Bảng chấm bài
Ngôn ngữ
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
644831 23/09/2019 13:58:54 nguyenvinhkhang CQUA - Chia quà GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 852 KB
644830 23/09/2019 13:55:58 phuoc5anph DISTANCE - Khoảng cách 2 Free Pascal Time limit exceed on test 12 1093 ms 4132 KB
644829 23/09/2019 13:52:56 thuyvy207 BABE - Số bạn bè Free Pascal Accepted 15 ms 1084 KB
644828 23/09/2019 13:47:40 thuyvy207 CHUSO2 - Tìm chữ số Free Pascal Time limit exceed on test 12 1093 ms 2704 KB
644827 23/09/2019 13:44:56 thuyvy207 TONG - Tổng A + B Free Pascal Accepted 15 ms 792 KB
644826 23/09/2019 13:43:22 thuyvy207 PI - Đếm số nguyên tố Free Pascal Time limit exceed on test 7 1187 ms 2704 KB
644825 23/09/2019 13:40:30 kimanh415 TONG - Tổng A + B Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
644824 23/09/2019 13:37:55 kimanh415 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Wrong answer on test 4 15 ms 932 KB
644823 23/09/2019 13:35:02 kimanh415 BABE - Số bạn bè Free Pascal Accepted 15 ms 1112 KB
644822 23/09/2019 13:32:24 kimanh415 MKC - Mật khẩu Free Pascal Runtime error on test 2 15 ms 956 KB
644821 23/09/2019 13:31:04 kimanh415 MKC - Mật khẩu Free Pascal Runtime error on test 2 15 ms 1296 KB
644820 23/09/2019 13:28:56 kimanh415 PI - Đếm số nguyên tố Free Pascal Time limit exceed on test 7 1187 ms 2704 KB
644819 23/09/2019 13:26:35 thuyvy207 MAXXOR - Giá trị lớn nhất Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 2936 KB
644818 23/09/2019 13:07:41 van080702 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 78 ms 2948 KB
644817 23/09/2019 13:06:07 lambadaolaanh VASU - Vắt sữa bò GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1044 KB
644816 23/09/2019 13:04:38 van080702 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Time limit exceed on test 6 1093 ms 4120 KB
644815 23/09/2019 13:03:02 van080702 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Time limit exceed on test 6 1078 ms 4100 KB
644814 23/09/2019 12:53:05 quockiett TONG - Tổng A + B Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
644813 23/09/2019 12:51:09 manhll CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1112 KB
644812 23/09/2019 12:50:12 manhll CQUA - Chia quà Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
644811 23/09/2019 12:28:40 van080702 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 78 ms 2960 KB
644810 23/09/2019 12:19:22 mrdtuan Capxach - Cặp xách GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
644809 23/09/2019 12:17:42 CBLtk HELLO - Xin chào GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
644808 23/09/2019 12:17:17 CBLtk HELLO - Xin chào GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
644807 23/09/2019 12:16:56 CBLtk HELLO - Xin chào GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
644806 23/09/2019 12:14:05 CBLtk HELLO - Xin chào GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1064 KB
644805 23/09/2019 12:13:42 CBLtk HELLO - Xin chào GNU C++ Wrong answer on test 7 15 ms 1044 KB
644804 23/09/2019 12:10:18 CBLtk HELLO - Xin chào GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1064 KB
644803 23/09/2019 12:03:59 CBLtk HELLO - Xin chào GNU C++ Wrong answer on test 7 0 ms 1036 KB
644802 23/09/2019 12:01:25 CBLtk HELLO - Xin chào GNU C++ Wrong answer on test 7 15 ms 1044 KB
644801 23/09/2019 11:56:23 CBLtk HELLO - Xin chào GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1064 KB
644800 23/09/2019 11:52:33 CBLtk HELLO - Xin chào GNU C++ Wrong answer on test 7 15 ms 1064 KB
644799 23/09/2019 11:51:51 CBLtk HELLO - Xin chào GNU C++ Wrong answer on test 7 15 ms 1064 KB
644798 23/09/2019 11:23:55 ThichAnHanh VASU - Vắt sữa bò GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
644797 23/09/2019 11:23:22 caubedaumat Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 2888 KB
644796 23/09/2019 11:21:53 Be_happy NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Runtime error on test 8 15 ms 1224 KB
644795 23/09/2019 11:20:37 caubedaumat Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Wrong answer on test 10 171 ms 2852 KB
644794 23/09/2019 11:15:44 caubedaumat Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Wrong answer on test 10 171 ms 2884 KB
644793 23/09/2019 11:14:16 caubedaumat Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Wrong answer on test 9 156 ms 3264 KB
644792 23/09/2019 11:13:39 caubedaumat Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 3264 KB
644791 23/09/2019 11:08:38 Turkey HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 972 KB
644790 23/09/2019 11:03:57 giangbabygo123 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 2888 KB
644789 23/09/2019 11:02:08 Be_happy NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 1152 KB
644788 23/09/2019 10:57:06 Turkey FIBO2 - Fibonaci Free Pascal Wrong answer on test 3 15 ms 796 KB
644787 23/09/2019 10:54:30 Turkey FIBO2 - Fibonaci Free Pascal Wrong answer on test 3 15 ms 1112 KB
644786 23/09/2019 10:54:08 Turkey FIBO2 - Fibonaci Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
644785 23/09/2019 10:53:41 Turkey FIBO2 - Fibonaci Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
644784 23/09/2019 10:53:37 thienkun WRITER - Robot đánh chữ Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
644783 23/09/2019 10:53:17 Turkey FIBO2 - Fibonaci Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
644782 23/09/2019 10:52:56 Turkey FIBO2 - Fibonaci Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
644781 23/09/2019 10:45:11 Turkey TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 1108 KB
644780 23/09/2019 10:42:15 caubedaumat NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
644779 23/09/2019 10:41:59 giangbabygo123 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 2876 KB
644778 23/09/2019 10:41:55 Turkey NUMFINAL - Chữ số tận cùng Free Pascal Wrong answer on test 9 15 ms 932 KB
644777 23/09/2019 10:41:31 giangbabygo123 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1044 KB
644776 23/09/2019 10:39:47 caubedaumat NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1064 KB
644775 23/09/2019 10:38:44 dangkhoa_pascal WORDFIND - Trò chơi tìm chữ GNU C++11 Accepted 687 ms 7676 KB
644774 23/09/2019 10:38:38 Turkey NUMFINAL - Chữ số tận cùng Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
644773 23/09/2019 10:38:05 Turkey NUMFINAL - Chữ số tận cùng Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
644772 23/09/2019 10:36:52 Turkey NUMFINAL - Chữ số tận cùng Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 976 KB
644771 23/09/2019 10:36:19 Seria CASO - Cặp số bằng nhau GNU C++ Accepted 109 ms 2856 KB
644770 23/09/2019 10:34:13 giangbabygo123 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Memory limit exceed on test 1 93 ms 141548 KB
644769 23/09/2019 10:33:55 giangbabygo123 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Memory limit exceed on test 1 109 ms 150276 KB
644768 23/09/2019 10:33:13 giangbabygo123 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1044 KB
644767 23/09/2019 10:32:14 Turkey DETU - Đếm từ Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
644766 23/09/2019 10:31:51 Turkey DETU - Đếm từ Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
644765 23/09/2019 10:31:38 caubedaumat HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 140 ms 2456 KB
644764 23/09/2019 10:31:24 giangbabygo123 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Wrong answer on test 10 156 ms 4052 KB
644763 23/09/2019 10:31:14 Turkey DETU - Đếm từ Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
644762 23/09/2019 10:29:59 Turkey DETU - Đếm từ Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 952 KB
644761 23/09/2019 10:29:46 giangbabygo123 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Wrong answer on test 10 187 ms 4052 KB
644760 23/09/2019 10:28:49 giangbabygo123 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Wrong answer on test 10 171 ms 3264 KB
644759 23/09/2019 10:26:48 thienkun COVI - Công viên Free Pascal Accepted 15 ms 820 KB
644758 23/09/2019 10:24:30 Turkey DETU - Đếm từ Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 680 KB
644757 23/09/2019 10:23:40 Seria ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Wrong answer on test 1 31 ms 2472 KB
644756 23/09/2019 10:22:54 doraemon207415 MKC - Mật khẩu Free Pascal Runtime error on test 1 0 ms 968 KB
644755 23/09/2019 10:22:52 Seria ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 2472 KB
644754 23/09/2019 10:22:05 Turkey DETU - Đếm từ Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 852 KB
644753 23/09/2019 10:21:42 Turkey DETU - Đếm từ Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
644752 23/09/2019 10:21:01 giangbabygo123 DEMSO0 - Đếm số không bên phải GNU C++ Accepted 15 ms 1692 KB
644751 23/09/2019 10:17:13 huync LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++ Accepted 31 ms 2600 KB
644750 23/09/2019 10:15:48 leviettttnh BNHAN2 - Bảng nhân 2 Free Pascal Accepted 93 ms 1112 KB
644749 23/09/2019 10:11:27 MinBaoTT CEASA - Mã hóa Ceasar Free Pascal Accepted 15 ms 1096 KB
644748 23/09/2019 10:10:12 giangbabygo123 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 140 ms 4020 KB
644747 23/09/2019 10:09:12 MinBaoTT CEASA - Mã hóa Ceasar Free Pascal Wrong answer on test 3 15 ms 1236 KB
644746 23/09/2019 10:08:40 doraemon207415 BABE - Số bạn bè Free Pascal Accepted 15 ms 876 KB
644745 23/09/2019 10:07:47 giangbabygo123 HISO - Hiệu số GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1064 KB
644744 23/09/2019 10:06:24 thienkun RECT2 - Hình chữ nhật 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1224 KB
644743 23/09/2019 10:05:06 giangbabygo123 HISO - Hiệu số GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1072 KB
644742 23/09/2019 10:01:32 lnatuan FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 Free Pascal Time limit exceed on test 3 1078 ms 3216 KB
644741 23/09/2019 09:54:41 minhtriet2903 NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
644740 23/09/2019 09:52:54 doraemon207415 FIBO4 - Fibonaci Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 564 KB
644739 23/09/2019 09:50:25 minhtriet2903 NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++11 Wrong answer on test 9 15 ms 1044 KB
644738 23/09/2019 09:49:29 minhtriet2903 NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++11 Wrong answer on test 9 15 ms 1044 KB
644737 23/09/2019 09:46:18 BBisthebest DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Time limit exceed on test 18 1093 ms 2592 KB
644736 23/09/2019 09:45:04 BBisthebest DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Time limit exceed on test 18 1093 ms 2592 KB
644735 23/09/2019 09:44:52 Seria PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Memory limit exceed on test 9 515 ms 217720 KB
644734 23/09/2019 09:44:21 BBisthebest DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Time limit exceed on test 18 1093 ms 2588 KB
644733 23/09/2019 09:44:02 doraemon207415 PI - Đếm số nguyên tố Free Pascal Time limit exceed on test 7 1187 ms 2700 KB
644732 23/09/2019 09:40:14 dangkhoa_pascal WORDFIND - Trò chơi tìm chữ GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 808 KB
Trang  [1] 2 3 ... 5933 5934
Back to Top