Xem theo dạng bài
Danh sách bài tập
Tên bài tập Dạng bài Số giải được
MULBIG A MŨ B BIGNUM, Mức độ rất khó 11
J4F Dia da Mentira 60
TONGMANG Tính tổng mảng Mức cơ bản, Mức độ dễ, Mức độ khó, Mức độ rất khó, Tham lam 239
WORDGAME WORDGAME đề thi, DFS và BFS, Đường đi ngắn nhất, Mức độ khó, Quy hoạch động trạng thái 5
xaufibo Xâu Fibonacci Đệ quy, đề thi, Mức độ khó, Quy hoạch động 172
XEPLICH xếp lịch đề thi, Mức cơ bản, Quy hoạch động 200
DULICH đi du lịch đề thi, DFS và BFS, Đồ thị, Đường đi ngắn nhất, Mức độ khó 53
demday đếm dãy đề thi, Mức cơ bản 161
PIANO sơn phím Đồ thị, Mức độ rất khó 35
PRIMEPOWER Mũ nguyên tố Constructive Algorithm, Mức cơ bản 86
BEAUTRI Tam giác đẹp Hình học, Mức cơ bản 58
CANDY2 Chia kẹo 2 Mức độ khó, Toán 46
CANDY1 Chia kẹo 1 Mức cơ bản, Toán 134
SMINROAD Đường đi trọng số nhỏ nhất Mức cơ bản, Union-Find Disjoint Set 99
DISTTREE Khoảng cách trong cây Quy hoạch động trên Cây 143
PREPRODUCT Tích Tiền Tố Mức cơ bản 45
P2GRP Tổng các đường đi ngắn nhất Mức độ dễ 67
GCDFIB Ước chung lớn nhất của dãy fibonacci Toán 58
EQUATION2 Phương trình Mức độ rất khó, Quy hoạch động 47
EQUATION1 Phương trình Mức độ khó, Quy hoạch động 27
QUEUE Xếp hàng Sắp xếp 567
EXP Biểu thức Quay lui, Quy hoạch động 26
LAMP Đèn màu Toán 79
SUMINT Tổng nguyên Toán 326
CHNREST Chinese restaurant Đệ quy, Nhánh cận, Quay lui, Quy hoạch động 73
UAV 30-4-11-2016 Bài 3 Mức độ khó, Tham lam 59
COLOUR Tô màu Đồ thị 70
BUILDROAD Xây dựng đường đua Luồng cực đại (Maxflow), Cặp ghép 24
BALLGMTWO Trò chơi với những viên bi 2 Toán 25
WWCITY Thành phố WW DFS và BFS, Đồ thị, Toán 61
SCHOOLWAY Đường đến trường DFS và BFS, Đồ thị 43
BALLGAME Trò chơi với những viên bi Quy hoạch động trạng thái, Toán 97
DISTANCE Khoảng cách 2 Đồ thị, Toán 157
EZSORT Sắp xếp là chuyện nhỏ! Mức độ dễ 905
MERGENUM Ghép số Mức độ dễ, Quay lui 776
SEQ198 SEQ198 - VOI 2016 Quy hoạch động 118
SN Làm việc song song Luồng cực đại (Maxflow), Cặp ghép, Tìm nhị phân 53
SPIRAL Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) DFS và BFS 226
SUMGCD SUMGCD Mức độ khó, Toán 54
CoTreeGame Colored Tree Game 22
Lucky Game Lucky Game 22
Candies Candies 27
TutOnEqua Tutoring on equations 72
CANAL Canal 50
TETRIS Tetris 77
CNTPALIN Đếm số Palindrome 67
EZ1 EZ AF 1 20
CPASS Mật khẩu máy tính 85
OV Bảng ô vuông 35
HC Hồ nước 163
DIFFERENCE DIFFERENCE Mức độ khó 33
TRANSINFO Truyền thông tin DFS và BFS, Đồ thị 79
CALNUM Đếm số Quy hoạch động 88
CALTEAM Tính số lượng team Heap 68
MAXXOR Giá trị lớn nhất Trie 287
EDITPIC Chỉnh sửa ảnh Vét cạn 131
COUNTNUM Số lượng số Vét cạn 1760
CANSU CÁN SỰ Nhánh cận 19
DS ebola DFS và BFS 896
QT Quân Tượng DFS và BFS 213
BW Nối điểm DFS và BFS 383
EZ0 EZ AF Toán 21
SumTable Tổng trên bảng số Binary Indexed Tree 2D, Mức độ khó 153
MiMaTable Min max trên bảng số Mức độ khó, Segment Tree 2D 49
PL Đường đi ngắn nhất DFS và BFS 72
Chenhlech Chênh lệch Mức độ khó, Tìm nhị phân 418
Xauduynhat Xâu duy nhất Mức độ dễ 1104
Chialaydu Chia lấy dư Mức độ dễ 2139
Khieuvu3 Khiêu vũ 3 Mức độ dễ, Tìm nhị phân 1789
CapdoiHH Cặp đôi hoàn hảo Binary Indexed Tree, DFS và BFS, Mức độ khó 129
AnBuffet Ăn buffet Mức độ khó, Quay lui, Segment Tree, Tìm nhị phân 121
Capxach Cặp xách Mức độ dễ, Quy hoạch động 997
EZFORMULA Tính toán đơn giản Mức cơ bản 237
VERSUSGAME Trò chơi đối kháng Mức độ dễ, Quy hoạch động 344
LCSUB2 Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 Mức độ dễ 100
ZEROPATH Phân tích số DFS và BFS 678
HAMAR Hàm số Mức cơ bản, Quy hoạch động 92
AGEGAME Trò chơi đoán tuổi Mức độ khó, Toán 23
DYNASTIES Các triều đại cổ Mức độ khó 19
PRIMEPW Lũy thừa số nguyên tố Mức độ khó, Toán 30
ROBOT5 Robot đi tuần Mức độ dễ, Toán 503
LCSUB Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Mức độ khó, Quy hoạch động 367
CIRCLENUM Số vòng Mức độ khó, Toán 273
ALARM Đồng hồ báo thức Mức độ dễ 877
EXACT Cân đúng Mức độ khó 19
FINDTEXT Trò chơi tìm chữ 3 Hash, KMP, Z Function, Mức độ khó 139
IO Hàng đợi với độ ưu tiên Heap 207
CNHOM Chia Nhóm Đồ thị 26
CHUTIEU Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Mức độ dễ, Quy hoạch động 83
QUANMA Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Mức cơ bản 405
TAITRONG Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Đồ thị, Mức độ dễ 375
KGMEQNUM Phép biến đổi Mức độ khó, Quy hoạch động trạng thái, Tham lam 19
SAGAIN Lại là xâu Mức cơ bản 44
VDSEQ04 Giá trị trung bình Mức độ khó 85
VDSEQ03 Doanh thu công ty Mức độ khó 180
VDSEQ02 Dãy số chia hết Mức độ dễ 623
VDSEQ01 Trò chơi với dãy số Mức độ dễ 541
NUMFINAL1 Lại là chữ số tận cùng Mức độ dễ, Toán 418
NUMFINAL Chữ số tận cùng Mức độ dễ, Toán 2225
HELLO Xin chào Mức độ dễ 1602
VD2016BT1 Robot gõ tắt Mức độ khó 20
TAXI Taxi Mức độ dễ 832
KGMSOCKETS Mạng lưới điện Mức độ khó, Quy hoạch động 24
RTRIANGLE Tam giác vuông cân Hình học, Mức độ dễ, Toán 1603
AMESSAGE Tín hiệu ngoài hành tinh Mức độ khó, Trie 78
TABLE Bàn tiệc tất niên Hình học, Mức độ dễ, Toán 292
BANHCHUNG Nấu bánh chưng Mức độ dễ, Quy hoạch động 1295
ALPHANUM Chỉ số Alpha Mức độ khó 19
HFAMOUS Người nổi tiếng Đồ thị, Mức độ khó, Ngăn xếp 149
KIENTRUCCO Kiến trúc cổ Mức độ khó 26
TAOQUAN Táo quân Mức độ dễ 947
CSTRING Xâu chung Mức độ dễ, Toán 61
HOMEWORK Bài tập ngày Tết Mức độ dễ, Toán 580
PSU01 Dãy chia hết Quy hoạch động, Toán 108
WORDFIND2 Trò chơi tìm chữ 2 Hash, Mức độ khó 30
WORDFIND Trò chơi tìm chữ Hash, Mức độ khó 43
HMD03 Công ti vận tải Quy hoạch động 21
LUNARNY Đi chơi Tết Mức độ khó, Tìm nhị phân 23
HMD02 Cây phả hệ Mức độ khó 18
HMD01 Hòa nhạc Ngăn xếp 120
MAIL Thư điện tử Quy hoạch động 41
CBGBINARY Đếm dãy nhị phân Mức độ khó 20
DT2 DT3 Mức độ khó 59
DT1 DT2 Mức độ khó 92
DT DT1 Mức độ dễ 425
RECLAND Rectangle Land Segment Tree 19
AIRCON Điều hòa không khí Mức độ dễ 212
CLASSY Giai cấp Mức độ dễ, Sắp xếp 34
VERVALUE Giá trị của đỉnh Đồ thị, Segment Tree 71
SUMCAL Tính tổng Toán 66
DISNUMBER Số phân biệt Quy hoạch động 43
LUCKYNUM Số may mắn Toán 213
DEMSO Đếm số Vét cạn 526
MINDROP Tính số thao tác ít nhất Vét cạn 916
DAYSO10 Hai dãy con Mức độ khó, Quy hoạch động 253
BUS2 Xe khách DFS và BFS, Đường đi ngắn nhất, Mức độ khó 251
ROADCBG Vượt qua đường Mức độ khó, Sắp xếp, Tìm nhị phân 20
1CHIEU Đường một chiều Mức độ dễ 282
DAYSO9 Dãy số Mức độ dễ 618
LTXAU Lũy thừa xâu Mức độ dễ 184
EXCHANGE Đổi tiền DFS và BFS 53
AGAR Agar.io Mức độ dễ 158
ONLYONECBG Kết thân Mức độ dễ 42
HALLOWEEN Đi chơi Halloween Mức độ dễ, Tìm nhị phân 73
TRACKCBG Trường đua Mức độ khó 27
NUMPASSCBG Mã khoá Toán 30
PI Đếm số nguyên tố Mức độ khó 270
PATROL2 Đi tuần kho (ACMVN 10-2015 D) Mức độ khó, Toán 18
RTREE Chiều cao cây (ACMVN 10-2015 J) Mức độ khó, Tham lam 52
ATTCBG Số hấp dẫn Mức độ dễ 65
VACCINE VACCINE Quy hoạch động 40
SCBG Dãy hoàn hảo Mức độ dễ 102
COBAN Một bài tập mức cơ bản Mức cơ bản 31
NGHICHTHE2 Đếm Cặp Nghịch Thế Binary Indexed Tree 18
DICE Đổ xúc xắc Mức độ khó, Quy hoạch động, Segment Tree 172
NGHICHTHE Đếm cặp nghịch thế Binary Indexed Tree 37
QN5 Tem nek Mức độ dễ 136
QN4 Tránh lụt ^^ Mức độ dễ 53
QN QN-Chính Phương Mức độ dễ 977
GAO Siêu nhân GAO Mức độ dễ, Toán 56
CHUSO2 Tìm chữ số Mức độ dễ, Toán 249
NAMNU Vòng tròn nam nữ Mức cơ bản 1230
POWER Số mũ Toán 228
STUDY Kế hoạch học tập Mức độ dễ, Quy hoạch động 469
TREASURE Đảo kho báu DFS và BFS, Mức độ khó, Quy hoạch động, Tìm nhị phân 184
TIMSO2 Tìm số Mức độ dễ, Tham lam, Toán 1397
VIETCHU Viết bằng chữ Mức độ dễ 152
TRUTIN Truyền tin Cây khung nhỏ nhất, Mức độ khó 86
HARA Dán hàng rào Đệ quy, Mức độ khó 233
RECT Hình chữ nhật Mức độ dễ 31
FIGHT Ngôi làng thượng võ Mức độ dễ, Toán, Trò chơi 188
STONE Trò chơi bốc đá Mức độ dễ, Trò chơi 154
LINES Đường thẳng cắt nhau Hình học, Mức độ dễ 892
CODEN Cột Đèn Mức cơ bản 1149
DAYSO8 Dãy số Mức độ dễ 86
Gian An Mức cơ bản, Mức độ dễ 688
TT TIENTE Quay lui 532
ROOT Rút gọn căn Mức độ khó, Toán 536
NEGATIVE Số phủ định Mức độ dễ 336
DIVIDE Chia quà Mức độ dễ, Quy hoạch động 67
GALLERY Triển lãm tranh Mức độ khó, Quy hoạch động 141
CPER Hoán vị Mức cơ bản 323
STRCMP So Sánh Xâu Con Mức độ dễ 33
KEOCO Kéo co Quy hoạch động 170
MOBI Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Mức độ dễ, Tìm nhị phân 677
SEMINAR Xếp lịch hội nghị Luồng cực đại (Maxflow), Tìm nhị phân 23
CHOSO Chọn số bằng nhau Mức độ dễ 420
FNUM Số cuối cùng Mức cơ bản 1664
CHAIN Nối chuỗi xích Mức độ dễ, Tham lam 462
ANTRA Ăn trắng Mức cơ bản 472
CARDS Thẻ bài Heap, Mức độ khó 247
BANK Xếp hàng gửi tiền Mức độ khó, Quy hoạch động 456
STRAGAIN Lại là chuỗi DFS và BFS, Mức độ khó 59
MEETING Lễ Meeting Mức độ khó, Vét cạn 23
ANTO An toàn giao thông (OLP 2011) Mức độ khó, Segment Tree 102
MAZE Mê cung DFS và BFS, Mức độ khó 40
HEXG Hexgame (OLP 2011) DFS và BFS, Mức độ khó 140
GROUP Chia nhóm Quy hoạch động 111
GEN GENOME (OLP 2010) Hash, Mức độ khó, Sắp xếp, Tìm nhị phân 107
MULTI Dấu trong đoạn Mức độ dễ 244
DETRU Đến trường (OLP 2010) Đường đi ngắn nhất, Mức độ khó, Quy hoạch động 158
TROXE Trông xe (OLP 2010) Mức cơ bản 1191
SOCCER Lịch thi đấu Mức độ khó, Quy hoạch động trạng thái 21
DAOTAO Đào tạo từ xa (OLP 2009) Mức độ khó, Tham lam 38
OPT Tùy chọn (OLP 2009) DFS và BFS, Mức độ khó, Quy hoạch động 32
SUMARR Tính tổng thôi mà Mức độ khó 110
TITO3 Lại tính tổng Mức độ khó 20
CH Chỉnh Hợp KL Mức cơ bản 275
CHAR Đếm ký tự Mức cơ bản 1634
HEXA Lục giác đều (OLP 2008) Hình học, Mức độ dễ 138
SEG Chia đoạn Mức độ dễ 336
MKC Mật khẩu Mức cơ bản 2781
EULER Tính hàm Toán 19
EASYSTR Một bài tập về xâu Mức độ dễ 20
ROMAN Số La Mã Mức cơ bản 1138
PLP Palindrome Mức độ dễ 22
ROBOT4 Robot tìm đường DFS và BFS, Mức độ khó 131
LIVETILE Windows Phone Live Tile Mức độ dễ 57
LCRLR Xử lý xâu Mức độ khó, Quy hoạch động 21
MXOR Tổng lớn nhất Mức độ khó, Toán 56
CHUSO Chữ số Mức độ dễ, Toán 181
DTPHU Diện tích phủ Mức độ khó 33
DAYSO7 Dãy số (OLP Không chuyên 2014) Mức độ khó, Quy hoạch động 274
ROBOT3 ROBOT (OLP Không chuyên 2013) Mức độ khó, Tham lam 132
XYZ Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) Mức độ dễ 236
TAPSO Tập số (OLP Không chuyên 2011) Mức độ dễ 200
SMACA Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) Mức độ khó 128
GOMIN Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) Mức độ dễ 217
SVOI Chuẩn bị SVOI (OLP Không chuyên 2010) Mức độ dễ 277
DAUGIA Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Mức cơ bản 1461
KEBA2 Kết bạn (OLP Không chuyên 2009) Mức độ khó 302
DAYSO6 Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Mức độ khó, Quy hoạch động 630
MOCO Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) Hình học, Mức độ khó 123
DAYSO4 Dãy số (OLP Không chuyên 2008) Mức độ dễ 197
FSTR Tính hàm Mức độ khó, Suffix Arrays 21
CUBICS Khối lập phương Mức độ dễ 87
COUNT COUNT Toán 22
DOANP2 Chiều dài phủ Mức độ dễ, Sắp xếp 909
PALI2 Tách chuỗi đối xứng Mức độ khó, Quy hoạch động 171
DOMINO2 Nối vòng Domino Đồ thị, Mức độ khó 38
DEMSO0 Đếm số không bên phải Mức cơ bản 2028
ZUMA Game Zuma Mức độ dễ 234
BASE Hệ cơ số Toán 31
INTSLE Giải hệ Mức độ dễ, Toán 114
GAMES Trò chơi xếp gạch Mức độ khó, Segment Tree 270
HIVU2 Đếm hình vuông Hình học, Mức độ khó 75
BIDA Đánh bida Mức độ dễ, Toán 98
TILE Chồng gạch Mức độ dễ, Sắp xếp, Tham lam 2000
BUBGAME Bubbies Game Mức độ khó 18
TABGAME Trò chơi với bảng số Mức độ khó 18
NGNGU Ngôn ngữ Mức độ dễ 143
MAMA Ma cũ ma mới Binary Indexed Tree, Mức độ khó 175
DAYNGO3 Dãy ngoặc 3 Binary Indexed Tree, Mức độ khó 59
HOANVI Hoán Vị Mức độ khó 35
HOBOI Hồ Bơi Mức độ dễ 152
CODE Chuyển Mã Mức độ dễ 305
HANA2 Hái nấm 2 (OLP 2008) Mức độ khó, Quy hoạch động trạng thái 240
ROBOT2 Robot và số nguyên tố Mức độ khó 70
DEMUOC Đếm ước Mức độ khó 46
TOUR Tham quan những cây cầu DFS và BFS, Mức độ khó 112
QUACAU Qua cầu Mức độ khó, Quy hoạch động, Tham lam 336
BARA Bánh rán Mức cơ bản 1755
STAIN Xóa vết bẩn Mức độ khó, Quy hoạch động trạng thái 33
MESSI Lionel Messi Mức độ khó, Toán 89
VIENBI Viên bi màu nhiệm Mức độ dễ 406
FIBO5 Fibonacci Mức độ khó, Toán 67
KAGARO Kangaroo đi thăm bạn Mức độ khó, Tham lam, Toán 633
LUCKYRE LUCKYRE Nhánh cận, P.pháp sinh, Sắp xếp, Tìm nhị phân 38
RECT2 Hình chữ nhật 2 Hình học, Mức độ dễ 489
FINDNUM FINDNUM Mức độ khó 39
BODEN Dãy bóng đèn Mức độ khó, Segment Tree (IT) 81
PATROL Đi tuần DFS và BFS, Mức độ khó 40
DOMINO Ráp domino Mức độ khó, Quy hoạch động 151
GIFT Quà Sinh Nhật Mức độ khó 28
FOOL Cá tháng tư 26
QHDCB Quy hoạch động Mức độ dễ 34
SVALUE Siêu giá trị Mức độ khó 94
CARO Cờ caro Mức độ dễ 429
MARIO3 Mario nhảy cột Mức độ khó, Quy hoạch động 588
BONE Bỏng nếp Mức độ khó, Vét cạn 75
HOCA Hồ cá DFS và BFS, Mức độ khó 35
DAYNGO2 Dãy ngoặc 2 Mức độ khó, Segment Tree (IT) 321
GCHUOI Ghép chuỗi Mức độ dễ 487
UOCLE Ước lẻ Mức độ dễ 581
QUPO Quân Pháo cờ Tướng Mức cơ bản 212
SUMTREE Tổng trên cây DFS và BFS, Mức độ khó, Quy hoạch động 111
CBOX Hộp đựng tiền Mức độ khó, Sắp xếp 222
SUDO Sudoku Mức độ khó, Nhánh cận, Vét cạn 146
TAHO2 Tặng hoa 8/3 Tìm nhị phân, Mức độ khó, P.pháp sinh 125
GTHH Giá trị hoàn hảo Quy hoạch động, Mức độ khó 118
RANDOM Sinh số Sắp xếp, Mức độ khó 120
NGTO5 Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Mức độ dễ, Toán 562
NGTO4 Tổng nguyên tố Mức cơ bản 968
WRITER Robot đánh chữ Mức cơ bản 501
TIMSO Tìm số Mức độ khó, Toán 51
QUTO Quân Tốt cờ tướng Mức cơ bản 408
CONVEX Hình giả lồi Mức độ dễ 32
LIXI Lì xì Mức độ dễ, Sắp xếp, Tham lam 760
THIDAU Kế hoạch thi đấu Quy hoạch động, Mức độ khó 925
LIGHT Tắt đèn Mức độ khó, Vét cạn 125
CHIA Chia hết Mức độ dễ 212
QUATU2 Quân tượng đi lạc Mức cơ bản 339
TIGU Tiền gửi ngân hàng Mức cơ bản 1796
BNHAN2 Bảng nhân 2 Tìm nhị phân, Mức độ khó 155
BNHAN Bảng nhân Sắp xếp, Mức độ dễ 996
LUTH2 Lũy thừa 2 Mức độ khó, Toán 68
LAGA2 Lát gạch 2 Đệ quy, Mức độ khó 39
TIMK Tìm số Mức độ khó, Toán 87
XOAYDT Xoay đường tròn (Codeforce 287B) Mức độ dễ 109
ACM ACM Mức độ dễ 354
ANDARR Phép AND trên mảng Toán 63
DAYSO3 Trò chơi với dãy số Mức độ khó, Toán 118
PTSO3 Phân tích số 3 Toán 75
GITHU2 Giai thừa Mức độ khó, Toán 113
CANDY Kẹo ba màu Quy hoạch động, Mức độ khó 24
USCLN3 Ước số chung lớn nhất 3 Mức độ khó, Toán 134
XOR3 Phép XOR 3 Mức độ khó, Toán 70
XOR2 Phép XOR 2 Mức độ khó, Toán 108
XOR1 Phép XOR 1 Mức độ dễ, Toán 330
KSAN Khách sạn Heap, Mức độ dễ, Sắp xếp 296
NUMLAND Numberland Mức độ khó, RMQ, Cha chung gần nhất (LCA) 100
KIVU2 Khiêu vũ 2 Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 272
TBAN Tình bạn Mức độ khó, Toán 58
DOANP Đoạn phủ Sắp xếp, Mức độ khó 153
RACE Đường đua kì lạ Mức độ dễ 77
COVUA3 Bàn cờ vua 3 Toán 52
OKHOA2 Ổ khóa 2 Mức độ khó, Toán 53
KTTRU Kiểm tra trùng Mức độ dễ 557
NHOM Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 400
CCAY Chặt cây (Jakarta 2014 - E) Mức độ khó, Union-Find Disjoint Set 79
FACTGAME Factor Game Mức độ khó, Trò chơi, Toán 35
TROSUA Trộm sữa Mức độ dễ, Toán 60
APGP Cấp số cộng - Cấp số nhân Mức độ dễ, Toán 736
OKHOA Ổ khóa Mức độ dễ, Toán 320
CITY2 Thành phố (bản khó) Mức độ khó 97
CITY1 Thành phố (bản dễ) Mức độ dễ 136
BOOL Biểu thức Boolean Mức độ khó, Quy hoạch động 22
TITO2 Tính tổng 2 (OLP Không Chuyên 2014) Mức độ khó, Toán 330
MARIO2 Mario giải cứu công chúa 2 Mức độ khó, Heap, Đường đi ngắn nhất 219
HASA Hàn cây sắt Mức độ khó, Heap 241
NGUYEN Điểm nguyên Mức độ dễ 76
MARIO Mario giải cứu công chúa (bản dễ) Mức độ khó, Đường đi ngắn nhất 240
OQUAN Ô ăn quan Mức độ dễ 274
QUATU Quân tượng Mức độ khó 46
PIKA Pikachu DFS và BFS, Mức độ khó 87
NAUAN Thi nấu ăn Mức độ dễ, Tìm nhị phân 1114
VASU Vắt sữa bò Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 2076
2048 Trò chơi 2048 Mức độ dễ 228
KUMAB Khuyến mãi bia Mức cơ bản 2671
BABE Số bạn bè Mức cơ bản 3060
MINR Số nhỏ nhất trong dãy con Mức độ khó, Segment Tree (IT), RMQ 592
NOEL Cây thông Noel Mức độ dễ 200
BITHU Chiều cao cây biểu thức Mức độ khó, Cây nhị phân, Ngăn xếp 95
SHOP Cửa hàng bá đạo Mức độ khó 113
CHOCO Chocolate Mức độ khó, Trò chơi, Toán 424
FIBO4 Fibonaci Mức độ dễ 1296
FIBO3 Fibonaci Mức độ khó, Toán 260
FIBO2 Fibonaci Mức độ khó, Toán 313
HUFF Mã nén Huffman Cây nhị phân, Mức độ khó 33
TRUHAU Trung tố, Hậu tố Mức độ khó, Ngăn xếp 98
HAUTO Biểu thức hậu tố Mức độ dễ, Ngăn xếp 329
LUTH Lũy thừa Đệ quy, Mức độ dễ 1644
KEBA Kết bạn Mức độ khó, D.sách liên kết 111
DISC0 Đĩa nhạc (dễ) Mức độ dễ 345
DISC3 Đĩa nhạc 3 Binary Indexed Tree, Mức độ khó 201
DISC2 Đĩa nhạc 2 Mức độ khó, D.sách liên kết 137
DISC Đĩa nhạc Mức độ khó, D.sách liên kết 223
TAHO Tặng hoa 20/11 Tham lam, Mức độ dễ 484
CATU2 Cái túi 2 Quy hoạch động, Mức độ khó 935
CATU Cái túi Mức độ khó, Quay lui, Nhánh cận 988
NGTHE2 Dãy nghịch thế 2 Binary Indexed Tree, Mức độ khó 262
NGTHE Dãy nghịch thế (VOJ) Binary Indexed Tree, Mức độ khó 397
SXHEAP Sắp xếp vun đống Cây nhị phân, Heap, Mức độ khó, Sắp xếp 163
SXTRON Sắp xếp trộn Mức độ dễ, Sắp xếp 523
SXNHANH Sắp xếp nhanh Sắp xếp, Mức độ dễ 666
SXCHEN Sắp xếp chèn Sắp xếp, Mức độ dễ 401
SXCHON Sắp xếp chọn Sắp xếp, Mức độ dễ 620
SXLOI Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Mức độ dễ 176
DAYNGO Dãy ngoặc đúng Mức độ khó, Quay lui, Nhánh cận 699
AMPHO Âm phổ Mức độ dễ 1127
HIPHA Hình phạt Mức cơ bản 3048
HANOI Tháp Hà Nội Đệ quy, Mức độ dễ 431
DIKI Sân điền kinh Tìm nhị phân, Mức độ dễ 1786
THUHO Thu hoạch táo Tham lam, Mức độ dễ 720
TRAU Trâu và cỏ Mức cơ bản 1272
GAGI Gấp giấy Mức cơ bản 2835
DUHA Du hành (ACMVN 10-2014 I) Mức độ khó, Quy hoạch động 70
PENCIL Bút chì (ACMVN 10-2014 H) Mức độ khó, Toán 18
ATMW Rút tiền ATM (ACMVN 10-2014 C) Mức độ khó, Tham lam 80
CHABA Hộp châu báu (ACMVN 10-2014 D) Mức độ khó 43
SUM SUM (ACMVN 10-2014 B) Mức độ khó 112
STOCK Chợ chứng khoán (ACMVN 10-2014 A) Mức độ dễ 299
DAYSO2 Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Quy hoạch động, Mức độ khó 733
GIDA Giao đấu (OLP 2014) Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 1170
DAYSO Dãy số (OLPCĐ 2014) Mức độ dễ 483
TITO Tính tổng (OLPCĐ 2014) Mức độ dễ, Toán 1560
PYTHA Pythagoras Mức độ khó, Toán 93
SNAIL Con ốc sên Mức độ dễ 1109
GRAVI Trọng lực Mức độ dễ 339
SMAMA Số may mắn Mức độ khó 188
PERMS2 Liệt kê hoán vị từ Mức độ khó, P.pháp sinh 342
GACHO Gà và chó Mức cơ bản 2518
QUEEN Tám hậu Mức độ khó, Quay lui 353
KNARY Liệt kê chuỗi k-phân Mức độ dễ, Quay lui, P.pháp sinh 1272
PERMS Liệt kê chuỗi hoán vị Mức độ dễ, Quay lui, P.pháp sinh 1436
LINE3 Trò chơi Line 3 DFS và BFS 167
LINE2 Trò chơi Line 2 Mức độ khó, Quay lui 322
HOHA2 Số hoàn hảo 2 Mức độ dễ, Toán 1970
LINE Trò chơi Line Mức độ dễ, Quay lui 903
HOHA Số hoàn hảo Mức cơ bản 4278
DOXA Đổ xăng Tham lam, Mức độ dễ 1009
THAMAY Thang máy (Codeforces) Tham lam, Mức độ dễ 456
BINAS Liệt kê chuỗi nhị phân Mức độ dễ, Quay lui, P.pháp sinh 2056
COVUA2 Bàn cờ vua 2 Mức độ dễ 462
COVUA Bàn cờ vua Mức cơ bản 2199
MARS Bản đồ Sao Hỏa Quy hoạch động, Mức độ khó 278
BINA Biễu diễn nhị phân Mức cơ bản 2321
NGAY Ngày tiếp theo Mức độ dễ 554
DETU Đếm từ Mức cơ bản 1906
SODEP Số đẹp Mức cơ bản 3297
GITHU Tính giai thừa Mức cơ bản 3422
GHVU Ghép hình vuông Mức độ khó 69
KIVU Khiêu vũ Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 1285
BUS Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Mức độ dễ 165
BASU Bắn súng Mức độ dễ 236
CEASA Mã hóa Ceasar Mức độ dễ 785
DOHO Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Mức cơ bản 2320
VTAY2 Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Mức độ khó 226
MAHO Gửi thư (OLPCĐ 2008) Mức cơ bản 2068
USCLN2 Ước số chung lớn nhất 2 Mức độ dễ 2238
PHASO3 Phân số 3 Mức độ khó 58
PHASO2 Phân số 2 Mức độ khó 73
HIVU Hình vuông Mức độ dễ 185
PTSO2 Phân tích số 2 Mức độ khó 433
PTSO Phân tích số Mức độ dễ 1282
USCLN Ước số chung lớn nhất Mức cơ bản 3768
LAGA Lát gạch Quy hoạch động, Mức độ khó 332
DACO Dãy con tăng dài nhất Quy hoạch động, Mức độ khó 1247
DAVA Đào vàng Quy hoạch động, Mức độ khó 859
HCN Hình chữ nhật (VOJ) Quy hoạch động, Mức độ khó 259
SABO Sắp bò Quy hoạch động, Mức độ khó 551
HISO Hiệu số Quy hoạch động, Mức độ dễ 2256
DASO Dãy số Fibonacci (OLPCĐ 2013) Mức độ dễ 749
DABI Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Mức độ dễ 2551
MABA2 Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) Mức độ khó 65
MABA Giải phóng mặt bằng Mức độ dễ 88
XOSO Xóa số (OLPCĐ 2012) Mức độ dễ 661
KUMA Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Mức cơ bản 1834
TIVI2 Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Sắp xếp, Tìm nhị phân, Mức độ khó 576
TIVI Truyền hình Mức độ dễ 294
LUTA Luyện tập (OLPCĐ 2011) Sắp xếp, Mức độ dễ 786
ROBOT Robot (OLPCĐ 2011) Mức độ dễ 300
TREE Cây NP tìm kiếm (ACMVN 9-2014) Đệ quy, Mức độ khó 23
PHASO Phân số (ACMVN 9-2014) Mức độ khó, Toán 76
SODA Số đặc biệt (ACMVN 9-2014) Mức độ khó 47
SUKHO Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Quy hoạch động, Mức độ khó 349
AOGI Ảo giác (ACMVN 9-2014) Mức độ khó 85
NGTO3 Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) Mức độ khó 180
KSMA K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) Mức độ khó 155
LUDI Lưu diễn Sắp xếp, Mức độ khó 386
HANA Hái nấm Mức độ khó, Quay lui 228
OCSE Ốc sên ăn rau Mức độ dễ, Quay lui 1039
BITS Số bít khác nhau Mức độ dễ 815
BUBE Búp bê gỗ Mức độ khó, Sắp xếp, Tham lam 503
BINS Binary Instructions Mức độ dễ 143
LADA Lấn đảo Tìm nhị phân, Mức độ khó 128
NGTO2 Số nguyên tố 2 Mức độ khó 800
NGTO Số nguyên tố Mức cơ bản 3596
TRDE Trám đen (OLP 2013) Mức độ khó, Toán 231
GIEN Gien màu da Mức độ khó, Quay lui 297
PALI Số Palindrome Mức cơ bản 2387
DATA Dãy tăng Mức độ khó 332
NHGA Nhà gần nhất Mức độ dễ, Sắp xếp 2038
CASO Cặp số bằng nhau Sắp xếp, Mức độ khó 1677
ALBO Alice và Bob Mức độ dễ, Trò chơi 474
BACO2 Bàn cờ 2 Mức độ khó 161
VOXO Vòng xoắn Mức độ dễ 193
PLOI Phạm lỗi Mức độ dễ 1005
CLOA Thành Cổ Loa Mức độ dễ 436
ZIZA Zig Zag Mức độ dễ 319
PASC Tam giác Pascal Mức độ dễ 1473
FIBO Số fibonacy Mức cơ bản 3459
KCUO Viên kim cương Mức độ dễ 1102
TGVU Tam giác vuông Mức cơ bản 3899
COVI Công viên Mức độ dễ 450
BACO Bàn cờ Mức độ dễ 786
CDIE Cắm điện Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 1627
CQUA Chia quà Mức độ dễ 2788
VTAY Vòng tay Mức cơ bản 3435
TONG Tổng A + B Mức cơ bản 5203
Back to Top