Xem theo dạng bài
Danh sách bài tập
Tên bài tập Dạng bài Số giải được
WORDGAME WORDGAME đề thi, DFS và BFS, Đường đi ngắn nhất, Mức độ khó, Quy hoạch động trạng thái 0
xaufibo Xâu Fibonacci Đệ quy, đề thi, Mức độ khó, Quy hoạch động 15
XEPLICH xếp lịch đề thi, Mức cơ bản, Quy hoạch động 15
DULICH đi du lịch đề thi, DFS và BFS, Đồ thị, Đường đi ngắn nhất, Mức độ khó 4
demday đếm dãy đề thi, Mức cơ bản 20
PIANO sơn phím Đồ thị, Mức độ rất khó 8
PRIMEPOWER Mũ nguyên tố Constructive Algorithm, Mức cơ bản 74
BEAUTRI Tam giác đẹp Hình học, Mức cơ bản 47
CANDY2 Chia kẹo 2 Mức độ khó, Toán 38
CANDY1 Chia kẹo 1 Mức cơ bản, Toán 112
SMINROAD Đường đi trọng số nhỏ nhất Mức cơ bản, Union-Find Disjoint Set 73
DISTTREE Khoảng cách trong cây Quy hoạch động trên Cây 106
PREPRODUCT Tích Tiền Tố Mức cơ bản 34
P2GRP Tổng các đường đi ngắn nhất Mức độ dễ 47
GCDFIB Ước chung lớn nhất của dãy fibonacci Toán 44
EQUATION2 Phương trình Mức độ rất khó, Quy hoạch động 42
EQUATION1 Phương trình Mức độ khó, Quy hoạch động 23
QUEUE Xếp hàng Sắp xếp 433
EXP Biểu thức Quay lui, Quy hoạch động 21
LAMP Đèn màu Toán 58
SUMINT Tổng nguyên Toán 275
CHNREST Chinese restaurant Đệ quy, Nhánh cận, Quay lui, Quy hoạch động 52
UAV 30-4-11-2016 Bài 3 Mức độ khó, Tham lam 48
COLOUR Tô màu Đồ thị 51
BUILDROAD Xây dựng đường đua Luồng cực đại (Maxflow), Cặp ghép 18
BALLGMTWO Trò chơi với những viên bi 2 Toán 20
WWCITY Thành phố WW DFS và BFS, Đồ thị, Toán 43
SCHOOLWAY Đường đến trường DFS và BFS, Đồ thị 32
BALLGAME Trò chơi với những viên bi Quy hoạch động trạng thái, Toán 76
DISTANCE Khoảng cách 2 Đồ thị, Toán 126
EZSORT Sắp xếp là chuyện nhỏ! Mức độ dễ 715
MERGENUM Ghép số Mức độ dễ, Quay lui 607
SEQ198 SEQ198 - VOI 2016 Quy hoạch động 94
SN Làm việc song song Luồng cực đại (Maxflow), Cặp ghép, Tìm nhị phân 34
SPIRAL Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) DFS và BFS 171
SUMGCD SUMGCD Mức độ khó, Toán 46
CoTreeGame Colored Tree Game 19
Lucky Game Lucky Game 17
Candies Candies 22
TutOnEqua Tutoring on equations 64
CANAL Canal 42
TETRIS Tetris 70
CNTPALIN Đếm số Palindrome 55
EZ1 EZ AF 1 17
CPASS Mật khẩu máy tính 72
OV Bảng ô vuông 29
HC Hồ nước 133
DIFFERENCE DIFFERENCE Mức độ khó 29
TRANSINFO Truyền thông tin DFS và BFS, Đồ thị 61
CALNUM Đếm số Quy hoạch động 69
CALTEAM Tính số lượng team Heap 56
MAXXOR Giá trị lớn nhất Trie 263
EDITPIC Chỉnh sửa ảnh Vét cạn 117
COUNTNUM Số lượng số Vét cạn 1408
CANSU CÁN SỰ Nhánh cận 17
DS ebola DFS và BFS 682
QT Quân Tượng DFS và BFS 166
BW Nối điểm DFS và BFS 306
EZ0 EZ AF Toán 17
SumTable Tổng trên bảng số Binary Indexed Tree 2D, Mức độ khó 121
MiMaTable Min max trên bảng số Mức độ khó, Segment Tree 2D 45
PL Đường đi ngắn nhất DFS và BFS 55
Chenhlech Chênh lệch Mức độ khó, Tìm nhị phân 328
Xauduynhat Xâu duy nhất Mức độ dễ 914
Chialaydu Chia lấy dư Mức độ dễ 1729
Khieuvu3 Khiêu vũ 3 Mức độ dễ, Tìm nhị phân 1423
CapdoiHH Cặp đôi hoàn hảo Binary Indexed Tree, DFS và BFS, Mức độ khó 104
AnBuffet Ăn buffet Mức độ khó, Quay lui, Segment Tree, Tìm nhị phân 96
Capxach Cặp xách Mức độ dễ, Quy hoạch động 788
EZFORMULA Tính toán đơn giản Mức cơ bản 198
VERSUSGAME Trò chơi đối kháng Mức độ dễ, Quy hoạch động 272
LCSUB2 Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 Mức độ dễ 78
ZEROPATH Phân tích số DFS và BFS 521
HAMAR Hàm số Mức cơ bản, Quy hoạch động 73
AGEGAME Trò chơi đoán tuổi Mức độ khó, Toán 17
DYNASTIES Các triều đại cổ Mức độ khó 16
PRIMEPW Lũy thừa số nguyên tố Mức độ khó, Toán 27
ROBOT5 Robot đi tuần Mức độ dễ, Toán 430
LCSUB Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Mức độ khó, Quy hoạch động 303
CIRCLENUM Số vòng Mức độ khó, Toán 226
ALARM Đồng hồ báo thức Mức độ dễ 770
EXACT Cân đúng Mức độ khó 14
FINDTEXT Trò chơi tìm chữ 3 Hash, KMP, Z Function, Mức độ khó 111
IO Hàng đợi với độ ưu tiên Heap 168
CNHOM Chia Nhóm Đồ thị 23
CHUTIEU Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Mức độ dễ, Quy hoạch động 67
QUANMA Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Mức cơ bản 337
TAITRONG Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Đồ thị, Mức độ dễ 309
KGMEQNUM Phép biến đổi Mức độ khó, Quy hoạch động trạng thái, Tham lam 15
SAGAIN Lại là xâu Mức cơ bản 31
VDSEQ04 Giá trị trung bình Mức độ khó 75
VDSEQ03 Doanh thu công ty Mức độ khó 139
VDSEQ02 Dãy số chia hết Mức độ dễ 490
VDSEQ01 Trò chơi với dãy số Mức độ dễ 452
NUMFINAL1 Lại là chữ số tận cùng Mức độ dễ, Toán 342
NUMFINAL Chữ số tận cùng Mức độ dễ, Toán 1741
HELLO Xin chào Mức độ dễ 1283
VD2016BT1 Robot gõ tắt Mức độ khó 14
TAXI Taxi Mức độ dễ 689
KGMSOCKETS Mạng lưới điện Mức độ khó, Quy hoạch động 22
RTRIANGLE Tam giác vuông cân Hình học, Mức độ dễ, Toán 1304
AMESSAGE Tín hiệu ngoài hành tinh Mức độ khó, Trie 68
TABLE Bàn tiệc tất niên Hình học, Mức độ dễ, Toán 234
BANHCHUNG Nấu bánh chưng Mức độ dễ, Quy hoạch động 989
ALPHANUM Chỉ số Alpha Mức độ khó 18
HFAMOUS Người nổi tiếng Đồ thị, Mức độ khó, Ngăn xếp 121
KIENTRUCCO Kiến trúc cổ Mức độ khó 25
TAOQUAN Táo quân Mức độ dễ 775
CSTRING Xâu chung Mức độ dễ, Toán 55
HOMEWORK Bài tập ngày Tết Mức độ dễ, Toán 411
PSU01 Dãy chia hết Quy hoạch động, Toán 87
WORDFIND2 Trò chơi tìm chữ 2 Hash, Mức độ khó 26
WORDFIND Trò chơi tìm chữ Hash, Mức độ khó 37
HMD03 Công ti vận tải Quy hoạch động 15
LUNARNY Đi chơi Tết Mức độ khó, Tìm nhị phân 17
HMD02 Cây phả hệ Mức độ khó 14
HMD01 Hòa nhạc Ngăn xếp 100
MAIL Thư điện tử Quy hoạch động 30
CBGBINARY Đếm dãy nhị phân Mức độ khó 16
DT2 DT3 Mức độ khó 55
DT1 DT2 Mức độ khó 80
DT DT1 Mức độ dễ 347
RECLAND Rectangle Land Segment Tree 14
AIRCON Điều hòa không khí Mức độ dễ 160
CLASSY Giai cấp Mức độ dễ, Sắp xếp 27
VERVALUE Giá trị của đỉnh Đồ thị, Segment Tree 62
SUMCAL Tính tổng Toán 61
DISNUMBER Số phân biệt Quy hoạch động 31
LUCKYNUM Số may mắn Toán 191
DEMSO Đếm số Vét cạn 453
MINDROP Tính số thao tác ít nhất Vét cạn 764
DAYSO10 Hai dãy con Mức độ khó, Quy hoạch động 219
BUS2 Xe khách DFS và BFS, Đường đi ngắn nhất, Mức độ khó 190
ROADCBG Vượt qua đường Mức độ khó, Sắp xếp, Tìm nhị phân 18
1CHIEU Đường một chiều Mức độ dễ 250
DAYSO9 Dãy số Mức độ dễ 531
LTXAU Lũy thừa xâu Mức độ dễ 157
EXCHANGE Đổi tiền DFS và BFS 43
AGAR Agar.io Mức độ dễ 140
ONLYONECBG Kết thân Mức độ dễ 33
HALLOWEEN Đi chơi Halloween Mức độ dễ, Tìm nhị phân 52
TRACKCBG Trường đua Mức độ khó 26
NUMPASSCBG Mã khoá Toán 27
PI Đếm số nguyên tố Mức độ khó 212
PATROL2 Đi tuần kho (ACMVN 10-2015 D) Mức độ khó, Toán 15
RTREE Chiều cao cây (ACMVN 10-2015 J) Mức độ khó, Tham lam 48
ATTCBG Số hấp dẫn Mức độ dễ 50
VACCINE VACCINE Quy hoạch động 38
SCBG Dãy hoàn hảo Mức độ dễ 82
COBAN Một bài tập mức cơ bản Mức cơ bản 29
NGHICHTHE2 Đếm Cặp Nghịch Thế Binary Indexed Tree 15
DICE Đổ xúc xắc Mức độ khó, Quy hoạch động, Segment Tree 132
NGHICHTHE Đếm cặp nghịch thế Binary Indexed Tree 29
QN5 Tem nek Mức độ dễ 126
QN4 Tránh lụt ^^ Mức độ dễ 48
QN QN-Chính Phương Mức độ dễ 820
GAO Siêu nhân GAO Mức độ dễ, Toán 50
CHUSO2 Tìm chữ số Mức độ dễ, Toán 214
NAMNU Vòng tròn nam nữ Mức cơ bản 1004
POWER Số mũ Toán 197
STUDY Kế hoạch học tập Mức độ dễ, Quy hoạch động 371
TREASURE Đảo kho báu DFS và BFS, Mức độ khó, Quy hoạch động, Tìm nhị phân 154
TIMSO2 Tìm số Mức độ dễ, Tham lam, Toán 1138
VIETCHU Viết bằng chữ Mức độ dễ 127
TRUTIN Truyền tin Cây khung nhỏ nhất, Mức độ khó 75
HARA Dán hàng rào Đệ quy, Mức độ khó 185
RECT Hình chữ nhật Mức độ dễ 28
FIGHT Ngôi làng thượng võ Mức độ dễ, Toán, Trò chơi 147
STONE Trò chơi bốc đá Mức độ dễ, Trò chơi 132
LINES Đường thẳng cắt nhau Hình học, Mức độ dễ 753
CODEN Cột Đèn Mức cơ bản 928
DAYSO8 Dãy số Mức độ dễ 73
Gian An Mức cơ bản, Mức độ dễ 567
TT TIENTE Quay lui 439
ROOT Rút gọn căn Mức độ khó, Toán 467
NEGATIVE Số phủ định Mức độ dễ 293
DIVIDE Chia quà Mức độ dễ, Quy hoạch động 58
GALLERY Triển lãm tranh Mức độ khó, Quy hoạch động 117
CPER Hoán vị Mức cơ bản 291
STRCMP So Sánh Xâu Con Mức độ dễ 31
KEOCO Kéo co Quy hoạch động 130
MOBI Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Mức độ dễ, Tìm nhị phân 551
SEMINAR Xếp lịch hội nghị Luồng cực đại (Maxflow), Tìm nhị phân 18
CHOSO Chọn số bằng nhau Mức độ dễ 364
FNUM Số cuối cùng Mức cơ bản 1387
CHAIN Nối chuỗi xích Mức độ dễ, Tham lam 369
ANTRA Ăn trắng Mức cơ bản 413
CARDS Thẻ bài Heap, Mức độ khó 205
BANK Xếp hàng gửi tiền Mức độ khó, Quy hoạch động 354
STRAGAIN Lại là chuỗi DFS và BFS, Mức độ khó 51
MEETING Lễ Meeting Mức độ khó, Vét cạn 21
ANTO An toàn giao thông (OLP 2011) Mức độ khó, Segment Tree 83
MAZE Mê cung DFS và BFS, Mức độ khó 38
HEXG Hexgame (OLP 2011) DFS và BFS, Mức độ khó 111
GROUP Chia nhóm Quy hoạch động 82
GEN GENOME (OLP 2010) Hash, Mức độ khó, Sắp xếp, Tìm nhị phân 90
MULTI Dấu trong đoạn Mức độ dễ 213
DETRU Đến trường (OLP 2010) Đường đi ngắn nhất, Mức độ khó, Quy hoạch động 123
TROXE Trông xe (OLP 2010) Mức cơ bản 986
SOCCER Lịch thi đấu Mức độ khó, Quy hoạch động trạng thái 20
DAOTAO Đào tạo từ xa (OLP 2009) Mức độ khó, Tham lam 35
OPT Tùy chọn (OLP 2009) DFS và BFS, Mức độ khó, Quy hoạch động 22
SUMARR Tính tổng thôi mà Mức độ khó 92
TITO3 Lại tính tổng Mức độ khó 17
CH Chỉnh Hợp KL Mức cơ bản 229
CHAR Đếm ký tự Mức cơ bản 1349
HEXA Lục giác đều (OLP 2008) Hình học, Mức độ dễ 123
SEG Chia đoạn Mức độ dễ 279
MKC Mật khẩu Mức cơ bản 2257
EULER Tính hàm Toán 16
EASYSTR Một bài tập về xâu Mức độ dễ 17
ROMAN Số La Mã Mức cơ bản 957
PLP Palindrome Mức độ dễ 20
ROBOT4 Robot tìm đường DFS và BFS, Mức độ khó 113
LIVETILE Windows Phone Live Tile Mức độ dễ 53
LCRLR Xử lý xâu Mức độ khó, Quy hoạch động 18
MXOR Tổng lớn nhất Mức độ khó, Toán 51
CHUSO Chữ số Mức độ dễ, Toán 168
DTPHU Diện tích phủ Mức độ khó 28
DAYSO7 Dãy số (OLP Không chuyên 2014) Mức độ khó, Quy hoạch động 218
ROBOT3 ROBOT (OLP Không chuyên 2013) Mức độ khó, Tham lam 110
XYZ Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) Mức độ dễ 209
TAPSO Tập số (OLP Không chuyên 2011) Mức độ dễ 180
SMACA Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) Mức độ khó 121
GOMIN Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) Mức độ dễ 178
SVOI Chuẩn bị SVOI (OLP Không chuyên 2010) Mức độ dễ 241
DAUGIA Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Mức cơ bản 1220
KEBA2 Kết bạn (OLP Không chuyên 2009) Mức độ khó 265
DAYSO6 Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Mức độ khó, Quy hoạch động 494
MOCO Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) Hình học, Mức độ khó 99
DAYSO4 Dãy số (OLP Không chuyên 2008) Mức độ dễ 159
FSTR Tính hàm Mức độ khó, Suffix Arrays 18
CUBICS Khối lập phương Mức độ dễ 78
COUNT COUNT Toán 20
DOANP2 Chiều dài phủ Mức độ dễ, Sắp xếp 776
PALI2 Tách chuỗi đối xứng Mức độ khó, Quy hoạch động 142
DOMINO2 Nối vòng Domino Đồ thị, Mức độ khó 32
DEMSO0 Đếm số không bên phải Mức cơ bản 1721
ZUMA Game Zuma Mức độ dễ 199
BASE Hệ cơ số Toán 29
INTSLE Giải hệ Mức độ dễ, Toán 104
GAMES Trò chơi xếp gạch Mức độ khó, Segment Tree 225
HIVU2 Đếm hình vuông Hình học, Mức độ khó 74
BIDA Đánh bida Mức độ dễ, Toán 87
TILE Chồng gạch Mức độ dễ, Sắp xếp, Tham lam 1606
BUBGAME Bubbies Game Mức độ khó 14
TABGAME Trò chơi với bảng số Mức độ khó 14
NGNGU Ngôn ngữ Mức độ dễ 130
MAMA Ma cũ ma mới Binary Indexed Tree, Mức độ khó 142
DAYNGO3 Dãy ngoặc 3 Binary Indexed Tree, Mức độ khó 48
HOANVI Hoán Vị Mức độ khó 31
HOBOI Hồ Bơi Mức độ dễ 142
CODE Chuyển Mã Mức độ dễ 275
HANA2 Hái nấm 2 (OLP 2008) Mức độ khó, Quy hoạch động trạng thái 183
ROBOT2 Robot và số nguyên tố Mức độ khó 61
DEMUOC Đếm ước Mức độ khó 36
TOUR Tham quan những cây cầu DFS và BFS, Mức độ khó 88
QUACAU Qua cầu Mức độ khó, Quy hoạch động, Tham lam 269
BARA Bánh rán Mức cơ bản 1474
STAIN Xóa vết bẩn Mức độ khó, Quy hoạch động trạng thái 28
MESSI Lionel Messi Mức độ khó, Toán 78
VIENBI Viên bi màu nhiệm Mức độ dễ 334
FIBO5 Fibonacci Mức độ khó, Toán 59
KAGARO Kangaroo đi thăm bạn Mức độ khó, Tham lam, Toán 467
LUCKYRE LUCKYRE Nhánh cận, P.pháp sinh, Sắp xếp, Tìm nhị phân 32
RECT2 Hình chữ nhật 2 Hình học, Mức độ dễ 426
FINDNUM FINDNUM Mức độ khó 38
BODEN Dãy bóng đèn Mức độ khó, Segment Tree (IT) 62
PATROL Đi tuần DFS và BFS, Mức độ khó 37
DOMINO Ráp domino Mức độ khó, Quy hoạch động 124
GIFT Quà Sinh Nhật Mức độ khó 24
FOOL Cá tháng tư 25
QHDCB Quy hoạch động Mức độ dễ 27
SVALUE Siêu giá trị Mức độ khó 86
CARO Cờ caro Mức độ dễ 371
MARIO3 Mario nhảy cột Mức độ khó, Quy hoạch động 478
BONE Bỏng nếp Mức độ khó, Vét cạn 70
HOCA Hồ cá DFS và BFS, Mức độ khó 33
DAYNGO2 Dãy ngoặc 2 Mức độ khó, Segment Tree (IT) 261
GCHUOI Ghép chuỗi Mức độ dễ 437
UOCLE Ước lẻ Mức độ dễ 501
QUPO Quân Pháo cờ Tướng Mức cơ bản 180
SUMTREE Tổng trên cây DFS và BFS, Mức độ khó, Quy hoạch động 90
CBOX Hộp đựng tiền Mức độ khó, Sắp xếp 187
SUDO Sudoku Mức độ khó, Nhánh cận, Vét cạn 99
TAHO2 Tặng hoa 8/3 Tìm nhị phân, Mức độ khó, P.pháp sinh 101
GTHH Giá trị hoàn hảo Quy hoạch động, Mức độ khó 97
RANDOM Sinh số Sắp xếp, Mức độ khó 108
NGTO5 Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Mức độ dễ, Toán 473
NGTO4 Tổng nguyên tố Mức cơ bản 815
WRITER Robot đánh chữ Mức cơ bản 425
TIMSO Tìm số Mức độ khó, Toán 45
QUTO Quân Tốt cờ tướng Mức cơ bản 344
CONVEX Hình giả lồi Mức độ dễ 28
LIXI Lì xì Mức độ dễ, Sắp xếp, Tham lam 585
THIDAU Kế hoạch thi đấu Quy hoạch động, Mức độ khó 747
LIGHT Tắt đèn Mức độ khó, Vét cạn 92
CHIA Chia hết Mức độ dễ 191
QUATU2 Quân tượng đi lạc Mức cơ bản 290
TIGU Tiền gửi ngân hàng Mức cơ bản 1496
BNHAN2 Bảng nhân 2 Tìm nhị phân, Mức độ khó 124
BNHAN Bảng nhân Sắp xếp, Mức độ dễ 829
LUTH2 Lũy thừa 2 Mức độ khó, Toán 63
LAGA2 Lát gạch 2 Đệ quy, Mức độ khó 34
TIMK Tìm số Mức độ khó, Toán 72
XOAYDT Xoay đường tròn (Codeforce 287B) Mức độ dễ 96
ACM ACM Mức độ dễ 313
ANDARR Phép AND trên mảng Toán 59
DAYSO3 Trò chơi với dãy số Mức độ khó, Toán 102
PTSO3 Phân tích số 3 Toán 67
GITHU2 Giai thừa Mức độ khó, Toán 95
CANDY Kẹo ba màu Quy hoạch động, Mức độ khó 18
USCLN3 Ước số chung lớn nhất 3 Mức độ khó, Toán 121
XOR3 Phép XOR 3 Mức độ khó, Toán 63
XOR2 Phép XOR 2 Mức độ khó, Toán 93
XOR1 Phép XOR 1 Mức độ dễ, Toán 288
KSAN Khách sạn Heap, Mức độ dễ, Sắp xếp 212
NUMLAND Numberland Mức độ khó, RMQ, Cha chung gần nhất (LCA) 80
KIVU2 Khiêu vũ 2 Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 231
TBAN Tình bạn Mức độ khó, Toán 53
DOANP Đoạn phủ Sắp xếp, Mức độ khó 129
RACE Đường đua kì lạ Mức độ dễ 67
COVUA3 Bàn cờ vua 3 Toán 49
OKHOA2 Ổ khóa 2 Mức độ khó, Toán 49
KTTRU Kiểm tra trùng Mức độ dễ 473
NHOM Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 322
CCAY Chặt cây (Jakarta 2014 - E) Mức độ khó, Union-Find Disjoint Set 69
FACTGAME Factor Game Mức độ khó, Trò chơi, Toán 30
TROSUA Trộm sữa Mức độ dễ, Toán 52
APGP Cấp số cộng - Cấp số nhân Mức độ dễ, Toán 627
OKHOA Ổ khóa Mức độ dễ, Toán 272
CITY2 Thành phố (bản khó) Mức độ khó 84
CITY1 Thành phố (bản dễ) Mức độ dễ 117
BOOL Biểu thức Boolean Mức độ khó, Quy hoạch động 18
TITO2 Tính tổng 2 (OLP Không Chuyên 2014) Mức độ khó, Toán 285
MARIO2 Mario giải cứu công chúa 2 Mức độ khó, Heap, Đường đi ngắn nhất 179
HASA Hàn cây sắt Mức độ khó, Heap 211
NGUYEN Điểm nguyên Mức độ dễ 68
MARIO Mario giải cứu công chúa (bản dễ) Mức độ khó, Đường đi ngắn nhất 198
OQUAN Ô ăn quan Mức độ dễ 230
QUATU Quân tượng Mức độ khó 42
PIKA Pikachu DFS và BFS, Mức độ khó 70
NAUAN Thi nấu ăn Mức độ dễ, Tìm nhị phân 902
VASU Vắt sữa bò Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 1633
2048 Trò chơi 2048 Mức độ dễ 183
KUMAB Khuyến mãi bia Mức cơ bản 2231
BABE Số bạn bè Mức cơ bản 2498
MINR Số nhỏ nhất trong dãy con Mức độ khó, Segment Tree (IT), RMQ 474
NOEL Cây thông Noel Mức độ dễ 169
BITHU Chiều cao cây biểu thức Mức độ khó, Cây nhị phân, Ngăn xếp 83
SHOP Cửa hàng bá đạo Mức độ khó 88
CHOCO Chocolate Mức độ khó, Trò chơi, Toán 361
FIBO4 Fibonaci Mức độ dễ 1084
FIBO3 Fibonaci Mức độ khó, Toán 221
FIBO2 Fibonaci Mức độ khó, Toán 266
HUFF Mã nén Huffman Cây nhị phân, Mức độ khó 25
TRUHAU Trung tố, Hậu tố Mức độ khó, Ngăn xếp 85
HAUTO Biểu thức hậu tố Mức độ dễ, Ngăn xếp 286
LUTH Lũy thừa Đệ quy, Mức độ dễ 1318
KEBA Kết bạn Mức độ khó, D.sách liên kết 93
DISC0 Đĩa nhạc (dễ) Mức độ dễ 294
DISC3 Đĩa nhạc 3 Binary Indexed Tree, Mức độ khó 168
DISC2 Đĩa nhạc 2 Mức độ khó, D.sách liên kết 120
DISC Đĩa nhạc Mức độ khó, D.sách liên kết 190
TAHO Tặng hoa 20/11 Tham lam, Mức độ dễ 371
CATU2 Cái túi 2 Quy hoạch động, Mức độ khó 741
CATU Cái túi Mức độ khó, Quay lui, Nhánh cận 812
NGTHE2 Dãy nghịch thế 2 Binary Indexed Tree, Mức độ khó 215
NGTHE Dãy nghịch thế (VOJ) Binary Indexed Tree, Mức độ khó 314
SXHEAP Sắp xếp vun đống Cây nhị phân, Heap, Mức độ khó, Sắp xếp 142
SXTRON Sắp xếp trộn Mức độ dễ, Sắp xếp 452
SXNHANH Sắp xếp nhanh Sắp xếp, Mức độ dễ 575
SXCHEN Sắp xếp chèn Sắp xếp, Mức độ dễ 348
SXCHON Sắp xếp chọn Sắp xếp, Mức độ dễ 542
SXLOI Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Mức độ dễ 155
DAYNGO Dãy ngoặc đúng Mức độ khó, Quay lui, Nhánh cận 562
AMPHO Âm phổ Mức độ dễ 967
HIPHA Hình phạt Mức cơ bản 2530
HANOI Tháp Hà Nội Đệ quy, Mức độ dễ 343
DIKI Sân điền kinh Tìm nhị phân, Mức độ dễ 1486
THUHO Thu hoạch táo Tham lam, Mức độ dễ 571
TRAU Trâu và cỏ Mức cơ bản 1082
GAGI Gấp giấy Mức cơ bản 2341
DUHA Du hành (ACMVN 10-2014 I) Mức độ khó, Quy hoạch động 58
PENCIL Bút chì (ACMVN 10-2014 H) Mức độ khó, Toán 16
ATMW Rút tiền ATM (ACMVN 10-2014 C) Mức độ khó, Tham lam 66
CHABA Hộp châu báu (ACMVN 10-2014 D) Mức độ khó 39
SUM SUM (ACMVN 10-2014 B) Mức độ khó 97
STOCK Chợ chứng khoán (ACMVN 10-2014 A) Mức độ dễ 268
DAYSO2 Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Quy hoạch động, Mức độ khó 590
GIDA Giao đấu (OLP 2014) Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 952
DAYSO Dãy số (OLPCĐ 2014) Mức độ dễ 414
TITO Tính tổng (OLPCĐ 2014) Mức độ dễ, Toán 1314
PYTHA Pythagoras Mức độ khó, Toán 82
SNAIL Con ốc sên Mức độ dễ 870
GRAVI Trọng lực Mức độ dễ 279
SMAMA Số may mắn Mức độ khó 154
PERMS2 Liệt kê hoán vị từ Mức độ khó, P.pháp sinh 272
GACHO Gà và chó Mức cơ bản 2127
QUEEN Tám hậu Mức độ khó, Quay lui 283
KNARY Liệt kê chuỗi k-phân Mức độ dễ, Quay lui, P.pháp sinh 1042
PERMS Liệt kê chuỗi hoán vị Mức độ dễ, Quay lui, P.pháp sinh 1155
LINE3 Trò chơi Line 3 DFS và BFS 114
LINE2 Trò chơi Line 2 Mức độ khó, Quay lui 256
HOHA2 Số hoàn hảo 2 Mức độ dễ, Toán 1668
LINE Trò chơi Line Mức độ dễ, Quay lui 748
HOHA Số hoàn hảo Mức cơ bản 3598
DOXA Đổ xăng Tham lam, Mức độ dễ 813
THAMAY Thang máy (Codeforces) Tham lam, Mức độ dễ 368
BINAS Liệt kê chuỗi nhị phân Mức độ dễ, Quay lui, P.pháp sinh 1705
COVUA2 Bàn cờ vua 2 Mức độ dễ 402
COVUA Bàn cờ vua Mức cơ bản 1827
MARS Bản đồ Sao Hỏa Quy hoạch động, Mức độ khó 204
BINA Biễu diễn nhị phân Mức cơ bản 1947
NGAY Ngày tiếp theo Mức độ dễ 475
DETU Đếm từ Mức cơ bản 1582
SODEP Số đẹp Mức cơ bản 2722
GITHU Tính giai thừa Mức cơ bản 2878
GHVU Ghép hình vuông Mức độ khó 62
KIVU Khiêu vũ Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 1026
BUS Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Mức độ dễ 142
BASU Bắn súng Mức độ dễ 202
CEASA Mã hóa Ceasar Mức độ dễ 664
DOHO Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Mức cơ bản 1950
VTAY2 Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Mức độ khó 209
MAHO Gửi thư (OLPCĐ 2008) Mức cơ bản 1738
USCLN2 Ước số chung lớn nhất 2 Mức độ dễ 1863
PHASO3 Phân số 3 Mức độ khó 50
PHASO2 Phân số 2 Mức độ khó 65
HIVU Hình vuông Mức độ dễ 154
PTSO2 Phân tích số 2 Mức độ khó 353
PTSO Phân tích số Mức độ dễ 1076
USCLN Ước số chung lớn nhất Mức cơ bản 3171
LAGA Lát gạch Quy hoạch động, Mức độ khó 270
DACO Dãy con tăng dài nhất Quy hoạch động, Mức độ khó 1035
DAVA Đào vàng Quy hoạch động, Mức độ khó 687
HCN Hình chữ nhật (VOJ) Quy hoạch động, Mức độ khó 217
SABO Sắp bò Quy hoạch động, Mức độ khó 445
HISO Hiệu số Quy hoạch động, Mức độ dễ 1781
DASO Dãy số Fibonacci (OLPCĐ 2013) Mức độ dễ 632
DABI Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Mức độ dễ 2059
MABA2 Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) Mức độ khó 60
MABA Giải phóng mặt bằng Mức độ dễ 75
XOSO Xóa số (OLPCĐ 2012) Mức độ dễ 565
KUMA Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Mức cơ bản 1536
TIVI2 Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Sắp xếp, Tìm nhị phân, Mức độ khó 472
TIVI Truyền hình Mức độ dễ 239
LUTA Luyện tập (OLPCĐ 2011) Sắp xếp, Mức độ dễ 657
ROBOT Robot (OLPCĐ 2011) Mức độ dễ 254
TREE Cây NP tìm kiếm (ACMVN 9-2014) Đệ quy, Mức độ khó 21
PHASO Phân số (ACMVN 9-2014) Mức độ khó, Toán 73
SODA Số đặc biệt (ACMVN 9-2014) Mức độ khó 46
SUKHO Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Quy hoạch động, Mức độ khó 281
AOGI Ảo giác (ACMVN 9-2014) Mức độ khó 78
NGTO3 Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) Mức độ khó 152
KSMA K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) Mức độ khó 131
LUDI Lưu diễn Sắp xếp, Mức độ khó 291
HANA Hái nấm Mức độ khó, Quay lui 176
OCSE Ốc sên ăn rau Mức độ dễ, Quay lui 796
BITS Số bít khác nhau Mức độ dễ 703
BUBE Búp bê gỗ Mức độ khó, Sắp xếp, Tham lam 388
BINS Binary Instructions Mức độ dễ 122
LADA Lấn đảo Tìm nhị phân, Mức độ khó 104
NGTO2 Số nguyên tố 2 Mức độ khó 672
NGTO Số nguyên tố Mức cơ bản 2974
TRDE Trám đen (OLP 2013) Mức độ khó, Toán 205
GIEN Gien màu da Mức độ khó, Quay lui 232
PALI Số Palindrome Mức cơ bản 1987
DATA Dãy tăng Mức độ khó 288
NHGA Nhà gần nhất Mức độ dễ, Sắp xếp 1673
CASO Cặp số bằng nhau Sắp xếp, Mức độ khó 1382
ALBO Alice và Bob Mức độ dễ, Trò chơi 404
BACO2 Bàn cờ 2 Mức độ khó 138
VOXO Vòng xoắn Mức độ dễ 171
PLOI Phạm lỗi Mức độ dễ 820
CLOA Thành Cổ Loa Mức độ dễ 366
ZIZA Zig Zag Mức độ dễ 272
PASC Tam giác Pascal Mức độ dễ 1243
FIBO Số fibonacy Mức cơ bản 2888
KCUO Viên kim cương Mức độ dễ 931
TGVU Tam giác vuông Mức cơ bản 3256
COVI Công viên Mức độ dễ 384
BACO Bàn cờ Mức độ dễ 667
CDIE Cắm điện Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 1255
CQUA Chia quà Mức độ dễ 2264
VTAY Vòng tay Mức cơ bản 2825
TONG Tổng A + B Mức cơ bản 4332
Back to Top