Bảng chấm bài
Ngôn ngữ
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
608587 21/07/2019 13:35:46 khangtran MERGENUM - Ghép số GNU C++11 Accepted 15 ms 1560 KB
608586 21/07/2019 13:16:19 HMĐ_191 GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++ Accepted 31 ms 6080 KB
608585 21/07/2019 13:13:14 HMĐ_191 GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 1072 KB
608584 21/07/2019 13:12:46 nmh USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
608583 21/07/2019 13:11:23 HMĐ_191 GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 1072 KB
608582 21/07/2019 12:56:09 nmh USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Time limit exceed on test 17 1078 ms 1880 KB
608581 21/07/2019 12:54:49 nmh USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Time limit exceed on test 17 1078 ms 1852 KB
608580 21/07/2019 12:48:58 nmh USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1072 KB
608579 21/07/2019 12:47:51 nmh USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1088 KB
608578 21/07/2019 12:34:04 hongphongthp BINAS - Liệt kê chuỗi nhị phân GNU C++ Accepted 31 ms 2532 KB
608577 21/07/2019 12:32:46 ducanh Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 1904 KB
608576 21/07/2019 12:12:13 hongphongthp BINAS - Liệt kê chuỗi nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
608575 21/07/2019 12:02:46 sheepB1209 CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
608574 21/07/2019 12:01:18 ducanh TIMSO2 - Tìm số GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
608573 21/07/2019 11:59:27 ducanh TIMSO2 - Tìm số GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1088 KB
608572 21/07/2019 11:58:26 ducanh TIMSO2 - Tìm số GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1072 KB
608571 21/07/2019 11:56:49 nvnamson COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2520 KB
608570 21/07/2019 11:56:16 sheepB1209 CQUA - Chia quà GNU C++11 Wrong answer on test 7 15 ms 1088 KB
608569 21/07/2019 11:54:04 sheepB1209 CQUA - Chia quà GNU C++11 Wrong answer on test 7 15 ms 1072 KB
608568 21/07/2019 11:53:35 sheepB1209 CQUA - Chia quà GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1072 KB
608567 21/07/2019 11:52:10 sheepB1209 CQUA - Chia quà GNU C++11 Wrong answer on test 7 15 ms 1072 KB
608566 21/07/2019 11:51:26 sheepB1209 CQUA - Chia quà GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 908 KB
608565 21/07/2019 11:49:58 sheepB1209 CQUA - Chia quà GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 832 KB
608564 21/07/2019 11:48:48 danhdz102 CHAR - Đếm ký tự Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 972 KB
608563 21/07/2019 11:48:12 huuhoangle BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
608562 21/07/2019 11:47:43 huuhoangle BARA - Bánh rán Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
608561 21/07/2019 11:47:23 huuhoangle BARA - Bánh rán Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
608560 21/07/2019 11:46:06 sheepB1209 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
608559 21/07/2019 11:43:40 sheepB1209 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2520 KB
608558 21/07/2019 11:43:16 ducanh STUDY - Kế hoạch học tập GNU C++11 Accepted 15 ms 1912 KB
608557 21/07/2019 11:42:39 huuhoangle MKC - Mật khẩu Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
608556 21/07/2019 11:41:23 huuhoangle MKC - Mật khẩu Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
608555 21/07/2019 11:40:18 huuhoangle MKC - Mật khẩu Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
608554 21/07/2019 11:39:31 huuhoangle MKC - Mật khẩu Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
608553 21/07/2019 11:39:12 huuhoangle MKC - Mật khẩu Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
608552 21/07/2019 11:37:11 huuhoangle MKC - Mật khẩu Free Pascal Runtime error on test 1 15 ms 960 KB
608551 21/07/2019 11:36:52 huuhoangle MKC - Mật khẩu Free Pascal Runtime error on test 1 0 ms 984 KB
608550 21/07/2019 11:35:08 sheepB1209 GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1492 KB
608549 21/07/2019 11:30:57 huuhoangle NUMFINAL - Chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 15 ms 992 KB
608548 21/07/2019 11:30:17 huuhoangle NUMFINAL - Chữ số tận cùng Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1124 KB
608547 21/07/2019 11:30:03 sheepB1209 BABE - Số bạn bè GNU C++11 Accepted 15 ms 2516 KB
608546 21/07/2019 11:29:27 huuhoangle NUMFINAL - Chữ số tận cùng Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1360 KB
608545 21/07/2019 11:29:27 sheepB1209 BABE - Số bạn bè GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
608544 21/07/2019 11:29:09 huuhoangle NUMFINAL - Chữ số tận cùng Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 952 KB
608543 21/07/2019 11:28:07 huuhoangle NUMFINAL - Chữ số tận cùng Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 824 KB
608542 21/07/2019 11:27:55 huuhoangle NUMFINAL - Chữ số tận cùng Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 820 KB
608541 21/07/2019 11:27:40 huuhoangle NUMFINAL - Chữ số tận cùng Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 840 KB
608540 21/07/2019 11:27:20 huuhoangle NUMFINAL - Chữ số tận cùng Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1156 KB
608539 21/07/2019 11:27:18 ducanh SVOI - Chuẩn bị SVOI (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1900 KB
608538 21/07/2019 11:26:39 huuhoangle NUMFINAL - Chữ số tận cùng Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1176 KB
608537 21/07/2019 11:26:29 huuhoangle NUMFINAL - Chữ số tận cùng Free Pascal Wrong answer on test 9 15 ms 996 KB
608536 21/07/2019 11:26:18 huuhoangle NUMFINAL - Chữ số tận cùng Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1360 KB
608535 21/07/2019 11:26:02 huuhoangle NUMFINAL - Chữ số tận cùng Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
608534 21/07/2019 11:24:39 huuhoangle NUMFINAL - Chữ số tận cùng Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1056 KB
608533 21/07/2019 11:22:22 sheepB1209 HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 880 KB
608532 21/07/2019 11:19:52 nvnamson COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
608531 21/07/2019 11:17:11 huuhoangle MERGENUM - Ghép số Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
608530 21/07/2019 11:16:20 ducpro DETU - Đếm từ GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
608529 21/07/2019 11:15:23 ducpro DETU - Đếm từ GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1064 KB
608528 21/07/2019 11:14:49 tuanphantomyb010 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 718 ms 1876 KB
608527 21/07/2019 11:14:29 honganh2003 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Wrong answer on test 3 15 ms 1268 KB
608526 21/07/2019 11:14:24 huuhoangle MERGENUM - Ghép số Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
608525 21/07/2019 11:14:13 nvnamson COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1072 KB
608524 21/07/2019 11:13:36 huuhoangle MERGENUM - Ghép số Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
608523 21/07/2019 11:12:59 huuhoangle MERGENUM - Ghép số Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
608522 21/07/2019 11:12:35 huuhoangle MERGENUM - Ghép số Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
608521 21/07/2019 11:12:05 huuhoangle MERGENUM - Ghép số Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
608520 21/07/2019 11:11:47 cbl_hoanglinh NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
608519 21/07/2019 11:11:27 huuhoangle MERGENUM - Ghép số Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
608518 21/07/2019 11:09:23 tuanphantomyb010 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Wrong answer on test 4 0 ms 1072 KB
608517 21/07/2019 11:08:29 ducpro NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2416 KB
608516 21/07/2019 11:07:58 cbl_hoanglinh NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
608515 21/07/2019 11:06:43 huuhoangle NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Wrong answer on test 3 15 ms 1036 KB
608514 21/07/2019 11:06:00 huuhoangle NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Wrong answer on test 3 15 ms 1016 KB
608513 21/07/2019 11:05:42 huuhoangle NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Wrong answer on test 3 15 ms 980 KB
608512 21/07/2019 11:04:18 sheepB1209 SODEP - Số đẹp GNU C++11 Accepted 15 ms 2524 KB
608511 21/07/2019 11:04:13 huuhoangle NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Wrong answer on test 10 15 ms 996 KB
608510 21/07/2019 11:03:50 huuhoangle NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Wrong answer on test 10 15 ms 1132 KB
608509 21/07/2019 11:01:49 huuhoangle NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Runtime error on test 10 15 ms 996 KB
608508 21/07/2019 11:01:03 sheepB1209 GITHU - Tính giai thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1488 KB
608507 21/07/2019 10:59:21 honganh2003 FIBO - Số fibonacy Free Pascal Accepted 31 ms 1240 KB
608506 21/07/2019 10:59:12 huuhoangle NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Wrong answer on test 3 15 ms 1124 KB
608505 21/07/2019 10:59:07 sheepB1209 VTAY - Vòng tay GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
608504 21/07/2019 10:58:50 huuhoangle NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1128 KB
608503 21/07/2019 10:58:30 huuhoangle NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Runtime error on test 10 15 ms 1116 KB
608502 21/07/2019 10:58:23 sheepB1209 VTAY - Vòng tay GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 880 KB
608501 21/07/2019 10:56:39 huuhoangle NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1140 KB
608500 21/07/2019 10:56:27 huuhoangle NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Wrong answer on test 3 15 ms 780 KB
608499 21/07/2019 10:55:29 huuhoangle NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1028 KB
608498 21/07/2019 10:54:54 huuhoangle NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1164 KB
608497 21/07/2019 10:54:28 huuhoangle NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1104 KB
608496 21/07/2019 10:53:39 huuhoangle NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Wrong answer on test 10 15 ms 1156 KB
608495 21/07/2019 10:53:30 sheepB1209 VTAY - Vòng tay GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1072 KB
608494 21/07/2019 10:53:21 huuhoangle NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Wrong answer on test 3 15 ms 948 KB
608493 21/07/2019 10:52:34 huuhoangle NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 824 KB
608492 21/07/2019 10:52:00 huuhoangle NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1172 KB
608491 21/07/2019 10:51:42 huuhoangle NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1152 KB
608490 21/07/2019 10:51:27 huuhoangle NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 928 KB
608489 21/07/2019 10:51:12 huuhoangle NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Wrong answer on test 10 15 ms 1032 KB
608488 21/07/2019 10:49:17 huuhoangle NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Wrong answer on test 3 15 ms 996 KB
Trang  [1] 2 3 ... 5608 5609
Back to Top