Xem theo dạng bài
Danh sách bài tập
Tên bài tập Dạng bài Số giải được
MULBIG A MŨ B BIGNUM, Mức độ rất khó 11
J4F Dia da Mentira 45
TONGMANG Tính tổng mảng Mức cơ bản, Mức độ dễ, Mức độ khó, Mức độ rất khó, Tham lam 185
WORDGAME WORDGAME đề thi, DFS và BFS, Đường đi ngắn nhất, Mức độ khó, Quy hoạch động trạng thái 5
xaufibo Xâu Fibonacci Đệ quy, đề thi, Mức độ khó, Quy hoạch động 153
XEPLICH xếp lịch đề thi, Mức cơ bản, Quy hoạch động 157
DULICH đi du lịch đề thi, DFS và BFS, Đồ thị, Đường đi ngắn nhất, Mức độ khó 49
demday đếm dãy đề thi, Mức cơ bản 144
PIANO sơn phím Đồ thị, Mức độ rất khó 25
PRIMEPOWER Mũ nguyên tố Constructive Algorithm, Mức cơ bản 83
BEAUTRI Tam giác đẹp Hình học, Mức cơ bản 55
CANDY2 Chia kẹo 2 Mức độ khó, Toán 45
CANDY1 Chia kẹo 1 Mức cơ bản, Toán 129
SMINROAD Đường đi trọng số nhỏ nhất Mức cơ bản, Union-Find Disjoint Set 97
DISTTREE Khoảng cách trong cây Quy hoạch động trên Cây 134
PREPRODUCT Tích Tiền Tố Mức cơ bản 42
P2GRP Tổng các đường đi ngắn nhất Mức độ dễ 64
GCDFIB Ước chung lớn nhất của dãy fibonacci Toán 56
EQUATION2 Phương trình Mức độ rất khó, Quy hoạch động 45
EQUATION1 Phương trình Mức độ khó, Quy hoạch động 26
QUEUE Xếp hàng Sắp xếp 533
EXP Biểu thức Quay lui, Quy hoạch động 25
LAMP Đèn màu Toán 77
SUMINT Tổng nguyên Toán 314
CHNREST Chinese restaurant Đệ quy, Nhánh cận, Quay lui, Quy hoạch động 71
UAV 30-4-11-2016 Bài 3 Mức độ khó, Tham lam 57
COLOUR Tô màu Đồ thị 68
BUILDROAD Xây dựng đường đua Luồng cực đại (Maxflow), Cặp ghép 22
BALLGMTWO Trò chơi với những viên bi 2 Toán 24
WWCITY Thành phố WW DFS và BFS, Đồ thị, Toán 59
SCHOOLWAY Đường đến trường DFS và BFS, Đồ thị 42
BALLGAME Trò chơi với những viên bi Quy hoạch động trạng thái, Toán 93
DISTANCE Khoảng cách 2 Đồ thị, Toán 150
EZSORT Sắp xếp là chuyện nhỏ! Mức độ dễ 843
MERGENUM Ghép số Mức độ dễ, Quay lui 740
SEQ198 SEQ198 - VOI 2016 Quy hoạch động 109
SN Làm việc song song Luồng cực đại (Maxflow), Cặp ghép, Tìm nhị phân 52
SPIRAL Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) DFS và BFS 216
SUMGCD SUMGCD Mức độ khó, Toán 53
CoTreeGame Colored Tree Game 21
Lucky Game Lucky Game 21
Candies Candies 26
TutOnEqua Tutoring on equations 70
CANAL Canal 47
TETRIS Tetris 76
CNTPALIN Đếm số Palindrome 65
EZ1 EZ AF 1 19
CPASS Mật khẩu máy tính 82
OV Bảng ô vuông 34
HC Hồ nước 153
DIFFERENCE DIFFERENCE Mức độ khó 32
TRANSINFO Truyền thông tin DFS và BFS, Đồ thị 76
CALNUM Đếm số Quy hoạch động 83
CALTEAM Tính số lượng team Heap 65
MAXXOR Giá trị lớn nhất Trie 279
EDITPIC Chỉnh sửa ảnh Vét cạn 127
COUNTNUM Số lượng số Vét cạn 1679
CANSU CÁN SỰ Nhánh cận 18
DS ebola DFS và BFS 864
QT Quân Tượng DFS và BFS 205
BW Nối điểm DFS và BFS 366
EZ0 EZ AF Toán 20
SumTable Tổng trên bảng số Binary Indexed Tree 2D, Mức độ khó 143
MiMaTable Min max trên bảng số Mức độ khó, Segment Tree 2D 48
PL Đường đi ngắn nhất DFS và BFS 67
Chenhlech Chênh lệch Mức độ khó, Tìm nhị phân 395
Xauduynhat Xâu duy nhất Mức độ dễ 1063
Chialaydu Chia lấy dư Mức độ dễ 2042
Khieuvu3 Khiêu vũ 3 Mức độ dễ, Tìm nhị phân 1706
CapdoiHH Cặp đôi hoàn hảo Binary Indexed Tree, DFS và BFS, Mức độ khó 125
AnBuffet Ăn buffet Mức độ khó, Quay lui, Segment Tree, Tìm nhị phân 116
Capxach Cặp xách Mức độ dễ, Quy hoạch động 958
EZFORMULA Tính toán đơn giản Mức cơ bản 228
VERSUSGAME Trò chơi đối kháng Mức độ dễ, Quy hoạch động 332
LCSUB2 Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 Mức độ dễ 97
ZEROPATH Phân tích số DFS và BFS 655
HAMAR Hàm số Mức cơ bản, Quy hoạch động 89
AGEGAME Trò chơi đoán tuổi Mức độ khó, Toán 21
DYNASTIES Các triều đại cổ Mức độ khó 17
PRIMEPW Lũy thừa số nguyên tố Mức độ khó, Toán 29
ROBOT5 Robot đi tuần Mức độ dễ, Toán 487
LCSUB Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Mức độ khó, Quy hoạch động 359
CIRCLENUM Số vòng Mức độ khó, Toán 270
ALARM Đồng hồ báo thức Mức độ dễ 851
EXACT Cân đúng Mức độ khó 18
FINDTEXT Trò chơi tìm chữ 3 Hash, KMP, Z Function, Mức độ khó 131
IO Hàng đợi với độ ưu tiên Heap 203
CNHOM Chia Nhóm Đồ thị 25
CHUTIEU Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Mức độ dễ, Quy hoạch động 80
QUANMA Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Mức cơ bản 387
TAITRONG Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Đồ thị, Mức độ dễ 369
KGMEQNUM Phép biến đổi Mức độ khó, Quy hoạch động trạng thái, Tham lam 17
SAGAIN Lại là xâu Mức cơ bản 38
VDSEQ04 Giá trị trung bình Mức độ khó 80
VDSEQ03 Doanh thu công ty Mức độ khó 168
VDSEQ02 Dãy số chia hết Mức độ dễ 585
VDSEQ01 Trò chơi với dãy số Mức độ dễ 524
NUMFINAL1 Lại là chữ số tận cùng Mức độ dễ, Toán 401
NUMFINAL Chữ số tận cùng Mức độ dễ, Toán 2103
HELLO Xin chào Mức độ dễ 1542
VD2016BT1 Robot gõ tắt Mức độ khó 18
TAXI Taxi Mức độ dễ 779
KGMSOCKETS Mạng lưới điện Mức độ khó, Quy hoạch động 23
RTRIANGLE Tam giác vuông cân Hình học, Mức độ dễ, Toán 1532
AMESSAGE Tín hiệu ngoài hành tinh Mức độ khó, Trie 75
TABLE Bàn tiệc tất niên Hình học, Mức độ dễ, Toán 280
BANHCHUNG Nấu bánh chưng Mức độ dễ, Quy hoạch động 1240
ALPHANUM Chỉ số Alpha Mức độ khó 18
HFAMOUS Người nổi tiếng Đồ thị, Mức độ khó, Ngăn xếp 136
KIENTRUCCO Kiến trúc cổ Mức độ khó 25
TAOQUAN Táo quân Mức độ dễ 902
CSTRING Xâu chung Mức độ dễ, Toán 59
HOMEWORK Bài tập ngày Tết Mức độ dễ, Toán 551
PSU01 Dãy chia hết Quy hoạch động, Toán 105
WORDFIND2 Trò chơi tìm chữ 2 Hash, Mức độ khó 28
WORDFIND Trò chơi tìm chữ Hash, Mức độ khó 42
HMD03 Công ti vận tải Quy hoạch động 20
LUNARNY Đi chơi Tết Mức độ khó, Tìm nhị phân 22
HMD02 Cây phả hệ Mức độ khó 16
HMD01 Hòa nhạc Ngăn xếp 115
MAIL Thư điện tử Quy hoạch động 37
CBGBINARY Đếm dãy nhị phân Mức độ khó 19
DT2 DT3 Mức độ khó 58
DT1 DT2 Mức độ khó 90
DT DT1 Mức độ dễ 414
RECLAND Rectangle Land Segment Tree 17
AIRCON Điều hòa không khí Mức độ dễ 201
CLASSY Giai cấp Mức độ dễ, Sắp xếp 31
VERVALUE Giá trị của đỉnh Đồ thị, Segment Tree 70
SUMCAL Tính tổng Toán 64
DISNUMBER Số phân biệt Quy hoạch động 39
LUCKYNUM Số may mắn Toán 206
DEMSO Đếm số Vét cạn 514
MINDROP Tính số thao tác ít nhất Vét cạn 885
DAYSO10 Hai dãy con Mức độ khó, Quy hoạch động 244
BUS2 Xe khách DFS và BFS, Đường đi ngắn nhất, Mức độ khó 244
ROADCBG Vượt qua đường Mức độ khó, Sắp xếp, Tìm nhị phân 19
1CHIEU Đường một chiều Mức độ dễ 276
DAYSO9 Dãy số Mức độ dễ 598
LTXAU Lũy thừa xâu Mức độ dễ 174
EXCHANGE Đổi tiền DFS và BFS 52
AGAR Agar.io Mức độ dễ 156
ONLYONECBG Kết thân Mức độ dễ 38
HALLOWEEN Đi chơi Halloween Mức độ dễ, Tìm nhị phân 69
TRACKCBG Trường đua Mức độ khó 26
NUMPASSCBG Mã khoá Toán 29
PI Đếm số nguyên tố Mức độ khó 258
PATROL2 Đi tuần kho (ACMVN 10-2015 D) Mức độ khó, Toán 16
RTREE Chiều cao cây (ACMVN 10-2015 J) Mức độ khó, Tham lam 50
ATTCBG Số hấp dẫn Mức độ dễ 62
VACCINE VACCINE Quy hoạch động 39
SCBG Dãy hoàn hảo Mức độ dễ 98
COBAN Một bài tập mức cơ bản Mức cơ bản 30
NGHICHTHE2 Đếm Cặp Nghịch Thế Binary Indexed Tree 16
DICE Đổ xúc xắc Mức độ khó, Quy hoạch động, Segment Tree 167
NGHICHTHE Đếm cặp nghịch thế Binary Indexed Tree 35
QN5 Tem nek Mức độ dễ 133
QN4 Tránh lụt ^^ Mức độ dễ 50
QN QN-Chính Phương Mức độ dễ 941
GAO Siêu nhân GAO Mức độ dễ, Toán 54
CHUSO2 Tìm chữ số Mức độ dễ, Toán 242
NAMNU Vòng tròn nam nữ Mức cơ bản 1178
POWER Số mũ Toán 220
STUDY Kế hoạch học tập Mức độ dễ, Quy hoạch động 451
TREASURE Đảo kho báu DFS và BFS, Mức độ khó, Quy hoạch động, Tìm nhị phân 182
TIMSO2 Tìm số Mức độ dễ, Tham lam, Toán 1334
VIETCHU Viết bằng chữ Mức độ dễ 148
TRUTIN Truyền tin Cây khung nhỏ nhất, Mức độ khó 84
HARA Dán hàng rào Đệ quy, Mức độ khó 225
RECT Hình chữ nhật Mức độ dễ 30
FIGHT Ngôi làng thượng võ Mức độ dễ, Toán, Trò chơi 183
STONE Trò chơi bốc đá Mức độ dễ, Trò chơi 148
LINES Đường thẳng cắt nhau Hình học, Mức độ dễ 874
CODEN Cột Đèn Mức cơ bản 1106
DAYSO8 Dãy số Mức độ dễ 82
Gian An Mức cơ bản, Mức độ dễ 668
TT TIENTE Quay lui 512
ROOT Rút gọn căn Mức độ khó, Toán 531
NEGATIVE Số phủ định Mức độ dễ 328
DIVIDE Chia quà Mức độ dễ, Quy hoạch động 66
GALLERY Triển lãm tranh Mức độ khó, Quy hoạch động 135
CPER Hoán vị Mức cơ bản 315
STRCMP So Sánh Xâu Con Mức độ dễ 31
KEOCO Kéo co Quy hoạch động 167
MOBI Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Mức độ dễ, Tìm nhị phân 649
SEMINAR Xếp lịch hội nghị Luồng cực đại (Maxflow), Tìm nhị phân 20
CHOSO Chọn số bằng nhau Mức độ dễ 412
FNUM Số cuối cùng Mức cơ bản 1598
CHAIN Nối chuỗi xích Mức độ dễ, Tham lam 455
ANTRA Ăn trắng Mức cơ bản 464
CARDS Thẻ bài Heap, Mức độ khó 241
BANK Xếp hàng gửi tiền Mức độ khó, Quy hoạch động 440
STRAGAIN Lại là chuỗi DFS và BFS, Mức độ khó 58
MEETING Lễ Meeting Mức độ khó, Vét cạn 22
ANTO An toàn giao thông (OLP 2011) Mức độ khó, Segment Tree 98
MAZE Mê cung DFS và BFS, Mức độ khó 39
HEXG Hexgame (OLP 2011) DFS và BFS, Mức độ khó 138
GROUP Chia nhóm Quy hoạch động 106
GEN GENOME (OLP 2010) Hash, Mức độ khó, Sắp xếp, Tìm nhị phân 100
MULTI Dấu trong đoạn Mức độ dễ 234
DETRU Đến trường (OLP 2010) Đường đi ngắn nhất, Mức độ khó, Quy hoạch động 150
TROXE Trông xe (OLP 2010) Mức cơ bản 1132
SOCCER Lịch thi đấu Mức độ khó, Quy hoạch động trạng thái 20
DAOTAO Đào tạo từ xa (OLP 2009) Mức độ khó, Tham lam 36
OPT Tùy chọn (OLP 2009) DFS và BFS, Mức độ khó, Quy hoạch động 28
SUMARR Tính tổng thôi mà Mức độ khó 107
TITO3 Lại tính tổng Mức độ khó 18
CH Chỉnh Hợp KL Mức cơ bản 264
CHAR Đếm ký tự Mức cơ bản 1571
HEXA Lục giác đều (OLP 2008) Hình học, Mức độ dễ 132
SEG Chia đoạn Mức độ dễ 321
MKC Mật khẩu Mức cơ bản 2647
EULER Tính hàm Toán 17
EASYSTR Một bài tập về xâu Mức độ dễ 17
ROMAN Số La Mã Mức cơ bản 1094
PLP Palindrome Mức độ dễ 21
ROBOT4 Robot tìm đường DFS và BFS, Mức độ khó 128
LIVETILE Windows Phone Live Tile Mức độ dễ 55
LCRLR Xử lý xâu Mức độ khó, Quy hoạch động 19
MXOR Tổng lớn nhất Mức độ khó, Toán 54
CHUSO Chữ số Mức độ dễ, Toán 178
DTPHU Diện tích phủ Mức độ khó 32
DAYSO7 Dãy số (OLP Không chuyên 2014) Mức độ khó, Quy hoạch động 257
ROBOT3 ROBOT (OLP Không chuyên 2013) Mức độ khó, Tham lam 123
XYZ Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) Mức độ dễ 227
TAPSO Tập số (OLP Không chuyên 2011) Mức độ dễ 192
SMACA Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) Mức độ khó 124
GOMIN Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) Mức độ dễ 210
SVOI Chuẩn bị SVOI (OLP Không chuyên 2010) Mức độ dễ 271
DAUGIA Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Mức cơ bản 1404
KEBA2 Kết bạn (OLP Không chuyên 2009) Mức độ khó 287
DAYSO6 Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Mức độ khó, Quy hoạch động 590
MOCO Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) Hình học, Mức độ khó 116
DAYSO4 Dãy số (OLP Không chuyên 2008) Mức độ dễ 180
FSTR Tính hàm Mức độ khó, Suffix Arrays 20
CUBICS Khối lập phương Mức độ dễ 85
COUNT COUNT Toán 20
DOANP2 Chiều dài phủ Mức độ dễ, Sắp xếp 873
PALI2 Tách chuỗi đối xứng Mức độ khó, Quy hoạch động 164
DOMINO2 Nối vòng Domino Đồ thị, Mức độ khó 34
DEMSO0 Đếm số không bên phải Mức cơ bản 1952
ZUMA Game Zuma Mức độ dễ 230
BASE Hệ cơ số Toán 31
INTSLE Giải hệ Mức độ dễ, Toán 111
GAMES Trò chơi xếp gạch Mức độ khó, Segment Tree 259
HIVU2 Đếm hình vuông Hình học, Mức độ khó 74
BIDA Đánh bida Mức độ dễ, Toán 97
TILE Chồng gạch Mức độ dễ, Sắp xếp, Tham lam 1925
BUBGAME Bubbies Game Mức độ khó 16
TABGAME Trò chơi với bảng số Mức độ khó 16
NGNGU Ngôn ngữ Mức độ dễ 142
MAMA Ma cũ ma mới Binary Indexed Tree, Mức độ khó 169
DAYNGO3 Dãy ngoặc 3 Binary Indexed Tree, Mức độ khó 58
HOANVI Hoán Vị Mức độ khó 34
HOBOI Hồ Bơi Mức độ dễ 153
CODE Chuyển Mã Mức độ dễ 302
HANA2 Hái nấm 2 (OLP 2008) Mức độ khó, Quy hoạch động trạng thái 232
ROBOT2 Robot và số nguyên tố Mức độ khó 69
DEMUOC Đếm ước Mức độ khó 45
TOUR Tham quan những cây cầu DFS và BFS, Mức độ khó 109
QUACAU Qua cầu Mức độ khó, Quy hoạch động, Tham lam 323
BARA Bánh rán Mức cơ bản 1695
STAIN Xóa vết bẩn Mức độ khó, Quy hoạch động trạng thái 31
MESSI Lionel Messi Mức độ khó, Toán 86
VIENBI Viên bi màu nhiệm Mức độ dễ 394
FIBO5 Fibonacci Mức độ khó, Toán 65
KAGARO Kangaroo đi thăm bạn Mức độ khó, Tham lam, Toán 606
LUCKYRE LUCKYRE Nhánh cận, P.pháp sinh, Sắp xếp, Tìm nhị phân 38
RECT2 Hình chữ nhật 2 Hình học, Mức độ dễ 478
FINDNUM FINDNUM Mức độ khó 38
BODEN Dãy bóng đèn Mức độ khó, Segment Tree (IT) 73
PATROL Đi tuần DFS và BFS, Mức độ khó 39
DOMINO Ráp domino Mức độ khó, Quy hoạch động 146
GIFT Quà Sinh Nhật Mức độ khó 27
FOOL Cá tháng tư 26
QHDCB Quy hoạch động Mức độ dễ 33
SVALUE Siêu giá trị Mức độ khó 93
CARO Cờ caro Mức độ dễ 424
MARIO3 Mario nhảy cột Mức độ khó, Quy hoạch động 566
BONE Bỏng nếp Mức độ khó, Vét cạn 74
HOCA Hồ cá DFS và BFS, Mức độ khó 34
DAYNGO2 Dãy ngoặc 2 Mức độ khó, Segment Tree (IT) 309
GCHUOI Ghép chuỗi Mức độ dễ 482
UOCLE Ước lẻ Mức độ dễ 571
QUPO Quân Pháo cờ Tướng Mức cơ bản 206
SUMTREE Tổng trên cây DFS và BFS, Mức độ khó, Quy hoạch động 109
CBOX Hộp đựng tiền Mức độ khó, Sắp xếp 211
SUDO Sudoku Mức độ khó, Nhánh cận, Vét cạn 142
TAHO2 Tặng hoa 8/3 Tìm nhị phân, Mức độ khó, P.pháp sinh 116
GTHH Giá trị hoàn hảo Quy hoạch động, Mức độ khó 115
RANDOM Sinh số Sắp xếp, Mức độ khó 116
NGTO5 Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Mức độ dễ, Toán 550
NGTO4 Tổng nguyên tố Mức cơ bản 924
WRITER Robot đánh chữ Mức cơ bản 490
TIMSO Tìm số Mức độ khó, Toán 48
QUTO Quân Tốt cờ tướng Mức cơ bản 394
CONVEX Hình giả lồi Mức độ dễ 31
LIXI Lì xì Mức độ dễ, Sắp xếp, Tham lam 723
THIDAU Kế hoạch thi đấu Quy hoạch động, Mức độ khó 891
LIGHT Tắt đèn Mức độ khó, Vét cạn 122
CHIA Chia hết Mức độ dễ 205
QUATU2 Quân tượng đi lạc Mức cơ bản 328
TIGU Tiền gửi ngân hàng Mức cơ bản 1718
BNHAN2 Bảng nhân 2 Tìm nhị phân, Mức độ khó 150
BNHAN Bảng nhân Sắp xếp, Mức độ dễ 955
LUTH2 Lũy thừa 2 Mức độ khó, Toán 67
LAGA2 Lát gạch 2 Đệ quy, Mức độ khó 38
TIMK Tìm số Mức độ khó, Toán 78
XOAYDT Xoay đường tròn (Codeforce 287B) Mức độ dễ 107
ACM ACM Mức độ dễ 346
ANDARR Phép AND trên mảng Toán 62
DAYSO3 Trò chơi với dãy số Mức độ khó, Toán 111
PTSO3 Phân tích số 3 Toán 70
GITHU2 Giai thừa Mức độ khó, Toán 111
CANDY Kẹo ba màu Quy hoạch động, Mức độ khó 23
USCLN3 Ước số chung lớn nhất 3 Mức độ khó, Toán 131
XOR3 Phép XOR 3 Mức độ khó, Toán 68
XOR2 Phép XOR 2 Mức độ khó, Toán 104
XOR1 Phép XOR 1 Mức độ dễ, Toán 327
KSAN Khách sạn Heap, Mức độ dễ, Sắp xếp 282
NUMLAND Numberland Mức độ khó, RMQ, Cha chung gần nhất (LCA) 95
KIVU2 Khiêu vũ 2 Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 269
TBAN Tình bạn Mức độ khó, Toán 56
DOANP Đoạn phủ Sắp xếp, Mức độ khó 148
RACE Đường đua kì lạ Mức độ dễ 77
COVUA3 Bàn cờ vua 3 Toán 52
OKHOA2 Ổ khóa 2 Mức độ khó, Toán 50
KTTRU Kiểm tra trùng Mức độ dễ 552
NHOM Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 386
CCAY Chặt cây (Jakarta 2014 - E) Mức độ khó, Union-Find Disjoint Set 76
FACTGAME Factor Game Mức độ khó, Trò chơi, Toán 35
TROSUA Trộm sữa Mức độ dễ, Toán 56
APGP Cấp số cộng - Cấp số nhân Mức độ dễ, Toán 718
OKHOA Ổ khóa Mức độ dễ, Toán 313
CITY2 Thành phố (bản khó) Mức độ khó 95
CITY1 Thành phố (bản dễ) Mức độ dễ 136
BOOL Biểu thức Boolean Mức độ khó, Quy hoạch động 21
TITO2 Tính tổng 2 (OLP Không Chuyên 2014) Mức độ khó, Toán 314
MARIO2 Mario giải cứu công chúa 2 Mức độ khó, Heap, Đường đi ngắn nhất 214
HASA Hàn cây sắt Mức độ khó, Heap 236
NGUYEN Điểm nguyên Mức độ dễ 76
MARIO Mario giải cứu công chúa (bản dễ) Mức độ khó, Đường đi ngắn nhất 233
OQUAN Ô ăn quan Mức độ dễ 265
QUATU Quân tượng Mức độ khó 45
PIKA Pikachu DFS và BFS, Mức độ khó 86
NAUAN Thi nấu ăn Mức độ dễ, Tìm nhị phân 1069
VASU Vắt sữa bò Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 1980
2048 Trò chơi 2048 Mức độ dễ 221
KUMAB Khuyến mãi bia Mức cơ bản 2554
BABE Số bạn bè Mức cơ bản 2893
MINR Số nhỏ nhất trong dãy con Mức độ khó, Segment Tree (IT), RMQ 570
NOEL Cây thông Noel Mức độ dễ 195
BITHU Chiều cao cây biểu thức Mức độ khó, Cây nhị phân, Ngăn xếp 92
SHOP Cửa hàng bá đạo Mức độ khó 111
CHOCO Chocolate Mức độ khó, Trò chơi, Toán 409
FIBO4 Fibonaci Mức độ dễ 1244
FIBO3 Fibonaci Mức độ khó, Toán 252
FIBO2 Fibonaci Mức độ khó, Toán 303
HUFF Mã nén Huffman Cây nhị phân, Mức độ khó 30
TRUHAU Trung tố, Hậu tố Mức độ khó, Ngăn xếp 94
HAUTO Biểu thức hậu tố Mức độ dễ, Ngăn xếp 321
LUTH Lũy thừa Đệ quy, Mức độ dễ 1566
KEBA Kết bạn Mức độ khó, D.sách liên kết 109
DISC0 Đĩa nhạc (dễ) Mức độ dễ 339
DISC3 Đĩa nhạc 3 Binary Indexed Tree, Mức độ khó 197
DISC2 Đĩa nhạc 2 Mức độ khó, D.sách liên kết 132
DISC Đĩa nhạc Mức độ khó, D.sách liên kết 219
TAHO Tặng hoa 20/11 Tham lam, Mức độ dễ 463
CATU2 Cái túi 2 Quy hoạch động, Mức độ khó 896
CATU Cái túi Mức độ khó, Quay lui, Nhánh cận 944
NGTHE2 Dãy nghịch thế 2 Binary Indexed Tree, Mức độ khó 252
NGTHE Dãy nghịch thế (VOJ) Binary Indexed Tree, Mức độ khó 377
SXHEAP Sắp xếp vun đống Cây nhị phân, Heap, Mức độ khó, Sắp xếp 158
SXTRON Sắp xếp trộn Mức độ dễ, Sắp xếp 514
SXNHANH Sắp xếp nhanh Sắp xếp, Mức độ dễ 650
SXCHEN Sắp xếp chèn Sắp xếp, Mức độ dễ 392
SXCHON Sắp xếp chọn Sắp xếp, Mức độ dễ 607
SXLOI Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Mức độ dễ 173
DAYNGO Dãy ngoặc đúng Mức độ khó, Quay lui, Nhánh cận 667
AMPHO Âm phổ Mức độ dễ 1085
HIPHA Hình phạt Mức cơ bản 2911
HANOI Tháp Hà Nội Đệ quy, Mức độ dễ 414
DIKI Sân điền kinh Tìm nhị phân, Mức độ dễ 1722
THUHO Thu hoạch táo Tham lam, Mức độ dễ 693
TRAU Trâu và cỏ Mức cơ bản 1221
GAGI Gấp giấy Mức cơ bản 2691
DUHA Du hành (ACMVN 10-2014 I) Mức độ khó, Quy hoạch động 68
PENCIL Bút chì (ACMVN 10-2014 H) Mức độ khó, Toán 17
ATMW Rút tiền ATM (ACMVN 10-2014 C) Mức độ khó, Tham lam 76
CHABA Hộp châu báu (ACMVN 10-2014 D) Mức độ khó 42
SUM SUM (ACMVN 10-2014 B) Mức độ khó 109
STOCK Chợ chứng khoán (ACMVN 10-2014 A) Mức độ dễ 294
DAYSO2 Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Quy hoạch động, Mức độ khó 695
GIDA Giao đấu (OLP 2014) Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 1126
DAYSO Dãy số (OLPCĐ 2014) Mức độ dễ 463
TITO Tính tổng (OLPCĐ 2014) Mức độ dễ, Toán 1507
PYTHA Pythagoras Mức độ khó, Toán 90
SNAIL Con ốc sên Mức độ dễ 1064
GRAVI Trọng lực Mức độ dễ 325
SMAMA Số may mắn Mức độ khó 175
PERMS2 Liệt kê hoán vị từ Mức độ khó, P.pháp sinh 312
GACHO Gà và chó Mức cơ bản 2428
QUEEN Tám hậu Mức độ khó, Quay lui 336
KNARY Liệt kê chuỗi k-phân Mức độ dễ, Quay lui, P.pháp sinh 1223
PERMS Liệt kê chuỗi hoán vị Mức độ dễ, Quay lui, P.pháp sinh 1374
LINE3 Trò chơi Line 3 DFS và BFS 162
LINE2 Trò chơi Line 2 Mức độ khó, Quay lui 309
HOHA2 Số hoàn hảo 2 Mức độ dễ, Toán 1898
LINE Trò chơi Line Mức độ dễ, Quay lui 864
HOHA Số hoàn hảo Mức cơ bản 4073
DOXA Đổ xăng Tham lam, Mức độ dễ 974
THAMAY Thang máy (Codeforces) Tham lam, Mức độ dễ 445
BINAS Liệt kê chuỗi nhị phân Mức độ dễ, Quay lui, P.pháp sinh 1978
COVUA2 Bàn cờ vua 2 Mức độ dễ 451
COVUA Bàn cờ vua Mức cơ bản 2099
MARS Bản đồ Sao Hỏa Quy hoạch động, Mức độ khó 263
BINA Biễu diễn nhị phân Mức cơ bản 2219
NGAY Ngày tiếp theo Mức độ dễ 539
DETU Đếm từ Mức cơ bản 1837
SODEP Số đẹp Mức cơ bản 3130
GITHU Tính giai thừa Mức cơ bản 3275
GHVU Ghép hình vuông Mức độ khó 68
KIVU Khiêu vũ Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 1241
BUS Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Mức độ dễ 164
BASU Bắn súng Mức độ dễ 228
CEASA Mã hóa Ceasar Mức độ dễ 760
DOHO Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Mức cơ bản 2225
VTAY2 Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Mức độ khó 222
MAHO Gửi thư (OLPCĐ 2008) Mức cơ bản 1990
USCLN2 Ước số chung lớn nhất 2 Mức độ dễ 2154
PHASO3 Phân số 3 Mức độ khó 56
PHASO2 Phân số 2 Mức độ khó 72
HIVU Hình vuông Mức độ dễ 176
PTSO2 Phân tích số 2 Mức độ khó 415
PTSO Phân tích số Mức độ dễ 1239
USCLN Ước số chung lớn nhất Mức cơ bản 3597
LAGA Lát gạch Quy hoạch động, Mức độ khó 320
DACO Dãy con tăng dài nhất Quy hoạch động, Mức độ khó 1206
DAVA Đào vàng Quy hoạch động, Mức độ khó 829
HCN Hình chữ nhật (VOJ) Quy hoạch động, Mức độ khó 253
SABO Sắp bò Quy hoạch động, Mức độ khó 537
HISO Hiệu số Quy hoạch động, Mức độ dễ 2135
DASO Dãy số Fibonacci (OLPCĐ 2013) Mức độ dễ 726
DABI Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Mức độ dễ 2419
MABA2 Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) Mức độ khó 63
MABA Giải phóng mặt bằng Mức độ dễ 86
XOSO Xóa số (OLPCĐ 2012) Mức độ dễ 635
KUMA Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Mức cơ bản 1759
TIVI2 Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Sắp xếp, Tìm nhị phân, Mức độ khó 552
TIVI Truyền hình Mức độ dễ 282
LUTA Luyện tập (OLPCĐ 2011) Sắp xếp, Mức độ dễ 763
ROBOT Robot (OLPCĐ 2011) Mức độ dễ 293
TREE Cây NP tìm kiếm (ACMVN 9-2014) Đệ quy, Mức độ khó 22
PHASO Phân số (ACMVN 9-2014) Mức độ khó, Toán 74
SODA Số đặc biệt (ACMVN 9-2014) Mức độ khó 46
SUKHO Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Quy hoạch động, Mức độ khó 343
AOGI Ảo giác (ACMVN 9-2014) Mức độ khó 84
NGTO3 Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) Mức độ khó 172
KSMA K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) Mức độ khó 148
LUDI Lưu diễn Sắp xếp, Mức độ khó 366
HANA Hái nấm Mức độ khó, Quay lui 221
OCSE Ốc sên ăn rau Mức độ dễ, Quay lui 998
BITS Số bít khác nhau Mức độ dễ 792
BUBE Búp bê gỗ Mức độ khó, Sắp xếp, Tham lam 478
BINS Binary Instructions Mức độ dễ 142
LADA Lấn đảo Tìm nhị phân, Mức độ khó 125
NGTO2 Số nguyên tố 2 Mức độ khó 776
NGTO Số nguyên tố Mức cơ bản 3428
TRDE Trám đen (OLP 2013) Mức độ khó, Toán 224
GIEN Gien màu da Mức độ khó, Quay lui 286
PALI Số Palindrome Mức cơ bản 2294
DATA Dãy tăng Mức độ khó 330
NHGA Nhà gần nhất Mức độ dễ, Sắp xếp 1942
CASO Cặp số bằng nhau Sắp xếp, Mức độ khó 1599
ALBO Alice và Bob Mức độ dễ, Trò chơi 465
BACO2 Bàn cờ 2 Mức độ khó 155
VOXO Vòng xoắn Mức độ dễ 190
PLOI Phạm lỗi Mức độ dễ 970
CLOA Thành Cổ Loa Mức độ dễ 422
ZIZA Zig Zag Mức độ dễ 306
PASC Tam giác Pascal Mức độ dễ 1418
FIBO Số fibonacy Mức cơ bản 3307
KCUO Viên kim cương Mức độ dễ 1057
TGVU Tam giác vuông Mức cơ bản 3709
COVI Công viên Mức độ dễ 438
BACO Bàn cờ Mức độ dễ 759
CDIE Cắm điện Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 1557
CQUA Chia quà Mức độ dễ 2667
VTAY Vòng tay Mức cơ bản 3264
TONG Tổng A + B Mức cơ bản 4950
Back to Top