Bảng chấm bài
Ngôn ngữ
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
538374 19/01/2019 23:36:35 lugeiu2911 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
538373 19/01/2019 23:35:05 lugeiu2911 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1068 KB
538372 19/01/2019 23:25:13 lehoangthang69 MKC - Mật khẩu Free Pascal Runtime error on test 1 0 ms 1136 KB
538371 19/01/2019 23:21:04 LoHong2k3_IT_K36 ZEROPATH - Phân tích số GNU C++ Accepted 203 ms 3860 KB
538370 19/01/2019 23:16:21 lehoangthang69 MKC - Mật khẩu Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
538369 19/01/2019 23:12:56 lehoangthang69 MKC - Mật khẩu Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
538368 19/01/2019 23:11:14 lehoangthang69 MKC - Mật khẩu Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
538367 19/01/2019 23:09:26 lugeiu2911 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 1612 KB
538366 19/01/2019 23:02:09 uchiha DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 156 ms 11396 KB
538365 19/01/2019 22:53:59 lehoangthang69 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 0 ms 996 KB
538364 19/01/2019 22:53:20 uchiha KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1088 KB
538363 19/01/2019 22:52:53 lehoangthang69 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
538362 19/01/2019 22:52:06 uchiha KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1444 KB
538361 19/01/2019 22:43:24 lugeiu2911 GITHU - Tính giai thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
538360 19/01/2019 22:43:22 uchiha SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1088 KB
538359 19/01/2019 22:36:20 lugeiu2911 SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1780 KB
538358 19/01/2019 22:33:34 GKT1 LUNARNY - Đi chơi Tết GNU C++11 Accepted 15 ms 2532 KB
538357 19/01/2019 22:33:04 uchiha SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 884 KB
538356 19/01/2019 22:30:21 uchiha KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 140 ms 2408 KB
538355 19/01/2019 22:28:08 GKT1 LUNARNY - Đi chơi Tết GNU C++11 Wrong answer on test 23 15 ms 2516 KB
538354 19/01/2019 22:26:00 LoHong2k3_IT_K36 ZEROPATH - Phân tích số GNU C++ Time limit exceed on test 6 1093 ms 125552 KB
538353 19/01/2019 22:25:20 uchiha VASU - Vắt sữa bò GNU C++ Accepted 15 ms 1432 KB
538352 19/01/2019 22:24:03 LoHong2k3_IT_K36 ZEROPATH - Phân tích số GNU C++ Time limit exceed on test 6 1093 ms 65944 KB
538351 19/01/2019 22:22:43 LoHong2k3_IT_K36 ZEROPATH - Phân tích số GNU C++ Time limit exceed on test 6 1093 ms 65136 KB
538350 19/01/2019 22:22:37 lugeiu2911 FIBO - Số fibonacy GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
538349 19/01/2019 22:21:42 vanquyvct KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 820 KB
538348 19/01/2019 22:20:38 LoHong2k3_IT_K36 ZEROPATH - Phân tích số GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1204 KB
538347 19/01/2019 22:15:23 lugeiu2911 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
538346 19/01/2019 22:14:21 lugeiu2911 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 1084 KB
538345 19/01/2019 22:13:59 hoangnghiaviet TAXI - Taxi GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1088 KB
538344 19/01/2019 22:10:14 LoHong2k3_IT_K36 ZEROPATH - Phân tích số GNU C++ Runtime error on test 6 31 ms 3728 KB
538343 19/01/2019 22:09:42 datviphvt PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
538342 19/01/2019 22:08:58 uchiha PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
538341 19/01/2019 22:07:31 hoangnghiaviet TAXI - Taxi GNU C++ Wrong answer on test 8 15 ms 884 KB
538340 19/01/2019 22:07:27 lugeiu2911 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
538339 19/01/2019 22:06:58 vanquyvct ALARM - Đồng hồ báo thức Free Pascal Accepted 15 ms 2976 KB
538338 19/01/2019 22:06:45 hoangnghiaviet TAXI - Taxi GNU C++ Wrong answer on test 8 15 ms 1088 KB
538337 19/01/2019 22:05:45 uchiha PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
538336 19/01/2019 22:04:31 vanquyvct TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
538335 19/01/2019 22:03:46 lugeiu2911 TGVU - Tam giác vuông GNU C++ Accepted 0 ms 1032 KB
538334 19/01/2019 22:03:29 hoangnghiaviet TAXI - Taxi GNU C++ Wrong answer on test 8 15 ms 1068 KB
538333 19/01/2019 22:02:50 uchiha PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 2480 KB
538332 19/01/2019 21:57:47 17000547 DETU - Đếm từ Java 8 Wrong answer on test 1 187 ms 17272 KB
538331 19/01/2019 21:54:39 uchiha GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 2376 KB
538330 19/01/2019 21:53:52 uchiha GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Wrong answer on test 21 140 ms 2248 KB
538329 19/01/2019 21:51:47 OotakuO GACHO - Gà và chó GNU C++ Wrong answer on test 7 15 ms 1496 KB
538328 19/01/2019 21:46:18 17000547 HOHA - Số hoàn hảo Java 8 Accepted 156 ms 18068 KB
538327 19/01/2019 21:37:26 17000547 TIMSO2 - Tìm số Java 8 Wrong answer on test 2 140 ms 17780 KB
538326 19/01/2019 21:22:05 uchiha CODE - Chuyển Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1816 KB
538325 19/01/2019 21:21:58 hoangnghiaviet QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 1064 KB
538324 19/01/2019 21:20:50 uchiha CODE - Chuyển Mã GNU C++ Wrong answer on test 4 0 ms 1084 KB
538323 19/01/2019 21:19:59 hoangnghiaviet QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 1064 KB
538322 19/01/2019 21:16:46 NamDo ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
538321 19/01/2019 21:12:58 tanchan769 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
538320 19/01/2019 21:12:34 tanchan769 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1064 KB
538319 19/01/2019 21:08:42 tanchan769 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Wrong answer on test 4 0 ms 1064 KB
538318 19/01/2019 21:06:49 tanchan769 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Wrong answer on test 4 0 ms 1064 KB
538317 19/01/2019 21:06:39 sang123 CATU - Cái túi GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1056 KB
538316 19/01/2019 21:02:58 tanchan769 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Wrong answer on test 4 0 ms 884 KB
538315 19/01/2019 20:58:25 hoangnghiaviet QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 832 KB
538314 19/01/2019 20:55:00 uchiha CODE - Chuyển Mã GNU C++ Wrong answer on test 14 15 ms 1816 KB
538313 19/01/2019 20:54:36 TTree LINE - Trò chơi Line Free Pascal Wrong answer on test 7 15 ms 1324 KB
538312 19/01/2019 20:51:13 tanchan769 LINE - Trò chơi Line GNU C++ Accepted 15 ms 1548 KB
538311 19/01/2019 20:50:49 uchiha CODE - Chuyển Mã GNU C++ Wrong answer on test 14 15 ms 1816 KB
538310 19/01/2019 20:49:34 uchiha CODE - Chuyển Mã GNU C++ Wrong answer on test 6 0 ms 828 KB
538309 19/01/2019 20:38:00 NamDo THUHO - Thu hoạch táo GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
538308 19/01/2019 20:35:25 NamDo THUHO - Thu hoạch táo GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
538307 19/01/2019 20:31:19 TTree LINE - Trò chơi Line Free Pascal Wrong answer on test 4 15 ms 1268 KB
538306 19/01/2019 20:29:24 uchiha APGP - Cấp số cộng - Cấp số nhân GNU C++ Accepted 0 ms 828 KB
538305 19/01/2019 20:24:50 TTree LINE - Trò chơi Line Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 1024 KB
538304 19/01/2019 20:24:08 uchiha APGP - Cấp số cộng - Cấp số nhân GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1064 KB
538303 19/01/2019 20:23:16 uchiha APGP - Cấp số cộng - Cấp số nhân GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 1064 KB
538302 19/01/2019 20:22:30 uchiha APGP - Cấp số cộng - Cấp số nhân GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 1064 KB
538301 19/01/2019 20:22:04 duceragon TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Time limit exceed on test 1 1093 ms 2176 KB
538300 19/01/2019 20:19:08 uchiha APGP - Cấp số cộng - Cấp số nhân GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 1064 KB
538299 19/01/2019 20:17:36 uchiha APGP - Cấp số cộng - Cấp số nhân GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 1724 KB
538298 19/01/2019 20:06:52 uchiha TROXE - Trông xe (OLP 2010) GNU C++ Accepted 1046 ms 1876 KB
538297 19/01/2019 19:58:15 jdkun123258TDMU ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 921 ms 2580 KB
538296 19/01/2019 19:28:39 tanchan769 VIENBI - Viên bi màu nhiệm GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 1520 KB
538295 19/01/2019 19:27:57 tanchan769 VIENBI - Viên bi màu nhiệm GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
538294 19/01/2019 19:21:39 tanchan769 VIENBI - Viên bi màu nhiệm GNU C++ Wrong answer on test 14 15 ms 1068 KB
538293 19/01/2019 19:17:11 tanchan769 VIENBI - Viên bi màu nhiệm GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 1552 KB
538292 19/01/2019 19:14:30 tanchan769 VIENBI - Viên bi màu nhiệm GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 1068 KB
538291 19/01/2019 19:13:29 hoanglong LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
538290 19/01/2019 19:11:26 uchiha TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
538289 19/01/2019 19:06:46 lugeiu2911 TONG - Tổng A + B Python 2 Accepted 62 ms 5872 KB
538288 19/01/2019 19:06:28 lugeiu2911 TONG - Tổng A + B Python 3 Runtime error on test 1 78 ms 5700 KB
538287 19/01/2019 19:05:28 lugeiu2911 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1088 KB
538286 19/01/2019 19:03:40 jdkun123258TDMU CODE - Chuyển Mã GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
538285 19/01/2019 19:03:01 lugeiu2911 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1088 KB
538284 19/01/2019 19:02:35 uchiha FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 2456 KB
538283 19/01/2019 19:01:34 lugeiu2911 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Runtime error on test 1 0 ms 2052 KB
538282 19/01/2019 18:55:17 17000547 Chialaydu - Chia lấy dư Java 8 Wrong answer on test 2 109 ms 17864 KB
538281 19/01/2019 18:50:05 17000547 MERGENUM - Ghép số Java 8 Wrong answer on test 1 93 ms 1072 KB
538280 19/01/2019 18:46:57 17000547 MERGENUM - Ghép số Java 8 Wrong answer on test 1 62 ms 16532 KB
538279 19/01/2019 18:13:42 thienduong OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Runtime error on test 2 15 ms 1136 KB
538278 19/01/2019 18:11:57 thienduong OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
538277 19/01/2019 18:11:14 thienduong OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
538276 19/01/2019 17:00:07 ntoanh BNHAN - Bảng nhân Free Pascal Accepted 31 ms 888 KB
538275 19/01/2019 16:59:15 ntoanh BNHAN - Bảng nhân Free Pascal Runtime error on test 40 15 ms 2948 KB
Trang  [1] 2 3 ... 4923 4924
Back to Top