Các bài đã nộp của dangkhoa_pascal
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
602467 03/07/2019 13:31:06 dangkhoa_pascal P2GRP - Tổng các đường đi ngắn nhất GNU C++11 Accepted 218 ms 8644 KB
602465 03/07/2019 13:05:11 dangkhoa_pascal P2GRP - Tổng các đường đi ngắn nhất GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1132 KB
602459 03/07/2019 12:50:08 dangkhoa_pascal P2GRP - Tổng các đường đi ngắn nhất GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1116 KB
602452 03/07/2019 12:03:09 dangkhoa_pascal P2GRP - Tổng các đường đi ngắn nhất GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1116 KB
602449 03/07/2019 11:46:42 dangkhoa_pascal P2GRP - Tổng các đường đi ngắn nhất GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1116 KB
602144 02/07/2019 16:53:36 dangkhoa_pascal PL - Đường đi ngắn nhất GNU C++11 Accepted 671 ms 41376 KB
602136 02/07/2019 16:14:28 dangkhoa_pascal CANAL - Canal GNU C++11 Accepted 1265 ms 50704 KB
602105 02/07/2019 14:45:34 dangkhoa_pascal BEAUTRI - Tam giác đẹp GNU C++11 Accepted 31 ms 1892 KB
601438 30/06/2019 19:28:21 dangkhoa_pascal TIMSO - Tìm số GNU C++11 Accepted 15 ms 1972 KB
601437 30/06/2019 19:25:13 dangkhoa_pascal TIMSO - Tìm số GNU C++11 Unknown error on test 2, please resubmit 46 ms 2772 KB
601436 30/06/2019 19:24:08 dangkhoa_pascal TIMSO - Tìm số GNU C++11 Wrong answer on test 8 15 ms 1056 KB
601435 30/06/2019 19:19:02 dangkhoa_pascal TIMSO - Tìm số GNU C++11 Wrong answer on test 8 15 ms 1088 KB
601422 30/06/2019 17:16:04 dangkhoa_pascal MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Accepted 562 ms 46396 KB
601421 30/06/2019 17:14:53 dangkhoa_pascal MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Wrong answer on test 19 562 ms 46408 KB
601420 30/06/2019 17:14:19 dangkhoa_pascal MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Accepted 593 ms 46408 KB
601419 30/06/2019 17:13:54 dangkhoa_pascal MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Accepted 562 ms 46408 KB
601418 30/06/2019 17:12:55 dangkhoa_pascal MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Accepted 562 ms 46408 KB
601417 30/06/2019 17:08:07 dangkhoa_pascal MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Wrong answer on test 19 546 ms 49688 KB
601416 30/06/2019 17:06:22 dangkhoa_pascal MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Wrong answer on test 19 531 ms 45784 KB
601413 30/06/2019 17:00:36 dangkhoa_pascal MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Wrong answer on test 19 546 ms 45788 KB
601412 30/06/2019 16:59:19 dangkhoa_pascal MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
601411 30/06/2019 16:58:36 dangkhoa_pascal MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
601410 30/06/2019 16:54:20 dangkhoa_pascal MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Wrong answer on test 19 562 ms 45780 KB
601406 30/06/2019 16:33:10 dangkhoa_pascal MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Wrong answer on test 19 562 ms 45780 KB
601404 30/06/2019 16:26:47 dangkhoa_pascal MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Wrong answer on test 19 765 ms 276416 KB
601391 30/06/2019 16:02:58 dangkhoa_pascal MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Wrong answer on test 19 656 ms 82256 KB
601388 30/06/2019 15:51:18 dangkhoa_pascal MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Wrong answer on test 19 578 ms 45780 KB
601386 30/06/2019 15:48:26 dangkhoa_pascal MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Wrong answer on test 19 562 ms 45780 KB
601360 30/06/2019 12:44:44 dangkhoa_pascal CHNREST - Chinese restaurant GNU C++11 Accepted 93 ms 2588 KB
601359 30/06/2019 12:43:07 dangkhoa_pascal CHNREST - Chinese restaurant GNU C++11 Accepted 93 ms 2600 KB
601352 30/06/2019 12:13:52 dangkhoa_pascal CHNREST - Chinese restaurant GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 2564 KB
601349 30/06/2019 12:09:16 dangkhoa_pascal CHNREST - Chinese restaurant GNU C++11 Wrong answer on test 2 31 ms 2552 KB
601194 29/06/2019 23:59:48 dangkhoa_pascal SODA - Số đặc biệt (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
601193 29/06/2019 23:58:57 dangkhoa_pascal SODA - Số đặc biệt (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1076 KB
601188 29/06/2019 23:51:13 dangkhoa_pascal SODA - Số đặc biệt (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1540 KB
601187 29/06/2019 23:33:59 dangkhoa_pascal SODA - Số đặc biệt (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Wrong answer on test 5 0 ms 1800 KB
601110 29/06/2019 18:05:33 dangkhoa_pascal OKHOA2 - Ổ khóa 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
600988 29/06/2019 12:47:03 dangkhoa_pascal QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++11 Accepted 453 ms 23048 KB
600987 29/06/2019 12:45:33 dangkhoa_pascal QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++11 Accepted 468 ms 23048 KB
600969 29/06/2019 11:39:47 dangkhoa_pascal PHASO3 - Phân số 3 GNU C++11 Accepted 140 ms 44800 KB
600965 29/06/2019 11:22:59 dangkhoa_pascal MXOR - Tổng lớn nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 2576 KB
600964 29/06/2019 11:17:10 dangkhoa_pascal MXOR - Tổng lớn nhất GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 2524 KB
600889 29/06/2019 00:21:54 dangkhoa_pascal SUMGCD - SUMGCD GNU C++11 Accepted 203 ms 18512 KB
600888 29/06/2019 00:12:42 dangkhoa_pascal SUMGCD - SUMGCD GNU C++11 Wrong answer on test 6 125 ms 18424 KB
600747 28/06/2019 17:36:46 dangkhoa_pascal RTREE - Chiều cao cây (ACMVN 10-2015 J) GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
600738 28/06/2019 17:08:44 dangkhoa_pascal UAV - 30-4-11-2016 Bài 3 GNU C++11 Accepted 140 ms 9512 KB
600737 28/06/2019 17:03:27 dangkhoa_pascal UAV - 30-4-11-2016 Bài 3 GNU C++11 Wrong answer on test 9 156 ms 5704 KB
600719 28/06/2019 15:57:37 dangkhoa_pascal UAV - 30-4-11-2016 Bài 3 GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1124 KB
600717 28/06/2019 15:47:31 dangkhoa_pascal UAV - 30-4-11-2016 Bài 3 GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1124 KB
600713 28/06/2019 15:30:36 dangkhoa_pascal UAV - 30-4-11-2016 Bài 3 GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1140 KB
600503 27/06/2019 23:08:26 dangkhoa_pascal COVUA3 - Bàn cờ vua 3 GNU C++11 Accepted 15 ms 1904 KB
600496 27/06/2019 22:40:50 dangkhoa_pascal GAO - Siêu nhân GAO GNU C++11 Accepted 31 ms 3336 KB
600355 27/06/2019 17:48:34 dangkhoa_pascal DUHA - Du hành (ACMVN 10-2014 I) GNU C++11 Accepted 62 ms 2104 KB
600347 27/06/2019 17:08:02 dangkhoa_pascal CSTRING - Xâu chung GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
600321 27/06/2019 16:16:50 dangkhoa_pascal COLOUR - Tô màu GNU C++11 Accepted 15 ms 1964 KB
600311 27/06/2019 15:53:09 dangkhoa_pascal LIVETILE - Windows Phone Live Tile GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
600288 27/06/2019 15:07:26 dangkhoa_pascal TBAN - Tình bạn GNU C++11 Accepted 281 ms 1916 KB
599272 27/06/2019 13:55:54 dangkhoa_pascal DIVIDE - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 3828 KB
599156 27/06/2019 09:43:57 dangkhoa_pascal DT2 - DT3 GNU C++11 Accepted 234 ms 5760 KB
599083 27/06/2019 00:34:33 dangkhoa_pascal CNTPALIN - Đếm số Palindrome GNU C++11 Accepted 31 ms 2512 KB
599082 27/06/2019 00:28:55 dangkhoa_pascal CNTPALIN - Đếm số Palindrome GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 2512 KB
599073 27/06/2019 00:00:48 dangkhoa_pascal CNTPALIN - Đếm số Palindrome GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 2512 KB
599068 26/06/2019 23:42:57 dangkhoa_pascal CNTPALIN - Đếm số Palindrome GNU C++11 Wrong answer on test 2 31 ms 2508 KB
599062 26/06/2019 23:29:49 dangkhoa_pascal CNTPALIN - Đếm số Palindrome GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 2508 KB
599060 26/06/2019 23:26:40 dangkhoa_pascal CNTPALIN - Đếm số Palindrome GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 2508 KB
599055 26/06/2019 23:15:11 dangkhoa_pascal CNTPALIN - Đếm số Palindrome GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 2508 KB
599053 26/06/2019 23:11:59 dangkhoa_pascal CNTPALIN - Đếm số Palindrome GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 2500 KB
599052 26/06/2019 23:09:50 dangkhoa_pascal CNTPALIN - Đếm số Palindrome GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1040 KB
599051 26/06/2019 23:04:09 dangkhoa_pascal CNTPALIN - Đếm số Palindrome GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 2504 KB
599049 26/06/2019 22:58:15 dangkhoa_pascal CNTPALIN - Đếm số Palindrome GNU C++11 Wrong answer on test 2 31 ms 2504 KB
599047 26/06/2019 22:56:08 dangkhoa_pascal CNTPALIN - Đếm số Palindrome GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 2488 KB
598931 26/06/2019 19:29:33 dangkhoa_pascal VERVALUE - Giá trị của đỉnh GNU C++11 Accepted 140 ms 9068 KB
598930 26/06/2019 19:28:03 dangkhoa_pascal VERVALUE - Giá trị của đỉnh GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1536 KB
598922 26/06/2019 19:08:38 dangkhoa_pascal VERVALUE - Giá trị của đỉnh GNU C++11 Wrong answer on test 4 0 ms 4252 KB
598724 26/06/2019 10:33:22 dangkhoa_pascal LAMP - Đèn màu GNU C++11 Accepted 234 ms 20576 KB
598392 25/06/2019 15:43:55 dangkhoa_pascal GHVU - Ghép hình vuông GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
598366 25/06/2019 14:53:28 dangkhoa_pascal RACE - Đường đua kì lạ GNU C++11 Accepted 31 ms 1852 KB
598364 25/06/2019 14:51:37 dangkhoa_pascal RACE - Đường đua kì lạ GNU C++11 Wrong answer on test 4 0 ms 1832 KB
598360 25/06/2019 14:47:45 dangkhoa_pascal RACE - Đường đua kì lạ GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1856 KB
598352 25/06/2019 14:40:57 dangkhoa_pascal RACE - Đường đua kì lạ GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1876 KB
598348 25/06/2019 14:38:43 dangkhoa_pascal RACE - Đường đua kì lạ GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1864 KB
598329 25/06/2019 13:18:11 dangkhoa_pascal BONE - Bỏng nếp GNU C++11 Accepted 46 ms 2548 KB
598328 25/06/2019 12:58:06 dangkhoa_pascal BODEN - Dãy bóng đèn GNU C++11 Accepted 546 ms 15564 KB
598138 24/06/2019 22:05:20 dangkhoa_pascal SUMCAL - Tính tổng GNU C++11 Accepted 390 ms 3380 KB
598122 24/06/2019 21:54:14 dangkhoa_pascal SUMCAL - Tính tổng GNU C++11 Wrong answer on test 2 46 ms 1888 KB
598120 24/06/2019 21:53:35 dangkhoa_pascal SUMCAL - Tính tổng GNU C++11 Wrong answer on test 2 46 ms 1884 KB
598025 24/06/2019 17:20:57 dangkhoa_pascal BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++11 Accepted 265 ms 108916 KB
597922 24/06/2019 15:09:37 dangkhoa_pascal PHASO2 - Phân số 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
597905 24/06/2019 14:40:42 dangkhoa_pascal ROBOT2 - Robot và số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2548 KB
597467 23/06/2019 15:48:01 dangkhoa_pascal CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++11 Accepted 140 ms 2848 KB
597456 23/06/2019 15:18:37 dangkhoa_pascal CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1044 KB
597445 23/06/2019 15:07:03 dangkhoa_pascal CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++11 Memory limit exceed on test 2 203 ms 243844 KB
597442 23/06/2019 15:01:48 dangkhoa_pascal CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1060 KB
597440 23/06/2019 14:59:58 dangkhoa_pascal CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1060 KB
597417 23/06/2019 14:25:51 dangkhoa_pascal CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1044 KB
597402 23/06/2019 13:43:08 dangkhoa_pascal CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++11 Accepted 953 ms 1916 KB
596902 22/06/2019 12:59:46 dangkhoa_pascal PRIMEPOWER - Mũ nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1848 KB
594490 17/06/2019 20:05:19 dangkhoa_pascal NGUYEN - Điểm nguyên GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
594486 17/06/2019 19:50:18 dangkhoa_pascal TutOnEqua - Tutoring on equations GNU C++11 Accepted 31 ms 1880 KB
593897 16/06/2019 08:50:44 dangkhoa_pascal CALNUM - Đếm số GNU C++11 Accepted 171 ms 32732 KB
Trang  [1] 2 3 4 5 6 7 8 9
Back to Top