Các bài đã nộp của MTAZero
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
543542 05/02/2019 15:50:44 MTAZero DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++ Accepted 281 ms 217664 KB
350195 01/11/2017 15:55:44 MTAZero SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 203 ms 2544 KB
350187 01/11/2017 15:41:10 MTAZero SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Time limit exceed on test 12 1093 ms 2528 KB
350186 01/11/2017 15:38:33 MTAZero SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1092 KB
350159 01/11/2017 15:06:19 MTAZero SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 1015 ms 11700 KB
339945 19/10/2017 09:05:03 MTAZero QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 828 ms 12488 KB
339934 19/10/2017 08:55:51 MTAZero QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Wrong answer on test 26 15 ms 2516 KB
339928 19/10/2017 08:50:55 MTAZero QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Wrong answer on test 26 15 ms 2516 KB
339922 19/10/2017 08:48:41 MTAZero QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Wrong answer on test 26 15 ms 2516 KB
339919 19/10/2017 08:46:17 MTAZero QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Wrong answer on test 26 15 ms 2516 KB
339918 19/10/2017 08:45:25 MTAZero QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Wrong answer on test 26 15 ms 2516 KB
339913 19/10/2017 08:37:21 MTAZero QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Wrong answer on test 26 15 ms 2516 KB
339910 19/10/2017 08:36:46 MTAZero QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1100 KB
339381 18/10/2017 13:45:06 MTAZero EZSORT - Sắp xếp là chuyện nhỏ! GNU C++ Accepted 62 ms 1848 KB
339380 18/10/2017 13:43:12 MTAZero EZSORT - Sắp xếp là chuyện nhỏ! GNU C++ Wrong answer on test 2 78 ms 1836 KB
339378 18/10/2017 13:32:10 MTAZero MERGENUM - Ghép số GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
339377 18/10/2017 13:29:13 MTAZero MERGENUM - Ghép số GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1084 KB
219071 17/11/2016 15:17:05 MTAZero SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
218603 16/11/2016 19:41:35 MTAZero Candies - Candies GNU C++ Accepted 0 ms 2548 KB
199105 19/10/2016 07:48:10 MTAZero CANAL - Canal GNU C++ Accepted 1015 ms 12376 KB
199102 19/10/2016 07:47:26 MTAZero TETRIS - Tetris GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
185133 30/09/2016 09:37:40 MTAZero PL - Đường đi ngắn nhất GNU C++11 Accepted 640 ms 45604 KB
185130 30/09/2016 09:36:39 MTAZero FSTR - Tính hàm GNU C++11 Accepted 62 ms 1844 KB
185129 30/09/2016 09:34:21 MTAZero FSTR - Tính hàm GNU C++11 Accepted 93 ms 1136 KB
185127 30/09/2016 09:33:17 MTAZero FSTR - Tính hàm GNU C++11 Accepted 93 ms 1724 KB
185124 30/09/2016 09:29:17 MTAZero FSTR - Tính hàm GNU C++11 Accepted 109 ms 4020 KB
185122 30/09/2016 09:27:37 MTAZero FSTR - Tính hàm GNU C++11 Accepted 78 ms 1092 KB
185119 30/09/2016 09:23:48 MTAZero FSTR - Tính hàm GNU C++11 Wrong answer on test 3 0 ms 912 KB
185116 30/09/2016 09:22:28 MTAZero FSTR - Tính hàm GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 832 KB
185049 30/09/2016 01:06:36 MTAZero FSTR - Tính hàm GNU C++ Time limit exceed on test 4 1093 ms 7904 KB
185046 30/09/2016 00:57:08 MTAZero FSTR - Tính hàm GNU C++ Time limit exceed on test 4 1109 ms 7620 KB
185045 30/09/2016 00:49:40 MTAZero FSTR - Tính hàm GNU C++ Time limit exceed on test 4 1015 ms 7628 KB
185040 30/09/2016 00:47:34 MTAZero FSTR - Tính hàm GNU C++ Time limit exceed on test 4 1015 ms 7652 KB
185038 30/09/2016 00:45:13 MTAZero FSTR - Tính hàm GNU C++ Runtime error on test 4 15 ms 1976 KB
185035 30/09/2016 00:42:55 MTAZero FSTR - Tính hàm GNU C++ Runtime error on test 4 15 ms 1976 KB
185031 30/09/2016 00:33:15 MTAZero FSTR - Tính hàm GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 832 KB
184671 29/09/2016 15:47:21 MTAZero PL - Đường đi ngắn nhất GNU C++ Accepted 562 ms 45508 KB
184670 29/09/2016 15:46:51 MTAZero PL - Đường đi ngắn nhất GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
184646 29/09/2016 15:34:00 MTAZero VDSEQ03 - Doanh thu công ty GNU C++ Accepted 421 ms 17372 KB
184619 29/09/2016 15:18:04 MTAZero PHASO3 - Phân số 3 GNU C++ Accepted 156 ms 7704 KB
184611 29/09/2016 15:15:13 MTAZero PHASO3 - Phân số 3 GNU C++ Wrong answer on test 4 0 ms 876 KB
184552 29/09/2016 14:41:35 MTAZero PHASO2 - Phân số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
184546 29/09/2016 14:36:52 MTAZero PHASO2 - Phân số 2 GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 888 KB
184540 29/09/2016 14:33:27 MTAZero PHASO2 - Phân số 2 GNU C++ Wrong answer on test 12 15 ms 1084 KB
184537 29/09/2016 14:32:42 MTAZero PHASO2 - Phân số 2 GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1084 KB
184535 29/09/2016 14:31:24 MTAZero PHASO2 - Phân số 2 GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 836 KB
184533 29/09/2016 14:29:30 MTAZero PHASO2 - Phân số 2 GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1092 KB
184366 29/09/2016 00:55:27 MTAZero KIENTRUCCO - Kiến trúc cổ GNU C++ Accepted 78 ms 1056 KB
184364 29/09/2016 00:53:45 MTAZero KIENTRUCCO - Kiến trúc cổ GNU C++ Wrong answer on test 8 15 ms 1056 KB
184362 29/09/2016 00:52:22 MTAZero KIENTRUCCO - Kiến trúc cổ GNU C++ Wrong answer on test 8 15 ms 1056 KB
184357 29/09/2016 00:41:15 MTAZero KIENTRUCCO - Kiến trúc cổ GNU C++ Wrong answer on test 6 0 ms 1056 KB
184352 29/09/2016 00:20:12 MTAZero KIENTRUCCO - Kiến trúc cổ GNU C++ Wrong answer on test 5 0 ms 800 KB
184330 28/09/2016 23:36:23 MTAZero DOMINO2 - Nối vòng Domino GNU C++ Accepted 953 ms 1716 KB
184321 28/09/2016 23:28:22 MTAZero DOMINO2 - Nối vòng Domino GNU C++ Time limit exceed on test 15 1093 ms 1712 KB
184319 28/09/2016 23:26:47 MTAZero DOMINO2 - Nối vòng Domino GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 804 KB
184286 28/09/2016 22:55:20 MTAZero ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
184284 28/09/2016 22:53:51 MTAZero ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Wrong answer on test 8 0 ms 804 KB
183141 27/09/2016 00:08:00 MTAZero CATU2 - Cái túi 2 Java 8 Accepted 250 ms 17940 KB
183139 27/09/2016 00:06:06 MTAZero CATU2 - Cái túi 2 Java 8 Wrong answer on test 3 234 ms 17884 KB
182859 26/09/2016 19:49:48 MTAZero WORDFIND2 - Trò chơi tìm chữ 2 GNU C++ Accepted 1718 ms 8072 KB
182855 26/09/2016 19:45:58 MTAZero WORDFIND2 - Trò chơi tìm chữ 2 GNU C++ Time limit exceed on test 26 3031 ms 8072 KB
182850 26/09/2016 19:43:49 MTAZero WORDFIND2 - Trò chơi tìm chữ 2 GNU C++ Time limit exceed on test 25 3109 ms 8072 KB
182842 26/09/2016 19:38:29 MTAZero WORDFIND2 - Trò chơi tìm chữ 2 GNU C++ Wrong answer on test 16 156 ms 3988 KB
182836 26/09/2016 19:36:46 MTAZero WORDFIND2 - Trò chơi tìm chữ 2 GNU C++ Wrong answer on test 18 1812 ms 5684 KB
182826 26/09/2016 19:32:56 MTAZero WORDFIND2 - Trò chơi tìm chữ 2 GNU C++ Wrong answer on test 18 1828 ms 3848 KB
182823 26/09/2016 19:32:17 MTAZero WORDFIND2 - Trò chơi tìm chữ 2 GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 1056 KB
182818 26/09/2016 19:29:47 MTAZero WORDFIND2 - Trò chơi tìm chữ 2 GNU C++ Time limit exceed on test 17 3031 ms 2940 KB
182815 26/09/2016 19:28:45 MTAZero WORDFIND2 - Trò chơi tìm chữ 2 GNU C++ Time limit exceed on test 17 3031 ms 2868 KB
182522 26/09/2016 09:48:42 MTAZero WORDFIND2 - Trò chơi tìm chữ 2 GNU C++11 Memory limit exceed on test 17 296 ms 167492 KB
182521 26/09/2016 09:48:02 MTAZero WORDFIND - Trò chơi tìm chữ GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 740 KB
182520 26/09/2016 09:44:36 MTAZero WORDFIND2 - Trò chơi tìm chữ 2 GNU C++ Memory limit exceed on test 17 312 ms 159940 KB
182519 26/09/2016 09:43:29 MTAZero WORDFIND2 - Trò chơi tìm chữ 2 GNU C++ Runtime error on test 16 140 ms 39388 KB
182517 26/09/2016 09:41:51 MTAZero WORDFIND - Trò chơi tìm chữ GNU C++ Accepted 140 ms 39324 KB
182516 26/09/2016 09:40:08 MTAZero WORDFIND - Trò chơi tìm chữ GNU C++ Wrong answer on test 9 15 ms 1056 KB
182514 26/09/2016 09:33:23 MTAZero WORDFIND - Trò chơi tìm chữ GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 1056 KB
182504 26/09/2016 09:17:17 MTAZero WORDFIND2 - Trò chơi tìm chữ 2 GNU C++ Memory limit exceed on test 16 203 ms 153184 KB
182502 26/09/2016 09:11:55 MTAZero WORDFIND - Trò chơi tìm chữ GNU C++ Memory limit exceed on test 10 187 ms 203984 KB
182501 26/09/2016 09:09:24 MTAZero WORDFIND - Trò chơi tìm chữ GNU C++ Memory limit exceed on test 10 187 ms 188808 KB
182500 26/09/2016 09:06:44 MTAZero WORDFIND - Trò chơi tìm chữ GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 784 KB
182436 25/09/2016 23:22:27 MTAZero PLP - Palindrome GNU C++ Accepted 203 ms 52212 KB
182434 25/09/2016 23:15:17 MTAZero PLP - Palindrome GNU C++ Time limit exceed on test 13 500 ms 71128 KB
182433 25/09/2016 23:13:46 MTAZero PLP - Palindrome GNU C++ Time limit exceed on test 9 406 ms 71104 KB
182432 25/09/2016 23:12:24 MTAZero PLP - Palindrome GNU C++ Wrong answer on test 9 187 ms 22936 KB
181812 24/09/2016 17:17:00 MTAZero MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++ Accepted 2328 ms 57632 KB
181807 24/09/2016 17:03:29 MTAZero MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++ Wrong answer on test 19 2390 ms 57632 KB
181805 24/09/2016 16:59:43 MTAZero MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++ Wrong answer on test 19 2390 ms 57632 KB
181794 24/09/2016 16:37:13 MTAZero MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1056 KB
179905 21/09/2016 08:00:24 MTAZero CNTPALIN - Đếm số Palindrome GNU C++ Accepted 250 ms 1812 KB
179840 20/09/2016 23:02:02 MTAZero FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++ Accepted 203 ms 43088 KB
179837 20/09/2016 22:56:38 MTAZero FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++ Time limit exceed on test 6 1078 ms 45900 KB
179836 20/09/2016 22:50:48 MTAZero FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++ Wrong answer on test 6 234 ms 39696 KB
179342 20/09/2016 10:12:21 MTAZero EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++ Accepted 328 ms 36616 KB
179340 20/09/2016 10:09:43 MTAZero EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++ Wrong answer on test 3 125 ms 14880 KB
179337 20/09/2016 10:09:02 MTAZero EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++ Wrong answer on test 2 46 ms 900 KB
179291 20/09/2016 09:04:44 MTAZero EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++ Wrong answer on test 2 46 ms 836 KB
179212 19/09/2016 23:41:03 MTAZero LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 GNU C++ Accepted 31 ms 1784 KB
179211 19/09/2016 23:36:53 MTAZero LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1116 KB
178839 19/09/2016 09:46:49 MTAZero HMD01 - Hòa nhạc GNU C++ Accepted 187 ms 1780 KB
178835 19/09/2016 09:44:06 MTAZero HMD01 - Hòa nhạc GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 756 KB
178833 19/09/2016 09:36:08 MTAZero HMD01 - Hòa nhạc GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1116 KB
Trang  [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Back to Top