Các bài đã nộp của haizzz
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
995028 24/10/2021 22:51:15 haizzz J4F - Dia da Mentira Python 3 Wrong answer on test 3 78 ms 1520 KB
995027 24/10/2021 22:51:03 haizzz J4F - Dia da Mentira Python 3 Wrong answer on test 1 62 ms 1516 KB
995026 24/10/2021 22:50:48 haizzz J4F - Dia da Mentira Python 3 Wrong answer on test 1 109 ms 7856 KB
994891 24/10/2021 17:01:35 haizzz TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 0 ms 1072 KB
994887 24/10/2021 16:57:22 haizzz TONG - Tổng A + B Python 3 Runtime error on test 1 46 ms 1520 KB
994763 24/10/2021 15:17:20 haizzz HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
994762 24/10/2021 15:16:39 haizzz HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
994761 24/10/2021 15:16:34 haizzz HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
994273 23/10/2021 21:46:35 haizzz TIMSO2 - Tìm số GNU C++11 Accepted 31 ms 1468 KB
994264 23/10/2021 21:43:05 haizzz TIMSO2 - Tìm số GNU C++11 Wrong answer on test 26 31 ms 1012 KB
993388 22/10/2021 21:37:46 haizzz Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 2564 KB
993387 22/10/2021 21:36:53 haizzz Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 2544 KB
993368 22/10/2021 21:19:42 haizzz CHUSO2 - Tìm chữ số GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
993367 22/10/2021 21:19:11 haizzz CHUSO2 - Tìm chữ số GNU C++11 Wrong answer on test 24 15 ms 1072 KB
993366 22/10/2021 21:18:12 haizzz CHUSO2 - Tìm chữ số GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
993363 22/10/2021 21:15:45 haizzz CHUSO2 - Tìm chữ số GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
993186 22/10/2021 12:54:13 haizzz QN5 - Tem nek GNU C++11 Accepted 31 ms 1040 KB
992440 20/10/2021 16:43:25 haizzz J4F - Dia da Mentira Python 3 Wrong answer on test 2 78 ms 1540 KB
992439 20/10/2021 16:43:06 haizzz J4F - Dia da Mentira Python 3 Wrong answer on test 2 62 ms 1536 KB
992438 20/10/2021 16:42:55 haizzz J4F - Dia da Mentira Python 3 Wrong answer on test 2 78 ms 1540 KB
992437 20/10/2021 16:42:33 haizzz J4F - Dia da Mentira Python 3 Wrong answer on test 1 62 ms 1540 KB
992436 20/10/2021 16:42:26 haizzz J4F - Dia da Mentira Python 3 Wrong answer on test 1 62 ms 1540 KB
992435 20/10/2021 16:42:18 haizzz J4F - Dia da Mentira Python 3 Wrong answer on test 2 62 ms 1540 KB
992434 20/10/2021 16:42:11 haizzz J4F - Dia da Mentira Python 3 Wrong answer on test 3 78 ms 1540 KB
992433 20/10/2021 16:42:04 haizzz J4F - Dia da Mentira Python 3 Wrong answer on test 3 78 ms 1536 KB
992432 20/10/2021 16:41:56 haizzz J4F - Dia da Mentira Python 3 Wrong answer on test 3 78 ms 1540 KB
992431 20/10/2021 16:41:55 haizzz J4F - Dia da Mentira Python 3 Wrong answer on test 3 62 ms 7420 KB
992428 20/10/2021 16:41:42 haizzz J4F - Dia da Mentira Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
992425 20/10/2021 16:39:43 haizzz ZUMA - Game Zuma Free Pascal Accepted 15 ms 2428 KB
992422 20/10/2021 16:31:15 haizzz DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1912 KB
992420 20/10/2021 16:29:42 haizzz LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 62 ms 2528 KB
992414 20/10/2021 16:15:32 haizzz DAYSO9 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1496 KB
992413 20/10/2021 16:15:13 haizzz DAYSO9 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1908 KB
992412 20/10/2021 16:13:57 haizzz DAYSO9 - Dãy số GNU C++11 Wrong answer on test 4 0 ms 1072 KB
992402 20/10/2021 15:59:18 haizzz DAYSO9 - Dãy số GNU C++11 Wrong answer on test 16 15 ms 1208 KB
992401 20/10/2021 15:58:25 haizzz DAYSO9 - Dãy số GNU C++11 Wrong answer on test 16 15 ms 1084 KB
992381 20/10/2021 15:32:46 haizzz DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1036 KB
992378 20/10/2021 15:17:50 haizzz VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 93 ms 3308 KB
992374 20/10/2021 15:16:51 haizzz VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Wrong answer on test 13 15 ms 3308 KB
992373 20/10/2021 15:14:54 haizzz VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1072 KB
992292 20/10/2021 09:49:32 haizzz J4F - Dia da Mentira Python 3 Wrong answer on test 3 93 ms 1536 KB
992291 20/10/2021 09:49:07 haizzz J4F - Dia da Mentira Python 3 Wrong answer on test 3 78 ms 1532 KB
992290 20/10/2021 09:48:56 haizzz J4F - Dia da Mentira Python 3 Wrong answer on test 2 93 ms 1536 KB
992289 20/10/2021 09:48:39 haizzz J4F - Dia da Mentira Python 3 Wrong answer on test 2 62 ms 1536 KB
992288 20/10/2021 09:48:36 haizzz J4F - Dia da Mentira Python 3 Wrong answer on test 4 93 ms 1536 KB
992287 20/10/2021 09:48:35 haizzz J4F - Dia da Mentira Python 3 Wrong answer on test 1 156 ms 6800 KB
992263 20/10/2021 06:58:04 haizzz PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++11 Accepted 46 ms 4552 KB
992262 20/10/2021 06:57:03 haizzz CNTPALIN - Đếm số Palindrome GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1060 KB
992244 19/10/2021 23:55:55 haizzz TIMK - Tìm số Free Pascal Memory limit exceed on test 1 109 ms 154056 KB
992243 19/10/2021 23:55:34 haizzz TIMK - Tìm số Free Pascal Memory limit exceed on test 1 93 ms 162312 KB
992238 19/10/2021 23:41:08 haizzz DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1888 KB
992237 19/10/2021 23:39:38 haizzz DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Wrong answer on test 27 31 ms 1852 KB
992236 19/10/2021 23:35:35 haizzz DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Wrong answer on test 27 31 ms 1852 KB
992235 19/10/2021 23:34:49 haizzz DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Wrong answer on test 27 31 ms 1852 KB
992234 19/10/2021 23:28:46 haizzz DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Wrong answer on test 27 31 ms 1908 KB
992233 19/10/2021 23:28:16 haizzz DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Wrong answer on test 27 31 ms 1852 KB
992232 19/10/2021 23:26:35 haizzz DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Wrong answer on test 27 31 ms 1908 KB
991989 19/10/2021 12:07:22 haizzz UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1068 KB
991986 19/10/2021 11:46:38 haizzz UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1076 KB
991874 18/10/2021 21:53:33 haizzz PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++11 Wrong answer on test 32 31 ms 2788 KB
991868 18/10/2021 21:35:42 haizzz NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Runtime error on test 3 0 ms 1080 KB
991484 18/10/2021 06:54:44 haizzz NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Time limit exceed on test 1 1078 ms 2500 KB
991482 18/10/2021 06:38:18 haizzz NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Runtime error on test 3 15 ms 1076 KB
991481 18/10/2021 06:37:45 haizzz NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Runtime error on test 3 15 ms 1076 KB
991480 18/10/2021 06:31:17 haizzz NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Time limit exceed on test 13 1109 ms 22064 KB
991399 17/10/2021 21:38:58 haizzz NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Runtime error on test 3 15 ms 868 KB
991396 17/10/2021 21:35:58 haizzz NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Runtime error on test 3 15 ms 1076 KB
991364 17/10/2021 21:27:42 haizzz NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1076 KB
991333 17/10/2021 21:11:02 haizzz NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Time limit exceed on test 1 1078 ms 2484 KB
991327 17/10/2021 21:07:12 haizzz NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
991293 17/10/2021 19:58:20 haizzz GITHU2 - Giai thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 2564 KB
991194 17/10/2021 16:32:42 haizzz NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1080 KB
991171 17/10/2021 16:11:51 haizzz HC - Hồ nước GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 4152 KB
991038 17/10/2021 13:09:00 haizzz QT - Quân Tượng GNU C++11 Accepted 15 ms 2704 KB
991037 17/10/2021 12:58:50 haizzz DEMSO - Đếm số GNU C++11 Accepted 62 ms 2924 KB
991036 17/10/2021 12:57:47 haizzz DEMSO - Đếm số GNU C++11 Accepted 453 ms 3424 KB
991035 17/10/2021 12:57:13 haizzz DEMSO - Đếm số GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
991030 17/10/2021 12:18:52 haizzz UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Wrong answer on test 4 2031 ms 8760 KB
991027 17/10/2021 12:13:20 haizzz UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Wrong answer on test 4 156 ms 2576 KB
991026 17/10/2021 12:12:17 haizzz UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Wrong answer on test 4 140 ms 2576 KB
991024 17/10/2021 12:10:12 haizzz UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Time limit exceed on test 4 3062 ms 2572 KB
991020 17/10/2021 11:50:20 haizzz UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Wrong answer on test 4 140 ms 2584 KB
991019 17/10/2021 11:49:32 haizzz UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Wrong answer on test 4 125 ms 2584 KB
991018 17/10/2021 11:34:34 haizzz SABO - Sắp bò GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1064 KB
991017 17/10/2021 11:33:45 haizzz SABO - Sắp bò GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1064 KB
991006 17/10/2021 11:20:32 haizzz demday - đếm dãy GNU C++ Accepted 15 ms 1548 KB
991000 17/10/2021 11:12:56 haizzz SABO - Sắp bò GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1080 KB
990998 17/10/2021 11:09:18 haizzz SABO - Sắp bò Free Pascal Accepted 31 ms 920 KB
990997 17/10/2021 11:08:48 haizzz SABO - Sắp bò GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
990992 17/10/2021 10:57:44 haizzz SABO - Sắp bò GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1080 KB
990991 17/10/2021 10:57:37 haizzz SABO - Sắp bò GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1064 KB
990989 17/10/2021 10:56:18 haizzz SABO - Sắp bò GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 876 KB
990988 17/10/2021 10:55:21 haizzz SABO - Sắp bò GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1064 KB
990987 17/10/2021 10:54:39 haizzz SABO - Sắp bò GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1080 KB
990816 16/10/2021 22:58:59 haizzz HC - Hồ nước GNU C++11 Time limit exceed on test 8 1093 ms 3768 KB
990563 16/10/2021 13:10:20 haizzz NEGATIVE - Số phủ định GNU C++11 Accepted 62 ms 2540 KB
990561 16/10/2021 12:53:20 haizzz HC - Hồ nước GNU C++11 Time limit exceed on test 8 1093 ms 3320 KB
990333 16/10/2021 08:42:32 haizzz TABLE - Bàn tiệc tất niên GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
990331 16/10/2021 08:41:08 haizzz TABLE - Bàn tiệc tất niên GNU C++11 Accepted 31 ms 1068 KB
990317 16/10/2021 07:06:47 haizzz TABLE - Bàn tiệc tất niên GNU C++11 Wrong answer on test 79 15 ms 1084 KB
Trang  [1] 2 3 4 5 6 7 8
Back to Top