Bảng chấm bài
Ngôn ngữ
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
397858 22/02/2018 11:18:00 hung30112002 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 0 ms 2484 KB
397857 22/02/2018 11:17:12 hung30112002 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
397856 22/02/2018 10:46:27 doituyentin VDSEQ02 - Dãy số chia hết Free Pascal Accepted 78 ms 3448 KB
397855 22/02/2018 10:42:11 shinosuke149 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Wrong answer on test 3 15 ms 1268 KB
397854 22/02/2018 10:40:36 darkdragon02 ZEROPATH - Phân tích số GNU C++ Accepted 109 ms 2856 KB
397853 22/02/2018 10:39:13 shinosuke149 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Wrong answer on test 3 0 ms 1520 KB
397852 22/02/2018 10:36:08 shinosuke149 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Wrong answer on test 2 0 ms 1160 KB
397851 22/02/2018 10:35:51 shinosuke149 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 1140 KB
397850 22/02/2018 10:33:11 shinosuke149 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 1120 KB
397849 22/02/2018 10:29:10 Quân1 HOHA2 - Số hoàn hảo 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
397848 22/02/2018 10:23:30 Quân1 PTSO - Phân tích số Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
397847 22/02/2018 10:22:29 toila4120 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2760 KB
397846 22/02/2018 10:18:14 toila4120 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 1004 KB
397845 22/02/2018 10:14:52 Quân1 SMAMA - Số may mắn Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
397844 22/02/2018 10:07:53 Quân1 OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
397843 22/02/2018 10:05:51 darkdragon02 ZEROPATH - Phân tích số GNU C++ Time limit exceed on test 6 1093 ms 2508 KB
397842 22/02/2018 10:04:13 darkdragon02 ZEROPATH - Phân tích số GNU C++ Time limit exceed on test 6 1093 ms 2484 KB
397841 22/02/2018 09:22:59 Nguyen_Cong_Phuc GITHU - Tính giai thừa GNU C++ Wrong answer on test 13 15 ms 1092 KB
397840 22/02/2018 09:20:14 hauancuc HOMEWORK - Bài tập ngày Tết Free Pascal Time limit exceed on test 4 1109 ms 2732 KB
397839 22/02/2018 09:14:59 huuthuan13816 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết Free Pascal Wrong answer on test 64 15 ms 2768 KB
397838 22/02/2018 09:14:43 huuthuan13816 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
397837 22/02/2018 09:14:36 BE FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2860 KB
397836 22/02/2018 09:13:23 BE FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Wrong answer on test 7 15 ms 2768 KB
397835 22/02/2018 09:12:57 huuthuan13816 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết Free Pascal Wrong answer on test 61 15 ms 2768 KB
397834 22/02/2018 09:09:25 mrlihd KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
397833 22/02/2018 09:09:17 hauancuc HOMEWORK - Bài tập ngày Tết Free Pascal Wrong answer on test 61 15 ms 2768 KB
397832 22/02/2018 09:07:37 hauancuc HOMEWORK - Bài tập ngày Tết Free Pascal Time limit exceed on test 4 1078 ms 2728 KB
397831 22/02/2018 09:06:57 GấuBéoIT DISC2 - Đĩa nhạc 2 Free Pascal Time limit exceed on test 18 2078 ms 3364 KB
397830 22/02/2018 09:05:51 GấuBéoIT FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2836 KB
397829 22/02/2018 09:05:33 GấuBéoIT FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 140 ms 7936 KB
397828 22/02/2018 08:55:27 BE PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
397827 22/02/2018 08:54:52 trongphuongbkhn PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
397826 22/02/2018 08:53:50 BE PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1016 KB
397825 22/02/2018 08:49:05 GấuBéoIT AGAR - Agar.io Free Pascal Time limit exceed on test 28 1093 ms 3636 KB
397824 22/02/2018 08:43:11 GấuBéoIT Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 62 ms 2824 KB
397823 22/02/2018 08:43:06 asdfghjkl FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2848 KB
397822 22/02/2018 08:42:35 GấuBéoIT Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Wrong answer on test 6 15 ms 2768 KB
397821 22/02/2018 08:42:12 asdfghjkl FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 812 KB
397820 22/02/2018 08:39:32 Quân1 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Free Pascal Runtime error on test 12 15 ms 1140 KB
397819 22/02/2018 08:30:50 Quân1 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Free Pascal Wrong answer on test 10 15 ms 1264 KB
397818 22/02/2018 08:28:05 trongphuongbkhn EZSORT - Sắp xếp là chuyện nhỏ! GNU C++ Accepted 62 ms 2656 KB
397817 22/02/2018 08:26:21 GấuBéoIT AGAR - Agar.io Free Pascal Time limit exceed on test 28 1109 ms 3612 KB
397816 22/02/2018 08:23:15 Quân1 DS - ebola Free Pascal Accepted 203 ms 3604 KB
397815 22/02/2018 08:22:38 Quân1 DS - ebola Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
397814 22/02/2018 08:21:37 Tunga1 DS - ebola Free Pascal Accepted 203 ms 3512 KB
397813 22/02/2018 08:21:13 Tunga1 DS - ebola Free Pascal Accepted 203 ms 3512 KB
397812 22/02/2018 08:19:22 GấuBéoIT AGAR - Agar.io Free Pascal Wrong answer on test 8 15 ms 1304 KB
397811 22/02/2018 08:18:03 Tunga1 DS - ebola Free Pascal Accepted 218 ms 3512 KB
397810 22/02/2018 08:17:31 Quân1 DS - ebola Free Pascal Runtime error on test 2 15 ms 2944 KB
397809 22/02/2018 08:14:10 toila4120 COUNTNUM - Số lượng số Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
397808 22/02/2018 08:12:23 asdfghjkl NUMFINAL - Chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 31 ms 1508 KB
397807 22/02/2018 08:11:46 Quân1 DS - ebola Free Pascal Runtime error on test 2 15 ms 2944 KB
397806 22/02/2018 08:11:35 asdfghjkl NUMFINAL - Chữ số tận cùng Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
397805 22/02/2018 08:05:57 Quân1 DS - ebola Free Pascal Runtime error on test 2 31 ms 2792 KB
397804 22/02/2018 08:02:09 asdfghjkl USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
397803 22/02/2018 08:01:09 asdfghjkl USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Runtime error on test 15 15 ms 1280 KB
397802 22/02/2018 07:59:59 huuthuan13816 TABLE - Bàn tiệc tất niên Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
397801 22/02/2018 07:57:39 asdfghjkl HOHA2 - Số hoàn hảo 2 Free Pascal Accepted 31 ms 1320 KB
397800 22/02/2018 07:54:36 huuthuan13816 TABLE - Bàn tiệc tất niên Free Pascal Wrong answer on test 85 15 ms 1520 KB
397799 22/02/2018 07:54:30 asdfghjkl HOHA2 - Số hoàn hảo 2 Free Pascal Runtime error on test 15 15 ms 1324 KB
397798 22/02/2018 07:54:04 huuthuan13816 TABLE - Bàn tiệc tất niên Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1304 KB
397797 22/02/2018 07:53:59 asdfghjkl HOHA2 - Số hoàn hảo 2 Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1516 KB
397796 22/02/2018 07:52:50 toila4120 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 78 ms 2852 KB
397795 22/02/2018 07:48:16 hauancuc TABLE - Bàn tiệc tất niên Free Pascal Wrong answer on test 79 15 ms 1520 KB
397794 22/02/2018 07:42:07 GấuBéoIT AGAR - Agar.io Free Pascal Time limit exceed on test 28 1109 ms 3516 KB
397793 22/02/2018 07:33:04 toila4120 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Wrong answer on test 2 0 ms 1520 KB
397792 22/02/2018 07:29:37 Quân1 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
397791 22/02/2018 07:25:07 Quân1 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2148 KB
397790 22/02/2018 07:14:42 Quân1 DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
397789 22/02/2018 07:06:33 Quân1 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 171 ms 12692 KB
397788 22/02/2018 07:06:02 Quân1 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
397787 22/02/2018 01:12:44 minhphan244 CASO - Cặp số bằng nhau GNU C++ Accepted 31 ms 1900 KB
397786 22/02/2018 01:02:12 minhphan244 CASO - Cặp số bằng nhau GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 1832 KB
397785 22/02/2018 00:54:11 GiaLương CASO - Cặp số bằng nhau Free Pascal Wrong answer on test 10 15 ms 2732 KB
397784 22/02/2018 00:41:41 GiaLương DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 906 ms 3116 KB
397783 22/02/2018 00:38:08 GiaLương DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Time limit exceed on test 18 1093 ms 3116 KB
397782 22/02/2018 00:36:44 GiaLương DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1304 KB
397781 22/02/2018 00:36:11 GiaLương DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1264 KB
397780 21/02/2018 23:58:29 cyb3 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 62 ms 2500 KB
397779 21/02/2018 23:55:56 minhphan244 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 46 ms 2516 KB
397778 21/02/2018 23:42:02 cyb3 SXNHANH - Sắp xếp nhanh GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
397777 21/02/2018 23:29:11 cyb3 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 156 ms 2536 KB
397776 21/02/2018 23:28:37 lehoangcong098py1 CASO - Cặp số bằng nhau GNU C++ Time limit exceed on test 10 1093 ms 2848 KB
397775 21/02/2018 23:27:58 damsanchv DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 2556 KB
397774 21/02/2018 23:25:37 lehoangcong098py1 CASO - Cặp số bằng nhau GNU C++ Time limit exceed on test 10 1093 ms 6336 KB
397773 21/02/2018 23:24:28 damsanchv DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Wrong answer on test 18 171 ms 2324 KB
397772 21/02/2018 23:23:46 damsanchv DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1092 KB
397771 21/02/2018 23:22:51 lehoangcong098py1 CASO - Cặp số bằng nhau GNU C++ Runtime error on test 9 15 ms 2496 KB
397770 21/02/2018 23:22:45 damsanchv DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Wrong answer on test 18 109 ms 2552 KB
397769 21/02/2018 23:19:26 Presist MKC - Mật khẩu Free Pascal Accepted 0 ms 1324 KB
397768 21/02/2018 23:17:44 votuyenquang CHAR - Đếm ký tự Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
397767 21/02/2018 23:15:35 cyb3 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Wrong answer on test 18 109 ms 2588 KB
397766 21/02/2018 23:15:33 votuyenquang CHAR - Đếm ký tự Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
397765 21/02/2018 23:11:30 cyb3 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Wrong answer on test 18 109 ms 2568 KB
397764 21/02/2018 23:10:36 trungnguyen26202001 GTHH - Giá trị hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 2792 KB
397763 21/02/2018 23:01:41 trungnguyen26202001 GTHH - Giá trị hoàn hảo Free Pascal Time limit exceed on test 6 1093 ms 4584 KB
397762 21/02/2018 23:01:26 minhthanh COVI - Công viên GNU C++ Accepted 0 ms 1088 KB
397761 21/02/2018 23:00:26 trungnguyen26202001 GTHH - Giá trị hoàn hảo Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
397760 21/02/2018 22:58:05 minhthanh COVI - Công viên GNU C++ Accepted 0 ms 1088 KB
397759 21/02/2018 22:54:43 nhphucqt FIBO - Số fibonacy Free Pascal Accepted 15 ms 1304 KB
Trang  [1] 2 3 ... 3595 3596
Back to Top