Xem theo dạng bài
Danh sách bài tập
Tên bài tập Dạng bài Số giải được
MULBIG A MŨ B BIGNUM, Mức độ rất khó 11
J4F Dia da Mentira 37
TONGMANG Tính tổng mảng Mức cơ bản, Mức độ dễ, Mức độ khó, Mức độ rất khó, Tham lam 141
WORDGAME WORDGAME đề thi, DFS và BFS, Đường đi ngắn nhất, Mức độ khó, Quy hoạch động trạng thái 5
xaufibo Xâu Fibonacci Đệ quy, đề thi, Mức độ khó, Quy hoạch động 122
XEPLICH xếp lịch đề thi, Mức cơ bản, Quy hoạch động 125
DULICH đi du lịch đề thi, DFS và BFS, Đồ thị, Đường đi ngắn nhất, Mức độ khó 42
demday đếm dãy đề thi, Mức cơ bản 121
PIANO sơn phím Đồ thị, Mức độ rất khó 22
PRIMEPOWER Mũ nguyên tố Constructive Algorithm, Mức cơ bản 79
BEAUTRI Tam giác đẹp Hình học, Mức cơ bản 53
CANDY2 Chia kẹo 2 Mức độ khó, Toán 42
CANDY1 Chia kẹo 1 Mức cơ bản, Toán 125
SMINROAD Đường đi trọng số nhỏ nhất Mức cơ bản, Union-Find Disjoint Set 93
DISTTREE Khoảng cách trong cây Quy hoạch động trên Cây 130
PREPRODUCT Tích Tiền Tố Mức cơ bản 39
P2GRP Tổng các đường đi ngắn nhất Mức độ dễ 62
GCDFIB Ước chung lớn nhất của dãy fibonacci Toán 53
EQUATION2 Phương trình Mức độ rất khó, Quy hoạch động 43
EQUATION1 Phương trình Mức độ khó, Quy hoạch động 24
QUEUE Xếp hàng Sắp xếp 512
EXP Biểu thức Quay lui, Quy hoạch động 23
LAMP Đèn màu Toán 74
SUMINT Tổng nguyên Toán 306
CHNREST Chinese restaurant Đệ quy, Nhánh cận, Quay lui, Quy hoạch động 63
UAV 30-4-11-2016 Bài 3 Mức độ khó, Tham lam 54
COLOUR Tô màu Đồ thị 61
BUILDROAD Xây dựng đường đua Luồng cực đại (Maxflow), Cặp ghép 20
BALLGMTWO Trò chơi với những viên bi 2 Toán 22
WWCITY Thành phố WW DFS và BFS, Đồ thị, Toán 55
SCHOOLWAY Đường đến trường DFS và BFS, Đồ thị 37
BALLGAME Trò chơi với những viên bi Quy hoạch động trạng thái, Toán 87
DISTANCE Khoảng cách 2 Đồ thị, Toán 145
EZSORT Sắp xếp là chuyện nhỏ! Mức độ dễ 814
MERGENUM Ghép số Mức độ dễ, Quay lui 720
SEQ198 SEQ198 - VOI 2016 Quy hoạch động 106
SN Làm việc song song Luồng cực đại (Maxflow), Cặp ghép, Tìm nhị phân 47
SPIRAL Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) DFS và BFS 206
SUMGCD SUMGCD Mức độ khó, Toán 51
CoTreeGame Colored Tree Game 19
Lucky Game Lucky Game 19
Candies Candies 24
TutOnEqua Tutoring on equations 68
CANAL Canal 45
TETRIS Tetris 74
CNTPALIN Đếm số Palindrome 61
EZ1 EZ AF 1 17
CPASS Mật khẩu máy tính 79
OV Bảng ô vuông 30
HC Hồ nước 147
DIFFERENCE DIFFERENCE Mức độ khó 30
TRANSINFO Truyền thông tin DFS và BFS, Đồ thị 71
CALNUM Đếm số Quy hoạch động 80
CALTEAM Tính số lượng team Heap 62
MAXXOR Giá trị lớn nhất Trie 271
EDITPIC Chỉnh sửa ảnh Vét cạn 126
COUNTNUM Số lượng số Vét cạn 1622
CANSU CÁN SỰ Nhánh cận 17
DS ebola DFS và BFS 819
QT Quân Tượng DFS và BFS 200
BW Nối điểm DFS và BFS 348
EZ0 EZ AF Toán 19
SumTable Tổng trên bảng số Binary Indexed Tree 2D, Mức độ khó 136
MiMaTable Min max trên bảng số Mức độ khó, Segment Tree 2D 46
PL Đường đi ngắn nhất DFS và BFS 64
Chenhlech Chênh lệch Mức độ khó, Tìm nhị phân 372
Xauduynhat Xâu duy nhất Mức độ dễ 1030
Chialaydu Chia lấy dư Mức độ dễ 1976
Khieuvu3 Khiêu vũ 3 Mức độ dễ, Tìm nhị phân 1655
CapdoiHH Cặp đôi hoàn hảo Binary Indexed Tree, DFS và BFS, Mức độ khó 121
AnBuffet Ăn buffet Mức độ khó, Quay lui, Segment Tree, Tìm nhị phân 110
Capxach Cặp xách Mức độ dễ, Quy hoạch động 926
EZFORMULA Tính toán đơn giản Mức cơ bản 222
VERSUSGAME Trò chơi đối kháng Mức độ dễ, Quy hoạch động 320
LCSUB2 Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 Mức độ dễ 94
ZEROPATH Phân tích số DFS và BFS 625
HAMAR Hàm số Mức cơ bản, Quy hoạch động 85
AGEGAME Trò chơi đoán tuổi Mức độ khó, Toán 20
DYNASTIES Các triều đại cổ Mức độ khó 16
PRIMEPW Lũy thừa số nguyên tố Mức độ khó, Toán 28
ROBOT5 Robot đi tuần Mức độ dễ, Toán 476
LCSUB Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Mức độ khó, Quy hoạch động 352
CIRCLENUM Số vòng Mức độ khó, Toán 264
ALARM Đồng hồ báo thức Mức độ dễ 834
EXACT Cân đúng Mức độ khó 15
FINDTEXT Trò chơi tìm chữ 3 Hash, KMP, Z Function, Mức độ khó 121
IO Hàng đợi với độ ưu tiên Heap 197
CNHOM Chia Nhóm Đồ thị 24
CHUTIEU Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Mức độ dễ, Quy hoạch động 77
QUANMA Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Mức cơ bản 372
TAITRONG Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Đồ thị, Mức độ dễ 355
KGMEQNUM Phép biến đổi Mức độ khó, Quy hoạch động trạng thái, Tham lam 14
SAGAIN Lại là xâu Mức cơ bản 38
VDSEQ04 Giá trị trung bình Mức độ khó 77
VDSEQ03 Doanh thu công ty Mức độ khó 159
VDSEQ02 Dãy số chia hết Mức độ dễ 565
VDSEQ01 Trò chơi với dãy số Mức độ dễ 508
NUMFINAL1 Lại là chữ số tận cùng Mức độ dễ, Toán 388
NUMFINAL Chữ số tận cùng Mức độ dễ, Toán 2022
HELLO Xin chào Mức độ dễ 1481
VD2016BT1 Robot gõ tắt Mức độ khó 15
TAXI Taxi Mức độ dễ 765
KGMSOCKETS Mạng lưới điện Mức độ khó, Quy hoạch động 22
RTRIANGLE Tam giác vuông cân Hình học, Mức độ dễ, Toán 1470
AMESSAGE Tín hiệu ngoài hành tinh Mức độ khó, Trie 70
TABLE Bàn tiệc tất niên Hình học, Mức độ dễ, Toán 270
BANHCHUNG Nấu bánh chưng Mức độ dễ, Quy hoạch động 1193
ALPHANUM Chỉ số Alpha Mức độ khó 17
HFAMOUS Người nổi tiếng Đồ thị, Mức độ khó, Ngăn xếp 133
KIENTRUCCO Kiến trúc cổ Mức độ khó 24
TAOQUAN Táo quân Mức độ dễ 870
CSTRING Xâu chung Mức độ dễ, Toán 58
HOMEWORK Bài tập ngày Tết Mức độ dễ, Toán 531
PSU01 Dãy chia hết Quy hoạch động, Toán 100
WORDFIND2 Trò chơi tìm chữ 2 Hash, Mức độ khó 25
WORDFIND Trò chơi tìm chữ Hash, Mức độ khó 38
HMD03 Công ti vận tải Quy hoạch động 19
LUNARNY Đi chơi Tết Mức độ khó, Tìm nhị phân 21
HMD02 Cây phả hệ Mức độ khó 15
HMD01 Hòa nhạc Ngăn xếp 111
MAIL Thư điện tử Quy hoạch động 33
CBGBINARY Đếm dãy nhị phân Mức độ khó 17
DT2 DT3 Mức độ khó 57
DT1 DT2 Mức độ khó 89
DT DT1 Mức độ dễ 401
RECLAND Rectangle Land Segment Tree 16
AIRCON Điều hòa không khí Mức độ dễ 192
CLASSY Giai cấp Mức độ dễ, Sắp xếp 28
VERVALUE Giá trị của đỉnh Đồ thị, Segment Tree 68
SUMCAL Tính tổng Toán 62
DISNUMBER Số phân biệt Quy hoạch động 36
LUCKYNUM Số may mắn Toán 202
DEMSO Đếm số Vét cạn 503
MINDROP Tính số thao tác ít nhất Vét cạn 861
DAYSO10 Hai dãy con Mức độ khó, Quy hoạch động 235
BUS2 Xe khách DFS và BFS, Đường đi ngắn nhất, Mức độ khó 227
ROADCBG Vượt qua đường Mức độ khó, Sắp xếp, Tìm nhị phân 18
1CHIEU Đường một chiều Mức độ dễ 271
DAYSO9 Dãy số Mức độ dễ 578
LTXAU Lũy thừa xâu Mức độ dễ 172
EXCHANGE Đổi tiền DFS và BFS 50
AGAR Agar.io Mức độ dễ 154
ONLYONECBG Kết thân Mức độ dễ 36
HALLOWEEN Đi chơi Halloween Mức độ dễ, Tìm nhị phân 68
TRACKCBG Trường đua Mức độ khó 25
NUMPASSCBG Mã khoá Toán 27
PI Đếm số nguyên tố Mức độ khó 228
PATROL2 Đi tuần kho (ACMVN 10-2015 D) Mức độ khó, Toán 15
RTREE Chiều cao cây (ACMVN 10-2015 J) Mức độ khó, Tham lam 49
ATTCBG Số hấp dẫn Mức độ dễ 59
VACCINE VACCINE Quy hoạch động 37
SCBG Dãy hoàn hảo Mức độ dễ 96
COBAN Một bài tập mức cơ bản Mức cơ bản 29
NGHICHTHE2 Đếm Cặp Nghịch Thế Binary Indexed Tree 15
DICE Đổ xúc xắc Mức độ khó, Quy hoạch động, Segment Tree 152
NGHICHTHE Đếm cặp nghịch thế Binary Indexed Tree 34
QN5 Tem nek Mức độ dễ 133
QN4 Tránh lụt ^^ Mức độ dễ 49
QN QN-Chính Phương Mức độ dễ 919
GAO Siêu nhân GAO Mức độ dễ, Toán 53
CHUSO2 Tìm chữ số Mức độ dễ, Toán 236
NAMNU Vòng tròn nam nữ Mức cơ bản 1138
POWER Số mũ Toán 220
STUDY Kế hoạch học tập Mức độ dễ, Quy hoạch động 433
TREASURE Đảo kho báu DFS và BFS, Mức độ khó, Quy hoạch động, Tìm nhị phân 170
TIMSO2 Tìm số Mức độ dễ, Tham lam, Toán 1279
VIETCHU Viết bằng chữ Mức độ dễ 146
TRUTIN Truyền tin Cây khung nhỏ nhất, Mức độ khó 82
HARA Dán hàng rào Đệ quy, Mức độ khó 219
RECT Hình chữ nhật Mức độ dễ 29
FIGHT Ngôi làng thượng võ Mức độ dễ, Toán, Trò chơi 163
STONE Trò chơi bốc đá Mức độ dễ, Trò chơi 144
LINES Đường thẳng cắt nhau Hình học, Mức độ dễ 857
CODEN Cột Đèn Mức cơ bản 1064
DAYSO8 Dãy số Mức độ dễ 77
Gian An Mức cơ bản, Mức độ dễ 648
TT TIENTE Quay lui 499
ROOT Rút gọn căn Mức độ khó, Toán 512
NEGATIVE Số phủ định Mức độ dễ 323
DIVIDE Chia quà Mức độ dễ, Quy hoạch động 65
GALLERY Triển lãm tranh Mức độ khó, Quy hoạch động 129
CPER Hoán vị Mức cơ bản 309
STRCMP So Sánh Xâu Con Mức độ dễ 30
KEOCO Kéo co Quy hoạch động 155
MOBI Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Mức độ dễ, Tìm nhị phân 635
SEMINAR Xếp lịch hội nghị Luồng cực đại (Maxflow), Tìm nhị phân 19
CHOSO Chọn số bằng nhau Mức độ dễ 399
FNUM Số cuối cùng Mức cơ bản 1540
CHAIN Nối chuỗi xích Mức độ dễ, Tham lam 432
ANTRA Ăn trắng Mức cơ bản 458
CARDS Thẻ bài Heap, Mức độ khó 236
BANK Xếp hàng gửi tiền Mức độ khó, Quy hoạch động 415
STRAGAIN Lại là chuỗi DFS và BFS, Mức độ khó 55
MEETING Lễ Meeting Mức độ khó, Vét cạn 20
ANTO An toàn giao thông (OLP 2011) Mức độ khó, Segment Tree 95
MAZE Mê cung DFS và BFS, Mức độ khó 38
HEXG Hexgame (OLP 2011) DFS và BFS, Mức độ khó 134
GROUP Chia nhóm Quy hoạch động 103
GEN GENOME (OLP 2010) Hash, Mức độ khó, Sắp xếp, Tìm nhị phân 97
MULTI Dấu trong đoạn Mức độ dễ 229
DETRU Đến trường (OLP 2010) Đường đi ngắn nhất, Mức độ khó, Quy hoạch động 141
TROXE Trông xe (OLP 2010) Mức cơ bản 1104
SOCCER Lịch thi đấu Mức độ khó, Quy hoạch động trạng thái 19
DAOTAO Đào tạo từ xa (OLP 2009) Mức độ khó, Tham lam 34
OPT Tùy chọn (OLP 2009) DFS và BFS, Mức độ khó, Quy hoạch động 27
SUMARR Tính tổng thôi mà Mức độ khó 102
TITO3 Lại tính tổng Mức độ khó 17
CH Chỉnh Hợp KL Mức cơ bản 259
CHAR Đếm ký tự Mức cơ bản 1524
HEXA Lục giác đều (OLP 2008) Hình học, Mức độ dễ 130
SEG Chia đoạn Mức độ dễ 307
MKC Mật khẩu Mức cơ bản 2543
EULER Tính hàm Toán 16
EASYSTR Một bài tập về xâu Mức độ dễ 16
ROMAN Số La Mã Mức cơ bản 1071
PLP Palindrome Mức độ dễ 19
ROBOT4 Robot tìm đường DFS và BFS, Mức độ khó 126
LIVETILE Windows Phone Live Tile Mức độ dễ 55
LCRLR Xử lý xâu Mức độ khó, Quy hoạch động 18
MXOR Tổng lớn nhất Mức độ khó, Toán 53
CHUSO Chữ số Mức độ dễ, Toán 175
DTPHU Diện tích phủ Mức độ khó 30
DAYSO7 Dãy số (OLP Không chuyên 2014) Mức độ khó, Quy hoạch động 245
ROBOT3 ROBOT (OLP Không chuyên 2013) Mức độ khó, Tham lam 119
XYZ Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) Mức độ dễ 220
TAPSO Tập số (OLP Không chuyên 2011) Mức độ dễ 189
SMACA Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) Mức độ khó 121
GOMIN Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) Mức độ dễ 193
SVOI Chuẩn bị SVOI (OLP Không chuyên 2010) Mức độ dễ 262
DAUGIA Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Mức cơ bản 1350
KEBA2 Kết bạn (OLP Không chuyên 2009) Mức độ khó 283
DAYSO6 Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Mức độ khó, Quy hoạch động 561
MOCO Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) Hình học, Mức độ khó 114
DAYSO4 Dãy số (OLP Không chuyên 2008) Mức độ dễ 171
FSTR Tính hàm Mức độ khó, Suffix Arrays 19
CUBICS Khối lập phương Mức độ dễ 83
COUNT COUNT Toán 19
DOANP2 Chiều dài phủ Mức độ dễ, Sắp xếp 847
PALI2 Tách chuỗi đối xứng Mức độ khó, Quy hoạch động 157
DOMINO2 Nối vòng Domino Đồ thị, Mức độ khó 31
DEMSO0 Đếm số không bên phải Mức cơ bản 1899
ZUMA Game Zuma Mức độ dễ 224
BASE Hệ cơ số Toán 30
INTSLE Giải hệ Mức độ dễ, Toán 111
GAMES Trò chơi xếp gạch Mức độ khó, Segment Tree 244
HIVU2 Đếm hình vuông Hình học, Mức độ khó 73
BIDA Đánh bida Mức độ dễ, Toán 94
TILE Chồng gạch Mức độ dễ, Sắp xếp, Tham lam 1815
BUBGAME Bubbies Game Mức độ khó 15
TABGAME Trò chơi với bảng số Mức độ khó 15
NGNGU Ngôn ngữ Mức độ dễ 137
MAMA Ma cũ ma mới Binary Indexed Tree, Mức độ khó 159
DAYNGO3 Dãy ngoặc 3 Binary Indexed Tree, Mức độ khó 55
HOANVI Hoán Vị Mức độ khó 32
HOBOI Hồ Bơi Mức độ dễ 148
CODE Chuyển Mã Mức độ dễ 295
HANA2 Hái nấm 2 (OLP 2008) Mức độ khó, Quy hoạch động trạng thái 217
ROBOT2 Robot và số nguyên tố Mức độ khó 68
DEMUOC Đếm ước Mức độ khó 43
TOUR Tham quan những cây cầu DFS và BFS, Mức độ khó 107
QUACAU Qua cầu Mức độ khó, Quy hoạch động, Tham lam 310
BARA Bánh rán Mức cơ bản 1637
STAIN Xóa vết bẩn Mức độ khó, Quy hoạch động trạng thái 31
MESSI Lionel Messi Mức độ khó, Toán 87
VIENBI Viên bi màu nhiệm Mức độ dễ 383
FIBO5 Fibonacci Mức độ khó, Toán 65
KAGARO Kangaroo đi thăm bạn Mức độ khó, Tham lam, Toán 547
LUCKYRE LUCKYRE Nhánh cận, P.pháp sinh, Sắp xếp, Tìm nhị phân 37
RECT2 Hình chữ nhật 2 Hình học, Mức độ dễ 471
FINDNUM FINDNUM Mức độ khó 38
BODEN Dãy bóng đèn Mức độ khó, Segment Tree (IT) 71
PATROL Đi tuần DFS và BFS, Mức độ khó 39
DOMINO Ráp domino Mức độ khó, Quy hoạch động 136
GIFT Quà Sinh Nhật Mức độ khó 26
FOOL Cá tháng tư 25
QHDCB Quy hoạch động Mức độ dễ 32
SVALUE Siêu giá trị Mức độ khó 92
CARO Cờ caro Mức độ dễ 417
MARIO3 Mario nhảy cột Mức độ khó, Quy hoạch động 537
BONE Bỏng nếp Mức độ khó, Vét cạn 74
HOCA Hồ cá DFS và BFS, Mức độ khó 34
DAYNGO2 Dãy ngoặc 2 Mức độ khó, Segment Tree (IT) 285
GCHUOI Ghép chuỗi Mức độ dễ 470
UOCLE Ước lẻ Mức độ dễ 557
QUPO Quân Pháo cờ Tướng Mức cơ bản 202
SUMTREE Tổng trên cây DFS và BFS, Mức độ khó, Quy hoạch động 107
CBOX Hộp đựng tiền Mức độ khó, Sắp xếp 206
SUDO Sudoku Mức độ khó, Nhánh cận, Vét cạn 139
TAHO2 Tặng hoa 8/3 Tìm nhị phân, Mức độ khó, P.pháp sinh 116
GTHH Giá trị hoàn hảo Quy hoạch động, Mức độ khó 109
RANDOM Sinh số Sắp xếp, Mức độ khó 115
NGTO5 Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Mức độ dễ, Toán 535
NGTO4 Tổng nguyên tố Mức cơ bản 900
WRITER Robot đánh chữ Mức cơ bản 478
TIMSO Tìm số Mức độ khó, Toán 45
QUTO Quân Tốt cờ tướng Mức cơ bản 386
CONVEX Hình giả lồi Mức độ dễ 29
LIXI Lì xì Mức độ dễ, Sắp xếp, Tham lam 684
THIDAU Kế hoạch thi đấu Quy hoạch động, Mức độ khó 853
LIGHT Tắt đèn Mức độ khó, Vét cạn 121
CHIA Chia hết Mức độ dễ 204
QUATU2 Quân tượng đi lạc Mức cơ bản 323
TIGU Tiền gửi ngân hàng Mức cơ bản 1658
BNHAN2 Bảng nhân 2 Tìm nhị phân, Mức độ khó 143
BNHAN Bảng nhân Sắp xếp, Mức độ dễ 933
LUTH2 Lũy thừa 2 Mức độ khó, Toán 65
LAGA2 Lát gạch 2 Đệ quy, Mức độ khó 37
TIMK Tìm số Mức độ khó, Toán 77
XOAYDT Xoay đường tròn (Codeforce 287B) Mức độ dễ 103
ACM ACM Mức độ dễ 337
ANDARR Phép AND trên mảng Toán 61
DAYSO3 Trò chơi với dãy số Mức độ khó, Toán 110
PTSO3 Phân tích số 3 Toán 70
GITHU2 Giai thừa Mức độ khó, Toán 109
CANDY Kẹo ba màu Quy hoạch động, Mức độ khó 20
USCLN3 Ước số chung lớn nhất 3 Mức độ khó, Toán 131
XOR3 Phép XOR 3 Mức độ khó, Toán 66
XOR2 Phép XOR 2 Mức độ khó, Toán 102
XOR1 Phép XOR 1 Mức độ dễ, Toán 317
KSAN Khách sạn Heap, Mức độ dễ, Sắp xếp 270
NUMLAND Numberland Mức độ khó, RMQ, Cha chung gần nhất (LCA) 89
KIVU2 Khiêu vũ 2 Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 266
TBAN Tình bạn Mức độ khó, Toán 55
DOANP Đoạn phủ Sắp xếp, Mức độ khó 145
RACE Đường đua kì lạ Mức độ dễ 75
COVUA3 Bàn cờ vua 3 Toán 52
OKHOA2 Ổ khóa 2 Mức độ khó, Toán 50
KTTRU Kiểm tra trùng Mức độ dễ 540
NHOM Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 364
CCAY Chặt cây (Jakarta 2014 - E) Mức độ khó, Union-Find Disjoint Set 73
FACTGAME Factor Game Mức độ khó, Trò chơi, Toán 32
TROSUA Trộm sữa Mức độ dễ, Toán 56
APGP Cấp số cộng - Cấp số nhân Mức độ dễ, Toán 700
OKHOA Ổ khóa Mức độ dễ, Toán 308
CITY2 Thành phố (bản khó) Mức độ khó 88
CITY1 Thành phố (bản dễ) Mức độ dễ 127
BOOL Biểu thức Boolean Mức độ khó, Quy hoạch động 19
TITO2 Tính tổng 2 (OLP Không Chuyên 2014) Mức độ khó, Toán 309
MARIO2 Mario giải cứu công chúa 2 Mức độ khó, Heap, Đường đi ngắn nhất 202
HASA Hàn cây sắt Mức độ khó, Heap 228
NGUYEN Điểm nguyên Mức độ dễ 73
MARIO Mario giải cứu công chúa (bản dễ) Mức độ khó, Đường đi ngắn nhất 223
OQUAN Ô ăn quan Mức độ dễ 258
QUATU Quân tượng Mức độ khó 45
PIKA Pikachu DFS và BFS, Mức độ khó 82
NAUAN Thi nấu ăn Mức độ dễ, Tìm nhị phân 1038
VASU Vắt sữa bò Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 1856
2048 Trò chơi 2048 Mức độ dễ 215
KUMAB Khuyến mãi bia Mức cơ bản 2474
BABE Số bạn bè Mức cơ bản 2776
MINR Số nhỏ nhất trong dãy con Mức độ khó, Segment Tree (IT), RMQ 537
NOEL Cây thông Noel Mức độ dễ 191
BITHU Chiều cao cây biểu thức Mức độ khó, Cây nhị phân, Ngăn xếp 91
SHOP Cửa hàng bá đạo Mức độ khó 110
CHOCO Chocolate Mức độ khó, Trò chơi, Toán 396
FIBO4 Fibonaci Mức độ dễ 1213
FIBO3 Fibonaci Mức độ khó, Toán 246
FIBO2 Fibonaci Mức độ khó, Toán 295
HUFF Mã nén Huffman Cây nhị phân, Mức độ khó 27
TRUHAU Trung tố, Hậu tố Mức độ khó, Ngăn xếp 92
HAUTO Biểu thức hậu tố Mức độ dễ, Ngăn xếp 312
LUTH Lũy thừa Đệ quy, Mức độ dễ 1507
KEBA Kết bạn Mức độ khó, D.sách liên kết 104
DISC0 Đĩa nhạc (dễ) Mức độ dễ 332
DISC3 Đĩa nhạc 3 Binary Indexed Tree, Mức độ khó 186
DISC2 Đĩa nhạc 2 Mức độ khó, D.sách liên kết 130
DISC Đĩa nhạc Mức độ khó, D.sách liên kết 215
TAHO Tặng hoa 20/11 Tham lam, Mức độ dễ 444
CATU2 Cái túi 2 Quy hoạch động, Mức độ khó 861
CATU Cái túi Mức độ khó, Quay lui, Nhánh cận 919
NGTHE2 Dãy nghịch thế 2 Binary Indexed Tree, Mức độ khó 237
NGTHE Dãy nghịch thế (VOJ) Binary Indexed Tree, Mức độ khó 351
SXHEAP Sắp xếp vun đống Cây nhị phân, Heap, Mức độ khó, Sắp xếp 153
SXTRON Sắp xếp trộn Mức độ dễ, Sắp xếp 504
SXNHANH Sắp xếp nhanh Sắp xếp, Mức độ dễ 635
SXCHEN Sắp xếp chèn Sắp xếp, Mức độ dễ 380
SXCHON Sắp xếp chọn Sắp xếp, Mức độ dễ 589
SXLOI Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Mức độ dễ 167
DAYNGO Dãy ngoặc đúng Mức độ khó, Quay lui, Nhánh cận 647
AMPHO Âm phổ Mức độ dễ 1055
HIPHA Hình phạt Mức cơ bản 2802
HANOI Tháp Hà Nội Đệ quy, Mức độ dễ 394
DIKI Sân điền kinh Tìm nhị phân, Mức độ dễ 1669
THUHO Thu hoạch táo Tham lam, Mức độ dễ 663
TRAU Trâu và cỏ Mức cơ bản 1172
GAGI Gấp giấy Mức cơ bản 2592
DUHA Du hành (ACMVN 10-2014 I) Mức độ khó, Quy hoạch động 61
PENCIL Bút chì (ACMVN 10-2014 H) Mức độ khó, Toán 16
ATMW Rút tiền ATM (ACMVN 10-2014 C) Mức độ khó, Tham lam 73
CHABA Hộp châu báu (ACMVN 10-2014 D) Mức độ khó 40
SUM SUM (ACMVN 10-2014 B) Mức độ khó 108
STOCK Chợ chứng khoán (ACMVN 10-2014 A) Mức độ dễ 286
DAYSO2 Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Quy hoạch động, Mức độ khó 661
GIDA Giao đấu (OLP 2014) Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 1085
DAYSO Dãy số (OLPCĐ 2014) Mức độ dễ 454
TITO Tính tổng (OLPCĐ 2014) Mức độ dễ, Toán 1457
PYTHA Pythagoras Mức độ khó, Toán 89
SNAIL Con ốc sên Mức độ dễ 1024
GRAVI Trọng lực Mức độ dễ 318
SMAMA Số may mắn Mức độ khó 165
PERMS2 Liệt kê hoán vị từ Mức độ khó, P.pháp sinh 299
GACHO Gà và chó Mức cơ bản 2340
QUEEN Tám hậu Mức độ khó, Quay lui 317
KNARY Liệt kê chuỗi k-phân Mức độ dễ, Quay lui, P.pháp sinh 1158
PERMS Liệt kê chuỗi hoán vị Mức độ dễ, Quay lui, P.pháp sinh 1309
LINE3 Trò chơi Line 3 DFS và BFS 152
LINE2 Trò chơi Line 2 Mức độ khó, Quay lui 298
HOHA2 Số hoàn hảo 2 Mức độ dễ, Toán 1832
LINE Trò chơi Line Mức độ dễ, Quay lui 841
HOHA Số hoàn hảo Mức cơ bản 3946
DOXA Đổ xăng Tham lam, Mức độ dễ 929
THAMAY Thang máy (Codeforces) Tham lam, Mức độ dễ 426
BINAS Liệt kê chuỗi nhị phân Mức độ dễ, Quay lui, P.pháp sinh 1904
COVUA2 Bàn cờ vua 2 Mức độ dễ 440
COVUA Bàn cờ vua Mức cơ bản 2032
MARS Bản đồ Sao Hỏa Quy hoạch động, Mức độ khó 252
BINA Biễu diễn nhị phân Mức cơ bản 2145
NGAY Ngày tiếp theo Mức độ dễ 521
DETU Đếm từ Mức cơ bản 1773
SODEP Số đẹp Mức cơ bản 3021
GITHU Tính giai thừa Mức cơ bản 3158
GHVU Ghép hình vuông Mức độ khó 64
KIVU Khiêu vũ Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 1181
BUS Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Mức độ dễ 160
BASU Bắn súng Mức độ dễ 225
CEASA Mã hóa Ceasar Mức độ dễ 743
DOHO Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Mức cơ bản 2155
VTAY2 Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Mức độ khó 218
MAHO Gửi thư (OLPCĐ 2008) Mức cơ bản 1922
USCLN2 Ước số chung lớn nhất 2 Mức độ dễ 2074
PHASO3 Phân số 3 Mức độ khó 54
PHASO2 Phân số 2 Mức độ khó 71
HIVU Hình vuông Mức độ dễ 169
PTSO2 Phân tích số 2 Mức độ khó 397
PTSO Phân tích số Mức độ dễ 1203
USCLN Ước số chung lớn nhất Mức cơ bản 3477
LAGA Lát gạch Quy hoạch động, Mức độ khó 305
DACO Dãy con tăng dài nhất Quy hoạch động, Mức độ khó 1168
DAVA Đào vàng Quy hoạch động, Mức độ khó 788
HCN Hình chữ nhật (VOJ) Quy hoạch động, Mức độ khó 242
SABO Sắp bò Quy hoạch động, Mức độ khó 505
HISO Hiệu số Quy hoạch động, Mức độ dễ 2063
DASO Dãy số Fibonacci (OLPCĐ 2013) Mức độ dễ 701
DABI Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Mức độ dễ 2329
MABA2 Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) Mức độ khó 63
MABA Giải phóng mặt bằng Mức độ dễ 84
XOSO Xóa số (OLPCĐ 2012) Mức độ dễ 622
KUMA Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Mức cơ bản 1688
TIVI2 Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Sắp xếp, Tìm nhị phân, Mức độ khó 536
TIVI Truyền hình Mức độ dễ 276
LUTA Luyện tập (OLPCĐ 2011) Sắp xếp, Mức độ dễ 741
ROBOT Robot (OLPCĐ 2011) Mức độ dễ 288
TREE Cây NP tìm kiếm (ACMVN 9-2014) Đệ quy, Mức độ khó 21
PHASO Phân số (ACMVN 9-2014) Mức độ khó, Toán 74
SODA Số đặc biệt (ACMVN 9-2014) Mức độ khó 46
SUKHO Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Quy hoạch động, Mức độ khó 334
AOGI Ảo giác (ACMVN 9-2014) Mức độ khó 84
NGTO3 Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) Mức độ khó 169
KSMA K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) Mức độ khó 147
LUDI Lưu diễn Sắp xếp, Mức độ khó 357
HANA Hái nấm Mức độ khó, Quay lui 208
OCSE Ốc sên ăn rau Mức độ dễ, Quay lui 957
BITS Số bít khác nhau Mức độ dễ 772
BUBE Búp bê gỗ Mức độ khó, Sắp xếp, Tham lam 460
BINS Binary Instructions Mức độ dễ 139
LADA Lấn đảo Tìm nhị phân, Mức độ khó 121
NGTO2 Số nguyên tố 2 Mức độ khó 750
NGTO Số nguyên tố Mức cơ bản 3298
TRDE Trám đen (OLP 2013) Mức độ khó, Toán 220
GIEN Gien màu da Mức độ khó, Quay lui 274
PALI Số Palindrome Mức cơ bản 2208
DATA Dãy tăng Mức độ khó 324
NHGA Nhà gần nhất Mức độ dễ, Sắp xếp 1882
CASO Cặp số bằng nhau Sắp xếp, Mức độ khó 1557
ALBO Alice và Bob Mức độ dễ, Trò chơi 447
BACO2 Bàn cờ 2 Mức độ khó 152
VOXO Vòng xoắn Mức độ dễ 187
PLOI Phạm lỗi Mức độ dễ 936
CLOA Thành Cổ Loa Mức độ dễ 409
ZIZA Zig Zag Mức độ dễ 299
PASC Tam giác Pascal Mức độ dễ 1376
FIBO Số fibonacy Mức cơ bản 3193
KCUO Viên kim cương Mức độ dễ 1029
TGVU Tam giác vuông Mức cơ bản 3579
COVI Công viên Mức độ dễ 424
BACO Bàn cờ Mức độ dễ 743
CDIE Cắm điện Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 1465
CQUA Chia quà Mức độ dễ 2554
VTAY Vòng tay Mức cơ bản 3139
TONG Tổng A + B Mức cơ bản 4788
Back to Top