Xem theo dạng bài
Danh sách bài tập
Tên bài tập Dạng bài Số giải được
MULBIG A MŨ B BIGNUM, Mức độ rất khó 11
J4F Dia da Mentira 175
TONGMANG Tính tổng mảng Mức cơ bản, Mức độ dễ, Mức độ khó, Mức độ rất khó, Tham lam 443
WORDGAME WORDGAME đề thi, DFS và BFS, Đường đi ngắn nhất, Mức độ khó, Quy hoạch động trạng thái 5
xaufibo Xâu Fibonacci Đệ quy, đề thi, Mức độ khó, Quy hoạch động 323
XEPLICH xếp lịch đề thi, Mức cơ bản, Quy hoạch động 307
DULICH đi du lịch đề thi, DFS và BFS, Đồ thị, Đường đi ngắn nhất, Mức độ khó 91
demday đếm dãy đề thi, Mức cơ bản 326
PIANO sơn phím Đồ thị, Mức độ rất khó 39
PRIMEPOWER Mũ nguyên tố Constructive Algorithm, Mức cơ bản 100
BEAUTRI Tam giác đẹp Hình học, Mức cơ bản 71
CANDY2 Chia kẹo 2 Mức độ khó, Toán 55
CANDY1 Chia kẹo 1 Mức cơ bản, Toán 159
SMINROAD Đường đi trọng số nhỏ nhất Mức cơ bản, Union-Find Disjoint Set 133
DISTTREE Khoảng cách trong cây Quy hoạch động trên Cây 179
PREPRODUCT Tích Tiền Tố Mức cơ bản 62
P2GRP Tổng các đường đi ngắn nhất Mức độ dễ 76
GCDFIB Ước chung lớn nhất của dãy fibonacci Toán 71
EQUATION2 Phương trình Mức độ rất khó, Quy hoạch động 60
EQUATION1 Phương trình Mức độ khó, Quy hoạch động 38
QUEUE Xếp hàng Sắp xếp 736
EXP Biểu thức Quay lui, Quy hoạch động 32
LAMP Đèn màu Toán 100
SUMINT Tổng nguyên Toán 417
CHNREST Chinese restaurant Đệ quy, Nhánh cận, Quay lui, Quy hoạch động 102
UAV 30-4-11-2016 Bài 3 Mức độ khó, Tham lam 68
COLOUR Tô màu Đồ thị 82
BUILDROAD Xây dựng đường đua Luồng cực đại (Maxflow), Cặp ghép 28
BALLGMTWO Trò chơi với những viên bi 2 Toán 28
WWCITY Thành phố WW DFS và BFS, Đồ thị, Toán 72
SCHOOLWAY Đường đến trường DFS và BFS, Đồ thị 54
BALLGAME Trò chơi với những viên bi Quy hoạch động trạng thái, Toán 125
DISTANCE Khoảng cách 2 Đồ thị, Toán 181
EZSORT Sắp xếp là chuyện nhỏ! Mức độ dễ 1153
MERGENUM Ghép số Mức độ dễ, Quay lui 1085
SEQ198 SEQ198 - VOI 2016 Quy hoạch động 152
SN Làm việc song song Luồng cực đại (Maxflow), Cặp ghép, Tìm nhị phân 61
SPIRAL Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) DFS và BFS 271
SUMGCD SUMGCD Mức độ khó, Toán 74
CoTreeGame Colored Tree Game 23
Lucky Game Lucky Game 24
Candies Candies 29
TutOnEqua Tutoring on equations 86
CANAL Canal 54
TETRIS Tetris 85
CNTPALIN Đếm số Palindrome 88
EZ1 EZ AF 1 21
CPASS Mật khẩu máy tính 97
OV Bảng ô vuông 38
HC Hồ nước 203
DIFFERENCE DIFFERENCE Mức độ khó 40
TRANSINFO Truyền thông tin DFS và BFS, Đồ thị 93
CALNUM Đếm số Quy hoạch động 107
CALTEAM Tính số lượng team Heap 72
MAXXOR Giá trị lớn nhất Trie 329
EDITPIC Chỉnh sửa ảnh Vét cạn 151
COUNTNUM Số lượng số Vét cạn 2134
CANSU CÁN SỰ Nhánh cận 24
DS ebola DFS và BFS 1240
QT Quân Tượng DFS và BFS 271
BW Nối điểm DFS và BFS 456
EZ0 EZ AF Toán 26
SumTable Tổng trên bảng số Binary Indexed Tree 2D, Mức độ khó 184
MiMaTable Min max trên bảng số Mức độ khó, Segment Tree 2D 57
PL Đường đi ngắn nhất DFS và BFS 76
Chenhlech Chênh lệch Mức độ khó, Tìm nhị phân 595
Xauduynhat Xâu duy nhất Mức độ dễ 1377
Chialaydu Chia lấy dư Mức độ dễ 2722
Khieuvu3 Khiêu vũ 3 Mức độ dễ, Tìm nhị phân 2455
CapdoiHH Cặp đôi hoàn hảo Binary Indexed Tree, DFS và BFS, Mức độ khó 150
AnBuffet Ăn buffet Mức độ khó, Quay lui, Segment Tree, Tìm nhị phân 156
Capxach Cặp xách Mức độ dễ, Quy hoạch động 1269
EZFORMULA Tính toán đơn giản Mức cơ bản 273
VERSUSGAME Trò chơi đối kháng Mức độ dễ, Quy hoạch động 408
LCSUB2 Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 Mức độ dễ 126
ZEROPATH Phân tích số DFS và BFS 851
HAMAR Hàm số Mức cơ bản, Quy hoạch động 102
AGEGAME Trò chơi đoán tuổi Mức độ khó, Toán 27
DYNASTIES Các triều đại cổ Mức độ khó 22
PRIMEPW Lũy thừa số nguyên tố Mức độ khó, Toán 37
ROBOT5 Robot đi tuần Mức độ dễ, Toán 577
LCSUB Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Mức độ khó, Quy hoạch động 456
CIRCLENUM Số vòng Mức độ khó, Toán 325
ALARM Đồng hồ báo thức Mức độ dễ 1091
EXACT Cân đúng Mức độ khó 23
FINDTEXT Trò chơi tìm chữ 3 Hash, KMP, Z Function, Mức độ khó 178
IO Hàng đợi với độ ưu tiên Heap 252
CNHOM Chia Nhóm Đồ thị 30
CHUTIEU Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Mức độ dễ, Quy hoạch động 103
QUANMA Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Mức cơ bản 480
TAITRONG Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Đồ thị, Mức độ dễ 463
KGMEQNUM Phép biến đổi Mức độ khó, Quy hoạch động trạng thái, Tham lam 21
SAGAIN Lại là xâu Mức cơ bản 50
VDSEQ04 Giá trị trung bình Mức độ khó 149
VDSEQ03 Doanh thu công ty Mức độ khó 227
VDSEQ02 Dãy số chia hết Mức độ dễ 756
VDSEQ01 Trò chơi với dãy số Mức độ dễ 703
NUMFINAL1 Lại là chữ số tận cùng Mức độ dễ, Toán 526
NUMFINAL Chữ số tận cùng Mức độ dễ, Toán 2849
HELLO Xin chào Mức độ dễ 1936
VD2016BT1 Robot gõ tắt Mức độ khó 23
TAXI Taxi Mức độ dễ 1081
KGMSOCKETS Mạng lưới điện Mức độ khó, Quy hoạch động 26
RTRIANGLE Tam giác vuông cân Hình học, Mức độ dễ, Toán 1933
AMESSAGE Tín hiệu ngoài hành tinh Mức độ khó, Trie 101
TABLE Bàn tiệc tất niên Hình học, Mức độ dễ, Toán 362
BANHCHUNG Nấu bánh chưng Mức độ dễ, Quy hoạch động 1683
ALPHANUM Chỉ số Alpha Mức độ khó 22
HFAMOUS Người nổi tiếng Đồ thị, Mức độ khó, Ngăn xếp 179
KIENTRUCCO Kiến trúc cổ Mức độ khó 31
TAOQUAN Táo quân Mức độ dễ 1163
CSTRING Xâu chung Mức độ dễ, Toán 77
HOMEWORK Bài tập ngày Tết Mức độ dễ, Toán 698
PSU01 Dãy chia hết Quy hoạch động, Toán 132
WORDFIND2 Trò chơi tìm chữ 2 Hash, Mức độ khó 32
WORDFIND Trò chơi tìm chữ Hash, Mức độ khó 47
HMD03 Công ti vận tải Quy hoạch động 22
LUNARNY Đi chơi Tết Mức độ khó, Tìm nhị phân 38
HMD02 Cây phả hệ Mức độ khó 19
HMD01 Hòa nhạc Ngăn xếp 157
MAIL Thư điện tử Quy hoạch động 51
CBGBINARY Đếm dãy nhị phân Mức độ khó 24
DT2 DT3 Mức độ khó 76
DT1 DT2 Mức độ khó 110
DT DT1 Mức độ dễ 517
RECLAND Rectangle Land Segment Tree 22
AIRCON Điều hòa không khí Mức độ dễ 244
CLASSY Giai cấp Mức độ dễ, Sắp xếp 43
VERVALUE Giá trị của đỉnh Đồ thị, Segment Tree 84
SUMCAL Tính tổng Toán 79
DISNUMBER Số phân biệt Quy hoạch động 49
LUCKYNUM Số may mắn Toán 251
DEMSO Đếm số Vét cạn 629
MINDROP Tính số thao tác ít nhất Vét cạn 1074
DAYSO10 Hai dãy con Mức độ khó, Quy hoạch động 309
BUS2 Xe khách DFS và BFS, Đường đi ngắn nhất, Mức độ khó 306
ROADCBG Vượt qua đường Mức độ khó, Sắp xếp, Tìm nhị phân 22
1CHIEU Đường một chiều Mức độ dễ 307
DAYSO9 Dãy số Mức độ dễ 723
LTXAU Lũy thừa xâu Mức độ dễ 213
EXCHANGE Đổi tiền DFS và BFS 57
AGAR Agar.io Mức độ dễ 189
ONLYONECBG Kết thân Mức độ dễ 49
HALLOWEEN Đi chơi Halloween Mức độ dễ, Tìm nhị phân 98
TRACKCBG Trường đua Mức độ khó 30
NUMPASSCBG Mã khoá Toán 36
PI Đếm số nguyên tố Mức độ khó 363
PATROL2 Đi tuần kho (ACMVN 10-2015 D) Mức độ khó, Toán 20
RTREE Chiều cao cây (ACMVN 10-2015 J) Mức độ khó, Tham lam 64
ATTCBG Số hấp dẫn Mức độ dễ 74
VACCINE VACCINE Quy hoạch động 42
SCBG Dãy hoàn hảo Mức độ dễ 142
COBAN Một bài tập mức cơ bản Mức cơ bản 40
NGHICHTHE2 Đếm Cặp Nghịch Thế Binary Indexed Tree 22
DICE Đổ xúc xắc Mức độ khó, Quy hoạch động, Segment Tree 207
NGHICHTHE Đếm cặp nghịch thế Binary Indexed Tree 47
QN5 Tem nek Mức độ dễ 167
QN4 Tránh lụt ^^ Mức độ dễ 65
QN QN-Chính Phương Mức độ dễ 1196
GAO Siêu nhân GAO Mức độ dễ, Toán 80
CHUSO2 Tìm chữ số Mức độ dễ, Toán 340
NAMNU Vòng tròn nam nữ Mức cơ bản 1482
POWER Số mũ Toán 287
STUDY Kế hoạch học tập Mức độ dễ, Quy hoạch động 578
TREASURE Đảo kho báu DFS và BFS, Mức độ khó, Quy hoạch động, Tìm nhị phân 223
TIMSO2 Tìm số Mức độ dễ, Tham lam, Toán 1736
VIETCHU Viết bằng chữ Mức độ dễ 212
TRUTIN Truyền tin Cây khung nhỏ nhất, Mức độ khó 103
HARA Dán hàng rào Đệ quy, Mức độ khó 319
RECT Hình chữ nhật Mức độ dễ 36
FIGHT Ngôi làng thượng võ Mức độ dễ, Toán, Trò chơi 224
STONE Trò chơi bốc đá Mức độ dễ, Trò chơi 181
LINES Đường thẳng cắt nhau Hình học, Mức độ dễ 1054
CODEN Cột Đèn Mức cơ bản 1384
DAYSO8 Dãy số Mức độ dễ 98
Gian An Mức cơ bản, Mức độ dễ 835
TT TIENTE Quay lui 718
ROOT Rút gọn căn Mức độ khó, Toán 632
NEGATIVE Số phủ định Mức độ dễ 405
DIVIDE Chia quà Mức độ dễ, Quy hoạch động 85
GALLERY Triển lãm tranh Mức độ khó, Quy hoạch động 171
CPER Hoán vị Mức cơ bản 356
STRCMP So Sánh Xâu Con Mức độ dễ 36
KEOCO Kéo co Quy hoạch động 219
MOBI Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Mức độ dễ, Tìm nhị phân 982
SEMINAR Xếp lịch hội nghị Luồng cực đại (Maxflow), Tìm nhị phân 29
CHOSO Chọn số bằng nhau Mức độ dễ 491
FNUM Số cuối cùng Mức cơ bản 1981
CHAIN Nối chuỗi xích Mức độ dễ, Tham lam 626
ANTRA Ăn trắng Mức cơ bản 551
CARDS Thẻ bài Heap, Mức độ khó 279
BANK Xếp hàng gửi tiền Mức độ khó, Quy hoạch động 539
STRAGAIN Lại là chuỗi DFS và BFS, Mức độ khó 65
MEETING Lễ Meeting Mức độ khó, Vét cạn 29
ANTO An toàn giao thông (OLP 2011) Mức độ khó, Segment Tree 114
MAZE Mê cung DFS và BFS, Mức độ khó 42
HEXG Hexgame (OLP 2011) DFS và BFS, Mức độ khó 176
GROUP Chia nhóm Quy hoạch động 138
GEN GENOME (OLP 2010) Hash, Mức độ khó, Sắp xếp, Tìm nhị phân 134
MULTI Dấu trong đoạn Mức độ dễ 302
DETRU Đến trường (OLP 2010) Đường đi ngắn nhất, Mức độ khó, Quy hoạch động 208
TROXE Trông xe (OLP 2010) Mức cơ bản 1444
SOCCER Lịch thi đấu Mức độ khó, Quy hoạch động trạng thái 21
DAOTAO Đào tạo từ xa (OLP 2009) Mức độ khó, Tham lam 63
OPT Tùy chọn (OLP 2009) DFS và BFS, Mức độ khó, Quy hoạch động 35
SUMARR Tính tổng thôi mà Mức độ khó 131
TITO3 Lại tính tổng Mức độ khó 25
CH Chỉnh Hợp KL Mức cơ bản 337
CHAR Đếm ký tự Mức cơ bản 2027
HEXA Lục giác đều (OLP 2008) Hình học, Mức độ dễ 178
SEG Chia đoạn Mức độ dễ 453
MKC Mật khẩu Mức cơ bản 3479
EULER Tính hàm Toán 23
EASYSTR Một bài tập về xâu Mức độ dễ 23
ROMAN Số La Mã Mức cơ bản 1345
PLP Palindrome Mức độ dễ 27
ROBOT4 Robot tìm đường DFS và BFS, Mức độ khó 147
LIVETILE Windows Phone Live Tile Mức độ dễ 68
LCRLR Xử lý xâu Mức độ khó, Quy hoạch động 30
MXOR Tổng lớn nhất Mức độ khó, Toán 77
CHUSO Chữ số Mức độ dễ, Toán 208
DTPHU Diện tích phủ Mức độ khó 39
DAYSO7 Dãy số (OLP Không chuyên 2014) Mức độ khó, Quy hoạch động 350
ROBOT3 ROBOT (OLP Không chuyên 2013) Mức độ khó, Tham lam 173
XYZ Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) Mức độ dễ 260
TAPSO Tập số (OLP Không chuyên 2011) Mức độ dễ 229
SMACA Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) Mức độ khó 167
GOMIN Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) Mức độ dễ 235
SVOI Chuẩn bị SVOI (OLP Không chuyên 2010) Mức độ dễ 310
DAUGIA Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Mức cơ bản 1774
KEBA2 Kết bạn (OLP Không chuyên 2009) Mức độ khó 353
DAYSO6 Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Mức độ khó, Quy hoạch động 790
MOCO Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) Hình học, Mức độ khó 145
DAYSO4 Dãy số (OLP Không chuyên 2008) Mức độ dễ 236
FSTR Tính hàm Mức độ khó, Suffix Arrays 23
CUBICS Khối lập phương Mức độ dễ 109
COUNT COUNT Toán 28
DOANP2 Chiều dài phủ Mức độ dễ, Sắp xếp 1187
PALI2 Tách chuỗi đối xứng Mức độ khó, Quy hoạch động 210
DOMINO2 Nối vòng Domino Đồ thị, Mức độ khó 40
DEMSO0 Đếm số không bên phải Mức cơ bản 2444
ZUMA Game Zuma Mức độ dễ 254
BASE Hệ cơ số Toán 34
INTSLE Giải hệ Mức độ dễ, Toán 133
GAMES Trò chơi xếp gạch Mức độ khó, Segment Tree 322
HIVU2 Đếm hình vuông Hình học, Mức độ khó 108
BIDA Đánh bida Mức độ dễ, Toán 119
TILE Chồng gạch Mức độ dễ, Sắp xếp, Tham lam 2647
BUBGAME Bubbies Game Mức độ khó 19
TABGAME Trò chơi với bảng số Mức độ khó 21
NGNGU Ngôn ngữ Mức độ dễ 167
MAMA Ma cũ ma mới Binary Indexed Tree, Mức độ khó 217
DAYNGO3 Dãy ngoặc 3 Binary Indexed Tree, Mức độ khó 72
HOANVI Hoán Vị Mức độ khó 44
HOBOI Hồ Bơi Mức độ dễ 181
CODE Chuyển Mã Mức độ dễ 350
HANA2 Hái nấm 2 (OLP 2008) Mức độ khó, Quy hoạch động trạng thái 333
ROBOT2 Robot và số nguyên tố Mức độ khó 76
DEMUOC Đếm ước Mức độ khó 53
TOUR Tham quan những cây cầu DFS và BFS, Mức độ khó 152
QUACAU Qua cầu Mức độ khó, Quy hoạch động, Tham lam 460
BARA Bánh rán Mức cơ bản 2200
STAIN Xóa vết bẩn Mức độ khó, Quy hoạch động trạng thái 41
MESSI Lionel Messi Mức độ khó, Toán 113
VIENBI Viên bi màu nhiệm Mức độ dễ 460
FIBO5 Fibonacci Mức độ khó, Toán 82
KAGARO Kangaroo đi thăm bạn Mức độ khó, Tham lam, Toán 857
LUCKYRE LUCKYRE Nhánh cận, P.pháp sinh, Sắp xếp, Tìm nhị phân 44
RECT2 Hình chữ nhật 2 Hình học, Mức độ dễ 537
FINDNUM FINDNUM Mức độ khó 46
BODEN Dãy bóng đèn Mức độ khó, Segment Tree (IT) 90
PATROL Đi tuần DFS và BFS, Mức độ khó 45
DOMINO Ráp domino Mức độ khó, Quy hoạch động 178
GIFT Quà Sinh Nhật Mức độ khó 33
FOOL Cá tháng tư 32
QHDCB Quy hoạch động Mức độ dễ 41
SVALUE Siêu giá trị Mức độ khó 109
CARO Cờ caro Mức độ dễ 487
MARIO3 Mario nhảy cột Mức độ khó, Quy hoạch động 705
BONE Bỏng nếp Mức độ khó, Vét cạn 89
HOCA Hồ cá DFS và BFS, Mức độ khó 38
DAYNGO2 Dãy ngoặc 2 Mức độ khó, Segment Tree (IT) 387
GCHUOI Ghép chuỗi Mức độ dễ 558
UOCLE Ước lẻ Mức độ dễ 686
QUPO Quân Pháo cờ Tướng Mức cơ bản 242
SUMTREE Tổng trên cây DFS và BFS, Mức độ khó, Quy hoạch động 143
CBOX Hộp đựng tiền Mức độ khó, Sắp xếp 274
SUDO Sudoku Mức độ khó, Nhánh cận, Vét cạn 191
TAHO2 Tặng hoa 8/3 Tìm nhị phân, Mức độ khó, P.pháp sinh 181
GTHH Giá trị hoàn hảo Quy hoạch động, Mức độ khó 156
RANDOM Sinh số Sắp xếp, Mức độ khó 143
NGTO5 Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Mức độ dễ, Toán 670
NGTO4 Tổng nguyên tố Mức cơ bản 1130
WRITER Robot đánh chữ Mức cơ bản 590
TIMSO Tìm số Mức độ khó, Toán 81
QUTO Quân Tốt cờ tướng Mức cơ bản 478
CONVEX Hình giả lồi Mức độ dễ 46
LIXI Lì xì Mức độ dễ, Sắp xếp, Tham lam 1062
THIDAU Kế hoạch thi đấu Quy hoạch động, Mức độ khó 1135
LIGHT Tắt đèn Mức độ khó, Vét cạn 154
CHIA Chia hết Mức độ dễ 269
QUATU2 Quân tượng đi lạc Mức cơ bản 404
TIGU Tiền gửi ngân hàng Mức cơ bản 2119
BNHAN2 Bảng nhân 2 Tìm nhị phân, Mức độ khó 247
BNHAN Bảng nhân Sắp xếp, Mức độ dễ 1282
LUTH2 Lũy thừa 2 Mức độ khó, Toán 93
LAGA2 Lát gạch 2 Đệ quy, Mức độ khó 42
TIMK Tìm số Mức độ khó, Toán 163
XOAYDT Xoay đường tròn (Codeforce 287B) Mức độ dễ 122
ACM ACM Mức độ dễ 421
ANDARR Phép AND trên mảng Toán 73
DAYSO3 Trò chơi với dãy số Mức độ khó, Toán 157
PTSO3 Phân tích số 3 Toán 104
GITHU2 Giai thừa Mức độ khó, Toán 151
CANDY Kẹo ba màu Quy hoạch động, Mức độ khó 28
USCLN3 Ước số chung lớn nhất 3 Mức độ khó, Toán 206
XOR3 Phép XOR 3 Mức độ khó, Toán 95
XOR2 Phép XOR 2 Mức độ khó, Toán 133
XOR1 Phép XOR 1 Mức độ dễ, Toán 390
KSAN Khách sạn Heap, Mức độ dễ, Sắp xếp 357
NUMLAND Numberland Mức độ khó, RMQ, Cha chung gần nhất (LCA) 137
KIVU2 Khiêu vũ 2 Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 403
TBAN Tình bạn Mức độ khó, Toán 73
DOANP Đoạn phủ Sắp xếp, Mức độ khó 228
RACE Đường đua kì lạ Mức độ dễ 89
COVUA3 Bàn cờ vua 3 Toán 59
OKHOA2 Ổ khóa 2 Mức độ khó, Toán 82
KTTRU Kiểm tra trùng Mức độ dễ 671
NHOM Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 547
CCAY Chặt cây (Jakarta 2014 - E) Mức độ khó, Union-Find Disjoint Set 97
FACTGAME Factor Game Mức độ khó, Trò chơi, Toán 42
TROSUA Trộm sữa Mức độ dễ, Toán 65
APGP Cấp số cộng - Cấp số nhân Mức độ dễ, Toán 889
OKHOA Ổ khóa Mức độ dễ, Toán 394
CITY2 Thành phố (bản khó) Mức độ khó 116
CITY1 Thành phố (bản dễ) Mức độ dễ 160
BOOL Biểu thức Boolean Mức độ khó, Quy hoạch động 22
TITO2 Tính tổng 2 (OLP Không Chuyên 2014) Mức độ khó, Toán 407
MARIO2 Mario giải cứu công chúa 2 Mức độ khó, Heap, Đường đi ngắn nhất 268
HASA Hàn cây sắt Mức độ khó, Heap 275
NGUYEN Điểm nguyên Mức độ dễ 92
MARIO Mario giải cứu công chúa (bản dễ) Mức độ khó, Đường đi ngắn nhất 278
OQUAN Ô ăn quan Mức độ dễ 327
QUATU Quân tượng Mức độ khó 53
PIKA Pikachu DFS và BFS, Mức độ khó 96
NAUAN Thi nấu ăn Mức độ dễ, Tìm nhị phân 1517
VASU Vắt sữa bò Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 2774
2048 Trò chơi 2048 Mức độ dễ 272
KUMAB Khuyến mãi bia Mức cơ bản 3225
BABE Số bạn bè Mức cơ bản 3890
MINR Số nhỏ nhất trong dãy con Mức độ khó, Segment Tree (IT), RMQ 729
NOEL Cây thông Noel Mức độ dễ 232
BITHU Chiều cao cây biểu thức Mức độ khó, Cây nhị phân, Ngăn xếp 110
SHOP Cửa hàng bá đạo Mức độ khó 137
CHOCO Chocolate Mức độ khó, Trò chơi, Toán 525
FIBO4 Fibonaci Mức độ dễ 1550
FIBO3 Fibonaci Mức độ khó, Toán 340
FIBO2 Fibonaci Mức độ khó, Toán 406
HUFF Mã nén Huffman Cây nhị phân, Mức độ khó 43
TRUHAU Trung tố, Hậu tố Mức độ khó, Ngăn xếp 134
HAUTO Biểu thức hậu tố Mức độ dễ, Ngăn xếp 428
LUTH Lũy thừa Đệ quy, Mức độ dễ 2013
KEBA Kết bạn Mức độ khó, D.sách liên kết 133
DISC0 Đĩa nhạc (dễ) Mức độ dễ 439
DISC3 Đĩa nhạc 3 Binary Indexed Tree, Mức độ khó 244
DISC2 Đĩa nhạc 2 Mức độ khó, D.sách liên kết 160
DISC Đĩa nhạc Mức độ khó, D.sách liên kết 276
TAHO Tặng hoa 20/11 Tham lam, Mức độ dễ 654
CATU2 Cái túi 2 Quy hoạch động, Mức độ khó 1210
CATU Cái túi Mức độ khó, Quay lui, Nhánh cận 1341
NGTHE2 Dãy nghịch thế 2 Binary Indexed Tree, Mức độ khó 319
NGTHE Dãy nghịch thế (VOJ) Binary Indexed Tree, Mức độ khó 485
SXHEAP Sắp xếp vun đống Cây nhị phân, Heap, Mức độ khó, Sắp xếp 199
SXTRON Sắp xếp trộn Mức độ dễ, Sắp xếp 648
SXNHANH Sắp xếp nhanh Sắp xếp, Mức độ dễ 796
SXCHEN Sắp xếp chèn Sắp xếp, Mức độ dễ 486
SXCHON Sắp xếp chọn Sắp xếp, Mức độ dễ 759
SXLOI Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Mức độ dễ 218
DAYNGO Dãy ngoặc đúng Mức độ khó, Quay lui, Nhánh cận 928
AMPHO Âm phổ Mức độ dễ 1346
HIPHA Hình phạt Mức cơ bản 3814
HANOI Tháp Hà Nội Đệ quy, Mức độ dễ 555
DIKI Sân điền kinh Tìm nhị phân, Mức độ dễ 2398
THUHO Thu hoạch táo Tham lam, Mức độ dễ 940
TRAU Trâu và cỏ Mức cơ bản 1495
GAGI Gấp giấy Mức cơ bản 3576
DUHA Du hành (ACMVN 10-2014 I) Mức độ khó, Quy hoạch động 78
PENCIL Bút chì (ACMVN 10-2014 H) Mức độ khó, Toán 21
ATMW Rút tiền ATM (ACMVN 10-2014 C) Mức độ khó, Tham lam 131
CHABA Hộp châu báu (ACMVN 10-2014 D) Mức độ khó 60
SUM SUM (ACMVN 10-2014 B) Mức độ khó 132
STOCK Chợ chứng khoán (ACMVN 10-2014 A) Mức độ dễ 343
DAYSO2 Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Quy hoạch động, Mức độ khó 926
GIDA Giao đấu (OLP 2014) Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 1499
DAYSO Dãy số (OLPCĐ 2014) Mức độ dễ 591
TITO Tính tổng (OLPCĐ 2014) Mức độ dễ, Toán 1847
PYTHA Pythagoras Mức độ khó, Toán 159
SNAIL Con ốc sên Mức độ dễ 1465
GRAVI Trọng lực Mức độ dễ 417
SMAMA Số may mắn Mức độ khó 280
PERMS2 Liệt kê hoán vị từ Mức độ khó, P.pháp sinh 455
GACHO Gà và chó Mức cơ bản 3051
QUEEN Tám hậu Mức độ khó, Quay lui 464
KNARY Liệt kê chuỗi k-phân Mức độ dễ, Quay lui, P.pháp sinh 1631
PERMS Liệt kê chuỗi hoán vị Mức độ dễ, Quay lui, P.pháp sinh 1867
LINE3 Trò chơi Line 3 DFS và BFS 245
LINE2 Trò chơi Line 2 Mức độ khó, Quay lui 435
HOHA2 Số hoàn hảo 2 Mức độ dễ, Toán 2354
LINE Trò chơi Line Mức độ dễ, Quay lui 1151
HOHA Số hoàn hảo Mức cơ bản 5362
DOXA Đổ xăng Tham lam, Mức độ dễ 1277
THAMAY Thang máy (Codeforces) Tham lam, Mức độ dễ 692
BINAS Liệt kê chuỗi nhị phân Mức độ dễ, Quay lui, P.pháp sinh 2634
COVUA2 Bàn cờ vua 2 Mức độ dễ 587
COVUA Bàn cờ vua Mức cơ bản 2692
MARS Bản đồ Sao Hỏa Quy hoạch động, Mức độ khó 342
BINA Biễu diễn nhị phân Mức cơ bản 2801
NGAY Ngày tiếp theo Mức độ dễ 673
DETU Đếm từ Mức cơ bản 2293
SODEP Số đẹp Mức cơ bản 4135
GITHU Tính giai thừa Mức cơ bản 4232
GHVU Ghép hình vuông Mức độ khó 84
KIVU Khiêu vũ Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 1677
BUS Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Mức độ dễ 209
BASU Bắn súng Mức độ dễ 291
CEASA Mã hóa Ceasar Mức độ dễ 1009
DOHO Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Mức cơ bản 2831
VTAY2 Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Mức độ khó 268
MAHO Gửi thư (OLPCĐ 2008) Mức cơ bản 2466
USCLN2 Ước số chung lớn nhất 2 Mức độ dễ 2754
PHASO3 Phân số 3 Mức độ khó 76
PHASO2 Phân số 2 Mức độ khó 93
HIVU Hình vuông Mức độ dễ 222
PTSO2 Phân tích số 2 Mức độ khó 528
PTSO Phân tích số Mức độ dễ 1615
USCLN Ước số chung lớn nhất Mức cơ bản 4764
LAGA Lát gạch Quy hoạch động, Mức độ khó 440
DACO Dãy con tăng dài nhất Quy hoạch động, Mức độ khó 1618
DAVA Đào vàng Quy hoạch động, Mức độ khó 1100
HCN Hình chữ nhật (VOJ) Quy hoạch động, Mức độ khó 304
SABO Sắp bò Quy hoạch động, Mức độ khó 683
HISO Hiệu số Quy hoạch động, Mức độ dễ 2853
DASO Dãy số Fibonacci (OLPCĐ 2013) Mức độ dễ 893
DABI Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Mức độ dễ 3150
MABA2 Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) Mức độ khó 73
MABA Giải phóng mặt bằng Mức độ dễ 100
XOSO Xóa số (OLPCĐ 2012) Mức độ dễ 821
KUMA Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Mức cơ bản 2187
TIVI2 Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Sắp xếp, Tìm nhị phân, Mức độ khó 807
TIVI Truyền hình Mức độ dễ 411
LUTA Luyện tập (OLPCĐ 2011) Sắp xếp, Mức độ dễ 1080
ROBOT Robot (OLPCĐ 2011) Mức độ dễ 338
TREE Cây NP tìm kiếm (ACMVN 9-2014) Đệ quy, Mức độ khó 27
PHASO Phân số (ACMVN 9-2014) Mức độ khó, Toán 95
SODA Số đặc biệt (ACMVN 9-2014) Mức độ khó 54
SUKHO Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Quy hoạch động, Mức độ khó 429
AOGI Ảo giác (ACMVN 9-2014) Mức độ khó 101
NGTO3 Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) Mức độ khó 235
KSMA K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) Mức độ khó 183
LUDI Lưu diễn Sắp xếp, Mức độ khó 484
HANA Hái nấm Mức độ khó, Quay lui 304
OCSE Ốc sên ăn rau Mức độ dễ, Quay lui 1435
BITS Số bít khác nhau Mức độ dễ 1017
BUBE Búp bê gỗ Mức độ khó, Sắp xếp, Tham lam 679
BINS Binary Instructions Mức độ dễ 171
LADA Lấn đảo Tìm nhị phân, Mức độ khó 166
NGTO2 Số nguyên tố 2 Mức độ khó 1018
NGTO Số nguyên tố Mức cơ bản 4486
TRDE Trám đen (OLP 2013) Mức độ khó, Toán 279
GIEN Gien màu da Mức độ khó, Quay lui 405
PALI Số Palindrome Mức cơ bản 2963
DATA Dãy tăng Mức độ khó 378
NHGA Nhà gần nhất Mức độ dễ, Sắp xếp 2605
CASO Cặp số bằng nhau Sắp xếp, Mức độ khó 2151
ALBO Alice và Bob Mức độ dễ, Trò chơi 584
BACO2 Bàn cờ 2 Mức độ khó 199
VOXO Vòng xoắn Mức độ dễ 228
PLOI Phạm lỗi Mức độ dễ 1248
CLOA Thành Cổ Loa Mức độ dễ 533
ZIZA Zig Zag Mức độ dễ 385
PASC Tam giác Pascal Mức độ dễ 1765
FIBO Số fibonacy Mức cơ bản 4326
KCUO Viên kim cương Mức độ dễ 1343
TGVU Tam giác vuông Mức cơ bản 4843
COVI Công viên Mức độ dễ 527
BACO Bàn cờ Mức độ dễ 950
CDIE Cắm điện Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 2078
CQUA Chia quà Mức độ dễ 3376
VTAY Vòng tay Mức cơ bản 4266
TONG Tổng A + B Mức cơ bản 6510
Back to Top