Bảng chấm bài
Ngôn ngữ
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
798122 20/09/2020 00:04:10 dangminhanh COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
798121 19/09/2020 23:59:20 DiepTuThinh MKC - Mật khẩu GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
798120 19/09/2020 23:56:13 DiepTuThinh CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
798119 19/09/2020 23:52:58 DiepTuThinh GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
798118 19/09/2020 23:52:30 DiepTuThinh GAGI - Gấp giấy GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
798117 19/09/2020 23:50:43 DiepTuThinh BABE - Số bạn bè GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
798116 19/09/2020 23:39:33 DiepTuThinh HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
798115 19/09/2020 23:20:08 dinhloi_tdmu DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Runtime error on test 2 15 ms 2740 KB
798114 19/09/2020 23:19:15 dinhloi_tdmu DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Runtime error on test 2 15 ms 2740 KB
798113 19/09/2020 23:08:52 DiepTuThinh SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
798112 19/09/2020 23:07:21 DiepTuThinh VTAY - Vòng tay GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
798111 19/09/2020 23:02:35 tai6122005 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
798110 19/09/2020 23:00:00 DiepTuThinh GITHU - Tính giai thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
798109 19/09/2020 22:57:53 DiepTuThinh GITHU - Tính giai thừa GNU C++ Wrong answer on test 13 15 ms 1092 KB
798108 19/09/2020 22:55:38 Scheherazade ROBOT5 - Robot đi tuần Python 3 Time limit exceed on test 51 1015 ms 6912 KB
798107 19/09/2020 22:53:22 Huwng ROBOT5 - Robot đi tuần Python 3 Time limit exceed on test 51 1078 ms 6916 KB
798106 19/09/2020 22:51:45 Scheherazade ROBOT5 - Robot đi tuần Python 3 Time limit exceed on test 51 1031 ms 6968 KB
798105 19/09/2020 22:50:27 Scheherazade ROBOT5 - Robot đi tuần Python 3 Wrong answer on test 1 78 ms 5668 KB
798104 19/09/2020 22:49:33 Scheherazade ROBOT5 - Robot đi tuần Python 3 Wrong answer on test 1 140 ms 6940 KB
798103 19/09/2020 22:46:35 tomntit TIMSO2 - Tìm số GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
798102 19/09/2020 22:44:04 tomntit TIMSO2 - Tìm số GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1092 KB
798101 19/09/2020 22:25:57 shinobitakaharu KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
798100 19/09/2020 22:22:44 tkien1901 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
798099 19/09/2020 22:21:57 tkien1901 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
798098 19/09/2020 22:21:28 tomntit TONG - Tổng A + B GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
798097 19/09/2020 22:14:47 quythanh xaufibo - Xâu Fibonacci GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
798096 19/09/2020 22:13:16 quythanh xaufibo - Xâu Fibonacci GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
798095 19/09/2020 22:11:05 quythanh xaufibo - Xâu Fibonacci GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
798094 19/09/2020 22:08:39 tkien1901 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Wrong answer on test 8 62 ms 1112 KB
798093 19/09/2020 22:08:31 Trungcqt9 MKC - Mật khẩu GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1112 KB
798092 19/09/2020 22:08:10 tkien1901 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Wrong answer on test 8 15 ms 1112 KB
798091 19/09/2020 22:07:16 ngominhduc XEPLICH - xếp lịch Free Pascal Accepted 31 ms 2788 KB
798090 19/09/2020 22:06:51 TrumpPham NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 343 ms 79964 KB
798089 19/09/2020 22:06:02 Trungcqt9 SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 31 ms 1112 KB
798088 19/09/2020 22:05:37 ngominhduc XEPLICH - xếp lịch Free Pascal Accepted 15 ms 3024 KB
798087 19/09/2020 22:04:27 p2n TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
798086 19/09/2020 22:04:12 p2n TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 836 KB
798085 19/09/2020 22:03:10 p2n TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
798084 19/09/2020 22:02:45 quythanh xaufibo - Xâu Fibonacci GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1112 KB
798083 19/09/2020 22:02:25 p2n TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1112 KB
798082 19/09/2020 22:00:19 p2n TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1112 KB
798081 19/09/2020 22:00:00 p2n TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1112 KB
798080 19/09/2020 21:59:48 Trungcqt9 SODEP - Số đẹp GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
798079 19/09/2020 21:58:44 p2n TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1112 KB
798078 19/09/2020 21:58:08 p2n TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1112 KB
798077 19/09/2020 21:57:53 tkien1901 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Time limit exceed on test 8 1078 ms 2496 KB
798076 19/09/2020 21:56:38 voluyen2021 xaufibo - Xâu Fibonacci GNU C++ Accepted 31 ms 2532 KB
798075 19/09/2020 21:56:01 p2n TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1112 KB
798074 19/09/2020 21:54:40 tkien1901 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Time limit exceed on test 8 1093 ms 2488 KB
798073 19/09/2020 21:54:07 quythanh xaufibo - Xâu Fibonacci GNU C++ Runtime error on test 12 15 ms 3268 KB
798072 19/09/2020 21:51:58 quythanh xaufibo - Xâu Fibonacci GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1092 KB
798071 19/09/2020 21:45:55 quythanh xaufibo - Xâu Fibonacci GNU C++ Wrong answer on test 1 31 ms 64 KB
798070 19/09/2020 21:44:18 quythanh xaufibo - Xâu Fibonacci GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1112 KB
798069 19/09/2020 21:40:43 khanhvukhanh02 NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
798068 19/09/2020 21:39:38 wibu KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 912 KB
798067 19/09/2020 21:37:01 wibu KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1056 KB
798066 19/09/2020 21:36:37 dangminhanh DAYSO9 - Dãy số GNU C++11 Time limit exceed on test 16 1093 ms 1832 KB
798065 19/09/2020 21:35:23 BananaOnTheTree EZFORMULA - Tính toán đơn giản GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
798064 19/09/2020 21:27:12 khanhvukhanh02 NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++ Wrong answer on test 8 15 ms 1112 KB
798063 19/09/2020 21:18:20 khoa03122003 GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1112 KB
798062 19/09/2020 21:13:19 khoa03122003 GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1092 KB
798061 19/09/2020 21:12:54 hoangchisi CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
798060 19/09/2020 21:11:47 Trungcqt9 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1092 KB
798059 19/09/2020 21:09:12 Trungcqt9 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1092 KB
798058 19/09/2020 21:04:29 hoangchisi GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 328 ms 7464 KB
798057 19/09/2020 20:57:14 TranChongChong TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
798056 19/09/2020 20:55:29 byvf TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++11 Accepted 453 ms 1872 KB
798055 19/09/2020 20:51:40 duongdz111 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Wrong answer on test 7 15 ms 1360 KB
798054 19/09/2020 20:49:41 TranChongChong GITHU - Tính giai thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
798053 19/09/2020 20:47:38 rongvuahoangkim LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 31 ms 1528 KB
798052 19/09/2020 20:43:50 duongdz111 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1332 KB
798051 19/09/2020 20:42:13 _Tunass_ GITHU - Tính giai thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
798050 19/09/2020 20:40:36 hoangchisi DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 31 ms 1888 KB
798049 19/09/2020 20:33:14 hoangchisi LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2908 KB
798048 19/09/2020 20:26:40 rongvuahoangkim CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1476 KB
798047 19/09/2020 20:24:35 dathoanhao098 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 46 ms 4572 KB
798046 19/09/2020 20:23:35 phong2006 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
798045 19/09/2020 20:15:12 byvf TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++11 Time limit exceed on test 8 5015 ms 1844 KB
798044 19/09/2020 20:14:34 Dan_De_Nui xaufibo - Xâu Fibonacci GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
798043 19/09/2020 20:14:05 byvf TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++11 Time limit exceed on test 8 5078 ms 1844 KB
798042 19/09/2020 20:10:58 hoangchisi DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 62 ms 3328 KB
798041 19/09/2020 20:04:50 byvf TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++11 Wrong answer on test 6 15 ms 1084 KB
798040 19/09/2020 20:03:29 byvf TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++11 Wrong answer on test 6 15 ms 1092 KB
798039 19/09/2020 20:01:53 rongvuahoangkim BARA - Bánh rán Free Pascal Wrong answer on test 11 15 ms 1272 KB
798038 19/09/2020 20:01:35 byvf TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++11 Wrong answer on test 6 15 ms 1112 KB
798037 19/09/2020 20:00:44 _Tunass_ GITHU - Tính giai thừa GNU C++ Wrong answer on test 13 15 ms 1112 KB
798036 19/09/2020 19:59:49 _Tunass_ GITHU - Tính giai thừa GNU C++ Wrong answer on test 13 15 ms 1112 KB
798035 19/09/2020 19:59:44 tranminhquandz1999 HISO - Hiệu số GNU C++ Time limit exceed on test 8 1093 ms 3276 KB
798034 19/09/2020 19:59:18 tranminhquandz1999 HISO - Hiệu số GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
798033 19/09/2020 19:58:04 byvf TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++11 Wrong answer on test 6 15 ms 1092 KB
798032 19/09/2020 19:57:48 tranminhquandz1999 HISO - Hiệu số GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1112 KB
798031 19/09/2020 19:57:08 byvf TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++11 Wrong answer on test 6 15 ms 1112 KB
798030 19/09/2020 19:56:13 tranminhquandz1999 HISO - Hiệu số GNU C++ Time limit exceed on test 8 1109 ms 3276 KB
798029 19/09/2020 19:52:27 phamgiatri123 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
798028 19/09/2020 19:52:23 tranminhquandz1999 HISO - Hiệu số GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
798027 19/09/2020 19:51:44 hoangchisi BANK - Xếp hàng gửi tiền GNU C++ Accepted 46 ms 2056 KB
798026 19/09/2020 19:51:09 tranminhquandz1999 HISO - Hiệu số GNU C++ Time limit exceed on test 8 1093 ms 2888 KB
798025 19/09/2020 19:48:25 phamgiatri123 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Runtime error on test 13 15 ms 2552 KB
798024 19/09/2020 19:47:20 CODERTXB DEMSO0 - Đếm số không bên phải GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
798023 19/09/2020 19:43:01 byvf PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++11 Accepted 15 ms 2520 KB
Trang  [1] 2 3 ... 7430 7431
Back to Top