Bảng chấm bài
Ngôn ngữ
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
1097097 04/07/2022 15:52:45 dieuhuonglh HOHA2 - Số hoàn hảo 2 Free Pascal Time limit exceed on test 14 1093 ms 2704 KB
1097096 04/07/2022 15:48:44 dieuhuonglh RTRIANGLE - Tam giác vuông cân Free Pascal Wrong answer on test 4 15 ms 996 KB
1097095 04/07/2022 15:47:52 cu0ngg CDIE - Cắm điện GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1084 KB
1097094 04/07/2022 15:45:59 cu0ngg CDIE - Cắm điện GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1072 KB
1097093 04/07/2022 15:43:17 lethienduyahihi NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Runtime error on test 11 156 ms 2704 KB
1097092 04/07/2022 15:39:03 trungnguyenlak2003 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1072 KB
1097091 04/07/2022 15:32:28 cu0ngg CDIE - Cắm điện GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 860 KB
1097090 04/07/2022 15:26:15 Xích_Thanh KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 234 ms 2628 KB
1097089 04/07/2022 15:26:01 Xích_Thanh KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
1097088 04/07/2022 15:25:23 tlan KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 218 ms 2628 KB
1097087 04/07/2022 15:24:29 tlan KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Wrong answer on test 21 125 ms 2240 KB
1097086 04/07/2022 15:20:16 cu0ngg CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
1097085 04/07/2022 15:15:18 cu0ngg CQUA - Chia quà GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 856 KB
1097084 04/07/2022 15:12:34 trannghia111 HISO - Hiệu số Free Pascal Runtime error on test 8 15 ms 2712 KB
1097083 04/07/2022 15:12:09 cu0ngg CQUA - Chia quà GNU C++ Runtime error on test 5 0 ms 2100 KB
1097082 04/07/2022 15:11:41 cu0ngg CQUA - Chia quà GNU C++ Runtime error on test 5 15 ms 2100 KB
1097081 04/07/2022 15:10:18 trannghia111 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Wrong answer on test 20 31 ms 2748 KB
1097080 04/07/2022 15:10:03 cu0ngg CQUA - Chia quà GNU C++ Runtime error on test 5 31 ms 2100 KB
1097079 04/07/2022 15:07:45 trannghia111 CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1000 KB
1097078 04/07/2022 14:57:21 gia_bao NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
1097077 04/07/2022 14:53:56 gia_bao NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 12 15 ms 1084 KB
1097076 04/07/2022 14:53:07 gia_bao NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1072 KB
1097075 04/07/2022 14:41:16 lghuy DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 703 ms 16356 KB
1097074 04/07/2022 14:38:46 lghuy DAVA - Đào vàng GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1072 KB
1097073 04/07/2022 14:29:03 gavangken000 LINE - Trò chơi Line GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
1097072 04/07/2022 14:28:46 gavangken000 LINE - Trò chơi Line GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1097071 04/07/2022 14:28:27 gavangken000 LINE - Trò chơi Line GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1097070 04/07/2022 14:18:28 TaoCanCaSever QT - Quân Tượng GNU C++ Time limit exceed on test 5 1093 ms 14240 KB
1097069 04/07/2022 14:15:59 TaoCanCaSever QT - Quân Tượng GNU C++ Time limit exceed on test 4 1093 ms 14240 KB
1097068 04/07/2022 14:14:30 TaoCanCaSever QT - Quân Tượng GNU C++ Time limit exceed on test 4 1078 ms 14240 KB
1097067 04/07/2022 14:13:19 TaoCanCaSever QT - Quân Tượng GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1097066 04/07/2022 14:13:08 Tài_Nguyễn DAVA - Đào vàng GNU C++ Wrong answer on test 15 15 ms 1868 KB
1097065 04/07/2022 14:12:41 Tài_Nguyễn DAVA - Đào vàng GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1072 KB
1097064 04/07/2022 14:12:16 Tài_Nguyễn DAVA - Đào vàng GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1097063 04/07/2022 14:02:53 manhmanh1238 HOHA2 - Số hoàn hảo 2 GNU C++11 Time limit exceed on test 14 1078 ms 1836 KB
1097062 04/07/2022 13:48:18 manhmanh1238 DEMSO0 - Đếm số không bên phải GNU C++11 Wrong answer on test 16 15 ms 896 KB
1097061 04/07/2022 13:31:22 Tài_Nguyễn DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
1097060 04/07/2022 13:27:46 PhiaSauSuSong PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Time limit exceed on test 9 1093 ms 2556 KB
1097059 04/07/2022 13:26:54 PhiaSauSuSong BINAS - Liệt kê chuỗi nhị phân GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1072 KB
1097058 04/07/2022 13:23:04 PhiaSauSuSong BINAS - Liệt kê chuỗi nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 2536 KB
1097057 04/07/2022 13:22:35 PhiaSauSuSong BINAS - Liệt kê chuỗi nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 5672 KB
1097056 04/07/2022 13:16:49 totanhiep TIMK - Tìm số GNU C++11 Time limit exceed on test 29 1078 ms 1836 KB
1097055 04/07/2022 13:12:00 totanhiep TIMK - Tìm số GNU C++11 Time limit exceed on test 29 1078 ms 1836 KB
1097054 04/07/2022 13:10:05 totanhiep TIMK - Tìm số GNU C++11 Time limit exceed on test 29 1093 ms 1836 KB
1097053 04/07/2022 13:09:47 anhkhoavu2007 BANHCHUNG - Nấu bánh chưng GNU C++11 Accepted 421 ms 2288 KB
1097052 04/07/2022 13:09:21 anhkhoavu2007 BANHCHUNG - Nấu bánh chưng GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1036 KB
1097051 04/07/2022 13:08:23 totanhiep TIMK - Tìm số GNU C++11 Time limit exceed on test 29 1093 ms 1860 KB
1097050 04/07/2022 13:07:00 totanhiep TIMK - Tìm số GNU C++ Time limit exceed on test 29 1093 ms 1836 KB
1097049 04/07/2022 13:05:20 totanhiep TIMK - Tìm số GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1040 KB
1097048 04/07/2022 13:05:15 Tài_Nguyễn BANHCHUNG - Nấu bánh chưng GNU C++ Accepted 406 ms 1924 KB
1097047 04/07/2022 13:04:10 totanhiep TIMK - Tìm số GNU C++ Time limit exceed on test 29 1078 ms 1836 KB
1097046 04/07/2022 13:01:32 totanhiep TIMK - Tìm số GNU C++ Wrong answer on test 26 171 ms 1836 KB
1097045 04/07/2022 12:56:08 trungnghia05123 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1072 KB
1097044 04/07/2022 12:54:36 trungnghia05123 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 832 KB
1097043 04/07/2022 12:54:24 gavangken000 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
1097042 04/07/2022 12:52:20 gavangken000 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1084 KB
1097041 04/07/2022 12:46:40 gia_bao NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 808 KB
1097040 04/07/2022 12:46:38 manhmanh1238 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Wrong answer on test 5 0 ms 1864 KB
1097039 04/07/2022 12:29:04 dangnguyenbaovn DAVA - Đào vàng GNU C++11 Time limit exceed on test 16 3062 ms 6440 KB
1097038 04/07/2022 12:17:16 2020_nathu_tt KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 804 KB
1097037 04/07/2022 12:15:02 2020_nathu_tt KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1084 KB
1097036 04/07/2022 12:13:48 TaoCanCaSever QT - Quân Tượng GNU C++ Time limit exceed on test 4 1093 ms 2504 KB
1097035 04/07/2022 12:12:59 TaoCanCaSever QT - Quân Tượng GNU C++ Time limit exceed on test 4 1078 ms 6428 KB
1097034 04/07/2022 12:06:26 phamthikhanhly TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Wrong answer on test 16 15 ms 988 KB
1097033 04/07/2022 12:03:15 phamthikhanhly TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 796 KB
1097032 04/07/2022 11:59:27 dangnguyenbaovn QUATU2 - Quân tượng đi lạc GNU C++11 Wrong answer on test 4 0 ms 1072 KB
1097031 04/07/2022 11:56:27 ĐTuan KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Wrong answer on test 4 15 ms 1096 KB
1097030 04/07/2022 11:55:58 ĐTuan KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Wrong answer on test 4 15 ms 992 KB
1097029 04/07/2022 11:54:55 ĐTuan KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
1097028 04/07/2022 11:54:13 Dlynk NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1072 KB
1097027 04/07/2022 11:53:17 Dlynk NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1072 KB
1097026 04/07/2022 11:52:25 Dlynk TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
1097025 04/07/2022 11:49:41 dangnguyenbaovn QUATU2 - Quân tượng đi lạc GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1076 KB
1097024 04/07/2022 11:48:48 dangnguyenbaovn QUATU2 - Quân tượng đi lạc GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1072 KB
1097023 04/07/2022 11:48:28 dangnguyenbaovn QUATU2 - Quân tượng đi lạc GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1072 KB
1097022 04/07/2022 11:47:57 dangnguyenbaovn QUATU2 - Quân tượng đi lạc GNU C++11 Wrong answer on test 4 0 ms 1048 KB
1097021 04/07/2022 11:47:26 dangnguyenbaovn QUATU2 - Quân tượng đi lạc GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1072 KB
1097020 04/07/2022 11:44:42 phamthikhanhly CODEN - Cột Đèn Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1020 KB
1097019 04/07/2022 11:41:45 phamthikhanhly CODEN - Cột Đèn Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 960 KB
1097018 04/07/2022 11:40:47 phamthikhanhly CODEN - Cột Đèn Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 796 KB
1097017 04/07/2022 11:40:15 phamthikhanhly CODEN - Cột Đèn Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 928 KB
1097016 04/07/2022 11:38:45 dangnguyenbaovn QUATU2 - Quân tượng đi lạc GNU C++11 Memory limit exceed on test 4 218 ms 235560 KB
1097015 04/07/2022 11:37:27 dangnguyenbaovn QUATU2 - Quân tượng đi lạc GNU C++11 Memory limit exceed on test 4 218 ms 257500 KB
1097014 04/07/2022 11:03:07 danhdz102 STOCK - Chợ chứng khoán (ACMVN 10-2014 A) GNU C++11 Wrong answer on test 5 0 ms 804 KB
1097013 04/07/2022 11:00:52 danhdz102 STOCK - Chợ chứng khoán (ACMVN 10-2014 A) GNU C++11 Wrong answer on test 5 15 ms 808 KB
1097012 04/07/2022 10:58:53 dangnguyenbaovn QUATU2 - Quân tượng đi lạc GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 860 KB
1097011 04/07/2022 10:52:31 HaHaHa123 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 171 ms 3096 KB
1097010 04/07/2022 10:45:52 trHuyVu BIDA - Đánh bida GNU C++ Time limit exceed on test 30 1078 ms 2520 KB
1097009 04/07/2022 10:44:48 trHuyVu BIDA - Đánh bida GNU C++ Wrong answer on test 4 0 ms 1064 KB
1097008 04/07/2022 10:44:10 HaHaHa123 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1080 KB
1097007 04/07/2022 10:41:32 HaHaHa123 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Wrong answer on test 3 0 ms 860 KB
1097006 04/07/2022 10:40:52 trHuyVu BIDA - Đánh bida GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1072 KB
1097005 04/07/2022 10:39:41 HaHaHa123 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1064 KB
1097004 04/07/2022 10:37:20 HaHaHa123 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1072 KB
1097003 04/07/2022 10:29:49 dangnguyenbaovn QUEEN - Tám hậu GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
1097002 04/07/2022 10:29:43 TaoCanCaSever QUATU2 - Quân tượng đi lạc GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
1097001 04/07/2022 10:29:19 dangnguyenbaovn QUEEN - Tám hậu GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1072 KB
1097000 04/07/2022 10:29:09 dangnguyenbaovn QUEEN - Tám hậu GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1096999 04/07/2022 10:23:19 hoangthien HEXA - Lục giác đều (OLP 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
1096998 04/07/2022 10:22:21 anhkhoavu2007 DEMSO - Đếm số GNU C++11 Accepted 406 ms 3056 KB
Trang  [1] 2 3 ... 10340 10341
Back to Top