Bảng chấm bài
Ngôn ngữ
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
942404 29/07/2021 02:26:47 charlottekatakuri KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
942403 29/07/2021 02:23:32 charlottekatakuri KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1020 KB
942402 29/07/2021 02:22:27 charlottekatakuri KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 876 KB
942401 29/07/2021 02:19:29 charlottekatakuri KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
942400 29/07/2021 00:57:12 tuanduchp90 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
942399 29/07/2021 00:56:35 tuanduchp90 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1004 KB
942398 29/07/2021 00:55:33 tuanduchp90 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1020 KB
942397 29/07/2021 00:54:46 tuanduchp90 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 860 KB
942396 29/07/2021 00:48:27 tuanduchp90 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1004 KB
942395 29/07/2021 00:32:44 phucvctvn VASU - Vắt sữa bò GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
942394 29/07/2021 00:31:28 tuanduchp90 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2460 KB
942393 29/07/2021 00:29:05 phucvctvn VASU - Vắt sữa bò GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1004 KB
942392 29/07/2021 00:24:44 nganhtu VASU - Vắt sữa bò GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
942391 29/07/2021 00:24:40 phucvctvn VASU - Vắt sữa bò GNU C++ Wrong answer on test 9 15 ms 1004 KB
942390 29/07/2021 00:22:30 phucvctvn VASU - Vắt sữa bò GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1004 KB
942389 29/07/2021 00:22:02 phucvctvn VASU - Vắt sữa bò GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1020 KB
942388 29/07/2021 00:19:49 phucvctvn VASU - Vắt sữa bò GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1020 KB
942387 29/07/2021 00:18:13 phucvctvn VASU - Vắt sữa bò GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1020 KB
942386 29/07/2021 00:12:52 gutboiqa CHNREST - Chinese restaurant GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 2464 KB
942385 28/07/2021 23:55:53 yolo19yolo LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 62 ms 2540 KB
942384 28/07/2021 23:35:37 kieuk10 NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) Free Pascal Time limit exceed on test 5 1078 ms 2688 KB
942383 28/07/2021 22:59:49 pqviet SUDO - Sudoku GNU C++11 Accepted 31 ms 1004 KB
942382 28/07/2021 22:54:12 pqviet SUDO - Sudoku GNU C++11 Accepted 46 ms 2440 KB
942381 28/07/2021 22:50:02 pqviet SUDO - Sudoku GNU C++11 Accepted 46 ms 1004 KB
942380 28/07/2021 22:40:59 trash123 NAMNU - Vòng tròn nam nữ GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 2544 KB
942379 28/07/2021 22:39:58 thanhlam20062003 BABE - Số bạn bè Python 3 Accepted 78 ms 1472 KB
942378 28/07/2021 22:39:30 thanhlam20062003 BABE - Số bạn bè Python 3 Wrong answer on test 2 62 ms 1472 KB
942377 28/07/2021 22:39:29 nganhtu Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 46 ms 2172 KB
942376 28/07/2021 22:36:46 thanhlam20062003 BABE - Số bạn bè Python 3 Runtime error on test 1 46 ms 1472 KB
942375 28/07/2021 22:35:20 lcqanh123 HOHA2 - Số hoàn hảo 2 GNU C++ Time limit exceed on test 14 1093 ms 1752 KB
942374 28/07/2021 22:35:16 Tran_Viet_Hoang KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2448 KB
942373 28/07/2021 22:34:21 62134195 NAMNU - Vòng tròn nam nữ GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 2508 KB
942372 28/07/2021 22:33:55 Tran_Viet_Hoang KCUO - Viên kim cương GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1020 KB
942371 28/07/2021 22:28:21 Hello_World THIDAU - Kế hoạch thi đấu GNU C++ Accepted 15 ms 1776 KB
942370 28/07/2021 22:28:18 nganhtu Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Time limit exceed on test 5 1078 ms 8356 KB
942369 28/07/2021 22:25:56 nganhtu Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Time limit exceed on test 5 1093 ms 8508 KB
942368 28/07/2021 22:23:34 nganhtu Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 1812 KB
942367 28/07/2021 22:21:10 thaiquynhanh123 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Python 3 Wrong answer on test 4 78 ms 4520 KB
942366 28/07/2021 22:19:34 lamlamlam64 NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1020 KB
942365 28/07/2021 22:18:35 quynhnhu10 ATMW - Rút tiền ATM (ACMVN 10-2014 C) GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
942364 28/07/2021 22:18:05 lamlamlam64 NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Wrong answer on test 3 0 ms 1020 KB
942363 28/07/2021 22:17:40 phucvctvn VASU - Vắt sữa bò GNU C++11 Unknown error on test 0, please resubmit 0 ms 0 KB
942362 28/07/2021 22:16:45 quynhnhu10 ATMW - Rút tiền ATM (ACMVN 10-2014 C) GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 968 KB
942361 28/07/2021 22:12:02 lamlamlam64 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 125 ms 3196 KB
942360 28/07/2021 22:12:02 quynhnhu10 ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
942359 28/07/2021 22:10:57 62134195 NAMNU - Vòng tròn nam nữ GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 2544 KB
942358 28/07/2021 22:09:19 kuzuma245 CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++11 Accepted 328 ms 6272 KB
942357 28/07/2021 22:06:45 62134195 NAMNU - Vòng tròn nam nữ GNU C++11 Wrong answer on test 2 31 ms 2504 KB
942356 28/07/2021 22:06:14 62134195 NAMNU - Vòng tròn nam nữ GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 860 KB
942355 28/07/2021 22:03:52 Tran_Viet_Hoang BNHAN - Bảng nhân GNU C++ Wrong answer on test 4 0 ms 1020 KB
942354 28/07/2021 22:03:33 Tran_Viet_Hoang BNHAN - Bảng nhân GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
942353 28/07/2021 22:01:40 Tran_Viet_Hoang BNHAN - Bảng nhân GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 796 KB
942352 28/07/2021 22:00:05 kuzuma245 CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++11 Wrong answer on test 3 328 ms 6224 KB
942351 28/07/2021 21:54:27 huyhoang2006 TONGMANG - Tính tổng mảng Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
942350 28/07/2021 21:51:36 kuzuma245 CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++11 Wrong answer on test 3 312 ms 6176 KB
942349 28/07/2021 21:51:13 cuongdang123 VERVALUE - Giá trị của đỉnh GNU C++11 Accepted 375 ms 20452 KB
942348 28/07/2021 21:49:22 kuzuma245 CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++11 Time limit exceed on test 3 1093 ms 9524 KB
942347 28/07/2021 21:46:39 phucvctvn VASU - Vắt sữa bò GNU C++11 Wrong answer on test 9 15 ms 980 KB
942346 28/07/2021 21:43:44 kieuk10 NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) Free Pascal Time limit exceed on test 4 1109 ms 2684 KB
942345 28/07/2021 21:43:43 kuzuma245 CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++11 Time limit exceed on test 3 1093 ms 9692 KB
942344 28/07/2021 21:41:11 kieuk10 NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) Free Pascal Time limit exceed on test 4 1109 ms 2684 KB
942343 28/07/2021 21:40:24 cuongdang123 DS - ebola GNU C++11 Accepted 234 ms 13068 KB
942342 28/07/2021 21:20:55 hohiho FIBO4 - Fibonaci GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 880 KB
942341 28/07/2021 21:20:28 ducdtm TILE - Chồng gạch GNU C++ Wrong answer on test 7 15 ms 1020 KB
942340 28/07/2021 21:18:48 62134195 NAMNU - Vòng tròn nam nữ GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 2544 KB
942339 28/07/2021 21:17:48 hohiho LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1020 KB
942338 28/07/2021 21:16:55 hohiho RTRIANGLE - Tam giác vuông cân GNU C++11 Accepted 31 ms 1020 KB
942337 28/07/2021 21:16:53 be_phuong CASO - Cặp số bằng nhau GNU C++ Memory limit exceed on test 1 171 ms 199692 KB
942336 28/07/2021 21:16:11 62134195 NAMNU - Vòng tròn nam nữ GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 2468 KB
942335 28/07/2021 21:16:08 be_phuong CASO - Cặp số bằng nhau GNU C++ Accepted 156 ms 79720 KB
942334 28/07/2021 21:16:01 hohiho LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 2452 KB
942333 28/07/2021 21:15:34 be_phuong CASO - Cặp số bằng nhau GNU C++ Memory limit exceed on test 1 109 ms 196528 KB
942332 28/07/2021 21:15:22 hohiho LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 218 ms 3988 KB
942331 28/07/2021 21:14:20 vhgiang1991 AnBuffet - Ăn buffet Free Pascal Time limit exceed on test 10 1093 ms 2696 KB
942330 28/07/2021 21:14:18 be_phuong CASO - Cặp số bằng nhau GNU C++ Wrong answer on test 10 62 ms 1756 KB
942329 28/07/2021 21:13:46 Nguyench NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) Free Pascal Time limit exceed on test 5 1093 ms 2720 KB
942328 28/07/2021 21:13:38 hohiho NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 140 ms 2996 KB
942327 28/07/2021 21:13:00 ducdtm TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 2144 KB
942326 28/07/2021 21:12:34 Nguyench NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) Free Pascal Time limit exceed on test 5 1078 ms 2720 KB
942325 28/07/2021 21:12:26 ducdtm TAXI - Taxi GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
942324 28/07/2021 21:11:00 hohiho CASO - Cặp số bằng nhau GNU C++11 Accepted 109 ms 2440 KB
942323 28/07/2021 21:10:14 vinhnhibinh GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++11 Accepted 15 ms 2048 KB
942322 28/07/2021 21:10:00 minhkhoa CASO - Cặp số bằng nhau GNU C++ Accepted 140 ms 19312 KB
942321 28/07/2021 21:06:52 62134195 NAMNU - Vòng tròn nam nữ GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 2540 KB
942320 28/07/2021 21:06:10 logiaquyetvt Capxach - Cặp xách GNU C++11 Wrong answer on test 10 15 ms 1004 KB
942319 28/07/2021 21:06:03 hohiho GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 2452 KB
942318 28/07/2021 21:05:40 vinhnhibinh GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++11 Wrong answer on test 3 0 ms 1020 KB
942317 28/07/2021 21:04:35 minhkhoa CASO - Cặp số bằng nhau GNU C++ Wrong answer on test 10 78 ms 1760 KB
942316 28/07/2021 21:04:10 Nguyench NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) Free Pascal Wrong answer on test 3 15 ms 836 KB
942315 28/07/2021 21:04:09 Nguyench NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) Free Pascal Wrong answer on test 3 15 ms 796 KB
942314 28/07/2021 21:03:28 minhkhoa CASO - Cặp số bằng nhau GNU C++ Memory limit exceed on test 1 93 ms 167952 KB
942313 28/07/2021 21:02:30 minhkhoa CASO - Cặp số bằng nhau GNU C++ Memory limit exceed on test 1 93 ms 149640 KB
942312 28/07/2021 21:01:58 DieuLinh123 CASO - Cặp số bằng nhau GNU C++ Accepted 109 ms 10244 KB
942311 28/07/2021 21:00:08 minhkhoa CASO - Cặp số bằng nhau GNU C++ Wrong answer on test 10 62 ms 1756 KB
942310 28/07/2021 20:59:56 logiaquyetvt Capxach - Cặp xách GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1020 KB
942309 28/07/2021 20:59:31 hohiho MAHO - Gửi thư (OLPCĐ 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 1004 KB
942308 28/07/2021 20:59:09 tkien1901 CODE - Chuyển Mã GNU C++ Wrong answer on test 8 0 ms 1020 KB
942307 28/07/2021 20:58:43 Nguyench NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) Free Pascal Time limit exceed on test 5 1078 ms 2680 KB
942306 28/07/2021 20:56:49 be_phuong CASO - Cặp số bằng nhau GNU C++ Wrong answer on test 10 46 ms 1756 KB
942305 28/07/2021 20:53:20 hohiho NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 15 ms 1004 KB
Trang  [1] 2 3 ... 8829 8830
Back to Top