Xem theo dạng bài
Danh sách bài tập
Tên bài tập Dạng bài Số giải được
PRIMEPOWER Mũ nguyên tố Constructive Algorithm, Mức cơ bản 26
BEAUTRI Tam giác đẹp Hình học, Mức cơ bản 22
CANDY2 Chia kẹo 2 Mức độ khó, Toán 18
CANDY1 Chia kẹo 1 Mức cơ bản, Toán 52
SMINROAD Đường đi trọng số nhỏ nhất Mức cơ bản, Union-Find Disjoint Set 44
DISTTREE Khoảng cách trong cây Quy hoạch động trên Cây 56
PREPRODUCT Tích Tiền Tố Mức cơ bản 16
P2GRP Tổng các đường đi ngắn nhất Mức độ dễ 18
GCDFIB Ước chung lớn nhất của dãy fibonacci Toán 20
EQUATION2 Phương trình Mức độ rất khó, Quy hoạch động 19
EQUATION1 Phương trình Mức độ khó, Quy hoạch động 11
QUEUE Xếp hàng Sắp xếp 207
EXP Biểu thức Quay lui, Quy hoạch động 12
LAMP Đèn màu Toán 32
SUMINT Tổng nguyên Toán 154
CHNREST Chinese restaurant Đệ quy, Nhánh cận, Quay lui, Quy hoạch động 26
UAV 30-4-11-2016 Bài 3 Mức độ khó, Tham lam 31
COLOUR Tô màu Đồ thị 39
BUILDROAD Xây dựng đường đua Luồng cực đại (Maxflow), Cặp ghép 9
BALLGMTWO Trò chơi với những viên bi 2 Toán 9
WWCITY Thành phố WW DFS và BFS, Đồ thị, Toán 21
SCHOOLWAY Đường đến trường DFS và BFS, Đồ thị 14
BALLGAME Trò chơi với những viên bi Quy hoạch động trạng thái, Toán 38
DISTANCE Khoảng cách 2 Đồ thị, Toán 71
EZSORT Sắp xếp là chuyện nhỏ! Mức độ dễ 383
MERGENUM Ghép số Mức độ dễ, Quay lui 333
SEQ198 SEQ198 - VOI 2016 Quy hoạch động 66
SN Làm việc song song Luồng cực đại (Maxflow), Cặp ghép, Tìm nhị phân 24
SPIRAL Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) DFS và BFS 113
SUMGCD SUMGCD Mức độ khó, Toán 31
CoTreeGame Colored Tree Game 10
Lucky Game Lucky Game 9
Candies Candies 18
TutOnEqua Tutoring on equations 48
CANAL Canal 35
TETRIS Tetris 49
CNTPALIN Đếm số Palindrome 46
EZ1 EZ AF 1 9
CPASS Mật khẩu máy tính 47
OV Bảng ô vuông 19
HC Hồ nước 84
DIFFERENCE DIFFERENCE Mức độ khó 20
TRANSINFO Truyền thông tin DFS và BFS, Đồ thị 44
CALNUM Đếm số Quy hoạch động 38
CALTEAM Tính số lượng team Heap 43
MAXXOR Giá trị lớn nhất Trie 197
EDITPIC Chỉnh sửa ảnh Vét cạn 73
COUNTNUM Số lượng số Vét cạn 900
CANSU CÁN SỰ Nhánh cận 9
DS ebola DFS và BFS 436
QT Quân Tượng DFS và BFS 110
BW Nối điểm DFS và BFS 193
EZ0 EZ AF Toán 9
SumTable Tổng trên bảng số Binary Indexed Tree 2D, Mức độ khó 90
MiMaTable Min max trên bảng số Mức độ khó, Segment Tree 2D 34
PL Đường đi ngắn nhất DFS và BFS 29
Chenhlech Chênh lệch Mức độ khó, Tìm nhị phân 229
Xauduynhat Xâu duy nhất Mức độ dễ 603
Chialaydu Chia lấy dư Mức độ dễ 1018
Khieuvu3 Khiêu vũ 3 Mức độ dễ, Tìm nhị phân 842
CapdoiHH Cặp đôi hoàn hảo Binary Indexed Tree, DFS và BFS, Mức độ khó 73
AnBuffet Ăn buffet Mức độ khó, Quay lui, Segment Tree, Tìm nhị phân 68
Capxach Cặp xách Mức độ dễ, Quy hoạch động 463
EZFORMULA Tính toán đơn giản Mức cơ bản 132
VERSUSGAME Trò chơi đối kháng Mức độ dễ, Quy hoạch động 162
LCSUB2 Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 Mức độ dễ 45
ZEROPATH Phân tích số DFS và BFS 316
HAMAR Hàm số Mức cơ bản, Quy hoạch động 53
AGEGAME Trò chơi đoán tuổi Mức độ khó, Toán 10
DYNASTIES Các triều đại cổ Mức độ khó 8
PRIMEPW Lũy thừa số nguyên tố Mức độ khó, Toán 24
ROBOT5 Robot đi tuần Mức độ dễ, Toán 273
LCSUB Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Mức độ khó, Quy hoạch động 210
CIRCLENUM Số vòng Mức độ khó, Toán 153
ALARM Đồng hồ báo thức Mức độ dễ 537
EXACT Cân đúng Mức độ khó 9
FINDTEXT Trò chơi tìm chữ 3 Hash, KMP, Z Function, Mức độ khó 76
IO Hàng đợi với độ ưu tiên Heap 126
CNHOM Chia Nhóm Đồ thị 23
CHUTIEU Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Mức độ dễ, Quy hoạch động 39
QUANMA Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Mức cơ bản 226
TAITRONG Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Đồ thị, Mức độ dễ 196
KGMEQNUM Phép biến đổi Mức độ khó, Quy hoạch động trạng thái, Tham lam 8
SAGAIN Lại là xâu Mức cơ bản 16
VDSEQ04 Giá trị trung bình Mức độ khó 53
VDSEQ03 Doanh thu công ty Mức độ khó 95
VDSEQ02 Dãy số chia hết Mức độ dễ 328
VDSEQ01 Trò chơi với dãy số Mức độ dễ 309
NUMFINAL1 Lại là chữ số tận cùng Mức độ dễ, Toán 215
NUMFINAL Chữ số tận cùng Mức độ dễ, Toán 1039
HELLO Xin chào Mức độ dễ 811
VD2016BT1 Robot gõ tắt Mức độ khó 11
TAXI Taxi Mức độ dễ 451
KGMSOCKETS Mạng lưới điện Mức độ khó, Quy hoạch động 8
RTRIANGLE Tam giác vuông cân Hình học, Mức độ dễ, Toán 846
AMESSAGE Tín hiệu ngoài hành tinh Mức độ khó, Trie 54
TABLE Bàn tiệc tất niên Hình học, Mức độ dễ, Toán 153
BANHCHUNG Nấu bánh chưng Mức độ dễ, Quy hoạch động 556
ALPHANUM Chỉ số Alpha Mức độ khó 15
HFAMOUS Người nổi tiếng Đồ thị, Mức độ khó, Ngăn xếp 89
KIENTRUCCO Kiến trúc cổ Mức độ khó 24
TAOQUAN Táo quân Mức độ dễ 522
CSTRING Xâu chung Mức độ dễ, Toán 40
HOMEWORK Bài tập ngày Tết Mức độ dễ, Toán 241
PSU01 Dãy chia hết Quy hoạch động, Toán 59
WORDFIND2 Trò chơi tìm chữ 2 Hash, Mức độ khó 24
WORDFIND Trò chơi tìm chữ Hash, Mức độ khó 31
HMD03 Công ti vận tải Quy hoạch động 9
LUNARNY Đi chơi Tết Mức độ khó, Tìm nhị phân 11
HMD02 Cây phả hệ Mức độ khó 8
HMD01 Hòa nhạc Ngăn xếp 62
MAIL Thư điện tử Quy hoạch động 18
CBGBINARY Đếm dãy nhị phân Mức độ khó 10
DT2 DT3 Mức độ khó 47
DT1 DT2 Mức độ khó 58
DT DT1 Mức độ dễ 237
RECLAND Rectangle Land Segment Tree 8
AIRCON Điều hòa không khí Mức độ dễ 120
CLASSY Giai cấp Mức độ dễ, Sắp xếp 23
VERVALUE Giá trị của đỉnh Đồ thị, Segment Tree 51
SUMCAL Tính tổng Toán 46
DISNUMBER Số phân biệt Quy hoạch động 21
LUCKYNUM Số may mắn Toán 147
DEMSO Đếm số Vét cạn 328
MINDROP Tính số thao tác ít nhất Vét cạn 549
DAYSO10 Hai dãy con Mức độ khó, Quy hoạch động 158
BUS2 Xe khách DFS và BFS, Đường đi ngắn nhất, Mức độ khó 138
ROADCBG Vượt qua đường Mức độ khó, Sắp xếp, Tìm nhị phân 17
1CHIEU Đường một chiều Mức độ dễ 202
DAYSO9 Dãy số Mức độ dễ 408
LTXAU Lũy thừa xâu Mức độ dễ 109
EXCHANGE Đổi tiền DFS và BFS 30
AGAR Agar.io Mức độ dễ 115
ONLYONECBG Kết thân Mức độ dễ 25
HALLOWEEN Đi chơi Halloween Mức độ dễ, Tìm nhị phân 33
TRACKCBG Trường đua Mức độ khó 23
NUMPASSCBG Mã khoá Toán 23
PI Đếm số nguyên tố Mức độ khó 124
PATROL2 Đi tuần kho (ACMVN 10-2015 D) Mức độ khó, Toán 8
RTREE Chiều cao cây (ACMVN 10-2015 J) Mức độ khó, Tham lam 37
ATTCBG Số hấp dẫn Mức độ dễ 35
VACCINE VACCINE Quy hoạch động 28
SCBG Dãy hoàn hảo Mức độ dễ 50
COBAN Một bài tập mức cơ bản Mức cơ bản 19
NGHICHTHE2 Đếm Cặp Nghịch Thế Binary Indexed Tree 11
DICE Đổ xúc xắc Mức độ khó, Quy hoạch động, Segment Tree 94
NGHICHTHE Đếm cặp nghịch thế Binary Indexed Tree 27
QN5 Tem nek Mức độ dễ 99
QN4 Tránh lụt ^^ Mức độ dễ 39
QN QN-Chính Phương Mức độ dễ 578
GAO Siêu nhân GAO Mức độ dễ, Toán 39
CHUSO2 Tìm chữ số Mức độ dễ, Toán 149
NAMNU Vòng tròn nam nữ Mức cơ bản 702
POWER Số mũ Toán 139
STUDY Kế hoạch học tập Mức độ dễ, Quy hoạch động 271
TREASURE Đảo kho báu DFS và BFS, Mức độ khó, Quy hoạch động, Tìm nhị phân 117
TIMSO2 Tìm số Mức độ dễ, Tham lam, Toán 780
VIETCHU Viết bằng chữ Mức độ dễ 94
TRUTIN Truyền tin Cây khung nhỏ nhất, Mức độ khó 62
HARA Dán hàng rào Đệ quy, Mức độ khó 133
RECT Hình chữ nhật Mức độ dễ 24
FIGHT Ngôi làng thượng võ Mức độ dễ, Toán, Trò chơi 94
STONE Trò chơi bốc đá Mức độ dễ, Trò chơi 83
LINES Đường thẳng cắt nhau Hình học, Mức độ dễ 552
CODEN Cột Đèn Mức cơ bản 618
DAYSO8 Dãy số Mức độ dễ 61
Gian An Mức cơ bản, Mức độ dễ 382
TT TIENTE Quay lui 294
ROOT Rút gọn căn Mức độ khó, Toán 337
NEGATIVE Số phủ định Mức độ dễ 226
DIVIDE Chia quà Mức độ dễ, Quy hoạch động 42
GALLERY Triển lãm tranh Mức độ khó, Quy hoạch động 84
CPER Hoán vị Mức cơ bản 222
STRCMP So Sánh Xâu Con Mức độ dễ 26
KEOCO Kéo co Quy hoạch động 90
MOBI Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Mức độ dễ, Tìm nhị phân 371
SEMINAR Xếp lịch hội nghị Luồng cực đại (Maxflow), Tìm nhị phân 18
CHOSO Chọn số bằng nhau Mức độ dễ 289
FNUM Số cuối cùng Mức cơ bản 947
CHAIN Nối chuỗi xích Mức độ dễ, Tham lam 234
ANTRA Ăn trắng Mức cơ bản 317
CARDS Thẻ bài Heap, Mức độ khó 165
BANK Xếp hàng gửi tiền Mức độ khó, Quy hoạch động 245
STRAGAIN Lại là chuỗi DFS và BFS, Mức độ khó 36
MEETING Lễ Meeting Mức độ khó, Vét cạn 21
ANTO An toàn giao thông (OLP 2011) Mức độ khó, Segment Tree 70
MAZE Mê cung DFS và BFS, Mức độ khó 34
HEXG Hexgame (OLP 2011) DFS và BFS, Mức độ khó 73
GROUP Chia nhóm Quy hoạch động 62
GEN GENOME (OLP 2010) Hash, Mức độ khó, Sắp xếp, Tìm nhị phân 67
MULTI Dấu trong đoạn Mức độ dễ 166
DETRU Đến trường (OLP 2010) Đường đi ngắn nhất, Mức độ khó, Quy hoạch động 80
TROXE Trông xe (OLP 2010) Mức cơ bản 692
SOCCER Lịch thi đấu Mức độ khó, Quy hoạch động trạng thái 15
DAOTAO Đào tạo từ xa (OLP 2009) Mức độ khó, Tham lam 24
OPT Tùy chọn (OLP 2009) DFS và BFS, Mức độ khó, Quy hoạch động 14
SUMARR Tính tổng thôi mà Mức độ khó 65
TITO3 Lại tính tổng Mức độ khó 15
CH Chỉnh Hợp KL Mức cơ bản 172
CHAR Đếm ký tự Mức cơ bản 898
HEXA Lục giác đều (OLP 2008) Hình học, Mức độ dễ 85
SEG Chia đoạn Mức độ dễ 190
MKC Mật khẩu Mức cơ bản 1433
EULER Tính hàm Toán 12
EASYSTR Một bài tập về xâu Mức độ dễ 11
ROMAN Số La Mã Mức cơ bản 676
PLP Palindrome Mức độ dễ 18
ROBOT4 Robot tìm đường DFS và BFS, Mức độ khó 86
LIVETILE Windows Phone Live Tile Mức độ dễ 48
LCRLR Xử lý xâu Mức độ khó, Quy hoạch động 18
MXOR Tổng lớn nhất Mức độ khó, Toán 38
CHUSO Chữ số Mức độ dễ, Toán 134
DTPHU Diện tích phủ Mức độ khó 20
DAYSO7 Dãy số (OLP Không chuyên 2014) Mức độ khó, Quy hoạch động 149
ROBOT3 ROBOT (OLP Không chuyên 2013) Mức độ khó, Tham lam 78
XYZ Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) Mức độ dễ 158
TAPSO Tập số (OLP Không chuyên 2011) Mức độ dễ 133
SMACA Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) Mức độ khó 84
GOMIN Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) Mức độ dễ 130
SVOI Chuẩn bị SVOI (OLP Không chuyên 2010) Mức độ dễ 187
DAUGIA Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Mức cơ bản 815
KEBA2 Kết bạn (OLP Không chuyên 2009) Mức độ khó 206
DAYSO6 Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Mức độ khó, Quy hoạch động 334
MOCO Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) Hình học, Mức độ khó 69
DAYSO4 Dãy số (OLP Không chuyên 2008) Mức độ dễ 120
FSTR Tính hàm Mức độ khó, Suffix Arrays 16
CUBICS Khối lập phương Mức độ dễ 63
COUNT COUNT Toán 18
DOANP2 Chiều dài phủ Mức độ dễ, Sắp xếp 569
PALI2 Tách chuỗi đối xứng Mức độ khó, Quy hoạch động 100
DOMINO2 Nối vòng Domino Đồ thị, Mức độ khó 28
DEMSO0 Đếm số không bên phải Mức cơ bản 1160
ZUMA Game Zuma Mức độ dễ 146
BASE Hệ cơ số Toán 24
INTSLE Giải hệ Mức độ dễ, Toán 70
GAMES Trò chơi xếp gạch Mức độ khó, Segment Tree 175
HIVU2 Đếm hình vuông Hình học, Mức độ khó 60
BIDA Đánh bida Mức độ dễ, Toán 72
TILE Chồng gạch Mức độ dễ, Sắp xếp, Tham lam 1010
BUBGAME Bubbies Game Mức độ khó 8
TABGAME Trò chơi với bảng số Mức độ khó 11
NGNGU Ngôn ngữ Mức độ dễ 103
MAMA Ma cũ ma mới Binary Indexed Tree, Mức độ khó 118
DAYNGO3 Dãy ngoặc 3 Binary Indexed Tree, Mức độ khó 44
HOANVI Hoán Vị Mức độ khó 30
HOBOI Hồ Bơi Mức độ dễ 114
CODE Chuyển Mã Mức độ dễ 213
HANA2 Hái nấm 2 (OLP 2008) Mức độ khó, Quy hoạch động trạng thái 123
ROBOT2 Robot và số nguyên tố Mức độ khó 52
DEMUOC Đếm ước Mức độ khó 35
TOUR Tham quan những cây cầu DFS và BFS, Mức độ khó 74
QUACAU Qua cầu Mức độ khó, Quy hoạch động, Tham lam 179
BARA Bánh rán Mức cơ bản 997
STAIN Xóa vết bẩn Mức độ khó, Quy hoạch động trạng thái 13
MESSI Lionel Messi Mức độ khó, Toán 54
VIENBI Viên bi màu nhiệm Mức độ dễ 240
FIBO5 Fibonacci Mức độ khó, Toán 45
KAGARO Kangaroo đi thăm bạn Mức độ khó, Tham lam, Toán 291
LUCKYRE LUCKYRE Nhánh cận, P.pháp sinh, Sắp xếp, Tìm nhị phân 14
RECT2 Hình chữ nhật 2 Hình học, Mức độ dễ 331
FINDNUM FINDNUM Mức độ khó 32
BODEN Dãy bóng đèn Mức độ khó, Segment Tree (IT) 46
PATROL Đi tuần DFS và BFS, Mức độ khó 32
DOMINO Ráp domino Mức độ khó, Quy hoạch động 91
GIFT Quà Sinh Nhật Mức độ khó 23
FOOL Cá tháng tư 23
QHDCB Quy hoạch động Mức độ dễ 24
SVALUE Siêu giá trị Mức độ khó 66
CARO Cờ caro Mức độ dễ 255
MARIO3 Mario nhảy cột Mức độ khó, Quy hoạch động 349
BONE Bỏng nếp Mức độ khó, Vét cạn 48
HOCA Hồ cá DFS và BFS, Mức độ khó 26
DAYNGO2 Dãy ngoặc 2 Mức độ khó, Segment Tree (IT) 201
GCHUOI Ghép chuỗi Mức độ dễ 350
UOCLE Ước lẻ Mức độ dễ 367
QUPO Quân Pháo cờ Tướng Mức cơ bản 136
SUMTREE Tổng trên cây DFS và BFS, Mức độ khó, Quy hoạch động 66
CBOX Hộp đựng tiền Mức độ khó, Sắp xếp 151
SUDO Sudoku Mức độ khó, Nhánh cận, Vét cạn 55
TAHO2 Tặng hoa 8/3 Tìm nhị phân, Mức độ khó, P.pháp sinh 74
GTHH Giá trị hoàn hảo Quy hoạch động, Mức độ khó 69
RANDOM Sinh số Sắp xếp, Mức độ khó 74
NGTO5 Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Mức độ dễ, Toán 332
NGTO4 Tổng nguyên tố Mức cơ bản 575
WRITER Robot đánh chữ Mức cơ bản 302
TIMSO Tìm số Mức độ khó, Toán 31
QUTO Quân Tốt cờ tướng Mức cơ bản 237
CONVEX Hình giả lồi Mức độ dễ 26
LIXI Lì xì Mức độ dễ, Sắp xếp, Tham lam 350
THIDAU Kế hoạch thi đấu Quy hoạch động, Mức độ khó 501
LIGHT Tắt đèn Mức độ khó, Vét cạn 70
CHIA Chia hết Mức độ dễ 146
QUATU2 Quân tượng đi lạc Mức cơ bản 198
TIGU Tiền gửi ngân hàng Mức cơ bản 1055
BNHAN2 Bảng nhân 2 Tìm nhị phân, Mức độ khó 91
BNHAN Bảng nhân Sắp xếp, Mức độ dễ 566
LUTH2 Lũy thừa 2 Mức độ khó, Toán 47
LAGA2 Lát gạch 2 Đệ quy, Mức độ khó 25
TIMK Tìm số Mức độ khó, Toán 49
XOAYDT Xoay đường tròn (Codeforce 287B) Mức độ dễ 73
ACM ACM Mức độ dễ 251
ANDARR Phép AND trên mảng Toán 44
DAYSO3 Trò chơi với dãy số Mức độ khó, Toán 70
PTSO3 Phân tích số 3 Toán 42
GITHU2 Giai thừa Mức độ khó, Toán 63
CANDY Kẹo ba màu Quy hoạch động, Mức độ khó 15
USCLN3 Ước số chung lớn nhất 3 Mức độ khó, Toán 87
XOR3 Phép XOR 3 Mức độ khó, Toán 46
XOR2 Phép XOR 2 Mức độ khó, Toán 69
XOR1 Phép XOR 1 Mức độ dễ, Toán 212
KSAN Khách sạn Heap, Mức độ dễ, Sắp xếp 157
NUMLAND Numberland Mức độ khó, RMQ, Cha chung gần nhất (LCA) 65
KIVU2 Khiêu vũ 2 Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 138
TBAN Tình bạn Mức độ khó, Toán 44
DOANP Đoạn phủ Sắp xếp, Mức độ khó 95
RACE Đường đua kì lạ Mức độ dễ 52
COVUA3 Bàn cờ vua 3 Toán 24
OKHOA2 Ổ khóa 2 Mức độ khó, Toán 31
KTTRU Kiểm tra trùng Mức độ dễ 331
NHOM Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 220
CCAY Chặt cây (Jakarta 2014 - E) Mức độ khó, Union-Find Disjoint Set 50
FACTGAME Factor Game Mức độ khó, Trò chơi, Toán 23
TROSUA Trộm sữa Mức độ dễ, Toán 38
APGP Cấp số cộng - Cấp số nhân Mức độ dễ, Toán 410
OKHOA Ổ khóa Mức độ dễ, Toán 160
CITY2 Thành phố (bản khó) Mức độ khó 63
CITY1 Thành phố (bản dễ) Mức độ dễ 88
BOOL Biểu thức Boolean Mức độ khó, Quy hoạch động 14
TITO2 Tính tổng 2 (OLP Không Chuyên 2014) Mức độ khó, Toán 194
MARIO2 Mario giải cứu công chúa 2 Mức độ khó, Heap, Đường đi ngắn nhất 122
HASA Hàn cây sắt Mức độ khó, Heap 158
NGUYEN Điểm nguyên Mức độ dễ 53
MARIO Mario giải cứu công chúa (bản dễ) Mức độ khó, Đường đi ngắn nhất 140
OQUAN Ô ăn quan Mức độ dễ 169
QUATU Quân tượng Mức độ khó 33
PIKA Pikachu DFS và BFS, Mức độ khó 50
NAUAN Thi nấu ăn Mức độ dễ, Tìm nhị phân 588
VASU Vắt sữa bò Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 1016
2048 Trò chơi 2048 Mức độ dễ 130
KUMAB Khuyến mãi bia Mức cơ bản 1450
BABE Số bạn bè Mức cơ bản 1635
MINR Số nhỏ nhất trong dãy con Mức độ khó, Segment Tree (IT), RMQ 316
NOEL Cây thông Noel Mức độ dễ 123
BITHU Chiều cao cây biểu thức Mức độ khó, Cây nhị phân, Ngăn xếp 60
SHOP Cửa hàng bá đạo Mức độ khó 61
CHOCO Chocolate Mức độ khó, Trò chơi, Toán 250
FIBO4 Fibonaci Mức độ dễ 733
FIBO3 Fibonaci Mức độ khó, Toán 138
FIBO2 Fibonaci Mức độ khó, Toán 175
HUFF Mã nén Huffman Cây nhị phân, Mức độ khó 20
TRUHAU Trung tố, Hậu tố Mức độ khó, Ngăn xếp 62
HAUTO Biểu thức hậu tố Mức độ dễ, Ngăn xếp 178
LUTH Lũy thừa Đệ quy, Mức độ dễ 849
KEBA Kết bạn Mức độ khó, D.sách liên kết 67
DISC0 Đĩa nhạc (dễ) Mức độ dễ 194
DISC3 Đĩa nhạc 3 Binary Indexed Tree, Mức độ khó 130
DISC2 Đĩa nhạc 2 Mức độ khó, D.sách liên kết 83
DISC Đĩa nhạc Mức độ khó, D.sách liên kết 124
TAHO Tặng hoa 20/11 Tham lam, Mức độ dễ 242
CATU2 Cái túi 2 Quy hoạch động, Mức độ khó 480
CATU Cái túi Mức độ khó, Quay lui, Nhánh cận 535
NGTHE2 Dãy nghịch thế 2 Binary Indexed Tree, Mức độ khó 167
NGTHE Dãy nghịch thế (VOJ) Binary Indexed Tree, Mức độ khó 242
SXHEAP Sắp xếp vun đống Cây nhị phân, Heap, Mức độ khó, Sắp xếp 110
SXTRON Sắp xếp trộn Mức độ dễ, Sắp xếp 346
SXNHANH Sắp xếp nhanh Sắp xếp, Mức độ dễ 414
SXCHEN Sắp xếp chèn Sắp xếp, Mức độ dễ 273
SXCHON Sắp xếp chọn Sắp xếp, Mức độ dễ 399
SXLOI Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Mức độ dễ 104
DAYNGO Dãy ngoặc đúng Mức độ khó, Quay lui, Nhánh cận 405
AMPHO Âm phổ Mức độ dễ 697
HIPHA Hình phạt Mức cơ bản 1676
HANOI Tháp Hà Nội Đệ quy, Mức độ dễ 232
DIKI Sân điền kinh Tìm nhị phân, Mức độ dễ 968
THUHO Thu hoạch táo Tham lam, Mức độ dễ 358
TRAU Trâu và cỏ Mức cơ bản 746
GAGI Gấp giấy Mức cơ bản 1544
DUHA Du hành (ACMVN 10-2014 I) Mức độ khó, Quy hoạch động 39
PENCIL Bút chì (ACMVN 10-2014 H) Mức độ khó, Toán 13
ATMW Rút tiền ATM (ACMVN 10-2014 C) Mức độ khó, Tham lam 38
CHABA Hộp châu báu (ACMVN 10-2014 D) Mức độ khó 31
SUM SUM (ACMVN 10-2014 B) Mức độ khó 74
STOCK Chợ chứng khoán (ACMVN 10-2014 A) Mức độ dễ 207
DAYSO2 Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Quy hoạch động, Mức độ khó 385
GIDA Giao đấu (OLP 2014) Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 642
DAYSO Dãy số (OLPCĐ 2014) Mức độ dễ 286
TITO Tính tổng (OLPCĐ 2014) Mức độ dễ, Toán 907
PYTHA Pythagoras Mức độ khó, Toán 52
SNAIL Con ốc sên Mức độ dễ 587
GRAVI Trọng lực Mức độ dễ 187
SMAMA Số may mắn Mức độ khó 100
PERMS2 Liệt kê hoán vị từ Mức độ khó, P.pháp sinh 183
GACHO Gà và chó Mức cơ bản 1437
QUEEN Tám hậu Mức độ khó, Quay lui 181
KNARY Liệt kê chuỗi k-phân Mức độ dễ, Quay lui, P.pháp sinh 723
PERMS Liệt kê chuỗi hoán vị Mức độ dễ, Quay lui, P.pháp sinh 768
LINE3 Trò chơi Line 3 DFS và BFS 56
LINE2 Trò chơi Line 2 Mức độ khó, Quay lui 172
HOHA2 Số hoàn hảo 2 Mức độ dễ, Toán 1096
LINE Trò chơi Line Mức độ dễ, Quay lui 529
HOHA Số hoàn hảo Mức cơ bản 2294
DOXA Đổ xăng Tham lam, Mức độ dễ 499
THAMAY Thang máy (Codeforces) Tham lam, Mức độ dễ 236
BINAS Liệt kê chuỗi nhị phân Mức độ dễ, Quay lui, P.pháp sinh 1154
COVUA2 Bàn cờ vua 2 Mức độ dễ 295
COVUA Bàn cờ vua Mức cơ bản 1207
MARS Bản đồ Sao Hỏa Quy hoạch động, Mức độ khó 140
BINA Biễu diễn nhị phân Mức cơ bản 1285
NGAY Ngày tiếp theo Mức độ dễ 330
DETU Đếm từ Mức cơ bản 1096
SODEP Số đẹp Mức cơ bản 1770
GITHU Tính giai thừa Mức cơ bản 1872
GHVU Ghép hình vuông Mức độ khó 51
KIVU Khiêu vũ Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 663
BUS Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Mức độ dễ 102
BASU Bắn súng Mức độ dễ 149
CEASA Mã hóa Ceasar Mức độ dễ 440
DOHO Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Mức cơ bản 1268
VTAY2 Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Mức độ khó 158
MAHO Gửi thư (OLPCĐ 2008) Mức cơ bản 1168
USCLN2 Ước số chung lớn nhất 2 Mức độ dễ 1231
PHASO3 Phân số 3 Mức độ khó 35
PHASO2 Phân số 2 Mức độ khó 46
HIVU Hình vuông Mức độ dễ 108
PTSO2 Phân tích số 2 Mức độ khó 241
PTSO Phân tích số Mức độ dễ 701
USCLN Ước số chung lớn nhất Mức cơ bản 2065
LAGA Lát gạch Quy hoạch động, Mức độ khó 170
DACO Dãy con tăng dài nhất Quy hoạch động, Mức độ khó 671
DAVA Đào vàng Quy hoạch động, Mức độ khó 446
HCN Hình chữ nhật (VOJ) Quy hoạch động, Mức độ khó 162
SABO Sắp bò Quy hoạch động, Mức độ khó 312
HISO Hiệu số Quy hoạch động, Mức độ dễ 1140
DASO Dãy số Fibonacci (OLPCĐ 2013) Mức độ dễ 441
DABI Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Mức độ dễ 1365
MABA2 Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) Mức độ khó 48
MABA Giải phóng mặt bằng Mức độ dễ 55
XOSO Xóa số (OLPCĐ 2012) Mức độ dễ 418
KUMA Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Mức cơ bản 1053
TIVI2 Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Sắp xếp, Tìm nhị phân, Mức độ khó 332
TIVI Truyền hình Mức độ dễ 176
LUTA Luyện tập (OLPCĐ 2011) Sắp xếp, Mức độ dễ 457
ROBOT Robot (OLPCĐ 2011) Mức độ dễ 188
TREE Cây NP tìm kiếm (ACMVN 9-2014) Đệ quy, Mức độ khó 17
PHASO Phân số (ACMVN 9-2014) Mức độ khó, Toán 48
SODA Số đặc biệt (ACMVN 9-2014) Mức độ khó 37
SUKHO Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Quy hoạch động, Mức độ khó 192
AOGI Ảo giác (ACMVN 9-2014) Mức độ khó 62
NGTO3 Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) Mức độ khó 103
KSMA K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) Mức độ khó 100
LUDI Lưu diễn Sắp xếp, Mức độ khó 201
HANA Hái nấm Mức độ khó, Quay lui 121
OCSE Ốc sên ăn rau Mức độ dễ, Quay lui 519
BITS Số bít khác nhau Mức độ dễ 490
BUBE Búp bê gỗ Mức độ khó, Sắp xếp, Tham lam 264
BINS Binary Instructions Mức độ dễ 85
LADA Lấn đảo Tìm nhị phân, Mức độ khó 73
NGTO2 Số nguyên tố 2 Mức độ khó 464
NGTO Số nguyên tố Mức cơ bản 1955
TRDE Trám đen (OLP 2013) Mức độ khó, Toán 147
GIEN Gien màu da Mức độ khó, Quay lui 164
PALI Số Palindrome Mức cơ bản 1320
DATA Dãy tăng Mức độ khó 210
NHGA Nhà gần nhất Mức độ dễ, Sắp xếp 1119
CASO Cặp số bằng nhau Sắp xếp, Mức độ khó 924
ALBO Alice và Bob Mức độ dễ, Trò chơi 282
BACO2 Bàn cờ 2 Mức độ khó 99
VOXO Vòng xoắn Mức độ dễ 118
PLOI Phạm lỗi Mức độ dễ 548
CLOA Thành Cổ Loa Mức độ dễ 264
ZIZA Zig Zag Mức độ dễ 183
PASC Tam giác Pascal Mức độ dễ 868
FIBO Số fibonacy Mức cơ bản 1894
KCUO Viên kim cương Mức độ dễ 616
TGVU Tam giác vuông Mức cơ bản 2115
COVI Công viên Mức độ dễ 275
BACO Bàn cờ Mức độ dễ 489
CDIE Cắm điện Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 784
CQUA Chia quà Mức độ dễ 1544
VTAY Vòng tay Mức cơ bản 1860
TONG Tổng A + B Mức cơ bản 2787
Back to Top