Bảng chấm bài
Ngôn ngữ
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
769860 04/07/2020 01:13:14 tronglinh9720 VTAY - Vòng tay Python 3 Accepted 62 ms 1568 KB
769859 04/07/2020 01:09:29 tronglinh9720 VTAY - Vòng tay Python 3 Wrong answer on test 1 46 ms 1568 KB
769858 04/07/2020 01:09:09 tronglinh9720 VTAY - Vòng tay Python 3 Runtime error on test 1 78 ms 4336 KB
769857 04/07/2020 01:07:37 homessi Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 218 ms 2940 KB
769856 04/07/2020 01:00:17 homessi Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Runtime error on test 9 15 ms 2696 KB
769855 04/07/2020 00:57:45 homessi Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Runtime error on test 9 15 ms 2644 KB
769854 04/07/2020 00:54:12 homessi Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Runtime error on test 9 15 ms 2644 KB
769853 04/07/2020 00:43:22 homessi Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Runtime error on test 9 46 ms 2608 KB
769852 04/07/2020 00:33:47 homessi Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Runtime error on test 9 78 ms 2660 KB
769851 04/07/2020 00:31:26 homessi Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Runtime error on test 9 46 ms 2616 KB
769850 04/07/2020 00:29:58 homessi Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1128 KB
769849 04/07/2020 00:15:32 homessi Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Runtime error on test 9 62 ms 2608 KB
769848 04/07/2020 00:07:06 homessi Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Runtime error on test 9 31 ms 2608 KB
769847 03/07/2020 23:56:19 homessi NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
769846 03/07/2020 23:55:12 homessi NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++ Wrong answer on test 9 15 ms 1108 KB
769845 03/07/2020 23:52:21 homessi COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
769844 03/07/2020 23:48:11 tronglinh9720 TONG - Tổng A + B Java 8 Accepted 203 ms 17432 KB
769843 03/07/2020 23:47:21 homessi HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 2896 KB
769842 03/07/2020 23:35:52 NaughtyWind LAGA - Lát gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
769841 03/07/2020 23:34:32 hongduyen29 KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
769840 03/07/2020 23:34:22 homessi HISO - Hiệu số GNU C++ Time limit exceed on test 8 1093 ms 2900 KB
769839 03/07/2020 23:33:17 hongduyen29 AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
769838 03/07/2020 23:30:55 hongduyen29 LAGA - Lát gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
769837 03/07/2020 23:22:23 hongduyen29 CODEN - Cột Đèn GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
769836 03/07/2020 23:21:16 homessi HISO - Hiệu số GNU C++ Time limit exceed on test 8 1093 ms 2900 KB
769835 03/07/2020 23:21:06 NaughtyWind LAGA - Lát gạch GNU C++11 Wrong answer on test 3 0 ms 1108 KB
769834 03/07/2020 23:21:06 hongduyen29 CODEN - Cột Đèn GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1128 KB
769833 03/07/2020 23:17:12 NaughtyWind LAGA - Lát gạch GNU C++11 Wrong answer on test 3 0 ms 896 KB
769832 03/07/2020 23:07:18 homessi USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
769831 03/07/2020 23:04:59 homessi USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Runtime error on test 1 15 ms 2760 KB
769830 03/07/2020 23:00:54 homessi USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Time limit exceed on test 17 1093 ms 2516 KB
769829 03/07/2020 22:56:18 danhdz102 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 46 ms 1888 KB
769828 03/07/2020 22:54:50 hongduyen29 ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
769827 03/07/2020 22:54:21 dohoc12 MERGENUM - Ghép số GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 896 KB
769826 03/07/2020 22:51:25 dohoc12 MERGENUM - Ghép số GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 840 KB
769825 03/07/2020 22:51:09 hongduyen29 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 932 KB
769824 03/07/2020 22:49:57 hongduyen29 BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
769823 03/07/2020 22:47:26 KylezFT DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1064 KB
769822 03/07/2020 22:44:44 NaughtyWind MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++11 Accepted 203 ms 7004 KB
769821 03/07/2020 22:44:26 hongduyen29 BNHAN - Bảng nhân GNU C++11 Accepted 31 ms 1128 KB
769820 03/07/2020 22:42:16 hongduyen29 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1888 KB
769819 03/07/2020 22:40:03 Kduy9180 BNHAN - Bảng nhân GNU C++ Accepted 31 ms 1128 KB
769818 03/07/2020 22:32:01 KylezFT BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
769817 03/07/2020 22:31:05 hongduyen29 TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 31 ms 2516 KB
769816 03/07/2020 22:28:43 hongduyen29 TAXI - Taxi GNU C++11 Wrong answer on test 8 15 ms 1108 KB
769815 03/07/2020 22:28:12 HuynhNgocThanh2118110152 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Wrong answer on test 18 15 ms 1040 KB
769814 03/07/2020 22:27:59 hongduyen29 TAXI - Taxi GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 876 KB
769813 03/07/2020 22:22:20 dohoc12 XOSO - Xóa số (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
769812 03/07/2020 22:14:03 Hoang10TH AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 2528 KB
769811 03/07/2020 22:13:29 loken TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1128 KB
769810 03/07/2020 22:13:20 Hoang10TH AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1108 KB
769809 03/07/2020 22:10:18 tgbaodeeptry TAXI - Taxi Python 3 Accepted 125 ms 8936 KB
769808 03/07/2020 22:08:48 danhdz102 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
769807 03/07/2020 22:06:26 tgbaodeeptry TAXI - Taxi Python 3 Wrong answer on test 34 78 ms 1568 KB
769806 03/07/2020 22:06:18 loken HOHA2 - Số hoàn hảo 2 GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1108 KB
769805 03/07/2020 22:05:23 loken HOHA2 - Số hoàn hảo 2 GNU C++11 Time limit exceed on test 14 1093 ms 2516 KB
769804 03/07/2020 22:04:01 Hoang10TH AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Runtime error on test 3 15 ms 2760 KB
769803 03/07/2020 22:00:55 hongduyen29 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1872 KB
769802 03/07/2020 21:58:21 loken LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
769801 03/07/2020 21:58:08 tgbaodeeptry TAXI - Taxi Python 3 Wrong answer on test 8 62 ms 1568 KB
769800 03/07/2020 21:57:57 khongcoten002 AIRCON - Điều hòa không khí GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1884 KB
769799 03/07/2020 21:45:08 Arigiri OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 4336 KB
769798 03/07/2020 21:45:02 danhdz102 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 46 ms 2588 KB
769797 03/07/2020 21:44:42 loken USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
769796 03/07/2020 21:44:36 Arigiri OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Runtime error on test 1 15 ms 6908 KB
769795 03/07/2020 21:38:55 tgbaodeeptry COUNTNUM - Số lượng số Python 3 Accepted 62 ms 1564 KB
769794 03/07/2020 21:38:53 loken PTSO - Phân tích số GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
769793 03/07/2020 21:31:17 Hoang10TH AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Runtime error on test 2 15 ms 2760 KB
769792 03/07/2020 21:30:02 Hoang10TH AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1036 KB
769791 03/07/2020 21:29:40 danhdz102 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 31 ms 1128 KB
769790 03/07/2020 21:27:57 danhdz102 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Wrong answer on test 9 0 ms 1000 KB
769789 03/07/2020 21:26:31 danhdz102 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Wrong answer on test 7 15 ms 1128 KB
769788 03/07/2020 21:26:31 hongduyen29 KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 62 ms 1916 KB
769787 03/07/2020 21:22:42 duongthao2004 TT - TIENTE GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1108 KB
769786 03/07/2020 21:22:30 dohoc12 XOSO - Xóa số (OLPCĐ 2012) GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1128 KB
769785 03/07/2020 21:22:12 danhdz102 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Wrong answer on test 7 15 ms 896 KB
769784 03/07/2020 21:21:24 duongthao2004 TT - TIENTE GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
769783 03/07/2020 21:20:02 danhdz102 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Wrong answer on test 7 15 ms 1108 KB
769782 03/07/2020 21:17:12 duongthao2004 TT - TIENTE GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
769781 03/07/2020 21:16:19 nguyenan88 HELLO - Xin chào GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
769780 03/07/2020 21:16:16 duongthao2004 TT - TIENTE GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
769779 03/07/2020 21:15:26 nguyenan88 HELLO - Xin chào GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1100 KB
769778 03/07/2020 21:12:37 danhdz102 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Time limit exceed on test 5 1078 ms 1852 KB
769777 03/07/2020 20:48:45 dohoc12 XOSO - Xóa số (OLPCĐ 2012) GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1128 KB
769776 03/07/2020 20:48:39 nguyenviet3057 HOHA2 - Số hoàn hảo 2 GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1108 KB
769775 03/07/2020 20:46:55 dohoc12 XOSO - Xóa số (OLPCĐ 2012) GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1108 KB
769774 03/07/2020 20:46:05 truongle CQUA - Chia quà GNU C++ Wrong answer on test 7 15 ms 1108 KB
769773 03/07/2020 20:41:32 lamthonnn HMD01 - Hòa nhạc GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1128 KB
769772 03/07/2020 20:40:35 truongle CQUA - Chia quà GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1128 KB
769771 03/07/2020 20:38:51 lucpro9001 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Wrong answer on test 6 0 ms 2548 KB
769770 03/07/2020 20:38:07 truongle CQUA - Chia quà GNU C++ Wrong answer on test 7 0 ms 1128 KB
769769 03/07/2020 20:37:14 truongle CQUA - Chia quà GNU C++ Wrong answer on test 7 15 ms 1108 KB
769768 03/07/2020 20:36:09 nguyenan88 DEMSO0 - Đếm số không bên phải GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
769767 03/07/2020 20:35:46 truongle CQUA - Chia quà GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1108 KB
769766 03/07/2020 20:34:11 nguyenan88 DEMSO0 - Đếm số không bên phải GNU C++11 Wrong answer on test 5 15 ms 1108 KB
769765 03/07/2020 20:30:38 dohoc12 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 453 ms 10340 KB
769764 03/07/2020 20:30:06 lamthonnn HMD01 - Hòa nhạc GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 2560 KB
769763 03/07/2020 20:29:51 lamthonnn HMD01 - Hòa nhạc GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 2528 KB
769762 03/07/2020 20:29:39 lamthonnn HMD01 - Hòa nhạc GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
769761 03/07/2020 20:29:36 nguyenan88 FIBO4 - Fibonaci GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
Trang  [1] 2 3 ... 7147 7148
Back to Top