, Toán 1103
VIETCHU Viết bằng chữ Mức độ dễ 126
TRUTIN Truyền tin Cây khung nhỏ nhất, Mức độ khó 73
HARA Dán hàng rào Đệ quy, Mức độ khó 182
RECT Hình chữ nhật Mức độ dễ 28
FIGHT Ngôi làng thượng võ Mức độ dễ, Toán, Trò chơi 143
STONE Trò chơi bốc đá Mức độ dễ, Trò chơi 125
LINES Đường thẳng cắt nhau Hình học, Mức độ dễ 734
CODEN Cột Đèn Mức cơ bản 899
DAYSO8 Dãy số Mức độ dễ 73
Gian An Mức cơ bản, Mức độ dễ 544
TT TIENTE Quay lui 420
ROOT Rút gọn căn Mức độ khó, Toán 450
NEGATIVE Số phủ định Mức độ dễ 284
DIVIDE Chia quà Mức độ dễ, Quy hoạch động 56
GALLERY Triển lãm tranh Mức độ khó, Quy hoạch động 111
CPER Hoán vị Mức cơ bản 283
STRCMP So Sánh Xâu Con Mức độ dễ 31
KEOCO Kéo co Quy hoạch động 123
MOBI Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Mức độ dễ, Tìm nhị phân 518
SEMINAR Xếp lịch hội nghị Luồng cực đại (Maxflow), Tìm nhị phân 18
CHOSO Chọn số bằng nhau Mức độ dễ 357
FNUM Số cuối cùng Mức cơ bản 1328
CHAIN Nối chuỗi xích Mức độ dễ, Tham lam 358
ANTRA Ăn trắng Mức cơ bản 400
CARDS Thẻ bài Heap, Mức độ khó 203
BANK Xếp hàng gửi tiền Mức độ khó, Quy hoạch động 339
STRAGAIN Lại là chuỗi DFS và BFS, Mức độ khó 45
MEETING Lễ Meeting Mức độ khó, Vét cạn 21
ANTO An toàn giao thông (OLP 2011) Mức độ khó, Segment Tree 83
MAZE Mê cung DFS và BFS, Mức độ khó 36
HEXG Hexgame (OLP 2011) DFS và BFS, Mức độ khó 108
GROUP Chia nhóm Quy hoạch động 78
GEN GENOME (OLP 2010) Hash, Mức độ khó, Sắp xếp, Tìm nhị phân 86
MULTI Dấu trong đoạn Mức độ dễ 208
DETRU Đến trường (OLP 2010) Đường đi ngắn nhất, Mức độ khó, Quy hoạch động 116
TROXE Trông xe (OLP 2010) Mức cơ bản 955
SOCCER Lịch thi đấu Mức độ khó, Quy hoạch động trạng thái 16
DAOTAO Đào tạo từ xa (OLP 2009) Mức độ khó, Tham lam 35
OPT Tùy chọn (OLP 2009) DFS và BFS, Mức độ khó, Quy hoạch động 19
SUMARR Tính tổng thôi mà Mức độ khó 88
TITO3 Lại tính tổng Mức độ khó 17
CH Chỉnh Hợp KL Mức cơ bản 221
CHAR Đếm ký tự Mức cơ bản 1280
HEXA Lục giác đều (OLP 2008) Hình học, Mức độ dễ 117
SEG Chia đoạn Mức độ dễ 272
MKC Mật khẩu Mức cơ bản 2138
EULER Tính hàm Toán 16
EASYSTR Một bài tập về xâu Mức độ dễ 17
ROMAN Số La Mã Mức cơ bản 934
PLP Palindrome Mức độ dễ 20
ROBOT4 Robot tìm đường DFS và BFS, Mức độ khó 105
LIVETILE Windows Phone Live Tile Mức độ dễ 53
LCRLR Xử lý xâu Mức độ khó, Quy hoạch động 17
MXOR Tổng lớn nhất Mức độ khó, Toán 47
CHUSO Chữ số Mức độ dễ, Toán 166
DTPHU Diện tích phủ Mức độ khó 27
DAYSO7 Dãy số (OLP Không chuyên 2014) Mức độ khó, Quy hoạch động 205
ROBOT3 ROBOT (OLP Không chuyên 2013) Mức độ khó, Tham lam 106
XYZ Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) Mức độ dễ 203
TAPSO Tập số (OLP Không chuyên 2011) Mức độ dễ 177
SMACA Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) Mức độ khó 115
GOMIN Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) Mức độ dễ 171
SVOI Chuẩn bị SVOI (OLP Không chuyên 2010) Mức độ dễ 230
DAUGIA Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Mức cơ bản 1156
KEBA2 Kết bạn (OLP Không chuyên 2009) Mức độ khó 252
DAYSO6 Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Mức độ khó, Quy hoạch động 474
MOCO Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) Hình học, Mức độ khó 96
DAYSO4 Dãy số (OLP Không chuyên 2008) Mức độ dễ 155
FSTR Tính hàm Mức độ khó, Suffix Arrays 17
CUBICS Khối lập phương Mức độ dễ 78
COUNT COUNT Toán 20
DOANP2 Chiều dài phủ Mức độ dễ, Sắp xếp 745
PALI2 Tách chuỗi đối xứng Mức độ khó, Quy hoạch động 137
DOMINO2 Nối vòng Domino Đồ thị, Mức độ khó 29
DEMSO0 Đếm số không bên phải Mức cơ bản 1657
ZUMA Game Zuma Mức độ dễ 195
BASE Hệ cơ số Toán 29
INTSLE Giải hệ Mức độ dễ, Toán 100
GAMES Trò chơi xếp gạch Mức độ khó, Segment Tree 218
HIVU2 Đếm hình vuông Hình học, Mức độ khó 74
BIDA Đánh bida Mức độ dễ, Toán 87
TILE Chồng gạch Mức độ dễ, Sắp xếp, Tham lam 1514
BUBGAME Bubbies Game Mức độ khó 14
TABGAME Trò chơi với bảng số Mức độ khó 14
NGNGU Ngôn ngữ Mức độ dễ 128
MAMA Ma cũ ma mới Binary Indexed Tree, Mức độ khó 138
DAYNGO3 Dãy ngoặc 3 Binary Indexed Tree, Mức độ khó 48
HOANVI Hoán Vị Mức độ khó 31
HOBOI Hồ Bơi Mức độ dễ 138
CODE Chuyển Mã Mức độ dễ 266
HANA2 Hái nấm 2 (OLP 2008) Mức độ khó, Quy hoạch động trạng thái 168
ROBOT2 Robot và số nguyên tố Mức độ khó 61
DEMUOC Đếm ước Mức độ khó 36
TOUR Tham quan những cây cầu DFS và BFS, Mức độ khó 82
QUACAU Qua cầu Mức độ khó, Quy hoạch động, Tham lam 261
BARA Bánh rán Mức cơ bản 1399
STAIN Xóa vết bẩn Mức độ khó, Quy hoạch động trạng thái 21
MESSI Lionel Messi Mức độ khó, Toán 74
VIENBI Viên bi màu nhiệm Mức độ dễ 327
FIBO5 Fibonacci Mức độ khó, Toán 55
KAGARO Kangaroo đi thăm bạn Mức độ khó, Tham lam, Toán 447
LUCKYRE LUCKYRE Nhánh cận, P.pháp sinh, Sắp xếp, Tìm nhị phân 32
RECT2 Hình chữ nhật 2 Hình học, Mức độ dễ 408
FINDNUM FINDNUM Mức độ khó 38
BODEN Dãy bóng đèn Mức độ khó, Segment Tree (IT) 61
PATROL Đi tuần DFS và BFS, Mức độ khó 35
DOMINO Ráp domino Mức độ khó, Quy hoạch động 118
GIFT Quà Sinh Nhật Mức độ khó 24
FOOL Cá tháng tư 25
QHDCB Quy hoạch động Mức độ dễ 26
SVALUE Siêu giá trị Mức độ khó 86
CARO Cờ caro Mức độ dễ 346
MARIO3 Mario nhảy cột Mức độ khó, Quy hoạch động 467
BONE Bỏng nếp Mức độ khó, Vét cạn 69
HOCA Hồ cá DFS và BFS, Mức độ khó 30
DAYNGO2 Dãy ngoặc 2 Mức độ khó, Segment Tree (IT) 253
GCHUOI Ghép chuỗi Mức độ dễ 432
UOCLE Ước lẻ Mức độ dễ 486
QUPO Quân Pháo cờ Tướng Mức cơ bản 179
SUMTREE Tổng trên cây DFS và BFS, Mức độ khó, Quy hoạch động 85
CBOX Hộp đựng tiền Mức độ khó, Sắp xếp 179
SUDO Sudoku Mức độ khó, Nhánh cận, Vét cạn 91
TAHO2 Tặng hoa 8/3 Tìm nhị phân, Mức độ khó, P.pháp sinh 96
GTHH Giá trị hoàn hảo Quy hoạch động, Mức độ khó 91
RANDOM Sinh số Sắp xếp, Mức độ khó 98
NGTO5 Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Mức độ dễ, Toán 446
NGTO4 Tổng nguyên tố Mức cơ bản 786
WRITER Robot đánh chữ Mức cơ bản 407
TIMSO Tìm số Mức độ khó, Toán 46
QUTO Quân Tốt cờ tướng Mức cơ bản 321
CONVEX Hình giả lồi Mức độ dễ 28
LIXI Lì xì Mức độ dễ, Sắp xếp, Tham lam 559
THIDAU Kế hoạch thi đấu Quy hoạch động, Mức độ khó 715
LIGHT Tắt đèn Mức độ khó, Vét cạn 90
CHIA Chia hết Mức độ dễ 188
QUATU2 Quân tượng đi lạc Mức cơ bản 279
TIGU Tiền gửi ngân hàng Mức cơ bản 1435
BNHAN2 Bảng nhân 2 Tìm nhị phân, Mức độ khó 119
BNHAN Bảng nhân Sắp xếp, Mức độ dễ 797
LUTH2 Lũy thừa 2 Mức độ khó, Toán 61
LAGA2 Lát gạch 2 Đệ quy, Mức độ khó 34
TIMK Tìm số Mức độ khó, Toán 72
XOAYDT Xoay đường tròn (Codeforce 287B) Mức độ dễ 94
ACM ACM Mức độ dễ 298
ANDARR Phép AND trên mảng Toán 58
DAYSO3 Trò chơi với dãy số Mức độ khó, Toán 97
PTSO3 Phân tích số 3 Toán 65
GITHU2 Giai thừa Mức độ khó, Toán 89
CANDY Kẹo ba màu Quy hoạch động, Mức độ khó 16
USCLN3 Ước số chung lớn nhất 3 Mức độ khó, Toán 113
XOR3 Phép XOR 3 Mức độ khó, Toán 62
XOR2 Phép XOR 2 Mức độ khó, Toán 91
XOR1 Phép XOR 1 Mức độ dễ, Toán 271
KSAN Khách sạn Heap, Mức độ dễ, Sắp xếp 204
NUMLAND Numberland Mức độ khó, RMQ, Cha chung gần nhất (LCA) 76
KIVU2 Khiêu vũ 2 Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 226
TBAN Tình bạn Mức độ khó, Toán 52
DOANP Đoạn phủ Sắp xếp, Mức độ khó 121
RACE Đường đua kì lạ Mức độ dễ 66
COVUA3 Bàn cờ vua 3 Toán 49
OKHOA2 Ổ khóa 2 Mức độ khó, Toán 48
KTTRU Kiểm tra trùng Mức độ dễ 459
NHOM Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 312
CCAY Chặt cây (Jakarta 2014 - E) Mức độ khó, Union-Find Disjoint Set 64
FACTGAME Factor Game Mức độ khó, Trò chơi, Toán 27
TROSUA Trộm sữa Mức độ dễ, Toán 50
APGP Cấp số cộng - Cấp số nhân Mức độ dễ, Toán 586
OKHOA Ổ khóa Mức độ dễ, Toán 258
CITY2 Thành phố (bản khó) Mức độ khó 81
CITY1 Thành phố (bản dễ) Mức độ dễ 115
BOOL Biểu thức Boolean Mức độ khó, Quy hoạch động 15
TITO2 Tính tổng 2 (OLP Không Chuyên 2014) Mức độ khó, Toán 268
MARIO2 Mario giải cứu công chúa 2 Mức độ khó, Heap, Đường đi ngắn nhất 176
HASA Hàn cây sắt Mức độ khó, Heap 208
NGUYEN Điểm nguyên Mức độ dễ 67
MARIO Mario giải cứu công chúa (bản dễ) Mức độ khó, Đường đi ngắn nhất 198
OQUAN Ô ăn quan Mức độ dễ 221
QUATU Quân tượng Mức độ khó 40
PIKA Pikachu DFS và BFS, Mức độ khó 63
NAUAN Thi nấu ăn Mức độ dễ, Tìm nhị phân 834
VASU Vắt sữa bò Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 1565
2048 Trò chơi 2048 Mức độ dễ 181
KUMAB Khuyến mãi bia Mức cơ bản 2120
BABE Số bạn bè Mức cơ bản 2382
MINR Số nhỏ nhất trong dãy con Mức độ khó, Segment Tree (IT), RMQ 435
NOEL Cây thông Noel Mức độ dễ 166
BITHU Chiều cao cây biểu thức Mức độ khó, Cây nhị phân, Ngăn xếp 73
SHOP Cửa hàng bá đạo Mức độ khó 83
CHOCO Chocolate Mức độ khó, Trò chơi, Toán 347
FIBO4 Fibonaci Mức độ dễ 1013
FIBO3 Fibonaci Mức độ khó, Toán 196
FIBO2 Fibonaci Mức độ khó, Toán 249
HUFF Mã nén Huffman Cây nhị phân, Mức độ khó 24
TRUHAU Trung tố, Hậu tố Mức độ khó, Ngăn xếp 79
HAUTO Biểu thức hậu tố Mức độ dễ, Ngăn xếp 274
LUTH Lũy thừa Đệ quy, Mức độ dễ 1263
KEBA Kết bạn Mức độ khó, D.sách liên kết 87
DISC0 Đĩa nhạc (dễ) Mức độ dễ 277
DISC3 Đĩa nhạc 3 Binary Indexed Tree, Mức độ khó 165
DISC2 Đĩa nhạc 2 Mức độ khó, D.sách liên kết 117
DISC Đĩa nhạc Mức độ khó, D.sách liên kết 180
TAHO Tặng hoa 20/11 Tham lam, Mức độ dễ 361
CATU2 Cái túi 2 Quy hoạch động, Mức độ khó 697
CATU Cái túi Mức độ khó, Quay lui, Nhánh cận 772
NGTHE2 Dãy nghịch thế 2 Binary Indexed Tree, Mức độ khó 211
NGTHE Dãy nghịch thế (VOJ) Binary Indexed Tree, Mức độ khó 306
SXHEAP Sắp xếp vun đống Cây nhị phân, Heap, Mức độ khó, Sắp xếp 138
SXTRON Sắp xếp trộn Mức độ dễ, Sắp xếp 444
SXNHANH Sắp xếp nhanh Sắp xếp, Mức độ dễ 561
SXCHEN Sắp xếp chèn Sắp xếp, Mức độ dễ 337
SXCHON Sắp xếp chọn Sắp xếp, Mức độ dễ 530
SXLOI Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Mức độ dễ 152
DAYNGO Dãy ngoặc đúng Mức độ khó, Quay lui, Nhánh cận 541
AMPHO Âm phổ Mức độ dễ 938
HIPHA Hình phạt Mức cơ bản 2404
HANOI Tháp Hà Nội Đệ quy, Mức độ dễ 331
DIKI Sân điền kinh Tìm nhị phân, Mức độ dễ 1381
THUHO Thu hoạch táo Tham lam, Mức độ dễ 551
TRAU Trâu và cỏ Mức cơ bản 1027
GAGI Gấp giấy Mức cơ bản 2220
DUHA Du hành (ACMVN 10-2014 I) Mức độ khó, Quy hoạch động 53
PENCIL Bút chì (ACMVN 10-2014 H) Mức độ khó, Toán 16
ATMW Rút tiền ATM (ACMVN 10-2014 C) Mức độ khó, Tham lam 66
CHABA Hộp châu báu (ACMVN 10-2014 D) Mức độ khó 38
SUM SUM (ACMVN 10-2014 B) Mức độ khó 97
STOCK Chợ chứng khoán (ACMVN 10-2014 A) Mức độ dễ 260
DAYSO2 Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Quy hoạch động, Mức độ khó 565
GIDA Giao đấu (OLP 2014) Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 915
DAYSO Dãy số (OLPCĐ 2014) Mức độ dễ 397
TITO Tính tổng (OLPCĐ 2014) Mức độ dễ, Toán 1234
PYTHA Pythagoras Mức độ khó, Toán 77
SNAIL Con ốc sên Mức độ dễ 852
GRAVI Trọng lực Mức độ dễ 257
SMAMA Số may mắn Mức độ khó 151
PERMS2 Liệt kê hoán vị từ Mức độ khó, P.pháp sinh 254
GACHO Gà và chó Mức cơ bản 2024
QUEEN Tám hậu Mức độ khó, Quay lui 270
KNARY Liệt kê chuỗi k-phân Mức độ dễ, Quay lui, P.pháp sinh 988
PERMS Liệt kê chuỗi hoán vị Mức độ dễ, Quay lui, P.pháp sinh 1082
LINE3 Trò chơi Line 3 DFS và BFS 101
LINE2 Trò chơi Line 2 Mức độ khó, Quay lui 249
HOHA2 Số hoàn hảo 2 Mức độ dễ, Toán 1567
LINE Trò chơi Line Mức độ dễ, Quay lui 706
HOHA Số hoàn hảo Mức cơ bản 3405
DOXA Đổ xăng Tham lam, Mức độ dễ 788
THAMAY Thang máy (Codeforces) Tham lam, Mức độ dễ 355
BINAS Liệt kê chuỗi nhị phân Mức độ dễ, Quay lui, P.pháp sinh 1615
COVUA2 Bàn cờ vua 2 Mức độ dễ 385
COVUA Bàn cờ vua Mức cơ bản 1725
MARS Bản đồ Sao Hỏa Quy hoạch động, Mức độ khó 194
BINA Biễu diễn nhị phân Mức cơ bản 1858
NGAY Ngày tiếp theo Mức độ dễ 453
DETU Đếm từ Mức cơ bản 1516
SODEP Số đẹp Mức cơ bản 2586
GITHU Tính giai thừa Mức cơ bản 2733
GHVU Ghép hình vuông Mức độ khó 61
KIVU Khiêu vũ Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 976
BUS Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Mức độ dễ 141
BASU Bắn súng Mức độ dễ 195
CEASA Mã hóa Ceasar Mức độ dễ 636
DOHO Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Mức cơ bản 1851
VTAY2 Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Mức độ khó 203
MAHO Gửi thư (OLPCĐ 2008) Mức cơ bản 1668
USCLN2 Ước số chung lớn nhất 2 Mức độ dễ 1761
PHASO3 Phân số 3 Mức độ khó 48
PHASO2 Phân số 2 Mức độ khó 62
HIVU Hình vuông Mức độ dễ 151
PTSO2 Phân tích số 2 Mức độ khó 318
PTSO Phân tích số Mức độ dễ 1026
USCLN Ước số chung lớn nhất Mức cơ bản 2990
LAGA Lát gạch Quy hoạch động, Mức độ khó 258
DACO Dãy con tăng dài nhất Quy hoạch động, Mức độ khó 979
DAVA Đào vàng Quy hoạch động, Mức độ khó 654
HCN Hình chữ nhật (VOJ) Quy hoạch động, Mức độ khó 204
SABO Sắp bò Quy hoạch động, Mức độ khó 426
HISO Hiệu số Quy hoạch động, Mức độ dễ 1682
DASO Dãy số Fibonacci (OLPCĐ 2013) Mức độ dễ 603
DABI Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Mức độ dễ 1948
MABA2 Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) Mức độ khó 60
MABA Giải phóng mặt bằng Mức độ dễ 71
XOSO Xóa số (OLPCĐ 2012) Mức độ dễ 547
KUMA Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Mức cơ bản 1453
TIVI2 Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Sắp xếp, Tìm nhị phân, Mức độ khó 451
TIVI Truyền hình Mức độ dễ 230
LUTA Luyện tập (OLPCĐ 2011) Sắp xếp, Mức độ dễ 631
ROBOT Robot (OLPCĐ 2011) Mức độ dễ 249
TREE Cây NP tìm kiếm (ACMVN 9-2014) Đệ quy, Mức độ khó 18
PHASO Phân số (ACMVN 9-2014) Mức độ khó, Toán 70
SODA Số đặc biệt (ACMVN 9-2014) Mức độ khó 46
SUKHO Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Quy hoạch động, Mức độ khó 263
AOGI Ảo giác (ACMVN 9-2014) Mức độ khó 76
NGTO3 Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) Mức độ khó 145
KSMA K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) Mức độ khó 126
LUDI Lưu diễn Sắp xếp, Mức độ khó 282
HANA Hái nấm Mức độ khó, Quay lui 170
OCSE Ốc sên ăn rau Mức độ dễ, Quay lui 744
BITS Số bít khác nhau Mức độ dễ 674
BUBE Búp bê gỗ Mức độ khó, Sắp xếp, Tham lam 375
BINS Binary Instructions Mức độ dễ 119
LADA Lấn đảo Tìm nhị phân, Mức độ khó 95
NGTO2 Số nguyên tố 2 Mức độ khó 642
NGTO Số nguyên tố Mức cơ bản 2821
TRDE Trám đen (OLP 2013) Mức độ khó, Toán 201
GIEN Gien màu da Mức độ khó, Quay lui 224
PALI Số Palindrome Mức cơ bản 1887
DATA Dãy tăng Mức độ khó 285
NHGA Nhà gần nhất Mức độ dễ, Sắp xếp 1605
CASO Cặp số bằng nhau Sắp xếp, Mức độ khó 1325
ALBO Alice và Bob Mức độ dễ, Trò chơi 384
BACO2 Bàn cờ 2 Mức độ khó 134
VOXO Vòng xoắn Mức độ dễ 161
PLOI Phạm lỗi Mức độ dễ 767
CLOA Thành Cổ Loa Mức độ dễ 352
ZIZA Zig Zag Mức độ dễ 262
PASC Tam giác Pascal Mức độ dễ 1195
FIBO Số fibonacy Mức cơ bản 2716
KCUO Viên kim cương Mức độ dễ 890
TGVU Tam giác vuông Mức cơ bản 3077
COVI Công viên Mức độ dễ 372
BACO Bàn cờ Mức độ dễ 644
CDIE Cắm điện Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 1176
CQUA Chia quà Mức độ dễ 2155
VTAY Vòng tay Mức cơ bản 2690
TONG Tổng A + B Mức cơ bản 4075
Back to Top