Xem theo dạng bài
Danh sách bài tập
Tên bài tập Dạng bài Số giải được
MULBIG A MŨ B BIGNUM, Mức độ rất khó 11
J4F Dia da Mentira 188
TONGMANG Tính tổng mảng Mức cơ bản, Mức độ dễ, Mức độ khó, Mức độ rất khó, Tham lam 486
WORDGAME WORDGAME đề thi, DFS và BFS, Đường đi ngắn nhất, Mức độ khó, Quy hoạch động trạng thái 5
xaufibo Xâu Fibonacci Đệ quy, đề thi, Mức độ khó, Quy hoạch động 357
XEPLICH xếp lịch đề thi, Mức cơ bản, Quy hoạch động 336
DULICH đi du lịch đề thi, DFS và BFS, Đồ thị, Đường đi ngắn nhất, Mức độ khó 97
demday đếm dãy đề thi, Mức cơ bản 348
PIANO sơn phím Đồ thị, Mức độ rất khó 39
PRIMEPOWER Mũ nguyên tố Constructive Algorithm, Mức cơ bản 100
BEAUTRI Tam giác đẹp Hình học, Mức cơ bản 73
CANDY2 Chia kẹo 2 Mức độ khó, Toán 54
CANDY1 Chia kẹo 1 Mức cơ bản, Toán 164
SMINROAD Đường đi trọng số nhỏ nhất Mức cơ bản, Union-Find Disjoint Set 134
DISTTREE Khoảng cách trong cây Quy hoạch động trên Cây 184
PREPRODUCT Tích Tiền Tố Mức cơ bản 62
P2GRP Tổng các đường đi ngắn nhất Mức độ dễ 76
GCDFIB Ước chung lớn nhất của dãy fibonacci Toán 72
EQUATION2 Phương trình Mức độ rất khó, Quy hoạch động 63
EQUATION1 Phương trình Mức độ khó, Quy hoạch động 39
QUEUE Xếp hàng Sắp xếp 759
EXP Biểu thức Quay lui, Quy hoạch động 33
LAMP Đèn màu Toán 100
SUMINT Tổng nguyên Toán 437
CHNREST Chinese restaurant Đệ quy, Nhánh cận, Quay lui, Quy hoạch động 103
UAV 30-4-11-2016 Bài 3 Mức độ khó, Tham lam 67
COLOUR Tô màu Đồ thị 82
BUILDROAD Xây dựng đường đua Luồng cực đại (Maxflow), Cặp ghép 27
BALLGMTWO Trò chơi với những viên bi 2 Toán 27
WWCITY Thành phố WW DFS và BFS, Đồ thị, Toán 72
SCHOOLWAY Đường đến trường DFS và BFS, Đồ thị 53
BALLGAME Trò chơi với những viên bi Quy hoạch động trạng thái, Toán 126
DISTANCE Khoảng cách 2 Đồ thị, Toán 185
EZSORT Sắp xếp là chuyện nhỏ! Mức độ dễ 1213
MERGENUM Ghép số Mức độ dễ, Quay lui 1153
SEQ198 SEQ198 - VOI 2016 Quy hoạch động 153
SN Làm việc song song Luồng cực đại (Maxflow), Cặp ghép, Tìm nhị phân 61
SPIRAL Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) DFS và BFS 288
SUMGCD SUMGCD Mức độ khó, Toán 75
CoTreeGame Colored Tree Game 23
Lucky Game Lucky Game 24
Candies Candies 29
TutOnEqua Tutoring on equations 85
CANAL Canal 54
TETRIS Tetris 85
CNTPALIN Đếm số Palindrome 95
EZ1 EZ AF 1 21
CPASS Mật khẩu máy tính 97
OV Bảng ô vuông 41
HC Hồ nước 220
DIFFERENCE DIFFERENCE Mức độ khó 39
TRANSINFO Truyền thông tin DFS và BFS, Đồ thị 93
CALNUM Đếm số Quy hoạch động 108
CALTEAM Tính số lượng team Heap 75
MAXXOR Giá trị lớn nhất Trie 335
EDITPIC Chỉnh sửa ảnh Vét cạn 153
COUNTNUM Số lượng số Vét cạn 2224
CANSU CÁN SỰ Nhánh cận 24
DS ebola DFS và BFS 1314
QT Quân Tượng DFS và BFS 277
BW Nối điểm DFS và BFS 481
EZ0 EZ AF Toán 25
SumTable Tổng trên bảng số Binary Indexed Tree 2D, Mức độ khó 193
MiMaTable Min max trên bảng số Mức độ khó, Segment Tree 2D 58
PL Đường đi ngắn nhất DFS và BFS 77
Chenhlech Chênh lệch Mức độ khó, Tìm nhị phân 643
Xauduynhat Xâu duy nhất Mức độ dễ 1446
Chialaydu Chia lấy dư Mức độ dễ 2919
Khieuvu3 Khiêu vũ 3 Mức độ dễ, Tìm nhị phân 2653
CapdoiHH Cặp đôi hoàn hảo Binary Indexed Tree, DFS và BFS, Mức độ khó 158
AnBuffet Ăn buffet Mức độ khó, Quay lui, Segment Tree, Tìm nhị phân 171
Capxach Cặp xách Mức độ dễ, Quy hoạch động 1364
EZFORMULA Tính toán đơn giản Mức cơ bản 290
VERSUSGAME Trò chơi đối kháng Mức độ dễ, Quy hoạch động 417
LCSUB2 Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 Mức độ dễ 145
ZEROPATH Phân tích số DFS và BFS 915
HAMAR Hàm số Mức cơ bản, Quy hoạch động 103
AGEGAME Trò chơi đoán tuổi Mức độ khó, Toán 27
DYNASTIES Các triều đại cổ Mức độ khó 22
PRIMEPW Lũy thừa số nguyên tố Mức độ khó, Toán 36
ROBOT5 Robot đi tuần Mức độ dễ, Toán 594
LCSUB Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Mức độ khó, Quy hoạch động 491
CIRCLENUM Số vòng Mức độ khó, Toán 341
ALARM Đồng hồ báo thức Mức độ dễ 1140
EXACT Cân đúng Mức độ khó 23
FINDTEXT Trò chơi tìm chữ 3 Hash, KMP, Z Function, Mức độ khó 190
IO Hàng đợi với độ ưu tiên Heap 256
CNHOM Chia Nhóm Đồ thị 29
CHUTIEU Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Mức độ dễ, Quy hoạch động 104
QUANMA Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Mức cơ bản 496
TAITRONG Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Đồ thị, Mức độ dễ 474
KGMEQNUM Phép biến đổi Mức độ khó, Quy hoạch động trạng thái, Tham lam 21
SAGAIN Lại là xâu Mức cơ bản 51
VDSEQ04 Giá trị trung bình Mức độ khó 153
VDSEQ03 Doanh thu công ty Mức độ khó 238
VDSEQ02 Dãy số chia hết Mức độ dễ 787
VDSEQ01 Trò chơi với dãy số Mức độ dễ 721
NUMFINAL1 Lại là chữ số tận cùng Mức độ dễ, Toán 542
NUMFINAL Chữ số tận cùng Mức độ dễ, Toán 3060
HELLO Xin chào Mức độ dễ 2024
VD2016BT1 Robot gõ tắt Mức độ khó 24
TAXI Taxi Mức độ dễ 1150
KGMSOCKETS Mạng lưới điện Mức độ khó, Quy hoạch động 26
RTRIANGLE Tam giác vuông cân Hình học, Mức độ dễ, Toán 2022
AMESSAGE Tín hiệu ngoài hành tinh Mức độ khó, Trie 100
TABLE Bàn tiệc tất niên Hình học, Mức độ dễ, Toán 388
BANHCHUNG Nấu bánh chưng Mức độ dễ, Quy hoạch động 1762
ALPHANUM Chỉ số Alpha Mức độ khó 22
HFAMOUS Người nổi tiếng Đồ thị, Mức độ khó, Ngăn xếp 181
KIENTRUCCO Kiến trúc cổ Mức độ khó 31
TAOQUAN Táo quân Mức độ dễ 1200
CSTRING Xâu chung Mức độ dễ, Toán 79
HOMEWORK Bài tập ngày Tết Mức độ dễ, Toán 735
PSU01 Dãy chia hết Quy hoạch động, Toán 138
WORDFIND2 Trò chơi tìm chữ 2 Hash, Mức độ khó 32
WORDFIND Trò chơi tìm chữ Hash, Mức độ khó 48
HMD03 Công ti vận tải Quy hoạch động 22
LUNARNY Đi chơi Tết Mức độ khó, Tìm nhị phân 41
HMD02 Cây phả hệ Mức độ khó 19
HMD01 Hòa nhạc Ngăn xếp 159
MAIL Thư điện tử Quy hoạch động 53
CBGBINARY Đếm dãy nhị phân Mức độ khó 24
DT2 DT3 Mức độ khó 80
DT1 DT2 Mức độ khó 120
DT DT1 Mức độ dễ 532
RECLAND Rectangle Land Segment Tree 26
AIRCON Điều hòa không khí Mức độ dễ 247
CLASSY Giai cấp Mức độ dễ, Sắp xếp 43
VERVALUE Giá trị của đỉnh Đồ thị, Segment Tree 83
SUMCAL Tính tổng Toán 78
DISNUMBER Số phân biệt Quy hoạch động 50
LUCKYNUM Số may mắn Toán 254
DEMSO Đếm số Vét cạn 649
MINDROP Tính số thao tác ít nhất Vét cạn 1131
DAYSO10 Hai dãy con Mức độ khó, Quy hoạch động 318
BUS2 Xe khách DFS và BFS, Đường đi ngắn nhất, Mức độ khó 308
ROADCBG Vượt qua đường Mức độ khó, Sắp xếp, Tìm nhị phân 22
1CHIEU Đường một chiều Mức độ dễ 312
DAYSO9 Dãy số Mức độ dễ 754
LTXAU Lũy thừa xâu Mức độ dễ 218
EXCHANGE Đổi tiền DFS và BFS 58
AGAR Agar.io Mức độ dễ 203
ONLYONECBG Kết thân Mức độ dễ 49
HALLOWEEN Đi chơi Halloween Mức độ dễ, Tìm nhị phân 109
TRACKCBG Trường đua Mức độ khó 30
NUMPASSCBG Mã khoá Toán 35
PI Đếm số nguyên tố Mức độ khó 382
PATROL2 Đi tuần kho (ACMVN 10-2015 D) Mức độ khó, Toán 20
RTREE Chiều cao cây (ACMVN 10-2015 J) Mức độ khó, Tham lam 66
ATTCBG Số hấp dẫn Mức độ dễ 74
VACCINE VACCINE Quy hoạch động 42
SCBG Dãy hoàn hảo Mức độ dễ 144
COBAN Một bài tập mức cơ bản Mức cơ bản 43
NGHICHTHE2 Đếm Cặp Nghịch Thế Binary Indexed Tree 23
DICE Đổ xúc xắc Mức độ khó, Quy hoạch động, Segment Tree 210
NGHICHTHE Đếm cặp nghịch thế Binary Indexed Tree 49
QN5 Tem nek Mức độ dễ 170
QN4 Tránh lụt ^^ Mức độ dễ 69
QN QN-Chính Phương Mức độ dễ 1248
GAO Siêu nhân GAO Mức độ dễ, Toán 81
CHUSO2 Tìm chữ số Mức độ dễ, Toán 377
NAMNU Vòng tròn nam nữ Mức cơ bản 1520
POWER Số mũ Toán 295
STUDY Kế hoạch học tập Mức độ dễ, Quy hoạch động 599
TREASURE Đảo kho báu DFS và BFS, Mức độ khó, Quy hoạch động, Tìm nhị phân 226
TIMSO2 Tìm số Mức độ dễ, Tham lam, Toán 1810
VIETCHU Viết bằng chữ Mức độ dễ 240
TRUTIN Truyền tin Cây khung nhỏ nhất, Mức độ khó 103
HARA Dán hàng rào Đệ quy, Mức độ khó 339
RECT Hình chữ nhật Mức độ dễ 35
FIGHT Ngôi làng thượng võ Mức độ dễ, Toán, Trò chơi 226
STONE Trò chơi bốc đá Mức độ dễ, Trò chơi 184
LINES Đường thẳng cắt nhau Hình học, Mức độ dễ 1094
CODEN Cột Đèn Mức cơ bản 1445
DAYSO8 Dãy số Mức độ dễ 99
Gian An Mức cơ bản, Mức độ dễ 877
TT TIENTE Quay lui 740
ROOT Rút gọn căn Mức độ khó, Toán 668
NEGATIVE Số phủ định Mức độ dễ 412
DIVIDE Chia quà Mức độ dễ, Quy hoạch động 87
GALLERY Triển lãm tranh Mức độ khó, Quy hoạch động 175
CPER Hoán vị Mức cơ bản 359
STRCMP So Sánh Xâu Con Mức độ dễ 36
KEOCO Kéo co Quy hoạch động 230
MOBI Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Mức độ dễ, Tìm nhị phân 1088
SEMINAR Xếp lịch hội nghị Luồng cực đại (Maxflow), Tìm nhị phân 29
CHOSO Chọn số bằng nhau Mức độ dễ 502
FNUM Số cuối cùng Mức cơ bản 2079
CHAIN Nối chuỗi xích Mức độ dễ, Tham lam 686
ANTRA Ăn trắng Mức cơ bản 562
CARDS Thẻ bài Heap, Mức độ khó 280
BANK Xếp hàng gửi tiền Mức độ khó, Quy hoạch động 590
STRAGAIN Lại là chuỗi DFS và BFS, Mức độ khó 68
MEETING Lễ Meeting Mức độ khó, Vét cạn 29
ANTO An toàn giao thông (OLP 2011) Mức độ khó, Segment Tree 118
MAZE Mê cung DFS và BFS, Mức độ khó 45
HEXG Hexgame (OLP 2011) DFS và BFS, Mức độ khó 189
GROUP Chia nhóm Quy hoạch động 142
GEN GENOME (OLP 2010) Hash, Mức độ khó, Sắp xếp, Tìm nhị phân 139
MULTI Dấu trong đoạn Mức độ dễ 326
DETRU Đến trường (OLP 2010) Đường đi ngắn nhất, Mức độ khó, Quy hoạch động 222
TROXE Trông xe (OLP 2010) Mức cơ bản 1507
SOCCER Lịch thi đấu Mức độ khó, Quy hoạch động trạng thái 21
DAOTAO Đào tạo từ xa (OLP 2009) Mức độ khó, Tham lam 86
OPT Tùy chọn (OLP 2009) DFS và BFS, Mức độ khó, Quy hoạch động 37
SUMARR Tính tổng thôi mà Mức độ khó 141
TITO3 Lại tính tổng Mức độ khó 25
CH Chỉnh Hợp KL Mức cơ bản 350
CHAR Đếm ký tự Mức cơ bản 2111
HEXA Lục giác đều (OLP 2008) Hình học, Mức độ dễ 178
SEG Chia đoạn Mức độ dễ 470
MKC Mật khẩu Mức cơ bản 3687
EULER Tính hàm Toán 27
EASYSTR Một bài tập về xâu Mức độ dễ 23
ROMAN Số La Mã Mức cơ bản 1398
PLP Palindrome Mức độ dễ 28
ROBOT4 Robot tìm đường DFS và BFS, Mức độ khó 150
LIVETILE Windows Phone Live Tile Mức độ dễ 66
LCRLR Xử lý xâu Mức độ khó, Quy hoạch động 33
MXOR Tổng lớn nhất Mức độ khó, Toán 78
CHUSO Chữ số Mức độ dễ, Toán 208
DTPHU Diện tích phủ Mức độ khó 40
DAYSO7 Dãy số (OLP Không chuyên 2014) Mức độ khó, Quy hoạch động 377
ROBOT3 ROBOT (OLP Không chuyên 2013) Mức độ khó, Tham lam 204
XYZ Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) Mức độ dễ 276
TAPSO Tập số (OLP Không chuyên 2011) Mức độ dễ 237
SMACA Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) Mức độ khó 171
GOMIN Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) Mức độ dễ 250
SVOI Chuẩn bị SVOI (OLP Không chuyên 2010) Mức độ dễ 326
DAUGIA Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Mức cơ bản 1885
KEBA2 Kết bạn (OLP Không chuyên 2009) Mức độ khó 373
DAYSO6 Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Mức độ khó, Quy hoạch động 834
MOCO Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) Hình học, Mức độ khó 146
DAYSO4 Dãy số (OLP Không chuyên 2008) Mức độ dễ 246
FSTR Tính hàm Mức độ khó, Suffix Arrays 23
CUBICS Khối lập phương Mức độ dễ 109
COUNT COUNT Toán 27
DOANP2 Chiều dài phủ Mức độ dễ, Sắp xếp 1297
PALI2 Tách chuỗi đối xứng Mức độ khó, Quy hoạch động 215
DOMINO2 Nối vòng Domino Đồ thị, Mức độ khó 40
DEMSO0 Đếm số không bên phải Mức cơ bản 2553
ZUMA Game Zuma Mức độ dễ 273
BASE Hệ cơ số Toán 35
INTSLE Giải hệ Mức độ dễ, Toán 137
GAMES Trò chơi xếp gạch Mức độ khó, Segment Tree 347
HIVU2 Đếm hình vuông Hình học, Mức độ khó 110
BIDA Đánh bida Mức độ dễ, Toán 119
TILE Chồng gạch Mức độ dễ, Sắp xếp, Tham lam 2880
BUBGAME Bubbies Game Mức độ khó 19
TABGAME Trò chơi với bảng số Mức độ khó 21
NGNGU Ngôn ngữ Mức độ dễ 168
MAMA Ma cũ ma mới Binary Indexed Tree, Mức độ khó 224
DAYNGO3 Dãy ngoặc 3 Binary Indexed Tree, Mức độ khó 73
HOANVI Hoán Vị Mức độ khó 44
HOBOI Hồ Bơi Mức độ dễ 184
CODE Chuyển Mã Mức độ dễ 367
HANA2 Hái nấm 2 (OLP 2008) Mức độ khó, Quy hoạch động trạng thái 348
ROBOT2 Robot và số nguyên tố Mức độ khó 81
DEMUOC Đếm ước Mức độ khó 54
TOUR Tham quan những cây cầu DFS và BFS, Mức độ khó 165
QUACAU Qua cầu Mức độ khó, Quy hoạch động, Tham lam 473
BARA Bánh rán Mức cơ bản 2380
STAIN Xóa vết bẩn Mức độ khó, Quy hoạch động trạng thái 42
MESSI Lionel Messi Mức độ khó, Toán 117
VIENBI Viên bi màu nhiệm Mức độ dễ 470
FIBO5 Fibonacci Mức độ khó, Toán 81
KAGARO Kangaroo đi thăm bạn Mức độ khó, Tham lam, Toán 919
LUCKYRE LUCKYRE Nhánh cận, P.pháp sinh, Sắp xếp, Tìm nhị phân 44
RECT2 Hình chữ nhật 2 Hình học, Mức độ dễ 546
FINDNUM FINDNUM Mức độ khó 46
BODEN Dãy bóng đèn Mức độ khó, Segment Tree (IT) 91
PATROL Đi tuần DFS và BFS, Mức độ khó 45
DOMINO Ráp domino Mức độ khó, Quy hoạch động 181
GIFT Quà Sinh Nhật Mức độ khó 33
FOOL Cá tháng tư 32
QHDCB Quy hoạch động Mức độ dễ 42
SVALUE Siêu giá trị Mức độ khó 111
CARO Cờ caro Mức độ dễ 501
MARIO3 Mario nhảy cột Mức độ khó, Quy hoạch động 739
BONE Bỏng nếp Mức độ khó, Vét cạn 90
HOCA Hồ cá DFS và BFS, Mức độ khó 38
DAYNGO2 Dãy ngoặc 2 Mức độ khó, Segment Tree (IT) 400
GCHUOI Ghép chuỗi Mức độ dễ 573
UOCLE Ước lẻ Mức độ dễ 707
QUPO Quân Pháo cờ Tướng Mức cơ bản 246
SUMTREE Tổng trên cây DFS và BFS, Mức độ khó, Quy hoạch động 148
CBOX Hộp đựng tiền Mức độ khó, Sắp xếp 293
SUDO Sudoku Mức độ khó, Nhánh cận, Vét cạn 208
TAHO2 Tặng hoa 8/3 Tìm nhị phân, Mức độ khó, P.pháp sinh 189
GTHH Giá trị hoàn hảo Quy hoạch động, Mức độ khó 158
RANDOM Sinh số Sắp xếp, Mức độ khó 152
NGTO5 Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Mức độ dễ, Toán 693
NGTO4 Tổng nguyên tố Mức cơ bản 1178
WRITER Robot đánh chữ Mức cơ bản 600
TIMSO Tìm số Mức độ khó, Toán 83
QUTO Quân Tốt cờ tướng Mức cơ bản 488
CONVEX Hình giả lồi Mức độ dễ 45
LIXI Lì xì Mức độ dễ, Sắp xếp, Tham lam 1125
THIDAU Kế hoạch thi đấu Quy hoạch động, Mức độ khó 1212
LIGHT Tắt đèn Mức độ khó, Vét cạn 157
CHIA Chia hết Mức độ dễ 283
QUATU2 Quân tượng đi lạc Mức cơ bản 422
TIGU Tiền gửi ngân hàng Mức cơ bản 2207
BNHAN2 Bảng nhân 2 Tìm nhị phân, Mức độ khó 284
BNHAN Bảng nhân Sắp xếp, Mức độ dễ 1377
LUTH2 Lũy thừa 2 Mức độ khó, Toán 98
LAGA2 Lát gạch 2 Đệ quy, Mức độ khó 44
TIMK Tìm số Mức độ khó, Toán 166
XOAYDT Xoay đường tròn (Codeforce 287B) Mức độ dễ 118
ACM ACM Mức độ dễ 433
ANDARR Phép AND trên mảng Toán 75
DAYSO3 Trò chơi với dãy số Mức độ khó, Toán 162
PTSO3 Phân tích số 3 Toán 116
GITHU2 Giai thừa Mức độ khó, Toán 160
CANDY Kẹo ba màu Quy hoạch động, Mức độ khó 29
USCLN3 Ước số chung lớn nhất 3 Mức độ khó, Toán 223
XOR3 Phép XOR 3 Mức độ khó, Toán 97
XOR2 Phép XOR 2 Mức độ khó, Toán 142
XOR1 Phép XOR 1 Mức độ dễ, Toán 411
KSAN Khách sạn Heap, Mức độ dễ, Sắp xếp 372
NUMLAND Numberland Mức độ khó, RMQ, Cha chung gần nhất (LCA) 141
KIVU2 Khiêu vũ 2 Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 435
TBAN Tình bạn Mức độ khó, Toán 76
DOANP Đoạn phủ Sắp xếp, Mức độ khó 263
RACE Đường đua kì lạ Mức độ dễ 93
COVUA3 Bàn cờ vua 3 Toán 60
OKHOA2 Ổ khóa 2 Mức độ khó, Toán 85
KTTRU Kiểm tra trùng Mức độ dễ 698
NHOM Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 616
CCAY Chặt cây (Jakarta 2014 - E) Mức độ khó, Union-Find Disjoint Set 105
FACTGAME Factor Game Mức độ khó, Trò chơi, Toán 43
TROSUA Trộm sữa Mức độ dễ, Toán 68
APGP Cấp số cộng - Cấp số nhân Mức độ dễ, Toán 936
OKHOA Ổ khóa Mức độ dễ, Toán 406
CITY2 Thành phố (bản khó) Mức độ khó 121
CITY1 Thành phố (bản dễ) Mức độ dễ 162
BOOL Biểu thức Boolean Mức độ khó, Quy hoạch động 22
TITO2 Tính tổng 2 (OLP Không Chuyên 2014) Mức độ khó, Toán 421
MARIO2 Mario giải cứu công chúa 2 Mức độ khó, Heap, Đường đi ngắn nhất 283
HASA Hàn cây sắt Mức độ khó, Heap 289
NGUYEN Điểm nguyên Mức độ dễ 94
MARIO Mario giải cứu công chúa (bản dễ) Mức độ khó, Đường đi ngắn nhất 290
OQUAN Ô ăn quan Mức độ dễ 334
QUATU Quân tượng Mức độ khó 53
PIKA Pikachu DFS và BFS, Mức độ khó 100
NAUAN Thi nấu ăn Mức độ dễ, Tìm nhị phân 1644
VASU Vắt sữa bò Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 3014
2048 Trò chơi 2048 Mức độ dễ 285
KUMAB Khuyến mãi bia Mức cơ bản 3455
BABE Số bạn bè Mức cơ bản 4146
MINR Số nhỏ nhất trong dãy con Mức độ khó, Segment Tree (IT), RMQ 776
NOEL Cây thông Noel Mức độ dễ 246
BITHU Chiều cao cây biểu thức Mức độ khó, Cây nhị phân, Ngăn xếp 112
SHOP Cửa hàng bá đạo Mức độ khó 142
CHOCO Chocolate Mức độ khó, Trò chơi, Toán 550
FIBO4 Fibonaci Mức độ dễ 1615
FIBO3 Fibonaci Mức độ khó, Toán 344
FIBO2 Fibonaci Mức độ khó, Toán 416
HUFF Mã nén Huffman Cây nhị phân, Mức độ khó 46
TRUHAU Trung tố, Hậu tố Mức độ khó, Ngăn xếp 137
HAUTO Biểu thức hậu tố Mức độ dễ, Ngăn xếp 453
LUTH Lũy thừa Đệ quy, Mức độ dễ 2102
KEBA Kết bạn Mức độ khó, D.sách liên kết 140
DISC0 Đĩa nhạc (dễ) Mức độ dễ 455
DISC3 Đĩa nhạc 3 Binary Indexed Tree, Mức độ khó 248
DISC2 Đĩa nhạc 2 Mức độ khó, D.sách liên kết 167
DISC Đĩa nhạc Mức độ khó, D.sách liên kết 294
TAHO Tặng hoa 20/11 Tham lam, Mức độ dễ 689
CATU2 Cái túi 2 Quy hoạch động, Mức độ khó 1279
CATU Cái túi Mức độ khó, Quay lui, Nhánh cận 1415
NGTHE2 Dãy nghịch thế 2 Binary Indexed Tree, Mức độ khó 335
NGTHE Dãy nghịch thế (VOJ) Binary Indexed Tree, Mức độ khó 508
SXHEAP Sắp xếp vun đống Cây nhị phân, Heap, Mức độ khó, Sắp xếp 224
SXTRON Sắp xếp trộn Mức độ dễ, Sắp xếp 674
SXNHANH Sắp xếp nhanh Sắp xếp, Mức độ dễ 828
SXCHEN Sắp xếp chèn Sắp xếp, Mức độ dễ 506
SXCHON Sắp xếp chọn Sắp xếp, Mức độ dễ 786
SXLOI Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Mức độ dễ 223
DAYNGO Dãy ngoặc đúng Mức độ khó, Quay lui, Nhánh cận 958
AMPHO Âm phổ Mức độ dễ 1405
HIPHA Hình phạt Mức cơ bản 4060
HANOI Tháp Hà Nội Đệ quy, Mức độ dễ 567
DIKI Sân điền kinh Tìm nhị phân, Mức độ dễ 2586
THUHO Thu hoạch táo Tham lam, Mức độ dễ 988
TRAU Trâu và cỏ Mức cơ bản 1537
GAGI Gấp giấy Mức cơ bản 3790
DUHA Du hành (ACMVN 10-2014 I) Mức độ khó, Quy hoạch động 78
PENCIL Bút chì (ACMVN 10-2014 H) Mức độ khó, Toán 21
ATMW Rút tiền ATM (ACMVN 10-2014 C) Mức độ khó, Tham lam 135
CHABA Hộp châu báu (ACMVN 10-2014 D) Mức độ khó 63
SUM SUM (ACMVN 10-2014 B) Mức độ khó 144
STOCK Chợ chứng khoán (ACMVN 10-2014 A) Mức độ dễ 356
DAYSO2 Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Quy hoạch động, Mức độ khó 963
GIDA Giao đấu (OLP 2014) Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 1580
DAYSO Dãy số (OLPCĐ 2014) Mức độ dễ 606
TITO Tính tổng (OLPCĐ 2014) Mức độ dễ, Toán 1919
PYTHA Pythagoras Mức độ khó, Toán 171
SNAIL Con ốc sên Mức độ dễ 1561
GRAVI Trọng lực Mức độ dễ 431
SMAMA Số may mắn Mức độ khó 292
PERMS2 Liệt kê hoán vị từ Mức độ khó, P.pháp sinh 472
GACHO Gà và chó Mức cơ bản 3216
QUEEN Tám hậu Mức độ khó, Quay lui 497
KNARY Liệt kê chuỗi k-phân Mức độ dễ, Quay lui, P.pháp sinh 1682
PERMS Liệt kê chuỗi hoán vị Mức độ dễ, Quay lui, P.pháp sinh 1947
LINE3 Trò chơi Line 3 DFS và BFS 268
LINE2 Trò chơi Line 2 Mức độ khó, Quay lui 461
HOHA2 Số hoàn hảo 2 Mức độ dễ, Toán 2473
LINE Trò chơi Line Mức độ dễ, Quay lui 1207
HOHA Số hoàn hảo Mức cơ bản 5734
DOXA Đổ xăng Tham lam, Mức độ dễ 1335
THAMAY Thang máy (Codeforces) Tham lam, Mức độ dễ 730
BINAS Liệt kê chuỗi nhị phân Mức độ dễ, Quay lui, P.pháp sinh 2771
COVUA2 Bàn cờ vua 2 Mức độ dễ 611
COVUA Bàn cờ vua Mức cơ bản 2823
MARS Bản đồ Sao Hỏa Quy hoạch động, Mức độ khó 353
BINA Biễu diễn nhị phân Mức cơ bản 2951
NGAY Ngày tiếp theo Mức độ dễ 713
DETU Đếm từ Mức cơ bản 2394
SODEP Số đẹp Mức cơ bản 4430
GITHU Tính giai thừa Mức cơ bản 4524
GHVU Ghép hình vuông Mức độ khó 91
KIVU Khiêu vũ Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 1807
BUS Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Mức độ dễ 216
BASU Bắn súng Mức độ dễ 298
CEASA Mã hóa Ceasar Mức độ dễ 1056
DOHO Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Mức cơ bản 2982
VTAY2 Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Mức độ khó 274
MAHO Gửi thư (OLPCĐ 2008) Mức cơ bản 2571
USCLN2 Ước số chung lớn nhất 2 Mức độ dễ 2896
PHASO3 Phân số 3 Mức độ khó 80
PHASO2 Phân số 2 Mức độ khó 97
HIVU Hình vuông Mức độ dễ 233
PTSO2 Phân tích số 2 Mức độ khó 557
PTSO Phân tích số Mức độ dễ 1682
USCLN Ước số chung lớn nhất Mức cơ bản 5112
LAGA Lát gạch Quy hoạch động, Mức độ khó 450
DACO Dãy con tăng dài nhất Quy hoạch động, Mức độ khó 1691
DAVA Đào vàng Quy hoạch động, Mức độ khó 1161
HCN Hình chữ nhật (VOJ) Quy hoạch động, Mức độ khó 310
SABO Sắp bò Quy hoạch động, Mức độ khó 727
HISO Hiệu số Quy hoạch động, Mức độ dễ 3076
DASO Dãy số Fibonacci (OLPCĐ 2013) Mức độ dễ 931
DABI Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Mức độ dễ 3375
MABA2 Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) Mức độ khó 75
MABA Giải phóng mặt bằng Mức độ dễ 102
XOSO Xóa số (OLPCĐ 2012) Mức độ dễ 866
KUMA Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Mức cơ bản 2343
TIVI2 Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Sắp xếp, Tìm nhị phân, Mức độ khó 863
TIVI Truyền hình Mức độ dễ 446
LUTA Luyện tập (OLPCĐ 2011) Sắp xếp, Mức độ dễ 1148
ROBOT Robot (OLPCĐ 2011) Mức độ dễ 349
TREE Cây NP tìm kiếm (ACMVN 9-2014) Đệ quy, Mức độ khó 27
PHASO Phân số (ACMVN 9-2014) Mức độ khó, Toán 101
SODA Số đặc biệt (ACMVN 9-2014) Mức độ khó 54
SUKHO Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Quy hoạch động, Mức độ khó 442
AOGI Ảo giác (ACMVN 9-2014) Mức độ khó 104
NGTO3 Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) Mức độ khó 250
KSMA K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) Mức độ khó 187
LUDI Lưu diễn Sắp xếp, Mức độ khó 534
HANA Hái nấm Mức độ khó, Quay lui 323
OCSE Ốc sên ăn rau Mức độ dễ, Quay lui 1516
BITS Số bít khác nhau Mức độ dễ 1060
BUBE Búp bê gỗ Mức độ khó, Sắp xếp, Tham lam 738
BINS Binary Instructions Mức độ dễ 178
LADA Lấn đảo Tìm nhị phân, Mức độ khó 169
NGTO2 Số nguyên tố 2 Mức độ khó 1061
NGTO Số nguyên tố Mức cơ bản 4806
TRDE Trám đen (OLP 2013) Mức độ khó, Toán 289
GIEN Gien màu da Mức độ khó, Quay lui 418
PALI Số Palindrome Mức cơ bản 3169
DATA Dãy tăng Mức độ khó 394
NHGA Nhà gần nhất Mức độ dễ, Sắp xếp 2812
CASO Cặp số bằng nhau Sắp xếp, Mức độ khó 2278
ALBO Alice và Bob Mức độ dễ, Trò chơi 606
BACO2 Bàn cờ 2 Mức độ khó 204
VOXO Vòng xoắn Mức độ dễ 234
PLOI Phạm lỗi Mức độ dễ 1317
CLOA Thành Cổ Loa Mức độ dễ 569
ZIZA Zig Zag Mức độ dễ 401
PASC Tam giác Pascal Mức độ dễ 1841
FIBO Số fibonacy Mức cơ bản 4609
KCUO Viên kim cương Mức độ dễ 1408
TGVU Tam giác vuông Mức cơ bản 5178
COVI Công viên Mức độ dễ 535
BACO Bàn cờ Mức độ dễ 997
CDIE Cắm điện Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 2225
CQUA Chia quà Mức độ dễ 3599
VTAY Vòng tay Mức cơ bản 4548
TONG Tổng A + B Mức cơ bản 7032
Back to Top