Bảng chấm bài
Ngôn ngữ
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
880375 25/02/2021 14:35:13 lapthlvl2006 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1088 KB
880374 25/02/2021 14:33:42 htrung1105 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 93 ms 19184 KB
880373 25/02/2021 14:32:00 htrung1105 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Time limit exceed on test 13 1109 ms 10540 KB
880372 25/02/2021 14:31:53 damminhquan HARA - Dán hàng rào GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 1088 KB
880371 25/02/2021 14:30:03 HoangLong1207 NAMNU - Vòng tròn nam nữ GNU C++ Wrong answer on test 2 125 ms 3328 KB
880370 25/02/2021 14:29:08 8708675767 DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 824 KB
880369 25/02/2021 14:28:46 HoangLong1207 NAMNU - Vòng tròn nam nữ GNU C++ Wrong answer on test 3 109 ms 3508 KB
880368 25/02/2021 14:28:26 htrung1105 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Time limit exceed on test 13 1093 ms 10540 KB
880367 25/02/2021 14:21:43 HoangLong1207 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
880366 25/02/2021 14:15:47 huynhsang2004a MULBIG - A MŨ B Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
880365 25/02/2021 14:15:17 ThaiTrieuNam TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 0 ms 1072 KB
880364 25/02/2021 14:13:44 ThaiTrieuNam TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
880363 25/02/2021 14:13:08 ThaiTrieuNam TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
880362 25/02/2021 14:12:50 HoangLong1207 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 78 ms 1848 KB
880361 25/02/2021 14:12:41 huynhsang2004a MULBIG - A MŨ B Free Pascal Runtime error on test 1 0 ms 3240 KB
880360 25/02/2021 14:12:31 ThaiTrieuNam TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++ Wrong answer on test 5 0 ms 1872 KB
880359 25/02/2021 14:11:37 huynhsang2004a MULBIG - A MŨ B Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 3012 KB
880358 25/02/2021 14:11:20 minhngan TONG - Tổng A + B Free Pascal Accepted 15 ms 1020 KB
880357 25/02/2021 14:10:59 ThaiTrieuNam TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 1088 KB
880356 25/02/2021 14:05:02 8708675767 MULBIG - A MŨ B GNU C++ Wrong answer on test 19 15 ms 2488 KB
880355 25/02/2021 13:54:34 ProTeam NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Time limit exceed on test 16 1093 ms 87444 KB
880354 25/02/2021 13:43:44 nghia3092001 TONG - Tổng A + B Java 8 Accepted 187 ms 18048 KB
880353 25/02/2021 13:34:46 ngocvan MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 484 ms 9684 KB
880352 25/02/2021 13:29:01 ngocvan MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Time limit exceed on test 10 1093 ms 9672 KB
880351 25/02/2021 13:25:31 ngocvan MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
880350 25/02/2021 13:24:18 codAK47 NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Wrong answer on test 11 15 ms 1088 KB
880349 25/02/2021 13:21:35 ngocvan MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Time limit exceed on test 10 1109 ms 5760 KB
880348 25/02/2021 13:09:29 codAK47 NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Wrong answer on test 11 15 ms 1088 KB
880347 25/02/2021 13:07:59 codAK47 NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Wrong answer on test 11 15 ms 1088 KB
880346 25/02/2021 13:06:44 codAK47 NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Wrong answer on test 9 15 ms 824 KB
880345 25/02/2021 12:54:25 ngocvan MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Time limit exceed on test 10 1109 ms 5760 KB
880344 25/02/2021 12:04:44 duyanh19256 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1088 KB
880343 25/02/2021 12:01:59 duyanh19256 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Time limit exceed on test 76 1531 ms 4084 KB
880342 25/02/2021 11:59:55 ServantOfEvil COUNTNUM - Số lượng số GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
880341 25/02/2021 11:59:02 duyanh19256 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Time limit exceed on test 76 1531 ms 4092 KB
880340 25/02/2021 11:56:46 duyanh19256 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Time limit exceed on test 76 1531 ms 4092 KB
880339 25/02/2021 11:55:36 ServantOfEvil BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 2180 KB
880338 25/02/2021 11:53:13 ServantOfEvil BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Wrong answer on test 7 15 ms 1072 KB
880337 25/02/2021 11:52:24 ServantOfEvil BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Wrong answer on test 7 15 ms 872 KB
880336 25/02/2021 11:51:44 duyanh19256 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 1072 KB
880335 25/02/2021 11:47:57 duyanh19256 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 872 KB
880334 25/02/2021 11:44:41 ServantOfEvil QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 234 ms 2952 KB
880333 25/02/2021 11:42:21 codAK47 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Wrong answer on test 4 0 ms 1072 KB
880332 25/02/2021 11:39:04 duyanh19256 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 812 KB
880331 25/02/2021 11:36:50 nhucuongntdttn VTAY - Vòng tay GNU C++11 Accepted 15 ms 872 KB
880330 25/02/2021 11:31:42 codAK47 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1072 KB
880329 25/02/2021 11:28:31 ServantOfEvil QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Time limit exceed on test 26 1531 ms 2564 KB
880328 25/02/2021 11:27:02 ServantOfEvil QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Memory limit exceed on test 26 234 ms 246012 KB
880327 25/02/2021 11:25:26 baobaokg9 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 62 ms 800 KB
880326 25/02/2021 11:23:18 ServantOfEvil QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Time limit exceed on test 76 1531 ms 3336 KB
880325 25/02/2021 11:12:31 baobaokg9 FIBO3 - Fibonaci Free Pascal Time limit exceed on test 8 1093 ms 80880 KB
880324 25/02/2021 11:11:05 ServantOfEvil QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Time limit exceed on test 51 1515 ms 9768 KB
880323 25/02/2021 11:07:31 oakcheese ALBO - Alice và Bob GNU C++ Wrong answer on test 11 15 ms 1072 KB
880322 25/02/2021 11:05:10 ServantOfEvil J4F - Dia da Mentira Python 2 Wrong answer on test 2 46 ms 1552 KB
880321 25/02/2021 11:05:03 ServantOfEvil J4F - Dia da Mentira Python 2 Wrong answer on test 1 31 ms 1552 KB
880320 25/02/2021 11:04:55 ServantOfEvil J4F - Dia da Mentira Python 2 Wrong answer on test 2 46 ms 1552 KB
880319 25/02/2021 11:04:48 ServantOfEvil J4F - Dia da Mentira Python 2 Wrong answer on test 1 46 ms 1552 KB
880318 25/02/2021 11:04:40 ServantOfEvil J4F - Dia da Mentira Python 2 Wrong answer on test 1 31 ms 1552 KB
880317 25/02/2021 11:04:33 ServantOfEvil J4F - Dia da Mentira Python 2 Wrong answer on test 1 109 ms 5184 KB
880316 25/02/2021 11:04:21 ServantOfEvil J4F - Dia da Mentira Python 3 Wrong answer on test 2 62 ms 1536 KB
880315 25/02/2021 11:04:13 ServantOfEvil J4F - Dia da Mentira Python 3 Wrong answer on test 3 62 ms 1540 KB
880314 25/02/2021 11:04:06 ServantOfEvil J4F - Dia da Mentira Python 3 Wrong answer on test 1 62 ms 1540 KB
880313 25/02/2021 11:03:58 ServantOfEvil J4F - Dia da Mentira Python 3 Wrong answer on test 1 62 ms 1540 KB
880312 25/02/2021 11:03:49 ServantOfEvil J4F - Dia da Mentira Python 3 Wrong answer on test 1 109 ms 6760 KB
880311 25/02/2021 10:59:16 ServantOfEvil USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2560 KB
880310 25/02/2021 10:57:42 ServantOfEvil USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
880309 25/02/2021 10:53:19 codAK47 NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1072 KB
880308 25/02/2021 10:52:02 player131007 MKC - Mật khẩu GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
880307 25/02/2021 10:50:13 ServantOfEvil COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2544 KB
880306 25/02/2021 10:47:00 nhucuongntdttn TGVU - Tam giác vuông GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
880305 25/02/2021 10:46:02 duyanh19256 VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1072 KB
880304 25/02/2021 10:43:09 quynhdao271 TROXE - Trông xe (OLP 2010) GNU C++11 Time limit exceed on test 9 3078 ms 5756 KB
880303 25/02/2021 10:18:28 codAK47 NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1072 KB
880302 25/02/2021 10:15:52 htrung1105 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Time limit exceed on test 2 1078 ms 2536 KB
880301 25/02/2021 10:12:42 htrung1105 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Time limit exceed on test 2 1109 ms 2528 KB
880300 25/02/2021 10:12:04 htrung1105 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Time limit exceed on test 2 1093 ms 2524 KB
880299 25/02/2021 10:09:23 htrung1105 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 820 KB
880298 25/02/2021 10:01:45 htrung1105 VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
880297 25/02/2021 09:59:27 quynhdao271 NAMNU - Vòng tròn nam nữ GNU C++11 Accepted 171 ms 5548 KB
880296 25/02/2021 09:56:17 quynhdao271 NAMNU - Vòng tròn nam nữ GNU C++11 Wrong answer on test 2 109 ms 2520 KB
880295 25/02/2021 09:48:38 tom369zx SNAIL - Con ốc sên Python 3 Runtime error on test 1 46 ms 1536 KB
880294 25/02/2021 09:42:33 dangduc2102 MESSI - Lionel Messi Free Pascal Runtime error on test 19 281 ms 2800 KB
880293 25/02/2021 09:40:36 quynhdao271 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Time limit exceed on test 9 1093 ms 2328 KB
880292 25/02/2021 09:33:25 anhkhoa09032004 MULBIG - A MŨ B Python 3 Wrong answer on test 19 62 ms 5860 KB
880291 25/02/2021 09:32:22 htrung1105 BUS2 - Xe khách GNU C++ Wrong answer on test 8 15 ms 1036 KB
880290 25/02/2021 09:08:06 nhucuongntdttn TONG - Tổng A + B GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
880289 25/02/2021 09:04:18 nhucuongntdttn USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
880288 25/02/2021 09:03:14 nhucuongntdttn USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
880287 25/02/2021 08:49:33 quynhdao271 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 15 ms 2560 KB
880286 25/02/2021 08:32:18 hains GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 203 ms 3340 KB
880285 25/02/2021 08:31:36 hains GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Time limit exceed on test 21 1093 ms 9224 KB
880284 25/02/2021 08:29:45 Peboro123 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
880283 25/02/2021 07:57:20 Dokien2007 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
880282 25/02/2021 07:37:09 ServantOfEvil CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++11 Accepted 343 ms 27804 KB
880281 25/02/2021 07:17:31 RedDevilss2 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1072 KB
880280 25/02/2021 05:43:32 MaiNguyenYb TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 812 KB
880279 25/02/2021 05:23:03 _9minhanh9_ CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
880278 25/02/2021 01:37:34 nguyentukyphong CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 187 ms 5108 KB
880277 25/02/2021 01:35:46 nguyentukyphong CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Time limit exceed on test 19 2078 ms 3540 KB
880276 25/02/2021 01:33:25 nguyentukyphong CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Time limit exceed on test 1 2078 ms 2984 KB
Trang  [1] 2 3 ... 8243 8244
Back to Top