Xem theo dạng bài
Danh sách bài tập
Tên bài tập Dạng bài Số giải được
PRIMEPOWER Mũ nguyên tố Constructive Algorithm, Mức cơ bản 40
BEAUTRI Tam giác đẹp Hình học, Mức cơ bản 30
CANDY2 Chia kẹo 2 Mức độ khó, Toán 22
CANDY1 Chia kẹo 1 Mức cơ bản, Toán 68
SMINROAD Đường đi trọng số nhỏ nhất Mức cơ bản, Union-Find Disjoint Set 50
DISTTREE Khoảng cách trong cây Quy hoạch động trên Cây 68
PREPRODUCT Tích Tiền Tố Mức cơ bản 22
P2GRP Tổng các đường đi ngắn nhất Mức độ dễ 30
GCDFIB Ước chung lớn nhất của dãy fibonacci Toán 28
EQUATION2 Phương trình Mức độ rất khó, Quy hoạch động 26
EQUATION1 Phương trình Mức độ khó, Quy hoạch động 14
QUEUE Xếp hàng Sắp xếp 262
EXP Biểu thức Quay lui, Quy hoạch động 14
LAMP Đèn màu Toán 41
SUMINT Tổng nguyên Toán 180
CHNREST Chinese restaurant Đệ quy, Nhánh cận, Quay lui, Quy hoạch động 35
UAV 30-4-11-2016 Bài 3 Mức độ khó, Tham lam 41
COLOUR Tô màu Đồ thị 45
BUILDROAD Xây dựng đường đua Luồng cực đại (Maxflow), Cặp ghép 13
BALLGMTWO Trò chơi với những viên bi 2 Toán 12
WWCITY Thành phố WW DFS và BFS, Đồ thị, Toán 26
SCHOOLWAY Đường đến trường DFS và BFS, Đồ thị 17
BALLGAME Trò chơi với những viên bi Quy hoạch động trạng thái, Toán 49
DISTANCE Khoảng cách 2 Đồ thị, Toán 88
EZSORT Sắp xếp là chuyện nhỏ! Mức độ dễ 469
MERGENUM Ghép số Mức độ dễ, Quay lui 393
SEQ198 SEQ198 - VOI 2016 Quy hoạch động 74
SN Làm việc song song Luồng cực đại (Maxflow), Cặp ghép, Tìm nhị phân 26
SPIRAL Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) DFS và BFS 127
SUMGCD SUMGCD Mức độ khó, Toán 38
CoTreeGame Colored Tree Game 13
Lucky Game Lucky Game 15
Candies Candies 21
TutOnEqua Tutoring on equations 57
CANAL Canal 39
TETRIS Tetris 58
CNTPALIN Đếm số Palindrome 51
EZ1 EZ AF 1 12
CPASS Mật khẩu máy tính 54
OV Bảng ô vuông 23
HC Hồ nước 102
DIFFERENCE DIFFERENCE Mức độ khó 24
TRANSINFO Truyền thông tin DFS và BFS, Đồ thị 49
CALNUM Đếm số Quy hoạch động 46
CALTEAM Tính số lượng team Heap 45
MAXXOR Giá trị lớn nhất Trie 214
EDITPIC Chỉnh sửa ảnh Vét cạn 83
COUNTNUM Số lượng số Vét cạn 1025
CANSU CÁN SỰ Nhánh cận 13
DS ebola DFS và BFS 499
QT Quân Tượng DFS và BFS 121
BW Nối điểm DFS và BFS 222
EZ0 EZ AF Toán 13
SumTable Tổng trên bảng số Binary Indexed Tree 2D, Mức độ khó 104
MiMaTable Min max trên bảng số Mức độ khó, Segment Tree 2D 39
PL Đường đi ngắn nhất DFS và BFS 37
Chenhlech Chênh lệch Mức độ khó, Tìm nhị phân 259
Xauduynhat Xâu duy nhất Mức độ dễ 674
Chialaydu Chia lấy dư Mức độ dễ 1203
Khieuvu3 Khiêu vũ 3 Mức độ dễ, Tìm nhị phân 982
CapdoiHH Cặp đôi hoàn hảo Binary Indexed Tree, DFS và BFS, Mức độ khó 80
AnBuffet Ăn buffet Mức độ khó, Quay lui, Segment Tree, Tìm nhị phân 75
Capxach Cặp xách Mức độ dễ, Quy hoạch động 527
EZFORMULA Tính toán đơn giản Mức cơ bản 151
VERSUSGAME Trò chơi đối kháng Mức độ dễ, Quy hoạch động 180
LCSUB2 Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 Mức độ dễ 53
ZEROPATH Phân tích số DFS và BFS 361
HAMAR Hàm số Mức cơ bản, Quy hoạch động 59
AGEGAME Trò chơi đoán tuổi Mức độ khó, Toán 13
DYNASTIES Các triều đại cổ Mức độ khó 11
PRIMEPW Lũy thừa số nguyên tố Mức độ khó, Toán 27
ROBOT5 Robot đi tuần Mức độ dễ, Toán 324
LCSUB Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Mức độ khó, Quy hoạch động 232
CIRCLENUM Số vòng Mức độ khó, Toán 170
ALARM Đồng hồ báo thức Mức độ dễ 593
EXACT Cân đúng Mức độ khó 12
FINDTEXT Trò chơi tìm chữ 3 Hash, KMP, Z Function, Mức độ khó 89
IO Hàng đợi với độ ưu tiên Heap 141
CNHOM Chia Nhóm Đồ thị 24
CHUTIEU Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Mức độ dễ, Quy hoạch động 45
QUANMA Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Mức cơ bản 253
TAITRONG Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Đồ thị, Mức độ dễ 221
KGMEQNUM Phép biến đổi Mức độ khó, Quy hoạch động trạng thái, Tham lam 12
SAGAIN Lại là xâu Mức cơ bản 19
VDSEQ04 Giá trị trung bình Mức độ khó 57
VDSEQ03 Doanh thu công ty Mức độ khó 106
VDSEQ02 Dãy số chia hết Mức độ dễ 371
VDSEQ01 Trò chơi với dãy số Mức độ dễ 345
NUMFINAL1 Lại là chữ số tận cùng Mức độ dễ, Toán 245
NUMFINAL Chữ số tận cùng Mức độ dễ, Toán 1218
HELLO Xin chào Mức độ dễ 930
VD2016BT1 Robot gõ tắt Mức độ khó 15
TAXI Taxi Mức độ dễ 501
KGMSOCKETS Mạng lưới điện Mức độ khó, Quy hoạch động 21
RTRIANGLE Tam giác vuông cân Hình học, Mức độ dễ, Toán 964
AMESSAGE Tín hiệu ngoài hành tinh Mức độ khó, Trie 59
TABLE Bàn tiệc tất niên Hình học, Mức độ dễ, Toán 182
BANHCHUNG Nấu bánh chưng Mức độ dễ, Quy hoạch động 672
ALPHANUM Chỉ số Alpha Mức độ khó 18
HFAMOUS Người nổi tiếng Đồ thị, Mức độ khó, Ngăn xếp 99
KIENTRUCCO Kiến trúc cổ Mức độ khó 26
TAOQUAN Táo quân Mức độ dễ 590
CSTRING Xâu chung Mức độ dễ, Toán 45
HOMEWORK Bài tập ngày Tết Mức độ dễ, Toán 293
PSU01 Dãy chia hết Quy hoạch động, Toán 69
WORDFIND2 Trò chơi tìm chữ 2 Hash, Mức độ khó 26
WORDFIND Trò chơi tìm chữ Hash, Mức độ khó 36
HMD03 Công ti vận tải Quy hoạch động 13
LUNARNY Đi chơi Tết Mức độ khó, Tìm nhị phân 14
HMD02 Cây phả hệ Mức độ khó 11
HMD01 Hòa nhạc Ngăn xếp 71
MAIL Thư điện tử Quy hoạch động 23
CBGBINARY Đếm dãy nhị phân Mức độ khó 16
DT2 DT3 Mức độ khó 51
DT1 DT2 Mức độ khó 63
DT DT1 Mức độ dễ 265
RECLAND Rectangle Land Segment Tree 12
AIRCON Điều hòa không khí Mức độ dễ 130
CLASSY Giai cấp Mức độ dễ, Sắp xếp 24
VERVALUE Giá trị của đỉnh Đồ thị, Segment Tree 52
SUMCAL Tính tổng Toán 49
DISNUMBER Số phân biệt Quy hoạch động 25
LUCKYNUM Số may mắn Toán 162
DEMSO Đếm số Vét cạn 368
MINDROP Tính số thao tác ít nhất Vét cạn 612
DAYSO10 Hai dãy con Mức độ khó, Quy hoạch động 176
BUS2 Xe khách DFS và BFS, Đường đi ngắn nhất, Mức độ khó 155
ROADCBG Vượt qua đường Mức độ khó, Sắp xếp, Tìm nhị phân 18
1CHIEU Đường một chiều Mức độ dễ 217
DAYSO9 Dãy số Mức độ dễ 445
LTXAU Lũy thừa xâu Mức độ dễ 116
EXCHANGE Đổi tiền DFS và BFS 31
AGAR Agar.io Mức độ dễ 123
ONLYONECBG Kết thân Mức độ dễ 25
HALLOWEEN Đi chơi Halloween Mức độ dễ, Tìm nhị phân 39
TRACKCBG Trường đua Mức độ khó 23
NUMPASSCBG Mã khoá Toán 24
PI Đếm số nguyên tố Mức độ khó 160
PATROL2 Đi tuần kho (ACMVN 10-2015 D) Mức độ khó, Toán 12
RTREE Chiều cao cây (ACMVN 10-2015 J) Mức độ khó, Tham lam 42
ATTCBG Số hấp dẫn Mức độ dễ 38
VACCINE VACCINE Quy hoạch động 31
SCBG Dãy hoàn hảo Mức độ dễ 59
COBAN Một bài tập mức cơ bản Mức cơ bản 23
NGHICHTHE2 Đếm Cặp Nghịch Thế Binary Indexed Tree 13
DICE Đổ xúc xắc Mức độ khó, Quy hoạch động, Segment Tree 108
NGHICHTHE Đếm cặp nghịch thế Binary Indexed Tree 27
QN5 Tem nek Mức độ dễ 104
QN4 Tránh lụt ^^ Mức độ dễ 41
QN QN-Chính Phương Mức độ dễ 638
GAO Siêu nhân GAO Mức độ dễ, Toán 44
CHUSO2 Tìm chữ số Mức độ dễ, Toán 174
NAMNU Vòng tròn nam nữ Mức cơ bản 792
POWER Số mũ Toán 159
STUDY Kế hoạch học tập Mức độ dễ, Quy hoạch động 300
TREASURE Đảo kho báu DFS và BFS, Mức độ khó, Quy hoạch động, Tìm nhị phân 126
TIMSO2 Tìm số Mức độ dễ, Tham lam, Toán 885
VIETCHU Viết bằng chữ Mức độ dễ 104
TRUTIN Truyền tin Cây khung nhỏ nhất, Mức độ khó 63
HARA Dán hàng rào Đệ quy, Mức độ khó 148
RECT Hình chữ nhật Mức độ dễ 27
FIGHT Ngôi làng thượng võ Mức độ dễ, Toán, Trò chơi 111
STONE Trò chơi bốc đá Mức độ dễ, Trò chơi 94
LINES Đường thẳng cắt nhau Hình học, Mức độ dễ 609
CODEN Cột Đèn Mức cơ bản 703
DAYSO8 Dãy số Mức độ dễ 68
Gian An Mức cơ bản, Mức độ dễ 439
TT TIENTE Quay lui 330
ROOT Rút gọn căn Mức độ khó, Toán 380
NEGATIVE Số phủ định Mức độ dễ 250
DIVIDE Chia quà Mức độ dễ, Quy hoạch động 50
GALLERY Triển lãm tranh Mức độ khó, Quy hoạch động 89
CPER Hoán vị Mức cơ bản 240
STRCMP So Sánh Xâu Con Mức độ dễ 28
KEOCO Kéo co Quy hoạch động 100
MOBI Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Mức độ dễ, Tìm nhị phân 411
SEMINAR Xếp lịch hội nghị Luồng cực đại (Maxflow), Tìm nhị phân 19
CHOSO Chọn số bằng nhau Mức độ dễ 309
FNUM Số cuối cùng Mức cơ bản 1079
CHAIN Nối chuỗi xích Mức độ dễ, Tham lam 279
ANTRA Ăn trắng Mức cơ bản 346
CARDS Thẻ bài Heap, Mức độ khó 180
BANK Xếp hàng gửi tiền Mức độ khó, Quy hoạch động 279
STRAGAIN Lại là chuỗi DFS và BFS, Mức độ khó 40
MEETING Lễ Meeting Mức độ khó, Vét cạn 21
ANTO An toàn giao thông (OLP 2011) Mức độ khó, Segment Tree 79
MAZE Mê cung DFS và BFS, Mức độ khó 36
HEXG Hexgame (OLP 2011) DFS và BFS, Mức độ khó 84
GROUP Chia nhóm Quy hoạch động 69
GEN GENOME (OLP 2010) Hash, Mức độ khó, Sắp xếp, Tìm nhị phân 77
MULTI Dấu trong đoạn Mức độ dễ 181
DETRU Đến trường (OLP 2010) Đường đi ngắn nhất, Mức độ khó, Quy hoạch động 97
TROXE Trông xe (OLP 2010) Mức cơ bản 782
SOCCER Lịch thi đấu Mức độ khó, Quy hoạch động trạng thái 17
DAOTAO Đào tạo từ xa (OLP 2009) Mức độ khó, Tham lam 31
OPT Tùy chọn (OLP 2009) DFS và BFS, Mức độ khó, Quy hoạch động 18
SUMARR Tính tổng thôi mà Mức độ khó 74
TITO3 Lại tính tổng Mức độ khó 17
CH Chỉnh Hợp KL Mức cơ bản 191
CHAR Đếm ký tự Mức cơ bản 1022
HEXA Lục giác đều (OLP 2008) Hình học, Mức độ dễ 102
SEG Chia đoạn Mức độ dễ 222
MKC Mật khẩu Mức cơ bản 1679
EULER Tính hàm Toán 14
EASYSTR Một bài tập về xâu Mức độ dễ 14
ROMAN Số La Mã Mức cơ bản 746
PLP Palindrome Mức độ dễ 19
ROBOT4 Robot tìm đường DFS và BFS, Mức độ khó 89
LIVETILE Windows Phone Live Tile Mức độ dễ 51
LCRLR Xử lý xâu Mức độ khó, Quy hoạch động 19
MXOR Tổng lớn nhất Mức độ khó, Toán 44
CHUSO Chữ số Mức độ dễ, Toán 148
DTPHU Diện tích phủ Mức độ khó 24
DAYSO7 Dãy số (OLP Không chuyên 2014) Mức độ khó, Quy hoạch động 168
ROBOT3 ROBOT (OLP Không chuyên 2013) Mức độ khó, Tham lam 91
XYZ Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) Mức độ dễ 184
TAPSO Tập số (OLP Không chuyên 2011) Mức độ dễ 160
SMACA Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) Mức độ khó 98
GOMIN Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) Mức độ dễ 156
SVOI Chuẩn bị SVOI (OLP Không chuyên 2010) Mức độ dễ 201
DAUGIA Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Mức cơ bản 930
KEBA2 Kết bạn (OLP Không chuyên 2009) Mức độ khó 220
DAYSO6 Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Mức độ khó, Quy hoạch động 373
MOCO Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) Hình học, Mức độ khó 86
DAYSO4 Dãy số (OLP Không chuyên 2008) Mức độ dễ 136
FSTR Tính hàm Mức độ khó, Suffix Arrays 17
CUBICS Khối lập phương Mức độ dễ 69
COUNT COUNT Toán 19
DOANP2 Chiều dài phủ Mức độ dễ, Sắp xếp 620
PALI2 Tách chuỗi đối xứng Mức độ khó, Quy hoạch động 112
DOMINO2 Nối vòng Domino Đồ thị, Mức độ khó 29
DEMSO0 Đếm số không bên phải Mức cơ bản 1324
ZUMA Game Zuma Mức độ dễ 160
BASE Hệ cơ số Toán 26
INTSLE Giải hệ Mức độ dễ, Toán 79
GAMES Trò chơi xếp gạch Mức độ khó, Segment Tree 189
HIVU2 Đếm hình vuông Hình học, Mức độ khó 65
BIDA Đánh bida Mức độ dễ, Toán 77
TILE Chồng gạch Mức độ dễ, Sắp xếp, Tham lam 1160
BUBGAME Bubbies Game Mức độ khó 12
TABGAME Trò chơi với bảng số Mức độ khó 13
NGNGU Ngôn ngữ Mức độ dễ 109
MAMA Ma cũ ma mới Binary Indexed Tree, Mức độ khó 123
DAYNGO3 Dãy ngoặc 3 Binary Indexed Tree, Mức độ khó 45
HOANVI Hoán Vị Mức độ khó 32
HOBOI Hồ Bơi Mức độ dễ 123
CODE Chuyển Mã Mức độ dễ 230
HANA2 Hái nấm 2 (OLP 2008) Mức độ khó, Quy hoạch động trạng thái 137
ROBOT2 Robot và số nguyên tố Mức độ khó 59
DEMUOC Đếm ước Mức độ khó 35
TOUR Tham quan những cây cầu DFS và BFS, Mức độ khó 76
QUACAU Qua cầu Mức độ khó, Quy hoạch động, Tham lam 214
BARA Bánh rán Mức cơ bản 1146
STAIN Xóa vết bẩn Mức độ khó, Quy hoạch động trạng thái 20
MESSI Lionel Messi Mức độ khó, Toán 64
VIENBI Viên bi màu nhiệm Mức độ dễ 270
FIBO5 Fibonacci Mức độ khó, Toán 49
KAGARO Kangaroo đi thăm bạn Mức độ khó, Tham lam, Toán 342
LUCKYRE LUCKYRE Nhánh cận, P.pháp sinh, Sắp xếp, Tìm nhị phân 30
RECT2 Hình chữ nhật 2 Hình học, Mức độ dễ 358
FINDNUM FINDNUM Mức độ khó 34
BODEN Dãy bóng đèn Mức độ khó, Segment Tree (IT) 52
PATROL Đi tuần DFS và BFS, Mức độ khó 32
DOMINO Ráp domino Mức độ khó, Quy hoạch động 100
GIFT Quà Sinh Nhật Mức độ khó 23
FOOL Cá tháng tư 22
QHDCB Quy hoạch động Mức độ dễ 24
SVALUE Siêu giá trị Mức độ khó 72
CARO Cờ caro Mức độ dễ 293
MARIO3 Mario nhảy cột Mức độ khó, Quy hoạch động 388
BONE Bỏng nếp Mức độ khó, Vét cạn 56
HOCA Hồ cá DFS và BFS, Mức độ khó 28
DAYNGO2 Dãy ngoặc 2 Mức độ khó, Segment Tree (IT) 217
GCHUOI Ghép chuỗi Mức độ dễ 382
UOCLE Ước lẻ Mức độ dễ 409
QUPO Quân Pháo cờ Tướng Mức cơ bản 157
SUMTREE Tổng trên cây DFS và BFS, Mức độ khó, Quy hoạch động 71
CBOX Hộp đựng tiền Mức độ khó, Sắp xếp 160
SUDO Sudoku Mức độ khó, Nhánh cận, Vét cạn 68
TAHO2 Tặng hoa 8/3 Tìm nhị phân, Mức độ khó, P.pháp sinh 83
GTHH Giá trị hoàn hảo Quy hoạch động, Mức độ khó 80
RANDOM Sinh số Sắp xếp, Mức độ khó 82
NGTO5 Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Mức độ dễ, Toán 376
NGTO4 Tổng nguyên tố Mức cơ bản 641
WRITER Robot đánh chữ Mức cơ bản 336
TIMSO Tìm số Mức độ khó, Toán 33
QUTO Quân Tốt cờ tướng Mức cơ bản 269
CONVEX Hình giả lồi Mức độ dễ 27
LIXI Lì xì Mức độ dễ, Sắp xếp, Tham lam 413
THIDAU Kế hoạch thi đấu Quy hoạch động, Mức độ khó 567
LIGHT Tắt đèn Mức độ khó, Vét cạn 77
CHIA Chia hết Mức độ dễ 159
QUATU2 Quân tượng đi lạc Mức cơ bản 225
TIGU Tiền gửi ngân hàng Mức cơ bản 1188
BNHAN2 Bảng nhân 2 Tìm nhị phân, Mức độ khó 104
BNHAN Bảng nhân Sắp xếp, Mức độ dễ 635
LUTH2 Lũy thừa 2 Mức độ khó, Toán 55
LAGA2 Lát gạch 2 Đệ quy, Mức độ khó 29
TIMK Tìm số Mức độ khó, Toán 60
XOAYDT Xoay đường tròn (Codeforce 287B) Mức độ dễ 77
ACM ACM Mức độ dễ 271
ANDARR Phép AND trên mảng Toán 50
DAYSO3 Trò chơi với dãy số Mức độ khó, Toán 86
PTSO3 Phân tích số 3 Toán 49
GITHU2 Giai thừa Mức độ khó, Toán 71
CANDY Kẹo ba màu Quy hoạch động, Mức độ khó 17
USCLN3 Ước số chung lớn nhất 3 Mức độ khó, Toán 100
XOR3 Phép XOR 3 Mức độ khó, Toán 53
XOR2 Phép XOR 2 Mức độ khó, Toán 81
XOR1 Phép XOR 1 Mức độ dễ, Toán 235
KSAN Khách sạn Heap, Mức độ dễ, Sắp xếp 169
NUMLAND Numberland Mức độ khó, RMQ, Cha chung gần nhất (LCA) 69
KIVU2 Khiêu vũ 2 Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 167
TBAN Tình bạn Mức độ khó, Toán 48
DOANP Đoạn phủ Sắp xếp, Mức độ khó 110
RACE Đường đua kì lạ Mức độ dễ 55
COVUA3 Bàn cờ vua 3 Toán 38
OKHOA2 Ổ khóa 2 Mức độ khó, Toán 36
KTTRU Kiểm tra trùng Mức độ dễ 373
NHOM Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 264
CCAY Chặt cây (Jakarta 2014 - E) Mức độ khó, Union-Find Disjoint Set 56
FACTGAME Factor Game Mức độ khó, Trò chơi, Toán 27
TROSUA Trộm sữa Mức độ dễ, Toán 47
APGP Cấp số cộng - Cấp số nhân Mức độ dễ, Toán 462
OKHOA Ổ khóa Mức độ dễ, Toán 189
CITY2 Thành phố (bản khó) Mức độ khó 70
CITY1 Thành phố (bản dễ) Mức độ dễ 97
BOOL Biểu thức Boolean Mức độ khó, Quy hoạch động 16
TITO2 Tính tổng 2 (OLP Không Chuyên 2014) Mức độ khó, Toán 236
MARIO2 Mario giải cứu công chúa 2 Mức độ khó, Heap, Đường đi ngắn nhất 133
HASA Hàn cây sắt Mức độ khó, Heap 173
NGUYEN Điểm nguyên Mức độ dễ 58
MARIO Mario giải cứu công chúa (bản dễ) Mức độ khó, Đường đi ngắn nhất 158
OQUAN Ô ăn quan Mức độ dễ 182
QUATU Quân tượng Mức độ khó 38
PIKA Pikachu DFS và BFS, Mức độ khó 59
NAUAN Thi nấu ăn Mức độ dễ, Tìm nhị phân 658
VASU Vắt sữa bò Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 1175
2048 Trò chơi 2048 Mức độ dễ 143
KUMAB Khuyến mãi bia Mức cơ bản 1693
BABE Số bạn bè Mức cơ bản 1928
MINR Số nhỏ nhất trong dãy con Mức độ khó, Segment Tree (IT), RMQ 347
NOEL Cây thông Noel Mức độ dễ 137
BITHU Chiều cao cây biểu thức Mức độ khó, Cây nhị phân, Ngăn xếp 67
SHOP Cửa hàng bá đạo Mức độ khó 68
CHOCO Chocolate Mức độ khó, Trò chơi, Toán 288
FIBO4 Fibonaci Mức độ dễ 810
FIBO3 Fibonaci Mức độ khó, Toán 171
FIBO2 Fibonaci Mức độ khó, Toán 210
HUFF Mã nén Huffman Cây nhị phân, Mức độ khó 23
TRUHAU Trung tố, Hậu tố Mức độ khó, Ngăn xếp 74
HAUTO Biểu thức hậu tố Mức độ dễ, Ngăn xếp 207
LUTH Lũy thừa Đệ quy, Mức độ dễ 984
KEBA Kết bạn Mức độ khó, D.sách liên kết 75
DISC0 Đĩa nhạc (dễ) Mức độ dễ 209
DISC3 Đĩa nhạc 3 Binary Indexed Tree, Mức độ khó 142
DISC2 Đĩa nhạc 2 Mức độ khó, D.sách liên kết 90
DISC Đĩa nhạc Mức độ khó, D.sách liên kết 138
TAHO Tặng hoa 20/11 Tham lam, Mức độ dễ 281
CATU2 Cái túi 2 Quy hoạch động, Mức độ khó 546
CATU Cái túi Mức độ khó, Quay lui, Nhánh cận 614
NGTHE2 Dãy nghịch thế 2 Binary Indexed Tree, Mức độ khó 178
NGTHE Dãy nghịch thế (VOJ) Binary Indexed Tree, Mức độ khó 261
SXHEAP Sắp xếp vun đống Cây nhị phân, Heap, Mức độ khó, Sắp xếp 119
SXTRON Sắp xếp trộn Mức độ dễ, Sắp xếp 387
SXNHANH Sắp xếp nhanh Sắp xếp, Mức độ dễ 468
SXCHEN Sắp xếp chèn Sắp xếp, Mức độ dễ 300
SXCHON Sắp xếp chọn Sắp xếp, Mức độ dễ 458
SXLOI Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Mức độ dễ 119
DAYNGO Dãy ngoặc đúng Mức độ khó, Quay lui, Nhánh cận 446
AMPHO Âm phổ Mức độ dễ 767
HIPHA Hình phạt Mức cơ bản 1969
HANOI Tháp Hà Nội Đệ quy, Mức độ dễ 255
DIKI Sân điền kinh Tìm nhị phân, Mức độ dễ 1093
THUHO Thu hoạch táo Tham lam, Mức độ dễ 422
TRAU Trâu và cỏ Mức cơ bản 850
GAGI Gấp giấy Mức cơ bản 1812
DUHA Du hành (ACMVN 10-2014 I) Mức độ khó, Quy hoạch động 46
PENCIL Bút chì (ACMVN 10-2014 H) Mức độ khó, Toán 16
ATMW Rút tiền ATM (ACMVN 10-2014 C) Mức độ khó, Tham lam 60
CHABA Hộp châu báu (ACMVN 10-2014 D) Mức độ khó 35
SUM SUM (ACMVN 10-2014 B) Mức độ khó 84
STOCK Chợ chứng khoán (ACMVN 10-2014 A) Mức độ dễ 227
DAYSO2 Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Quy hoạch động, Mức độ khó 426
GIDA Giao đấu (OLP 2014) Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 726
DAYSO Dãy số (OLPCĐ 2014) Mức độ dễ 315
TITO Tính tổng (OLPCĐ 2014) Mức độ dễ, Toán 1020
PYTHA Pythagoras Mức độ khó, Toán 63
SNAIL Con ốc sên Mức độ dễ 669
GRAVI Trọng lực Mức độ dễ 212
SMAMA Số may mắn Mức độ khó 121
PERMS2 Liệt kê hoán vị từ Mức độ khó, P.pháp sinh 204
GACHO Gà và chó Mức cơ bản 1697
QUEEN Tám hậu Mức độ khó, Quay lui 213
KNARY Liệt kê chuỗi k-phân Mức độ dễ, Quay lui, P.pháp sinh 806
PERMS Liệt kê chuỗi hoán vị Mức độ dễ, Quay lui, P.pháp sinh 860
LINE3 Trò chơi Line 3 DFS và BFS 65
LINE2 Trò chơi Line 2 Mức độ khó, Quay lui 199
HOHA2 Số hoàn hảo 2 Mức độ dễ, Toán 1256
LINE Trò chơi Line Mức độ dễ, Quay lui 573
HOHA Số hoàn hảo Mức cơ bản 2706
DOXA Đổ xăng Tham lam, Mức độ dễ 576
THAMAY Thang máy (Codeforces) Tham lam, Mức độ dễ 279
BINAS Liệt kê chuỗi nhị phân Mức độ dễ, Quay lui, P.pháp sinh 1314
COVUA2 Bàn cờ vua 2 Mức độ dễ 323
COVUA Bàn cờ vua Mức cơ bản 1406
MARS Bản đồ Sao Hỏa Quy hoạch động, Mức độ khó 157
BINA Biễu diễn nhị phân Mức cơ bản 1517
NGAY Ngày tiếp theo Mức độ dễ 380
DETU Đếm từ Mức cơ bản 1244
SODEP Số đẹp Mức cơ bản 2087
GITHU Tính giai thừa Mức cơ bản 2177
GHVU Ghép hình vuông Mức độ khó 55
KIVU Khiêu vũ Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 746
BUS Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Mức độ dễ 113
BASU Bắn súng Mức độ dễ 169
CEASA Mã hóa Ceasar Mức độ dễ 485
DOHO Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Mức cơ bản 1519
VTAY2 Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Mức độ khó 177
MAHO Gửi thư (OLPCĐ 2008) Mức cơ bản 1382
USCLN2 Ước số chung lớn nhất 2 Mức độ dễ 1436
PHASO3 Phân số 3 Mức độ khó 41
PHASO2 Phân số 2 Mức độ khó 52
HIVU Hình vuông Mức độ dễ 128
PTSO2 Phân tích số 2 Mức độ khó 268
PTSO Phân tích số Mức độ dễ 824
USCLN Ước số chung lớn nhất Mức cơ bản 2409
LAGA Lát gạch Quy hoạch động, Mức độ khó 194
DACO Dãy con tăng dài nhất Quy hoạch động, Mức độ khó 772
DAVA Đào vàng Quy hoạch động, Mức độ khó 509
HCN Hình chữ nhật (VOJ) Quy hoạch động, Mức độ khó 176
SABO Sắp bò Quy hoạch động, Mức độ khó 350
HISO Hiệu số Quy hoạch động, Mức độ dễ 1307
DASO Dãy số Fibonacci (OLPCĐ 2013) Mức độ dễ 483
DABI Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Mức độ dễ 1578
MABA2 Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) Mức độ khó 50
MABA Giải phóng mặt bằng Mức độ dễ 59
XOSO Xóa số (OLPCĐ 2012) Mức độ dễ 458
KUMA Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Mức cơ bản 1208
TIVI2 Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Sắp xếp, Tìm nhị phân, Mức độ khó 364
TIVI Truyền hình Mức độ dễ 187
LUTA Luyện tập (OLPCĐ 2011) Sắp xếp, Mức độ dễ 499
ROBOT Robot (OLPCĐ 2011) Mức độ dễ 208
TREE Cây NP tìm kiếm (ACMVN 9-2014) Đệ quy, Mức độ khó 18
PHASO Phân số (ACMVN 9-2014) Mức độ khó, Toán 63
SODA Số đặc biệt (ACMVN 9-2014) Mức độ khó 37
SUKHO Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Quy hoạch động, Mức độ khó 216
AOGI Ảo giác (ACMVN 9-2014) Mức độ khó 67
NGTO3 Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) Mức độ khó 117
KSMA K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) Mức độ khó 109
LUDI Lưu diễn Sắp xếp, Mức độ khó 218
HANA Hái nấm Mức độ khó, Quay lui 140
OCSE Ốc sên ăn rau Mức độ dễ, Quay lui 586
BITS Số bít khác nhau Mức độ dễ 542
BUBE Búp bê gỗ Mức độ khó, Sắp xếp, Tham lam 305
BINS Binary Instructions Mức độ dễ 91
LADA Lấn đảo Tìm nhị phân, Mức độ khó 84
NGTO2 Số nguyên tố 2 Mức độ khó 527
NGTO Số nguyên tố Mức cơ bản 2288
TRDE Trám đen (OLP 2013) Mức độ khó, Toán 172
GIEN Gien màu da Mức độ khó, Quay lui 183
PALI Số Palindrome Mức cơ bản 1536
DATA Dãy tăng Mức độ khó 224
NHGA Nhà gần nhất Mức độ dễ, Sắp xếp 1273
CASO Cặp số bằng nhau Sắp xếp, Mức độ khó 1064
ALBO Alice và Bob Mức độ dễ, Trò chơi 323
BACO2 Bàn cờ 2 Mức độ khó 113
VOXO Vòng xoắn Mức độ dễ 133
PLOI Phạm lỗi Mức độ dễ 615
CLOA Thành Cổ Loa Mức độ dễ 293
ZIZA Zig Zag Mức độ dễ 211
PASC Tam giác Pascal Mức độ dễ 978
FIBO Số fibonacy Mức cơ bản 2207
KCUO Viên kim cương Mức độ dễ 687
TGVU Tam giác vuông Mức cơ bản 2470
COVI Công viên Mức độ dễ 312
BACO Bàn cờ Mức độ dễ 538
CDIE Cắm điện Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 912
CQUA Chia quà Mức độ dễ 1806
VTAY Vòng tay Mức cơ bản 2215
TONG Tổng A + B Mức cơ bản 3295
Back to Top