Các bài đã nộp của ducviet5138
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
802635 30/09/2020 15:56:23 ducviet5138 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Runtime error on test 1 46 ms 11028 KB
802634 30/09/2020 15:55:41 ducviet5138 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Runtime error on test 1 250 ms 81340 KB
770818 06/07/2020 18:14:34 ducviet5138 CANDY1 - Chia kẹo 1 Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1308 KB
609341 23/07/2019 00:04:22 ducviet5138 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Time limit exceed on test 5 1078 ms 2716 KB
609339 23/07/2019 00:01:03 ducviet5138 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
397574 21/02/2018 14:00:30 ducviet5138 STOCK - Chợ chứng khoán (ACMVN 10-2014 A) Free Pascal Wrong answer on test 7 15 ms 1504 KB
397570 21/02/2018 13:43:45 ducviet5138 STOCK - Chợ chứng khoán (ACMVN 10-2014 A) Free Pascal Wrong answer on test 7 15 ms 2024 KB
397569 21/02/2018 13:41:36 ducviet5138 STOCK - Chợ chứng khoán (ACMVN 10-2014 A) Free Pascal Wrong answer on test 5 15 ms 940 KB
397568 21/02/2018 13:39:32 ducviet5138 STOCK - Chợ chứng khoán (ACMVN 10-2014 A) Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 1320 KB
397567 21/02/2018 13:38:56 ducviet5138 STOCK - Chợ chứng khoán (ACMVN 10-2014 A) Free Pascal Runtime error on test 1 15 ms 1320 KB
397566 21/02/2018 13:31:47 ducviet5138 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Wrong answer on test 13 15 ms 1344 KB
397565 21/02/2018 13:23:39 ducviet5138 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Wrong answer on test 6 15 ms 1344 KB
397550 21/02/2018 10:25:45 ducviet5138 CASO - Cặp số bằng nhau Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
397545 21/02/2018 10:07:16 ducviet5138 NUMFINAL - Chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 31 ms 1504 KB
397544 21/02/2018 10:06:44 ducviet5138 NUMFINAL - Chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 31 ms 1504 KB
397543 21/02/2018 09:57:13 ducviet5138 CPASS - Mật khẩu máy tính Free Pascal Time limit exceed on test 6 1109 ms 5372 KB
397542 21/02/2018 09:54:54 ducviet5138 CPASS - Mật khẩu máy tính Free Pascal Time limit exceed on test 6 1093 ms 8016 KB
397538 21/02/2018 09:39:38 ducviet5138 DASO - Dãy số Fibonacci (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
397524 21/02/2018 09:07:51 ducviet5138 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2760 KB
397493 20/02/2018 22:48:46 ducviet5138 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
397492 20/02/2018 22:47:29 ducviet5138 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Time limit exceed on test 16 1093 ms 2692 KB
397487 20/02/2018 22:36:30 ducviet5138 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Time limit exceed on test 16 1078 ms 2692 KB
397484 20/02/2018 22:32:57 ducviet5138 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Time limit exceed on test 16 1093 ms 2692 KB
397473 20/02/2018 22:05:57 ducviet5138 PTSO - Phân tích số Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
397470 20/02/2018 21:55:08 ducviet5138 VASU - Vắt sữa bò Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
397450 20/02/2018 21:11:38 ducviet5138 CIRCLENUM - Số vòng Free Pascal Time limit exceed on test 12 1093 ms 2692 KB
397449 20/02/2018 21:10:48 ducviet5138 CIRCLENUM - Số vòng Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 996 KB
397401 20/02/2018 17:10:08 ducviet5138 BNHAN - Bảng nhân Free Pascal Accepted 46 ms 1264 KB
397399 20/02/2018 17:02:00 ducviet5138 BNHAN - Bảng nhân Free Pascal Time limit exceed on test 42 2062 ms 4644 KB
397397 20/02/2018 16:55:47 ducviet5138 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 2152 KB
397396 20/02/2018 16:55:20 ducviet5138 CQUA - Chia quà Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
397394 20/02/2018 16:50:32 ducviet5138 GITHU - Tính giai thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1656 KB
397393 20/02/2018 16:48:24 ducviet5138 CQUA - Chia quà Free Pascal Wrong answer on test 7 15 ms 2264 KB
397392 20/02/2018 16:43:55 ducviet5138 CQUA - Chia quà Free Pascal Wrong answer on test 12 15 ms 2072 KB
397391 20/02/2018 16:42:06 ducviet5138 CQUA - Chia quà Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1264 KB
397390 20/02/2018 16:39:27 ducviet5138 CQUA - Chia quà Free Pascal Wrong answer on test 7 15 ms 1344 KB
397385 20/02/2018 16:26:19 ducviet5138 CHUSO2 - Tìm chữ số Free Pascal Time limit exceed on test 23 1078 ms 31508 KB
397383 20/02/2018 16:19:44 ducviet5138 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
397382 20/02/2018 16:18:18 ducviet5138 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Wrong answer on test 3 0 ms 1300 KB
397381 20/02/2018 16:16:09 ducviet5138 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Wrong answer on test 3 15 ms 1264 KB
397378 20/02/2018 16:11:14 ducviet5138 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
397377 20/02/2018 16:00:03 ducviet5138 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Wrong answer on test 16 15 ms 1320 KB
397373 20/02/2018 15:54:02 ducviet5138 HOHA2 - Số hoàn hảo 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1280 KB
397370 20/02/2018 15:48:49 ducviet5138 HOHA2 - Số hoàn hảo 2 Free Pascal Runtime error on test 15 15 ms 1320 KB
397366 20/02/2018 15:38:06 ducviet5138 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
397364 20/02/2018 15:34:08 ducviet5138 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1892 KB
397361 20/02/2018 15:27:52 ducviet5138 TAXI - Taxi Free Pascal Wrong answer on test 4 0 ms 1320 KB
397359 20/02/2018 15:12:40 ducviet5138 HELLO - Xin chào Free Pascal Accepted 15 ms 1332 KB
397355 20/02/2018 14:25:34 ducviet5138 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 31 ms 2788 KB
397354 20/02/2018 14:23:58 ducviet5138 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Wrong answer on test 3 15 ms 2744 KB
397353 20/02/2018 14:23:01 ducviet5138 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
397352 20/02/2018 14:13:31 ducviet5138 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1252 KB
397350 20/02/2018 14:11:08 ducviet5138 CDIE - Cắm điện Free Pascal Wrong answer on test 4 15 ms 1264 KB
397341 20/02/2018 13:41:15 ducviet5138 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2764 KB
397339 20/02/2018 13:37:01 ducviet5138 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Wrong answer on test 19 46 ms 2776 KB
397338 20/02/2018 13:31:28 ducviet5138 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Wrong answer on test 4 15 ms 1492 KB
397336 20/02/2018 13:21:57 ducviet5138 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Wrong answer on test 3 15 ms 1428 KB
397335 20/02/2018 13:02:37 ducviet5138 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
388799 23/01/2018 07:16:39 ducviet5138 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Time limit exceed on test 6 1093 ms 3072 KB
388778 22/01/2018 23:06:19 ducviet5138 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1316 KB
388777 22/01/2018 23:05:43 ducviet5138 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 1256 KB
388776 22/01/2018 23:03:59 ducviet5138 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1524 KB
388774 22/01/2018 22:57:21 ducviet5138 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
388760 22/01/2018 22:30:53 ducviet5138 CQUA - Chia quà Free Pascal Wrong answer on test 7 15 ms 1500 KB
388757 22/01/2018 22:27:29 ducviet5138 CQUA - Chia quà Free Pascal Wrong answer on test 2 0 ms 1496 KB
388756 22/01/2018 22:25:28 ducviet5138 CQUA - Chia quà Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
388754 22/01/2018 22:22:31 ducviet5138 CQUA - Chia quà Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
388748 22/01/2018 22:14:35 ducviet5138 TONG - Tổng A + B Free Pascal Accepted 15 ms 1500 KB
Back to Top