Các bài đã nộp của duyanhdizz
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
1028744 07/01/2022 15:02:57 duyanhdizz CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2644 KB
1028743 07/01/2022 15:01:43 duyanhdizz CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1076 KB
1024336 31/12/2021 08:37:01 duyanhdizz BNHAN - Bảng nhân GNU C++11 Accepted 15 ms 900 KB
1024334 31/12/2021 08:33:54 duyanhdizz BNHAN2 - Bảng nhân 2 GNU C++11 Accepted 46 ms 1468 KB
1024333 31/12/2021 08:33:34 duyanhdizz BNHAN2 - Bảng nhân 2 GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
1024331 31/12/2021 08:33:20 duyanhdizz BNHAN2 - Bảng nhân 2 GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
1024328 31/12/2021 08:28:41 duyanhdizz BNHAN2 - Bảng nhân 2 GNU C++11 Wrong answer on test 44 390 ms 36220 KB
1024327 31/12/2021 08:28:18 duyanhdizz BNHAN2 - Bảng nhân 2 GNU C++11 Memory limit exceed on test 44 218 ms 134524 KB
1024326 31/12/2021 08:27:48 duyanhdizz BNHAN2 - Bảng nhân 2 GNU C++11 Wrong answer on test 44 93 ms 1100 KB
998549 02/11/2021 19:42:01 duyanhdizz CODEN - Cột Đèn GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1064 KB
998546 02/11/2021 19:37:18 duyanhdizz CODEN - Cột Đèn GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1080 KB
998545 02/11/2021 19:36:35 duyanhdizz CODEN - Cột Đèn GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 872 KB
997774 31/10/2021 21:50:46 duyanhdizz TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++11 Wrong answer on test 5 15 ms 1052 KB
997773 31/10/2021 21:46:08 duyanhdizz TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1036 KB
997738 31/10/2021 21:09:02 duyanhdizz PTSO3 - Phân tích số 3 GNU C++11 Wrong answer on test 1 31 ms 1052 KB
997734 31/10/2021 20:56:17 duyanhdizz PTSO3 - Phân tích số 3 GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 868 KB
997706 31/10/2021 20:32:56 duyanhdizz TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++11 Wrong answer on test 5 15 ms 1052 KB
997687 31/10/2021 20:09:02 duyanhdizz TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++11 Wrong answer on test 3 0 ms 1036 KB
996960 29/10/2021 22:45:22 duyanhdizz demday - đếm dãy Free Pascal Runtime error on test 1 15 ms 1152 KB
996959 29/10/2021 22:44:56 duyanhdizz demday - đếm dãy Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
996779 29/10/2021 19:28:48 duyanhdizz HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++11 Accepted 62 ms 1800 KB
996778 29/10/2021 19:28:23 duyanhdizz HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++11 Wrong answer on test 91 46 ms 1824 KB
996776 29/10/2021 19:26:58 duyanhdizz HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1824 KB
996623 29/10/2021 14:36:02 duyanhdizz SABO - Sắp bò GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
996606 29/10/2021 14:05:18 duyanhdizz VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 78 ms 2464 KB
996605 29/10/2021 14:04:45 duyanhdizz VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Wrong answer on test 13 31 ms 2392 KB
996599 29/10/2021 13:41:21 duyanhdizz HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++11 Wrong answer on test 61 31 ms 1812 KB
996518 28/10/2021 22:58:11 duyanhdizz HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++11 Wrong answer on test 61 31 ms 1812 KB
996517 28/10/2021 22:56:52 duyanhdizz HOMEWORK - Bài tập ngày Tết Free Pascal Time limit exceed on test 8 1093 ms 4516 KB
996516 28/10/2021 22:56:29 duyanhdizz HOMEWORK - Bài tập ngày Tết Free Pascal Wrong answer on test 61 31 ms 2740 KB
996515 28/10/2021 22:54:36 duyanhdizz UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Wrong answer on test 2 250 ms 41440 KB
996513 28/10/2021 22:44:12 duyanhdizz UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Time limit exceed on test 4 3078 ms 2728 KB
996506 28/10/2021 22:31:16 duyanhdizz MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Time limit exceed on test 11 1093 ms 2860 KB
996502 28/10/2021 22:25:18 duyanhdizz DAYSO9 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
996483 28/10/2021 21:55:49 duyanhdizz XOSO - Xóa số (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1816 KB
996473 28/10/2021 21:40:20 duyanhdizz XOSO - Xóa số (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Wrong answer on test 13 15 ms 1816 KB
996389 28/10/2021 19:52:47 duyanhdizz COUNTNUM - Số lượng số GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
996388 28/10/2021 19:50:09 duyanhdizz COUNTNUM - Số lượng số GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 912 KB
996079 27/10/2021 19:07:36 duyanhdizz CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
996078 27/10/2021 19:07:22 duyanhdizz CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
996077 27/10/2021 19:06:39 duyanhdizz CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1236 KB
996076 27/10/2021 19:06:16 duyanhdizz CATU - Cái túi Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
996075 27/10/2021 19:05:50 duyanhdizz CATU - Cái túi Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
996072 27/10/2021 19:02:13 duyanhdizz CATU - Cái túi GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
995724 26/10/2021 19:47:02 duyanhdizz SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++11 Accepted 15 ms 2524 KB
995721 26/10/2021 19:44:31 duyanhdizz SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++11 Accepted 31 ms 2472 KB
995719 26/10/2021 19:43:50 duyanhdizz SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
995717 26/10/2021 19:31:04 duyanhdizz TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++11 Memory limit exceed on test 3 15 ms 2524 KB
995247 25/10/2021 19:48:43 duyanhdizz NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Memory limit exceed on test 1 109 ms 157992 KB
995246 25/10/2021 19:48:18 duyanhdizz NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 828 ms 125524 KB
995244 25/10/2021 19:45:44 duyanhdizz NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 953 ms 125320 KB
995243 25/10/2021 19:45:13 duyanhdizz NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Memory limit exceed on test 1 109 ms 195568 KB
995030 24/10/2021 22:55:14 duyanhdizz KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 62 ms 1880 KB
995025 24/10/2021 22:49:04 duyanhdizz KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Wrong answer on test 6 0 ms 1072 KB
995024 24/10/2021 22:44:08 duyanhdizz KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Wrong answer on test 6 15 ms 1072 KB
995023 24/10/2021 22:42:40 duyanhdizz KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1072 KB
995018 24/10/2021 22:37:31 duyanhdizz VDSEQ02 - Dãy số chia hết GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1072 KB
995015 24/10/2021 22:33:55 duyanhdizz DASO - Dãy số Fibonacci (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 31 ms 1920 KB
995013 24/10/2021 22:31:24 duyanhdizz DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1056 KB
995008 24/10/2021 22:22:59 duyanhdizz KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Wrong answer on test 9 15 ms 1056 KB
995007 24/10/2021 22:22:30 duyanhdizz KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Wrong answer on test 9 15 ms 1056 KB
994978 24/10/2021 21:44:25 duyanhdizz TROXE - Trông xe (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 1453 ms 2536 KB
994974 24/10/2021 21:27:06 duyanhdizz TGVU - Tam giác vuông GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
994966 24/10/2021 21:05:03 duyanhdizz CODEN - Cột Đèn GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1072 KB
994878 24/10/2021 16:46:38 duyanhdizz CODEN - Cột Đèn GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 876 KB
994868 24/10/2021 16:43:30 duyanhdizz CODEN - Cột Đèn GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1072 KB
994867 24/10/2021 16:43:18 duyanhdizz CODEN - Cột Đèn GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
994859 24/10/2021 16:39:17 duyanhdizz LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Time limit exceed on test 9 1109 ms 2616 KB
994836 24/10/2021 16:23:03 duyanhdizz TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1072 KB
994835 24/10/2021 16:22:43 duyanhdizz TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1072 KB
994834 24/10/2021 16:22:15 duyanhdizz TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 876 KB
994731 24/10/2021 13:58:11 duyanhdizz NAMNU - Vòng tròn nam nữ GNU C++11 Accepted 31 ms 1952 KB
994728 24/10/2021 13:57:07 duyanhdizz NAMNU - Vòng tròn nam nữ GNU C++11 Accepted 31 ms 1952 KB
994701 24/10/2021 13:26:30 duyanhdizz NAMNU - Vòng tròn nam nữ GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1916 KB
994699 24/10/2021 13:24:21 duyanhdizz NAMNU - Vòng tròn nam nữ GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1872 KB
994698 24/10/2021 13:23:54 duyanhdizz NAMNU - Vòng tròn nam nữ GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1864 KB
994696 24/10/2021 13:22:49 duyanhdizz NAMNU - Vòng tròn nam nữ GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1916 KB
994694 24/10/2021 13:18:26 duyanhdizz QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
994400 23/10/2021 23:06:49 duyanhdizz NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 859 ms 126264 KB
994399 23/10/2021 23:01:41 duyanhdizz THUHO - Thu hoạch táo GNU C++11 Wrong answer on test 6 15 ms 1012 KB
994398 23/10/2021 22:56:22 duyanhdizz THUHO - Thu hoạch táo GNU C++11 Wrong answer on test 6 0 ms 976 KB
994397 23/10/2021 22:50:20 duyanhdizz THUHO - Thu hoạch táo GNU C++11 Wrong answer on test 3 0 ms 808 KB
994392 23/10/2021 22:30:26 duyanhdizz NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Wrong answer on test 10 234 ms 29444 KB
994391 23/10/2021 22:29:57 duyanhdizz NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 234 ms 34020 KB
994390 23/10/2021 22:29:30 duyanhdizz NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 250 ms 38560 KB
994389 23/10/2021 22:29:02 duyanhdizz NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Wrong answer on test 10 187 ms 25156 KB
994385 23/10/2021 22:28:26 duyanhdizz NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Wrong answer on test 10 171 ms 21248 KB
994383 23/10/2021 22:28:08 duyanhdizz NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Wrong answer on test 10 15 ms 872 KB
994382 23/10/2021 22:27:49 duyanhdizz NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 328 ms 40780 KB
994381 23/10/2021 22:27:05 duyanhdizz NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 296 ms 41268 KB
994379 23/10/2021 22:20:47 duyanhdizz MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1028 KB
994330 23/10/2021 22:01:39 duyanhdizz TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 31 ms 1028 KB
994328 23/10/2021 22:01:00 duyanhdizz TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Wrong answer on test 8 15 ms 1028 KB
994326 23/10/2021 22:00:33 duyanhdizz TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Wrong answer on test 8 31 ms 1012 KB
994301 23/10/2021 21:53:57 duyanhdizz QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1004 KB
994257 23/10/2021 21:41:37 duyanhdizz QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Runtime error on test 5 15 ms 2772 KB
994255 23/10/2021 21:40:39 duyanhdizz QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Runtime error on test 5 15 ms 2732 KB
994253 23/10/2021 21:40:11 duyanhdizz QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1012 KB
994242 23/10/2021 21:31:11 duyanhdizz QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Wrong answer on test 5 0 ms 1012 KB
994232 23/10/2021 21:21:58 duyanhdizz QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1028 KB
Trang  [1] 2 3 4 5
Back to Top