Bảng chấm bài
Ngôn ngữ
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
675490 18/11/2019 10:38:41 limpale1234 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Running on test 1 0 ms 0 KB
675489 18/11/2019 10:33:04 phatbs3011 QN5 - Tem nek GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
675488 18/11/2019 10:32:59 limpale1234 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Wrong answer on test 11 15 ms 2164 KB
675487 18/11/2019 10:32:20 phongnguyenxuan229 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
675486 18/11/2019 10:31:36 limpale1234 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Wrong answer on test 11 15 ms 884 KB
675485 18/11/2019 10:30:19 phatbs3011 NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
675484 18/11/2019 10:28:39 phatbs3011 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 140 ms 2860 KB
675483 18/11/2019 10:27:09 rsattlpalpha CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Wrong answer on test 12 15 ms 1084 KB
675482 18/11/2019 10:26:37 phatbs3011 HISO - Hiệu số GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 996 KB
675481 18/11/2019 10:25:43 phatbs3011 HISO - Hiệu số GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1064 KB
675480 18/11/2019 10:25:05 phatbs3011 HISO - Hiệu số GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1064 KB
675479 18/11/2019 10:20:34 phatbs3011 HISO - Hiệu số GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1064 KB
675478 18/11/2019 10:18:51 phatbs3011 HISO - Hiệu số GNU C++11 Runtime error on test 8 15 ms 2520 KB
675477 18/11/2019 10:18:25 rsattlpalpha CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
675476 18/11/2019 10:18:17 phatbs3011 HISO - Hiệu số GNU C++11 Runtime error on test 7 15 ms 2520 KB
675475 18/11/2019 10:16:15 phatbs3011 HISO - Hiệu số GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1084 KB
675474 18/11/2019 10:15:54 rsattlpalpha CATU - Cái túi GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1064 KB
675473 18/11/2019 10:15:47 phatbs3011 HISO - Hiệu số GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 736 KB
675472 18/11/2019 10:15:01 phatbs3011 HISO - Hiệu số GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1064 KB
675471 18/11/2019 10:10:08 phatbs3011 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
675470 18/11/2019 10:07:47 phatbs3011 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
675469 18/11/2019 10:06:13 phatbs3011 PALI - Số Palindrome GNU C++11 Accepted 0 ms 1064 KB
675468 18/11/2019 10:04:24 duc18032006 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Time limit exceed on test 6 1093 ms 3500 KB
675467 18/11/2019 10:03:27 phatbs3011 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1840 KB
675466 18/11/2019 09:57:39 phatbs3011 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
675465 18/11/2019 09:57:19 phatbs3011 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
675464 18/11/2019 09:56:57 phatbs3011 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
675463 18/11/2019 09:55:30 phatbs3011 GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1864 KB
675462 18/11/2019 09:53:26 phatbs3011 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
675461 18/11/2019 09:52:33 phatbs3011 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1540 KB
675460 18/11/2019 09:51:16 phatbs3011 CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
675459 18/11/2019 09:50:23 phatbs3011 GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
675458 18/11/2019 09:49:30 phatbs3011 BABE - Số bạn bè GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
675457 18/11/2019 09:48:28 phatbs3011 HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 932 KB
675456 18/11/2019 09:47:09 phatbs3011 SODEP - Số đẹp GNU C++11 Accepted 15 ms 1900 KB
675455 18/11/2019 09:46:01 phatbs3011 VTAY - Vòng tay GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
675454 18/11/2019 09:44:53 phatbs3011 GITHU - Tính giai thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1820 KB
675453 18/11/2019 09:43:50 phatbs3011 NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
675452 18/11/2019 09:43:32 phatbs3011 NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Wrong answer on test 12 15 ms 1084 KB
675451 18/11/2019 09:42:47 phatbs3011 NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
675450 18/11/2019 09:42:13 phatbs3011 NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
675449 18/11/2019 09:40:49 phatbs3011 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 0 ms 1064 KB
675448 18/11/2019 09:39:59 phatbs3011 TGVU - Tam giác vuông GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
675447 18/11/2019 09:39:06 phatbs3011 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 31 ms 1064 KB
675446 18/11/2019 09:38:19 phatbs3011 TONG - Tổng A + B GNU C++11 Accepted 0 ms 1064 KB
675445 18/11/2019 09:36:24 phạm_Linh Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 3112 KB
675444 18/11/2019 09:28:52 buidinhpham2004 MERGENUM - Ghép số Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
675443 18/11/2019 09:25:21 phạm_Linh Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Wrong answer on test 3 15 ms 2768 KB
675442 18/11/2019 09:24:07 hi2otaku PYTHA - Pythagoras GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
675441 18/11/2019 09:21:11 Allentran06 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
675440 18/11/2019 09:20:05 minhtrut HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 140 ms 2472 KB
675439 18/11/2019 09:19:38 toikhongbietlambai TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
675438 18/11/2019 09:17:21 toikhongbietlambai TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
675437 18/11/2019 09:10:53 minhky NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Time limit exceed on test 11 1078 ms 2472 KB
675436 18/11/2019 08:58:20 xCode3d TONG - Tổng A + B Free Pascal Wrong answer on test 4 0 ms 916 KB
675435 18/11/2019 08:56:59 toikhongbietlambai TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Wrong answer on test 16 15 ms 1064 KB
675434 18/11/2019 08:44:16 hi2otaku PYTHA - Pythagoras GNU C++ Time limit exceed on test 17 1093 ms 1816 KB
675433 18/11/2019 08:40:00 hi2otaku PYTHA - Pythagoras GNU C++ Time limit exceed on test 17 1078 ms 1816 KB
675432 18/11/2019 08:35:40 hi2otaku PYTHA - Pythagoras GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1064 KB
675431 18/11/2019 08:34:26 leviettttnh ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++11 Accepted 15 ms 2548 KB
675430 18/11/2019 08:30:03 sayop0107 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Runtime error on test 1 15 ms 988 KB
675429 18/11/2019 08:24:33 lamgiahung112 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 952 KB
675428 18/11/2019 08:23:54 phanbonhoahoc CARO - Cờ caro Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
675427 18/11/2019 08:23:43 sayop0107 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Runtime error on test 1 0 ms 980 KB
675426 18/11/2019 08:22:02 sayop0107 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Runtime error on test 1 0 ms 1252 KB
675425 18/11/2019 08:20:37 lamgiahung112 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 996 KB
675424 18/11/2019 08:19:44 nguyenkhoa0503 TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
675423 18/11/2019 08:19:43 lamgiahung112 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 996 KB
675422 18/11/2019 08:18:04 phanbonhoahoc HOBOI - Hồ Bơi GNU C++ Accepted 62 ms 48760 KB
675421 18/11/2019 08:16:13 nguyenkhoa0503 TONG - Tổng A + B GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
675420 18/11/2019 08:09:01 nguyenkhoa0503 GITHU - Tính giai thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
675419 18/11/2019 08:08:31 sayop0107 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
675418 18/11/2019 08:06:02 sayop0107 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
675417 18/11/2019 08:01:49 phanbonhoahoc GITHU2 - Giai thừa Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
675416 18/11/2019 07:54:17 phanbonhoahoc SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 31 ms 2772 KB
675415 18/11/2019 07:51:35 xCode3d ZIZA - Zig Zag Free Pascal Accepted 15 ms 2728 KB
675414 18/11/2019 07:50:08 phanbonhoahoc TONG - Tổng A + B Python 3 Accepted 93 ms 6788 KB
675413 18/11/2019 07:48:13 phanbonhoahoc USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 916 KB
675412 18/11/2019 07:46:27 phanbonhoahoc DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
675411 18/11/2019 07:29:52 xCode3d PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Wrong answer on test 6 31 ms 2768 KB
675410 18/11/2019 07:27:10 xCode3d PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 952 KB
675409 18/11/2019 07:18:58 xCode3d FIBO - Số fibonacy Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
675408 18/11/2019 07:15:55 xCode3d KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2856 KB
675407 18/11/2019 07:15:17 xCode3d KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
675406 18/11/2019 06:06:56 dhkhtn FIBO3 - Fibonaci GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
675405 18/11/2019 04:07:30 SuaDuong HANA - Hái nấm GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 1064 KB
675404 18/11/2019 04:03:32 SuaDuong HANA - Hái nấm GNU C++11 Wrong answer on test 5 15 ms 1064 KB
675403 18/11/2019 03:50:31 SuaDuong HANA - Hái nấm GNU C++11 Wrong answer on test 5 0 ms 1064 KB
675402 18/11/2019 03:45:52 SuaDuong HANA - Hái nấm GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1064 KB
675401 18/11/2019 01:57:57 thien0914033912 CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++11 Accepted 968 ms 2620 KB
675400 18/11/2019 01:55:20 thien0914033912 CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1072 KB
675399 18/11/2019 01:45:27 thien0914033912 CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1052 KB
675398 18/11/2019 01:41:30 thien0914033912 CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1052 KB
675397 18/11/2019 01:31:57 thien0914033912 CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 884 KB
675396 18/11/2019 00:48:55 chenlinong PYTHA - Pythagoras GNU C++11 Wrong answer on test 11 15 ms 1072 KB
675395 18/11/2019 00:48:12 chenlinong PYTHA - Pythagoras GNU C++11 Wrong answer on test 11 15 ms 1052 KB
675394 18/11/2019 00:46:09 chenlinong PYTHA - Pythagoras GNU C++11 Time limit exceed on test 17 1078 ms 1800 KB
675393 18/11/2019 00:45:00 chenlinong PYTHA - Pythagoras GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1052 KB
675392 18/11/2019 00:44:24 chenlinong PYTHA - Pythagoras GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 964 KB
675391 18/11/2019 00:40:51 hi2otaku PYTHA - Pythagoras GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
Trang  [1] 2 3 ... 6239 6240
Back to Top