Các bài đã nộp của HoangHungKT23
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
189846 08/10/2016 09:22:53 HoangHungKT23 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
189844 08/10/2016 09:21:36 HoangHungKT23 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 844 KB
189843 08/10/2016 09:20:48 HoangHungKT23 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 828 KB
189842 08/10/2016 09:20:38 HoangHungKT23 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 860 KB
189840 08/10/2016 09:20:12 HoangHungKT23 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 836 KB
189838 08/10/2016 09:18:55 HoangHungKT23 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 852 KB
189836 08/10/2016 09:18:31 HoangHungKT23 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
189835 08/10/2016 09:18:05 HoangHungKT23 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 900 KB
189833 08/10/2016 09:17:33 HoangHungKT23 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 860 KB
189832 08/10/2016 09:15:46 HoangHungKT23 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 844 KB
189809 08/10/2016 08:32:13 HoangHungKT23 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 46 ms 1760 KB
189802 08/10/2016 08:14:20 HoangHungKT23 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1068 KB
189801 08/10/2016 08:14:10 HoangHungKT23 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
189800 08/10/2016 07:53:47 HoangHungKT23 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Time limit exceed on test 7 1109 ms 2596 KB
189799 08/10/2016 07:15:45 HoangHungKT23 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 836 KB
189798 08/10/2016 07:13:26 HoangHungKT23 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1096 KB
189581 07/10/2016 20:14:23 HoangHungKT23 THIDAU - Kế hoạch thi đấu GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
188895 06/10/2016 14:23:13 HoangHungKT23 THIDAU - Kế hoạch thi đấu GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 900 KB
187597 04/10/2016 14:32:05 HoangHungKT23 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Time limit exceed on test 39 1109 ms 1752 KB
187129 03/10/2016 17:41:15 HoangHungKT23 CNTPALIN - Đếm số Palindrome GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 852 KB
187113 03/10/2016 17:15:42 HoangHungKT23 LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Accepted 15 ms 1764 KB
185256 30/09/2016 14:17:29 HoangHungKT23 POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
185007 29/09/2016 23:23:01 HoangHungKT23 CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 609 ms 1760 KB
184919 29/09/2016 21:21:39 HoangHungKT23 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++ Accepted 187 ms 2136 KB
184917 29/09/2016 21:20:59 HoangHungKT23 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++ Wrong answer on test 91 218 ms 2136 KB
184901 29/09/2016 21:07:29 HoangHungKT23 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++ Wrong answer on test 61 15 ms 1092 KB
184899 29/09/2016 21:04:19 HoangHungKT23 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++ Time limit exceed on test 17 1015 ms 1764 KB
184857 29/09/2016 20:30:32 HoangHungKT23 CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
184855 29/09/2016 20:29:49 HoangHungKT23 CHOCO - Chocolate GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
184854 29/09/2016 20:29:29 HoangHungKT23 CHOCO - Chocolate GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
184844 29/09/2016 20:16:54 HoangHungKT23 XOR1 - Phép XOR 1 GNU C++ Accepted 812 ms 9560 KB
184843 29/09/2016 20:16:01 HoangHungKT23 XOR1 - Phép XOR 1 GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
184840 29/09/2016 20:13:56 HoangHungKT23 XOR1 - Phép XOR 1 GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 836 KB
184839 29/09/2016 20:13:45 HoangHungKT23 XOR1 - Phép XOR 1 GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 800 KB
184838 29/09/2016 20:12:38 HoangHungKT23 XOR1 - Phép XOR 1 GNU C++ Wrong answer on test 14 234 ms 2136 KB
184837 29/09/2016 20:10:50 HoangHungKT23 XOR1 - Phép XOR 1 GNU C++ Wrong answer on test 14 218 ms 2136 KB
184833 29/09/2016 20:06:29 HoangHungKT23 XOR1 - Phép XOR 1 GNU C++ Time limit exceed on test 14 1109 ms 2136 KB
184825 29/09/2016 19:57:17 HoangHungKT23 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 937 ms 1724 KB
184823 29/09/2016 19:56:38 HoangHungKT23 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Time limit exceed on test 39 1093 ms 1732 KB
184822 29/09/2016 19:56:28 HoangHungKT23 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
184817 29/09/2016 19:54:09 HoangHungKT23 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Time limit exceed on test 39 1093 ms 1732 KB
184815 29/09/2016 19:51:18 HoangHungKT23 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Time limit exceed on test 39 1109 ms 1732 KB
184006 28/09/2016 15:20:07 HoangHungKT23 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 453 ms 1736 KB
183708 27/09/2016 21:05:37 HoangHungKT23 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Time limit exceed on test 8 1093 ms 1720 KB
183705 27/09/2016 21:03:29 HoangHungKT23 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 920 KB
183701 27/09/2016 21:01:33 HoangHungKT23 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Runtime error on test 1 0 ms 1932 KB
183667 27/09/2016 20:35:56 HoangHungKT23 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 800 KB
183643 27/09/2016 20:18:55 HoangHungKT23 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 156 ms 1716 KB
183634 27/09/2016 20:15:12 HoangHungKT23 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 724 KB
183573 27/09/2016 19:19:29 HoangHungKT23 APGP - Cấp số cộng - Cấp số nhân GNU C++ Accepted 0 ms 880 KB
183490 27/09/2016 16:18:28 HoangHungKT23 NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
183426 27/09/2016 15:42:36 HoangHungKT23 TIMSO2 - Tìm số GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
183413 27/09/2016 15:33:28 HoangHungKT23 TIMSO2 - Tìm số GNU C++ Memory limit exceed on test 26 796 ms 146748 KB
183407 27/09/2016 15:31:00 HoangHungKT23 TIMSO2 - Tìm số GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
183404 27/09/2016 15:30:39 HoangHungKT23 TIMSO2 - Tìm số GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
183379 27/09/2016 15:14:35 HoangHungKT23 TIMSO2 - Tìm số GNU C++ Time limit exceed on test 4 1109 ms 39540 KB
183377 27/09/2016 15:14:13 HoangHungKT23 TIMSO2 - Tìm số GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
183365 27/09/2016 15:05:03 HoangHungKT23 TIMSO2 - Tìm số GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 804 KB
183349 27/09/2016 14:50:42 HoangHungKT23 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 796 KB
183324 27/09/2016 14:35:33 HoangHungKT23 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Wrong answer on test 12 15 ms 1048 KB
180878 22/09/2016 16:25:31 HoangHungKT23 KEBA2 - Kết bạn (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 109 ms 1116 KB
180876 22/09/2016 16:24:18 HoangHungKT23 KEBA2 - Kết bạn (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Runtime error on test 1 0 ms 2008 KB
180873 22/09/2016 16:23:20 HoangHungKT23 KEBA2 - Kết bạn (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
180869 22/09/2016 16:20:34 HoangHungKT23 VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
180845 22/09/2016 15:57:24 HoangHungKT23 KEBA2 - Kết bạn (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Wrong answer on test 29 78 ms 1116 KB
180835 22/09/2016 15:54:25 HoangHungKT23 KEBA2 - Kết bạn (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Wrong answer on test 29 78 ms 1116 KB
180833 22/09/2016 15:52:17 HoangHungKT23 KEBA2 - Kết bạn (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Wrong answer on test 29 78 ms 1116 KB
180828 22/09/2016 15:49:48 HoangHungKT23 KEBA2 - Kết bạn (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 876 KB
180819 22/09/2016 15:47:22 HoangHungKT23 KEBA2 - Kết bạn (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Wrong answer on test 29 78 ms 1116 KB
180811 22/09/2016 15:45:14 HoangHungKT23 KEBA2 - Kết bạn (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 900 KB
180809 22/09/2016 15:44:27 HoangHungKT23 KEBA2 - Kết bạn (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 848 KB
180807 22/09/2016 15:43:34 HoangHungKT23 KEBA2 - Kết bạn (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 768 KB
180803 22/09/2016 15:42:12 HoangHungKT23 KEBA2 - Kết bạn (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 848 KB
180793 22/09/2016 15:36:51 HoangHungKT23 KEBA2 - Kết bạn (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 772 KB
180789 22/09/2016 15:36:31 HoangHungKT23 KEBA2 - Kết bạn (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
180787 22/09/2016 15:35:49 HoangHungKT23 KEBA2 - Kết bạn (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
180785 22/09/2016 15:35:11 HoangHungKT23 KEBA2 - Kết bạn (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 1108 KB
179480 20/09/2016 14:46:16 HoangHungKT23 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 900 KB
173131 10/09/2016 15:52:49 HoangHungKT23 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1616 KB
169699 03/09/2016 22:15:25 HoangHungKT23 EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1084 KB
169696 03/09/2016 22:14:09 HoangHungKT23 EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1084 KB
169655 03/09/2016 22:01:56 HoangHungKT23 EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++ Time limit exceed on test 1 1015 ms 1728 KB
169593 03/09/2016 21:43:34 HoangHungKT23 EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1084 KB
169580 03/09/2016 21:39:28 HoangHungKT23 EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 900 KB
169308 03/09/2016 20:43:16 HoangHungKT23 MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Time limit exceed on test 1 1093 ms 1768 KB
169284 03/09/2016 20:40:06 HoangHungKT23 MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Wrong answer on test 6 31 ms 1096 KB
169169 03/09/2016 20:20:27 HoangHungKT23 MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Time limit exceed on test 1 1109 ms 1724 KB
168972 03/09/2016 19:49:12 HoangHungKT23 COUNTNUM - Số lượng số GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
168968 03/09/2016 19:48:41 HoangHungKT23 COUNTNUM - Số lượng số GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 784 KB
168041 01/09/2016 16:18:19 HoangHungKT23 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Wrong answer on test 4 0 ms 1036 KB
168030 01/09/2016 16:03:37 HoangHungKT23 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Wrong answer on test 7 15 ms 1028 KB
167993 01/09/2016 14:33:18 HoangHungKT23 HISO - Hiệu số GNU C++ Time limit exceed on test 8 1015 ms 2124 KB
167989 01/09/2016 14:28:28 HoangHungKT23 HISO - Hiệu số GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1028 KB
164399 22/08/2016 17:13:41 HoangHungKT23 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 62 ms 1108 KB
164398 22/08/2016 17:09:17 HoangHungKT23 GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
164397 22/08/2016 17:07:55 HoangHungKT23 SVOI - Chuẩn bị SVOI (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
161895 14/08/2016 10:57:04 HoangHungKT23 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
161893 14/08/2016 10:52:37 HoangHungKT23 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Wrong answer on test 17 15 ms 1116 KB
161881 14/08/2016 10:17:32 HoangHungKT23 HAUTO - Biểu thức hậu tố GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
140520 31/05/2016 15:18:33 HoangHungKT23 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
Trang  [1] 2
Back to Top