Các bài đã nộp của TQT
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
252191 26/02/2017 12:01:14 TQT PI - Đếm số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
252190 26/02/2017 12:00:55 TQT PI - Đếm số nguyên tố GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1060 KB
252189 26/02/2017 12:00:34 TQT PI - Đếm số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 844 KB
252188 26/02/2017 11:57:15 TQT PI - Đếm số nguyên tố GNU C++11 Runtime error on test 6 31 ms 2908 KB
252186 26/02/2017 11:53:13 TQT PI - Đếm số nguyên tố GNU C++11 Runtime error on test 6 15 ms 2904 KB
252171 26/02/2017 10:45:01 TQT TRUTIN - Truyền tin GNU C++11 Accepted 390 ms 7720 KB
252169 26/02/2017 10:41:09 TQT TRUTIN - Truyền tin GNU C++11 Wrong answer on test 21 15 ms 1116 KB
252155 26/02/2017 10:03:52 TQT NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 8088 KB
252153 26/02/2017 09:56:23 TQT GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Accepted 234 ms 4604 KB
252152 26/02/2017 09:56:00 TQT GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Time limit exceed on test 12 1093 ms 11988 KB
251957 25/02/2017 16:33:50 TQT LUDI - Lưu diễn GNU C++11 Accepted 0 ms 1920 KB
251953 25/02/2017 16:27:30 TQT ZEROPATH - Phân tích số GNU C++11 Accepted 203 ms 5440 KB
251951 25/02/2017 16:21:25 TQT QUEEN - Tám hậu GNU C++11 Accepted 15 ms 844 KB
251947 25/02/2017 16:06:59 TQT LINE2 - Trò chơi Line 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1000 KB
251939 25/02/2017 15:55:33 TQT PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2032 KB
251938 25/02/2017 15:54:42 TQT PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++11 Wrong answer on test 13 15 ms 1116 KB
251850 24/02/2017 23:27:36 TQT COUNTNUM - Số lượng số GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
251849 24/02/2017 23:26:20 TQT Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 46 ms 2880 KB
251848 24/02/2017 23:23:53 TQT NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 218 ms 41488 KB
251845 24/02/2017 23:20:13 TQT KEBA2 - Kết bạn (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 31 ms 2508 KB
251843 24/02/2017 23:16:10 TQT CITY2 - Thành phố (bản khó) GNU C++11 Accepted 140 ms 9196 KB
251842 24/02/2017 23:14:47 TQT SUMARR - Tính tổng thôi mà GNU C++11 Accepted 140 ms 6888 KB
251841 24/02/2017 23:14:25 TQT SUMARR - Tính tổng thôi mà GNU C++11 Runtime error on test 4 125 ms 3524 KB
250732 21/02/2017 15:54:03 TQT TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 1964 KB
250731 21/02/2017 15:43:48 TQT CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++11 Accepted 15 ms 2560 KB
250729 21/02/2017 15:32:17 TQT QHDCB - Quy hoạch động GNU C++11 Accepted 203 ms 39368 KB
250604 20/02/2017 23:44:26 TQT DS - ebola GNU C++11 Accepted 187 ms 7564 KB
250601 20/02/2017 23:42:56 TQT DS - ebola GNU C++11 Wrong answer on test 9 187 ms 7572 KB
250597 20/02/2017 23:37:48 TQT CapdoiHH - Cặp đôi hoàn hảo GNU C++11 Accepted 62 ms 5180 KB
250587 20/02/2017 23:24:01 TQT TutOnEqua - Tutoring on equations GNU C++11 Accepted 15 ms 2520 KB
250570 20/02/2017 22:52:25 TQT EZSORT - Sắp xếp là chuyện nhỏ! GNU C++11 Accepted 62 ms 1880 KB
250567 20/02/2017 22:50:00 TQT SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++11 Accepted 281 ms 7480 KB
250325 20/02/2017 13:55:16 TQT BUILDROAD - Xây dựng đường đua GNU C++11 Accepted 156 ms 7508 KB
250071 19/02/2017 22:25:16 TQT WWCITY - Thành phố WW GNU C++11 Accepted 312 ms 26004 KB
249803 19/02/2017 21:10:39 TQT SCHOOLWAY - Đường đến trường GNU C++11 Accepted 171 ms 3496 KB
249800 19/02/2017 21:09:48 TQT SCHOOLWAY - Đường đến trường GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1084 KB
249723 19/02/2017 20:54:16 TQT BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++11 Accepted 265 ms 98524 KB
249666 19/02/2017 20:43:31 TQT DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++11 Accepted 62 ms 2880 KB
249650 19/02/2017 20:41:33 TQT MERGENUM - Ghép số GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
195314 13/10/2016 15:51:39 TQT EZ1 - EZ AF 1 GNU C++11 Accepted 3625 ms 90984 KB
195264 13/10/2016 14:44:37 TQT EZ1 - EZ AF 1 GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 2020 KB
195262 13/10/2016 14:44:02 TQT EZ1 - EZ AF 1 GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 2016 KB
195258 13/10/2016 14:38:21 TQT EZ1 - EZ AF 1 GNU C++11 Runtime error on test 2 31 ms 17804 KB
195251 13/10/2016 14:33:36 TQT EZ1 - EZ AF 1 GNU C++11 Memory limit exceed on test 1 93 ms 158220 KB
195250 13/10/2016 14:33:26 TQT EZ1 - EZ AF 1 GNU C++11 Runtime error on test 2 93 ms 95932 KB
195249 13/10/2016 14:33:08 TQT EZ1 - EZ AF 1 GNU C++11 Memory limit exceed on test 1 109 ms 189456 KB
195248 13/10/2016 14:32:43 TQT EZ1 - EZ AF 1 GNU C++11 Memory limit exceed on test 1 93 ms 207504 KB
195247 13/10/2016 14:32:26 TQT EZ1 - EZ AF 1 GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
195246 13/10/2016 14:32:03 TQT EZ1 - EZ AF 1 GNU C++11 Memory limit exceed on test 1 109 ms 216664 KB
195245 13/10/2016 14:31:38 TQT EZ1 - EZ AF 1 GNU C++11 Memory limit exceed on test 1 93 ms 196980 KB
195240 13/10/2016 14:21:33 TQT EZ1 - EZ AF 1 GNU C++11 Runtime error on test 2 93 ms 95932 KB
195236 13/10/2016 14:12:20 TQT EZ1 - EZ AF 1 GNU C++11 Runtime error on test 2 93 ms 95772 KB
195233 13/10/2016 14:09:49 TQT EZ1 - EZ AF 1 GNU C++11 Runtime error on test 2 93 ms 95772 KB
195232 13/10/2016 14:09:18 TQT EZ1 - EZ AF 1 GNU C++11 Runtime error on test 2 15 ms 25460 KB
182225 25/09/2016 18:37:48 TQT DAYNGO3 - Dãy ngoặc 3 GNU C++11 Accepted 93 ms 1056 KB
182221 25/09/2016 18:20:52 TQT DAYNGO3 - Dãy ngoặc 3 GNU C++11 Accepted 62 ms 1056 KB
182220 25/09/2016 18:18:53 TQT DAYNGO3 - Dãy ngoặc 3 GNU C++11 Wrong answer on test 32 46 ms 1056 KB
177618 16/09/2016 18:30:18 TQT CPASS - Mật khẩu máy tính GNU C++11 Accepted 78 ms 1828 KB
177617 16/09/2016 18:29:26 TQT CPASS - Mật khẩu máy tính GNU C++11 Accepted 78 ms 1948 KB
177615 16/09/2016 18:25:46 TQT CPASS - Mật khẩu máy tính GNU C++11 Accepted 62 ms 19528 KB
177611 16/09/2016 18:23:18 TQT CPASS - Mật khẩu máy tính GNU C++11 Wrong answer on test 17 78 ms 1908 KB
177609 16/09/2016 18:21:11 TQT CPASS - Mật khẩu máy tính GNU C++11 Wrong answer on test 17 46 ms 1824 KB
176289 14/09/2016 15:32:03 TQT TT - TIENTE GNU C++11 Accepted 156 ms 1792 KB
176280 14/09/2016 15:24:22 TQT TT - TIENTE GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 800 KB
176279 14/09/2016 15:22:48 TQT TT - TIENTE GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 796 KB
176265 14/09/2016 15:12:28 TQT PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
176261 14/09/2016 15:06:06 TQT MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 343 ms 1772 KB
176259 14/09/2016 15:05:34 TQT MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 453 ms 3000 KB
176257 14/09/2016 15:04:47 TQT MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Runtime error on test 1 15 ms 1048 KB
148983 30/06/2016 21:46:57 TQT MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Accepted 2578 ms 36984 KB
148980 30/06/2016 21:45:23 TQT MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Wrong answer on test 19 2531 ms 36984 KB
148966 30/06/2016 21:34:54 TQT MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Time limit exceed on test 11 3046 ms 35988 KB
148962 30/06/2016 21:21:22 TQT MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Time limit exceed on test 11 3062 ms 35980 KB
148942 30/06/2016 20:52:58 TQT MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Time limit exceed on test 11 3078 ms 15480 KB
148935 30/06/2016 20:38:23 TQT MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Time limit exceed on test 11 3015 ms 22744 KB
148934 30/06/2016 20:37:56 TQT MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Time limit exceed on test 10 3046 ms 11860 KB
148927 30/06/2016 20:28:32 TQT MiMaTable - Min max trên bảng số Free Pascal Time limit exceed on test 11 3078 ms 10508 KB
148919 30/06/2016 20:15:51 TQT MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Time limit exceed on test 11 3062 ms 22604 KB
148918 30/06/2016 20:15:17 TQT MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
148915 30/06/2016 20:12:55 TQT MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Time limit exceed on test 11 3015 ms 21000 KB
148901 30/06/2016 19:36:45 TQT MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Time limit exceed on test 11 3031 ms 17488 KB
148897 30/06/2016 19:28:11 TQT MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Time limit exceed on test 11 3015 ms 18752 KB
148895 30/06/2016 19:19:53 TQT MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Time limit exceed on test 11 3015 ms 21064 KB
148894 30/06/2016 19:14:30 TQT MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Time limit exceed on test 11 3031 ms 24936 KB
148893 30/06/2016 19:12:38 TQT MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Time limit exceed on test 11 3015 ms 24732 KB
148892 30/06/2016 19:11:22 TQT MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Time limit exceed on test 11 3015 ms 24544 KB
148703 30/06/2016 09:36:15 TQT MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Time limit exceed on test 10 3093 ms 82332 KB
148702 30/06/2016 09:34:37 TQT MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Time limit exceed on test 10 3062 ms 160976 KB
148701 30/06/2016 09:33:59 TQT MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Time limit exceed on test 7 3046 ms 27008 KB
148693 30/06/2016 09:12:29 TQT MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Time limit exceed on test 10 3078 ms 160972 KB
148692 30/06/2016 09:12:14 TQT MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
148691 30/06/2016 09:11:54 TQT MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Time limit exceed on test 10 3046 ms 82376 KB
148690 30/06/2016 09:11:43 TQT MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
148689 30/06/2016 09:11:07 TQT MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
148688 30/06/2016 09:10:38 TQT MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
148620 29/06/2016 19:02:36 TQT MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Time limit exceed on test 10 3062 ms 82376 KB
148619 29/06/2016 18:54:42 TQT SumTable - Tổng trên bảng số GNU C++11 Accepted 859 ms 10488 KB
148618 29/06/2016 18:52:09 TQT SumTable - Tổng trên bảng số GNU C++11 Accepted 828 ms 10508 KB
148617 29/06/2016 18:49:17 TQT SumTable - Tổng trên bảng số GNU C++11 Time limit exceed on test 15 1031 ms 7008 KB
148614 29/06/2016 18:31:16 TQT SumTable - Tổng trên bảng số GNU C++11 Time limit exceed on test 15 1015 ms 7012 KB
Trang  [1] 2 3 4 5 6
Back to Top