Bảng chấm bài
Ngôn ngữ
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
564556 25/03/2019 02:22:34 longdoviet CQUA - Chia quà GNU C++ Wrong answer on test 7 15 ms 1020 KB
564555 25/03/2019 02:15:59 longdoviet GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
564554 25/03/2019 02:13:24 longdoviet GAGI - Gấp giấy GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 1016 KB
564553 25/03/2019 02:09:27 longdoviet GAGI - Gấp giấy GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1016 KB
564552 25/03/2019 02:05:29 longdoviet GAGI - Gấp giấy GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1016 KB
564551 25/03/2019 01:55:34 longdoviet GAGI - Gấp giấy GNU C++ Wrong answer on test 11 15 ms 1016 KB
564550 25/03/2019 01:41:34 longdoviet BABE - Số bạn bè GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
564549 25/03/2019 01:34:20 longdoviet HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 0 ms 1016 KB
564548 25/03/2019 01:27:21 longdoviet SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
564547 25/03/2019 01:22:39 longdoviet GITHU - Tính giai thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
564546 25/03/2019 01:14:35 longdoviet VTAY - Vòng tay GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
564545 25/03/2019 01:07:51 longdoviet VTAY - Vòng tay GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1036 KB
564544 25/03/2019 00:47:07 longdoviet FIBO - Số fibonacy GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
564543 25/03/2019 00:37:49 longdoviet NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
564542 25/03/2019 00:30:46 uchiha THIDAU - Kế hoạch thi đấu GNU C++ Accepted 15 ms 1756 KB
564541 25/03/2019 00:27:01 longdoviet NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
564540 25/03/2019 00:19:52 datvipss OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1400 KB
564539 25/03/2019 00:16:11 cyb3 VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
564538 25/03/2019 00:01:33 uchiha TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 2428 KB
564537 25/03/2019 00:01:10 uchiha THIDAU - Kế hoạch thi đấu GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1036 KB
564536 25/03/2019 00:00:26 datvipss OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Wrong answer on test 24 15 ms 1480 KB
564535 25/03/2019 00:00:07 datvipss OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Wrong answer on test 24 15 ms 1712 KB
564534 24/03/2019 23:57:02 hongphongthp KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Wrong answer on test 9 15 ms 1004 KB
564533 24/03/2019 23:54:20 hodacluc TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
564532 24/03/2019 23:50:12 hongphongthp KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1020 KB
564531 24/03/2019 23:44:41 datvipss OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1756 KB
564530 24/03/2019 23:42:00 hainam DS - ebola GNU C++ Accepted 656 ms 22724 KB
564529 24/03/2019 23:40:15 hodacluc TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Wrong answer on test 8 15 ms 944 KB
564528 24/03/2019 23:38:27 hongphongthp KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1036 KB
564527 24/03/2019 23:33:43 lecungtien TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Wrong answer on test 3 15 ms 992 KB
564526 24/03/2019 23:27:53 hongphongthp KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1016 KB
564525 24/03/2019 23:19:29 longdoviet USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
564524 24/03/2019 23:15:40 uchiha MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Time limit exceed on test 11 1093 ms 9612 KB
564523 24/03/2019 23:12:29 uchiha MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 328 ms 15860 KB
564522 24/03/2019 23:12:05 longdoviet TGVU - Tam giác vuông GNU C++ Accepted 15 ms 804 KB
564521 24/03/2019 23:11:29 uchiha MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Time limit exceed on test 11 1093 ms 9612 KB
564520 24/03/2019 23:10:51 uchiha MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Time limit exceed on test 11 1093 ms 9612 KB
564519 24/03/2019 23:09:25 daothanhloc AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2432 KB
564518 24/03/2019 23:05:18 Itachi CODEN - Cột Đèn GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
564517 24/03/2019 23:04:48 uchiha MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 5572 KB
564516 24/03/2019 23:03:57 Itachi CODEN - Cột Đèn GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 940 KB
564515 24/03/2019 23:00:06 hqt03102003 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 187 ms 6600 KB
564514 24/03/2019 22:59:16 hqt03102003 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
564513 24/03/2019 22:59:02 hqt03102003 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1008 KB
564512 24/03/2019 22:54:17 hongphongthp DEMSO0 - Đếm số không bên phải GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
564511 24/03/2019 22:48:19 uchiha MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Time limit exceed on test 9 1093 ms 10216 KB
564510 24/03/2019 22:47:49 daothanhloc NAMNU - Vòng tròn nam nữ GNU C++ Accepted 109 ms 2404 KB
564509 24/03/2019 22:47:04 Itachi CODEN - Cột Đèn GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 984 KB
564508 24/03/2019 22:46:40 uchiha MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Time limit exceed on test 9 1109 ms 10216 KB
564507 24/03/2019 22:46:36 hqt03102003 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1124 KB
564506 24/03/2019 22:45:44 hqt03102003 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 988 KB
564505 24/03/2019 22:45:21 datvipss WRITER - Robot đánh chữ GNU C++ Accepted 15 ms 1772 KB
564504 24/03/2019 22:43:46 hqt03102003 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1148 KB
564503 24/03/2019 22:41:44 hqt03102003 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1128 KB
564502 24/03/2019 22:40:15 hqt03102003 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 948 KB
564501 24/03/2019 22:38:53 hqt03102003 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1116 KB
564500 24/03/2019 22:38:19 hqt03102003 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1108 KB
564499 24/03/2019 22:36:57 hongphongthp DEMSO0 - Đếm số không bên phải GNU C++ Wrong answer on test 11 15 ms 1016 KB
564498 24/03/2019 22:36:07 hqt03102003 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 824 KB
564497 24/03/2019 22:34:48 hqt03102003 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1096 KB
564496 24/03/2019 22:34:28 hqt03102003 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 960 KB
564495 24/03/2019 22:33:43 hqt03102003 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1008 KB
564494 24/03/2019 22:33:38 datvipss WRITER - Robot đánh chữ GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1036 KB
564493 24/03/2019 22:33:26 hqt03102003 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1000 KB
564492 24/03/2019 22:32:13 lhviet NAUAN - Thi nấu ăn Java 8 Accepted 1125 ms 37480 KB
564491 24/03/2019 22:32:03 longdoviet HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1016 KB
564490 24/03/2019 22:30:35 hqt03102003 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 888 KB
564489 24/03/2019 22:30:28 uchiha MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1016 KB
564488 24/03/2019 22:29:48 hqt03102003 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1100 KB
564487 24/03/2019 22:29:01 hqt03102003 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1296 KB
564486 24/03/2019 22:28:17 hqt03102003 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 948 KB
564485 24/03/2019 22:26:39 thaibao1611 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1096 KB
564484 24/03/2019 22:25:26 daothanhloc FIBO4 - Fibonaci GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
564483 24/03/2019 22:25:16 hqt03102003 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 1108 KB
564482 24/03/2019 22:24:05 hqt03102003 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 944 KB
564481 24/03/2019 22:22:02 longdoviet TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
564480 24/03/2019 22:15:04 lecungtien DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 93 ms 2752 KB
564479 24/03/2019 22:14:20 gbking2003 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 78 ms 2752 KB
564478 24/03/2019 22:12:28 lecungtien DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1136 KB
564477 24/03/2019 22:11:22 hongphongthp DEMSO0 - Đếm số không bên phải GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 1872 KB
564476 24/03/2019 22:10:10 lhviet Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Java 8 Accepted 765 ms 36888 KB
564475 24/03/2019 22:09:23 hqt03102003 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 1124 KB
564474 24/03/2019 22:08:57 hqt03102003 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1028 KB
564473 24/03/2019 22:05:57 hqt03102003 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Wrong answer on test 13 203 ms 9760 KB
564472 24/03/2019 22:05:32 hodacluc KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
564471 24/03/2019 22:02:47 hqt03102003 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Wrong answer on test 13 218 ms 9812 KB
564470 24/03/2019 22:02:27 hqt03102003 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Runtime error on test 8 15 ms 2748 KB
564469 24/03/2019 22:02:13 hqt03102003 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Runtime error on test 8 15 ms 2900 KB
564468 24/03/2019 22:02:06 thaibao1611 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Wrong answer on test 10 171 ms 9856 KB
564467 24/03/2019 22:01:50 phongan105 CQUA - Chia quà Free Pascal Wrong answer on test 7 0 ms 932 KB
564466 24/03/2019 22:01:49 thaibao1611 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Wrong answer on test 10 203 ms 9512 KB
564465 24/03/2019 22:01:48 hqt03102003 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
564464 24/03/2019 22:01:32 hqt03102003 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Runtime error on test 8 31 ms 2752 KB
564463 24/03/2019 22:01:03 VINH_17_50 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
564462 24/03/2019 22:00:59 hqt03102003 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Wrong answer on test 13 203 ms 10012 KB
564461 24/03/2019 21:59:33 phongan105 CQUA - Chia quà Free Pascal Wrong answer on test 2 0 ms 1112 KB
564460 24/03/2019 21:58:10 thaibao1611 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 250 ms 6600 KB
564459 24/03/2019 21:57:50 thaibao1611 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Wrong answer on test 10 171 ms 6600 KB
564458 24/03/2019 21:57:42 hqt03102003 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Wrong answer on test 13 203 ms 10284 KB
564457 24/03/2019 21:57:23 thaibao1611 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Wrong answer on test 10 140 ms 6596 KB
Trang  [1] 2 3 ... 5185 5186
Back to Top