Các bài đã nộp của only_love97
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
421673 27/04/2018 11:35:44 only_love97 SUMGCD - SUMGCD Python 3 Time limit exceed on test 1 1046 ms 86292 KB
255646 07/03/2017 20:22:28 only_love97 SUMGCD - SUMGCD Java 8 Wrong answer on test 2 265 ms 39284 KB
255635 07/03/2017 20:06:10 only_love97 SUMGCD - SUMGCD Java 8 Wrong answer on test 2 296 ms 35392 KB
172566 09/09/2016 21:21:30 only_love97 PHASO - Phân số (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
172564 09/09/2016 21:16:24 only_love97 PHASO - Phân số (ACMVN 9-2014) GNU C++ Wrong answer on test 17 15 ms 1076 KB
171597 08/09/2016 11:24:40 only_love97 BW - Nối điểm Python 3 Accepted 671 ms 15732 KB
171586 08/09/2016 11:12:00 only_love97 TAXI - Taxi Python 3 Accepted 218 ms 8972 KB
171585 08/09/2016 11:10:50 only_love97 TAXI - Taxi Python 3 Wrong answer on test 4 46 ms 1000 KB
170557 05/09/2016 22:09:26 only_love97 USCLN - Ước số chung lớn nhất Python 3 Accepted 93 ms 5888 KB
170087 04/09/2016 19:57:16 only_love97 Chialaydu - Chia lấy dư Python 3 Accepted 296 ms 15600 KB
170085 04/09/2016 19:56:13 only_love97 Chialaydu - Chia lấy dư Python 3 Runtime error on test 1 46 ms 840 KB
170068 04/09/2016 19:15:04 only_love97 CHOSO - Chọn số bằng nhau Python 3 Accepted 609 ms 29188 KB
170067 04/09/2016 19:14:18 only_love97 CHOSO - Chọn số bằng nhau Python 3 Runtime error on test 2 62 ms 1040 KB
170064 04/09/2016 18:57:19 only_love97 FNUM - Số cuối cùng Python 3 Accepted 921 ms 12484 KB
170063 04/09/2016 18:55:28 only_love97 FNUM - Số cuối cùng Python 3 Wrong answer on test 2 62 ms 808 KB
170062 04/09/2016 18:42:11 only_love97 MKC - Mật khẩu Python 3 Accepted 46 ms 840 KB
170021 04/09/2016 17:27:29 only_love97 NUMFINAL - Chữ số tận cùng Python 3 Accepted 390 ms 6904 KB
170020 04/09/2016 17:25:53 only_love97 NUMFINAL - Chữ số tận cùng Python 3 Runtime error on test 1 93 ms 804 KB
170019 04/09/2016 17:23:44 only_love97 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Python 3 Accepted 218 ms 8440 KB
169853 04/09/2016 08:46:07 only_love97 COUNTNUM - Số lượng số Python 3 Accepted 109 ms 5972 KB
145729 20/06/2016 20:06:06 only_love97 AnBuffet - Ăn buffet GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 836 KB
145719 20/06/2016 20:02:00 only_love97 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 500 ms 20704 KB
145717 20/06/2016 20:01:39 only_love97 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 484 ms 15924 KB
117537 04/02/2016 22:14:38 only_love97 RTRIANGLE - Tam giác vuông cân GNU C++ Accepted 171 ms 1780 KB
117527 04/02/2016 22:12:22 only_love97 RTRIANGLE - Tam giác vuông cân GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 780 KB
117521 04/02/2016 22:10:11 only_love97 RTRIANGLE - Tam giác vuông cân GNU C++ Wrong answer on test 205 15 ms 1148 KB
117517 04/02/2016 22:09:44 only_love97 RTRIANGLE - Tam giác vuông cân GNU C++ Wrong answer on test 204 31 ms 1784 KB
117513 04/02/2016 22:09:21 only_love97 RTRIANGLE - Tam giác vuông cân GNU C++ Wrong answer on test 204 15 ms 1148 KB
117463 04/02/2016 21:59:41 only_love97 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1460 KB
117429 04/02/2016 21:54:40 only_love97 RTRIANGLE - Tam giác vuông cân GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 852 KB
117416 04/02/2016 21:51:59 only_love97 RTRIANGLE - Tam giác vuông cân GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 860 KB
117403 04/02/2016 21:47:32 only_love97 HFAMOUS - Người nổi tiếng GNU C++ Accepted 437 ms 8408 KB
117360 04/02/2016 21:38:27 only_love97 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++ Accepted 62 ms 1788 KB
98262 24/11/2015 00:59:02 only_love97 MXOR - Tổng lớn nhất Java 8 Wrong answer on test 4 203 ms 14308 KB
97372 22/11/2015 10:48:19 only_love97 GIFT - Quà Sinh Nhật GNU C++ Accepted 93 ms 820 KB
97351 22/11/2015 10:37:20 only_love97 AGAR - Agar.io GNU C++ Accepted 250 ms 7456 KB
96848 21/11/2015 21:41:21 only_love97 AGAR - Agar.io GNU C++ Accepted 234 ms 8608 KB
96839 21/11/2015 21:39:56 only_love97 AGAR - Agar.io GNU C++ Accepted 468 ms 8564 KB
96708 21/11/2015 21:17:33 only_love97 AGAR - Agar.io GNU C++ Accepted 625 ms 15556 KB
96693 21/11/2015 21:15:45 only_love97 AGAR - Agar.io GNU C++ Accepted 546 ms 15556 KB
96688 21/11/2015 21:14:55 only_love97 AGAR - Agar.io GNU C++ Wrong answer on test 8 15 ms 812 KB
96684 21/11/2015 21:13:57 only_love97 AGAR - Agar.io GNU C++ Accepted 562 ms 16740 KB
96682 21/11/2015 21:13:25 only_love97 AGAR - Agar.io GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
96621 21/11/2015 21:04:43 only_love97 AGAR - Agar.io GNU C++ Runtime error on test 8 15 ms 6648 KB
96516 21/11/2015 20:49:55 only_love97 AGAR - Agar.io GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 796 KB
96496 21/11/2015 20:47:25 only_love97 AGAR - Agar.io GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 780 KB
96455 21/11/2015 20:38:19 only_love97 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 724 KB
96401 21/11/2015 20:28:17 only_love97 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1740 KB
96381 21/11/2015 20:25:00 only_love97 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Wrong answer on test 16 15 ms 916 KB
96331 21/11/2015 20:14:12 only_love97 DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 125 ms 43308 KB
91106 11/11/2015 17:44:53 only_love97 PI - Đếm số nguyên tố GNU C++ Accepted 406 ms 1764 KB
91105 11/11/2015 17:43:53 only_love97 PI - Đếm số nguyên tố GNU C++ Time limit exceed on test 10 1109 ms 1764 KB
89174 07/11/2015 16:00:27 only_love97 NAMNU - Vòng tròn nam nữ GNU C++ Accepted 15 ms 1760 KB
89172 07/11/2015 15:59:53 only_love97 NAMNU - Vòng tròn nam nữ GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
88751 06/11/2015 20:01:55 only_love97 STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++ Accepted 15 ms 1764 KB
88728 06/11/2015 19:48:11 only_love97 CH - Chỉnh Hợp KL GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
87621 04/11/2015 00:07:53 only_love97 PI - Đếm số nguyên tố GNU C++ Accepted 843 ms 1756 KB
87617 04/11/2015 00:06:34 only_love97 PI - Đếm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 10 531 ms 1756 KB
87615 04/11/2015 00:04:35 only_love97 PI - Đếm số nguyên tố GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
86965 02/11/2015 17:38:11 only_love97 NUMPASSCBG - Mã khoá Java 8 Wrong answer on test 1 218 ms 12692 KB
86963 02/11/2015 17:33:43 only_love97 NUMPASSCBG - Mã khoá Java 8 Wrong answer on test 2 203 ms 16720 KB
86618 01/11/2015 16:34:58 only_love97 PI - Đếm số nguyên tố GNU C++ Accepted 812 ms 1740 KB
84620 28/10/2015 12:20:58 only_love97 DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++ Accepted 250 ms 2180 KB
84618 28/10/2015 12:18:45 only_love97 DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++ Wrong answer on test 8 15 ms 812 KB
84528 28/10/2015 10:48:55 only_love97 DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 203 ms 2572 KB
84524 28/10/2015 10:37:35 only_love97 CPER - Hoán vị GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 1780 KB
84522 28/10/2015 10:36:16 only_love97 CPER - Hoán vị GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1772 KB
84520 28/10/2015 10:35:57 only_love97 CPER - Hoán vị GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1092 KB
84519 28/10/2015 10:34:42 only_love97 CPER - Hoán vị GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1772 KB
83940 27/10/2015 10:40:15 only_love97 ATTCBG - Số hấp dẫn GNU C++ Accepted 812 ms 5752 KB
83128 25/10/2015 21:05:12 only_love97 FIBO5 - Fibonacci GNU C++ Accepted 156 ms 4624 KB
83124 25/10/2015 20:55:07 only_love97 FIBO5 - Fibonacci Java 8 Time limit exceed on test 1 1046 ms 33688 KB
83122 25/10/2015 20:48:15 only_love97 FIBO5 - Fibonacci Java 8 Time limit exceed on test 5 1015 ms 29344 KB
83113 25/10/2015 20:29:16 only_love97 CHUSO2 - Tìm chữ số GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
83111 25/10/2015 20:21:59 only_love97 FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 93 ms 1136 KB
83108 25/10/2015 20:16:54 only_love97 LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
81341 21/10/2015 20:08:21 only_love97 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 187 ms 6560 KB
81339 21/10/2015 20:07:06 only_love97 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 840 KB
80162 19/10/2015 06:38:15 only_love97 QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++ Accepted 671 ms 18404 KB
80161 19/10/2015 06:35:47 only_love97 QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1792 KB
80031 18/10/2015 19:51:25 only_love97 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 1772 KB
80029 18/10/2015 19:50:58 only_love97 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 820 KB
78194 12/10/2015 22:36:13 only_love97 DIVIDE - Chia quà Java 8 Accepted 265 ms 14292 KB
78191 12/10/2015 22:30:49 only_love97 DIVIDE - Chia quà Java 8 Wrong answer on test 2 218 ms 12748 KB
75257 06/10/2015 10:06:34 only_love97 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
74099 04/10/2015 22:02:29 only_love97 TRUTIN - Truyền tin GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 784 KB
73751 04/10/2015 20:52:07 only_love97 STUDY - Kế hoạch học tập GNU C++ Accepted 15 ms 1748 KB
72803 04/10/2015 20:27:17 only_love97 TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 671 ms 18120 KB
72735 04/10/2015 20:13:32 only_love97 TIMSO2 - Tìm số GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
72723 04/10/2015 20:09:43 only_love97 TIMSO2 - Tìm số GNU C++ Wrong answer on test 26 15 ms 1124 KB
72720 04/10/2015 20:08:26 only_love97 POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 776 KB
72703 04/10/2015 20:03:55 only_love97 TIMSO2 - Tìm số GNU C++ Wrong answer on test 26 15 ms 900 KB
59033 28/08/2015 21:36:21 only_love97 GROUP - Chia nhóm GNU C++ Accepted 15 ms 5828 KB
54078 19/08/2015 21:23:17 only_love97 BODEN - Dãy bóng đèn GNU C++ Accepted 670 ms 11920 KB
50951 11/08/2015 21:30:04 only_love97 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 964 KB
50950 11/08/2015 21:28:50 only_love97 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Wrong answer on test 13 15 ms 960 KB
50891 11/08/2015 15:56:28 only_love97 MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 592 ms 3800 KB
50053 04/08/2015 22:10:23 only_love97 SUMARR - Tính tổng thôi mà GNU C++ Accepted 156 ms 5324 KB
48042 19/07/2015 22:12:58 only_love97 ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 924 KB
48027 19/07/2015 22:06:26 only_love97 LIVETILE - Windows Phone Live Tile GNU C++11 Accepted 15 ms 928 KB
Trang  [1] 2 3 4
Back to Top