Các bài đã nộp của quanganh1417
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
419917 20/04/2018 23:52:13 quanganh1417 TONG - Tổng A + B Java 8 Compilation error 0 ms 0 KB
419900 20/04/2018 23:26:16 quanganh1417 TONG - Tổng A + B Java 8 Runtime error on test 1 93 ms 15972 KB
348941 30/10/2017 23:34:30 quanganh1417 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
348885 30/10/2017 22:45:16 quanganh1417 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Time limit exceed on test 12 1093 ms 1900 KB
348884 30/10/2017 22:43:38 quanganh1417 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Time limit exceed on test 12 1109 ms 1904 KB
348879 30/10/2017 22:40:48 quanganh1417 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Time limit exceed on test 12 1078 ms 1904 KB
348870 30/10/2017 22:37:13 quanganh1417 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Time limit exceed on test 12 1109 ms 1908 KB
348864 30/10/2017 22:35:36 quanganh1417 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Time limit exceed on test 12 1109 ms 1908 KB
348862 30/10/2017 22:34:45 quanganh1417 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Time limit exceed on test 8 1093 ms 2492 KB
348449 30/10/2017 16:56:28 quanganh1417 EZSORT - Sắp xếp là chuyện nhỏ! GNU C++ Accepted 296 ms 2740 KB
348445 30/10/2017 16:39:13 quanganh1417 EZSORT - Sắp xếp là chuyện nhỏ! GNU C++ Time limit exceed on test 2 1093 ms 3000 KB
348440 30/10/2017 16:22:00 quanganh1417 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 203 ms 2824 KB
348438 30/10/2017 16:19:42 quanganh1417 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 2840 KB
348423 30/10/2017 15:57:23 quanganh1417 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Time limit exceed on test 11 1093 ms 2220 KB
348402 30/10/2017 15:42:51 quanganh1417 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 156 ms 2152 KB
347934 29/10/2017 20:58:14 quanganh1417 P2GRP - Tổng các đường đi ngắn nhất GNU C++ Time limit exceed on test 6 1093 ms 2544 KB
347927 29/10/2017 20:51:16 quanganh1417 P2GRP - Tổng các đường đi ngắn nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1092 KB
163954 20/08/2016 22:10:18 quanganh1417 PYTHA - Pythagoras GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
163933 20/08/2016 21:30:34 quanganh1417 PYTHA - Pythagoras GNU C++ Wrong answer on test 8 15 ms 1116 KB
163932 20/08/2016 21:29:23 quanganh1417 PYTHA - Pythagoras GNU C++ Wrong answer on test 8 15 ms 912 KB
163931 20/08/2016 21:26:46 quanganh1417 PYTHA - Pythagoras GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 860 KB
152303 16/07/2016 15:55:39 quanganh1417 PSU01 - Dãy chia hết GNU C++ Accepted 890 ms 25460 KB
152302 16/07/2016 15:53:15 quanganh1417 PSU01 - Dãy chia hết GNU C++ Time limit exceed on test 5 2015 ms 9668 KB
139303 29/05/2016 23:33:56 quanganh1417 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 453 ms 1788 KB
139297 29/05/2016 22:57:40 quanganh1417 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 78 ms 1776 KB
139296 29/05/2016 22:57:06 quanganh1417 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
139293 29/05/2016 22:53:20 quanganh1417 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1108 KB
139239 29/05/2016 16:53:04 quanganh1417 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1088 KB
139238 29/05/2016 16:51:52 quanganh1417 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 860 KB
139221 29/05/2016 14:23:15 quanganh1417 ALARM - Đồng hồ báo thức GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
118845 12/02/2016 09:16:19 quanganh1417 BANHCHUNG - Nấu bánh chưng GNU C++ Accepted 703 ms 2228 KB
118831 11/02/2016 22:52:12 quanganh1417 BANHCHUNG - Nấu bánh chưng GNU C++ Time limit exceed on test 11 1109 ms 2028 KB
118721 11/02/2016 15:09:23 quanganh1417 BANHCHUNG - Nấu bánh chưng GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 840 KB
118166 06/02/2016 21:36:50 quanganh1417 HISO - Hiệu số GNU C++ Time limit exceed on test 8 1109 ms 2180 KB
118164 06/02/2016 21:31:16 quanganh1417 HISO - Hiệu số GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 836 KB
118162 06/02/2016 21:30:20 quanganh1417 HISO - Hiệu số GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 844 KB
118161 06/02/2016 21:26:23 quanganh1417 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1796 KB
118158 06/02/2016 21:09:31 quanganh1417 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 916 KB
118036 06/02/2016 10:21:39 quanganh1417 HFAMOUS - Người nổi tiếng GNU C++ Accepted 187 ms 12272 KB
118035 06/02/2016 10:19:58 quanganh1417 HFAMOUS - Người nổi tiếng GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
117945 05/02/2016 22:06:12 quanganh1417 RTRIANGLE - Tam giác vuông cân GNU C++ Accepted 453 ms 1776 KB
117943 05/02/2016 22:04:29 quanganh1417 RTRIANGLE - Tam giác vuông cân GNU C++ Wrong answer on test 204 15 ms 1132 KB
117942 05/02/2016 22:03:16 quanganh1417 RTRIANGLE - Tam giác vuông cân GNU C++ Wrong answer on test 204 15 ms 1132 KB
117532 04/02/2016 22:13:43 quanganh1417 BANHCHUNG - Nấu bánh chưng GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 856 KB
117482 04/02/2016 22:03:04 quanganh1417 HFAMOUS - Người nổi tiếng GNU C++ Wrong answer on test 4 156 ms 10136 KB
117451 04/02/2016 21:58:18 quanganh1417 HFAMOUS - Người nổi tiếng GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1148 KB
117441 04/02/2016 21:56:42 quanganh1417 HFAMOUS - Người nổi tiếng GNU C++ Wrong answer on test 4 31 ms 1148 KB
117379 04/02/2016 21:43:28 quanganh1417 RTRIANGLE - Tam giác vuông cân GNU C++ Time limit exceed on test 101 1093 ms 16488 KB
117373 04/02/2016 21:42:06 quanganh1417 RTRIANGLE - Tam giác vuông cân GNU C++ Time limit exceed on test 101 1093 ms 16600 KB
117364 04/02/2016 21:39:27 quanganh1417 RTRIANGLE - Tam giác vuông cân GNU C++ Time limit exceed on test 2 1062 ms 1776 KB
117353 04/02/2016 21:37:03 quanganh1417 RTRIANGLE - Tam giác vuông cân GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 856 KB
117309 04/02/2016 21:25:30 quanganh1417 RTRIANGLE - Tam giác vuông cân GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 916 KB
117220 04/02/2016 21:09:08 quanganh1417 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++ Time limit exceed on test 10 1093 ms 1816 KB
117217 04/02/2016 21:08:34 quanganh1417 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 852 KB
117204 04/02/2016 21:05:58 quanganh1417 HFAMOUS - Người nổi tiếng GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1148 KB
117193 04/02/2016 21:04:02 quanganh1417 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1344 KB
117184 04/02/2016 21:02:10 quanganh1417 HFAMOUS - Người nổi tiếng GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1148 KB
117178 04/02/2016 21:01:10 quanganh1417 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Time limit exceed on test 99 2093 ms 1788 KB
117174 04/02/2016 21:00:38 quanganh1417 HFAMOUS - Người nổi tiếng GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 892 KB
117161 04/02/2016 20:58:03 quanganh1417 HFAMOUS - Người nổi tiếng GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1148 KB
117074 04/02/2016 20:42:55 quanganh1417 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++ Time limit exceed on test 10 1078 ms 1816 KB
117019 04/02/2016 20:32:20 quanganh1417 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 820 KB
117015 04/02/2016 20:31:31 quanganh1417 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 768 KB
117012 04/02/2016 20:30:36 quanganh1417 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 860 KB
116863 04/02/2016 19:21:35 quanganh1417 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
116862 04/02/2016 19:19:11 quanganh1417 GITHU - Tính giai thừa GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
116860 04/02/2016 19:17:26 quanganh1417 TGVU - Tam giác vuông GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
116849 04/02/2016 18:28:59 quanganh1417 CHAR - Đếm ký tự GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
116848 04/02/2016 18:27:04 quanganh1417 CHAR - Đếm ký tự GNU C++ Wrong answer on test 8 15 ms 848 KB
116847 04/02/2016 18:26:08 quanganh1417 CHAR - Đếm ký tự GNU C++ Wrong answer on test 8 15 ms 856 KB
116145 31/01/2016 12:08:15 quanganh1417 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
116144 31/01/2016 12:07:37 quanganh1417 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
116143 31/01/2016 10:59:25 quanganh1417 TILE - Chồng gạch GNU C++ Wrong answer on test 7 0 ms 852 KB
99629 28/11/2015 23:57:22 quanganh1417 NGHICHTHE - Đếm cặp nghịch thế GNU C++ Time limit exceed on test 2 5031 ms 1832 KB
87004 02/11/2015 20:17:17 quanganh1417 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Time limit exceed on test 16 1093 ms 2100 KB
86590 01/11/2015 14:37:22 quanganh1417 POWER - Số mũ GNU C++ Wrong answer on test 5 0 ms 732 KB
86586 01/11/2015 14:27:31 quanganh1417 POWER - Số mũ GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 796 KB
86577 01/11/2015 13:44:30 quanganh1417 POWER - Số mũ GNU C++ Runtime error on test 5 31 ms 6136 KB
86576 01/11/2015 13:39:41 quanganh1417 POWER - Số mũ GNU C++ Runtime error on test 5 31 ms 6136 KB
86328 31/10/2015 18:48:47 quanganh1417 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 31 ms 1904 KB
86088 31/10/2015 00:36:11 quanganh1417 GAO - Siêu nhân GAO GNU C++ Wrong answer on test 12 15 ms 812 KB
86087 31/10/2015 00:28:00 quanganh1417 GAO - Siêu nhân GAO GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 816 KB
86086 31/10/2015 00:26:52 quanganh1417 GAO - Siêu nhân GAO GNU C++ Wrong answer on test 6 0 ms 1092 KB
86081 31/10/2015 00:16:34 quanganh1417 GAO - Siêu nhân GAO GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 880 KB
86079 31/10/2015 00:11:05 quanganh1417 GAO - Siêu nhân GAO GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 820 KB
86076 31/10/2015 00:09:39 quanganh1417 GAO - Siêu nhân GAO GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 824 KB
86037 30/10/2015 22:50:37 quanganh1417 TIMSO2 - Tìm số GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
86035 30/10/2015 22:48:56 quanganh1417 TIMSO2 - Tìm số GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 888 KB
86034 30/10/2015 22:48:05 quanganh1417 TIMSO2 - Tìm số GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 888 KB
86028 30/10/2015 22:42:34 quanganh1417 TIMSO2 - Tìm số GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 752 KB
85794 30/10/2015 14:38:31 quanganh1417 TIMSO2 - Tìm số GNU C++ Wrong answer on test 26 15 ms 784 KB
85521 29/10/2015 22:02:35 quanganh1417 TIMSO2 - Tìm số GNU C++ Wrong answer on test 5 546 ms 1740 KB
85519 29/10/2015 22:00:31 quanganh1417 TIMSO2 - Tìm số GNU C++ Wrong answer on test 5 546 ms 1740 KB
85490 29/10/2015 21:35:29 quanganh1417 TIMSO2 - Tìm số GNU C++ Time limit exceed on test 4 1093 ms 1736 KB
85486 29/10/2015 21:34:01 quanganh1417 TIMSO2 - Tìm số GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
85484 29/10/2015 21:32:20 quanganh1417 TIMSO2 - Tìm số GNU C++ Time limit exceed on test 4 1109 ms 1732 KB
85482 29/10/2015 21:30:19 quanganh1417 TIMSO2 - Tìm số GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
32481 02/05/2015 09:39:44 quanganh1417 BODEN - Dãy bóng đèn GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 104 KB
32477 02/05/2015 09:14:50 quanganh1417 SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1708 KB
30224 19/04/2015 21:01:11 quanganh1417 DOMINO - Ráp domino GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 644 KB
Trang  [1] 2
Back to Top