Bảng chấm bài
Ngôn ngữ
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
514565 18/11/2018 00:11:58 chinhhi QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 812 ms 3380 KB
514564 18/11/2018 00:09:43 chinhhi QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Wrong answer on test 26 15 ms 2600 KB
514563 18/11/2018 00:09:07 chinhhi QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
514562 18/11/2018 00:06:38 phuocbuiduc TITO2 - Tính tổng 2 (OLP Không Chuyên 2014) Java 8 Time limit exceed on test 7 1031 ms 28840 KB
514561 18/11/2018 00:05:39 phuocbuiduc TITO2 - Tính tổng 2 (OLP Không Chuyên 2014) Java 8 Time limit exceed on test 7 1093 ms 28372 KB
514560 18/11/2018 00:05:27 chinhhi QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Wrong answer on test 26 15 ms 2604 KB
514559 18/11/2018 00:03:52 chinhhi QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 718 ms 2700 KB
514558 18/11/2018 00:02:54 phuocbuiduc TITO2 - Tính tổng 2 (OLP Không Chuyên 2014) Java 8 Time limit exceed on test 7 1015 ms 29040 KB
514557 17/11/2018 23:58:06 chinhhi QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Wrong answer on test 26 15 ms 2604 KB
514556 17/11/2018 23:57:56 xikhud BODEN - Dãy bóng đèn GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1128 KB
514555 17/11/2018 23:55:48 chinhhi QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Wrong answer on test 26 15 ms 2608 KB
514554 17/11/2018 23:54:27 chinhhi QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Wrong answer on test 26 15 ms 2604 KB
514553 17/11/2018 23:52:32 LongÇhampion BODEN - Dãy bóng đèn GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1128 KB
514552 17/11/2018 23:47:01 hakishikure HOHA2 - Số hoàn hảo 2 GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1128 KB
514551 17/11/2018 23:44:30 hakishikure BINAS - Liệt kê chuỗi nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
514550 17/11/2018 23:42:57 6vienhdt BARA - Bánh rán GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1128 KB
514549 17/11/2018 23:38:26 mino EZSORT - Sắp xếp là chuyện nhỏ! GNU C++ Wrong answer on test 5 265 ms 3732 KB
514548 17/11/2018 23:38:11 NTTAN CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
514547 17/11/2018 23:37:28 hakishikure DEMSO0 - Đếm số không bên phải GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
514546 17/11/2018 23:37:00 paradisebay HFAMOUS - Người nổi tiếng GNU C++ Accepted 78 ms 2236 KB
514545 17/11/2018 23:35:34 hakishikure DEMSO0 - Đếm số không bên phải GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1128 KB
514544 17/11/2018 23:34:50 hakishikure DEMSO0 - Đếm số không bên phải GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1148 KB
514543 17/11/2018 23:34:05 6vienhdt QN - QN-Chính Phương GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1128 KB
514542 17/11/2018 23:33:44 NTTAN CDIE - Cắm điện GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1112 KB
514541 17/11/2018 23:33:40 hakishikure MAHO - Gửi thư (OLPCĐ 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
514540 17/11/2018 23:32:32 6vienhdt QN - QN-Chính Phương GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1128 KB
514539 17/11/2018 23:31:44 hakishikure MAHO - Gửi thư (OLPCĐ 2008) GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 916 KB
514538 17/11/2018 23:31:16 6vienhdt QN - QN-Chính Phương GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 948 KB
514537 17/11/2018 23:30:11 buihoat2003 HFAMOUS - Người nổi tiếng GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1128 KB
514536 17/11/2018 23:28:14 buihoat2003 HFAMOUS - Người nổi tiếng GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1128 KB
514535 17/11/2018 23:27:56 NghiaCPP Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2628 KB
514534 17/11/2018 23:27:11 chinhhi QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Wrong answer on test 6 15 ms 860 KB
514533 17/11/2018 23:27:05 hitu07 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1128 KB
514532 17/11/2018 23:26:16 6vienhdt QN - QN-Chính Phương GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 916 KB
514531 17/11/2018 23:25:20 hitu07 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1128 KB
514530 17/11/2018 23:21:45 NghiaCPP Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1128 KB
514529 17/11/2018 23:17:49 NghiaCPP Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1128 KB
514528 17/11/2018 23:17:34 hakishikure USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
514527 17/11/2018 23:17:16 hakishikure USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
514526 17/11/2018 23:14:49 chinhhi NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++11 Accepted 15 ms 2580 KB
514525 17/11/2018 23:13:02 hakishikure DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
514524 17/11/2018 23:12:51 NghiaCPP NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2588 KB
514523 17/11/2018 23:12:21 hakishikure DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 1128 KB
514522 17/11/2018 23:11:38 lehoang OQUAN - Ô ăn quan Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
514521 17/11/2018 23:11:07 hakishikure DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 860 KB
514520 17/11/2018 23:10:47 NTTAN CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
514519 17/11/2018 23:09:45 hakishikure DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 1128 KB
514518 17/11/2018 23:09:17 NTTAN CQUA - Chia quà GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 916 KB
514517 17/11/2018 23:08:53 hakishikure DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 1128 KB
514516 17/11/2018 23:08:30 NTTAN CQUA - Chia quà GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1128 KB
514515 17/11/2018 23:08:19 chinhhi DT - DT1 GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
514514 17/11/2018 23:07:54 hakishikure DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1092 KB
514513 17/11/2018 23:07:24 lehoang OQUAN - Ô ăn quan Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
514512 17/11/2018 23:05:43 lmpars LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1128 KB
514511 17/11/2018 23:04:31 6vienhdt FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Time limit exceed on test 1 1093 ms 2536 KB
514510 17/11/2018 23:01:07 yn2493 CASO - Cặp số bằng nhau GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 916 KB
514509 17/11/2018 23:00:18 6vienhdt FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Time limit exceed on test 1 1093 ms 2536 KB
514508 17/11/2018 22:59:51 NTTAN CQUA - Chia quà GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1128 KB
514507 17/11/2018 22:58:45 yn2493 CASO - Cặp số bằng nhau GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1128 KB
514506 17/11/2018 22:58:04 phatdoan HELLO - Xin chào GNU C++ Accepted 15 ms 2328 KB
514505 17/11/2018 22:57:48 yn2493 CASO - Cặp số bằng nhau GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1148 KB
514504 17/11/2018 22:57:11 yn2493 CASO - Cặp số bằng nhau GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1148 KB
514503 17/11/2018 22:56:11 yn2493 CASO - Cặp số bằng nhau GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1148 KB
514502 17/11/2018 22:55:08 hitu07 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 896 KB
514501 17/11/2018 22:54:32 lmpars LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 916 KB
514500 17/11/2018 22:53:25 lmpars LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1148 KB
514499 17/11/2018 22:50:55 mino PALI - Số Palindrome GNU C++ Accepted 0 ms 848 KB
514498 17/11/2018 22:50:54 NTTAN CQUA - Chia quà GNU C++ Wrong answer on test 7 15 ms 1128 KB
514497 17/11/2018 22:49:44 lehoang OQUAN - Ô ăn quan Free Pascal Time limit exceed on test 9 1093 ms 2780 KB
514496 17/11/2018 22:49:39 NghiaCPP SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 546 ms 2548 KB
514495 17/11/2018 22:48:36 taxuanquychv NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1128 KB
514494 17/11/2018 22:48:24 huydcmm P2GRP - Tổng các đường đi ngắn nhất GNU C++ Accepted 156 ms 12128 KB
514493 17/11/2018 22:47:52 NghiaCPP SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Wrong answer on test 6 15 ms 1128 KB
514492 17/11/2018 22:46:52 taxuanquychv NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 868 KB
514491 17/11/2018 22:46:35 yn2493 CASO - Cặp số bằng nhau GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 916 KB
514490 17/11/2018 22:44:17 NTTAN VTAY - Vòng tay GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
514489 17/11/2018 22:43:56 hitu02 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
514488 17/11/2018 22:43:51 lehoang MULTI - Dấu trong đoạn Free Pascal Accepted 171 ms 3564 KB
514487 17/11/2018 22:42:12 NTTAN VTAY - Vòng tay GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
514486 17/11/2018 22:37:31 NTTAN VTAY - Vòng tay GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 916 KB
514485 17/11/2018 22:35:18 6vienhdt DEMSO - Đếm số GNU C++ Accepted 359 ms 3080 KB
514484 17/11/2018 22:30:17 NTTAN VTAY - Vòng tay GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
514483 17/11/2018 22:29:43 lehoang SABO - Sắp bò Free Pascal Accepted 15 ms 1196 KB
514482 17/11/2018 22:29:40 NTTAN VTAY - Vòng tay GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
514481 17/11/2018 22:28:02 NTTAN VTAY - Vòng tay GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
514480 17/11/2018 22:26:56 hitu07 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Time limit exceed on test 1 1109 ms 3524 KB
514479 17/11/2018 22:26:37 NTTAN VTAY - Vòng tay GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
514478 17/11/2018 22:16:53 NTTAN TONG - Tổng A + B GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
514477 17/11/2018 22:12:55 cenzter XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) Python 3 Accepted 218 ms 8028 KB
514476 17/11/2018 22:11:15 cenzter XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) Python 3 Runtime error on test 1 31 ms 1576 KB
514475 17/11/2018 22:09:53 cenzter XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) Python 3 Runtime error on test 1 109 ms 5912 KB
514474 17/11/2018 22:06:42 DeBruyne MARIO - Mario giải cứu công chúa (bản dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
514473 17/11/2018 22:05:35 minhquan052003 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 78 ms 1868 KB
514472 17/11/2018 22:04:11 minhquan052003 HISO - Hiệu số GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 916 KB
514471 17/11/2018 22:01:46 vanan9205 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 671 ms 3168 KB
514470 17/11/2018 21:56:22 tadat216 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 2184 KB
514469 17/11/2018 21:54:52 phuphuphu123 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
514468 17/11/2018 21:52:42 phuphuphu123 GACHO - Gà và chó GNU C++ Wrong answer on test 4 0 ms 1148 KB
514467 17/11/2018 21:39:11 tadat216 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Wrong answer on test 4 0 ms 2024 KB
514466 17/11/2018 21:38:45 tadat216 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
Trang  [1] 2 3 ... 4702 4703
Back to Top