Bảng chấm bài
Ngôn ngữ
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
1228788 20/03/2023 22:45:01 qtuan MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2860 KB
1228787 20/03/2023 22:44:34 qtuan DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 46 ms 3136 KB
1228786 20/03/2023 22:44:30 Hoanghuy2403 NGTO - Số nguyên tố Python 2 Memory limit exceed on test 9 109 ms 153376 KB
1228785 20/03/2023 22:44:27 heothama KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Wrong answer on test 15 15 ms 1148 KB
1228784 20/03/2023 22:44:21 qtuan DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 31 ms 3136 KB
1228783 20/03/2023 22:44:03 Hoanghuy2403 NGTO - Số nguyên tố Python 3 Time limit exceed on test 9 1078 ms 6948 KB
1228782 20/03/2023 22:44:01 qtuan DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 3120 KB
1228781 20/03/2023 22:43:42 qtuan DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 156 ms 9744 KB
1228780 20/03/2023 22:43:20 qtuan THIDAU - Kế hoạch thi đấu Free Pascal Accepted 15 ms 3108 KB
1228779 20/03/2023 22:42:59 qtuan Capxach - Cặp xách Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
1228778 20/03/2023 22:42:37 qtuan DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
1228777 20/03/2023 22:42:19 vinhveer NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1148 KB
1228776 20/03/2023 22:42:12 qtuan NUMFINAL - Chữ số tận cùng Free Pascal Wrong answer on test 8 15 ms 1040 KB
1228775 20/03/2023 22:41:28 qtuan BANHCHUNG - Nấu bánh chưng Free Pascal Accepted 15 ms 2864 KB
1228774 20/03/2023 22:40:47 vinhveer NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Wrong answer on test 3 0 ms 1136 KB
1228773 20/03/2023 22:39:35 vinhveer NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1136 KB
1228772 20/03/2023 22:39:19 qtuan HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 125 ms 2952 KB
1228771 20/03/2023 22:38:36 minhquandinhcao DISNUMBER - Số phân biệt GNU C++11 Accepted 171 ms 2688 KB
1228770 20/03/2023 22:38:34 qtuan QUEEN - Tám hậu GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
1228769 20/03/2023 22:38:05 qtuan LINE2 - Trò chơi Line 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1216 KB
1228768 20/03/2023 22:37:01 qtuan DASO - Dãy số Fibonacci (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 31 ms 2856 KB
1228767 20/03/2023 22:36:42 qtuan DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1088 KB
1228766 20/03/2023 22:36:26 DHuy1629 DISNUMBER - Số phân biệt GNU C++11 Memory limit exceed on test 1 343 ms 134600 KB
1228765 20/03/2023 22:36:15 qtuan VDSEQ02 - Dãy số chia hết Free Pascal Accepted 62 ms 2860 KB
1228764 20/03/2023 22:35:55 qtuan XOSO - Xóa số (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 31 ms 2908 KB
1228763 20/03/2023 22:35:29 qtuan KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 468 ms 2944 KB
1228762 20/03/2023 22:34:58 qtuan 1CHIEU - Đường một chiều Free Pascal Accepted 15 ms 1276 KB
1228761 20/03/2023 22:34:29 qtuan CHUSO - Chữ số Free Pascal Accepted 390 ms 2812 KB
1228760 20/03/2023 22:34:29 vinhveer NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1148 KB
1228759 20/03/2023 22:34:27 Noas DISNUMBER - Số phân biệt GNU C++11 Memory limit exceed on test 1 546 ms 134476 KB
1228758 20/03/2023 22:34:04 vinhveer NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Wrong answer on test 11 15 ms 1148 KB
1228757 20/03/2023 22:34:03 xTruc190803 KIVU - Khiêu vũ Java 8 Accepted 890 ms 63012 KB
1228756 20/03/2023 22:33:55 DHuy1629 DISNUMBER - Số phân biệt GNU C++11 Wrong answer on test 1 312 ms 69064 KB
1228755 20/03/2023 22:33:10 DHuy1629 DISNUMBER - Số phân biệt GNU C++11 Memory limit exceed on test 1 343 ms 134604 KB
1228754 20/03/2023 22:31:17 pptt3010 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 2184 KB
1228753 20/03/2023 22:28:43 pptt3010 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 2592 KB
1228752 20/03/2023 22:27:31 HaoVo DISNUMBER - Số phân biệt GNU C++11 Time limit exceed on test 1 1078 ms 2564 KB
1228751 20/03/2023 22:26:39 vinhveer NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 11 15 ms 1136 KB
1228750 20/03/2023 22:25:41 vinhveer NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 920 KB
1228749 20/03/2023 22:24:21 HaoVo DISNUMBER - Số phân biệt GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 2920 KB
1228748 20/03/2023 22:24:03 vinhveer NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 11 15 ms 1136 KB
1228747 20/03/2023 22:23:05 vinhveer NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 11 15 ms 1136 KB
1228746 20/03/2023 22:22:14 pptt3010 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
1228745 20/03/2023 22:20:28 HaoVo DISNUMBER - Số phân biệt GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 2616 KB
1228744 20/03/2023 22:19:32 HaoVo DISNUMBER - Số phân biệt GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
1228743 20/03/2023 22:19:24 HaoVo DISNUMBER - Số phân biệt GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
1228742 20/03/2023 22:14:36 Noas DISNUMBER - Số phân biệt GNU C++11 Wrong answer on test 1 453 ms 53052 KB
1228741 20/03/2023 22:11:17 HaoVo DISNUMBER - Số phân biệt GNU C++11 Time limit exceed on test 1 1093 ms 2616 KB
1228740 20/03/2023 22:10:22 minhquandinhcao CALNUM - Đếm số GNU C++11 Accepted 187 ms 4620 KB
1228739 20/03/2023 22:10:08 HaoVo DISNUMBER - Số phân biệt GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 2628 KB
1228738 20/03/2023 22:06:20 taokony DEMSO0 - Đếm số không bên phải GNU C++11 Wrong answer on test 12 0 ms 1136 KB
1228737 20/03/2023 22:01:56 Noas GROUP - Chia nhóm GNU C++11 Accepted 15 ms 2616 KB
1228736 20/03/2023 21:59:41 neco_arc TIMSO2 - Tìm số GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
1228735 20/03/2023 21:59:20 minhquandinhcao CALNUM - Đếm số GNU C++11 Wrong answer on test 1 171 ms 4260 KB
1228734 20/03/2023 21:57:45 minhquandinhcao CALNUM - Đếm số GNU C++11 Wrong answer on test 1 156 ms 4376 KB
1228733 20/03/2023 21:56:13 minhquandinhcao CALNUM - Đếm số GNU C++11 Wrong answer on test 1 156 ms 5108 KB
1228732 20/03/2023 21:56:01 neco_arc TIMSO2 - Tìm số GNU C++11 Wrong answer on test 5 15 ms 1136 KB
1228731 20/03/2023 21:54:38 Hoanghuy2403 NGTO - Số nguyên tố Python 3 Time limit exceed on test 9 1093 ms 6948 KB
1228730 20/03/2023 21:53:33 neco_arc TIMSO2 - Tìm số GNU C++11 Wrong answer on test 5 0 ms 1148 KB
1228729 20/03/2023 21:52:36 neco_arc TIMSO2 - Tìm số GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1136 KB
1228728 20/03/2023 21:52:33 Hoanghuy2403 NGTO - Số nguyên tố Python 2 Memory limit exceed on test 9 140 ms 143912 KB
1228727 20/03/2023 21:51:50 heothama MKC - Mật khẩu GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
1228726 20/03/2023 21:50:11 heothama MKC - Mật khẩu GNU C++ Time limit exceed on test 1 1078 ms 2556 KB
1228725 20/03/2023 21:47:12 DangAnh_23811 GROUP - Chia nhóm GNU C++11 Accepted 312 ms 2628 KB
1228724 20/03/2023 21:43:36 neco_arc TIMSO2 - Tìm số GNU C++11 Wrong answer on test 5 15 ms 1136 KB
1228723 20/03/2023 21:41:04 heothama MKC - Mật khẩu GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1228722 20/03/2023 21:38:32 devhysterical CQUA - Chia quà GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1136 KB
1228721 20/03/2023 21:34:12 toilavu51 TONG - Tổng A + B Java 8 Accepted 218 ms 16416 KB
1228720 20/03/2023 21:31:57 heothama GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
1228719 20/03/2023 21:28:24 toilavu51 HOHA - Số hoàn hảo Java 8 Accepted 250 ms 18516 KB
1228718 20/03/2023 21:28:23 tthanhloi2007 VASU - Vắt sữa bò GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
1228717 20/03/2023 21:22:38 toilavu51 HOHA - Số hoàn hảo Java 8 Wrong answer on test 1 109 ms 18136 KB
1228716 20/03/2023 21:21:40 tienloc_tvn BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
1228715 20/03/2023 21:21:12 tienloc_tvn BARA - Bánh rán GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1148 KB
1228714 20/03/2023 21:18:53 taokony FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Wrong answer on test 6 15 ms 1116 KB
1228713 20/03/2023 21:18:38 tienloc_tvn BARA - Bánh rán GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 1136 KB
1228712 20/03/2023 21:16:07 tienloc_tvn BARA - Bánh rán GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1136 KB
1228711 20/03/2023 21:09:52 pquocanh FIBO4 - Fibonaci GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
1228710 20/03/2023 21:09:09 pquocanh FIBO4 - Fibonaci GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1148 KB
1228709 20/03/2023 21:08:30 pquocanh FIBO4 - Fibonaci GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1148 KB
1228708 20/03/2023 21:04:26 heothama GAGI - Gấp giấy GNU C++ Wrong answer on test 11 0 ms 1136 KB
1228707 20/03/2023 21:04:07 taokony DEMSO0 - Đếm số không bên phải GNU C++11 Wrong answer on test 10 15 ms 1128 KB
1228706 20/03/2023 21:02:24 tinnhiemnn FIBO4 - Fibonaci GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
1228705 20/03/2023 21:02:12 taokony DEMSO0 - Đếm số không bên phải GNU C++11 Wrong answer on test 12 15 ms 1148 KB
1228704 20/03/2023 21:01:32 heothama GAGI - Gấp giấy GNU C++ Wrong answer on test 11 15 ms 1148 KB
1228703 20/03/2023 20:56:05 GodLY LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1148 KB
1228702 20/03/2023 20:55:43 GodLY LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1148 KB
1228701 20/03/2023 20:55:15 tinnhiemnn DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 109 ms 2648 KB
1228700 20/03/2023 20:53:54 truchandsome DIVIDE - Chia quà GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1136 KB
1228699 20/03/2023 20:52:52 heothama GAGI - Gấp giấy GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1148 KB
1228698 20/03/2023 20:49:54 THT DIVIDE - Chia quà GNU C++11 Wrong answer on test 5 15 ms 1136 KB
1228697 20/03/2023 20:49:44 heothama HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
1228696 20/03/2023 20:47:12 huynhquetran XEPLICH - xếp lịch GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
1228695 20/03/2023 20:47:01 hethonchua HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1136 KB
1228694 20/03/2023 20:45:39 DuyLe DIVIDE - Chia quà GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 860 KB
1228693 20/03/2023 20:45:37 THT DIVIDE - Chia quà GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1136 KB
1228692 20/03/2023 20:45:12 tinnhiemnn ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
1228691 20/03/2023 20:42:37 hethonchua HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1148 KB
1228690 20/03/2023 20:42:29 Loishadow1412 CUBICS - Khối lập phương GNU C++ Wrong answer on test 4 31 ms 1136 KB
1228689 20/03/2023 20:42:13 GodLY LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1148 KB
Trang  [1] 2 3 ... 11605 11606
Back to Top