Xem theo dạng bài
Danh sách bài tập
Tên bài tập Dạng bài Số giải được
PRIMEPOWER Mũ nguyên tố Constructive Algorithm, Mức cơ bản 13
BEAUTRI Tam giác đẹp Hình học, Mức cơ bản 14
CANDY2 Chia kẹo 2 Mức độ khó, Toán 9
CANDY1 Chia kẹo 1 Mức cơ bản, Toán 33
SMINROAD Đường đi trọng số nhỏ nhất Mức cơ bản, Union-Find Disjoint Set 25
DISTTREE Khoảng cách trong cây Quy hoạch động trên Cây 35
PREPRODUCT Tích Tiền Tố Mức cơ bản 12
P2GRP Tổng các đường đi ngắn nhất Mức độ dễ 11
GCDFIB Ước chung lớn nhất của dãy fibonacci Toán 12
EQUATION2 Phương trình Mức độ rất khó, Quy hoạch động 12
EQUATION1 Phương trình Mức độ khó, Quy hoạch động 11
QUEUE Xếp hàng Sắp xếp 117
EXP Biểu thức Quay lui, Quy hoạch động 6
LAMP Đèn màu Toán 13
SUMINT Tổng nguyên Toán 94
CHNREST Chinese restaurant Đệ quy, Nhánh cận, Quay lui, Quy hoạch động 18
UAV 30-4-11-2016 Bài 3 Mức độ khó, Tham lam 25
COLOUR Tô màu Đồ thị 30
BUILDROAD Xây dựng đường đua Luồng cực đại (Maxflow), Cặp ghép 6
BALLGMTWO Trò chơi với những viên bi 2 Toán 6
WWCITY Thành phố WW DFS và BFS, Đồ thị, Toán 18
SCHOOLWAY Đường đến trường DFS và BFS, Đồ thị 11
BALLGAME Trò chơi với những viên bi Quy hoạch động trạng thái, Toán 29
DISTANCE Khoảng cách 2 Đồ thị, Toán 64
EZSORT Sắp xếp là chuyện nhỏ! Mức độ dễ 271
MERGENUM Ghép số Mức độ dễ, Quay lui 242
SEQ198 SEQ198 - VOI 2016 Quy hoạch động 53
SN Làm việc song song Luồng cực đại (Maxflow), Cặp ghép, Tìm nhị phân 23
SPIRAL Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) DFS và BFS 82
SUMGCD SUMGCD Mức độ khó, Toán 29
CoTreeGame Colored Tree Game 6
Lucky Game Lucky Game 5
Candies Candies 18
TutOnEqua Tutoring on equations 45
CANAL Canal 33
TETRIS Tetris 46
CNTPALIN Đếm số Palindrome 39
EZ1 EZ AF 1 8
CPASS Mật khẩu máy tính 41
OV Bảng ô vuông 16
HC Hồ nước 76
DIFFERENCE DIFFERENCE Mức độ khó 18
TRANSINFO Truyền thông tin DFS và BFS, Đồ thị 37
CALNUM Đếm số Quy hoạch động 33
CALTEAM Tính số lượng team Heap 40
MAXXOR Giá trị lớn nhất Trie 168
EDITPIC Chỉnh sửa ảnh Vét cạn 59
COUNTNUM Số lượng số Vét cạn 712
CANSU CÁN SỰ Nhánh cận 7
DS ebola DFS và BFS 300
QT Quân Tượng DFS và BFS 80
BW Nối điểm DFS và BFS 148
EZ0 EZ AF Toán 8
SumTable Tổng trên bảng số Binary Indexed Tree 2D, Mức độ khó 75
MiMaTable Min max trên bảng số Mức độ khó, Segment Tree 2D 24
PL Đường đi ngắn nhất DFS và BFS 20
Chenhlech Chênh lệch Mức độ khó, Tìm nhị phân 188
Xauduynhat Xâu duy nhất Mức độ dễ 478
Chialaydu Chia lấy dư Mức độ dễ 768
Khieuvu3 Khiêu vũ 3 Mức độ dễ, Tìm nhị phân 644
CapdoiHH Cặp đôi hoàn hảo Binary Indexed Tree, DFS và BFS, Mức độ khó 58
AnBuffet Ăn buffet Mức độ khó, Quay lui, Segment Tree, Tìm nhị phân 61
Capxach Cặp xách Mức độ dễ, Quy hoạch động 362
EZFORMULA Tính toán đơn giản Mức cơ bản 110
VERSUSGAME Trò chơi đối kháng Mức độ dễ, Quy hoạch động 129
LCSUB2 Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 Mức độ dễ 41
ZEROPATH Phân tích số DFS và BFS 218
HAMAR Hàm số Mức cơ bản, Quy hoạch động 44
AGEGAME Trò chơi đoán tuổi Mức độ khó, Toán 10
DYNASTIES Các triều đại cổ Mức độ khó 6
PRIMEPW Lũy thừa số nguyên tố Mức độ khó, Toán 19
ROBOT5 Robot đi tuần Mức độ dễ, Toán 221
LCSUB Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Mức độ khó, Quy hoạch động 178
CIRCLENUM Số vòng Mức độ khó, Toán 136
ALARM Đồng hồ báo thức Mức độ dễ 424
EXACT Cân đúng Mức độ khó 8
FINDTEXT Trò chơi tìm chữ 3 Hash, KMP, Z Function, Mức độ khó 62
IO Hàng đợi với độ ưu tiên Heap 109
CNHOM Chia Nhóm Đồ thị 21
CHUTIEU Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Mức độ dễ, Quy hoạch động 22
QUANMA Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Mức cơ bản 190
TAITRONG Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Đồ thị, Mức độ dễ 165
KGMEQNUM Phép biến đổi Mức độ khó, Quy hoạch động trạng thái, Tham lam 7
SAGAIN Lại là xâu Mức cơ bản 12
VDSEQ04 Giá trị trung bình Mức độ khó 51
VDSEQ03 Doanh thu công ty Mức độ khó 82
VDSEQ02 Dãy số chia hết Mức độ dễ 258
VDSEQ01 Trò chơi với dãy số Mức độ dễ 256
NUMFINAL1 Lại là chữ số tận cùng Mức độ dễ, Toán 177
NUMFINAL Chữ số tận cùng Mức độ dễ, Toán 778
HELLO Xin chào Mức độ dễ 636
VD2016BT1 Robot gõ tắt Mức độ khó 9
TAXI Taxi Mức độ dễ 342
KGMSOCKETS Mạng lưới điện Mức độ khó, Quy hoạch động 7
RTRIANGLE Tam giác vuông cân Hình học, Mức độ dễ, Toán 673
AMESSAGE Tín hiệu ngoài hành tinh Mức độ khó, Trie 46
TABLE Bàn tiệc tất niên Hình học, Mức độ dễ, Toán 120
BANHCHUNG Nấu bánh chưng Mức độ dễ, Quy hoạch động 376
ALPHANUM Chỉ số Alpha Mức độ khó 13
HFAMOUS Người nổi tiếng Đồ thị, Mức độ khó, Ngăn xếp 74
KIENTRUCCO Kiến trúc cổ Mức độ khó 21
TAOQUAN Táo quân Mức độ dễ 436
CSTRING Xâu chung Mức độ dễ, Toán 39
HOMEWORK Bài tập ngày Tết Mức độ dễ, Toán 194
PSU01 Dãy chia hết Quy hoạch động, Toán 50
WORDFIND2 Trò chơi tìm chữ 2 Hash, Mức độ khó 20
WORDFIND Trò chơi tìm chữ Hash, Mức độ khó 27
HMD03 Công ti vận tải Quy hoạch động 7
LUNARNY Đi chơi Tết Mức độ khó, Tìm nhị phân 8
HMD02 Cây phả hệ Mức độ khó 5
HMD01 Hòa nhạc Ngăn xếp 50
MAIL Thư điện tử Quy hoạch động 13
CBGBINARY Đếm dãy nhị phân Mức độ khó 8
DT2 DT3 Mức độ khó 41
DT1 DT2 Mức độ khó 52
DT DT1 Mức độ dễ 202
RECLAND Rectangle Land Segment Tree 7
AIRCON Điều hòa không khí Mức độ dễ 109
CLASSY Giai cấp Mức độ dễ, Sắp xếp 17
VERVALUE Giá trị của đỉnh Đồ thị, Segment Tree 48
SUMCAL Tính tổng Toán 45
DISNUMBER Số phân biệt Quy hoạch động 17
LUCKYNUM Số may mắn Toán 131
DEMSO Đếm số Vét cạn 269
MINDROP Tính số thao tác ít nhất Vét cạn 450
DAYSO10 Hai dãy con Mức độ khó, Quy hoạch động 144
BUS2 Xe khách DFS và BFS, Đường đi ngắn nhất, Mức độ khó 99
ROADCBG Vượt qua đường Mức độ khó, Sắp xếp, Tìm nhị phân 15
1CHIEU Đường một chiều Mức độ dễ 186
DAYSO9 Dãy số Mức độ dễ 354
LTXAU Lũy thừa xâu Mức độ dễ 101
EXCHANGE Đổi tiền DFS và BFS 27
AGAR Agar.io Mức độ dễ 105
ONLYONECBG Kết thân Mức độ dễ 22
HALLOWEEN Đi chơi Halloween Mức độ dễ, Tìm nhị phân 27
TRACKCBG Trường đua Mức độ khó 21
NUMPASSCBG Mã khoá Toán 21
PI Đếm số nguyên tố Mức độ khó 111
PATROL2 Đi tuần kho (ACMVN 10-2015 D) Mức độ khó, Toán 6
RTREE Chiều cao cây (ACMVN 10-2015 J) Mức độ khó, Tham lam 33
ATTCBG Số hấp dẫn Mức độ dễ 28
VACCINE VACCINE Quy hoạch động 27
SCBG Dãy hoàn hảo Mức độ dễ 38
COBAN Một bài tập mức cơ bản Mức cơ bản 15
NGHICHTHE2 Đếm Cặp Nghịch Thế Binary Indexed Tree 8
DICE Đổ xúc xắc Mức độ khó, Quy hoạch động, Segment Tree 84
NGHICHTHE Đếm cặp nghịch thế Binary Indexed Tree 22
QN5 Tem nek Mức độ dễ 87
QN4 Tránh lụt ^^ Mức độ dễ 35
QN QN-Chính Phương Mức độ dễ 468
GAO Siêu nhân GAO Mức độ dễ, Toán 31
CHUSO2 Tìm chữ số Mức độ dễ, Toán 122
NAMNU Vòng tròn nam nữ Mức cơ bản 573
POWER Số mũ Toán 132
STUDY Kế hoạch học tập Mức độ dễ, Quy hoạch động 235
TREASURE Đảo kho báu DFS và BFS, Mức độ khó, Quy hoạch động, Tìm nhị phân 87
TIMSO2 Tìm số Mức độ dễ, Tham lam, Toán 643
VIETCHU Viết bằng chữ Mức độ dễ 89
TRUTIN Truyền tin Cây khung nhỏ nhất, Mức độ khó 58
HARA Dán hàng rào Đệ quy, Mức độ khó 116
RECT Hình chữ nhật Mức độ dễ 20
FIGHT Ngôi làng thượng võ Mức độ dễ, Toán, Trò chơi 85
STONE Trò chơi bốc đá Mức độ dễ, Trò chơi 76
LINES Đường thẳng cắt nhau Hình học, Mức độ dễ 450
CODEN Cột Đèn Mức cơ bản 492
DAYSO8 Dãy số Mức độ dễ 59
Gian An Mức cơ bản, Mức độ dễ 313
TT TIENTE Quay lui 241
ROOT Rút gọn căn Mức độ khó, Toán 281
NEGATIVE Số phủ định Mức độ dễ 197
DIVIDE Chia quà Mức độ dễ, Quy hoạch động 40
GALLERY Triển lãm tranh Mức độ khó, Quy hoạch động 75
CPER Hoán vị Mức cơ bản 195
STRCMP So Sánh Xâu Con Mức độ dễ 24
KEOCO Kéo co Quy hoạch động 81
MOBI Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Mức độ dễ, Tìm nhị phân 302
SEMINAR Xếp lịch hội nghị Luồng cực đại (Maxflow), Tìm nhị phân 17
CHOSO Chọn số bằng nhau Mức độ dễ 255
FNUM Số cuối cùng Mức cơ bản 779
CHAIN Nối chuỗi xích Mức độ dễ, Tham lam 213
ANTRA Ăn trắng Mức cơ bản 282
CARDS Thẻ bài Heap, Mức độ khó 148
BANK Xếp hàng gửi tiền Mức độ khó, Quy hoạch động 195
STRAGAIN Lại là chuỗi DFS và BFS, Mức độ khó 31
MEETING Lễ Meeting Mức độ khó, Vét cạn 17
ANTO An toàn giao thông (OLP 2011) Mức độ khó, Segment Tree 66
MAZE Mê cung DFS và BFS, Mức độ khó 26
HEXG Hexgame (OLP 2011) DFS và BFS, Mức độ khó 63
GROUP Chia nhóm Quy hoạch động 56
GEN GENOME (OLP 2010) Hash, Mức độ khó, Sắp xếp, Tìm nhị phân 62
MULTI Dấu trong đoạn Mức độ dễ 153
DETRU Đến trường (OLP 2010) Đường đi ngắn nhất, Mức độ khó, Quy hoạch động 70
TROXE Trông xe (OLP 2010) Mức cơ bản 586
SOCCER Lịch thi đấu Mức độ khó, Quy hoạch động trạng thái 13
DAOTAO Đào tạo từ xa (OLP 2009) Mức độ khó, Tham lam 21
OPT Tùy chọn (OLP 2009) DFS và BFS, Mức độ khó, Quy hoạch động 13
SUMARR Tính tổng thôi mà Mức độ khó 60
TITO3 Lại tính tổng Mức độ khó 12
CH Chỉnh Hợp KL Mức cơ bản 151
CHAR Đếm ký tự Mức cơ bản 728
HEXA Lục giác đều (OLP 2008) Hình học, Mức độ dễ 81
SEG Chia đoạn Mức độ dễ 161
MKC Mật khẩu Mức cơ bản 1142
EULER Tính hàm Toán 10
EASYSTR Một bài tập về xâu Mức độ dễ 10
ROMAN Số La Mã Mức cơ bản 564
PLP Palindrome Mức độ dễ 15
ROBOT4 Robot tìm đường DFS và BFS, Mức độ khó 66
LIVETILE Windows Phone Live Tile Mức độ dễ 46
LCRLR Xử lý xâu Mức độ khó, Quy hoạch động 15
MXOR Tổng lớn nhất Mức độ khó, Toán 36
CHUSO Chữ số Mức độ dễ, Toán 128
DTPHU Diện tích phủ Mức độ khó 18
DAYSO7 Dãy số (OLP Không chuyên 2014) Mức độ khó, Quy hoạch động 142
ROBOT3 ROBOT (OLP Không chuyên 2013) Mức độ khó, Tham lam 72
XYZ Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) Mức độ dễ 145
TAPSO Tập số (OLP Không chuyên 2011) Mức độ dễ 125
SMACA Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) Mức độ khó 73
GOMIN Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) Mức độ dễ 122
SVOI Chuẩn bị SVOI (OLP Không chuyên 2010) Mức độ dễ 179
DAUGIA Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Mức cơ bản 685
KEBA2 Kết bạn (OLP Không chuyên 2009) Mức độ khó 193
DAYSO6 Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Mức độ khó, Quy hoạch động 290
MOCO Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) Hình học, Mức độ khó 67
DAYSO4 Dãy số (OLP Không chuyên 2008) Mức độ dễ 114
FSTR Tính hàm Mức độ khó, Suffix Arrays 14
CUBICS Khối lập phương Mức độ dễ 61
COUNT COUNT Toán 15
DOANP2 Chiều dài phủ Mức độ dễ, Sắp xếp 482
PALI2 Tách chuỗi đối xứng Mức độ khó, Quy hoạch động 93
DOMINO2 Nối vòng Domino Đồ thị, Mức độ khó 25
DEMSO0 Đếm số không bên phải Mức cơ bản 967
ZUMA Game Zuma Mức độ dễ 134
BASE Hệ cơ số Toán 18
INTSLE Giải hệ Mức độ dễ, Toán 71
GAMES Trò chơi xếp gạch Mức độ khó, Segment Tree 158
HIVU2 Đếm hình vuông Hình học, Mức độ khó 57
BIDA Đánh bida Mức độ dễ, Toán 69
TILE Chồng gạch Mức độ dễ, Sắp xếp, Tham lam 851
BUBGAME Bubbies Game Mức độ khó 7
TABGAME Trò chơi với bảng số Mức độ khó 10
NGNGU Ngôn ngữ Mức độ dễ 97
MAMA Ma cũ ma mới Binary Indexed Tree, Mức độ khó 100
DAYNGO3 Dãy ngoặc 3 Binary Indexed Tree, Mức độ khó 39
HOANVI Hoán Vị Mức độ khó 25
HOBOI Hồ Bơi Mức độ dễ 110
CODE Chuyển Mã Mức độ dễ 185
HANA2 Hái nấm 2 (OLP 2008) Mức độ khó, Quy hoạch động trạng thái 104
ROBOT2 Robot và số nguyên tố Mức độ khó 50
DEMUOC Đếm ước Mức độ khó 26
TOUR Tham quan những cây cầu DFS và BFS, Mức độ khó 66
QUACAU Qua cầu Mức độ khó, Quy hoạch động, Tham lam 150
BARA Bánh rán Mức cơ bản 827
STAIN Xóa vết bẩn Mức độ khó, Quy hoạch động trạng thái 12
MESSI Lionel Messi Mức độ khó, Toán 48
VIENBI Viên bi màu nhiệm Mức độ dễ 217
FIBO5 Fibonacci Mức độ khó, Toán 41
KAGARO Kangaroo đi thăm bạn Mức độ khó, Tham lam, Toán 249
LUCKYRE LUCKYRE Nhánh cận, P.pháp sinh, Sắp xếp, Tìm nhị phân 13
RECT2 Hình chữ nhật 2 Hình học, Mức độ dễ 296
FINDNUM FINDNUM Mức độ khó 28
BODEN Dãy bóng đèn Mức độ khó, Segment Tree (IT) 42
PATROL Đi tuần DFS và BFS, Mức độ khó 29
DOMINO Ráp domino Mức độ khó, Quy hoạch động 84
GIFT Quà Sinh Nhật Mức độ khó 19
FOOL Cá tháng tư 19
QHDCB Quy hoạch động Mức độ dễ 21
SVALUE Siêu giá trị Mức độ khó 60
CARO Cờ caro Mức độ dễ 229
MARIO3 Mario nhảy cột Mức độ khó, Quy hoạch động 292
BONE Bỏng nếp Mức độ khó, Vét cạn 40
HOCA Hồ cá DFS và BFS, Mức độ khó 25
DAYNGO2 Dãy ngoặc 2 Mức độ khó, Segment Tree (IT) 179
GCHUOI Ghép chuỗi Mức độ dễ 321
UOCLE Ước lẻ Mức độ dễ 319
QUPO Quân Pháo cờ Tướng Mức cơ bản 124
SUMTREE Tổng trên cây DFS và BFS, Mức độ khó, Quy hoạch động 54
CBOX Hộp đựng tiền Mức độ khó, Sắp xếp 135
SUDO Sudoku Mức độ khó, Nhánh cận, Vét cạn 49
TAHO2 Tặng hoa 8/3 Tìm nhị phân, Mức độ khó, P.pháp sinh 70
GTHH Giá trị hoàn hảo Quy hoạch động, Mức độ khó 56
RANDOM Sinh số Sắp xếp, Mức độ khó 69
NGTO5 Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Mức độ dễ, Toán 283
NGTO4 Tổng nguyên tố Mức cơ bản 476
WRITER Robot đánh chữ Mức cơ bản 260
TIMSO Tìm số Mức độ khó, Toán 26
QUTO Quân Tốt cờ tướng Mức cơ bản 209
CONVEX Hình giả lồi Mức độ dễ 19
LIXI Lì xì Mức độ dễ, Sắp xếp, Tham lam 285
THIDAU Kế hoạch thi đấu Quy hoạch động, Mức độ khó 411
LIGHT Tắt đèn Mức độ khó, Vét cạn 52
CHIA Chia hết Mức độ dễ 120
QUATU2 Quân tượng đi lạc Mức cơ bản 173
TIGU Tiền gửi ngân hàng Mức cơ bản 856
BNHAN2 Bảng nhân 2 Tìm nhị phân, Mức độ khó 75
BNHAN Bảng nhân Sắp xếp, Mức độ dễ 455
LUTH2 Lũy thừa 2 Mức độ khó, Toán 46
LAGA2 Lát gạch 2 Đệ quy, Mức độ khó 19
TIMK Tìm số Mức độ khó, Toán 43
XOAYDT Xoay đường tròn (Codeforce 287B) Mức độ dễ 69
ACM ACM Mức độ dễ 225
ANDARR Phép AND trên mảng Toán 40
DAYSO3 Trò chơi với dãy số Mức độ khó, Toán 67
PTSO3 Phân tích số 3 Toán 38
GITHU2 Giai thừa Mức độ khó, Toán 58
CANDY Kẹo ba màu Quy hoạch động, Mức độ khó 12
USCLN3 Ước số chung lớn nhất 3 Mức độ khó, Toán 77
XOR3 Phép XOR 3 Mức độ khó, Toán 42
XOR2 Phép XOR 2 Mức độ khó, Toán 66
XOR1 Phép XOR 1 Mức độ dễ, Toán 193
KSAN Khách sạn Heap, Mức độ dễ, Sắp xếp 141
NUMLAND Numberland Mức độ khó, RMQ, Cha chung gần nhất (LCA) 60
KIVU2 Khiêu vũ 2 Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 129
TBAN Tình bạn Mức độ khó, Toán 42
DOANP Đoạn phủ Sắp xếp, Mức độ khó 82
RACE Đường đua kì lạ Mức độ dễ 45
COVUA3 Bàn cờ vua 3 Toán 21
OKHOA2 Ổ khóa 2 Mức độ khó, Toán 26
KTTRU Kiểm tra trùng Mức độ dễ 278
NHOM Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 189
CCAY Chặt cây (Jakarta 2014 - E) Mức độ khó, Union-Find Disjoint Set 39
FACTGAME Factor Game Mức độ khó, Trò chơi, Toán 21
TROSUA Trộm sữa Mức độ dễ, Toán 36
APGP Cấp số cộng - Cấp số nhân Mức độ dễ, Toán 330
OKHOA Ổ khóa Mức độ dễ, Toán 130
CITY2 Thành phố (bản khó) Mức độ khó 58
CITY1 Thành phố (bản dễ) Mức độ dễ 77
BOOL Biểu thức Boolean Mức độ khó, Quy hoạch động 12
TITO2 Tính tổng 2 (OLP Không Chuyên 2014) Mức độ khó, Toán 167
MARIO2 Mario giải cứu công chúa 2 Mức độ khó, Heap, Đường đi ngắn nhất 108
HASA Hàn cây sắt Mức độ khó, Heap 139
NGUYEN Điểm nguyên Mức độ dễ 49
MARIO Mario giải cứu công chúa (bản dễ) Mức độ khó, Đường đi ngắn nhất 115
OQUAN Ô ăn quan Mức độ dễ 149
QUATU Quân tượng Mức độ khó 30
PIKA Pikachu DFS và BFS, Mức độ khó 41
NAUAN Thi nấu ăn Mức độ dễ, Tìm nhị phân 476
VASU Vắt sữa bò Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 793
2048 Trò chơi 2048 Mức độ dễ 117
KUMAB Khuyến mãi bia Mức cơ bản 1184
BABE Số bạn bè Mức cơ bản 1332
MINR Số nhỏ nhất trong dãy con Mức độ khó, Segment Tree (IT), RMQ 273
NOEL Cây thông Noel Mức độ dễ 114
BITHU Chiều cao cây biểu thức Mức độ khó, Cây nhị phân, Ngăn xếp 54
SHOP Cửa hàng bá đạo Mức độ khó 55
CHOCO Chocolate Mức độ khó, Trò chơi, Toán 211
FIBO4 Fibonaci Mức độ dễ 612
FIBO3 Fibonaci Mức độ khó, Toán 126
FIBO2 Fibonaci Mức độ khó, Toán 154
HUFF Mã nén Huffman Cây nhị phân, Mức độ khó 18
TRUHAU Trung tố, Hậu tố Mức độ khó, Ngăn xếp 55
HAUTO Biểu thức hậu tố Mức độ dễ, Ngăn xếp 169
LUTH Lũy thừa Đệ quy, Mức độ dễ 677
KEBA Kết bạn Mức độ khó, D.sách liên kết 63
DISC0 Đĩa nhạc (dễ) Mức độ dễ 164
DISC3 Đĩa nhạc 3 Binary Indexed Tree, Mức độ khó 110
DISC2 Đĩa nhạc 2 Mức độ khó, D.sách liên kết 71
DISC Đĩa nhạc Mức độ khó, D.sách liên kết 107
TAHO Tặng hoa 20/11 Tham lam, Mức độ dễ 202
CATU2 Cái túi 2 Quy hoạch động, Mức độ khó 362
CATU Cái túi Mức độ khó, Quay lui, Nhánh cận 428
NGTHE2 Dãy nghịch thế 2 Binary Indexed Tree, Mức độ khó 150
NGTHE Dãy nghịch thế (VOJ) Binary Indexed Tree, Mức độ khó 215
SXHEAP Sắp xếp vun đống Cây nhị phân, Heap, Mức độ khó, Sắp xếp 102
SXTRON Sắp xếp trộn Mức độ dễ, Sắp xếp 304
SXNHANH Sắp xếp nhanh Sắp xếp, Mức độ dễ 363
SXCHEN Sắp xếp chèn Sắp xếp, Mức độ dễ 245
SXCHON Sắp xếp chọn Sắp xếp, Mức độ dễ 355
SXLOI Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Mức độ dễ 91
DAYNGO Dãy ngoặc đúng Mức độ khó, Quay lui, Nhánh cận 322
AMPHO Âm phổ Mức độ dễ 590
HIPHA Hình phạt Mức cơ bản 1372
HANOI Tháp Hà Nội Đệ quy, Mức độ dễ 177
DIKI Sân điền kinh Tìm nhị phân, Mức độ dễ 800
THUHO Thu hoạch táo Tham lam, Mức độ dễ 298
TRAU Trâu và cỏ Mức cơ bản 641
GAGI Gấp giấy Mức cơ bản 1265
DUHA Du hành (ACMVN 10-2014 I) Mức độ khó, Quy hoạch động 35
PENCIL Bút chì (ACMVN 10-2014 H) Mức độ khó, Toán 12
ATMW Rút tiền ATM (ACMVN 10-2014 C) Mức độ khó, Tham lam 30
CHABA Hộp châu báu (ACMVN 10-2014 D) Mức độ khó 27
SUM SUM (ACMVN 10-2014 B) Mức độ khó 70
STOCK Chợ chứng khoán (ACMVN 10-2014 A) Mức độ dễ 186
DAYSO2 Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Quy hoạch động, Mức độ khó 318
GIDA Giao đấu (OLP 2014) Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 527
DAYSO Dãy số (OLPCĐ 2014) Mức độ dễ 251
TITO Tính tổng (OLPCĐ 2014) Mức độ dễ, Toán 751
PYTHA Pythagoras Mức độ khó, Toán 45
SNAIL Con ốc sên Mức độ dễ 470
GRAVI Trọng lực Mức độ dễ 163
SMAMA Số may mắn Mức độ khó 81
PERMS2 Liệt kê hoán vị từ Mức độ khó, P.pháp sinh 149
GACHO Gà và chó Mức cơ bản 1195
QUEEN Tám hậu Mức độ khó, Quay lui 152
KNARY Liệt kê chuỗi k-phân Mức độ dễ, Quay lui, P.pháp sinh 587
PERMS Liệt kê chuỗi hoán vị Mức độ dễ, Quay lui, P.pháp sinh 628
LINE3 Trò chơi Line 3 DFS và BFS 38
LINE2 Trò chơi Line 2 Mức độ khó, Quay lui 147
HOHA2 Số hoàn hảo 2 Mức độ dễ, Toán 909
LINE Trò chơi Line Mức độ dễ, Quay lui 443
HOHA Số hoàn hảo Mức cơ bản 1858
DOXA Đổ xăng Tham lam, Mức độ dễ 417
THAMAY Thang máy (Codeforces) Tham lam, Mức độ dễ 203
BINAS Liệt kê chuỗi nhị phân Mức độ dễ, Quay lui, P.pháp sinh 945
COVUA2 Bàn cờ vua 2 Mức độ dễ 262
COVUA Bàn cờ vua Mức cơ bản 979
MARS Bản đồ Sao Hỏa Quy hoạch động, Mức độ khó 122
BINA Biễu diễn nhị phân Mức cơ bản 1054
NGAY Ngày tiếp theo Mức độ dễ 284
DETU Đếm từ Mức cơ bản 911
SODEP Số đẹp Mức cơ bản 1434
GITHU Tính giai thừa Mức cơ bản 1561
GHVU Ghép hình vuông Mức độ khó 44
KIVU Khiêu vũ Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 548
BUS Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Mức độ dễ 89
BASU Bắn súng Mức độ dễ 130
CEASA Mã hóa Ceasar Mức độ dễ 345
DOHO Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Mức cơ bản 1035
VTAY2 Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Mức độ khó 146
MAHO Gửi thư (OLPCĐ 2008) Mức cơ bản 958
USCLN2 Ước số chung lớn nhất 2 Mức độ dễ 973
PHASO3 Phân số 3 Mức độ khó 28
PHASO2 Phân số 2 Mức độ khó 39
HIVU Hình vuông Mức độ dễ 97
PTSO2 Phân tích số 2 Mức độ khó 211
PTSO Phân tích số Mức độ dễ 579
USCLN Ước số chung lớn nhất Mức cơ bản 1692
LAGA Lát gạch Quy hoạch động, Mức độ khó 148
DACO Dãy con tăng dài nhất Quy hoạch động, Mức độ khó 531
DAVA Đào vàng Quy hoạch động, Mức độ khó 366
HCN Hình chữ nhật (VOJ) Quy hoạch động, Mức độ khó 142
SABO Sắp bò Quy hoạch động, Mức độ khó 256
HISO Hiệu số Quy hoạch động, Mức độ dễ 883
DASO Dãy số Fibonacci (OLPCĐ 2013) Mức độ dễ 375
DABI Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Mức độ dễ 1083
MABA2 Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) Mức độ khó 42
MABA Giải phóng mặt bằng Mức độ dễ 47
XOSO Xóa số (OLPCĐ 2012) Mức độ dễ 348
KUMA Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Mức cơ bản 869
TIVI2 Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Sắp xếp, Tìm nhị phân, Mức độ khó 275
TIVI Truyền hình Mức độ dễ 143
LUTA Luyện tập (OLPCĐ 2011) Sắp xếp, Mức độ dễ 356
ROBOT Robot (OLPCĐ 2011) Mức độ dễ 164
TREE Cây NP tìm kiếm (ACMVN 9-2014) Đệ quy, Mức độ khó 15
PHASO Phân số (ACMVN 9-2014) Mức độ khó, Toán 44
SODA Số đặc biệt (ACMVN 9-2014) Mức độ khó 34
SUKHO Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Quy hoạch động, Mức độ khó 161
AOGI Ảo giác (ACMVN 9-2014) Mức độ khó 56
NGTO3 Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) Mức độ khó 91
KSMA K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) Mức độ khó 90
LUDI Lưu diễn Sắp xếp, Mức độ khó 172
HANA Hái nấm Mức độ khó, Quay lui 99
OCSE Ốc sên ăn rau Mức độ dễ, Quay lui 435
BITS Số bít khác nhau Mức độ dễ 404
BUBE Búp bê gỗ Mức độ khó, Sắp xếp, Tham lam 218
BINS Binary Instructions Mức độ dễ 71
LADA Lấn đảo Tìm nhị phân, Mức độ khó 59
NGTO2 Số nguyên tố 2 Mức độ khó 382
NGTO Số nguyên tố Mức cơ bản 1596
TRDE Trám đen (OLP 2013) Mức độ khó, Toán 138
GIEN Gien màu da Mức độ khó, Quay lui 145
PALI Số Palindrome Mức cơ bản 1084
DATA Dãy tăng Mức độ khó 182
NHGA Nhà gần nhất Mức độ dễ, Sắp xếp 898
CASO Cặp số bằng nhau Sắp xếp, Mức độ khó 777
ALBO Alice và Bob Mức độ dễ, Trò chơi 235
BACO2 Bàn cờ 2 Mức độ khó 85
VOXO Vòng xoắn Mức độ dễ 106
PLOI Phạm lỗi Mức độ dễ 442
CLOA Thành Cổ Loa Mức độ dễ 228
ZIZA Zig Zag Mức độ dễ 158
PASC Tam giác Pascal Mức độ dễ 729
FIBO Số fibonacy Mức cơ bản 1545
KCUO Viên kim cương Mức độ dễ 520
TGVU Tam giác vuông Mức cơ bản 1745
COVI Công viên Mức độ dễ 236
BACO Bàn cờ Mức độ dễ 409
CDIE Cắm điện Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 638
CQUA Chia quà Mức độ dễ 1249
VTAY Vòng tay Mức cơ bản 1513
TONG Tổng A + B Mức cơ bản 2262
Back to Top