Bảng chấm bài
Ngôn ngữ
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
1175085 03/12/2022 22:42:48 phanminhhieu NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1144 KB
1175084 03/12/2022 22:42:44 nguyentuankiet2005 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 2620 KB
1175083 03/12/2022 22:41:48 phanminhhieu NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 920 KB
1175082 03/12/2022 22:39:35 nguyentuankiet2005 BARA - Bánh rán GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1148 KB
1175081 03/12/2022 22:36:17 Khang2k8 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1020 KB
1175080 03/12/2022 22:35:30 Khang2k8 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 920 KB
1175079 03/12/2022 22:35:23 Khang2k8 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
1175078 03/12/2022 22:34:24 nguyentuankiet2005 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 0 ms 1136 KB
1175077 03/12/2022 22:34:16 Vuongkhadat CQUA - Chia quà Python 3 Accepted 62 ms 1580 KB
1175076 03/12/2022 22:32:51 nguyentuankiet2005 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Wrong answer on test 9 15 ms 1148 KB
1175075 03/12/2022 22:28:11 nguyentuankiet2005 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Time limit exceed on test 5 1093 ms 2584 KB
1175074 03/12/2022 22:14:16 Loishadow1412 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 920 KB
1175073 03/12/2022 22:13:14 buidinhloc ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Time limit exceed on test 1 1093 ms 4320 KB
1175072 03/12/2022 22:13:12 Vuongkhadat CQUA - Chia quà Python 3 Wrong answer on test 8 62 ms 1576 KB
1175071 03/12/2022 22:12:46 buidinhloc ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Time limit exceed on test 1 1078 ms 4340 KB
1175070 03/12/2022 22:07:37 Vuongkhadat CQUA - Chia quà Python 3 Wrong answer on test 8 62 ms 1576 KB
1175069 03/12/2022 22:06:00 Vuongkhadat CQUA - Chia quà Python 3 Wrong answer on test 7 78 ms 4728 KB
1175068 03/12/2022 22:01:09 nho Capxach - Cặp xách GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 920 KB
1175067 03/12/2022 21:58:34 nho Capxach - Cặp xách GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 920 KB
1175066 03/12/2022 21:56:51 nho Capxach - Cặp xách GNU C++ Time limit exceed on test 3 1078 ms 1896 KB
1175065 03/12/2022 21:55:52 Loishadow1412 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 1136 KB
1175064 03/12/2022 21:52:06 Loishadow1412 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Time limit exceed on test 11 1078 ms 1876 KB
1175063 03/12/2022 21:51:40 Loishadow1412 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 11 15 ms 1136 KB
1175062 03/12/2022 21:49:31 justanotherkids TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 1612 KB
1175061 03/12/2022 21:44:02 Khang2k8 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 920 KB
1175060 03/12/2022 21:44:00 justanotherkids TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
1175059 03/12/2022 21:43:16 Vuongkhadat CQUA - Chia quà Python 3 Wrong answer on test 8 62 ms 1576 KB
1175058 03/12/2022 21:43:11 justanotherkids TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
1175057 03/12/2022 21:42:49 buidinhloc ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Wrong answer on test 3 15 ms 1048 KB
1175056 03/12/2022 21:42:32 Loishadow1412 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Time limit exceed on test 11 1078 ms 1876 KB
1175055 03/12/2022 21:42:32 Vuongkhadat CQUA - Chia quà Python 3 Wrong answer on test 1 62 ms 1580 KB
1175054 03/12/2022 21:42:08 justanotherkids TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1175053 03/12/2022 21:41:57 buidinhloc ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Wrong answer on test 3 15 ms 984 KB
1175052 03/12/2022 21:41:24 justanotherkids TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
1175051 03/12/2022 21:41:16 buidinhloc ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Wrong answer on test 3 15 ms 888 KB
1175050 03/12/2022 21:36:18 Vuongkhadat CQUA - Chia quà Python 3 Wrong answer on test 1 31 ms 1576 KB
1175049 03/12/2022 21:34:53 phanhoaiphong3008 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 920 KB
1175048 03/12/2022 21:34:43 Ananan CODE - Chuyển Mã GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 880 KB
1175047 03/12/2022 21:34:23 Ananan CODE - Chuyển Mã GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1175046 03/12/2022 21:34:19 Vuongkhadat CQUA - Chia quà Python 3 Runtime error on test 1 31 ms 1576 KB
1175045 03/12/2022 21:34:18 phanhoaiphong3008 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1148 KB
1175044 03/12/2022 21:33:35 dungoc Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Wrong answer on test 2 31 ms 852 KB
1175043 03/12/2022 21:32:09 phanhoaiphong3008 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1096 KB
1175042 03/12/2022 21:31:31 Vuongkhadat CQUA - Chia quà Python 3 Wrong answer on test 2 62 ms 1580 KB
1175041 03/12/2022 21:31:19 phanhoaiphong3008 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1148 KB
1175040 03/12/2022 21:30:34 Naot ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Wrong answer on test 3 15 ms 852 KB
1175039 03/12/2022 21:30:15 Naot ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Runtime error on test 2 0 ms 1576 KB
1175038 03/12/2022 21:30:04 Vuongkhadat CQUA - Chia quà Python 3 Wrong answer on test 2 46 ms 868 KB
1175037 03/12/2022 21:30:01 Naot ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Wrong answer on test 3 15 ms 984 KB
1175036 03/12/2022 21:29:42 longwfkh BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
1175035 03/12/2022 21:29:34 Naot ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Wrong answer on test 3 15 ms 1580 KB
1175034 03/12/2022 21:27:42 phanminhhieu HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 46 ms 1148 KB
1175033 03/12/2022 21:27:21 Naot ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Runtime error on test 2 15 ms 1016 KB
1175032 03/12/2022 21:26:56 tacl_na19 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 852 KB
1175031 03/12/2022 21:26:30 phanminhhieu HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 772 KB
1175030 03/12/2022 21:26:27 TranHai NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++ Wrong answer on test 8 15 ms 776 KB
1175029 03/12/2022 21:25:38 Vuongkhadat CQUA - Chia quà Python 3 Wrong answer on test 8 46 ms 1580 KB
1175028 03/12/2022 21:25:29 dungoc Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Wrong answer on test 3 0 ms 2856 KB
1175027 03/12/2022 21:25:00 Vuongkhadat CQUA - Chia quà Python 3 Wrong answer on test 1 93 ms 6616 KB
1175026 03/12/2022 21:24:36 phanminhhieu HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 868 KB
1175025 03/12/2022 21:23:54 Naot ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Runtime error on test 2 15 ms 1152 KB
1175024 03/12/2022 21:23:10 phanminhhieu HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
1175023 03/12/2022 21:18:47 khanhduy2311 NAMNU - Vòng tròn nam nữ GNU C++11 Accepted 31 ms 10508 KB
1175022 03/12/2022 21:18:06 khanhduy2311 NAMNU - Vòng tròn nam nữ GNU C++11 Accepted 46 ms 10508 KB
1175021 03/12/2022 21:16:49 khanhduy2311 NAMNU - Vòng tròn nam nữ GNU C++11 Runtime error on test 2 15 ms 4164 KB
1175020 03/12/2022 21:15:35 khanhduy2311 NAMNU - Vòng tròn nam nữ GNU C++11 Runtime error on test 2 15 ms 4164 KB
1175019 03/12/2022 21:15:21 thangg2006 CASO - Cặp số bằng nhau GNU C++ Accepted 62 ms 2668 KB
1175018 03/12/2022 21:09:18 phanhoaiphong3008 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1136 KB
1175017 03/12/2022 21:08:34 tacl_na19 FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 15 ms 2688 KB
1175016 03/12/2022 21:07:55 tacl_na19 FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1136 KB
1175015 03/12/2022 21:07:08 BaoHG TONGMANG - Tính tổng mảng Python 2 Memory limit exceed on test 1 31 ms 5224 KB
1175014 03/12/2022 21:06:32 0823928782 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2620 KB
1175013 03/12/2022 21:06:11 thangg2006 CASO - Cặp số bằng nhau GNU C++ Accepted 93 ms 2596 KB
1175012 03/12/2022 21:03:53 khanhduy2311 FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 31 ms 2716 KB
1175011 03/12/2022 21:03:47 tacl_na19 FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Time limit exceed on test 29 1093 ms 4948 KB
1175010 03/12/2022 21:00:13 BaoHG TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++ Memory limit exceed on test 3 15 ms 2620 KB
1175009 03/12/2022 20:59:46 hains USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1332 KB
1175008 03/12/2022 20:59:27 minhquanz TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 920 KB
1175007 03/12/2022 20:58:36 minhquanz TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 880 KB
1175006 03/12/2022 20:56:29 thangg2006 CASO - Cặp số bằng nhau GNU C++ Accepted 93 ms 2604 KB
1175005 03/12/2022 20:53:48 thangg2006 CASO - Cặp số bằng nhau GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1175004 03/12/2022 20:53:38 IronBreakerNQ BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Wrong answer on test 10 140 ms 2524 KB
1175003 03/12/2022 20:53:12 YugiHacker MULBIG - A MŨ B Python 3 Wrong answer on test 19 62 ms 6332 KB
1175002 03/12/2022 20:53:10 tacl_na19 FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Time limit exceed on test 29 1109 ms 5352 KB
1175001 03/12/2022 20:50:45 justanotherkids TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++11 Wrong answer on test 6 15 ms 1148 KB
1175000 03/12/2022 20:50:37 IronBreakerNQ Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Time limit exceed on test 11 1078 ms 2620 KB
1174999 03/12/2022 20:50:06 thangg2006 CASO - Cặp số bằng nhau GNU C++ Wrong answer on test 10 31 ms 2668 KB
1174998 03/12/2022 20:49:38 IronBreakerNQ Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1096 KB
1174997 03/12/2022 20:49:30 justanotherkids TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++11 Wrong answer on test 6 15 ms 920 KB
1174996 03/12/2022 20:48:00 justanotherkids TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++11 Wrong answer on test 6 15 ms 920 KB
1174995 03/12/2022 20:47:34 tacl_na19 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 952 KB
1174994 03/12/2022 20:46:43 justanotherkids TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++11 Wrong answer on test 6 15 ms 1148 KB
1174993 03/12/2022 20:42:30 DươngNgọcDuy TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
1174992 03/12/2022 20:41:57 tacl_na19 MAHO - Gửi thư (OLPCĐ 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
1174991 03/12/2022 20:41:07 DươngNgọcDuy CQUA - Chia quà GNU C++ Wrong answer on test 7 15 ms 956 KB
1174990 03/12/2022 20:40:44 DươngNgọcDuy CQUA - Chia quà GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1174989 03/12/2022 20:40:19 DươngNgọcDuy CQUA - Chia quà GNU C++ Wrong answer on test 7 15 ms 1136 KB
1174988 03/12/2022 20:39:56 DươngNgọcDuy CQUA - Chia quà GNU C++ Wrong answer on test 7 15 ms 1136 KB
1174987 03/12/2022 20:38:45 DươngNgọcDuy CQUA - Chia quà GNU C++ Wrong answer on test 7 15 ms 1328 KB
1174986 03/12/2022 20:35:05 tacl_na19 CHAR - Đếm ký tự GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1136 KB
Trang  [1] 2 3 ... 11076 11077
Back to Top