Bảng chấm bài
Ngôn ngữ
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
374424 13/12/2017 08:08:37 changlangtu97 DEMSO0 - Đếm số không bên phải GNU C++11 Wrong answer on test 11 15 ms 1688 KB
374423 13/12/2017 07:33:13 changlangtu97 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1032 KB
374422 13/12/2017 07:06:12 changlangtu97 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Time limit exceed on test 3 1093 ms 1772 KB
374421 13/12/2017 06:59:54 changlangtu97 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
374420 13/12/2017 06:54:32 changlangtu97 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1032 KB
374419 13/12/2017 06:52:45 iiiiiii125478 HISO - Hiệu số GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1032 KB
374418 13/12/2017 06:34:31 iiiiiii125478 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2764 KB
374417 13/12/2017 06:22:06 iiiiiii125478 HOHA2 - Số hoàn hảo 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
374416 13/12/2017 06:15:18 iiiiiii125478 DETU - Đếm từ GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
374415 13/12/2017 06:10:08 iiiiiii125478 BINAS - Liệt kê chuỗi nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 2420 KB
374414 13/12/2017 06:01:46 iiiiiii125478 MAHO - Gửi thư (OLPCĐ 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1340 KB
374413 13/12/2017 05:55:55 iiiiiii125478 DEMSO0 - Đếm số không bên phải GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
374412 13/12/2017 05:55:19 vhung9xvp BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 2048 KB
374411 13/12/2017 05:50:49 vhung9xvp BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Wrong answer on test 7 15 ms 1044 KB
374410 13/12/2017 05:49:52 iiiiiii125478 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
374409 13/12/2017 05:42:42 iiiiiii125478 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
374408 13/12/2017 05:40:43 vhung9xvp PALI - Số Palindrome GNU C++ Accepted 0 ms 1044 KB
374407 13/12/2017 05:39:40 iiiiiii125478 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1032 KB
374406 13/12/2017 05:30:05 iiiiiii125478 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
374405 13/12/2017 05:24:27 iiiiiii125478 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
374404 13/12/2017 05:18:43 iiiiiii125478 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Wrong answer on test 7 15 ms 1044 KB
374403 13/12/2017 05:08:43 vhung9xvp CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
374402 13/12/2017 05:08:06 iiiiiii125478 PALI - Số Palindrome GNU C++ Accepted 0 ms 1032 KB
374401 13/12/2017 05:01:24 iiiiiii125478 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
374400 13/12/2017 04:57:32 vhung9xvp MKC - Mật khẩu GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
374399 13/12/2017 04:57:19 iiiiiii125478 MKC - Mật khẩu GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
374398 13/12/2017 04:53:27 iiiiiii125478 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
374397 13/12/2017 04:53:20 vhung9xvp CQUA - Chia quà GNU C++ Wrong answer on test 7 15 ms 1032 KB
374396 13/12/2017 04:44:58 iiiiiii125478 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1044 KB
374395 13/12/2017 04:43:16 vhung9xvp CQUA - Chia quà GNU C++ Wrong answer on test 7 15 ms 1032 KB
374394 13/12/2017 04:36:27 iiiiiii125478 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
374393 13/12/2017 04:34:53 vhung9xvp CQUA - Chia quà GNU C++ Wrong answer on test 7 15 ms 1260 KB
374392 13/12/2017 04:33:49 iiiiiii125478 GACHO - Gà và chó GNU C++ Wrong answer on test 5 0 ms 1044 KB
374391 13/12/2017 04:26:17 vhung9xvp KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
374390 13/12/2017 04:23:16 iiiiiii125478 CQUA - Chia quà GNU C++ Wrong answer on test 12 15 ms 2100 KB
374389 13/12/2017 04:21:52 vhung9xvp GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
374388 13/12/2017 04:13:05 iiiiiii125478 CQUA - Chia quà GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 1440 KB
374387 13/12/2017 04:12:47 vhung9xvp GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
374386 13/12/2017 03:57:15 iiiiiii125478 CQUA - Chia quà GNU C++ Wrong answer on test 12 15 ms 1044 KB
374385 13/12/2017 03:53:54 iiiiiii125478 CQUA - Chia quà GNU C++ Wrong answer on test 12 15 ms 1044 KB
374384 13/12/2017 03:37:45 iiiiiii125478 CQUA - Chia quà GNU C++ Wrong answer on test 7 15 ms 1032 KB
374383 13/12/2017 03:32:03 iiiiiii125478 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
374382 13/12/2017 03:20:32 iiiiiii125478 BABE - Số bạn bè GNU C++ Accepted 15 ms 2428 KB
374381 13/12/2017 03:14:09 iiiiiii125478 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
374380 13/12/2017 03:08:05 iiiiiii125478 SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
374379 13/12/2017 03:04:36 iiiiiii125478 VTAY - Vòng tay GNU C++ Accepted 15 ms 1264 KB
374378 13/12/2017 02:59:06 iiiiiii125478 FIBO - Số fibonacy GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
374377 13/12/2017 02:53:55 iiiiiii125478 GITHU - Tính giai thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
374376 13/12/2017 02:49:39 iiiiiii125478 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
374375 13/12/2017 02:46:41 iiiiiii125478 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 12 15 ms 1044 KB
374374 13/12/2017 02:37:02 iiiiiii125478 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2432 KB
374373 13/12/2017 02:29:11 iiiiiii125478 TGVU - Tam giác vuông GNU C++ Accepted 0 ms 1044 KB
374372 13/12/2017 02:14:52 iiiiiii125478 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
374371 13/12/2017 02:09:14 iiiiiii125478 TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 0 ms 1044 KB
374370 13/12/2017 01:46:49 VTTNTTT CQUA - Chia quà GNU C++ Wrong answer on test 7 15 ms 1032 KB
374369 13/12/2017 01:37:12 VTTNTTT BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
374368 13/12/2017 01:36:41 VTTNTTT BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1032 KB
374367 13/12/2017 01:34:07 VTTNTTT BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Runtime error on test 14 15 ms 2684 KB
374366 13/12/2017 01:32:17 VTTNTTT BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1032 KB
374365 13/12/2017 01:26:55 VTTNTTT BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Wrong answer on test 7 15 ms 1032 KB
374364 13/12/2017 01:21:26 VTTNTTT DETU - Đếm từ GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
374363 13/12/2017 01:18:45 VTTNTTT DETU - Đếm từ GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1044 KB
374362 13/12/2017 01:10:05 VTTNTTT PALI - Số Palindrome GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
374361 13/12/2017 00:50:40 VTTNTTT GITHU - Tính giai thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
374360 13/12/2017 00:48:15 VTTNTTT NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 0 ms 1032 KB
374359 13/12/2017 00:45:10 VTTNTTT NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 1032 KB
374358 13/12/2017 00:44:56 ngodacluong1999 TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 0 ms 1024 KB
374357 13/12/2017 00:27:47 tanhhn58 SODEP - Số đẹp Python 3 Runtime error on test 1 46 ms 1500 KB
374356 13/12/2017 00:27:25 tanhhn58 SODEP - Số đẹp Python 3 Runtime error on test 1 46 ms 1500 KB
374355 13/12/2017 00:24:57 tanhhn58 SODEP - Số đẹp Python 3 Runtime error on test 1 31 ms 1500 KB
374354 13/12/2017 00:22:12 tanhhn58 SODEP - Số đẹp Python 3 Runtime error on test 1 46 ms 1496 KB
374353 13/12/2017 00:22:01 tanhhn58 SODEP - Số đẹp Python 3 Runtime error on test 1 31 ms 1500 KB
374352 13/12/2017 00:20:26 tanhhn58 SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
374351 13/12/2017 00:17:55 tanhhn58 SODEP - Số đẹp GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 2204 KB
374350 13/12/2017 00:16:26 tanhhn58 SODEP - Số đẹp GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1044 KB
374349 13/12/2017 00:16:04 tanhhn58 SODEP - Số đẹp GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1044 KB
374348 13/12/2017 00:15:54 tanhhn58 SODEP - Số đẹp Python 3 Runtime error on test 1 46 ms 1500 KB
374347 13/12/2017 00:15:43 tanhhn58 SODEP - Số đẹp Python 3 Runtime error on test 1 46 ms 1500 KB
374346 13/12/2017 00:13:31 tanhhn58 SODEP - Số đẹp Python 3 Runtime error on test 1 31 ms 1500 KB
374345 13/12/2017 00:10:40 tanhhn58 SODEP - Số đẹp Python 3 Runtime error on test 1 62 ms 5984 KB
374344 12/12/2017 23:35:07 ducquynhfptk12 ONLYONECBG - Kết thân GNU C++ Time limit exceed on test 9 2078 ms 3316 KB
374343 12/12/2017 23:10:25 ducquynhfptk12 LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 GNU C++ Accepted 31 ms 2528 KB
374342 12/12/2017 22:59:32 khangvo NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
374341 12/12/2017 22:55:43 huy9a1 CARO - Cờ caro Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
374340 12/12/2017 22:54:27 khangvo NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++ Wrong answer on test 9 15 ms 1044 KB
374339 12/12/2017 22:47:23 khangvo BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
374338 12/12/2017 22:35:39 ducquynhfptk12 LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 GNU C++ Time limit exceed on test 24 1093 ms 2472 KB
374337 12/12/2017 22:34:15 khangvo HOHA2 - Số hoàn hảo 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
374336 12/12/2017 22:28:02 khangvo HOHA2 - Số hoàn hảo 2 GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1044 KB
374335 12/12/2017 22:24:41 khangvo HOHA2 - Số hoàn hảo 2 GNU C++ Time limit exceed on test 14 1078 ms 2404 KB
374334 12/12/2017 22:05:36 ducquynhfptk12 QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++ Accepted 13218 ms 10204 KB
374333 12/12/2017 21:37:21 actionboyvn LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Wrong answer on test 41 93 ms 1816 KB
374332 12/12/2017 21:34:56 christzy DASO - Dãy số Fibonacci (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 2936 KB
374331 12/12/2017 21:32:11 actionboyvn LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Wrong answer on test 41 78 ms 1816 KB
374330 12/12/2017 21:27:33 duongnambxvp FIBO4 - Fibonaci Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
374329 12/12/2017 21:27:33 actionboyvn LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Wrong answer on test 41 78 ms 1816 KB
374328 12/12/2017 21:24:43 duongnambxvp FIBO4 - Fibonaci Free Pascal Wrong answer on test 3 0 ms 1260 KB
374327 12/12/2017 21:18:10 datgk14 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 78 ms 3196 KB
374326 12/12/2017 21:16:39 duongnambxvp DASO - Dãy số Fibonacci (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
374325 12/12/2017 20:55:29 duongnambxvp HELLO - Xin chào Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
Trang  [1] 2 3 ... 3370 3371
Back to Top