Xem theo dạng bài
Danh sách bài tập
Tên bài tập Dạng bài Số giải được
MULBIG A MŨ B BIGNUM, Mức độ rất khó 11
J4F Dia da Mentira 236
TONGMANG Tính tổng mảng Mức cơ bản, Mức độ dễ, Mức độ khó, Mức độ rất khó, Tham lam 543
WORDGAME WORDGAME đề thi, DFS và BFS, Đường đi ngắn nhất, Mức độ khó, Quy hoạch động trạng thái 5
xaufibo Xâu Fibonacci Đệ quy, đề thi, Mức độ khó, Quy hoạch động 390
XEPLICH xếp lịch đề thi, Mức cơ bản, Quy hoạch động 370
DULICH đi du lịch đề thi, DFS và BFS, Đồ thị, Đường đi ngắn nhất, Mức độ khó 100
demday đếm dãy đề thi, Mức cơ bản 378
PIANO sơn phím Đồ thị, Mức độ rất khó 39
PRIMEPOWER Mũ nguyên tố Constructive Algorithm, Mức cơ bản 100
BEAUTRI Tam giác đẹp Hình học, Mức cơ bản 74
CANDY2 Chia kẹo 2 Mức độ khó, Toán 55
CANDY1 Chia kẹo 1 Mức cơ bản, Toán 168
SMINROAD Đường đi trọng số nhỏ nhất Mức cơ bản, Union-Find Disjoint Set 138
DISTTREE Khoảng cách trong cây Quy hoạch động trên Cây 185
PREPRODUCT Tích Tiền Tố Mức cơ bản 64
P2GRP Tổng các đường đi ngắn nhất Mức độ dễ 79
GCDFIB Ước chung lớn nhất của dãy fibonacci Toán 73
EQUATION2 Phương trình Mức độ rất khó, Quy hoạch động 63
EQUATION1 Phương trình Mức độ khó, Quy hoạch động 39
QUEUE Xếp hàng Sắp xếp 767
EXP Biểu thức Quay lui, Quy hoạch động 33
LAMP Đèn màu Toán 117
SUMINT Tổng nguyên Toán 462
CHNREST Chinese restaurant Đệ quy, Nhánh cận, Quay lui, Quy hoạch động 106
UAV 30-4-11-2016 Bài 3 Mức độ khó, Tham lam 68
COLOUR Tô màu Đồ thị 83
BUILDROAD Xây dựng đường đua Luồng cực đại (Maxflow), Cặp ghép 28
BALLGMTWO Trò chơi với những viên bi 2 Toán 29
WWCITY Thành phố WW DFS và BFS, Đồ thị, Toán 72
SCHOOLWAY Đường đến trường DFS và BFS, Đồ thị 53
BALLGAME Trò chơi với những viên bi Quy hoạch động trạng thái, Toán 129
DISTANCE Khoảng cách 2 Đồ thị, Toán 188
EZSORT Sắp xếp là chuyện nhỏ! Mức độ dễ 1263
MERGENUM Ghép số Mức độ dễ, Quay lui 1230
SEQ198 SEQ198 - VOI 2016 Quy hoạch động 155
SN Làm việc song song Luồng cực đại (Maxflow), Cặp ghép, Tìm nhị phân 63
SPIRAL Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) DFS và BFS 295
SUMGCD SUMGCD Mức độ khó, Toán 81
CoTreeGame Colored Tree Game 23
Lucky Game Lucky Game 24
Candies Candies 29
TutOnEqua Tutoring on equations 85
CANAL Canal 54
TETRIS Tetris 85
CNTPALIN Đếm số Palindrome 102
EZ1 EZ AF 1 21
CPASS Mật khẩu máy tính 98
OV Bảng ô vuông 41
HC Hồ nước 222
DIFFERENCE DIFFERENCE Mức độ khó 39
TRANSINFO Truyền thông tin DFS và BFS, Đồ thị 93
CALNUM Đếm số Quy hoạch động 114
CALTEAM Tính số lượng team Heap 75
MAXXOR Giá trị lớn nhất Trie 338
EDITPIC Chỉnh sửa ảnh Vét cạn 154
COUNTNUM Số lượng số Vét cạn 2309
CANSU CÁN SỰ Nhánh cận 25
DS ebola DFS và BFS 1368
QT Quân Tượng DFS và BFS 279
BW Nối điểm DFS và BFS 501
EZ0 EZ AF Toán 25
SumTable Tổng trên bảng số Binary Indexed Tree 2D, Mức độ khó 199
MiMaTable Min max trên bảng số Mức độ khó, Segment Tree 2D 58
PL Đường đi ngắn nhất DFS và BFS 79
Chenhlech Chênh lệch Mức độ khó, Tìm nhị phân 691
Xauduynhat Xâu duy nhất Mức độ dễ 1503
Chialaydu Chia lấy dư Mức độ dễ 3044
Khieuvu3 Khiêu vũ 3 Mức độ dễ, Tìm nhị phân 2783
CapdoiHH Cặp đôi hoàn hảo Binary Indexed Tree, DFS và BFS, Mức độ khó 163
AnBuffet Ăn buffet Mức độ khó, Quay lui, Segment Tree, Tìm nhị phân 176
Capxach Cặp xách Mức độ dễ, Quy hoạch động 1453
EZFORMULA Tính toán đơn giản Mức cơ bản 302
VERSUSGAME Trò chơi đối kháng Mức độ dễ, Quy hoạch động 432
LCSUB2 Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 Mức độ dễ 151
ZEROPATH Phân tích số DFS và BFS 947
HAMAR Hàm số Mức cơ bản, Quy hoạch động 105
AGEGAME Trò chơi đoán tuổi Mức độ khó, Toán 31
DYNASTIES Các triều đại cổ Mức độ khó 22
PRIMEPW Lũy thừa số nguyên tố Mức độ khó, Toán 39
ROBOT5 Robot đi tuần Mức độ dễ, Toán 619
LCSUB Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Mức độ khó, Quy hoạch động 515
CIRCLENUM Số vòng Mức độ khó, Toán 350
ALARM Đồng hồ báo thức Mức độ dễ 1188
EXACT Cân đúng Mức độ khó 23
FINDTEXT Trò chơi tìm chữ 3 Hash, KMP, Z Function, Mức độ khó 192
IO Hàng đợi với độ ưu tiên Heap 259
CNHOM Chia Nhóm Đồ thị 29
CHUTIEU Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Mức độ dễ, Quy hoạch động 109
QUANMA Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Mức cơ bản 516
TAITRONG Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Đồ thị, Mức độ dễ 489
KGMEQNUM Phép biến đổi Mức độ khó, Quy hoạch động trạng thái, Tham lam 21
SAGAIN Lại là xâu Mức cơ bản 53
VDSEQ04 Giá trị trung bình Mức độ khó 156
VDSEQ03 Doanh thu công ty Mức độ khó 249
VDSEQ02 Dãy số chia hết Mức độ dễ 828
VDSEQ01 Trò chơi với dãy số Mức độ dễ 756
NUMFINAL1 Lại là chữ số tận cùng Mức độ dễ, Toán 571
NUMFINAL Chữ số tận cùng Mức độ dễ, Toán 3181
HELLO Xin chào Mức độ dễ 2106
VD2016BT1 Robot gõ tắt Mức độ khó 27
TAXI Taxi Mức độ dễ 1221
KGMSOCKETS Mạng lưới điện Mức độ khó, Quy hoạch động 26
RTRIANGLE Tam giác vuông cân Hình học, Mức độ dễ, Toán 2112
AMESSAGE Tín hiệu ngoài hành tinh Mức độ khó, Trie 101
TABLE Bàn tiệc tất niên Hình học, Mức độ dễ, Toán 410
BANHCHUNG Nấu bánh chưng Mức độ dễ, Quy hoạch động 1876
ALPHANUM Chỉ số Alpha Mức độ khó 22
HFAMOUS Người nổi tiếng Đồ thị, Mức độ khó, Ngăn xếp 188
KIENTRUCCO Kiến trúc cổ Mức độ khó 31
TAOQUAN Táo quân Mức độ dễ 1251
CSTRING Xâu chung Mức độ dễ, Toán 84
HOMEWORK Bài tập ngày Tết Mức độ dễ, Toán 786
PSU01 Dãy chia hết Quy hoạch động, Toán 147
WORDFIND2 Trò chơi tìm chữ 2 Hash, Mức độ khó 32
WORDFIND Trò chơi tìm chữ Hash, Mức độ khó 48
HMD03 Công ti vận tải Quy hoạch động 22
LUNARNY Đi chơi Tết Mức độ khó, Tìm nhị phân 42
HMD02 Cây phả hệ Mức độ khó 19
HMD01 Hòa nhạc Ngăn xếp 167
MAIL Thư điện tử Quy hoạch động 56
CBGBINARY Đếm dãy nhị phân Mức độ khó 24
DT2 DT3 Mức độ khó 80
DT1 DT2 Mức độ khó 124
DT DT1 Mức độ dễ 557
RECLAND Rectangle Land Segment Tree 26
AIRCON Điều hòa không khí Mức độ dễ 263
CLASSY Giai cấp Mức độ dễ, Sắp xếp 44
VERVALUE Giá trị của đỉnh Đồ thị, Segment Tree 86
SUMCAL Tính tổng Toán 80
DISNUMBER Số phân biệt Quy hoạch động 54
LUCKYNUM Số may mắn Toán 258
DEMSO Đếm số Vét cạn 662
MINDROP Tính số thao tác ít nhất Vét cạn 1168
DAYSO10 Hai dãy con Mức độ khó, Quy hoạch động 320
BUS2 Xe khách DFS và BFS, Đường đi ngắn nhất, Mức độ khó 319
ROADCBG Vượt qua đường Mức độ khó, Sắp xếp, Tìm nhị phân 22
1CHIEU Đường một chiều Mức độ dễ 318
DAYSO9 Dãy số Mức độ dễ 778
LTXAU Lũy thừa xâu Mức độ dễ 227
EXCHANGE Đổi tiền DFS và BFS 58
AGAR Agar.io Mức độ dễ 214
ONLYONECBG Kết thân Mức độ dễ 50
HALLOWEEN Đi chơi Halloween Mức độ dễ, Tìm nhị phân 119
TRACKCBG Trường đua Mức độ khó 30
NUMPASSCBG Mã khoá Toán 35
PI Đếm số nguyên tố Mức độ khó 394
PATROL2 Đi tuần kho (ACMVN 10-2015 D) Mức độ khó, Toán 21
RTREE Chiều cao cây (ACMVN 10-2015 J) Mức độ khó, Tham lam 66
ATTCBG Số hấp dẫn Mức độ dễ 77
VACCINE VACCINE Quy hoạch động 43
SCBG Dãy hoàn hảo Mức độ dễ 153
COBAN Một bài tập mức cơ bản Mức cơ bản 44
NGHICHTHE2 Đếm Cặp Nghịch Thế Binary Indexed Tree 25
DICE Đổ xúc xắc Mức độ khó, Quy hoạch động, Segment Tree 218
NGHICHTHE Đếm cặp nghịch thế Binary Indexed Tree 51
QN5 Tem nek Mức độ dễ 176
QN4 Tránh lụt ^^ Mức độ dễ 69
QN QN-Chính Phương Mức độ dễ 1316
GAO Siêu nhân GAO Mức độ dễ, Toán 84
CHUSO2 Tìm chữ số Mức độ dễ, Toán 419
NAMNU Vòng tròn nam nữ Mức cơ bản 1566
POWER Số mũ Toán 316
STUDY Kế hoạch học tập Mức độ dễ, Quy hoạch động 613
TREASURE Đảo kho báu DFS và BFS, Mức độ khó, Quy hoạch động, Tìm nhị phân 227
TIMSO2 Tìm số Mức độ dễ, Tham lam, Toán 1902
VIETCHU Viết bằng chữ Mức độ dễ 249
TRUTIN Truyền tin Cây khung nhỏ nhất, Mức độ khó 104
HARA Dán hàng rào Đệ quy, Mức độ khó 348
RECT Hình chữ nhật Mức độ dễ 38
FIGHT Ngôi làng thượng võ Mức độ dễ, Toán, Trò chơi 236
STONE Trò chơi bốc đá Mức độ dễ, Trò chơi 187
LINES Đường thẳng cắt nhau Hình học, Mức độ dễ 1118
CODEN Cột Đèn Mức cơ bản 1494
DAYSO8 Dãy số Mức độ dễ 100
Gian An Mức cơ bản, Mức độ dễ 924
TT TIENTE Quay lui 770
ROOT Rút gọn căn Mức độ khó, Toán 680
NEGATIVE Số phủ định Mức độ dễ 418
DIVIDE Chia quà Mức độ dễ, Quy hoạch động 90
GALLERY Triển lãm tranh Mức độ khó, Quy hoạch động 177
CPER Hoán vị Mức cơ bản 368
STRCMP So Sánh Xâu Con Mức độ dễ 36
KEOCO Kéo co Quy hoạch động 242
MOBI Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Mức độ dễ, Tìm nhị phân 1130
SEMINAR Xếp lịch hội nghị Luồng cực đại (Maxflow), Tìm nhị phân 29
CHOSO Chọn số bằng nhau Mức độ dễ 524
FNUM Số cuối cùng Mức cơ bản 2167
CHAIN Nối chuỗi xích Mức độ dễ, Tham lam 731
ANTRA Ăn trắng Mức cơ bản 578
CARDS Thẻ bài Heap, Mức độ khó 282
BANK Xếp hàng gửi tiền Mức độ khó, Quy hoạch động 612
STRAGAIN Lại là chuỗi DFS và BFS, Mức độ khó 70
MEETING Lễ Meeting Mức độ khó, Vét cạn 29
ANTO An toàn giao thông (OLP 2011) Mức độ khó, Segment Tree 120
MAZE Mê cung DFS và BFS, Mức độ khó 45
HEXG Hexgame (OLP 2011) DFS và BFS, Mức độ khó 191
GROUP Chia nhóm Quy hoạch động 149
GEN GENOME (OLP 2010) Hash, Mức độ khó, Sắp xếp, Tìm nhị phân 143
MULTI Dấu trong đoạn Mức độ dễ 392
DETRU Đến trường (OLP 2010) Đường đi ngắn nhất, Mức độ khó, Quy hoạch động 226
TROXE Trông xe (OLP 2010) Mức cơ bản 1563
SOCCER Lịch thi đấu Mức độ khó, Quy hoạch động trạng thái 21
DAOTAO Đào tạo từ xa (OLP 2009) Mức độ khó, Tham lam 87
OPT Tùy chọn (OLP 2009) DFS và BFS, Mức độ khó, Quy hoạch động 37
SUMARR Tính tổng thôi mà Mức độ khó 145
TITO3 Lại tính tổng Mức độ khó 26
CH Chỉnh Hợp KL Mức cơ bản 362
CHAR Đếm ký tự Mức cơ bản 2197
HEXA Lục giác đều (OLP 2008) Hình học, Mức độ dễ 180
SEG Chia đoạn Mức độ dễ 522
MKC Mật khẩu Mức cơ bản 3839
EULER Tính hàm Toán 28
EASYSTR Một bài tập về xâu Mức độ dễ 23
ROMAN Số La Mã Mức cơ bản 1437
PLP Palindrome Mức độ dễ 28
ROBOT4 Robot tìm đường DFS và BFS, Mức độ khó 155
LIVETILE Windows Phone Live Tile Mức độ dễ 67
LCRLR Xử lý xâu Mức độ khó, Quy hoạch động 33
MXOR Tổng lớn nhất Mức độ khó, Toán 80
CHUSO Chữ số Mức độ dễ, Toán 213
DTPHU Diện tích phủ Mức độ khó 41
DAYSO7 Dãy số (OLP Không chuyên 2014) Mức độ khó, Quy hoạch động 396
ROBOT3 ROBOT (OLP Không chuyên 2013) Mức độ khó, Tham lam 205
XYZ Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) Mức độ dễ 278
TAPSO Tập số (OLP Không chuyên 2011) Mức độ dễ 241
SMACA Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) Mức độ khó 174
GOMIN Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) Mức độ dễ 253
SVOI Chuẩn bị SVOI (OLP Không chuyên 2010) Mức độ dễ 337
DAUGIA Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Mức cơ bản 1963
KEBA2 Kết bạn (OLP Không chuyên 2009) Mức độ khó 383
DAYSO6 Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Mức độ khó, Quy hoạch động 862
MOCO Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) Hình học, Mức độ khó 149
DAYSO4 Dãy số (OLP Không chuyên 2008) Mức độ dễ 251
FSTR Tính hàm Mức độ khó, Suffix Arrays 23
CUBICS Khối lập phương Mức độ dễ 111
COUNT COUNT Toán 27
DOANP2 Chiều dài phủ Mức độ dễ, Sắp xếp 1351
PALI2 Tách chuỗi đối xứng Mức độ khó, Quy hoạch động 227
DOMINO2 Nối vòng Domino Đồ thị, Mức độ khó 40
DEMSO0 Đếm số không bên phải Mức cơ bản 2649
ZUMA Game Zuma Mức độ dễ 282
BASE Hệ cơ số Toán 36
INTSLE Giải hệ Mức độ dễ, Toán 142
GAMES Trò chơi xếp gạch Mức độ khó, Segment Tree 353
HIVU2 Đếm hình vuông Hình học, Mức độ khó 112
BIDA Đánh bida Mức độ dễ, Toán 124
TILE Chồng gạch Mức độ dễ, Sắp xếp, Tham lam 3061
BUBGAME Bubbies Game Mức độ khó 19
TABGAME Trò chơi với bảng số Mức độ khó 21
NGNGU Ngôn ngữ Mức độ dễ 172
MAMA Ma cũ ma mới Binary Indexed Tree, Mức độ khó 234
DAYNGO3 Dãy ngoặc 3 Binary Indexed Tree, Mức độ khó 73
HOANVI Hoán Vị Mức độ khó 44
HOBOI Hồ Bơi Mức độ dễ 187
CODE Chuyển Mã Mức độ dễ 383
HANA2 Hái nấm 2 (OLP 2008) Mức độ khó, Quy hoạch động trạng thái 360
ROBOT2 Robot và số nguyên tố Mức độ khó 82
DEMUOC Đếm ước Mức độ khó 54
TOUR Tham quan những cây cầu DFS và BFS, Mức độ khó 167
QUACAU Qua cầu Mức độ khó, Quy hoạch động, Tham lam 497
BARA Bánh rán Mức cơ bản 2503
STAIN Xóa vết bẩn Mức độ khó, Quy hoạch động trạng thái 43
MESSI Lionel Messi Mức độ khó, Toán 119
VIENBI Viên bi màu nhiệm Mức độ dễ 486
FIBO5 Fibonacci Mức độ khó, Toán 81
KAGARO Kangaroo đi thăm bạn Mức độ khó, Tham lam, Toán 969
LUCKYRE LUCKYRE Nhánh cận, P.pháp sinh, Sắp xếp, Tìm nhị phân 44
RECT2 Hình chữ nhật 2 Hình học, Mức độ dễ 562
FINDNUM FINDNUM Mức độ khó 46
BODEN Dãy bóng đèn Mức độ khó, Segment Tree (IT) 92
PATROL Đi tuần DFS và BFS, Mức độ khó 45
DOMINO Ráp domino Mức độ khó, Quy hoạch động 182
GIFT Quà Sinh Nhật Mức độ khó 34
FOOL Cá tháng tư 32
QHDCB Quy hoạch động Mức độ dễ 42
SVALUE Siêu giá trị Mức độ khó 116
CARO Cờ caro Mức độ dễ 515
MARIO3 Mario nhảy cột Mức độ khó, Quy hoạch động 770
BONE Bỏng nếp Mức độ khó, Vét cạn 92
HOCA Hồ cá DFS và BFS, Mức độ khó 40
DAYNGO2 Dãy ngoặc 2 Mức độ khó, Segment Tree (IT) 410
GCHUOI Ghép chuỗi Mức độ dễ 580
UOCLE Ước lẻ Mức độ dễ 731
QUPO Quân Pháo cờ Tướng Mức cơ bản 251
SUMTREE Tổng trên cây DFS và BFS, Mức độ khó, Quy hoạch động 149
CBOX Hộp đựng tiền Mức độ khó, Sắp xếp 306
SUDO Sudoku Mức độ khó, Nhánh cận, Vét cạn 216
TAHO2 Tặng hoa 8/3 Tìm nhị phân, Mức độ khó, P.pháp sinh 198
GTHH Giá trị hoàn hảo Quy hoạch động, Mức độ khó 160
RANDOM Sinh số Sắp xếp, Mức độ khó 154
NGTO5 Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Mức độ dễ, Toán 728
NGTO4 Tổng nguyên tố Mức cơ bản 1210
WRITER Robot đánh chữ Mức cơ bản 621
TIMSO Tìm số Mức độ khó, Toán 84
QUTO Quân Tốt cờ tướng Mức cơ bản 495
CONVEX Hình giả lồi Mức độ dễ 47
LIXI Lì xì Mức độ dễ, Sắp xếp, Tham lam 1194
THIDAU Kế hoạch thi đấu Quy hoạch động, Mức độ khó 1260
LIGHT Tắt đèn Mức độ khó, Vét cạn 170
CHIA Chia hết Mức độ dễ 289
QUATU2 Quân tượng đi lạc Mức cơ bản 429
TIGU Tiền gửi ngân hàng Mức cơ bản 2285
BNHAN2 Bảng nhân 2 Tìm nhị phân, Mức độ khó 302
BNHAN Bảng nhân Sắp xếp, Mức độ dễ 1438
LUTH2 Lũy thừa 2 Mức độ khó, Toán 100
LAGA2 Lát gạch 2 Đệ quy, Mức độ khó 45
TIMK Tìm số Mức độ khó, Toán 180
XOAYDT Xoay đường tròn (Codeforce 287B) Mức độ dễ 119
ACM ACM Mức độ dễ 446
ANDARR Phép AND trên mảng Toán 75
DAYSO3 Trò chơi với dãy số Mức độ khó, Toán 166
PTSO3 Phân tích số 3 Toán 124
GITHU2 Giai thừa Mức độ khó, Toán 183
CANDY Kẹo ba màu Quy hoạch động, Mức độ khó 29
USCLN3 Ước số chung lớn nhất 3 Mức độ khó, Toán 231
XOR3 Phép XOR 3 Mức độ khó, Toán 98
XOR2 Phép XOR 2 Mức độ khó, Toán 144
XOR1 Phép XOR 1 Mức độ dễ, Toán 424
KSAN Khách sạn Heap, Mức độ dễ, Sắp xếp 382
NUMLAND Numberland Mức độ khó, RMQ, Cha chung gần nhất (LCA) 143
KIVU2 Khiêu vũ 2 Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 443
TBAN Tình bạn Mức độ khó, Toán 76
DOANP Đoạn phủ Sắp xếp, Mức độ khó 284
RACE Đường đua kì lạ Mức độ dễ 93
COVUA3 Bàn cờ vua 3 Toán 64
OKHOA2 Ổ khóa 2 Mức độ khó, Toán 89
KTTRU Kiểm tra trùng Mức độ dễ 717
NHOM Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 661
CCAY Chặt cây (Jakarta 2014 - E) Mức độ khó, Union-Find Disjoint Set 107
FACTGAME Factor Game Mức độ khó, Trò chơi, Toán 44
TROSUA Trộm sữa Mức độ dễ, Toán 68
APGP Cấp số cộng - Cấp số nhân Mức độ dễ, Toán 977
OKHOA Ổ khóa Mức độ dễ, Toán 420
CITY2 Thành phố (bản khó) Mức độ khó 123
CITY1 Thành phố (bản dễ) Mức độ dễ 165
BOOL Biểu thức Boolean Mức độ khó, Quy hoạch động 22
TITO2 Tính tổng 2 (OLP Không Chuyên 2014) Mức độ khó, Toán 437
MARIO2 Mario giải cứu công chúa 2 Mức độ khó, Heap, Đường đi ngắn nhất 289
HASA Hàn cây sắt Mức độ khó, Heap 295
NGUYEN Điểm nguyên Mức độ dễ 99
MARIO Mario giải cứu công chúa (bản dễ) Mức độ khó, Đường đi ngắn nhất 296
OQUAN Ô ăn quan Mức độ dễ 352
QUATU Quân tượng Mức độ khó 54
PIKA Pikachu DFS và BFS, Mức độ khó 102
NAUAN Thi nấu ăn Mức độ dễ, Tìm nhị phân 1718
VASU Vắt sữa bò Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 3213
2048 Trò chơi 2048 Mức độ dễ 296
KUMAB Khuyến mãi bia Mức cơ bản 3567
BABE Số bạn bè Mức cơ bản 4295
MINR Số nhỏ nhất trong dãy con Mức độ khó, Segment Tree (IT), RMQ 810
NOEL Cây thông Noel Mức độ dễ 251
BITHU Chiều cao cây biểu thức Mức độ khó, Cây nhị phân, Ngăn xếp 115
SHOP Cửa hàng bá đạo Mức độ khó 146
CHOCO Chocolate Mức độ khó, Trò chơi, Toán 574
FIBO4 Fibonaci Mức độ dễ 1680
FIBO3 Fibonaci Mức độ khó, Toán 358
FIBO2 Fibonaci Mức độ khó, Toán 437
HUFF Mã nén Huffman Cây nhị phân, Mức độ khó 46
TRUHAU Trung tố, Hậu tố Mức độ khó, Ngăn xếp 140
HAUTO Biểu thức hậu tố Mức độ dễ, Ngăn xếp 462
LUTH Lũy thừa Đệ quy, Mức độ dễ 2196
KEBA Kết bạn Mức độ khó, D.sách liên kết 144
DISC0 Đĩa nhạc (dễ) Mức độ dễ 476
DISC3 Đĩa nhạc 3 Binary Indexed Tree, Mức độ khó 254
DISC2 Đĩa nhạc 2 Mức độ khó, D.sách liên kết 176
DISC Đĩa nhạc Mức độ khó, D.sách liên kết 301
TAHO Tặng hoa 20/11 Tham lam, Mức độ dễ 723
CATU2 Cái túi 2 Quy hoạch động, Mức độ khó 1365
CATU Cái túi Mức độ khó, Quay lui, Nhánh cận 1464
NGTHE2 Dãy nghịch thế 2 Binary Indexed Tree, Mức độ khó 347
NGTHE Dãy nghịch thế (VOJ) Binary Indexed Tree, Mức độ khó 521
SXHEAP Sắp xếp vun đống Cây nhị phân, Heap, Mức độ khó, Sắp xếp 229
SXTRON Sắp xếp trộn Mức độ dễ, Sắp xếp 694
SXNHANH Sắp xếp nhanh Sắp xếp, Mức độ dễ 861
SXCHEN Sắp xếp chèn Sắp xếp, Mức độ dễ 521
SXCHON Sắp xếp chọn Sắp xếp, Mức độ dễ 812
SXLOI Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Mức độ dễ 231
DAYNGO Dãy ngoặc đúng Mức độ khó, Quay lui, Nhánh cận 998
AMPHO Âm phổ Mức độ dễ 1454
HIPHA Hình phạt Mức cơ bản 4183
HANOI Tháp Hà Nội Đệ quy, Mức độ dễ 590
DIKI Sân điền kinh Tìm nhị phân, Mức độ dễ 2710
THUHO Thu hoạch táo Tham lam, Mức độ dễ 1059
TRAU Trâu và cỏ Mức cơ bản 1577
GAGI Gấp giấy Mức cơ bản 3917
DUHA Du hành (ACMVN 10-2014 I) Mức độ khó, Quy hoạch động 79
PENCIL Bút chì (ACMVN 10-2014 H) Mức độ khó, Toán 22
ATMW Rút tiền ATM (ACMVN 10-2014 C) Mức độ khó, Tham lam 136
CHABA Hộp châu báu (ACMVN 10-2014 D) Mức độ khó 65
SUM SUM (ACMVN 10-2014 B) Mức độ khó 145
STOCK Chợ chứng khoán (ACMVN 10-2014 A) Mức độ dễ 371
DAYSO2 Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Quy hoạch động, Mức độ khó 993
GIDA Giao đấu (OLP 2014) Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 1658
DAYSO Dãy số (OLPCĐ 2014) Mức độ dễ 624
TITO Tính tổng (OLPCĐ 2014) Mức độ dễ, Toán 2009
PYTHA Pythagoras Mức độ khó, Toán 179
SNAIL Con ốc sên Mức độ dễ 1655
GRAVI Trọng lực Mức độ dễ 445
SMAMA Số may mắn Mức độ khó 296
PERMS2 Liệt kê hoán vị từ Mức độ khó, P.pháp sinh 504
GACHO Gà và chó Mức cơ bản 3312
QUEEN Tám hậu Mức độ khó, Quay lui 513
KNARY Liệt kê chuỗi k-phân Mức độ dễ, Quay lui, P.pháp sinh 1749
PERMS Liệt kê chuỗi hoán vị Mức độ dễ, Quay lui, P.pháp sinh 2041
LINE3 Trò chơi Line 3 DFS và BFS 285
LINE2 Trò chơi Line 2 Mức độ khó, Quay lui 479
HOHA2 Số hoàn hảo 2 Mức độ dễ, Toán 2567
LINE Trò chơi Line Mức độ dễ, Quay lui 1246
HOHA Số hoàn hảo Mức cơ bản 5953
DOXA Đổ xăng Tham lam, Mức độ dễ 1398
THAMAY Thang máy (Codeforces) Tham lam, Mức độ dễ 808
BINAS Liệt kê chuỗi nhị phân Mức độ dễ, Quay lui, P.pháp sinh 2881
COVUA2 Bàn cờ vua 2 Mức độ dễ 637
COVUA Bàn cờ vua Mức cơ bản 2933
MARS Bản đồ Sao Hỏa Quy hoạch động, Mức độ khó 367
BINA Biễu diễn nhị phân Mức cơ bản 3052
NGAY Ngày tiếp theo Mức độ dễ 750
DETU Đếm từ Mức cơ bản 2485
SODEP Số đẹp Mức cơ bản 4576
GITHU Tính giai thừa Mức cơ bản 4677
GHVU Ghép hình vuông Mức độ khó 91
KIVU Khiêu vũ Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 1904
BUS Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Mức độ dễ 223
BASU Bắn súng Mức độ dễ 314
CEASA Mã hóa Ceasar Mức độ dễ 1100
DOHO Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Mức cơ bản 3092
VTAY2 Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Mức độ khó 282
MAHO Gửi thư (OLPCĐ 2008) Mức cơ bản 2665
USCLN2 Ước số chung lớn nhất 2 Mức độ dễ 3001
PHASO3 Phân số 3 Mức độ khó 83
PHASO2 Phân số 2 Mức độ khó 99
HIVU Hình vuông Mức độ dễ 236
PTSO2 Phân tích số 2 Mức độ khó 585
PTSO Phân tích số Mức độ dễ 1751
USCLN Ước số chung lớn nhất Mức cơ bản 5268
LAGA Lát gạch Quy hoạch động, Mức độ khó 479
DACO Dãy con tăng dài nhất Quy hoạch động, Mức độ khó 1786
DAVA Đào vàng Quy hoạch động, Mức độ khó 1221
HCN Hình chữ nhật (VOJ) Quy hoạch động, Mức độ khó 327
SABO Sắp bò Quy hoạch động, Mức độ khó 754
HISO Hiệu số Quy hoạch động, Mức độ dễ 3257
DASO Dãy số Fibonacci (OLPCĐ 2013) Mức độ dễ 954
DABI Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Mức độ dễ 3496
MABA2 Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) Mức độ khó 76
MABA Giải phóng mặt bằng Mức độ dễ 106
XOSO Xóa số (OLPCĐ 2012) Mức độ dễ 897
KUMA Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Mức cơ bản 2421
TIVI2 Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Sắp xếp, Tìm nhị phân, Mức độ khó 917
TIVI Truyền hình Mức độ dễ 477
LUTA Luyện tập (OLPCĐ 2011) Sắp xếp, Mức độ dễ 1195
ROBOT Robot (OLPCĐ 2011) Mức độ dễ 357
TREE Cây NP tìm kiếm (ACMVN 9-2014) Đệ quy, Mức độ khó 28
PHASO Phân số (ACMVN 9-2014) Mức độ khó, Toán 105
SODA Số đặc biệt (ACMVN 9-2014) Mức độ khó 54
SUKHO Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Quy hoạch động, Mức độ khó 462
AOGI Ảo giác (ACMVN 9-2014) Mức độ khó 108
NGTO3 Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) Mức độ khó 265
KSMA K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) Mức độ khó 192
LUDI Lưu diễn Sắp xếp, Mức độ khó 559
HANA Hái nấm Mức độ khó, Quay lui 326
OCSE Ốc sên ăn rau Mức độ dễ, Quay lui 1625
BITS Số bít khác nhau Mức độ dễ 1094
BUBE Búp bê gỗ Mức độ khó, Sắp xếp, Tham lam 781
BINS Binary Instructions Mức độ dễ 178
LADA Lấn đảo Tìm nhị phân, Mức độ khó 170
NGTO2 Số nguyên tố 2 Mức độ khó 1116
NGTO Số nguyên tố Mức cơ bản 4984
TRDE Trám đen (OLP 2013) Mức độ khó, Toán 293
GIEN Gien màu da Mức độ khó, Quay lui 431
PALI Số Palindrome Mức cơ bản 3298
DATA Dãy tăng Mức độ khó 408
NHGA Nhà gần nhất Mức độ dễ, Sắp xếp 2979
CASO Cặp số bằng nhau Sắp xếp, Mức độ khó 2417
ALBO Alice và Bob Mức độ dễ, Trò chơi 631
BACO2 Bàn cờ 2 Mức độ khó 214
VOXO Vòng xoắn Mức độ dễ 238
PLOI Phạm lỗi Mức độ dễ 1361
CLOA Thành Cổ Loa Mức độ dễ 590
ZIZA Zig Zag Mức độ dễ 405
PASC Tam giác Pascal Mức độ dễ 1919
FIBO Số fibonacy Mức cơ bản 4775
KCUO Viên kim cương Mức độ dễ 1446
TGVU Tam giác vuông Mức cơ bản 5351
COVI Công viên Mức độ dễ 554
BACO Bàn cờ Mức độ dễ 1031
CDIE Cắm điện Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 2360
CQUA Chia quà Mức độ dễ 3748
VTAY Vòng tay Mức cơ bản 4704
TONG Tổng A + B Mức cơ bản 7273
Back to Top