Các bài đã nộp của nguyendenn1
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
742376 11/04/2020 00:14:57 nguyendenn1 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1168 KB
742375 11/04/2020 00:14:39 nguyendenn1 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
694828 30/12/2019 09:02:17 nguyendenn1 VDSEQ04 - Giá trị trung bình Free Pascal Wrong answer on test 4 15 ms 796 KB
694822 30/12/2019 08:26:10 nguyendenn1 VDSEQ04 - Giá trị trung bình Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 868 KB
682806 30/11/2019 10:13:10 nguyendenn1 SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
682804 30/11/2019 10:11:31 nguyendenn1 SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 1268 KB
682796 30/11/2019 10:04:48 nguyendenn1 SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Free Pascal Wrong answer on test 2 0 ms 1012 KB
682795 30/11/2019 10:04:19 nguyendenn1 SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
682735 30/11/2019 09:18:40 nguyendenn1 xaufibo - Xâu Fibonacci Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1140 KB
682734 30/11/2019 09:18:06 nguyendenn1 xaufibo - Xâu Fibonacci GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
678855 23/11/2019 09:58:51 nguyendenn1 ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 1564 KB
676313 19/11/2019 23:54:08 nguyendenn1 WORDGAME - WORDGAME GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1084 KB
676309 19/11/2019 23:47:34 nguyendenn1 WORDGAME - WORDGAME GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1084 KB
676305 19/11/2019 23:43:15 nguyendenn1 WORDGAME - WORDGAME GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1064 KB
642445 19/09/2019 15:26:57 nguyendenn1 ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++11 Accepted 15 ms 2548 KB
641822 18/09/2019 18:38:10 nguyendenn1 LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 GNU C++11 Accepted 78 ms 2500 KB
641821 18/09/2019 18:37:24 nguyendenn1 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Accepted 125 ms 2876 KB
641815 18/09/2019 18:24:38 nguyendenn1 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Wrong answer on test 52 125 ms 2860 KB
641813 18/09/2019 18:21:11 nguyendenn1 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Wrong answer on test 3 0 ms 796 KB
639530 15/09/2019 17:33:05 nguyendenn1 SABO - Sắp bò GNU C++11 Accepted 0 ms 1128 KB
631812 03/09/2019 09:04:33 nguyendenn1 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
631613 02/09/2019 19:46:34 nguyendenn1 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 93 ms 2428 KB
631609 02/09/2019 19:43:50 nguyendenn1 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Wrong answer on test 14 15 ms 1032 KB
631607 02/09/2019 19:42:04 nguyendenn1 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Wrong answer on test 14 15 ms 2460 KB
629239 27/08/2019 21:34:02 nguyendenn1 BANK - Xếp hàng gửi tiền GNU C++11 Accepted 46 ms 2948 KB
629238 27/08/2019 21:32:54 nguyendenn1 BANK - Xếp hàng gửi tiền GNU C++11 Accepted 31 ms 3024 KB
629236 27/08/2019 21:32:27 nguyendenn1 BANK - Xếp hàng gửi tiền GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1044 KB
629234 27/08/2019 21:29:48 nguyendenn1 BANK - Xếp hàng gửi tiền GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1044 KB
629230 27/08/2019 21:24:22 nguyendenn1 BANK - Xếp hàng gửi tiền GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1816 KB
629229 27/08/2019 21:22:27 nguyendenn1 BANK - Xếp hàng gửi tiền GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1044 KB
622974 17/08/2019 08:31:17 nguyendenn1 MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 876 KB
615759 02/08/2019 20:24:33 nguyendenn1 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++11 Accepted 15 ms 2548 KB
615674 02/08/2019 17:54:31 nguyendenn1 LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
615133 01/08/2019 21:11:11 nguyendenn1 MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++11 Accepted 78 ms 1952 KB
615128 01/08/2019 21:08:05 nguyendenn1 MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++11 Wrong answer on test 7 0 ms 1836 KB
615049 01/08/2019 18:20:50 nguyendenn1 DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++11 Accepted 250 ms 2568 KB
615048 01/08/2019 18:19:09 nguyendenn1 DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++11 Runtime error on test 18 109 ms 2724 KB
614324 31/07/2019 17:38:12 nguyendenn1 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 62 ms 1868 KB
614323 31/07/2019 17:37:24 nguyendenn1 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++11 Accepted 62 ms 1868 KB
614321 31/07/2019 17:35:55 nguyendenn1 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++11 Wrong answer on test 16 78 ms 1868 KB
614319 31/07/2019 17:34:59 nguyendenn1 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
613570 30/07/2019 10:07:42 nguyendenn1 HMD01 - Hòa nhạc GNU C++11 Accepted 156 ms 1844 KB
613420 29/07/2019 22:32:17 nguyendenn1 HMD01 - Hòa nhạc GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1784 KB
613406 29/07/2019 21:41:15 nguyendenn1 HMD01 - Hòa nhạc GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1780 KB
613207 29/07/2019 16:41:16 nguyendenn1 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 125 ms 40488 KB
613203 29/07/2019 16:38:19 nguyendenn1 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 125 ms 44432 KB
613202 29/07/2019 16:37:11 nguyendenn1 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 375 ms 124604 KB
613187 29/07/2019 16:15:05 nguyendenn1 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Unknown error on test 7, please resubmit 62 ms 41048 KB
613185 29/07/2019 16:10:51 nguyendenn1 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 972 KB
612285 27/07/2019 18:05:47 nguyendenn1 TRUTIN - Truyền tin GNU C++11 Accepted 2234 ms 6728 KB
611717 26/07/2019 15:32:04 nguyendenn1 TRUTIN - Truyền tin GNU C++11 Accepted 140 ms 3172 KB
611684 26/07/2019 14:50:20 nguyendenn1 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 406 ms 2608 KB
611682 26/07/2019 14:49:41 nguyendenn1 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Time limit exceed on test 14 1093 ms 1988 KB
611681 26/07/2019 14:49:13 nguyendenn1 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 972 KB
611659 26/07/2019 14:12:25 nguyendenn1 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1040 KB
611649 26/07/2019 13:44:02 nguyendenn1 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1624 KB
608681 21/07/2019 20:33:15 nguyendenn1 HIVU2 - Đếm hình vuông GNU C++11 Accepted 15 ms 1788 KB
608680 21/07/2019 20:31:55 nguyendenn1 HIVU2 - Đếm hình vuông GNU C++11 Wrong answer on test 34 15 ms 2456 KB
608258 20/07/2019 18:37:33 nguyendenn1 DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++11 Accepted 31 ms 1824 KB
608257 20/07/2019 18:35:17 nguyendenn1 DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++11 Wrong answer on test 3 0 ms 1048 KB
608256 20/07/2019 18:33:39 nguyendenn1 DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1024 KB
608231 20/07/2019 17:56:37 nguyendenn1 LAGA - Lát gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1032 KB
608082 20/07/2019 09:38:54 nguyendenn1 SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
608081 20/07/2019 09:38:41 nguyendenn1 SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
608044 20/07/2019 03:55:01 nguyendenn1 PSU01 - Dãy chia hết GNU C++11 Accepted 437 ms 5260 KB
607697 18/07/2019 21:28:03 nguyendenn1 KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 484 ms 12092 KB
607692 18/07/2019 21:17:04 nguyendenn1 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
607690 18/07/2019 21:15:30 nguyendenn1 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 908 KB
607276 18/07/2019 00:43:28 nguyendenn1 SUMARR - Tính tổng thôi mà GNU C++11 Accepted 171 ms 4024 KB
607275 18/07/2019 00:41:14 nguyendenn1 SUMARR - Tính tổng thôi mà GNU C++11 Unknown error on test 4, please resubmit 171 ms 4868 KB
606917 17/07/2019 00:30:35 nguyendenn1 SUMARR - Tính tổng thôi mà GNU C++11 Wrong answer on test 3 171 ms 3724 KB
606916 17/07/2019 00:27:59 nguyendenn1 SUMARR - Tính tổng thôi mà GNU C++11 Wrong answer on test 3 203 ms 3724 KB
606910 16/07/2019 23:59:15 nguyendenn1 SUMARR - Tính tổng thôi mà GNU C++11 Time limit exceed on test 4 1078 ms 10024 KB
606904 16/07/2019 23:46:16 nguyendenn1 SUMARR - Tính tổng thôi mà GNU C++11 Time limit exceed on test 4 1078 ms 10020 KB
606553 16/07/2019 01:25:25 nguyendenn1 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 31 ms 1940 KB
606552 16/07/2019 01:16:25 nguyendenn1 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Time limit exceed on test 27 1093 ms 2664 KB
606503 15/07/2019 21:37:09 nguyendenn1 BANK - Xếp hàng gửi tiền GNU C++11 Accepted 46 ms 2580 KB
606501 15/07/2019 21:23:37 nguyendenn1 BANK - Xếp hàng gửi tiền GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 868 KB
605971 13/07/2019 02:31:39 nguyendenn1 BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++11 Accepted 15 ms 1840 KB
605660 12/07/2019 02:24:43 nguyendenn1 BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++11 Wrong answer on test 11 15 ms 1036 KB
605658 12/07/2019 02:12:37 nguyendenn1 BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++11 Wrong answer on test 11 15 ms 1036 KB
605657 12/07/2019 02:09:10 nguyendenn1 BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1748 KB
604096 07/07/2019 22:02:39 nguyendenn1 PI - Đếm số nguyên tố GNU C++11 Accepted 78 ms 1056 KB
603139 04/07/2019 19:58:55 nguyendenn1 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++11 Accepted 671 ms 7396 KB
603137 04/07/2019 19:56:19 nguyendenn1 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++11 Time limit exceed on test 1 3031 ms 6376 KB
603136 04/07/2019 19:44:14 nguyendenn1 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++11 Wrong answer on test 3 62 ms 2124 KB
603112 04/07/2019 18:24:55 nguyendenn1 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1040 KB
603110 04/07/2019 18:20:24 nguyendenn1 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++11 Runtime error on test 2 31 ms 7600 KB
603109 04/07/2019 18:17:46 nguyendenn1 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1040 KB
602970 04/07/2019 13:17:53 nguyendenn1 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++11 Runtime error on test 2 15 ms 7588 KB
602969 04/07/2019 13:17:26 nguyendenn1 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
602968 04/07/2019 13:16:26 nguyendenn1 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1028 KB
602965 04/07/2019 13:10:12 nguyendenn1 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 2140 KB
602964 04/07/2019 13:10:03 nguyendenn1 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
601370 30/06/2019 13:49:02 nguyendenn1 DOANP - Đoạn phủ GNU C++11 Accepted 78 ms 1944 KB
601366 30/06/2019 13:43:54 nguyendenn1 DOANP - Đoạn phủ GNU C++11 Wrong answer on test 4 0 ms 1088 KB
601365 30/06/2019 13:42:10 nguyendenn1 DOANP - Đoạn phủ GNU C++11 Time limit exceed on test 44 1093 ms 3108 KB
598950 26/06/2019 20:20:04 nguyendenn1 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 2104 KB
597063 22/06/2019 17:56:18 nguyendenn1 TREASURE - Đảo kho báu GNU C++11 Accepted 515 ms 80268 KB
596587 21/06/2019 19:22:28 nguyendenn1 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 109 ms 19156 KB
Trang  [1] 2 3
Back to Top