Xem theo dạng bài
Danh sách bài tập
Tên bài tập Dạng bài Số giải được
PRIMEPOWER Mũ nguyên tố Constructive Algorithm, Mức cơ bản 45
BEAUTRI Tam giác đẹp Hình học, Mức cơ bản 32
CANDY2 Chia kẹo 2 Mức độ khó, Toán 26
CANDY1 Chia kẹo 1 Mức cơ bản, Toán 73
SMINROAD Đường đi trọng số nhỏ nhất Mức cơ bản, Union-Find Disjoint Set 54
DISTTREE Khoảng cách trong cây Quy hoạch động trên Cây 69
PREPRODUCT Tích Tiền Tố Mức cơ bản 24
P2GRP Tổng các đường đi ngắn nhất Mức độ dễ 31
GCDFIB Ước chung lớn nhất của dãy fibonacci Toán 31
EQUATION2 Phương trình Mức độ rất khó, Quy hoạch động 28
EQUATION1 Phương trình Mức độ khó, Quy hoạch động 15
QUEUE Xếp hàng Sắp xếp 288
EXP Biểu thức Quay lui, Quy hoạch động 14
LAMP Đèn màu Toán 41
SUMINT Tổng nguyên Toán 192
CHNREST Chinese restaurant Đệ quy, Nhánh cận, Quay lui, Quy hoạch động 35
UAV 30-4-11-2016 Bài 3 Mức độ khó, Tham lam 40
COLOUR Tô màu Đồ thị 44
BUILDROAD Xây dựng đường đua Luồng cực đại (Maxflow), Cặp ghép 13
BALLGMTWO Trò chơi với những viên bi 2 Toán 16
WWCITY Thành phố WW DFS và BFS, Đồ thị, Toán 27
SCHOOLWAY Đường đến trường DFS và BFS, Đồ thị 16
BALLGAME Trò chơi với những viên bi Quy hoạch động trạng thái, Toán 51
DISTANCE Khoảng cách 2 Đồ thị, Toán 90
EZSORT Sắp xếp là chuyện nhỏ! Mức độ dễ 501
MERGENUM Ghép số Mức độ dễ, Quay lui 422
SEQ198 SEQ198 - VOI 2016 Quy hoạch động 74
SN Làm việc song song Luồng cực đại (Maxflow), Cặp ghép, Tìm nhị phân 27
SPIRAL Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) DFS và BFS 132
SUMGCD SUMGCD Mức độ khó, Toán 40
CoTreeGame Colored Tree Game 12
Lucky Game Lucky Game 14
Candies Candies 20
TutOnEqua Tutoring on equations 55
CANAL Canal 39
TETRIS Tetris 57
CNTPALIN Đếm số Palindrome 50
EZ1 EZ AF 1 13
CPASS Mật khẩu máy tính 55
OV Bảng ô vuông 22
HC Hồ nước 105
DIFFERENCE DIFFERENCE Mức độ khó 23
TRANSINFO Truyền thông tin DFS và BFS, Đồ thị 51
CALNUM Đếm số Quy hoạch động 47
CALTEAM Tính số lượng team Heap 48
MAXXOR Giá trị lớn nhất Trie 220
EDITPIC Chỉnh sửa ảnh Vét cạn 86
COUNTNUM Số lượng số Vét cạn 1095
CANSU CÁN SỰ Nhánh cận 13
DS ebola DFS và BFS 517
QT Quân Tượng DFS và BFS 124
BW Nối điểm DFS và BFS 223
EZ0 EZ AF Toán 14
SumTable Tổng trên bảng số Binary Indexed Tree 2D, Mức độ khó 103
MiMaTable Min max trên bảng số Mức độ khó, Segment Tree 2D 40
PL Đường đi ngắn nhất DFS và BFS 36
Chenhlech Chênh lệch Mức độ khó, Tìm nhị phân 265
Xauduynhat Xâu duy nhất Mức độ dễ 704
Chialaydu Chia lấy dư Mức độ dễ 1294
Khieuvu3 Khiêu vũ 3 Mức độ dễ, Tìm nhị phân 1037
CapdoiHH Cặp đôi hoàn hảo Binary Indexed Tree, DFS và BFS, Mức độ khó 84
AnBuffet Ăn buffet Mức độ khó, Quay lui, Segment Tree, Tìm nhị phân 76
Capxach Cặp xách Mức độ dễ, Quy hoạch động 548
EZFORMULA Tính toán đơn giản Mức cơ bản 155
VERSUSGAME Trò chơi đối kháng Mức độ dễ, Quy hoạch động 179
LCSUB2 Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 Mức độ dễ 55
ZEROPATH Phân tích số DFS và BFS 372
HAMAR Hàm số Mức cơ bản, Quy hoạch động 59
AGEGAME Trò chơi đoán tuổi Mức độ khó, Toán 12
DYNASTIES Các triều đại cổ Mức độ khó 12
PRIMEPW Lũy thừa số nguyên tố Mức độ khó, Toán 26
ROBOT5 Robot đi tuần Mức độ dễ, Toán 341
LCSUB Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Mức độ khó, Quy hoạch động 235
CIRCLENUM Số vòng Mức độ khó, Toán 181
ALARM Đồng hồ báo thức Mức độ dễ 627
EXACT Cân đúng Mức độ khó 12
FINDTEXT Trò chơi tìm chữ 3 Hash, KMP, Z Function, Mức độ khó 89
IO Hàng đợi với độ ưu tiên Heap 141
CNHOM Chia Nhóm Đồ thị 23
CHUTIEU Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Mức độ dễ, Quy hoạch động 45
QUANMA Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Mức cơ bản 256
TAITRONG Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Đồ thị, Mức độ dễ 232
KGMEQNUM Phép biến đổi Mức độ khó, Quy hoạch động trạng thái, Tham lam 12
SAGAIN Lại là xâu Mức cơ bản 22
VDSEQ04 Giá trị trung bình Mức độ khó 57
VDSEQ03 Doanh thu công ty Mức độ khó 112
VDSEQ02 Dãy số chia hết Mức độ dễ 390
VDSEQ01 Trò chơi với dãy số Mức độ dễ 365
NUMFINAL1 Lại là chữ số tận cùng Mức độ dễ, Toán 267
NUMFINAL Chữ số tận cùng Mức độ dễ, Toán 1275
HELLO Xin chào Mức độ dễ 990
VD2016BT1 Robot gõ tắt Mức độ khó 14
TAXI Taxi Mức độ dễ 519
KGMSOCKETS Mạng lưới điện Mức độ khó, Quy hoạch động 20
RTRIANGLE Tam giác vuông cân Hình học, Mức độ dễ, Toán 1015
AMESSAGE Tín hiệu ngoài hành tinh Mức độ khó, Trie 59
TABLE Bàn tiệc tất niên Hình học, Mức độ dễ, Toán 190
BANHCHUNG Nấu bánh chưng Mức độ dễ, Quy hoạch động 721
ALPHANUM Chỉ số Alpha Mức độ khó 18
HFAMOUS Người nổi tiếng Đồ thị, Mức độ khó, Ngăn xếp 101
KIENTRUCCO Kiến trúc cổ Mức độ khó 25
TAOQUAN Táo quân Mức độ dễ 621
CSTRING Xâu chung Mức độ dễ, Toán 46
HOMEWORK Bài tập ngày Tết Mức độ dễ, Toán 316
PSU01 Dãy chia hết Quy hoạch động, Toán 68
WORDFIND2 Trò chơi tìm chữ 2 Hash, Mức độ khó 27
WORDFIND Trò chơi tìm chữ Hash, Mức độ khó 37
HMD03 Công ti vận tải Quy hoạch động 12
LUNARNY Đi chơi Tết Mức độ khó, Tìm nhị phân 14
HMD02 Cây phả hệ Mức độ khó 11
HMD01 Hòa nhạc Ngăn xếp 72
MAIL Thư điện tử Quy hoạch động 22
CBGBINARY Đếm dãy nhị phân Mức độ khó 15
DT2 DT3 Mức độ khó 51
DT1 DT2 Mức độ khó 63
DT DT1 Mức độ dễ 282
RECLAND Rectangle Land Segment Tree 12
AIRCON Điều hòa không khí Mức độ dễ 134
CLASSY Giai cấp Mức độ dễ, Sắp xếp 24
VERVALUE Giá trị của đỉnh Đồ thị, Segment Tree 56
SUMCAL Tính tổng Toán 51
DISNUMBER Số phân biệt Quy hoạch động 26
LUCKYNUM Số may mắn Toán 167
DEMSO Đếm số Vét cạn 376
MINDROP Tính số thao tác ít nhất Vét cạn 627
DAYSO10 Hai dãy con Mức độ khó, Quy hoạch động 178
BUS2 Xe khách DFS và BFS, Đường đi ngắn nhất, Mức độ khó 153
ROADCBG Vượt qua đường Mức độ khó, Sắp xếp, Tìm nhị phân 17
1CHIEU Đường một chiều Mức độ dễ 221
DAYSO9 Dãy số Mức độ dễ 455
LTXAU Lũy thừa xâu Mức độ dễ 119
EXCHANGE Đổi tiền DFS và BFS 31
AGAR Agar.io Mức độ dễ 125
ONLYONECBG Kết thân Mức độ dễ 28
HALLOWEEN Đi chơi Halloween Mức độ dễ, Tìm nhị phân 40
TRACKCBG Trường đua Mức độ khó 26
NUMPASSCBG Mã khoá Toán 25
PI Đếm số nguyên tố Mức độ khó 162
PATROL2 Đi tuần kho (ACMVN 10-2015 D) Mức độ khó, Toán 11
RTREE Chiều cao cây (ACMVN 10-2015 J) Mức độ khó, Tham lam 45
ATTCBG Số hấp dẫn Mức độ dễ 37
VACCINE VACCINE Quy hoạch động 29
SCBG Dãy hoàn hảo Mức độ dễ 66
COBAN Một bài tập mức cơ bản Mức cơ bản 27
NGHICHTHE2 Đếm Cặp Nghịch Thế Binary Indexed Tree 13
DICE Đổ xúc xắc Mức độ khó, Quy hoạch động, Segment Tree 109
NGHICHTHE Đếm cặp nghịch thế Binary Indexed Tree 26
QN5 Tem nek Mức độ dễ 108
QN4 Tránh lụt ^^ Mức độ dễ 42
QN QN-Chính Phương Mức độ dễ 656
GAO Siêu nhân GAO Mức độ dễ, Toán 45
CHUSO2 Tìm chữ số Mức độ dễ, Toán 180
NAMNU Vòng tròn nam nữ Mức cơ bản 839
POWER Số mũ Toán 162
STUDY Kế hoạch học tập Mức độ dễ, Quy hoạch động 305
TREASURE Đảo kho báu DFS và BFS, Mức độ khó, Quy hoạch động, Tìm nhị phân 127
TIMSO2 Tìm số Mức độ dễ, Tham lam, Toán 917
VIETCHU Viết bằng chữ Mức độ dễ 108
TRUTIN Truyền tin Cây khung nhỏ nhất, Mức độ khó 65
HARA Dán hàng rào Đệ quy, Mức độ khó 153
RECT Hình chữ nhật Mức độ dễ 26
FIGHT Ngôi làng thượng võ Mức độ dễ, Toán, Trò chơi 118
STONE Trò chơi bốc đá Mức độ dễ, Trò chơi 101
LINES Đường thẳng cắt nhau Hình học, Mức độ dễ 633
CODEN Cột Đèn Mức cơ bản 742
DAYSO8 Dãy số Mức độ dễ 67
Gian An Mức cơ bản, Mức độ dễ 452
TT TIENTE Quay lui 333
ROOT Rút gọn căn Mức độ khó, Toán 389
NEGATIVE Số phủ định Mức độ dễ 256
DIVIDE Chia quà Mức độ dễ, Quy hoạch động 50
GALLERY Triển lãm tranh Mức độ khó, Quy hoạch động 89
CPER Hoán vị Mức cơ bản 249
STRCMP So Sánh Xâu Con Mức độ dễ 28
KEOCO Kéo co Quy hoạch động 100
MOBI Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Mức độ dễ, Tìm nhị phân 420
SEMINAR Xếp lịch hội nghị Luồng cực đại (Maxflow), Tìm nhị phân 18
CHOSO Chọn số bằng nhau Mức độ dễ 311
FNUM Số cuối cùng Mức cơ bản 1131
CHAIN Nối chuỗi xích Mức độ dễ, Tham lam 289
ANTRA Ăn trắng Mức cơ bản 351
CARDS Thẻ bài Heap, Mức độ khó 184
BANK Xếp hàng gửi tiền Mức độ khó, Quy hoạch động 285
STRAGAIN Lại là chuỗi DFS và BFS, Mức độ khó 41
MEETING Lễ Meeting Mức độ khó, Vét cạn 20
ANTO An toàn giao thông (OLP 2011) Mức độ khó, Segment Tree 79
MAZE Mê cung DFS và BFS, Mức độ khó 36
HEXG Hexgame (OLP 2011) DFS và BFS, Mức độ khó 83
GROUP Chia nhóm Quy hoạch động 68
GEN GENOME (OLP 2010) Hash, Mức độ khó, Sắp xếp, Tìm nhị phân 81
MULTI Dấu trong đoạn Mức độ dễ 182
DETRU Đến trường (OLP 2010) Đường đi ngắn nhất, Mức độ khó, Quy hoạch động 99
TROXE Trông xe (OLP 2010) Mức cơ bản 810
SOCCER Lịch thi đấu Mức độ khó, Quy hoạch động trạng thái 16
DAOTAO Đào tạo từ xa (OLP 2009) Mức độ khó, Tham lam 32
OPT Tùy chọn (OLP 2009) DFS và BFS, Mức độ khó, Quy hoạch động 17
SUMARR Tính tổng thôi mà Mức độ khó 73
TITO3 Lại tính tổng Mức độ khó 16
CH Chỉnh Hợp KL Mức cơ bản 194
CHAR Đếm ký tự Mức cơ bản 1083
HEXA Lục giác đều (OLP 2008) Hình học, Mức độ dễ 102
SEG Chia đoạn Mức độ dễ 231
MKC Mật khẩu Mức cơ bản 1770
EULER Tính hàm Toán 14
EASYSTR Một bài tập về xâu Mức độ dễ 13
ROMAN Số La Mã Mức cơ bản 769
PLP Palindrome Mức độ dễ 18
ROBOT4 Robot tìm đường DFS và BFS, Mức độ khó 91
LIVETILE Windows Phone Live Tile Mức độ dễ 50
LCRLR Xử lý xâu Mức độ khó, Quy hoạch động 18
MXOR Tổng lớn nhất Mức độ khó, Toán 43
CHUSO Chữ số Mức độ dễ, Toán 148
DTPHU Diện tích phủ Mức độ khó 23
DAYSO7 Dãy số (OLP Không chuyên 2014) Mức độ khó, Quy hoạch động 172
ROBOT3 ROBOT (OLP Không chuyên 2013) Mức độ khó, Tham lam 95
XYZ Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) Mức độ dễ 189
TAPSO Tập số (OLP Không chuyên 2011) Mức độ dễ 160
SMACA Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) Mức độ khó 103
GOMIN Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) Mức độ dễ 158
SVOI Chuẩn bị SVOI (OLP Không chuyên 2010) Mức độ dễ 206
DAUGIA Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Mức cơ bản 986
KEBA2 Kết bạn (OLP Không chuyên 2009) Mức độ khó 228
DAYSO6 Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Mức độ khó, Quy hoạch động 383
MOCO Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) Hình học, Mức độ khó 87
DAYSO4 Dãy số (OLP Không chuyên 2008) Mức độ dễ 138
FSTR Tính hàm Mức độ khó, Suffix Arrays 17
CUBICS Khối lập phương Mức độ dễ 69
COUNT COUNT Toán 18
DOANP2 Chiều dài phủ Mức độ dễ, Sắp xếp 629
PALI2 Tách chuỗi đối xứng Mức độ khó, Quy hoạch động 112
DOMINO2 Nối vòng Domino Đồ thị, Mức độ khó 28
DEMSO0 Đếm số không bên phải Mức cơ bản 1400
ZUMA Game Zuma Mức độ dễ 162
BASE Hệ cơ số Toán 26
INTSLE Giải hệ Mức độ dễ, Toán 79
GAMES Trò chơi xếp gạch Mức độ khó, Segment Tree 190
HIVU2 Đếm hình vuông Hình học, Mức độ khó 66
BIDA Đánh bida Mức độ dễ, Toán 76
TILE Chồng gạch Mức độ dễ, Sắp xếp, Tham lam 1218
BUBGAME Bubbies Game Mức độ khó 12
TABGAME Trò chơi với bảng số Mức độ khó 12
NGNGU Ngôn ngữ Mức độ dễ 109
MAMA Ma cũ ma mới Binary Indexed Tree, Mức độ khó 123
DAYNGO3 Dãy ngoặc 3 Binary Indexed Tree, Mức độ khó 44
HOANVI Hoán Vị Mức độ khó 31
HOBOI Hồ Bơi Mức độ dễ 122
CODE Chuyển Mã Mức độ dễ 235
HANA2 Hái nấm 2 (OLP 2008) Mức độ khó, Quy hoạch động trạng thái 136
ROBOT2 Robot và số nguyên tố Mức độ khó 58
DEMUOC Đếm ước Mức độ khó 34
TOUR Tham quan những cây cầu DFS và BFS, Mức độ khó 75
QUACAU Qua cầu Mức độ khó, Quy hoạch động, Tham lam 223
BARA Bánh rán Mức cơ bản 1201
STAIN Xóa vết bẩn Mức độ khó, Quy hoạch động trạng thái 19
MESSI Lionel Messi Mức độ khó, Toán 63
VIENBI Viên bi màu nhiệm Mức độ dễ 275
FIBO5 Fibonacci Mức độ khó, Toán 48
KAGARO Kangaroo đi thăm bạn Mức độ khó, Tham lam, Toán 349
LUCKYRE LUCKYRE Nhánh cận, P.pháp sinh, Sắp xếp, Tìm nhị phân 30
RECT2 Hình chữ nhật 2 Hình học, Mức độ dễ 364
FINDNUM FINDNUM Mức độ khó 35
BODEN Dãy bóng đèn Mức độ khó, Segment Tree (IT) 54
PATROL Đi tuần DFS và BFS, Mức độ khó 32
DOMINO Ráp domino Mức độ khó, Quy hoạch động 100
GIFT Quà Sinh Nhật Mức độ khó 23
FOOL Cá tháng tư 23
QHDCB Quy hoạch động Mức độ dễ 23
SVALUE Siêu giá trị Mức độ khó 72
CARO Cờ caro Mức độ dễ 292
MARIO3 Mario nhảy cột Mức độ khó, Quy hoạch động 396
BONE Bỏng nếp Mức độ khó, Vét cạn 55
HOCA Hồ cá DFS và BFS, Mức độ khó 28
DAYNGO2 Dãy ngoặc 2 Mức độ khó, Segment Tree (IT) 220
GCHUOI Ghép chuỗi Mức độ dễ 388
UOCLE Ước lẻ Mức độ dễ 425
QUPO Quân Pháo cờ Tướng Mức cơ bản 161
SUMTREE Tổng trên cây DFS và BFS, Mức độ khó, Quy hoạch động 73
CBOX Hộp đựng tiền Mức độ khó, Sắp xếp 160
SUDO Sudoku Mức độ khó, Nhánh cận, Vét cạn 72
TAHO2 Tặng hoa 8/3 Tìm nhị phân, Mức độ khó, P.pháp sinh 83
GTHH Giá trị hoàn hảo Quy hoạch động, Mức độ khó 80
RANDOM Sinh số Sắp xếp, Mức độ khó 83
NGTO5 Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Mức độ dễ, Toán 382
NGTO4 Tổng nguyên tố Mức cơ bản 669
WRITER Robot đánh chữ Mức cơ bản 343
TIMSO Tìm số Mức độ khó, Toán 35
QUTO Quân Tốt cờ tướng Mức cơ bản 275
CONVEX Hình giả lồi Mức độ dễ 27
LIXI Lì xì Mức độ dễ, Sắp xếp, Tham lam 440
THIDAU Kế hoạch thi đấu Quy hoạch động, Mức độ khó 587
LIGHT Tắt đèn Mức độ khó, Vét cạn 76
CHIA Chia hết Mức độ dễ 160
QUATU2 Quân tượng đi lạc Mức cơ bản 237
TIGU Tiền gửi ngân hàng Mức cơ bản 1238
BNHAN2 Bảng nhân 2 Tìm nhị phân, Mức độ khó 106
BNHAN Bảng nhân Sắp xếp, Mức độ dễ 659
LUTH2 Lũy thừa 2 Mức độ khó, Toán 54
LAGA2 Lát gạch 2 Đệ quy, Mức độ khó 28
TIMK Tìm số Mức độ khó, Toán 61
XOAYDT Xoay đường tròn (Codeforce 287B) Mức độ dễ 79
ACM ACM Mức độ dễ 274
ANDARR Phép AND trên mảng Toán 49
DAYSO3 Trò chơi với dãy số Mức độ khó, Toán 87
PTSO3 Phân tích số 3 Toán 48
GITHU2 Giai thừa Mức độ khó, Toán 70
CANDY Kẹo ba màu Quy hoạch động, Mức độ khó 16
USCLN3 Ước số chung lớn nhất 3 Mức độ khó, Toán 99
XOR3 Phép XOR 3 Mức độ khó, Toán 52
XOR2 Phép XOR 2 Mức độ khó, Toán 81
XOR1 Phép XOR 1 Mức độ dễ, Toán 238
KSAN Khách sạn Heap, Mức độ dễ, Sắp xếp 175
NUMLAND Numberland Mức độ khó, RMQ, Cha chung gần nhất (LCA) 71
KIVU2 Khiêu vũ 2 Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 167
TBAN Tình bạn Mức độ khó, Toán 48
DOANP Đoạn phủ Sắp xếp, Mức độ khó 109
RACE Đường đua kì lạ Mức độ dễ 56
COVUA3 Bàn cờ vua 3 Toán 42
OKHOA2 Ổ khóa 2 Mức độ khó, Toán 37
KTTRU Kiểm tra trùng Mức độ dễ 384
NHOM Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 267
CCAY Chặt cây (Jakarta 2014 - E) Mức độ khó, Union-Find Disjoint Set 57
FACTGAME Factor Game Mức độ khó, Trò chơi, Toán 25
TROSUA Trộm sữa Mức độ dễ, Toán 46
APGP Cấp số cộng - Cấp số nhân Mức độ dễ, Toán 483
OKHOA Ổ khóa Mức độ dễ, Toán 201
CITY2 Thành phố (bản khó) Mức độ khó 69
CITY1 Thành phố (bản dễ) Mức độ dễ 98
BOOL Biểu thức Boolean Mức độ khó, Quy hoạch động 15
TITO2 Tính tổng 2 (OLP Không Chuyên 2014) Mức độ khó, Toán 241
MARIO2 Mario giải cứu công chúa 2 Mức độ khó, Heap, Đường đi ngắn nhất 135
HASA Hàn cây sắt Mức độ khó, Heap 178
NGUYEN Điểm nguyên Mức độ dễ 59
MARIO Mario giải cứu công chúa (bản dễ) Mức độ khó, Đường đi ngắn nhất 159
OQUAN Ô ăn quan Mức độ dễ 185
QUATU Quân tượng Mức độ khó 37
PIKA Pikachu DFS và BFS, Mức độ khó 58
NAUAN Thi nấu ăn Mức độ dễ, Tìm nhị phân 671
VASU Vắt sữa bò Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 1234
2048 Trò chơi 2048 Mức độ dễ 148
KUMAB Khuyến mãi bia Mức cơ bản 1772
BABE Số bạn bè Mức cơ bản 2025
MINR Số nhỏ nhất trong dãy con Mức độ khó, Segment Tree (IT), RMQ 351
NOEL Cây thông Noel Mức độ dễ 144
BITHU Chiều cao cây biểu thức Mức độ khó, Cây nhị phân, Ngăn xếp 67
SHOP Cửa hàng bá đạo Mức độ khó 71
CHOCO Chocolate Mức độ khó, Trò chơi, Toán 299
FIBO4 Fibonaci Mức độ dễ 864
FIBO3 Fibonaci Mức độ khó, Toán 171
FIBO2 Fibonaci Mức độ khó, Toán 214
HUFF Mã nén Huffman Cây nhị phân, Mức độ khó 22
TRUHAU Trung tố, Hậu tố Mức độ khó, Ngăn xếp 74
HAUTO Biểu thức hậu tố Mức độ dễ, Ngăn xếp 208
LUTH Lũy thừa Đệ quy, Mức độ dễ 1041
KEBA Kết bạn Mức độ khó, D.sách liên kết 76
DISC0 Đĩa nhạc (dễ) Mức độ dễ 219
DISC3 Đĩa nhạc 3 Binary Indexed Tree, Mức độ khó 143
DISC2 Đĩa nhạc 2 Mức độ khó, D.sách liên kết 95
DISC Đĩa nhạc Mức độ khó, D.sách liên kết 155
TAHO Tặng hoa 20/11 Tham lam, Mức độ dễ 286
CATU2 Cái túi 2 Quy hoạch động, Mức độ khó 565
CATU Cái túi Mức độ khó, Quay lui, Nhánh cận 638
NGTHE2 Dãy nghịch thế 2 Binary Indexed Tree, Mức độ khó 180
NGTHE Dãy nghịch thế (VOJ) Binary Indexed Tree, Mức độ khó 266
SXHEAP Sắp xếp vun đống Cây nhị phân, Heap, Mức độ khó, Sắp xếp 122
SXTRON Sắp xếp trộn Mức độ dễ, Sắp xếp 394
SXNHANH Sắp xếp nhanh Sắp xếp, Mức độ dễ 486
SXCHEN Sắp xếp chèn Sắp xếp, Mức độ dễ 307
SXCHON Sắp xếp chọn Sắp xếp, Mức độ dễ 469
SXLOI Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Mức độ dễ 121
DAYNGO Dãy ngoặc đúng Mức độ khó, Quay lui, Nhánh cận 455
AMPHO Âm phổ Mức độ dễ 796
HIPHA Hình phạt Mức cơ bản 2066
HANOI Tháp Hà Nội Đệ quy, Mức độ dễ 267
DIKI Sân điền kinh Tìm nhị phân, Mức độ dễ 1139
THUHO Thu hoạch táo Tham lam, Mức độ dễ 439
TRAU Trâu và cỏ Mức cơ bản 890
GAGI Gấp giấy Mức cơ bản 1903
DUHA Du hành (ACMVN 10-2014 I) Mức độ khó, Quy hoạch động 46
PENCIL Bút chì (ACMVN 10-2014 H) Mức độ khó, Toán 15
ATMW Rút tiền ATM (ACMVN 10-2014 C) Mức độ khó, Tham lam 61
CHABA Hộp châu báu (ACMVN 10-2014 D) Mức độ khó 35
SUM SUM (ACMVN 10-2014 B) Mức độ khó 83
STOCK Chợ chứng khoán (ACMVN 10-2014 A) Mức độ dễ 234
DAYSO2 Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Quy hoạch động, Mức độ khó 435
GIDA Giao đấu (OLP 2014) Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 747
DAYSO Dãy số (OLPCĐ 2014) Mức độ dễ 331
TITO Tính tổng (OLPCĐ 2014) Mức độ dễ, Toán 1069
PYTHA Pythagoras Mức độ khó, Toán 65
SNAIL Con ốc sên Mức độ dễ 694
GRAVI Trọng lực Mức độ dễ 228
SMAMA Số may mắn Mức độ khó 125
PERMS2 Liệt kê hoán vị từ Mức độ khó, P.pháp sinh 214
GACHO Gà và chó Mức cơ bản 1756
QUEEN Tám hậu Mức độ khó, Quay lui 218
KNARY Liệt kê chuỗi k-phân Mức độ dễ, Quay lui, P.pháp sinh 844
PERMS Liệt kê chuỗi hoán vị Mức độ dễ, Quay lui, P.pháp sinh 908
LINE3 Trò chơi Line 3 DFS và BFS 70
LINE2 Trò chơi Line 2 Mức độ khó, Quay lui 202
HOHA2 Số hoàn hảo 2 Mức độ dễ, Toán 1312
LINE Trò chơi Line Mức độ dễ, Quay lui 580
HOHA Số hoàn hảo Mức cơ bản 2815
DOXA Đổ xăng Tham lam, Mức độ dễ 587
THAMAY Thang máy (Codeforces) Tham lam, Mức độ dễ 285
BINAS Liệt kê chuỗi nhị phân Mức độ dễ, Quay lui, P.pháp sinh 1362
COVUA2 Bàn cờ vua 2 Mức độ dễ 332
COVUA Bàn cờ vua Mức cơ bản 1473
MARS Bản đồ Sao Hỏa Quy hoạch động, Mức độ khó 163
BINA Biễu diễn nhị phân Mức cơ bản 1579
NGAY Ngày tiếp theo Mức độ dễ 393
DETU Đếm từ Mức cơ bản 1300
SODEP Số đẹp Mức cơ bản 2194
GITHU Tính giai thừa Mức cơ bản 2269
GHVU Ghép hình vuông Mức độ khó 54
KIVU Khiêu vũ Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 794
BUS Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Mức độ dễ 116
BASU Bắn súng Mức độ dễ 173
CEASA Mã hóa Ceasar Mức độ dễ 512
DOHO Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Mức cơ bản 1573
VTAY2 Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Mức độ khó 182
MAHO Gửi thư (OLPCĐ 2008) Mức cơ bản 1434
USCLN2 Ước số chung lớn nhất 2 Mức độ dễ 1506
PHASO3 Phân số 3 Mức độ khó 42
PHASO2 Phân số 2 Mức độ khó 53
HIVU Hình vuông Mức độ dễ 131
PTSO2 Phân tích số 2 Mức độ khó 273
PTSO Phân tích số Mức độ dễ 869
USCLN Ước số chung lớn nhất Mức cơ bản 2518
LAGA Lát gạch Quy hoạch động, Mức độ khó 200
DACO Dãy con tăng dài nhất Quy hoạch động, Mức độ khó 809
DAVA Đào vàng Quy hoạch động, Mức độ khó 530
HCN Hình chữ nhật (VOJ) Quy hoạch động, Mức độ khó 181
SABO Sắp bò Quy hoạch động, Mức độ khó 356
HISO Hiệu số Quy hoạch động, Mức độ dễ 1393
DASO Dãy số Fibonacci (OLPCĐ 2013) Mức độ dễ 509
DABI Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Mức độ dễ 1653
MABA2 Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) Mức độ khó 50
MABA Giải phóng mặt bằng Mức độ dễ 61
XOSO Xóa số (OLPCĐ 2012) Mức độ dễ 471
KUMA Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Mức cơ bản 1253
TIVI2 Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Sắp xếp, Tìm nhị phân, Mức độ khó 381
TIVI Truyền hình Mức độ dễ 196
LUTA Luyện tập (OLPCĐ 2011) Sắp xếp, Mức độ dễ 524
ROBOT Robot (OLPCĐ 2011) Mức độ dễ 215
TREE Cây NP tìm kiếm (ACMVN 9-2014) Đệ quy, Mức độ khó 18
PHASO Phân số (ACMVN 9-2014) Mức độ khó, Toán 63
SODA Số đặc biệt (ACMVN 9-2014) Mức độ khó 39
SUKHO Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Quy hoạch động, Mức độ khó 221
AOGI Ảo giác (ACMVN 9-2014) Mức độ khó 69
NGTO3 Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) Mức độ khó 120
KSMA K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) Mức độ khó 111
LUDI Lưu diễn Sắp xếp, Mức độ khó 232
HANA Hái nấm Mức độ khó, Quay lui 141
OCSE Ốc sên ăn rau Mức độ dễ, Quay lui 607
BITS Số bít khác nhau Mức độ dễ 564
BUBE Búp bê gỗ Mức độ khó, Sắp xếp, Tham lam 318
BINS Binary Instructions Mức độ dễ 99
LADA Lấn đảo Tìm nhị phân, Mức độ khó 86
NGTO2 Số nguyên tố 2 Mức độ khó 550
NGTO Số nguyên tố Mức cơ bản 2386
TRDE Trám đen (OLP 2013) Mức độ khó, Toán 178
GIEN Gien màu da Mức độ khó, Quay lui 187
PALI Số Palindrome Mức cơ bản 1615
DATA Dãy tăng Mức độ khó 250
NHGA Nhà gần nhất Mức độ dễ, Sắp xếp 1340
CASO Cặp số bằng nhau Sắp xếp, Mức độ khó 1119
ALBO Alice và Bob Mức độ dễ, Trò chơi 336
BACO2 Bàn cờ 2 Mức độ khó 119
VOXO Vòng xoắn Mức độ dễ 137
PLOI Phạm lỗi Mức độ dễ 646
CLOA Thành Cổ Loa Mức độ dễ 303
ZIZA Zig Zag Mức độ dễ 221
PASC Tam giác Pascal Mức độ dễ 1023
FIBO Số fibonacy Mức cơ bản 2298
KCUO Viên kim cương Mức độ dễ 736
TGVU Tam giác vuông Mức cơ bản 2571
COVI Công viên Mức độ dễ 319
BACO Bàn cờ Mức độ dễ 559
CDIE Cắm điện Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 956
CQUA Chia quà Mức độ dễ 1882
VTAY Vòng tay Mức cơ bản 2292
TONG Tổng A + B Mức cơ bản 3431
Back to Top