Bảng chấm bài
Ngôn ngữ
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
584815 20/05/2019 23:26:53 s2Arsenal OV - Bảng ô vuông Java 8 Wrong answer on test 2 203 ms 16340 KB
584814 20/05/2019 23:20:25 s2Arsenal OV - Bảng ô vuông Java 8 Wrong answer on test 1 187 ms 16744 KB
584813 20/05/2019 23:17:54 ptkhai1203 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 912 KB
584812 20/05/2019 23:07:51 ptkhai1203 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1120 KB
584811 20/05/2019 22:54:06 nhamtan STRAGAIN - Lại là chuỗi GNU C++ Time limit exceed on test 12 546 ms 61312 KB
584810 20/05/2019 22:50:24 nhamtan STRAGAIN - Lại là chuỗi GNU C++ Time limit exceed on test 12 515 ms 35324 KB
584809 20/05/2019 22:50:00 thaomeo VASU - Vắt sữa bò Free Pascal Accepted 15 ms 852 KB
584808 20/05/2019 22:48:37 nhamtan STRAGAIN - Lại là chuỗi GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 940 KB
584807 20/05/2019 22:42:09 nhamtan STRAGAIN - Lại là chuỗi GNU C++ Time limit exceed on test 12 531 ms 38840 KB
584806 20/05/2019 22:38:55 nhattuan722 DOXA - Đổ xăng Free Pascal Accepted 15 ms 2836 KB
584805 20/05/2019 22:36:25 trieutanhung93 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Time limit exceed on test 13 1093 ms 18256 KB
584804 20/05/2019 22:35:49 quangucich2000 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Wrong answer on test 14 15 ms 912 KB
584803 20/05/2019 22:35:15 nhamtan STRAGAIN - Lại là chuỗi GNU C++ Time limit exceed on test 12 515 ms 38828 KB
584802 20/05/2019 22:29:41 nhamtan STRAGAIN - Lại là chuỗi GNU C++ Time limit exceed on test 12 531 ms 30476 KB
584801 20/05/2019 22:29:39 dovan HMD01 - Hòa nhạc GNU C++11 Accepted 828 ms 2552 KB
584800 20/05/2019 22:28:29 nhamtan STRAGAIN - Lại là chuỗi GNU C++ Time limit exceed on test 12 546 ms 30884 KB
584799 20/05/2019 22:27:24 dovan HMD01 - Hòa nhạc GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 2544 KB
584798 20/05/2019 22:25:07 dovan HMD01 - Hòa nhạc GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 2536 KB
584797 20/05/2019 22:23:29 quangucich2000 CHAR - Đếm ký tự GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
584796 20/05/2019 22:07:43 hh1305 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Time limit exceed on test 10 1062 ms 6444 KB
584795 20/05/2019 22:04:00 hh1305 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Time limit exceed on test 10 1109 ms 6448 KB
584794 20/05/2019 22:03:34 trieutanhung93 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Time limit exceed on test 13 1093 ms 18256 KB
584793 20/05/2019 22:02:38 nhamtan STRAGAIN - Lại là chuỗi GNU C++ Time limit exceed on test 12 546 ms 22576 KB
584792 20/05/2019 21:53:32 trung_hieu_k36_chv TRUHAU - Trung tố, Hậu tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
584791 20/05/2019 21:52:37 nhamtan STRAGAIN - Lại là chuỗi GNU C++ Time limit exceed on test 12 546 ms 22648 KB
584790 20/05/2019 21:49:35 trung_hieu_k36_chv TRUHAU - Trung tố, Hậu tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2372 KB
584789 20/05/2019 21:49:19 dat10tin TRUHAU - Trung tố, Hậu tố GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
584788 20/05/2019 21:48:53 dat10tin TRUHAU - Trung tố, Hậu tố GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1092 KB
584787 20/05/2019 21:48:02 TIN10_VUTRINHHOANG QN - QN-Chính Phương GNU C++ Runtime error on test 2 15 ms 2884 KB
584786 20/05/2019 21:47:52 vuonghuyen2006 VDSEQ02 - Dãy số chia hết Free Pascal Accepted 62 ms 3180 KB
584785 20/05/2019 21:45:24 TIN10_VUTRINHHOANG QN - QN-Chính Phương GNU C++ Runtime error on test 2 15 ms 2796 KB
584784 20/05/2019 21:42:37 dat10tin TRUHAU - Trung tố, Hậu tố GNU C++ Runtime error on test 1 15 ms 2772 KB
584783 20/05/2019 21:37:43 trieutanhung93 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Time limit exceed on test 13 1109 ms 18256 KB
584782 20/05/2019 21:34:04 baotramdhqt123 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Wrong answer on test 6 15 ms 2832 KB
584781 20/05/2019 21:33:06 giapascal KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
584780 20/05/2019 21:28:36 vuonghuyen2006 CHUSO - Chữ số Free Pascal Accepted 375 ms 2792 KB
584779 20/05/2019 21:28:03 vuonghuyen2006 CHUSO - Chữ số Free Pascal Runtime error on test 2 15 ms 2792 KB
584778 20/05/2019 21:25:34 baotramdhqt123 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
584777 20/05/2019 21:20:08 TIN10_VUTRINHHOANG QN - QN-Chính Phương GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 912 KB
584776 20/05/2019 21:19:04 baotramdhqt123 RTRIANGLE - Tam giác vuông cân Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1004 KB
584775 20/05/2019 21:16:09 baotramdhqt123 RTRIANGLE - Tam giác vuông cân Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1184 KB
584774 20/05/2019 21:15:48 trieutanhung93 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Time limit exceed on test 13 1109 ms 18256 KB
584773 20/05/2019 21:12:07 Nguyenthaihoc Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2752 KB
584772 20/05/2019 21:11:45 nhamtan EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++ Accepted 203 ms 78708 KB
584771 20/05/2019 21:11:32 nhamtan EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++ Memory limit exceed on test 2 93 ms 132944 KB
584770 20/05/2019 21:11:20 nhamtan EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++ Memory limit exceed on test 1 109 ms 195392 KB
584769 20/05/2019 21:11:02 nhamtan EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++ Memory limit exceed on test 1 109 ms 164592 KB
584768 20/05/2019 21:10:27 trieutanhung93 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Time limit exceed on test 13 1109 ms 18256 KB
584767 20/05/2019 21:09:39 leduyminh COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
584766 20/05/2019 21:09:25 nhamtan EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++ Unknown error on test 16, please resubmit 171 ms 57036 KB
584765 20/05/2019 21:06:56 taolaai USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Time limit exceed on test 14 1093 ms 2540 KB
584764 20/05/2019 21:06:27 nhamtan EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++ Wrong answer on test 3 125 ms 16376 KB
584763 20/05/2019 21:06:21 hosithao SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Wrong answer on test 6 15 ms 852 KB
584762 20/05/2019 21:06:15 nhamtan EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
584761 20/05/2019 21:06:14 PECreator HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1136 KB
584760 20/05/2019 21:05:51 PECreator HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
584759 20/05/2019 21:05:36 nhamtan EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1120 KB
584758 20/05/2019 21:05:06 hosithao SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Wrong answer on test 2 0 ms 852 KB
584757 20/05/2019 21:04:48 nhamtan EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++ Wrong answer on test 3 125 ms 16032 KB
584756 20/05/2019 21:03:22 nhamtan EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
584755 20/05/2019 21:00:05 hosithao SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Wrong answer on test 3 15 ms 852 KB
584754 20/05/2019 20:59:05 nhamtan EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++ Wrong answer on test 2 62 ms 1112 KB
584753 20/05/2019 20:58:01 PECreator HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
584752 20/05/2019 20:57:30 dat10tin DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
584751 20/05/2019 20:57:18 taolaai USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Time limit exceed on test 14 1093 ms 2540 KB
584750 20/05/2019 20:56:54 hosithao SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 956 KB
584749 20/05/2019 20:56:31 PECreator HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
584748 20/05/2019 20:55:17 taolaai USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Time limit exceed on test 14 1078 ms 2540 KB
584747 20/05/2019 20:55:06 nhamtan EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++ Runtime error on test 2 15 ms 2988 KB
584746 20/05/2019 20:53:30 minhvuthcsyl NUMPASSCBG - Mã khoá Free Pascal Time limit exceed on test 2 546 ms 2792 KB
584745 20/05/2019 20:53:27 nqhoa OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1136 KB
584744 20/05/2019 20:53:19 minhvuthcsyl NUMPASSCBG - Mã khoá Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
584743 20/05/2019 20:52:30 nhamtan EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++ Unknown error on test 2, please resubmit 0 ms 2988 KB
584742 20/05/2019 20:52:30 trung_hieu_k36_chv HAUTO - Biểu thức hậu tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2516 KB
584741 20/05/2019 20:52:02 taolaai USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
584740 20/05/2019 20:51:18 cr705 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 93 ms 936 KB
584739 20/05/2019 20:50:07 Nguyenthaihoc Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 1136 KB
584738 20/05/2019 20:48:19 nqhoa CATU - Cái túi GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
584737 20/05/2019 20:47:47 vovuongkietbd NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Wrong answer on test 3 15 ms 796 KB
584736 20/05/2019 20:45:27 nqhoa HANA - Hái nấm GNU C++11 Wrong answer on test 3 0 ms 1112 KB
584735 20/05/2019 20:44:22 leduyminh USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Time limit exceed on test 14 1078 ms 2544 KB
584734 20/05/2019 20:42:29 minhvuthcsyl TITO2 - Tính tổng 2 (OLP Không Chuyên 2014) Free Pascal Wrong answer on test 6 15 ms 736 KB
584733 20/05/2019 20:41:16 Nguyenthaihoc Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 868 KB
584732 20/05/2019 20:38:49 TIN10_VUTRINHHOANG QN5 - Tem nek GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
584731 20/05/2019 20:38:27 leduyminh USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Time limit exceed on test 14 1078 ms 2548 KB
584730 20/05/2019 20:38:13 TIN10_VUTRINHHOANG QN5 - Tem nek GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 912 KB
584729 20/05/2019 20:37:28 cr705 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Wrong answer on test 5 31 ms 848 KB
584728 20/05/2019 20:37:03 nqhoa HANA - Hái nấm GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 912 KB
584727 20/05/2019 20:36:33 cr705 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Wrong answer on test 5 265 ms 100660 KB
584726 20/05/2019 20:36:25 anhvu01032003 TGVU - Tam giác vuông GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
584725 20/05/2019 20:35:02 minhvuthcsyl PTSO3 - Phân tích số 3 Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 1008 KB
584724 20/05/2019 20:34:13 hosithao SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Time limit exceed on test 17 1093 ms 2792 KB
584723 20/05/2019 20:33:22 nqhoa PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 31 ms 1900 KB
584722 20/05/2019 20:32:22 tink30_ldh HMD01 - Hòa nhạc GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1888 KB
584721 20/05/2019 20:32:16 cr705 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Wrong answer on test 5 484 ms 100660 KB
584720 20/05/2019 20:32:15 hosithao SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Wrong answer on test 3 15 ms 884 KB
584719 20/05/2019 20:30:22 onehit CEASA - Mã hóa Ceasar Free Pascal Accepted 15 ms 1436 KB
584718 20/05/2019 20:29:10 onehit CEASA - Mã hóa Ceasar Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1012 KB
584717 20/05/2019 20:28:41 nqhoa KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1948 KB
584716 20/05/2019 20:24:23 hosithao CODEN - Cột Đèn Free Pascal Accepted 15 ms 852 KB
Trang  [1] 2 3 ... 5380 5381
Back to Top