Bảng chấm bài
Ngôn ngữ
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
341490 21/10/2017 04:26:24 nkduc GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++ Accepted 4000 ms 45312 KB
341489 21/10/2017 04:10:10 nkduc GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++ Time limit exceed on test 27 10031 ms 2784 KB
341488 21/10/2017 03:58:16 nkduc GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++ Wrong answer on test 11 15 ms 1100 KB
341487 21/10/2017 01:54:25 hoanglongbpt NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Wrong answer on test 8 31 ms 1092 KB
341486 21/10/2017 01:51:53 hoanglongbpt NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Runtime error on test 1 15 ms 7228 KB
341485 21/10/2017 01:50:28 hoanglongbpt NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Wrong answer on test 7 15 ms 1092 KB
341484 21/10/2017 01:49:44 hoanglongbpt NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Wrong answer on test 7 15 ms 1092 KB
341483 21/10/2017 01:44:47 hoanglongbpt NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1092 KB
341482 21/10/2017 01:44:34 hoanglongbpt NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1092 KB
341481 21/10/2017 01:43:26 hoanglongbpt NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1064 KB
341480 21/10/2017 01:41:06 hoanglongbpt NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1096 KB
341479 21/10/2017 01:40:23 hoanglongbpt NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
341478 21/10/2017 01:36:14 hoanglongbpt NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Wrong answer on test 8 15 ms 1092 KB
341477 21/10/2017 01:34:37 hoanglongbpt NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Wrong answer on test 1 31 ms 1100 KB
341476 21/10/2017 01:34:22 tranngoctoanno1 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Wrong answer on test 25 62 ms 2572 KB
341475 21/10/2017 01:28:54 tranngoctoanno1 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Wrong answer on test 25 62 ms 2500 KB
341474 21/10/2017 01:28:13 tranngoctoanno1 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1100 KB
341473 21/10/2017 01:27:06 aplessss TIMSO2 - Tìm số GNU C++11 Accepted 15 ms 1852 KB
341472 21/10/2017 01:22:58 aplessss TIMSO2 - Tìm số GNU C++11 Runtime error on test 26 15 ms 2560 KB
341471 21/10/2017 01:15:47 aplessss TIMSO2 - Tìm số GNU C++11 Memory limit exceed on test 26 437 ms 140452 KB
341470 21/10/2017 01:11:16 aplessss TIMSO2 - Tìm số GNU C++11 Memory limit exceed on test 26 500 ms 151604 KB
341469 21/10/2017 01:07:40 cyb3 DEMSO0 - Đếm số không bên phải GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
341468 21/10/2017 01:05:03 cyb3 DEMSO0 - Đếm số không bên phải GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1100 KB
341467 21/10/2017 01:02:34 cyb3 DEMSO0 - Đếm số không bên phải GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1100 KB
341466 21/10/2017 00:49:51 aplessss TIMSO2 - Tìm số GNU C++11 Time limit exceed on test 26 1078 ms 3196 KB
341465 21/10/2017 00:46:20 aplessss TIMSO2 - Tìm số GNU C++11 Time limit exceed on test 26 1093 ms 3144 KB
341464 21/10/2017 00:41:02 hoangphuc12510 THIDAU - Kế hoạch thi đấu Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
341463 21/10/2017 00:38:37 hoangphuc12510 THIDAU - Kế hoạch thi đấu Free Pascal Wrong answer on test 5 15 ms 1160 KB
341462 21/10/2017 00:33:45 anh76qn LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++11 Wrong answer on test 5 15 ms 2592 KB
341461 21/10/2017 00:31:06 Juong COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
341460 21/10/2017 00:30:05 Juong COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1092 KB
341459 21/10/2017 00:29:10 Juong COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1092 KB
341458 21/10/2017 00:28:56 aplessss TIMSO2 - Tìm số GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1100 KB
341457 21/10/2017 00:28:51 Juong COVUA - Bàn cờ vua Java 8 Compilation error 0 ms 0 KB
341456 21/10/2017 00:28:07 phamminhyen EZSORT - Sắp xếp là chuyện nhỏ! GNU C++ Accepted 296 ms 3660 KB
341455 21/10/2017 00:26:08 aplessss TIMSO2 - Tìm số GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1092 KB
341454 21/10/2017 00:25:38 phamminhyen EZSORT - Sắp xếp là chuyện nhỏ! GNU C++ Runtime error on test 2 15 ms 2672 KB
341453 21/10/2017 00:21:16 anh76qn LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++11 Wrong answer on test 5 15 ms 2592 KB
341452 21/10/2017 00:19:14 NhatKhanh BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 234 ms 4848 KB
341451 21/10/2017 00:13:05 anh76qn LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++11 Wrong answer on test 5 31 ms 2592 KB
341450 21/10/2017 00:12:39 phamminhyen VDSEQ02 - Dãy số chia hết GNU C++ Time limit exceed on test 14 1109 ms 4088 KB
341449 21/10/2017 00:12:10 anh76qn LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++11 Runtime error on test 2 15 ms 2860 KB
341448 21/10/2017 00:06:01 nkduc LADA - Lấn đảo GNU C++ Accepted 15 ms 4124 KB
341447 21/10/2017 00:06:01 phamminhyen VDSEQ02 - Dãy số chia hết GNU C++ Time limit exceed on test 14 1109 ms 3304 KB
341446 21/10/2017 00:05:55 MinhThư BARA - Bánh rán Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 1344 KB
341445 21/10/2017 00:03:18 0916741429 SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1092 KB
341444 21/10/2017 00:02:16 0916741429 SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1092 KB
341443 21/10/2017 00:00:03 BaoKhuong SXTRON - Sắp xếp trộn Free Pascal Accepted 15 ms 1208 KB
341442 20/10/2017 23:59:57 0916741429 SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1092 KB
341441 20/10/2017 23:59:20 BaoKhuong SXTRON - Sắp xếp trộn Free Pascal Wrong answer on test 3 0 ms 1328 KB
341440 20/10/2017 23:48:33 phamminhyen Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 156 ms 4088 KB
341439 20/10/2017 23:39:47 cyb3 DEMSO0 - Đếm số không bên phải GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1100 KB
341438 20/10/2017 23:38:05 NhatKhanh BANHCHUNG - Nấu bánh chưng GNU C++ Accepted 265 ms 2264 KB
341437 20/10/2017 23:33:20 aplessss BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
341436 20/10/2017 23:28:11 viethoang99 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Wrong answer on test 5 0 ms 1100 KB
341435 20/10/2017 23:28:08 phamminhyen Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 4088 KB
341434 20/10/2017 23:20:36 Juong DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 1092 KB
341433 20/10/2017 23:20:32 aplessss BARA - Bánh rán GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1092 KB
341432 20/10/2017 23:17:07 aplessss BARA - Bánh rán GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1092 KB
341431 20/10/2017 23:14:07 phamminhyen Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Time limit exceed on test 9 1109 ms 4088 KB
341430 20/10/2017 23:13:01 aplessss BARA - Bánh rán GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1092 KB
341429 20/10/2017 23:11:09 aplessss BARA - Bánh rán GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1084 KB
341428 20/10/2017 23:11:03 dqhn123 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
341427 20/10/2017 23:09:51 nkduc AnBuffet - Ăn buffet GNU C++ Accepted 46 ms 6576 KB
341426 20/10/2017 23:07:13 aplessss BARA - Bánh rán GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 1092 KB
341425 20/10/2017 23:07:01 Juong DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 1100 KB
341424 20/10/2017 23:06:57 viethoang99 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1100 KB
341423 20/10/2017 23:06:18 lacloinp CQUA - Chia quà GNU C++11 Wrong answer on test 7 15 ms 1100 KB
341422 20/10/2017 23:04:00 phamminhyen Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Time limit exceed on test 9 1093 ms 4088 KB
341421 20/10/2017 23:03:57 aplessss BARA - Bánh rán GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1092 KB
341420 20/10/2017 23:03:38 nkduc AnBuffet - Ăn buffet GNU C++ Wrong answer on test 7 15 ms 1100 KB
341419 20/10/2017 23:02:58 aplessss BARA - Bánh rán GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
341418 20/10/2017 23:02:35 dqhn123 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 0 ms 1892 KB
341417 20/10/2017 23:01:15 bluecat9x HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 1832 KB
341416 20/10/2017 23:00:22 phamminhyen Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Runtime error on test 9 93 ms 2724 KB
341415 20/10/2017 22:59:02 phamminhyen Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Runtime error on test 9 93 ms 2724 KB
341414 20/10/2017 22:53:50 NhatKhanh BANHCHUNG - Nấu bánh chưng GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1092 KB
341413 20/10/2017 22:49:57 nkduc AnBuffet - Ăn buffet GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1100 KB
341412 20/10/2017 22:48:03 nguyenhaidang Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1092 KB
341411 20/10/2017 22:45:27 chitrung NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 78 ms 1092 KB
341410 20/10/2017 22:45:03 chitrung NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
341409 20/10/2017 22:41:10 NhatKhanh HEXA - Lục giác đều (OLP 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
341408 20/10/2017 22:35:43 cyb3 DEMSO0 - Đếm số không bên phải GNU C++ Wrong answer on test 11 15 ms 1100 KB
341407 20/10/2017 22:34:54 tungtdn4321 DOXA - Đổ xăng Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
341406 20/10/2017 22:33:11 cyb3 DEMSO0 - Đếm số không bên phải GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1100 KB
341405 20/10/2017 22:30:10 taikhoan1 DEMSO0 - Đếm số không bên phải GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
341404 20/10/2017 22:29:15 BaoKhuong BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1300 KB
341403 20/10/2017 22:28:16 dqhn123 STRCMP - So Sánh Xâu Con GNU C++ Accepted 1171 ms 2224 KB
341402 20/10/2017 22:27:20 tungtdn4321 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Runtime error on test 2 15 ms 1344 KB
341401 20/10/2017 22:26:46 tinhhk15 CDIE - Cắm điện GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1100 KB
341400 20/10/2017 22:26:27 tungtdn4321 NUMFINAL - Chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 15 ms 1196 KB
341399 20/10/2017 22:26:13 vikhangcqt171 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Wrong answer on test 11 15 ms 1092 KB
341398 20/10/2017 22:25:55 vikhangcqt171 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
341397 20/10/2017 22:25:40 thienhk15 NAMNU - Vòng tròn nam nữ GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 2500 KB
341396 20/10/2017 22:25:18 Juong DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 1092 KB
341395 20/10/2017 22:25:10 vikhangcqt171 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 1100 KB
341394 20/10/2017 22:24:14 vikhangcqt171 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
341393 20/10/2017 22:22:56 Juong DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 1100 KB
341392 20/10/2017 22:22:42 tungtdn4321 NUMFINAL - Chữ số tận cùng Free Pascal Wrong answer on test 10 250 ms 2760 KB
341391 20/10/2017 22:20:15 phamminhyen Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Wrong answer on test 19 15 ms 2516 KB
Trang  [1] 2 3 ... 3049 3050
Back to Top