Các bài đã nộp của AresGod
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
464229 10/09/2018 23:00:20 AresGod POWER - Số mũ GNU C++11 Accepted 15 ms 988 KB
464225 10/09/2018 22:55:45 AresGod POWER - Số mũ GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 988 KB
464221 10/09/2018 22:54:10 AresGod POWER - Số mũ GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1800 KB
392106 29/01/2018 01:21:28 AresGod CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++11 Accepted 531 ms 3836 KB
392104 29/01/2018 01:13:06 AresGod CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++11 Accepted 484 ms 3824 KB
392103 29/01/2018 01:09:25 AresGod CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1080 KB
366243 26/11/2017 00:50:25 AresGod CPASS - Mật khẩu máy tính GNU C++11 Wrong answer on test 17 234 ms 97456 KB
366233 26/11/2017 00:32:03 AresGod CPASS - Mật khẩu máy tính GNU C++11 Wrong answer on test 17 140 ms 12136 KB
366230 26/11/2017 00:27:51 AresGod CPASS - Mật khẩu máy tính GNU C++11 Accepted 78 ms 1540 KB
366228 26/11/2017 00:26:09 AresGod CPASS - Mật khẩu máy tính GNU C++11 Wrong answer on test 17 125 ms 17868 KB
366227 26/11/2017 00:25:21 AresGod CPASS - Mật khẩu máy tính GNU C++11 Time limit exceed on test 17 1093 ms 18976 KB
366222 26/11/2017 00:22:43 AresGod CPASS - Mật khẩu máy tính GNU C++11 Time limit exceed on test 6 1093 ms 19204 KB
366216 26/11/2017 00:10:45 AresGod CPASS - Mật khẩu máy tính GNU C++11 Time limit exceed on test 6 1093 ms 19796 KB
366211 26/11/2017 00:03:56 AresGod CPASS - Mật khẩu máy tính GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 980 KB
366210 26/11/2017 00:02:49 AresGod CPASS - Mật khẩu máy tính GNU C++11 Time limit exceed on test 6 1093 ms 19828 KB
366206 25/11/2017 23:49:58 AresGod CPASS - Mật khẩu máy tính GNU C++11 Wrong answer on test 17 234 ms 97120 KB
366204 25/11/2017 23:41:23 AresGod CPASS - Mật khẩu máy tính GNU C++11 Wrong answer on test 17 234 ms 97452 KB
366200 25/11/2017 23:30:53 AresGod CPASS - Mật khẩu máy tính GNU C++11 Wrong answer on test 17 250 ms 93204 KB
366185 25/11/2017 23:13:34 AresGod CPASS - Mật khẩu máy tính GNU C++11 Wrong answer on test 17 218 ms 15048 KB
366170 25/11/2017 22:55:21 AresGod CPASS - Mật khẩu máy tính GNU C++11 Wrong answer on test 17 234 ms 93204 KB
339081 17/10/2017 21:31:03 AresGod LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Accepted 93 ms 2804 KB
339075 17/10/2017 21:28:55 AresGod LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1084 KB
268799 07/04/2017 22:53:37 AresGod Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 421 ms 3300 KB
263059 25/03/2017 14:14:06 AresGod MERGENUM - Ghép số GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
263058 25/03/2017 14:13:06 AresGod MERGENUM - Ghép số GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1060 KB
262888 24/03/2017 20:32:48 AresGod MERGENUM - Ghép số GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
262885 24/03/2017 20:28:12 AresGod MERGENUM - Ghép số GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1052 KB
262883 24/03/2017 20:21:06 AresGod MERGENUM - Ghép số GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1060 KB
261308 21/03/2017 00:39:29 AresGod CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Time limit exceed on test 11 1109 ms 2856 KB
261306 21/03/2017 00:21:54 AresGod CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Wrong answer on test 1 46 ms 2516 KB
254662 04/03/2017 19:17:16 AresGod PI - Đếm số nguyên tố GNU C++11 Wrong answer on test 16 171 ms 32588 KB
254486 04/03/2017 14:22:12 AresGod UAV - 30-4-11-2016 Bài 3 Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1492 KB
240214 12/01/2017 14:37:36 AresGod MKC - Mật khẩu GNU C++11 Accepted 15 ms 1032 KB
240207 12/01/2017 14:22:53 AresGod MKC - Mật khẩu GNU C++11 Runtime error on test 1 15 ms 876 KB
240206 12/01/2017 14:22:20 AresGod MKC - Mật khẩu GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
221216 21/11/2016 02:48:10 AresGod COUNTNUM - Số lượng số GNU C++11 Accepted 15 ms 880 KB
221215 21/11/2016 02:47:15 AresGod COUNTNUM - Số lượng số GNU C++11 Accepted 15 ms 904 KB
221214 21/11/2016 02:43:17 AresGod COUNTNUM - Số lượng số GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 852 KB
139083 28/05/2016 23:00:19 AresGod LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 296 ms 4284 KB
139077 28/05/2016 22:57:17 AresGod LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 836 KB
138972 28/05/2016 22:17:47 AresGod ALARM - Đồng hồ báo thức GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
138934 28/05/2016 22:08:21 AresGod CIRCLENUM - Số vòng GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
138902 28/05/2016 21:59:26 AresGod CIRCLENUM - Số vòng GNU C++ Wrong answer on test 20 15 ms 1116 KB
138822 28/05/2016 21:37:14 AresGod CIRCLENUM - Số vòng GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 964 KB
138809 28/05/2016 21:33:56 AresGod CIRCLENUM - Số vòng GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 772 KB
138757 28/05/2016 21:22:20 AresGod CIRCLENUM - Số vòng GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 772 KB
138676 28/05/2016 21:04:51 AresGod CIRCLENUM - Số vòng GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 828 KB
135401 11/05/2016 03:28:55 AresGod TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 46 ms 2064 KB
135400 11/05/2016 03:26:33 AresGod IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 328 ms 2044 KB
135399 11/05/2016 03:25:27 AresGod IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1100 KB
127021 25/03/2016 18:39:24 AresGod HELLO - Xin chào GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
127019 25/03/2016 18:34:59 AresGod NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 125 ms 19188 KB
127018 25/03/2016 18:34:29 AresGod NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Time limit exceed on test 13 1109 ms 19196 KB
127017 25/03/2016 18:33:52 AresGod NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 125 ms 19200 KB
127016 25/03/2016 18:31:51 AresGod NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 852 KB
127015 25/03/2016 18:31:05 AresGod NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Time limit exceed on test 13 1015 ms 11016 KB
127014 25/03/2016 18:29:41 AresGod NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Time limit exceed on test 13 1031 ms 11016 KB
127013 25/03/2016 18:17:34 AresGod NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Time limit exceed on test 13 1015 ms 11016 KB
127012 25/03/2016 18:15:01 AresGod NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Time limit exceed on test 13 1015 ms 11016 KB
127011 25/03/2016 18:08:09 AresGod NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Time limit exceed on test 13 1015 ms 11012 KB
127007 25/03/2016 17:18:35 AresGod NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Time limit exceed on test 9 1015 ms 142980 KB
127005 25/03/2016 17:07:06 AresGod NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 0 ms 1124 KB
112189 14/01/2016 22:08:24 AresGod HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 375 ms 3664 KB
106994 19/12/2015 21:12:28 AresGod DT2 - DT3 GNU C++ Time limit exceed on test 10 1093 ms 7272 KB
106993 19/12/2015 21:11:02 AresGod DT1 - DT2 GNU C++ Accepted 0 ms 1144 KB
106989 19/12/2015 21:04:09 AresGod DT1 - DT2 GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 764 KB
106986 19/12/2015 20:57:57 AresGod DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 784 KB
106218 15/12/2015 19:52:25 AresGod AIRCON - Điều hòa không khí GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
106203 15/12/2015 18:58:57 AresGod AIRCON - Điều hòa không khí GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 1144 KB
94533 17/11/2015 23:01:04 AresGod HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 1760 KB
80441 19/10/2015 16:44:15 AresGod QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1792 KB
80440 19/10/2015 16:43:49 AresGod QN - QN-Chính Phương GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 916 KB
78961 15/10/2015 16:02:21 AresGod CHUSO2 - Tìm chữ số GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
77376 10/10/2015 17:10:36 AresGod DEMUOC2 - Đếm ước GNU C++ Accepted 2265 ms 40276 KB
77131 09/10/2015 20:41:24 AresGod DEMUOC2 - Đếm ước GNU C++ Accepted 2375 ms 40276 KB
77128 09/10/2015 20:36:08 AresGod DEMUOC2 - Đếm ước GNU C++ Accepted 2750 ms 40272 KB
77116 09/10/2015 20:24:08 AresGod DEMUOC2 - Đếm ước GNU C++ Time limit exceed on test 6 3015 ms 41888 KB
77115 09/10/2015 20:22:00 AresGod DEMUOC2 - Đếm ước GNU C++ Time limit exceed on test 1 3078 ms 130436 KB
77110 09/10/2015 20:19:04 AresGod DEMUOC2 - Đếm ước GNU C++ Memory limit exceed on test 6 2921 ms 132428 KB
77107 09/10/2015 20:16:09 AresGod DEMUOC2 - Đếm ước GNU C++ Memory limit exceed on test 1 2921 ms 132440 KB
77087 09/10/2015 20:01:50 AresGod DEMUOC2 - Đếm ước GNU C++ Time limit exceed on test 9 3078 ms 2204 KB
77069 09/10/2015 19:38:05 AresGod NAMNU - Vòng tròn nam nữ GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
77054 09/10/2015 19:27:32 AresGod DEMUOC2 - Đếm ước GNU C++ Time limit exceed on test 9 3031 ms 2160 KB
77053 09/10/2015 19:26:31 AresGod DEMUOC2 - Đếm ước GNU C++ Time limit exceed on test 9 3015 ms 5676 KB
77051 09/10/2015 19:24:55 AresGod DEMUOC2 - Đếm ước GNU C++ Time limit exceed on test 9 3109 ms 1768 KB
77049 09/10/2015 19:22:09 AresGod DEMUOC2 - Đếm ước GNU C++ Time limit exceed on test 6 3093 ms 1740 KB
77043 09/10/2015 19:19:33 AresGod NAMNU - Vòng tròn nam nữ GNU C++ Accepted 62 ms 1772 KB
77014 09/10/2015 18:48:31 AresGod NAMNU - Vòng tròn nam nữ GNU C++ Accepted 62 ms 1772 KB
77012 09/10/2015 18:47:03 AresGod NAMNU - Vòng tròn nam nữ GNU C++ Wrong answer on test 8 46 ms 1772 KB
77010 09/10/2015 18:44:29 AresGod NAMNU - Vòng tròn nam nữ GNU C++ Wrong answer on test 8 421 ms 1764 KB
77007 09/10/2015 18:39:17 AresGod NAMNU - Vòng tròn nam nữ GNU C++ Wrong answer on test 1 453 ms 1720 KB
77002 09/10/2015 18:33:18 AresGod NAMNU - Vòng tròn nam nữ GNU C++ Wrong answer on test 1 171 ms 4884 KB
76994 09/10/2015 18:21:51 AresGod DEMUOC2 - Đếm ước GNU C++ Time limit exceed on test 6 3062 ms 1780 KB
76993 09/10/2015 18:21:13 AresGod DEMUOC2 - Đếm ước GNU C++ Time limit exceed on test 6 3062 ms 2128 KB
76991 09/10/2015 18:20:15 AresGod DEMUOC2 - Đếm ước GNU C++ Time limit exceed on test 6 3015 ms 5644 KB
76986 09/10/2015 18:06:05 AresGod DEMUOC2 - Đếm ước GNU C++ Time limit exceed on test 6 3093 ms 1740 KB
76985 09/10/2015 18:05:00 AresGod DEMUOC2 - Đếm ước GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 60 KB
76975 09/10/2015 17:49:06 AresGod DEMUOC2 - Đếm ước GNU C++ Time limit exceed on test 6 3015 ms 1740 KB
74376 05/10/2015 00:45:44 AresGod TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 1484 ms 16168 KB
74297 04/10/2015 23:34:49 AresGod TIMSO2 - Tìm số GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
Trang  [1] 2 3 4
Back to Top