Xem theo dạng bài
Danh sách bài tập
Tên bài tập Dạng bài Số giải được
PRIMEPOWER Mũ nguyên tố Constructive Algorithm, Mức cơ bản 57
BEAUTRI Tam giác đẹp Hình học, Mức cơ bản 38
CANDY2 Chia kẹo 2 Mức độ khó, Toán 31
CANDY1 Chia kẹo 1 Mức cơ bản, Toán 86
SMINROAD Đường đi trọng số nhỏ nhất Mức cơ bản, Union-Find Disjoint Set 62
DISTTREE Khoảng cách trong cây Quy hoạch động trên Cây 80
PREPRODUCT Tích Tiền Tố Mức cơ bản 28
P2GRP Tổng các đường đi ngắn nhất Mức độ dễ 38
GCDFIB Ước chung lớn nhất của dãy fibonacci Toán 36
EQUATION2 Phương trình Mức độ rất khó, Quy hoạch động 33
EQUATION1 Phương trình Mức độ khó, Quy hoạch động 17
QUEUE Xếp hàng Sắp xếp 344
EXP Biểu thức Quay lui, Quy hoạch động 16
LAMP Đèn màu Toán 55
SUMINT Tổng nguyên Toán 219
CHNREST Chinese restaurant Đệ quy, Nhánh cận, Quay lui, Quy hoạch động 39
UAV 30-4-11-2016 Bài 3 Mức độ khó, Tham lam 43
COLOUR Tô màu Đồ thị 46
BUILDROAD Xây dựng đường đua Luồng cực đại (Maxflow), Cặp ghép 14
BALLGMTWO Trò chơi với những viên bi 2 Toán 16
WWCITY Thành phố WW DFS và BFS, Đồ thị, Toán 31
SCHOOLWAY Đường đến trường DFS và BFS, Đồ thị 22
BALLGAME Trò chơi với những viên bi Quy hoạch động trạng thái, Toán 54
DISTANCE Khoảng cách 2 Đồ thị, Toán 98
EZSORT Sắp xếp là chuyện nhỏ! Mức độ dễ 579
MERGENUM Ghép số Mức độ dễ, Quay lui 507
SEQ198 SEQ198 - VOI 2016 Quy hoạch động 83
SN Làm việc song song Luồng cực đại (Maxflow), Cặp ghép, Tìm nhị phân 30
SPIRAL Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) DFS và BFS 142
SUMGCD SUMGCD Mức độ khó, Toán 42
CoTreeGame Colored Tree Game 14
Lucky Game Lucky Game 15
Candies Candies 20
TutOnEqua Tutoring on equations 59
CANAL Canal 39
TETRIS Tetris 62
CNTPALIN Đếm số Palindrome 51
EZ1 EZ AF 1 14
CPASS Mật khẩu máy tính 62
OV Bảng ô vuông 25
HC Hồ nước 116
DIFFERENCE DIFFERENCE Mức độ khó 25
TRANSINFO Truyền thông tin DFS và BFS, Đồ thị 53
CALNUM Đếm số Quy hoạch động 60
CALTEAM Tính số lượng team Heap 53
MAXXOR Giá trị lớn nhất Trie 230
EDITPIC Chỉnh sửa ảnh Vét cạn 97
COUNTNUM Số lượng số Vét cạn 1209
CANSU CÁN SỰ Nhánh cận 14
DS ebola DFS và BFS 593
QT Quân Tượng DFS và BFS 137
BW Nối điểm DFS và BFS 253
EZ0 EZ AF Toán 14
SumTable Tổng trên bảng số Binary Indexed Tree 2D, Mức độ khó 110
MiMaTable Min max trên bảng số Mức độ khó, Segment Tree 2D 41
PL Đường đi ngắn nhất DFS và BFS 37
Chenhlech Chênh lệch Mức độ khó, Tìm nhị phân 289
Xauduynhat Xâu duy nhất Mức độ dễ 796
Chialaydu Chia lấy dư Mức độ dễ 1458
Khieuvu3 Khiêu vũ 3 Mức độ dễ, Tìm nhị phân 1183
CapdoiHH Cặp đôi hoàn hảo Binary Indexed Tree, DFS và BFS, Mức độ khó 90
AnBuffet Ăn buffet Mức độ khó, Quay lui, Segment Tree, Tìm nhị phân 79
Capxach Cặp xách Mức độ dễ, Quy hoạch động 667
EZFORMULA Tính toán đơn giản Mức cơ bản 168
VERSUSGAME Trò chơi đối kháng Mức độ dễ, Quy hoạch động 211
LCSUB2 Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 Mức độ dễ 60
ZEROPATH Phân tích số DFS và BFS 436
HAMAR Hàm số Mức cơ bản, Quy hoạch động 66
AGEGAME Trò chơi đoán tuổi Mức độ khó, Toán 14
DYNASTIES Các triều đại cổ Mức độ khó 14
PRIMEPW Lũy thừa số nguyên tố Mức độ khó, Toán 26
ROBOT5 Robot đi tuần Mức độ dễ, Toán 374
LCSUB Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Mức độ khó, Quy hoạch động 258
CIRCLENUM Số vòng Mức độ khó, Toán 196
ALARM Đồng hồ báo thức Mức độ dễ 682
EXACT Cân đúng Mức độ khó 14
FINDTEXT Trò chơi tìm chữ 3 Hash, KMP, Z Function, Mức độ khó 95
IO Hàng đợi với độ ưu tiên Heap 156
CNHOM Chia Nhóm Đồ thị 23
CHUTIEU Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Mức độ dễ, Quy hoạch động 53
QUANMA Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Mức cơ bản 291
TAITRONG Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Đồ thị, Mức độ dễ 266
KGMEQNUM Phép biến đổi Mức độ khó, Quy hoạch động trạng thái, Tham lam 13
SAGAIN Lại là xâu Mức cơ bản 26
VDSEQ04 Giá trị trung bình Mức độ khó 60
VDSEQ03 Doanh thu công ty Mức độ khó 122
VDSEQ02 Dãy số chia hết Mức độ dễ 446
VDSEQ01 Trò chơi với dãy số Mức độ dễ 401
NUMFINAL1 Lại là chữ số tận cùng Mức độ dễ, Toán 300
NUMFINAL Chữ số tận cùng Mức độ dễ, Toán 1422
HELLO Xin chào Mức độ dễ 1102
VD2016BT1 Robot gõ tắt Mức độ khó 14
TAXI Taxi Mức độ dễ 593
KGMSOCKETS Mạng lưới điện Mức độ khó, Quy hoạch động 21
RTRIANGLE Tam giác vuông cân Hình học, Mức độ dễ, Toán 1101
AMESSAGE Tín hiệu ngoài hành tinh Mức độ khó, Trie 64
TABLE Bàn tiệc tất niên Hình học, Mức độ dễ, Toán 206
BANHCHUNG Nấu bánh chưng Mức độ dễ, Quy hoạch động 838
ALPHANUM Chỉ số Alpha Mức độ khó 19
HFAMOUS Người nổi tiếng Đồ thị, Mức độ khó, Ngăn xếp 109
KIENTRUCCO Kiến trúc cổ Mức độ khó 25
TAOQUAN Táo quân Mức độ dễ 690
CSTRING Xâu chung Mức độ dễ, Toán 48
HOMEWORK Bài tập ngày Tết Mức độ dễ, Toán 341
PSU01 Dãy chia hết Quy hoạch động, Toán 70
WORDFIND2 Trò chơi tìm chữ 2 Hash, Mức độ khó 27
WORDFIND Trò chơi tìm chữ Hash, Mức độ khó 37
HMD03 Công ti vận tải Quy hoạch động 14
LUNARNY Đi chơi Tết Mức độ khó, Tìm nhị phân 16
HMD02 Cây phả hệ Mức độ khó 13
HMD01 Hòa nhạc Ngăn xếp 81
MAIL Thư điện tử Quy hoạch động 24
CBGBINARY Đếm dãy nhị phân Mức độ khó 15
DT2 DT3 Mức độ khó 51
DT1 DT2 Mức độ khó 66
DT DT1 Mức độ dễ 307
RECLAND Rectangle Land Segment Tree 13
AIRCON Điều hòa không khí Mức độ dễ 140
CLASSY Giai cấp Mức độ dễ, Sắp xếp 26
VERVALUE Giá trị của đỉnh Đồ thị, Segment Tree 56
SUMCAL Tính tổng Toán 56
DISNUMBER Số phân biệt Quy hoạch động 26
LUCKYNUM Số may mắn Toán 178
DEMSO Đếm số Vét cạn 407
MINDROP Tính số thao tác ít nhất Vét cạn 671
DAYSO10 Hai dãy con Mức độ khó, Quy hoạch động 193
BUS2 Xe khách DFS và BFS, Đường đi ngắn nhất, Mức độ khó 160
ROADCBG Vượt qua đường Mức độ khó, Sắp xếp, Tìm nhị phân 18
1CHIEU Đường một chiều Mức độ dễ 231
DAYSO9 Dãy số Mức độ dễ 489
LTXAU Lũy thừa xâu Mức độ dễ 134
EXCHANGE Đổi tiền DFS và BFS 34
AGAR Agar.io Mức độ dễ 128
ONLYONECBG Kết thân Mức độ dễ 30
HALLOWEEN Đi chơi Halloween Mức độ dễ, Tìm nhị phân 47
TRACKCBG Trường đua Mức độ khó 26
NUMPASSCBG Mã khoá Toán 26
PI Đếm số nguyên tố Mức độ khó 183
PATROL2 Đi tuần kho (ACMVN 10-2015 D) Mức độ khó, Toán 13
RTREE Chiều cao cây (ACMVN 10-2015 J) Mức độ khó, Tham lam 45
ATTCBG Số hấp dẫn Mức độ dễ 40
VACCINE VACCINE Quy hoạch động 30
SCBG Dãy hoàn hảo Mức độ dễ 72
COBAN Một bài tập mức cơ bản Mức cơ bản 28
NGHICHTHE2 Đếm Cặp Nghịch Thế Binary Indexed Tree 13
DICE Đổ xúc xắc Mức độ khó, Quy hoạch động, Segment Tree 111
NGHICHTHE Đếm cặp nghịch thế Binary Indexed Tree 26
QN5 Tem nek Mức độ dễ 114
QN4 Tránh lụt ^^ Mức độ dễ 42
QN QN-Chính Phương Mức độ dễ 729
GAO Siêu nhân GAO Mức độ dễ, Toán 47
CHUSO2 Tìm chữ số Mức độ dễ, Toán 196
NAMNU Vòng tròn nam nữ Mức cơ bản 907
POWER Số mũ Toán 181
STUDY Kế hoạch học tập Mức độ dễ, Quy hoạch động 330
TREASURE Đảo kho báu DFS và BFS, Mức độ khó, Quy hoạch động, Tìm nhị phân 133
TIMSO2 Tìm số Mức độ dễ, Tham lam, Toán 1006
VIETCHU Viết bằng chữ Mức độ dễ 113
TRUTIN Truyền tin Cây khung nhỏ nhất, Mức độ khó 68
HARA Dán hàng rào Đệ quy, Mức độ khó 168
RECT Hình chữ nhật Mức độ dễ 27
FIGHT Ngôi làng thượng võ Mức độ dễ, Toán, Trò chơi 126
STONE Trò chơi bốc đá Mức độ dễ, Trò chơi 112
LINES Đường thẳng cắt nhau Hình học, Mức độ dễ 686
CODEN Cột Đèn Mức cơ bản 802
DAYSO8 Dãy số Mức độ dễ 67
Gian An Mức cơ bản, Mức độ dễ 505
TT TIENTE Quay lui 368
ROOT Rút gọn căn Mức độ khó, Toán 423
NEGATIVE Số phủ định Mức độ dễ 266
DIVIDE Chia quà Mức độ dễ, Quy hoạch động 51
GALLERY Triển lãm tranh Mức độ khó, Quy hoạch động 97
CPER Hoán vị Mức cơ bản 271
STRCMP So Sánh Xâu Con Mức độ dễ 29
KEOCO Kéo co Quy hoạch động 110
MOBI Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Mức độ dễ, Tìm nhị phân 471
SEMINAR Xếp lịch hội nghị Luồng cực đại (Maxflow), Tìm nhị phân 18
CHOSO Chọn số bằng nhau Mức độ dễ 328
FNUM Số cuối cùng Mức cơ bản 1226
CHAIN Nối chuỗi xích Mức độ dễ, Tham lam 322
ANTRA Ăn trắng Mức cơ bản 372
CARDS Thẻ bài Heap, Mức độ khó 193
BANK Xếp hàng gửi tiền Mức độ khó, Quy hoạch động 320
STRAGAIN Lại là chuỗi DFS và BFS, Mức độ khó 41
MEETING Lễ Meeting Mức độ khó, Vét cạn 20
ANTO An toàn giao thông (OLP 2011) Mức độ khó, Segment Tree 79
MAZE Mê cung DFS và BFS, Mức độ khó 36
HEXG Hexgame (OLP 2011) DFS và BFS, Mức độ khó 87
GROUP Chia nhóm Quy hoạch động 73
GEN GENOME (OLP 2010) Hash, Mức độ khó, Sắp xếp, Tìm nhị phân 82
MULTI Dấu trong đoạn Mức độ dễ 193
DETRU Đến trường (OLP 2010) Đường đi ngắn nhất, Mức độ khó, Quy hoạch động 105
TROXE Trông xe (OLP 2010) Mức cơ bản 873
SOCCER Lịch thi đấu Mức độ khó, Quy hoạch động trạng thái 16
DAOTAO Đào tạo từ xa (OLP 2009) Mức độ khó, Tham lam 32
OPT Tùy chọn (OLP 2009) DFS và BFS, Mức độ khó, Quy hoạch động 17
SUMARR Tính tổng thôi mà Mức độ khó 80
TITO3 Lại tính tổng Mức độ khó 17
CH Chỉnh Hợp KL Mức cơ bản 209
CHAR Đếm ký tự Mức cơ bản 1183
HEXA Lục giác đều (OLP 2008) Hình học, Mức độ dễ 109
SEG Chia đoạn Mức độ dễ 250
MKC Mật khẩu Mức cơ bản 1932
EULER Tính hàm Toán 15
EASYSTR Một bài tập về xâu Mức độ dễ 16
ROMAN Số La Mã Mức cơ bản 852
PLP Palindrome Mức độ dễ 19
ROBOT4 Robot tìm đường DFS và BFS, Mức độ khó 94
LIVETILE Windows Phone Live Tile Mức độ dễ 50
LCRLR Xử lý xâu Mức độ khó, Quy hoạch động 18
MXOR Tổng lớn nhất Mức độ khó, Toán 43
CHUSO Chữ số Mức độ dễ, Toán 158
DTPHU Diện tích phủ Mức độ khó 24
DAYSO7 Dãy số (OLP Không chuyên 2014) Mức độ khó, Quy hoạch động 184
ROBOT3 ROBOT (OLP Không chuyên 2013) Mức độ khó, Tham lam 101
XYZ Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) Mức độ dễ 195
TAPSO Tập số (OLP Không chuyên 2011) Mức độ dễ 164
SMACA Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) Mức độ khó 107
GOMIN Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) Mức độ dễ 164
SVOI Chuẩn bị SVOI (OLP Không chuyên 2010) Mức độ dễ 216
DAUGIA Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Mức cơ bản 1078
KEBA2 Kết bạn (OLP Không chuyên 2009) Mức độ khó 235
DAYSO6 Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Mức độ khó, Quy hoạch động 434
MOCO Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) Hình học, Mức độ khó 92
DAYSO4 Dãy số (OLP Không chuyên 2008) Mức độ dễ 144
FSTR Tính hàm Mức độ khó, Suffix Arrays 17
CUBICS Khối lập phương Mức độ dễ 71
COUNT COUNT Toán 19
DOANP2 Chiều dài phủ Mức độ dễ, Sắp xếp 684
PALI2 Tách chuỗi đối xứng Mức độ khó, Quy hoạch động 125
DOMINO2 Nối vòng Domino Đồ thị, Mức độ khó 28
DEMSO0 Đếm số không bên phải Mức cơ bản 1503
ZUMA Game Zuma Mức độ dễ 182
BASE Hệ cơ số Toán 28
INTSLE Giải hệ Mức độ dễ, Toán 87
GAMES Trò chơi xếp gạch Mức độ khó, Segment Tree 197
HIVU2 Đếm hình vuông Hình học, Mức độ khó 68
BIDA Đánh bida Mức độ dễ, Toán 81
TILE Chồng gạch Mức độ dễ, Sắp xếp, Tham lam 1346
BUBGAME Bubbies Game Mức độ khó 14
TABGAME Trò chơi với bảng số Mức độ khó 14
NGNGU Ngôn ngữ Mức độ dễ 117
MAMA Ma cũ ma mới Binary Indexed Tree, Mức độ khó 128
DAYNGO3 Dãy ngoặc 3 Binary Indexed Tree, Mức độ khó 46
HOANVI Hoán Vị Mức độ khó 31
HOBOI Hồ Bơi Mức độ dễ 129
CODE Chuyển Mã Mức độ dễ 250
HANA2 Hái nấm 2 (OLP 2008) Mức độ khó, Quy hoạch động trạng thái 147
ROBOT2 Robot và số nguyên tố Mức độ khó 58
DEMUOC Đếm ước Mức độ khó 34
TOUR Tham quan những cây cầu DFS và BFS, Mức độ khó 76
QUACAU Qua cầu Mức độ khó, Quy hoạch động, Tham lam 245
BARA Bánh rán Mức cơ bản 1287
STAIN Xóa vết bẩn Mức độ khó, Quy hoạch động trạng thái 20
MESSI Lionel Messi Mức độ khó, Toán 68
VIENBI Viên bi màu nhiệm Mức độ dễ 298
FIBO5 Fibonacci Mức độ khó, Toán 54
KAGARO Kangaroo đi thăm bạn Mức độ khó, Tham lam, Toán 395
LUCKYRE LUCKYRE Nhánh cận, P.pháp sinh, Sắp xếp, Tìm nhị phân 30
RECT2 Hình chữ nhật 2 Hình học, Mức độ dễ 383
FINDNUM FINDNUM Mức độ khó 36
BODEN Dãy bóng đèn Mức độ khó, Segment Tree (IT) 57
PATROL Đi tuần DFS và BFS, Mức độ khó 35
DOMINO Ráp domino Mức độ khó, Quy hoạch động 105
GIFT Quà Sinh Nhật Mức độ khó 23
FOOL Cá tháng tư 23
QHDCB Quy hoạch động Mức độ dễ 24
SVALUE Siêu giá trị Mức độ khó 74
CARO Cờ caro Mức độ dễ 321
MARIO3 Mario nhảy cột Mức độ khó, Quy hoạch động 427
BONE Bỏng nếp Mức độ khó, Vét cạn 57
HOCA Hồ cá DFS và BFS, Mức độ khó 28
DAYNGO2 Dãy ngoặc 2 Mức độ khó, Segment Tree (IT) 233
GCHUOI Ghép chuỗi Mức độ dễ 401
UOCLE Ước lẻ Mức độ dễ 451
QUPO Quân Pháo cờ Tướng Mức cơ bản 172
SUMTREE Tổng trên cây DFS và BFS, Mức độ khó, Quy hoạch động 75
CBOX Hộp đựng tiền Mức độ khó, Sắp xếp 169
SUDO Sudoku Mức độ khó, Nhánh cận, Vét cạn 80
TAHO2 Tặng hoa 8/3 Tìm nhị phân, Mức độ khó, P.pháp sinh 89
GTHH Giá trị hoàn hảo Quy hoạch động, Mức độ khó 83
RANDOM Sinh số Sắp xếp, Mức độ khó 87
NGTO5 Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Mức độ dễ, Toán 406
NGTO4 Tổng nguyên tố Mức cơ bản 737
WRITER Robot đánh chữ Mức cơ bản 379
TIMSO Tìm số Mức độ khó, Toán 41
QUTO Quân Tốt cờ tướng Mức cơ bản 301
CONVEX Hình giả lồi Mức độ dễ 27
LIXI Lì xì Mức độ dễ, Sắp xếp, Tham lam 501
THIDAU Kế hoạch thi đấu Quy hoạch động, Mức độ khó 646
LIGHT Tắt đèn Mức độ khó, Vét cạn 80
CHIA Chia hết Mức độ dễ 168
QUATU2 Quân tượng đi lạc Mức cơ bản 260
TIGU Tiền gửi ngân hàng Mức cơ bản 1327
BNHAN2 Bảng nhân 2 Tìm nhị phân, Mức độ khó 108
BNHAN Bảng nhân Sắp xếp, Mức độ dễ 729
LUTH2 Lũy thừa 2 Mức độ khó, Toán 57
LAGA2 Lát gạch 2 Đệ quy, Mức độ khó 28
TIMK Tìm số Mức độ khó, Toán 67
XOAYDT Xoay đường tròn (Codeforce 287B) Mức độ dễ 87
ACM ACM Mức độ dễ 282
ANDARR Phép AND trên mảng Toán 52
DAYSO3 Trò chơi với dãy số Mức độ khó, Toán 92
PTSO3 Phân tích số 3 Toán 58
GITHU2 Giai thừa Mức độ khó, Toán 77
CANDY Kẹo ba màu Quy hoạch động, Mức độ khó 16
USCLN3 Ước số chung lớn nhất 3 Mức độ khó, Toán 106
XOR3 Phép XOR 3 Mức độ khó, Toán 54
XOR2 Phép XOR 2 Mức độ khó, Toán 84
XOR1 Phép XOR 1 Mức độ dễ, Toán 248
KSAN Khách sạn Heap, Mức độ dễ, Sắp xếp 192
NUMLAND Numberland Mức độ khó, RMQ, Cha chung gần nhất (LCA) 72
KIVU2 Khiêu vũ 2 Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 201
TBAN Tình bạn Mức độ khó, Toán 51
DOANP Đoạn phủ Sắp xếp, Mức độ khó 113
RACE Đường đua kì lạ Mức độ dễ 56
COVUA3 Bàn cờ vua 3 Toán 46
OKHOA2 Ổ khóa 2 Mức độ khó, Toán 40
KTTRU Kiểm tra trùng Mức độ dễ 417
NHOM Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 284
CCAY Chặt cây (Jakarta 2014 - E) Mức độ khó, Union-Find Disjoint Set 59
FACTGAME Factor Game Mức độ khó, Trò chơi, Toán 27
TROSUA Trộm sữa Mức độ dễ, Toán 47
APGP Cấp số cộng - Cấp số nhân Mức độ dễ, Toán 522
OKHOA Ổ khóa Mức độ dễ, Toán 228
CITY2 Thành phố (bản khó) Mức độ khó 69
CITY1 Thành phố (bản dễ) Mức độ dễ 101
BOOL Biểu thức Boolean Mức độ khó, Quy hoạch động 15
TITO2 Tính tổng 2 (OLP Không Chuyên 2014) Mức độ khó, Toán 248
MARIO2 Mario giải cứu công chúa 2 Mức độ khó, Heap, Đường đi ngắn nhất 156
HASA Hàn cây sắt Mức độ khó, Heap 195
NGUYEN Điểm nguyên Mức độ dễ 59
MARIO Mario giải cứu công chúa (bản dễ) Mức độ khó, Đường đi ngắn nhất 176
OQUAN Ô ăn quan Mức độ dễ 205
QUATU Quân tượng Mức độ khó 38
PIKA Pikachu DFS và BFS, Mức độ khó 59
NAUAN Thi nấu ăn Mức độ dễ, Tìm nhị phân 747
VASU Vắt sữa bò Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 1389
2048 Trò chơi 2048 Mức độ dễ 166
KUMAB Khuyến mãi bia Mức cơ bản 1925
BABE Số bạn bè Mức cơ bản 2179
MINR Số nhỏ nhất trong dãy con Mức độ khó, Segment Tree (IT), RMQ 386
NOEL Cây thông Noel Mức độ dễ 153
BITHU Chiều cao cây biểu thức Mức độ khó, Cây nhị phân, Ngăn xếp 71
SHOP Cửa hàng bá đạo Mức độ khó 77
CHOCO Chocolate Mức độ khó, Trò chơi, Toán 310
FIBO4 Fibonaci Mức độ dễ 933
FIBO3 Fibonaci Mức độ khó, Toán 186
FIBO2 Fibonaci Mức độ khó, Toán 228
HUFF Mã nén Huffman Cây nhị phân, Mức độ khó 22
TRUHAU Trung tố, Hậu tố Mức độ khó, Ngăn xếp 77
HAUTO Biểu thức hậu tố Mức độ dễ, Ngăn xếp 249
LUTH Lũy thừa Đệ quy, Mức độ dễ 1152
KEBA Kết bạn Mức độ khó, D.sách liên kết 78
DISC0 Đĩa nhạc (dễ) Mức độ dễ 238
DISC3 Đĩa nhạc 3 Binary Indexed Tree, Mức độ khó 155
DISC2 Đĩa nhạc 2 Mức độ khó, D.sách liên kết 101
DISC Đĩa nhạc Mức độ khó, D.sách liên kết 161
TAHO Tặng hoa 20/11 Tham lam, Mức độ dễ 317
CATU2 Cái túi 2 Quy hoạch động, Mức độ khó 637
CATU Cái túi Mức độ khó, Quay lui, Nhánh cận 711
NGTHE2 Dãy nghịch thế 2 Binary Indexed Tree, Mức độ khó 191
NGTHE Dãy nghịch thế (VOJ) Binary Indexed Tree, Mức độ khó 280
SXHEAP Sắp xếp vun đống Cây nhị phân, Heap, Mức độ khó, Sắp xếp 128
SXTRON Sắp xếp trộn Mức độ dễ, Sắp xếp 418
SXNHANH Sắp xếp nhanh Sắp xếp, Mức độ dễ 517
SXCHEN Sắp xếp chèn Sắp xếp, Mức độ dễ 314
SXCHON Sắp xếp chọn Sắp xếp, Mức độ dễ 486
SXLOI Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Mức độ dễ 138
DAYNGO Dãy ngoặc đúng Mức độ khó, Quay lui, Nhánh cận 494
AMPHO Âm phổ Mức độ dễ 859
HIPHA Hình phạt Mức cơ bản 2215
HANOI Tháp Hà Nội Đệ quy, Mức độ dễ 303
DIKI Sân điền kinh Tìm nhị phân, Mức độ dễ 1257
THUHO Thu hoạch táo Tham lam, Mức độ dễ 480
TRAU Trâu và cỏ Mức cơ bản 949
GAGI Gấp giấy Mức cơ bản 2048
DUHA Du hành (ACMVN 10-2014 I) Mức độ khó, Quy hoạch động 47
PENCIL Bút chì (ACMVN 10-2014 H) Mức độ khó, Toán 15
ATMW Rút tiền ATM (ACMVN 10-2014 C) Mức độ khó, Tham lam 62
CHABA Hộp châu báu (ACMVN 10-2014 D) Mức độ khó 36
SUM SUM (ACMVN 10-2014 B) Mức độ khó 90
STOCK Chợ chứng khoán (ACMVN 10-2014 A) Mức độ dễ 244
DAYSO2 Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Quy hoạch động, Mức độ khó 502
GIDA Giao đấu (OLP 2014) Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 827
DAYSO Dãy số (OLPCĐ 2014) Mức độ dễ 363
TITO Tính tổng (OLPCĐ 2014) Mức độ dễ, Toán 1143
PYTHA Pythagoras Mức độ khó, Toán 68
SNAIL Con ốc sên Mức độ dễ 757
GRAVI Trọng lực Mức độ dễ 242
SMAMA Số may mắn Mức độ khó 138
PERMS2 Liệt kê hoán vị từ Mức độ khó, P.pháp sinh 230
GACHO Gà và chó Mức cơ bản 1870
QUEEN Tám hậu Mức độ khó, Quay lui 245
KNARY Liệt kê chuỗi k-phân Mức độ dễ, Quay lui, P.pháp sinh 918
PERMS Liệt kê chuỗi hoán vị Mức độ dễ, Quay lui, P.pháp sinh 995
LINE3 Trò chơi Line 3 DFS và BFS 77
LINE2 Trò chơi Line 2 Mức độ khó, Quay lui 220
HOHA2 Số hoàn hảo 2 Mức độ dễ, Toán 1437
LINE Trò chơi Line Mức độ dễ, Quay lui 630
HOHA Số hoàn hảo Mức cơ bản 3082
DOXA Đổ xăng Tham lam, Mức độ dễ 708
THAMAY Thang máy (Codeforces) Tham lam, Mức độ dễ 310
BINAS Liệt kê chuỗi nhị phân Mức độ dễ, Quay lui, P.pháp sinh 1485
COVUA2 Bàn cờ vua 2 Mức độ dễ 352
COVUA Bàn cờ vua Mức cơ bản 1589
MARS Bản đồ Sao Hỏa Quy hoạch động, Mức độ khó 173
BINA Biễu diễn nhị phân Mức cơ bản 1693
NGAY Ngày tiếp theo Mức độ dễ 418
DETU Đếm từ Mức cơ bản 1404
SODEP Số đẹp Mức cơ bản 2372
GITHU Tính giai thừa Mức cơ bản 2460
GHVU Ghép hình vuông Mức độ khó 56
KIVU Khiêu vũ Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 887
BUS Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Mức độ dễ 125
BASU Bắn súng Mức độ dễ 183
CEASA Mã hóa Ceasar Mức độ dễ 569
DOHO Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Mức cơ bản 1699
VTAY2 Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Mức độ khó 188
MAHO Gửi thư (OLPCĐ 2008) Mức cơ bản 1535
USCLN2 Ước số chung lớn nhất 2 Mức độ dễ 1621
PHASO3 Phân số 3 Mức độ khó 43
PHASO2 Phân số 2 Mức độ khó 59
HIVU Hình vuông Mức độ dễ 135
PTSO2 Phân tích số 2 Mức độ khó 299
PTSO Phân tích số Mức độ dễ 939
USCLN Ước số chung lớn nhất Mức cơ bản 2736
LAGA Lát gạch Quy hoạch động, Mức độ khó 214
DACO Dãy con tăng dài nhất Quy hoạch động, Mức độ khó 904
DAVA Đào vàng Quy hoạch động, Mức độ khó 598
HCN Hình chữ nhật (VOJ) Quy hoạch động, Mức độ khó 192
SABO Sắp bò Quy hoạch động, Mức độ khó 383
HISO Hiệu số Quy hoạch động, Mức độ dễ 1537
DASO Dãy số Fibonacci (OLPCĐ 2013) Mức độ dễ 556
DABI Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Mức độ dễ 1782
MABA2 Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) Mức độ khó 51
MABA Giải phóng mặt bằng Mức độ dễ 64
XOSO Xóa số (OLPCĐ 2012) Mức độ dễ 508
KUMA Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Mức cơ bản 1350
TIVI2 Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Sắp xếp, Tìm nhị phân, Mức độ khó 413
TIVI Truyền hình Mức độ dễ 211
LUTA Luyện tập (OLPCĐ 2011) Sắp xếp, Mức độ dễ 582
ROBOT Robot (OLPCĐ 2011) Mức độ dễ 224
TREE Cây NP tìm kiếm (ACMVN 9-2014) Đệ quy, Mức độ khó 18
PHASO Phân số (ACMVN 9-2014) Mức độ khó, Toán 68
SODA Số đặc biệt (ACMVN 9-2014) Mức độ khó 42
SUKHO Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Quy hoạch động, Mức độ khó 235
AOGI Ảo giác (ACMVN 9-2014) Mức độ khó 72
NGTO3 Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) Mức độ khó 130
KSMA K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) Mức độ khó 120
LUDI Lưu diễn Sắp xếp, Mức độ khó 258
HANA Hái nấm Mức độ khó, Quay lui 151
OCSE Ốc sên ăn rau Mức độ dễ, Quay lui 671
BITS Số bít khác nhau Mức độ dễ 609
BUBE Búp bê gỗ Mức độ khó, Sắp xếp, Tham lam 334
BINS Binary Instructions Mức độ dễ 106
LADA Lấn đảo Tìm nhị phân, Mức độ khó 93
NGTO2 Số nguyên tố 2 Mức độ khó 598
NGTO Số nguyên tố Mức cơ bản 2586
TRDE Trám đen (OLP 2013) Mức độ khó, Toán 185
GIEN Gien màu da Mức độ khó, Quay lui 203
PALI Số Palindrome Mức cơ bản 1737
DATA Dãy tăng Mức độ khó 267
NHGA Nhà gần nhất Mức độ dễ, Sắp xếp 1460
CASO Cặp số bằng nhau Sắp xếp, Mức độ khó 1217
ALBO Alice và Bob Mức độ dễ, Trò chơi 353
BACO2 Bàn cờ 2 Mức độ khó 128
VOXO Vòng xoắn Mức độ dễ 149
PLOI Phạm lỗi Mức độ dễ 704
CLOA Thành Cổ Loa Mức độ dễ 325
ZIZA Zig Zag Mức độ dễ 236
PASC Tam giác Pascal Mức độ dễ 1108
FIBO Số fibonacy Mức cơ bản 2478
KCUO Viên kim cương Mức độ dễ 802
TGVU Tam giác vuông Mức cơ bản 2796
COVI Công viên Mức độ dễ 344
BACO Bàn cờ Mức độ dễ 605
CDIE Cắm điện Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 1067
CQUA Chia quà Mức độ dễ 1997
VTAY Vòng tay Mức cơ bản 2468
TONG Tổng A + B Mức cơ bản 3719
Back to Top