Các bài đã nộp của o3ypcmm
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
381808 05/01/2018 11:51:06 o3ypcmm CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) Free Pascal Accepted 250 ms 3664 KB
381796 05/01/2018 11:03:23 o3ypcmm CapdoiHH - Cặp đôi hoàn hảo Free Pascal Accepted 140 ms 7088 KB
381794 05/01/2018 11:00:58 o3ypcmm CapdoiHH - Cặp đôi hoàn hảo Free Pascal Wrong answer on test 9 93 ms 3400 KB
381763 05/01/2018 09:46:11 o3ypcmm MAMA - Ma cũ ma mới Free Pascal Accepted 140 ms 4556 KB
381760 05/01/2018 09:43:11 o3ypcmm MAMA - Ma cũ ma mới Free Pascal Wrong answer on test 7 15 ms 1340 KB
146455 20/06/2016 21:28:07 o3ypcmm Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 1480 KB
146385 20/06/2016 21:16:39 o3ypcmm Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 78 ms 1484 KB
145904 20/06/2016 20:29:01 o3ypcmm Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1568 KB
145855 20/06/2016 20:24:29 o3ypcmm Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Wrong answer on test 2 0 ms 2768 KB
141148 03/06/2016 09:16:17 o3ypcmm QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 93 ms 1012 KB
141146 03/06/2016 08:55:22 o3ypcmm QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Wrong answer on test 8 62 ms 856 KB
141037 02/06/2016 20:22:35 o3ypcmm QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 800 KB
141036 02/06/2016 20:21:28 o3ypcmm QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Wrong answer on test 8 62 ms 1008 KB
141032 02/06/2016 20:16:36 o3ypcmm QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Wrong answer on test 3 31 ms 836 KB
Back to Top