Xem theo dạng bài
Danh sách bài tập
Tên bài tập Dạng bài Số giải được
MULBIG A MŨ B BIGNUM, Mức độ rất khó 11
J4F Dia da Mentira 84
TONGMANG Tính tổng mảng Mức cơ bản, Mức độ dễ, Mức độ khó, Mức độ rất khó, Tham lam 338
WORDGAME WORDGAME đề thi, DFS và BFS, Đường đi ngắn nhất, Mức độ khó, Quy hoạch động trạng thái 5
xaufibo Xâu Fibonacci Đệ quy, đề thi, Mức độ khó, Quy hoạch động 215
XEPLICH xếp lịch đề thi, Mức cơ bản, Quy hoạch động 231
DULICH đi du lịch đề thi, DFS và BFS, Đồ thị, Đường đi ngắn nhất, Mức độ khó 65
demday đếm dãy đề thi, Mức cơ bản 210
PIANO sơn phím Đồ thị, Mức độ rất khó 35
PRIMEPOWER Mũ nguyên tố Constructive Algorithm, Mức cơ bản 94
BEAUTRI Tam giác đẹp Hình học, Mức cơ bản 60
CANDY2 Chia kẹo 2 Mức độ khó, Toán 47
CANDY1 Chia kẹo 1 Mức cơ bản, Toán 145
SMINROAD Đường đi trọng số nhỏ nhất Mức cơ bản, Union-Find Disjoint Set 110
DISTTREE Khoảng cách trong cây Quy hoạch động trên Cây 151
PREPRODUCT Tích Tiền Tố Mức cơ bản 50
P2GRP Tổng các đường đi ngắn nhất Mức độ dễ 71
GCDFIB Ước chung lớn nhất của dãy fibonacci Toán 63
EQUATION2 Phương trình Mức độ rất khó, Quy hoạch động 55
EQUATION1 Phương trình Mức độ khó, Quy hoạch động 32
QUEUE Xếp hàng Sắp xếp 605
EXP Biểu thức Quay lui, Quy hoạch động 27
LAMP Đèn màu Toán 82
SUMINT Tổng nguyên Toán 343
CHNREST Chinese restaurant Đệ quy, Nhánh cận, Quay lui, Quy hoạch động 83
UAV 30-4-11-2016 Bài 3 Mức độ khó, Tham lam 64
COLOUR Tô màu Đồ thị 72
BUILDROAD Xây dựng đường đua Luồng cực đại (Maxflow), Cặp ghép 25
BALLGMTWO Trò chơi với những viên bi 2 Toán 26
WWCITY Thành phố WW DFS và BFS, Đồ thị, Toán 63
SCHOOLWAY Đường đến trường DFS và BFS, Đồ thị 46
BALLGAME Trò chơi với những viên bi Quy hoạch động trạng thái, Toán 104
DISTANCE Khoảng cách 2 Đồ thị, Toán 165
EZSORT Sắp xếp là chuyện nhỏ! Mức độ dễ 976
MERGENUM Ghép số Mức độ dễ, Quay lui 855
SEQ198 SEQ198 - VOI 2016 Quy hoạch động 127
SN Làm việc song song Luồng cực đại (Maxflow), Cặp ghép, Tìm nhị phân 57
SPIRAL Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) DFS và BFS 241
SUMGCD SUMGCD Mức độ khó, Toán 60
CoTreeGame Colored Tree Game 22
Lucky Game Lucky Game 23
Candies Candies 28
TutOnEqua Tutoring on equations 73
CANAL Canal 52
TETRIS Tetris 81
CNTPALIN Đếm số Palindrome 75
EZ1 EZ AF 1 20
CPASS Mật khẩu máy tính 87
OV Bảng ô vuông 37
HC Hồ nước 168
DIFFERENCE DIFFERENCE Mức độ khó 36
TRANSINFO Truyền thông tin DFS và BFS, Đồ thị 81
CALNUM Đếm số Quy hoạch động 92
CALTEAM Tính số lượng team Heap 69
MAXXOR Giá trị lớn nhất Trie 299
EDITPIC Chỉnh sửa ảnh Vét cạn 136
COUNTNUM Số lượng số Vét cạn 1837
CANSU CÁN SỰ Nhánh cận 22
DS ebola DFS và BFS 964
QT Quân Tượng DFS và BFS 230
BW Nối điểm DFS và BFS 389
EZ0 EZ AF Toán 22
SumTable Tổng trên bảng số Binary Indexed Tree 2D, Mức độ khó 159
MiMaTable Min max trên bảng số Mức độ khó, Segment Tree 2D 55
PL Đường đi ngắn nhất DFS và BFS 74
Chenhlech Chênh lệch Mức độ khó, Tìm nhị phân 459
Xauduynhat Xâu duy nhất Mức độ dễ 1172
Chialaydu Chia lấy dư Mức độ dễ 2300
Khieuvu3 Khiêu vũ 3 Mức độ dễ, Tìm nhị phân 1939
CapdoiHH Cặp đôi hoàn hảo Binary Indexed Tree, DFS và BFS, Mức độ khó 135
AnBuffet Ăn buffet Mức độ khó, Quay lui, Segment Tree, Tìm nhị phân 128
Capxach Cặp xách Mức độ dễ, Quy hoạch động 1071
EZFORMULA Tính toán đơn giản Mức cơ bản 245
VERSUSGAME Trò chơi đối kháng Mức độ dễ, Quy hoạch động 356
LCSUB2 Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 Mức độ dễ 106
ZEROPATH Phân tích số DFS và BFS 714
HAMAR Hàm số Mức cơ bản, Quy hoạch động 98
AGEGAME Trò chơi đoán tuổi Mức độ khó, Toán 22
DYNASTIES Các triều đại cổ Mức độ khó 21
PRIMEPW Lũy thừa số nguyên tố Mức độ khó, Toán 32
ROBOT5 Robot đi tuần Mức độ dễ, Toán 525
LCSUB Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Mức độ khó, Quy hoạch động 379
CIRCLENUM Số vòng Mức độ khó, Toán 283
ALARM Đồng hồ báo thức Mức độ dễ 923
EXACT Cân đúng Mức độ khó 22
FINDTEXT Trò chơi tìm chữ 3 Hash, KMP, Z Function, Mức độ khó 145
IO Hàng đợi với độ ưu tiên Heap 210
CNHOM Chia Nhóm Đồ thị 27
CHUTIEU Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Mức độ dễ, Quy hoạch động 91
QUANMA Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Mức cơ bản 416
TAITRONG Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Đồ thị, Mức độ dễ 396
KGMEQNUM Phép biến đổi Mức độ khó, Quy hoạch động trạng thái, Tham lam 20
SAGAIN Lại là xâu Mức cơ bản 48
VDSEQ04 Giá trị trung bình Mức độ khó 97
VDSEQ03 Doanh thu công ty Mức độ khó 190
VDSEQ02 Dãy số chia hết Mức độ dễ 655
VDSEQ01 Trò chơi với dãy số Mức độ dễ 570
NUMFINAL1 Lại là chữ số tận cùng Mức độ dễ, Toán 437
NUMFINAL Chữ số tận cùng Mức độ dễ, Toán 2376
HELLO Xin chào Mức độ dễ 1670
VD2016BT1 Robot gõ tắt Mức độ khó 22
TAXI Taxi Mức độ dễ 876
KGMSOCKETS Mạng lưới điện Mức độ khó, Quy hoạch động 25
RTRIANGLE Tam giác vuông cân Hình học, Mức độ dễ, Toán 1679
AMESSAGE Tín hiệu ngoài hành tinh Mức độ khó, Trie 85
TABLE Bàn tiệc tất niên Hình học, Mức độ dễ, Toán 311
BANHCHUNG Nấu bánh chưng Mức độ dễ, Quy hoạch động 1408
ALPHANUM Chỉ số Alpha Mức độ khó 21
HFAMOUS Người nổi tiếng Đồ thị, Mức độ khó, Ngăn xếp 157
KIENTRUCCO Kiến trúc cổ Mức độ khó 30
TAOQUAN Táo quân Mức độ dễ 995
CSTRING Xâu chung Mức độ dễ, Toán 71
HOMEWORK Bài tập ngày Tết Mức độ dễ, Toán 606
PSU01 Dãy chia hết Quy hoạch động, Toán 114
WORDFIND2 Trò chơi tìm chữ 2 Hash, Mức độ khó 31
WORDFIND Trò chơi tìm chữ Hash, Mức độ khó 44
HMD03 Công ti vận tải Quy hoạch động 20
LUNARNY Đi chơi Tết Mức độ khó, Tìm nhị phân 32
HMD02 Cây phả hệ Mức độ khó 18
HMD01 Hòa nhạc Ngăn xếp 127
MAIL Thư điện tử Quy hoạch động 46
CBGBINARY Đếm dãy nhị phân Mức độ khó 23
DT2 DT3 Mức độ khó 62
DT1 DT2 Mức độ khó 95
DT DT1 Mức độ dễ 453
RECLAND Rectangle Land Segment Tree 21
AIRCON Điều hòa không khí Mức độ dễ 216
CLASSY Giai cấp Mức độ dễ, Sắp xếp 37
VERVALUE Giá trị của đỉnh Đồ thị, Segment Tree 73
SUMCAL Tính tổng Toán 68
DISNUMBER Số phân biệt Quy hoạch động 43
LUCKYNUM Số may mắn Toán 222
DEMSO Đếm số Vét cạn 542
MINDROP Tính số thao tác ít nhất Vét cạn 941
DAYSO10 Hai dãy con Mức độ khó, Quy hoạch động 266
BUS2 Xe khách DFS và BFS, Đường đi ngắn nhất, Mức độ khó 259
ROADCBG Vượt qua đường Mức độ khó, Sắp xếp, Tìm nhị phân 20
1CHIEU Đường một chiều Mức độ dễ 287
DAYSO9 Dãy số Mức độ dễ 645
LTXAU Lũy thừa xâu Mức độ dễ 189
EXCHANGE Đổi tiền DFS và BFS 54
AGAR Agar.io Mức độ dễ 161
ONLYONECBG Kết thân Mức độ dễ 44
HALLOWEEN Đi chơi Halloween Mức độ dễ, Tìm nhị phân 80
TRACKCBG Trường đua Mức độ khó 28
NUMPASSCBG Mã khoá Toán 32
PI Đếm số nguyên tố Mức độ khó 281
PATROL2 Đi tuần kho (ACMVN 10-2015 D) Mức độ khó, Toán 19
RTREE Chiều cao cây (ACMVN 10-2015 J) Mức độ khó, Tham lam 60
ATTCBG Số hấp dẫn Mức độ dễ 67
VACCINE VACCINE Quy hoạch động 41
SCBG Dãy hoàn hảo Mức độ dễ 111
COBAN Một bài tập mức cơ bản Mức cơ bản 34
NGHICHTHE2 Đếm Cặp Nghịch Thế Binary Indexed Tree 18
DICE Đổ xúc xắc Mức độ khó, Quy hoạch động, Segment Tree 179
NGHICHTHE Đếm cặp nghịch thế Binary Indexed Tree 39
QN5 Tem nek Mức độ dễ 145
QN4 Tránh lụt ^^ Mức độ dễ 56
QN QN-Chính Phương Mức độ dễ 1024
GAO Siêu nhân GAO Mức độ dễ, Toán 64
CHUSO2 Tìm chữ số Mức độ dễ, Toán 259
NAMNU Vòng tròn nam nữ Mức cơ bản 1288
POWER Số mũ Toán 234
STUDY Kế hoạch học tập Mức độ dễ, Quy hoạch động 490
TREASURE Đảo kho báu DFS và BFS, Mức độ khó, Quy hoạch động, Tìm nhị phân 193
TIMSO2 Tìm số Mức độ dễ, Tham lam, Toán 1467
VIETCHU Viết bằng chữ Mức độ dễ 161
TRUTIN Truyền tin Cây khung nhỏ nhất, Mức độ khó 93
HARA Dán hàng rào Đệ quy, Mức độ khó 254
RECT Hình chữ nhật Mức độ dễ 33
FIGHT Ngôi làng thượng võ Mức độ dễ, Toán, Trò chơi 195
STONE Trò chơi bốc đá Mức độ dễ, Trò chơi 161
LINES Đường thẳng cắt nhau Hình học, Mức độ dễ 927
CODEN Cột Đèn Mức cơ bản 1194
DAYSO8 Dãy số Mức độ dễ 92
Gian An Mức cơ bản, Mức độ dễ 723
TT TIENTE Quay lui 582
ROOT Rút gọn căn Mức độ khó, Toán 563
NEGATIVE Số phủ định Mức độ dễ 349
DIVIDE Chia quà Mức độ dễ, Quy hoạch động 71
GALLERY Triển lãm tranh Mức độ khó, Quy hoạch động 145
CPER Hoán vị Mức cơ bản 335
STRCMP So Sánh Xâu Con Mức độ dễ 34
KEOCO Kéo co Quy hoạch động 183
MOBI Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Mức độ dễ, Tìm nhị phân 729
SEMINAR Xếp lịch hội nghị Luồng cực đại (Maxflow), Tìm nhị phân 23
CHOSO Chọn số bằng nhau Mức độ dễ 435
FNUM Số cuối cùng Mức cơ bản 1731
CHAIN Nối chuỗi xích Mức độ dễ, Tham lam 501
ANTRA Ăn trắng Mức cơ bản 490
CARDS Thẻ bài Heap, Mức độ khó 251
BANK Xếp hàng gửi tiền Mức độ khó, Quy hoạch động 481
STRAGAIN Lại là chuỗi DFS và BFS, Mức độ khó 60
MEETING Lễ Meeting Mức độ khó, Vét cạn 25
ANTO An toàn giao thông (OLP 2011) Mức độ khó, Segment Tree 103
MAZE Mê cung DFS và BFS, Mức độ khó 40
HEXG Hexgame (OLP 2011) DFS và BFS, Mức độ khó 147
GROUP Chia nhóm Quy hoạch động 119
GEN GENOME (OLP 2010) Hash, Mức độ khó, Sắp xếp, Tìm nhị phân 114
MULTI Dấu trong đoạn Mức độ dễ 247
DETRU Đến trường (OLP 2010) Đường đi ngắn nhất, Mức độ khó, Quy hoạch động 164
TROXE Trông xe (OLP 2010) Mức cơ bản 1238
SOCCER Lịch thi đấu Mức độ khó, Quy hoạch động trạng thái 20
DAOTAO Đào tạo từ xa (OLP 2009) Mức độ khó, Tham lam 45
OPT Tùy chọn (OLP 2009) DFS và BFS, Mức độ khó, Quy hoạch động 35
SUMARR Tính tổng thôi mà Mức độ khó 120
TITO3 Lại tính tổng Mức độ khó 23
CH Chỉnh Hợp KL Mức cơ bản 289
CHAR Đếm ký tự Mức cơ bản 1724
HEXA Lục giác đều (OLP 2008) Hình học, Mức độ dễ 144
SEG Chia đoạn Mức độ dễ 356
MKC Mật khẩu Mức cơ bản 2938
EULER Tính hàm Toán 19
EASYSTR Một bài tập về xâu Mức độ dễ 22
ROMAN Số La Mã Mức cơ bản 1180
PLP Palindrome Mức độ dễ 26
ROBOT4 Robot tìm đường DFS và BFS, Mức độ khó 134
LIVETILE Windows Phone Live Tile Mức độ dễ 59
LCRLR Xử lý xâu Mức độ khó, Quy hoạch động 25
MXOR Tổng lớn nhất Mức độ khó, Toán 61
CHUSO Chữ số Mức độ dễ, Toán 186
DTPHU Diện tích phủ Mức độ khó 35
DAYSO7 Dãy số (OLP Không chuyên 2014) Mức độ khó, Quy hoạch động 287
ROBOT3 ROBOT (OLP Không chuyên 2013) Mức độ khó, Tham lam 136
XYZ Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) Mức độ dễ 236
TAPSO Tập số (OLP Không chuyên 2011) Mức độ dễ 200
SMACA Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) Mức độ khó 133
GOMIN Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) Mức độ dễ 219
SVOI Chuẩn bị SVOI (OLP Không chuyên 2010) Mức độ dễ 282
DAUGIA Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Mức cơ bản 1522
KEBA2 Kết bạn (OLP Không chuyên 2009) Mức độ khó 308
DAYSO6 Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Mức độ khó, Quy hoạch động 662
MOCO Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) Hình học, Mức độ khó 128
DAYSO4 Dãy số (OLP Không chuyên 2008) Mức độ dễ 206
FSTR Tính hàm Mức độ khó, Suffix Arrays 22
CUBICS Khối lập phương Mức độ dễ 92
COUNT COUNT Toán 24
DOANP2 Chiều dài phủ Mức độ dễ, Sắp xếp 940
PALI2 Tách chuỗi đối xứng Mức độ khó, Quy hoạch động 176
DOMINO2 Nối vòng Domino Đồ thị, Mức độ khó 41
DEMSO0 Đếm số không bên phải Mức cơ bản 2097
ZUMA Game Zuma Mức độ dễ 234
BASE Hệ cơ số Toán 32
INTSLE Giải hệ Mức độ dễ, Toán 120
GAMES Trò chơi xếp gạch Mức độ khó, Segment Tree 277
HIVU2 Đếm hình vuông Hình học, Mức độ khó 81
BIDA Đánh bida Mức độ dễ, Toán 100
TILE Chồng gạch Mức độ dễ, Sắp xếp, Tham lam 2120
BUBGAME Bubbies Game Mức độ khó 18
TABGAME Trò chơi với bảng số Mức độ khó 20
NGNGU Ngôn ngữ Mức độ dễ 147
MAMA Ma cũ ma mới Binary Indexed Tree, Mức độ khó 181
DAYNGO3 Dãy ngoặc 3 Binary Indexed Tree, Mức độ khó 61
HOANVI Hoán Vị Mức độ khó 38
HOBOI Hồ Bơi Mức độ dễ 159
CODE Chuyển Mã Mức độ dễ 310
HANA2 Hái nấm 2 (OLP 2008) Mức độ khó, Quy hoạch động trạng thái 252
ROBOT2 Robot và số nguyên tố Mức độ khó 72
DEMUOC Đếm ước Mức độ khó 49
TOUR Tham quan những cây cầu DFS và BFS, Mức độ khó 117
QUACAU Qua cầu Mức độ khó, Quy hoạch động, Tham lam 363
BARA Bánh rán Mức cơ bản 1852
STAIN Xóa vết bẩn Mức độ khó, Quy hoạch động trạng thái 37
MESSI Lionel Messi Mức độ khó, Toán 94
VIENBI Viên bi màu nhiệm Mức độ dễ 417
FIBO5 Fibonacci Mức độ khó, Toán 71
KAGARO Kangaroo đi thăm bạn Mức độ khó, Tham lam, Toán 669
LUCKYRE LUCKYRE Nhánh cận, P.pháp sinh, Sắp xếp, Tìm nhị phân 41
RECT2 Hình chữ nhật 2 Hình học, Mức độ dễ 502
FINDNUM FINDNUM Mức độ khó 41
BODEN Dãy bóng đèn Mức độ khó, Segment Tree (IT) 85
PATROL Đi tuần DFS và BFS, Mức độ khó 44
DOMINO Ráp domino Mức độ khó, Quy hoạch động 154
GIFT Quà Sinh Nhật Mức độ khó 30
FOOL Cá tháng tư 28
QHDCB Quy hoạch động Mức độ dễ 36
SVALUE Siêu giá trị Mức độ khó 97
CARO Cờ caro Mức độ dễ 443
MARIO3 Mario nhảy cột Mức độ khó, Quy hoạch động 605
BONE Bỏng nếp Mức độ khó, Vét cạn 78
HOCA Hồ cá DFS và BFS, Mức độ khó 35
DAYNGO2 Dãy ngoặc 2 Mức độ khó, Segment Tree (IT) 332
GCHUOI Ghép chuỗi Mức độ dễ 504
UOCLE Ước lẻ Mức độ dễ 601
QUPO Quân Pháo cờ Tướng Mức cơ bản 218
SUMTREE Tổng trên cây DFS và BFS, Mức độ khó, Quy hoạch động 119
CBOX Hộp đựng tiền Mức độ khó, Sắp xếp 239
SUDO Sudoku Mức độ khó, Nhánh cận, Vét cạn 156
TAHO2 Tặng hoa 8/3 Tìm nhị phân, Mức độ khó, P.pháp sinh 140
GTHH Giá trị hoàn hảo Quy hoạch động, Mức độ khó 123
RANDOM Sinh số Sắp xếp, Mức độ khó 128
NGTO5 Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Mức độ dễ, Toán 581
NGTO4 Tổng nguyên tố Mức cơ bản 996
WRITER Robot đánh chữ Mức cơ bản 525
TIMSO Tìm số Mức độ khó, Toán 61
QUTO Quân Tốt cờ tướng Mức cơ bản 429
CONVEX Hình giả lồi Mức độ dễ 34
LIXI Lì xì Mức độ dễ, Sắp xếp, Tham lam 798
THIDAU Kế hoạch thi đấu Quy hoạch động, Mức độ khó 961
LIGHT Tắt đèn Mức độ khó, Vét cạn 133
CHIA Chia hết Mức độ dễ 222
QUATU2 Quân tượng đi lạc Mức cơ bản 351
TIGU Tiền gửi ngân hàng Mức cơ bản 1854
BNHAN2 Bảng nhân 2 Tìm nhị phân, Mức độ khó 175
BNHAN Bảng nhân Sắp xếp, Mức độ dễ 1046
LUTH2 Lũy thừa 2 Mức độ khó, Toán 77
LAGA2 Lát gạch 2 Đệ quy, Mức độ khó 39
TIMK Tìm số Mức độ khó, Toán 96
XOAYDT Xoay đường tròn (Codeforce 287B) Mức độ dễ 110
ACM ACM Mức độ dễ 374
ANDARR Phép AND trên mảng Toán 66
DAYSO3 Trò chơi với dãy số Mức độ khó, Toán 130
PTSO3 Phân tích số 3 Toán 81
GITHU2 Giai thừa Mức độ khó, Toán 118
CANDY Kẹo ba màu Quy hoạch động, Mức độ khó 25
USCLN3 Ước số chung lớn nhất 3 Mức độ khó, Toán 144
XOR3 Phép XOR 3 Mức độ khó, Toán 73
XOR2 Phép XOR 2 Mức độ khó, Toán 113
XOR1 Phép XOR 1 Mức độ dễ, Toán 344
KSAN Khách sạn Heap, Mức độ dễ, Sắp xếp 312
NUMLAND Numberland Mức độ khó, RMQ, Cha chung gần nhất (LCA) 108
KIVU2 Khiêu vũ 2 Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 287
TBAN Tình bạn Mức độ khó, Toán 60
DOANP Đoạn phủ Sắp xếp, Mức độ khó 167
RACE Đường đua kì lạ Mức độ dễ 82
COVUA3 Bàn cờ vua 3 Toán 54
OKHOA2 Ổ khóa 2 Mức độ khó, Toán 57
KTTRU Kiểm tra trùng Mức độ dễ 588
NHOM Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 416
CCAY Chặt cây (Jakarta 2014 - E) Mức độ khó, Union-Find Disjoint Set 85
FACTGAME Factor Game Mức độ khó, Trò chơi, Toán 38
TROSUA Trộm sữa Mức độ dễ, Toán 63
APGP Cấp số cộng - Cấp số nhân Mức độ dễ, Toán 769
OKHOA Ổ khóa Mức độ dễ, Toán 336
CITY2 Thành phố (bản khó) Mức độ khó 101
CITY1 Thành phố (bản dễ) Mức độ dễ 143
BOOL Biểu thức Boolean Mức độ khó, Quy hoạch động 21
TITO2 Tính tổng 2 (OLP Không Chuyên 2014) Mức độ khó, Toán 340
MARIO2 Mario giải cứu công chúa 2 Mức độ khó, Heap, Đường đi ngắn nhất 228
HASA Hàn cây sắt Mức độ khó, Heap 245
NGUYEN Điểm nguyên Mức độ dễ 80
MARIO Mario giải cứu công chúa (bản dễ) Mức độ khó, Đường đi ngắn nhất 247
OQUAN Ô ăn quan Mức độ dễ 281
QUATU Quân tượng Mức độ khó 48
PIKA Pikachu DFS và BFS, Mức độ khó 91
NAUAN Thi nấu ăn Mức độ dễ, Tìm nhị phân 1210
VASU Vắt sữa bò Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 2223
2048 Trò chơi 2048 Mức độ dễ 234
KUMAB Khuyến mãi bia Mức cơ bản 2795
BABE Số bạn bè Mức cơ bản 3230
MINR Số nhỏ nhất trong dãy con Mức độ khó, Segment Tree (IT), RMQ 613
NOEL Cây thông Noel Mức độ dễ 204
BITHU Chiều cao cây biểu thức Mức độ khó, Cây nhị phân, Ngăn xếp 99
SHOP Cửa hàng bá đạo Mức độ khó 114
CHOCO Chocolate Mức độ khó, Trò chơi, Toán 465
FIBO4 Fibonaci Mức độ dễ 1354
FIBO3 Fibonaci Mức độ khó, Toán 276
FIBO2 Fibonaci Mức độ khó, Toán 334
HUFF Mã nén Huffman Cây nhị phân, Mức độ khó 35
TRUHAU Trung tố, Hậu tố Mức độ khó, Ngăn xếp 105
HAUTO Biểu thức hậu tố Mức độ dễ, Ngăn xếp 345
LUTH Lũy thừa Đệ quy, Mức độ dễ 1712
KEBA Kết bạn Mức độ khó, D.sách liên kết 113
DISC0 Đĩa nhạc (dễ) Mức độ dễ 353
DISC3 Đĩa nhạc 3 Binary Indexed Tree, Mức độ khó 206
DISC2 Đĩa nhạc 2 Mức độ khó, D.sách liên kết 140
DISC Đĩa nhạc Mức độ khó, D.sách liên kết 228
TAHO Tặng hoa 20/11 Tham lam, Mức độ dễ 517
CATU2 Cái túi 2 Quy hoạch động, Mức độ khó 1028
CATU Cái túi Mức độ khó, Quay lui, Nhánh cận 1087
NGTHE2 Dãy nghịch thế 2 Binary Indexed Tree, Mức độ khó 267
NGTHE Dãy nghịch thế (VOJ) Binary Indexed Tree, Mức độ khó 407
SXHEAP Sắp xếp vun đống Cây nhị phân, Heap, Mức độ khó, Sắp xếp 169
SXTRON Sắp xếp trộn Mức độ dễ, Sắp xếp 543
SXNHANH Sắp xếp nhanh Sắp xếp, Mức độ dễ 690
SXCHEN Sắp xếp chèn Sắp xếp, Mức độ dễ 412
SXCHON Sắp xếp chọn Sắp xếp, Mức độ dễ 635
SXLOI Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Mức độ dễ 187
DAYNGO Dãy ngoặc đúng Mức độ khó, Quay lui, Nhánh cận 760
AMPHO Âm phổ Mức độ dễ 1173
HIPHA Hình phạt Mức cơ bản 3213
HANOI Tháp Hà Nội Đệ quy, Mức độ dễ 452
DIKI Sân điền kinh Tìm nhị phân, Mức độ dễ 1909
THUHO Thu hoạch táo Tham lam, Mức độ dễ 764
TRAU Trâu và cỏ Mức cơ bản 1326
GAGI Gấp giấy Mức cơ bản 2976
DUHA Du hành (ACMVN 10-2014 I) Mức độ khó, Quy hoạch động 70
PENCIL Bút chì (ACMVN 10-2014 H) Mức độ khó, Toán 19
ATMW Rút tiền ATM (ACMVN 10-2014 C) Mức độ khó, Tham lam 88
CHABA Hộp châu báu (ACMVN 10-2014 D) Mức độ khó 44
SUM SUM (ACMVN 10-2014 B) Mức độ khó 115
STOCK Chợ chứng khoán (ACMVN 10-2014 A) Mức độ dễ 307
DAYSO2 Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Quy hoạch động, Mức độ khó 771
GIDA Giao đấu (OLP 2014) Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 1219
DAYSO Dãy số (OLPCĐ 2014) Mức độ dễ 505
TITO Tính tổng (OLPCĐ 2014) Mức độ dễ, Toán 1615
PYTHA Pythagoras Mức độ khó, Toán 103
SNAIL Con ốc sên Mức độ dễ 1181
GRAVI Trọng lực Mức độ dễ 355
SMAMA Số may mắn Mức độ khó 197
PERMS2 Liệt kê hoán vị từ Mức độ khó, P.pháp sinh 356
GACHO Gà và chó Mức cơ bản 2642
QUEEN Tám hậu Mức độ khó, Quay lui 374
KNARY Liệt kê chuỗi k-phân Mức độ dễ, Quay lui, P.pháp sinh 1345
PERMS Liệt kê chuỗi hoán vị Mức độ dễ, Quay lui, P.pháp sinh 1531
LINE3 Trò chơi Line 3 DFS và BFS 183
LINE2 Trò chơi Line 2 Mức độ khó, Quay lui 345
HOHA2 Số hoàn hảo 2 Mức độ dễ, Toán 2054
LINE Trò chơi Line Mức độ dễ, Quay lui 938
HOHA Số hoàn hảo Mức cơ bản 4511
DOXA Đổ xăng Tham lam, Mức độ dễ 1060
THAMAY Thang máy (Codeforces) Tham lam, Mức độ dễ 511
BINAS Liệt kê chuỗi nhị phân Mức độ dễ, Quay lui, P.pháp sinh 2185
COVUA2 Bàn cờ vua 2 Mức độ dễ 478
COVUA Bàn cờ vua Mức cơ bản 2304
MARS Bản đồ Sao Hỏa Quy hoạch động, Mức độ khó 295
BINA Biễu diễn nhị phân Mức cơ bản 2450
NGAY Ngày tiếp theo Mức độ dễ 585
DETU Đếm từ Mức cơ bản 1992
SODEP Số đẹp Mức cơ bản 3480
GITHU Tính giai thừa Mức cơ bản 3593
GHVU Ghép hình vuông Mức độ khó 72
KIVU Khiêu vũ Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 1345
BUS Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Mức độ dễ 175
BASU Bắn súng Mức độ dễ 243
CEASA Mã hóa Ceasar Mức độ dễ 836
DOHO Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Mức cơ bản 2436
VTAY2 Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Mức độ khó 228
MAHO Gửi thư (OLPCĐ 2008) Mức cơ bản 2156
USCLN2 Ước số chung lớn nhất 2 Mức độ dễ 2343
PHASO3 Phân số 3 Mức độ khó 61
PHASO2 Phân số 2 Mức độ khó 74
HIVU Hình vuông Mức độ dễ 193
PTSO2 Phân tích số 2 Mức độ khó 446
PTSO Phân tích số Mức độ dễ 1357
USCLN Ước số chung lớn nhất Mức cơ bản 3969
LAGA Lát gạch Quy hoạch động, Mức độ khó 343
DACO Dãy con tăng dài nhất Quy hoạch động, Mức độ khó 1320
DAVA Đào vàng Quy hoạch động, Mức độ khó 897
HCN Hình chữ nhật (VOJ) Quy hoạch động, Mức độ khó 267
SABO Sắp bò Quy hoạch động, Mức độ khó 577
HISO Hiệu số Quy hoạch động, Mức độ dễ 2412
DASO Dãy số Fibonacci (OLPCĐ 2013) Mức độ dễ 774
DABI Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Mức độ dễ 2692
MABA2 Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) Mức độ khó 67
MABA Giải phóng mặt bằng Mức độ dễ 92
XOSO Xóa số (OLPCĐ 2012) Mức độ dễ 683
KUMA Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Mức cơ bản 1900
TIVI2 Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Sắp xếp, Tìm nhị phân, Mức độ khó 626
TIVI Truyền hình Mức độ dễ 315
LUTA Luyện tập (OLPCĐ 2011) Sắp xếp, Mức độ dễ 823
ROBOT Robot (OLPCĐ 2011) Mức độ dễ 307
TREE Cây NP tìm kiếm (ACMVN 9-2014) Đệ quy, Mức độ khó 26
PHASO Phân số (ACMVN 9-2014) Mức độ khó, Toán 79
SODA Số đặc biệt (ACMVN 9-2014) Mức độ khó 51
SUKHO Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Quy hoạch động, Mức độ khó 367
AOGI Ảo giác (ACMVN 9-2014) Mức độ khó 89
NGTO3 Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) Mức độ khó 189
KSMA K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) Mức độ khó 164
LUDI Lưu diễn Sắp xếp, Mức độ khó 398
HANA Hái nấm Mức độ khó, Quay lui 245
OCSE Ốc sên ăn rau Mức độ dễ, Quay lui 1095
BITS Số bít khác nhau Mức độ dễ 855
BUBE Búp bê gỗ Mức độ khó, Sắp xếp, Tham lam 532
BINS Binary Instructions Mức độ dễ 145
LADA Lấn đảo Tìm nhị phân, Mức độ khó 138
NGTO2 Số nguyên tố 2 Mức độ khó 840
NGTO Số nguyên tố Mức cơ bản 3778
TRDE Trám đen (OLP 2013) Mức độ khó, Toán 238
GIEN Gien màu da Mức độ khó, Quay lui 318
PALI Số Palindrome Mức cơ bản 2523
DATA Dãy tăng Mức độ khó 340
NHGA Nhà gần nhất Mức độ dễ, Sắp xếp 2153
CASO Cặp số bằng nhau Sắp xếp, Mức độ khó 1747
ALBO Alice và Bob Mức độ dễ, Trò chơi 503
BACO2 Bàn cờ 2 Mức độ khó 163
VOXO Vòng xoắn Mức độ dễ 196
PLOI Phạm lỗi Mức độ dễ 1058
CLOA Thành Cổ Loa Mức độ dễ 459
ZIZA Zig Zag Mức độ dễ 329
PASC Tam giác Pascal Mức độ dễ 1538
FIBO Số fibonacy Mức cơ bản 3655
KCUO Viên kim cương Mức độ dễ 1147
TGVU Tam giác vuông Mức cơ bản 4118
COVI Công viên Mức độ dễ 469
BACO Bàn cờ Mức độ dễ 815
CDIE Cắm điện Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 1689
CQUA Chia quà Mức độ dễ 2924
VTAY Vòng tay Mức cơ bản 3658
TONG Tổng A + B Mức cơ bản 5495
Back to Top