Xem theo dạng bài
Danh sách bài tập
Tên bài tập Dạng bài Số giải được
WORDGAME WORDGAME đề thi, DFS và BFS, Đường đi ngắn nhất, Mức độ khó, Quy hoạch động trạng thái 5
xaufibo Xâu Fibonacci Đệ quy, đề thi, Mức độ khó, Quy hoạch động 77
XEPLICH xếp lịch đề thi, Mức cơ bản, Quy hoạch động 77
DULICH đi du lịch đề thi, DFS và BFS, Đồ thị, Đường đi ngắn nhất, Mức độ khó 17
demday đếm dãy đề thi, Mức cơ bản 81
PIANO sơn phím Đồ thị, Mức độ rất khó 16
PRIMEPOWER Mũ nguyên tố Constructive Algorithm, Mức cơ bản 74
BEAUTRI Tam giác đẹp Hình học, Mức cơ bản 48
CANDY2 Chia kẹo 2 Mức độ khó, Toán 40
CANDY1 Chia kẹo 1 Mức cơ bản, Toán 122
SMINROAD Đường đi trọng số nhỏ nhất Mức cơ bản, Union-Find Disjoint Set 83
DISTTREE Khoảng cách trong cây Quy hoạch động trên Cây 119
PREPRODUCT Tích Tiền Tố Mức cơ bản 38
P2GRP Tổng các đường đi ngắn nhất Mức độ dễ 56
GCDFIB Ước chung lớn nhất của dãy fibonacci Toán 51
EQUATION2 Phương trình Mức độ rất khó, Quy hoạch động 43
EQUATION1 Phương trình Mức độ khó, Quy hoạch động 24
QUEUE Xếp hàng Sắp xếp 481
EXP Biểu thức Quay lui, Quy hoạch động 23
LAMP Đèn màu Toán 64
SUMINT Tổng nguyên Toán 292
CHNREST Chinese restaurant Đệ quy, Nhánh cận, Quay lui, Quy hoạch động 59
UAV 30-4-11-2016 Bài 3 Mức độ khó, Tham lam 50
COLOUR Tô màu Đồ thị 59
BUILDROAD Xây dựng đường đua Luồng cực đại (Maxflow), Cặp ghép 19
BALLGMTWO Trò chơi với những viên bi 2 Toán 22
WWCITY Thành phố WW DFS và BFS, Đồ thị, Toán 48
SCHOOLWAY Đường đến trường DFS và BFS, Đồ thị 34
BALLGAME Trò chơi với những viên bi Quy hoạch động trạng thái, Toán 79
DISTANCE Khoảng cách 2 Đồ thị, Toán 136
EZSORT Sắp xếp là chuyện nhỏ! Mức độ dễ 769
MERGENUM Ghép số Mức độ dễ, Quay lui 666
SEQ198 SEQ198 - VOI 2016 Quy hoạch động 100
SN Làm việc song song Luồng cực đại (Maxflow), Cặp ghép, Tìm nhị phân 44
SPIRAL Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) DFS và BFS 191
SUMGCD SUMGCD Mức độ khó, Toán 47
CoTreeGame Colored Tree Game 18
Lucky Game Lucky Game 17
Candies Candies 23
TutOnEqua Tutoring on equations 64
CANAL Canal 41
TETRIS Tetris 70
CNTPALIN Đếm số Palindrome 60
EZ1 EZ AF 1 17
CPASS Mật khẩu máy tính 72
OV Bảng ô vuông 29
HC Hồ nước 137
DIFFERENCE DIFFERENCE Mức độ khó 29
TRANSINFO Truyền thông tin DFS và BFS, Đồ thị 69
CALNUM Đếm số Quy hoạch động 74
CALTEAM Tính số lượng team Heap 58
MAXXOR Giá trị lớn nhất Trie 269
EDITPIC Chỉnh sửa ảnh Vét cạn 122
COUNTNUM Số lượng số Vét cạn 1531
CANSU CÁN SỰ Nhánh cận 16
DS ebola DFS và BFS 752
QT Quân Tượng DFS và BFS 183
BW Nối điểm DFS và BFS 333
EZ0 EZ AF Toán 18
SumTable Tổng trên bảng số Binary Indexed Tree 2D, Mức độ khó 125
MiMaTable Min max trên bảng số Mức độ khó, Segment Tree 2D 45
PL Đường đi ngắn nhất DFS và BFS 62
Chenhlech Chênh lệch Mức độ khó, Tìm nhị phân 351
Xauduynhat Xâu duy nhất Mức độ dễ 980
Chialaydu Chia lấy dư Mức độ dễ 1869
Khieuvu3 Khiêu vũ 3 Mức độ dễ, Tìm nhị phân 1546
CapdoiHH Cặp đôi hoàn hảo Binary Indexed Tree, DFS và BFS, Mức độ khó 109
AnBuffet Ăn buffet Mức độ khó, Quay lui, Segment Tree, Tìm nhị phân 104
Capxach Cặp xách Mức độ dễ, Quy hoạch động 860
EZFORMULA Tính toán đơn giản Mức cơ bản 215
VERSUSGAME Trò chơi đối kháng Mức độ dễ, Quy hoạch động 296
LCSUB2 Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 Mức độ dễ 83
ZEROPATH Phân tích số DFS và BFS 569
HAMAR Hàm số Mức cơ bản, Quy hoạch động 76
AGEGAME Trò chơi đoán tuổi Mức độ khó, Toán 19
DYNASTIES Các triều đại cổ Mức độ khó 17
PRIMEPW Lũy thừa số nguyên tố Mức độ khó, Toán 27
ROBOT5 Robot đi tuần Mức độ dễ, Toán 451
LCSUB Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Mức độ khó, Quy hoạch động 326
CIRCLENUM Số vòng Mức độ khó, Toán 256
ALARM Đồng hồ báo thức Mức độ dễ 804
EXACT Cân đúng Mức độ khó 15
FINDTEXT Trò chơi tìm chữ 3 Hash, KMP, Z Function, Mức độ khó 114
IO Hàng đợi với độ ưu tiên Heap 177
CNHOM Chia Nhóm Đồ thị 24
CHUTIEU Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Mức độ dễ, Quy hoạch động 71
QUANMA Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Mức cơ bản 355
TAITRONG Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Đồ thị, Mức độ dễ 334
KGMEQNUM Phép biến đổi Mức độ khó, Quy hoạch động trạng thái, Tham lam 15
SAGAIN Lại là xâu Mức cơ bản 35
VDSEQ04 Giá trị trung bình Mức độ khó 76
VDSEQ03 Doanh thu công ty Mức độ khó 156
VDSEQ02 Dãy số chia hết Mức độ dễ 537
VDSEQ01 Trò chơi với dãy số Mức độ dễ 483
NUMFINAL1 Lại là chữ số tận cùng Mức độ dễ, Toán 373
NUMFINAL Chữ số tận cùng Mức độ dễ, Toán 1898
HELLO Xin chào Mức độ dễ 1388
VD2016BT1 Robot gõ tắt Mức độ khó 15
TAXI Taxi Mức độ dễ 731
KGMSOCKETS Mạng lưới điện Mức độ khó, Quy hoạch động 22
RTRIANGLE Tam giác vuông cân Hình học, Mức độ dễ, Toán 1395
AMESSAGE Tín hiệu ngoài hành tinh Mức độ khó, Trie 71
TABLE Bàn tiệc tất niên Hình học, Mức độ dễ, Toán 253
BANHCHUNG Nấu bánh chưng Mức độ dễ, Quy hoạch động 1110
ALPHANUM Chỉ số Alpha Mức độ khó 17
HFAMOUS Người nổi tiếng Đồ thị, Mức độ khó, Ngăn xếp 127
KIENTRUCCO Kiến trúc cổ Mức độ khó 24
TAOQUAN Táo quân Mức độ dễ 836
CSTRING Xâu chung Mức độ dễ, Toán 58
HOMEWORK Bài tập ngày Tết Mức độ dễ, Toán 510
PSU01 Dãy chia hết Quy hoạch động, Toán 90
WORDFIND2 Trò chơi tìm chữ 2 Hash, Mức độ khó 25
WORDFIND Trò chơi tìm chữ Hash, Mức độ khó 38
HMD03 Công ti vận tải Quy hoạch động 18
LUNARNY Đi chơi Tết Mức độ khó, Tìm nhị phân 19
HMD02 Cây phả hệ Mức độ khó 15
HMD01 Hòa nhạc Ngăn xếp 103
MAIL Thư điện tử Quy hoạch động 31
CBGBINARY Đếm dãy nhị phân Mức độ khó 16
DT2 DT3 Mức độ khó 57
DT1 DT2 Mức độ khó 86
DT DT1 Mức độ dễ 383
RECLAND Rectangle Land Segment Tree 16
AIRCON Điều hòa không khí Mức độ dễ 174
CLASSY Giai cấp Mức độ dễ, Sắp xếp 28
VERVALUE Giá trị của đỉnh Đồ thị, Segment Tree 63
SUMCAL Tính tổng Toán 60
DISNUMBER Số phân biệt Quy hoạch động 34
LUCKYNUM Số may mắn Toán 195
DEMSO Đếm số Vét cạn 483
MINDROP Tính số thao tác ít nhất Vét cạn 823
DAYSO10 Hai dãy con Mức độ khó, Quy hoạch động 222
BUS2 Xe khách DFS và BFS, Đường đi ngắn nhất, Mức độ khó 207
ROADCBG Vượt qua đường Mức độ khó, Sắp xếp, Tìm nhị phân 17
1CHIEU Đường một chiều Mức độ dễ 263
DAYSO9 Dãy số Mức độ dễ 562
LTXAU Lũy thừa xâu Mức độ dễ 165
EXCHANGE Đổi tiền DFS và BFS 50
AGAR Agar.io Mức độ dễ 151
ONLYONECBG Kết thân Mức độ dễ 34
HALLOWEEN Đi chơi Halloween Mức độ dễ, Tìm nhị phân 65
TRACKCBG Trường đua Mức độ khó 25
NUMPASSCBG Mã khoá Toán 26
PI Đếm số nguyên tố Mức độ khó 221
PATROL2 Đi tuần kho (ACMVN 10-2015 D) Mức độ khó, Toán 15
RTREE Chiều cao cây (ACMVN 10-2015 J) Mức độ khó, Tham lam 48
ATTCBG Số hấp dẫn Mức độ dễ 57
VACCINE VACCINE Quy hoạch động 37
SCBG Dãy hoàn hảo Mức độ dễ 92
COBAN Một bài tập mức cơ bản Mức cơ bản 29
NGHICHTHE2 Đếm Cặp Nghịch Thế Binary Indexed Tree 15
DICE Đổ xúc xắc Mức độ khó, Quy hoạch động, Segment Tree 138
NGHICHTHE Đếm cặp nghịch thế Binary Indexed Tree 30
QN5 Tem nek Mức độ dễ 126
QN4 Tránh lụt ^^ Mức độ dễ 49
QN QN-Chính Phương Mức độ dễ 879
GAO Siêu nhân GAO Mức độ dễ, Toán 51
CHUSO2 Tìm chữ số Mức độ dễ, Toán 227
NAMNU Vòng tròn nam nữ Mức cơ bản 1081
POWER Số mũ Toán 203
STUDY Kế hoạch học tập Mức độ dễ, Quy hoạch động 401
TREASURE Đảo kho báu DFS và BFS, Mức độ khó, Quy hoạch động, Tìm nhị phân 164
TIMSO2 Tìm số Mức độ dễ, Tham lam, Toán 1218
VIETCHU Viết bằng chữ Mức độ dễ 133
TRUTIN Truyền tin Cây khung nhỏ nhất, Mức độ khó 77
HARA Dán hàng rào Đệ quy, Mức độ khó 201
RECT Hình chữ nhật Mức độ dễ 28
FIGHT Ngôi làng thượng võ Mức độ dễ, Toán, Trò chơi 160
STONE Trò chơi bốc đá Mức độ dễ, Trò chơi 139
LINES Đường thẳng cắt nhau Hình học, Mức độ dễ 828
CODEN Cột Đèn Mức cơ bản 1005
DAYSO8 Dãy số Mức độ dễ 74
Gian An Mức cơ bản, Mức độ dễ 621
TT TIENTE Quay lui 463
ROOT Rút gọn căn Mức độ khó, Toán 497
NEGATIVE Số phủ định Mức độ dễ 308
DIVIDE Chia quà Mức độ dễ, Quy hoạch động 62
GALLERY Triển lãm tranh Mức độ khó, Quy hoạch động 118
CPER Hoán vị Mức cơ bản 300
STRCMP So Sánh Xâu Con Mức độ dễ 30
KEOCO Kéo co Quy hoạch động 137
MOBI Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Mức độ dễ, Tìm nhị phân 595
SEMINAR Xếp lịch hội nghị Luồng cực đại (Maxflow), Tìm nhị phân 19
CHOSO Chọn số bằng nhau Mức độ dễ 381
FNUM Số cuối cùng Mức cơ bản 1481
CHAIN Nối chuỗi xích Mức độ dễ, Tham lam 401
ANTRA Ăn trắng Mức cơ bản 435
CARDS Thẻ bài Heap, Mức độ khó 216
BANK Xếp hàng gửi tiền Mức độ khó, Quy hoạch động 382
STRAGAIN Lại là chuỗi DFS và BFS, Mức độ khó 55
MEETING Lễ Meeting Mức độ khó, Vét cạn 20
ANTO An toàn giao thông (OLP 2011) Mức độ khó, Segment Tree 86
MAZE Mê cung DFS và BFS, Mức độ khó 38
HEXG Hexgame (OLP 2011) DFS và BFS, Mức độ khó 114
GROUP Chia nhóm Quy hoạch động 93
GEN GENOME (OLP 2010) Hash, Mức độ khó, Sắp xếp, Tìm nhị phân 98
MULTI Dấu trong đoạn Mức độ dễ 224
DETRU Đến trường (OLP 2010) Đường đi ngắn nhất, Mức độ khó, Quy hoạch động 127
TROXE Trông xe (OLP 2010) Mức cơ bản 1054
SOCCER Lịch thi đấu Mức độ khó, Quy hoạch động trạng thái 19
DAOTAO Đào tạo từ xa (OLP 2009) Mức độ khó, Tham lam 34
OPT Tùy chọn (OLP 2009) DFS và BFS, Mức độ khó, Quy hoạch động 27
SUMARR Tính tổng thôi mà Mức độ khó 92
TITO3 Lại tính tổng Mức độ khó 16
CH Chỉnh Hợp KL Mức cơ bản 242
CHAR Đếm ký tự Mức cơ bản 1446
HEXA Lục giác đều (OLP 2008) Hình học, Mức độ dễ 128
SEG Chia đoạn Mức độ dễ 296
MKC Mật khẩu Mức cơ bản 2424
EULER Tính hàm Toán 15
EASYSTR Một bài tập về xâu Mức độ dễ 16
ROMAN Số La Mã Mức cơ bản 1021
PLP Palindrome Mức độ dễ 19
ROBOT4 Robot tìm đường DFS và BFS, Mức độ khó 121
LIVETILE Windows Phone Live Tile Mức độ dễ 55
LCRLR Xử lý xâu Mức độ khó, Quy hoạch động 18
MXOR Tổng lớn nhất Mức độ khó, Toán 51
CHUSO Chữ số Mức độ dễ, Toán 173
DTPHU Diện tích phủ Mức độ khó 29
DAYSO7 Dãy số (OLP Không chuyên 2014) Mức độ khó, Quy hoạch động 228
ROBOT3 ROBOT (OLP Không chuyên 2013) Mức độ khó, Tham lam 115
XYZ Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) Mức độ dễ 213
TAPSO Tập số (OLP Không chuyên 2011) Mức độ dễ 186
SMACA Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) Mức độ khó 121
GOMIN Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) Mức độ dễ 187
SVOI Chuẩn bị SVOI (OLP Không chuyên 2010) Mức độ dễ 252
DAUGIA Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Mức cơ bản 1306
KEBA2 Kết bạn (OLP Không chuyên 2009) Mức độ khó 273
DAYSO6 Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Mức độ khó, Quy hoạch động 527
MOCO Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) Hình học, Mức độ khó 111
DAYSO4 Dãy số (OLP Không chuyên 2008) Mức độ dễ 167
FSTR Tính hàm Mức độ khó, Suffix Arrays 19
CUBICS Khối lập phương Mức độ dễ 79
COUNT COUNT Toán 19
DOANP2 Chiều dài phủ Mức độ dễ, Sắp xếp 820
PALI2 Tách chuỗi đối xứng Mức độ khó, Quy hoạch động 145
DOMINO2 Nối vòng Domino Đồ thị, Mức độ khó 31
DEMSO0 Đếm số không bên phải Mức cơ bản 1825
ZUMA Game Zuma Mức độ dễ 214
BASE Hệ cơ số Toán 28
INTSLE Giải hệ Mức độ dễ, Toán 109
GAMES Trò chơi xếp gạch Mức độ khó, Segment Tree 233
HIVU2 Đếm hình vuông Hình học, Mức độ khó 74
BIDA Đánh bida Mức độ dễ, Toán 91
TILE Chồng gạch Mức độ dễ, Sắp xếp, Tham lam 1720
BUBGAME Bubbies Game Mức độ khó 14
TABGAME Trò chơi với bảng số Mức độ khó 15
NGNGU Ngôn ngữ Mức độ dễ 132
MAMA Ma cũ ma mới Binary Indexed Tree, Mức độ khó 146
DAYNGO3 Dãy ngoặc 3 Binary Indexed Tree, Mức độ khó 51
HOANVI Hoán Vị Mức độ khó 32
HOBOI Hồ Bơi Mức độ dễ 143
CODE Chuyển Mã Mức độ dễ 287
HANA2 Hái nấm 2 (OLP 2008) Mức độ khó, Quy hoạch động trạng thái 192
ROBOT2 Robot và số nguyên tố Mức độ khó 61
DEMUOC Đếm ước Mức độ khó 38
TOUR Tham quan những cây cầu DFS và BFS, Mức độ khó 92
QUACAU Qua cầu Mức độ khó, Quy hoạch động, Tham lam 281
BARA Bánh rán Mức cơ bản 1566
STAIN Xóa vết bẩn Mức độ khó, Quy hoạch động trạng thái 28
MESSI Lionel Messi Mức độ khó, Toán 80
VIENBI Viên bi màu nhiệm Mức độ dễ 353
FIBO5 Fibonacci Mức độ khó, Toán 60
KAGARO Kangaroo đi thăm bạn Mức độ khó, Tham lam, Toán 519
LUCKYRE LUCKYRE Nhánh cận, P.pháp sinh, Sắp xếp, Tìm nhị phân 35
RECT2 Hình chữ nhật 2 Hình học, Mức độ dễ 447
FINDNUM FINDNUM Mức độ khó 38
BODEN Dãy bóng đèn Mức độ khó, Segment Tree (IT) 61
PATROL Đi tuần DFS và BFS, Mức độ khó 37
DOMINO Ráp domino Mức độ khó, Quy hoạch động 127
GIFT Quà Sinh Nhật Mức độ khó 23
FOOL Cá tháng tư 23
QHDCB Quy hoạch động Mức độ dễ 28
SVALUE Siêu giá trị Mức độ khó 87
CARO Cờ caro Mức độ dễ 389
MARIO3 Mario nhảy cột Mức độ khó, Quy hoạch động 512
BONE Bỏng nếp Mức độ khó, Vét cạn 71
HOCA Hồ cá DFS và BFS, Mức độ khó 33
DAYNGO2 Dãy ngoặc 2 Mức độ khó, Segment Tree (IT) 271
GCHUOI Ghép chuỗi Mức độ dễ 456
UOCLE Ước lẻ Mức độ dễ 547
QUPO Quân Pháo cờ Tướng Mức cơ bản 191
SUMTREE Tổng trên cây DFS và BFS, Mức độ khó, Quy hoạch động 96
CBOX Hộp đựng tiền Mức độ khó, Sắp xếp 197
SUDO Sudoku Mức độ khó, Nhánh cận, Vét cạn 119
TAHO2 Tặng hoa 8/3 Tìm nhị phân, Mức độ khó, P.pháp sinh 113
GTHH Giá trị hoàn hảo Quy hoạch động, Mức độ khó 97
RANDOM Sinh số Sắp xếp, Mức độ khó 113
NGTO5 Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Mức độ dễ, Toán 510
NGTO4 Tổng nguyên tố Mức cơ bản 874
WRITER Robot đánh chữ Mức cơ bản 459
TIMSO Tìm số Mức độ khó, Toán 44
QUTO Quân Tốt cờ tướng Mức cơ bản 373
CONVEX Hình giả lồi Mức độ dễ 28
LIXI Lì xì Mức độ dễ, Sắp xếp, Tham lam 654
THIDAU Kế hoạch thi đấu Quy hoạch động, Mức độ khó 800
LIGHT Tắt đèn Mức độ khó, Vét cạn 113
CHIA Chia hết Mức độ dễ 198
QUATU2 Quân tượng đi lạc Mức cơ bản 305
TIGU Tiền gửi ngân hàng Mức cơ bản 1606
BNHAN2 Bảng nhân 2 Tìm nhị phân, Mức độ khó 131
BNHAN Bảng nhân Sắp xếp, Mức độ dễ 895
LUTH2 Lũy thừa 2 Mức độ khó, Toán 63
LAGA2 Lát gạch 2 Đệ quy, Mức độ khó 34
TIMK Tìm số Mức độ khó, Toán 75
XOAYDT Xoay đường tròn (Codeforce 287B) Mức độ dễ 100
ACM ACM Mức độ dễ 326
ANDARR Phép AND trên mảng Toán 60
DAYSO3 Trò chơi với dãy số Mức độ khó, Toán 103
PTSO3 Phân tích số 3 Toán 68
GITHU2 Giai thừa Mức độ khó, Toán 101
CANDY Kẹo ba màu Quy hoạch động, Mức độ khó 19
USCLN3 Ước số chung lớn nhất 3 Mức độ khó, Toán 122
XOR3 Phép XOR 3 Mức độ khó, Toán 64
XOR2 Phép XOR 2 Mức độ khó, Toán 98
XOR1 Phép XOR 1 Mức độ dễ, Toán 300
KSAN Khách sạn Heap, Mức độ dễ, Sắp xếp 251
NUMLAND Numberland Mức độ khó, RMQ, Cha chung gần nhất (LCA) 84
KIVU2 Khiêu vũ 2 Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 246
TBAN Tình bạn Mức độ khó, Toán 55
DOANP Đoạn phủ Sắp xếp, Mức độ khó 139
RACE Đường đua kì lạ Mức độ dễ 66
COVUA3 Bàn cờ vua 3 Toán 51
OKHOA2 Ổ khóa 2 Mức độ khó, Toán 49
KTTRU Kiểm tra trùng Mức độ dễ 518
NHOM Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 343
CCAY Chặt cây (Jakarta 2014 - E) Mức độ khó, Union-Find Disjoint Set 72
FACTGAME Factor Game Mức độ khó, Trò chơi, Toán 30
TROSUA Trộm sữa Mức độ dễ, Toán 55
APGP Cấp số cộng - Cấp số nhân Mức độ dễ, Toán 670
OKHOA Ổ khóa Mức độ dễ, Toán 293
CITY2 Thành phố (bản khó) Mức độ khó 87
CITY1 Thành phố (bản dễ) Mức độ dễ 120
BOOL Biểu thức Boolean Mức độ khó, Quy hoạch động 19
TITO2 Tính tổng 2 (OLP Không Chuyên 2014) Mức độ khó, Toán 296
MARIO2 Mario giải cứu công chúa 2 Mức độ khó, Heap, Đường đi ngắn nhất 190
HASA Hàn cây sắt Mức độ khó, Heap 221
NGUYEN Điểm nguyên Mức độ dễ 69
MARIO Mario giải cứu công chúa (bản dễ) Mức độ khó, Đường đi ngắn nhất 213
OQUAN Ô ăn quan Mức độ dễ 247
QUATU Quân tượng Mức độ khó 42
PIKA Pikachu DFS và BFS, Mức độ khó 76
NAUAN Thi nấu ăn Mức độ dễ, Tìm nhị phân 975
VASU Vắt sữa bò Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 1744
2048 Trò chơi 2048 Mức độ dễ 192
KUMAB Khuyến mãi bia Mức cơ bản 2366
BABE Số bạn bè Mức cơ bản 2634
MINR Số nhỏ nhất trong dãy con Mức độ khó, Segment Tree (IT), RMQ 506
NOEL Cây thông Noel Mức độ dễ 186
BITHU Chiều cao cây biểu thức Mức độ khó, Cây nhị phân, Ngăn xếp 85
SHOP Cửa hàng bá đạo Mức độ khó 91
CHOCO Chocolate Mức độ khó, Trò chơi, Toán 384
FIBO4 Fibonaci Mức độ dễ 1164
FIBO3 Fibonaci Mức độ khó, Toán 234
FIBO2 Fibonaci Mức độ khó, Toán 285
HUFF Mã nén Huffman Cây nhị phân, Mức độ khó 24
TRUHAU Trung tố, Hậu tố Mức độ khó, Ngăn xếp 89
HAUTO Biểu thức hậu tố Mức độ dễ, Ngăn xếp 294
LUTH Lũy thừa Đệ quy, Mức độ dễ 1417
KEBA Kết bạn Mức độ khó, D.sách liên kết 98
DISC0 Đĩa nhạc (dễ) Mức độ dễ 316
DISC3 Đĩa nhạc 3 Binary Indexed Tree, Mức độ khó 174
DISC2 Đĩa nhạc 2 Mức độ khó, D.sách liên kết 126
DISC Đĩa nhạc Mức độ khó, D.sách liên kết 201
TAHO Tặng hoa 20/11 Tham lam, Mức độ dễ 398
CATU2 Cái túi 2 Quy hoạch động, Mức độ khó 802
CATU Cái túi Mức độ khó, Quay lui, Nhánh cận 872
NGTHE2 Dãy nghịch thế 2 Binary Indexed Tree, Mức độ khó 223
NGTHE Dãy nghịch thế (VOJ) Binary Indexed Tree, Mức độ khó 326
SXHEAP Sắp xếp vun đống Cây nhị phân, Heap, Mức độ khó, Sắp xếp 145
SXTRON Sắp xếp trộn Mức độ dễ, Sắp xếp 484
SXNHANH Sắp xếp nhanh Sắp xếp, Mức độ dễ 617
SXCHEN Sắp xếp chèn Sắp xếp, Mức độ dễ 359
SXCHON Sắp xếp chọn Sắp xếp, Mức độ dễ 568
SXLOI Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Mức độ dễ 160
DAYNGO Dãy ngoặc đúng Mức độ khó, Quay lui, Nhánh cận 595
AMPHO Âm phổ Mức độ dễ 1025
HIPHA Hình phạt Mức cơ bản 2665
HANOI Tháp Hà Nội Đệ quy, Mức độ dễ 367
DIKI Sân điền kinh Tìm nhị phân, Mức độ dễ 1601
THUHO Thu hoạch táo Tham lam, Mức độ dễ 616
TRAU Trâu và cỏ Mức cơ bản 1137
GAGI Gấp giấy Mức cơ bản 2487
DUHA Du hành (ACMVN 10-2014 I) Mức độ khó, Quy hoạch động 57
PENCIL Bút chì (ACMVN 10-2014 H) Mức độ khó, Toán 15
ATMW Rút tiền ATM (ACMVN 10-2014 C) Mức độ khó, Tham lam 68
CHABA Hộp châu báu (ACMVN 10-2014 D) Mức độ khó 39
SUM SUM (ACMVN 10-2014 B) Mức độ khó 105
STOCK Chợ chứng khoán (ACMVN 10-2014 A) Mức độ dễ 274
DAYSO2 Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Quy hoạch động, Mức độ khó 631
GIDA Giao đấu (OLP 2014) Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 1028
DAYSO Dãy số (OLPCĐ 2014) Mức độ dễ 432
TITO Tính tổng (OLPCĐ 2014) Mức độ dễ, Toán 1392
PYTHA Pythagoras Mức độ khó, Toán 87
SNAIL Con ốc sên Mức độ dễ 982
GRAVI Trọng lực Mức độ dễ 301
SMAMA Số may mắn Mức độ khó 161
PERMS2 Liệt kê hoán vị từ Mức độ khó, P.pháp sinh 291
GACHO Gà và chó Mức cơ bản 2239
QUEEN Tám hậu Mức độ khó, Quay lui 295
KNARY Liệt kê chuỗi k-phân Mức độ dễ, Quay lui, P.pháp sinh 1103
PERMS Liệt kê chuỗi hoán vị Mức độ dễ, Quay lui, P.pháp sinh 1246
LINE3 Trò chơi Line 3 DFS và BFS 137
LINE2 Trò chơi Line 2 Mức độ khó, Quay lui 279
HOHA2 Số hoàn hảo 2 Mức độ dễ, Toán 1756
LINE Trò chơi Line Mức độ dễ, Quay lui 788
HOHA Số hoàn hảo Mức cơ bản 3762
DOXA Đổ xăng Tham lam, Mức độ dễ 888
THAMAY Thang máy (Codeforces) Tham lam, Mức độ dễ 396
BINAS Liệt kê chuỗi nhị phân Mức độ dễ, Quay lui, P.pháp sinh 1813
COVUA2 Bàn cờ vua 2 Mức độ dễ 421
COVUA Bàn cờ vua Mức cơ bản 1954
MARS Bản đồ Sao Hỏa Quy hoạch động, Mức độ khó 212
BINA Biễu diễn nhị phân Mức cơ bản 2066
NGAY Ngày tiếp theo Mức độ dễ 503
DETU Đếm từ Mức cơ bản 1684
SODEP Số đẹp Mức cơ bản 2861
GITHU Tính giai thừa Mức cơ bản 3018
GHVU Ghép hình vuông Mức độ khó 62
KIVU Khiêu vũ Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 1116
BUS Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Mức độ dễ 153
BASU Bắn súng Mức độ dễ 218
CEASA Mã hóa Ceasar Mức độ dễ 720
DOHO Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Mức cơ bản 2064
VTAY2 Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Mức độ khó 211
MAHO Gửi thư (OLPCĐ 2008) Mức cơ bản 1853
USCLN2 Ước số chung lớn nhất 2 Mức độ dễ 1985
PHASO3 Phân số 3 Mức độ khó 52
PHASO2 Phân số 2 Mức độ khó 67
HIVU Hình vuông Mức độ dễ 164
PTSO2 Phân tích số 2 Mức độ khó 379
PTSO Phân tích số Mức độ dễ 1143
USCLN Ước số chung lớn nhất Mức cơ bản 3320
LAGA Lát gạch Quy hoạch động, Mức độ khó 278
DACO Dãy con tăng dài nhất Quy hoạch động, Mức độ khó 1113
DAVA Đào vàng Quy hoạch động, Mức độ khó 745
HCN Hình chữ nhật (VOJ) Quy hoạch động, Mức độ khó 223
SABO Sắp bò Quy hoạch động, Mức độ khó 466
HISO Hiệu số Quy hoạch động, Mức độ dễ 1926
DASO Dãy số Fibonacci (OLPCĐ 2013) Mức độ dễ 675
DABI Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Mức độ dễ 2211
MABA2 Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) Mức độ khó 60
MABA Giải phóng mặt bằng Mức độ dễ 78
XOSO Xóa số (OLPCĐ 2012) Mức độ dễ 602
KUMA Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Mức cơ bản 1628
TIVI2 Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Sắp xếp, Tìm nhị phân, Mức độ khó 513
TIVI Truyền hình Mức độ dễ 258
LUTA Luyện tập (OLPCĐ 2011) Sắp xếp, Mức độ dễ 710
ROBOT Robot (OLPCĐ 2011) Mức độ dễ 271
TREE Cây NP tìm kiếm (ACMVN 9-2014) Đệ quy, Mức độ khó 20
PHASO Phân số (ACMVN 9-2014) Mức độ khó, Toán 73
SODA Số đặc biệt (ACMVN 9-2014) Mức độ khó 46
SUKHO Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Quy hoạch động, Mức độ khó 292
AOGI Ảo giác (ACMVN 9-2014) Mức độ khó 80
NGTO3 Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) Mức độ khó 158
KSMA K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) Mức độ khó 134
LUDI Lưu diễn Sắp xếp, Mức độ khó 336
HANA Hái nấm Mức độ khó, Quay lui 190
OCSE Ốc sên ăn rau Mức độ dễ, Quay lui 865
BITS Số bít khác nhau Mức độ dễ 747
BUBE Búp bê gỗ Mức độ khó, Sắp xếp, Tham lam 433
BINS Binary Instructions Mức độ dễ 125
LADA Lấn đảo Tìm nhị phân, Mức độ khó 111
NGTO2 Số nguyên tố 2 Mức độ khó 729
NGTO Số nguyên tố Mức cơ bản 3129
TRDE Trám đen (OLP 2013) Mức độ khó, Toán 210
GIEN Gien màu da Mức độ khó, Quay lui 247
PALI Số Palindrome Mức cơ bản 2121
DATA Dãy tăng Mức độ khó 303
NHGA Nhà gần nhất Mức độ dễ, Sắp xếp 1794
CASO Cặp số bằng nhau Sắp xếp, Mức độ khó 1490
ALBO Alice và Bob Mức độ dễ, Trò chơi 426
BACO2 Bàn cờ 2 Mức độ khó 146
VOXO Vòng xoắn Mức độ dễ 181
PLOI Phạm lỗi Mức độ dễ 887
CLOA Thành Cổ Loa Mức độ dễ 387
ZIZA Zig Zag Mức độ dễ 284
PASC Tam giác Pascal Mức độ dễ 1318
FIBO Số fibonacy Mức cơ bản 3042
KCUO Viên kim cương Mức độ dễ 990
TGVU Tam giác vuông Mức cơ bản 3426
COVI Công viên Mức độ dễ 404
BACO Bàn cờ Mức độ dễ 712
CDIE Cắm điện Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 1382
CQUA Chia quà Mức độ dễ 2440
VTAY Vòng tay Mức cơ bản 2991
TONG Tổng A + B Mức cơ bản 4591
Back to Top