Xem theo dạng bài
Danh sách bài tập
Tên bài tập Dạng bài Số giải được
J4F Dia da Mentira 0
TONGMANG Tính tổng mảng Mức cơ bản, Mức độ dễ, Mức độ khó, Mức độ rất khó, Tham lam 52
WORDGAME WORDGAME đề thi, DFS và BFS, Đường đi ngắn nhất, Mức độ khó, Quy hoạch động trạng thái 5
xaufibo Xâu Fibonacci Đệ quy, đề thi, Mức độ khó, Quy hoạch động 91
XEPLICH xếp lịch đề thi, Mức cơ bản, Quy hoạch động 93
DULICH đi du lịch đề thi, DFS và BFS, Đồ thị, Đường đi ngắn nhất, Mức độ khó 29
demday đếm dãy đề thi, Mức cơ bản 104
PIANO sơn phím Đồ thị, Mức độ rất khó 20
PRIMEPOWER Mũ nguyên tố Constructive Algorithm, Mức cơ bản 76
BEAUTRI Tam giác đẹp Hình học, Mức cơ bản 50
CANDY2 Chia kẹo 2 Mức độ khó, Toán 41
CANDY1 Chia kẹo 1 Mức cơ bản, Toán 124
SMINROAD Đường đi trọng số nhỏ nhất Mức cơ bản, Union-Find Disjoint Set 89
DISTTREE Khoảng cách trong cây Quy hoạch động trên Cây 123
PREPRODUCT Tích Tiền Tố Mức cơ bản 39
P2GRP Tổng các đường đi ngắn nhất Mức độ dễ 57
GCDFIB Ước chung lớn nhất của dãy fibonacci Toán 51
EQUATION2 Phương trình Mức độ rất khó, Quy hoạch động 43
EQUATION1 Phương trình Mức độ khó, Quy hoạch động 24
QUEUE Xếp hàng Sắp xếp 501
EXP Biểu thức Quay lui, Quy hoạch động 23
LAMP Đèn màu Toán 68
SUMINT Tổng nguyên Toán 295
CHNREST Chinese restaurant Đệ quy, Nhánh cận, Quay lui, Quy hoạch động 59
UAV 30-4-11-2016 Bài 3 Mức độ khó, Tham lam 53
COLOUR Tô màu Đồ thị 60
BUILDROAD Xây dựng đường đua Luồng cực đại (Maxflow), Cặp ghép 20
BALLGMTWO Trò chơi với những viên bi 2 Toán 22
WWCITY Thành phố WW DFS và BFS, Đồ thị, Toán 51
SCHOOLWAY Đường đến trường DFS và BFS, Đồ thị 34
BALLGAME Trò chơi với những viên bi Quy hoạch động trạng thái, Toán 83
DISTANCE Khoảng cách 2 Đồ thị, Toán 136
EZSORT Sắp xếp là chuyện nhỏ! Mức độ dễ 781
MERGENUM Ghép số Mức độ dễ, Quay lui 679
SEQ198 SEQ198 - VOI 2016 Quy hoạch động 102
SN Làm việc song song Luồng cực đại (Maxflow), Cặp ghép, Tìm nhị phân 46
SPIRAL Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) DFS và BFS 198
SUMGCD SUMGCD Mức độ khó, Toán 48
CoTreeGame Colored Tree Game 18
Lucky Game Lucky Game 17
Candies Candies 23
TutOnEqua Tutoring on equations 66
CANAL Canal 42
TETRIS Tetris 73
CNTPALIN Đếm số Palindrome 60
EZ1 EZ AF 1 17
CPASS Mật khẩu máy tính 75
OV Bảng ô vuông 29
HC Hồ nước 140
DIFFERENCE DIFFERENCE Mức độ khó 29
TRANSINFO Truyền thông tin DFS và BFS, Đồ thị 69
CALNUM Đếm số Quy hoạch động 78
CALTEAM Tính số lượng team Heap 61
MAXXOR Giá trị lớn nhất Trie 269
EDITPIC Chỉnh sửa ảnh Vét cạn 122
COUNTNUM Số lượng số Vét cạn 1557
CANSU CÁN SỰ Nhánh cận 16
DS ebola DFS và BFS 769
QT Quân Tượng DFS và BFS 190
BW Nối điểm DFS và BFS 341
EZ0 EZ AF Toán 18
SumTable Tổng trên bảng số Binary Indexed Tree 2D, Mức độ khó 129
MiMaTable Min max trên bảng số Mức độ khó, Segment Tree 2D 45
PL Đường đi ngắn nhất DFS và BFS 63
Chenhlech Chênh lệch Mức độ khó, Tìm nhị phân 357
Xauduynhat Xâu duy nhất Mức độ dễ 1000
Chialaydu Chia lấy dư Mức độ dễ 1905
Khieuvu3 Khiêu vũ 3 Mức độ dễ, Tìm nhị phân 1577
CapdoiHH Cặp đôi hoàn hảo Binary Indexed Tree, DFS và BFS, Mức độ khó 113
AnBuffet Ăn buffet Mức độ khó, Quay lui, Segment Tree, Tìm nhị phân 108
Capxach Cặp xách Mức độ dễ, Quy hoạch động 876
EZFORMULA Tính toán đơn giản Mức cơ bản 218
VERSUSGAME Trò chơi đối kháng Mức độ dễ, Quy hoạch động 303
LCSUB2 Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 Mức độ dễ 88
ZEROPATH Phân tích số DFS và BFS 587
HAMAR Hàm số Mức cơ bản, Quy hoạch động 80
AGEGAME Trò chơi đoán tuổi Mức độ khó, Toán 19
DYNASTIES Các triều đại cổ Mức độ khó 17
PRIMEPW Lũy thừa số nguyên tố Mức độ khó, Toán 27
ROBOT5 Robot đi tuần Mức độ dễ, Toán 460
LCSUB Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Mức độ khó, Quy hoạch động 332
CIRCLENUM Số vòng Mức độ khó, Toán 257
ALARM Đồng hồ báo thức Mức độ dễ 815
EXACT Cân đúng Mức độ khó 15
FINDTEXT Trò chơi tìm chữ 3 Hash, KMP, Z Function, Mức độ khó 118
IO Hàng đợi với độ ưu tiên Heap 180
CNHOM Chia Nhóm Đồ thị 24
CHUTIEU Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Mức độ dễ, Quy hoạch động 73
QUANMA Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Mức cơ bản 364
TAITRONG Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Đồ thị, Mức độ dễ 346
KGMEQNUM Phép biến đổi Mức độ khó, Quy hoạch động trạng thái, Tham lam 15
SAGAIN Lại là xâu Mức cơ bản 38
VDSEQ04 Giá trị trung bình Mức độ khó 75
VDSEQ03 Doanh thu công ty Mức độ khó 157
VDSEQ02 Dãy số chia hết Mức độ dễ 545
VDSEQ01 Trò chơi với dãy số Mức độ dễ 489
NUMFINAL1 Lại là chữ số tận cùng Mức độ dễ, Toán 377
NUMFINAL Chữ số tận cùng Mức độ dễ, Toán 1943
HELLO Xin chào Mức độ dễ 1416
VD2016BT1 Robot gõ tắt Mức độ khó 15
TAXI Taxi Mức độ dễ 751
KGMSOCKETS Mạng lưới điện Mức độ khó, Quy hoạch động 22
RTRIANGLE Tam giác vuông cân Hình học, Mức độ dễ, Toán 1423
AMESSAGE Tín hiệu ngoài hành tinh Mức độ khó, Trie 71
TABLE Bàn tiệc tất niên Hình học, Mức độ dễ, Toán 259
BANHCHUNG Nấu bánh chưng Mức độ dễ, Quy hoạch động 1143
ALPHANUM Chỉ số Alpha Mức độ khó 17
HFAMOUS Người nổi tiếng Đồ thị, Mức độ khó, Ngăn xếp 131
KIENTRUCCO Kiến trúc cổ Mức độ khó 24
TAOQUAN Táo quân Mức độ dễ 846
CSTRING Xâu chung Mức độ dễ, Toán 58
HOMEWORK Bài tập ngày Tết Mức độ dễ, Toán 520
PSU01 Dãy chia hết Quy hoạch động, Toán 92
WORDFIND2 Trò chơi tìm chữ 2 Hash, Mức độ khó 26
WORDFIND Trò chơi tìm chữ Hash, Mức độ khó 39
HMD03 Công ti vận tải Quy hoạch động 18
LUNARNY Đi chơi Tết Mức độ khó, Tìm nhị phân 19
HMD02 Cây phả hệ Mức độ khó 15
HMD01 Hòa nhạc Ngăn xếp 106
MAIL Thư điện tử Quy hoạch động 31
CBGBINARY Đếm dãy nhị phân Mức độ khó 16
DT2 DT3 Mức độ khó 57
DT1 DT2 Mức độ khó 88
DT DT1 Mức độ dễ 392
RECLAND Rectangle Land Segment Tree 16
AIRCON Điều hòa không khí Mức độ dễ 174
CLASSY Giai cấp Mức độ dễ, Sắp xếp 28
VERVALUE Giá trị của đỉnh Đồ thị, Segment Tree 64
SUMCAL Tính tổng Toán 61
DISNUMBER Số phân biệt Quy hoạch động 35
LUCKYNUM Số may mắn Toán 196
DEMSO Đếm số Vét cạn 486
MINDROP Tính số thao tác ít nhất Vét cạn 839
DAYSO10 Hai dãy con Mức độ khó, Quy hoạch động 228
BUS2 Xe khách DFS và BFS, Đường đi ngắn nhất, Mức độ khó 214
ROADCBG Vượt qua đường Mức độ khó, Sắp xếp, Tìm nhị phân 18
1CHIEU Đường một chiều Mức độ dễ 264
DAYSO9 Dãy số Mức độ dễ 565
LTXAU Lũy thừa xâu Mức độ dễ 169
EXCHANGE Đổi tiền DFS và BFS 50
AGAR Agar.io Mức độ dễ 153
ONLYONECBG Kết thân Mức độ dễ 34
HALLOWEEN Đi chơi Halloween Mức độ dễ, Tìm nhị phân 66
TRACKCBG Trường đua Mức độ khó 25
NUMPASSCBG Mã khoá Toán 26
PI Đếm số nguyên tố Mức độ khó 224
PATROL2 Đi tuần kho (ACMVN 10-2015 D) Mức độ khó, Toán 15
RTREE Chiều cao cây (ACMVN 10-2015 J) Mức độ khó, Tham lam 49
ATTCBG Số hấp dẫn Mức độ dễ 58
VACCINE VACCINE Quy hoạch động 37
SCBG Dãy hoàn hảo Mức độ dễ 95
COBAN Một bài tập mức cơ bản Mức cơ bản 29
NGHICHTHE2 Đếm Cặp Nghịch Thế Binary Indexed Tree 15
DICE Đổ xúc xắc Mức độ khó, Quy hoạch động, Segment Tree 145
NGHICHTHE Đếm cặp nghịch thế Binary Indexed Tree 32
QN5 Tem nek Mức độ dễ 128
QN4 Tránh lụt ^^ Mức độ dễ 49
QN QN-Chính Phương Mức độ dễ 890
GAO Siêu nhân GAO Mức độ dễ, Toán 53
CHUSO2 Tìm chữ số Mức độ dễ, Toán 230
NAMNU Vòng tròn nam nữ Mức cơ bản 1108
POWER Số mũ Toán 208
STUDY Kế hoạch học tập Mức độ dễ, Quy hoạch động 408
TREASURE Đảo kho báu DFS và BFS, Mức độ khó, Quy hoạch động, Tìm nhị phân 167
TIMSO2 Tìm số Mức độ dễ, Tham lam, Toán 1248
VIETCHU Viết bằng chữ Mức độ dễ 138
TRUTIN Truyền tin Cây khung nhỏ nhất, Mức độ khó 79
HARA Dán hàng rào Đệ quy, Mức độ khó 206
RECT Hình chữ nhật Mức độ dễ 28
FIGHT Ngôi làng thượng võ Mức độ dễ, Toán, Trò chơi 161
STONE Trò chơi bốc đá Mức độ dễ, Trò chơi 141
LINES Đường thẳng cắt nhau Hình học, Mức độ dễ 840
CODEN Cột Đèn Mức cơ bản 1037
DAYSO8 Dãy số Mức độ dễ 76
Gian An Mức cơ bản, Mức độ dễ 630
TT TIENTE Quay lui 470
ROOT Rút gọn căn Mức độ khó, Toán 504
NEGATIVE Số phủ định Mức độ dễ 316
DIVIDE Chia quà Mức độ dễ, Quy hoạch động 62
GALLERY Triển lãm tranh Mức độ khó, Quy hoạch động 119
CPER Hoán vị Mức cơ bản 303
STRCMP So Sánh Xâu Con Mức độ dễ 30
KEOCO Kéo co Quy hoạch động 144
MOBI Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Mức độ dễ, Tìm nhị phân 608
SEMINAR Xếp lịch hội nghị Luồng cực đại (Maxflow), Tìm nhị phân 19
CHOSO Chọn số bằng nhau Mức độ dễ 389
FNUM Số cuối cùng Mức cơ bản 1501
CHAIN Nối chuỗi xích Mức độ dễ, Tham lam 414
ANTRA Ăn trắng Mức cơ bản 445
CARDS Thẻ bài Heap, Mức độ khó 221
BANK Xếp hàng gửi tiền Mức độ khó, Quy hoạch động 395
STRAGAIN Lại là chuỗi DFS và BFS, Mức độ khó 55
MEETING Lễ Meeting Mức độ khó, Vét cạn 20
ANTO An toàn giao thông (OLP 2011) Mức độ khó, Segment Tree 90
MAZE Mê cung DFS và BFS, Mức độ khó 38
HEXG Hexgame (OLP 2011) DFS và BFS, Mức độ khó 119
GROUP Chia nhóm Quy hoạch động 98
GEN GENOME (OLP 2010) Hash, Mức độ khó, Sắp xếp, Tìm nhị phân 98
MULTI Dấu trong đoạn Mức độ dễ 224
DETRU Đến trường (OLP 2010) Đường đi ngắn nhất, Mức độ khó, Quy hoạch động 130
TROXE Trông xe (OLP 2010) Mức cơ bản 1077
SOCCER Lịch thi đấu Mức độ khó, Quy hoạch động trạng thái 19
DAOTAO Đào tạo từ xa (OLP 2009) Mức độ khó, Tham lam 34
OPT Tùy chọn (OLP 2009) DFS và BFS, Mức độ khó, Quy hoạch động 27
SUMARR Tính tổng thôi mà Mức độ khó 95
TITO3 Lại tính tổng Mức độ khó 16
CH Chỉnh Hợp KL Mức cơ bản 251
CHAR Đếm ký tự Mức cơ bản 1468
HEXA Lục giác đều (OLP 2008) Hình học, Mức độ dễ 129
SEG Chia đoạn Mức độ dễ 301
MKC Mật khẩu Mức cơ bản 2467
EULER Tính hàm Toán 16
EASYSTR Một bài tập về xâu Mức độ dễ 16
ROMAN Số La Mã Mức cơ bản 1051
PLP Palindrome Mức độ dễ 19
ROBOT4 Robot tìm đường DFS và BFS, Mức độ khó 123
LIVETILE Windows Phone Live Tile Mức độ dễ 55
LCRLR Xử lý xâu Mức độ khó, Quy hoạch động 18
MXOR Tổng lớn nhất Mức độ khó, Toán 52
CHUSO Chữ số Mức độ dễ, Toán 173
DTPHU Diện tích phủ Mức độ khó 29
DAYSO7 Dãy số (OLP Không chuyên 2014) Mức độ khó, Quy hoạch động 235
ROBOT3 ROBOT (OLP Không chuyên 2013) Mức độ khó, Tham lam 120
XYZ Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) Mức độ dễ 215
TAPSO Tập số (OLP Không chuyên 2011) Mức độ dễ 188
SMACA Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) Mức độ khó 122
GOMIN Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) Mức độ dễ 189
SVOI Chuẩn bị SVOI (OLP Không chuyên 2010) Mức độ dễ 256
DAUGIA Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Mức cơ bản 1321
KEBA2 Kết bạn (OLP Không chuyên 2009) Mức độ khó 278
DAYSO6 Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Mức độ khó, Quy hoạch động 541
MOCO Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) Hình học, Mức độ khó 112
DAYSO4 Dãy số (OLP Không chuyên 2008) Mức độ dễ 168
FSTR Tính hàm Mức độ khó, Suffix Arrays 19
CUBICS Khối lập phương Mức độ dễ 80
COUNT COUNT Toán 19
DOANP2 Chiều dài phủ Mức độ dễ, Sắp xếp 833
PALI2 Tách chuỗi đối xứng Mức độ khó, Quy hoạch động 151
DOMINO2 Nối vòng Domino Đồ thị, Mức độ khó 31
DEMSO0 Đếm số không bên phải Mức cơ bản 1850
ZUMA Game Zuma Mức độ dễ 219
BASE Hệ cơ số Toán 29
INTSLE Giải hệ Mức độ dễ, Toán 109
GAMES Trò chơi xếp gạch Mức độ khó, Segment Tree 240
HIVU2 Đếm hình vuông Hình học, Mức độ khó 74
BIDA Đánh bida Mức độ dễ, Toán 92
TILE Chồng gạch Mức độ dễ, Sắp xếp, Tham lam 1750
BUBGAME Bubbies Game Mức độ khó 15
TABGAME Trò chơi với bảng số Mức độ khó 15
NGNGU Ngôn ngữ Mức độ dễ 134
MAMA Ma cũ ma mới Binary Indexed Tree, Mức độ khó 152
DAYNGO3 Dãy ngoặc 3 Binary Indexed Tree, Mức độ khó 54
HOANVI Hoán Vị Mức độ khó 32
HOBOI Hồ Bơi Mức độ dễ 145
CODE Chuyển Mã Mức độ dễ 289
HANA2 Hái nấm 2 (OLP 2008) Mức độ khó, Quy hoạch động trạng thái 199
ROBOT2 Robot và số nguyên tố Mức độ khó 62
DEMUOC Đếm ước Mức độ khó 40
TOUR Tham quan những cây cầu DFS và BFS, Mức độ khó 94
QUACAU Qua cầu Mức độ khó, Quy hoạch động, Tham lam 290
BARA Bánh rán Mức cơ bản 1584
STAIN Xóa vết bẩn Mức độ khó, Quy hoạch động trạng thái 30
MESSI Lionel Messi Mức độ khó, Toán 83
VIENBI Viên bi màu nhiệm Mức độ dễ 368
FIBO5 Fibonacci Mức độ khó, Toán 63
KAGARO Kangaroo đi thăm bạn Mức độ khó, Tham lam, Toán 522
LUCKYRE LUCKYRE Nhánh cận, P.pháp sinh, Sắp xếp, Tìm nhị phân 35
RECT2 Hình chữ nhật 2 Hình học, Mức độ dễ 456
FINDNUM FINDNUM Mức độ khó 38
BODEN Dãy bóng đèn Mức độ khó, Segment Tree (IT) 61
PATROL Đi tuần DFS và BFS, Mức độ khó 37
DOMINO Ráp domino Mức độ khó, Quy hoạch động 132
GIFT Quà Sinh Nhật Mức độ khó 23
FOOL Cá tháng tư 24
QHDCB Quy hoạch động Mức độ dễ 29
SVALUE Siêu giá trị Mức độ khó 90
CARO Cờ caro Mức độ dễ 400
MARIO3 Mario nhảy cột Mức độ khó, Quy hoạch động 521
BONE Bỏng nếp Mức độ khó, Vét cạn 72
HOCA Hồ cá DFS và BFS, Mức độ khó 33
DAYNGO2 Dãy ngoặc 2 Mức độ khó, Segment Tree (IT) 279
GCHUOI Ghép chuỗi Mức độ dễ 458
UOCLE Ước lẻ Mức độ dễ 548
QUPO Quân Pháo cờ Tướng Mức cơ bản 195
SUMTREE Tổng trên cây DFS và BFS, Mức độ khó, Quy hoạch động 99
CBOX Hộp đựng tiền Mức độ khó, Sắp xếp 199
SUDO Sudoku Mức độ khó, Nhánh cận, Vét cạn 126
TAHO2 Tặng hoa 8/3 Tìm nhị phân, Mức độ khó, P.pháp sinh 114
GTHH Giá trị hoàn hảo Quy hoạch động, Mức độ khó 104
RANDOM Sinh số Sắp xếp, Mức độ khó 115
NGTO5 Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Mức độ dễ, Toán 529
NGTO4 Tổng nguyên tố Mức cơ bản 888
WRITER Robot đánh chữ Mức cơ bản 466
TIMSO Tìm số Mức độ khó, Toán 45
QUTO Quân Tốt cờ tướng Mức cơ bản 378
CONVEX Hình giả lồi Mức độ dễ 28
LIXI Lì xì Mức độ dễ, Sắp xếp, Tham lam 661
THIDAU Kế hoạch thi đấu Quy hoạch động, Mức độ khó 818
LIGHT Tắt đèn Mức độ khó, Vét cạn 114
CHIA Chia hết Mức độ dễ 201
QUATU2 Quân tượng đi lạc Mức cơ bản 309
TIGU Tiền gửi ngân hàng Mức cơ bản 1626
BNHAN2 Bảng nhân 2 Tìm nhị phân, Mức độ khó 136
BNHAN Bảng nhân Sắp xếp, Mức độ dễ 906
LUTH2 Lũy thừa 2 Mức độ khó, Toán 63
LAGA2 Lát gạch 2 Đệ quy, Mức độ khó 35
TIMK Tìm số Mức độ khó, Toán 76
XOAYDT Xoay đường tròn (Codeforce 287B) Mức độ dễ 100
ACM ACM Mức độ dễ 327
ANDARR Phép AND trên mảng Toán 60
DAYSO3 Trò chơi với dãy số Mức độ khó, Toán 103
PTSO3 Phân tích số 3 Toán 68
GITHU2 Giai thừa Mức độ khó, Toán 104
CANDY Kẹo ba màu Quy hoạch động, Mức độ khó 19
USCLN3 Ước số chung lớn nhất 3 Mức độ khó, Toán 128
XOR3 Phép XOR 3 Mức độ khó, Toán 65
XOR2 Phép XOR 2 Mức độ khó, Toán 99
XOR1 Phép XOR 1 Mức độ dễ, Toán 307
KSAN Khách sạn Heap, Mức độ dễ, Sắp xếp 257
NUMLAND Numberland Mức độ khó, RMQ, Cha chung gần nhất (LCA) 85
KIVU2 Khiêu vũ 2 Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 248
TBAN Tình bạn Mức độ khó, Toán 55
DOANP Đoạn phủ Sắp xếp, Mức độ khó 142
RACE Đường đua kì lạ Mức độ dễ 70
COVUA3 Bàn cờ vua 3 Toán 51
OKHOA2 Ổ khóa 2 Mức độ khó, Toán 50
KTTRU Kiểm tra trùng Mức độ dễ 525
NHOM Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 352
CCAY Chặt cây (Jakarta 2014 - E) Mức độ khó, Union-Find Disjoint Set 73
FACTGAME Factor Game Mức độ khó, Trò chơi, Toán 30
TROSUA Trộm sữa Mức độ dễ, Toán 55
APGP Cấp số cộng - Cấp số nhân Mức độ dễ, Toán 681
OKHOA Ổ khóa Mức độ dễ, Toán 298
CITY2 Thành phố (bản khó) Mức độ khó 87
CITY1 Thành phố (bản dễ) Mức độ dễ 120
BOOL Biểu thức Boolean Mức độ khó, Quy hoạch động 19
TITO2 Tính tổng 2 (OLP Không Chuyên 2014) Mức độ khó, Toán 302
MARIO2 Mario giải cứu công chúa 2 Mức độ khó, Heap, Đường đi ngắn nhất 193
HASA Hàn cây sắt Mức độ khó, Heap 224
NGUYEN Điểm nguyên Mức độ dễ 71
MARIO Mario giải cứu công chúa (bản dễ) Mức độ khó, Đường đi ngắn nhất 216
OQUAN Ô ăn quan Mức độ dễ 248
QUATU Quân tượng Mức độ khó 45
PIKA Pikachu DFS và BFS, Mức độ khó 80
NAUAN Thi nấu ăn Mức độ dễ, Tìm nhị phân 994
VASU Vắt sữa bò Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 1776
2048 Trò chơi 2048 Mức độ dễ 196
KUMAB Khuyến mãi bia Mức cơ bản 2405
BABE Số bạn bè Mức cơ bản 2686
MINR Số nhỏ nhất trong dãy con Mức độ khó, Segment Tree (IT), RMQ 520
NOEL Cây thông Noel Mức độ dễ 187
BITHU Chiều cao cây biểu thức Mức độ khó, Cây nhị phân, Ngăn xếp 89
SHOP Cửa hàng bá đạo Mức độ khó 92
CHOCO Chocolate Mức độ khó, Trò chơi, Toán 390
FIBO4 Fibonaci Mức độ dễ 1184
FIBO3 Fibonaci Mức độ khó, Toán 240
FIBO2 Fibonaci Mức độ khó, Toán 288
HUFF Mã nén Huffman Cây nhị phân, Mức độ khó 25
TRUHAU Trung tố, Hậu tố Mức độ khó, Ngăn xếp 89
HAUTO Biểu thức hậu tố Mức độ dễ, Ngăn xếp 299
LUTH Lũy thừa Đệ quy, Mức độ dễ 1458
KEBA Kết bạn Mức độ khó, D.sách liên kết 102
DISC0 Đĩa nhạc (dễ) Mức độ dễ 323
DISC3 Đĩa nhạc 3 Binary Indexed Tree, Mức độ khó 178
DISC2 Đĩa nhạc 2 Mức độ khó, D.sách liên kết 126
DISC Đĩa nhạc Mức độ khó, D.sách liên kết 204
TAHO Tặng hoa 20/11 Tham lam, Mức độ dễ 413
CATU2 Cái túi 2 Quy hoạch động, Mức độ khó 830
CATU Cái túi Mức độ khó, Quay lui, Nhánh cận 887
NGTHE2 Dãy nghịch thế 2 Binary Indexed Tree, Mức độ khó 228
NGTHE Dãy nghịch thế (VOJ) Binary Indexed Tree, Mức độ khó 335
SXHEAP Sắp xếp vun đống Cây nhị phân, Heap, Mức độ khó, Sắp xếp 150
SXTRON Sắp xếp trộn Mức độ dễ, Sắp xếp 493
SXNHANH Sắp xếp nhanh Sắp xếp, Mức độ dễ 625
SXCHEN Sắp xếp chèn Sắp xếp, Mức độ dễ 373
SXCHON Sắp xếp chọn Sắp xếp, Mức độ dễ 577
SXLOI Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Mức độ dễ 164
DAYNGO Dãy ngoặc đúng Mức độ khó, Quay lui, Nhánh cận 619
AMPHO Âm phổ Mức độ dễ 1042
HIPHA Hình phạt Mức cơ bản 2718
HANOI Tháp Hà Nội Đệ quy, Mức độ dễ 376
DIKI Sân điền kinh Tìm nhị phân, Mức độ dễ 1623
THUHO Thu hoạch táo Tham lam, Mức độ dễ 627
TRAU Trâu và cỏ Mức cơ bản 1155
GAGI Gấp giấy Mức cơ bản 2526
DUHA Du hành (ACMVN 10-2014 I) Mức độ khó, Quy hoạch động 57
PENCIL Bút chì (ACMVN 10-2014 H) Mức độ khó, Toán 15
ATMW Rút tiền ATM (ACMVN 10-2014 C) Mức độ khó, Tham lam 71
CHABA Hộp châu báu (ACMVN 10-2014 D) Mức độ khó 39
SUM SUM (ACMVN 10-2014 B) Mức độ khó 105
STOCK Chợ chứng khoán (ACMVN 10-2014 A) Mức độ dễ 280
DAYSO2 Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Quy hoạch động, Mức độ khó 640
GIDA Giao đấu (OLP 2014) Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 1047
DAYSO Dãy số (OLPCĐ 2014) Mức độ dễ 437
TITO Tính tổng (OLPCĐ 2014) Mức độ dễ, Toán 1423
PYTHA Pythagoras Mức độ khó, Toán 87
SNAIL Con ốc sên Mức độ dễ 998
GRAVI Trọng lực Mức độ dễ 305
SMAMA Số may mắn Mức độ khó 162
PERMS2 Liệt kê hoán vị từ Mức độ khó, P.pháp sinh 297
GACHO Gà và chó Mức cơ bản 2282
QUEEN Tám hậu Mức độ khó, Quay lui 312
KNARY Liệt kê chuỗi k-phân Mức độ dễ, Quay lui, P.pháp sinh 1124
PERMS Liệt kê chuỗi hoán vị Mức độ dễ, Quay lui, P.pháp sinh 1279
LINE3 Trò chơi Line 3 DFS và BFS 145
LINE2 Trò chơi Line 2 Mức độ khó, Quay lui 282
HOHA2 Số hoàn hảo 2 Mức độ dễ, Toán 1789
LINE Trò chơi Line Mức độ dễ, Quay lui 811
HOHA Số hoàn hảo Mức cơ bản 3833
DOXA Đổ xăng Tham lam, Mức độ dễ 895
THAMAY Thang máy (Codeforces) Tham lam, Mức độ dễ 401
BINAS Liệt kê chuỗi nhị phân Mức độ dễ, Quay lui, P.pháp sinh 1861
COVUA2 Bàn cờ vua 2 Mức độ dễ 429
COVUA Bàn cờ vua Mức cơ bản 1979
MARS Bản đồ Sao Hỏa Quy hoạch động, Mức độ khó 216
BINA Biễu diễn nhị phân Mức cơ bản 2085
NGAY Ngày tiếp theo Mức độ dễ 511
DETU Đếm từ Mức cơ bản 1717
SODEP Số đẹp Mức cơ bản 2913
GITHU Tính giai thừa Mức cơ bản 3080
GHVU Ghép hình vuông Mức độ khó 62
KIVU Khiêu vũ Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 1141
BUS Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Mức độ dễ 153
BASU Bắn súng Mức độ dễ 218
CEASA Mã hóa Ceasar Mức độ dễ 729
DOHO Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Mức cơ bản 2093
VTAY2 Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Mức độ khó 214
MAHO Gửi thư (OLPCĐ 2008) Mức cơ bản 1877
USCLN2 Ước số chung lớn nhất 2 Mức độ dễ 2012
PHASO3 Phân số 3 Mức độ khó 54
PHASO2 Phân số 2 Mức độ khó 71
HIVU Hình vuông Mức độ dễ 165
PTSO2 Phân tích số 2 Mức độ khó 387
PTSO Phân tích số Mức độ dễ 1170
USCLN Ước số chung lớn nhất Mức cơ bản 3388
LAGA Lát gạch Quy hoạch động, Mức độ khó 285
DACO Dãy con tăng dài nhất Quy hoạch động, Mức độ khó 1134
DAVA Đào vàng Quy hoạch động, Mức độ khó 751
HCN Hình chữ nhật (VOJ) Quy hoạch động, Mức độ khó 228
SABO Sắp bò Quy hoạch động, Mức độ khó 484
HISO Hiệu số Quy hoạch động, Mức độ dễ 1972
DASO Dãy số Fibonacci (OLPCĐ 2013) Mức độ dễ 687
DABI Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Mức độ dễ 2248
MABA2 Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) Mức độ khó 61
MABA Giải phóng mặt bằng Mức độ dễ 79
XOSO Xóa số (OLPCĐ 2012) Mức độ dễ 606
KUMA Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Mức cơ bản 1647
TIVI2 Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Sắp xếp, Tìm nhị phân, Mức độ khó 519
TIVI Truyền hình Mức độ dễ 262
LUTA Luyện tập (OLPCĐ 2011) Sắp xếp, Mức độ dễ 720
ROBOT Robot (OLPCĐ 2011) Mức độ dễ 272
TREE Cây NP tìm kiếm (ACMVN 9-2014) Đệ quy, Mức độ khó 20
PHASO Phân số (ACMVN 9-2014) Mức độ khó, Toán 73
SODA Số đặc biệt (ACMVN 9-2014) Mức độ khó 46
SUKHO Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Quy hoạch động, Mức độ khó 307
AOGI Ảo giác (ACMVN 9-2014) Mức độ khó 81
NGTO3 Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) Mức độ khó 163
KSMA K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) Mức độ khó 137
LUDI Lưu diễn Sắp xếp, Mức độ khó 347
HANA Hái nấm Mức độ khó, Quay lui 197
OCSE Ốc sên ăn rau Mức độ dễ, Quay lui 912
BITS Số bít khác nhau Mức độ dễ 754
BUBE Búp bê gỗ Mức độ khó, Sắp xếp, Tham lam 446
BINS Binary Instructions Mức độ dễ 131
LADA Lấn đảo Tìm nhị phân, Mức độ khó 114
NGTO2 Số nguyên tố 2 Mức độ khó 736
NGTO Số nguyên tố Mức cơ bản 3195
TRDE Trám đen (OLP 2013) Mức độ khó, Toán 213
GIEN Gien màu da Mức độ khó, Quay lui 255
PALI Số Palindrome Mức cơ bản 2152
DATA Dãy tăng Mức độ khó 312
NHGA Nhà gần nhất Mức độ dễ, Sắp xếp 1829
CASO Cặp số bằng nhau Sắp xếp, Mức độ khó 1514
ALBO Alice và Bob Mức độ dễ, Trò chơi 432
BACO2 Bàn cờ 2 Mức độ khó 148
VOXO Vòng xoắn Mức độ dễ 181
PLOI Phạm lỗi Mức độ dễ 905
CLOA Thành Cổ Loa Mức độ dễ 397
ZIZA Zig Zag Mức độ dễ 287
PASC Tam giác Pascal Mức độ dễ 1340
FIBO Số fibonacy Mức cơ bản 3106
KCUO Viên kim cương Mức độ dễ 1009
TGVU Tam giác vuông Mức cơ bản 3487
COVI Công viên Mức độ dễ 409
BACO Bàn cờ Mức độ dễ 719
CDIE Cắm điện Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 1404
CQUA Chia quà Mức độ dễ 2490
VTAY Vòng tay Mức cơ bản 3054
TONG Tổng A + B Mức cơ bản 4673
Back to Top