Các bài đã nộp của thanhnam09012007
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
995670 26/10/2021 16:55:58 thanhnam09012007 SMAMA - Số may mắn GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
995662 26/10/2021 16:53:02 thanhnam09012007 SMAMA - Số may mắn GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 872 KB
995659 26/10/2021 16:51:59 thanhnam09012007 SMAMA - Số may mắn GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1068 KB
995602 26/10/2021 14:47:56 thanhnam09012007 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Time limit exceed on test 11 1093 ms 59040 KB
995599 26/10/2021 14:46:43 thanhnam09012007 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Time limit exceed on test 11 1093 ms 65304 KB
995598 26/10/2021 14:38:55 thanhnam09012007 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Time limit exceed on test 10 1093 ms 65380 KB
995597 26/10/2021 14:37:52 thanhnam09012007 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Time limit exceed on test 10 1093 ms 65380 KB
995595 26/10/2021 14:35:56 thanhnam09012007 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Time limit exceed on test 10 1109 ms 65368 KB
995155 25/10/2021 14:09:00 thanhnam09012007 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Wrong answer on test 1 375 ms 65356 KB
995154 25/10/2021 14:07:14 thanhnam09012007 Capxach - Cặp xách GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
995153 25/10/2021 14:06:47 thanhnam09012007 Capxach - Cặp xách GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 936 KB
995152 25/10/2021 14:04:17 thanhnam09012007 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Wrong answer on test 1 421 ms 65372 KB
995150 25/10/2021 14:03:09 thanhnam09012007 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Wrong answer on test 1 406 ms 65372 KB
995108 25/10/2021 10:46:30 thanhnam09012007 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1056 KB
995107 25/10/2021 10:46:21 thanhnam09012007 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1072 KB
995106 25/10/2021 10:43:08 thanhnam09012007 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 468 ms 33984 KB
995104 25/10/2021 10:42:17 thanhnam09012007 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Wrong answer on test 13 359 ms 18352 KB
995097 25/10/2021 10:12:45 thanhnam09012007 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1056 KB
995096 25/10/2021 10:12:06 thanhnam09012007 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1056 KB
995084 25/10/2021 09:18:33 thanhnam09012007 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Wrong answer on test 13 437 ms 18352 KB
995083 25/10/2021 09:18:08 thanhnam09012007 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1020 KB
995079 25/10/2021 08:47:23 thanhnam09012007 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Wrong answer on test 13 390 ms 11696 KB
995077 25/10/2021 08:41:54 thanhnam09012007 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1072 KB
995076 25/10/2021 08:40:41 thanhnam09012007 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1056 KB
995075 25/10/2021 08:36:44 thanhnam09012007 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1072 KB
995067 25/10/2021 08:10:42 thanhnam09012007 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Wrong answer on test 13 656 ms 20612 KB
995064 25/10/2021 08:06:23 thanhnam09012007 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
995062 25/10/2021 08:04:24 thanhnam09012007 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Wrong answer on test 13 625 ms 14344 KB
995061 25/10/2021 08:02:09 thanhnam09012007 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Wrong answer on test 13 625 ms 14348 KB
995060 25/10/2021 08:00:06 thanhnam09012007 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Wrong answer on test 13 656 ms 14348 KB
995059 25/10/2021 07:59:48 thanhnam09012007 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1056 KB
995049 25/10/2021 07:38:13 thanhnam09012007 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1072 KB
994681 24/10/2021 12:15:27 thanhnam09012007 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 93 ms 33768 KB
994664 24/10/2021 11:14:21 thanhnam09012007 TT - TIENTE GNU C++ Runtime error on test 7 78 ms 2720 KB
991977 19/10/2021 11:32:51 thanhnam09012007 POWER - Số mũ GNU C++ Wrong answer on test 8 265 ms 1824 KB
991976 19/10/2021 11:31:22 thanhnam09012007 POWER - Số mũ GNU C++ Wrong answer on test 5 281 ms 1824 KB
991975 19/10/2021 11:30:30 thanhnam09012007 POWER - Số mũ GNU C++ Wrong answer on test 4 0 ms 904 KB
991766 18/10/2021 16:50:00 thanhnam09012007 THIDAU - Kế hoạch thi đấu GNU C++11 Accepted 15 ms 2568 KB
991762 18/10/2021 16:49:02 thanhnam09012007 THIDAU - Kế hoạch thi đấu GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1092 KB
991756 18/10/2021 16:43:31 thanhnam09012007 THIDAU - Kế hoạch thi đấu GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1092 KB
991753 18/10/2021 16:41:02 thanhnam09012007 THIDAU - Kế hoạch thi đấu GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1076 KB
991749 18/10/2021 16:37:53 thanhnam09012007 THIDAU - Kế hoạch thi đấu GNU C++11 Accepted 15 ms 2568 KB
991747 18/10/2021 16:35:52 thanhnam09012007 THIDAU - Kế hoạch thi đấu GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1076 KB
991670 18/10/2021 14:59:01 thanhnam09012007 ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1076 KB
991651 18/10/2021 14:36:05 thanhnam09012007 BIDA - Đánh bida GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
991626 18/10/2021 14:20:07 thanhnam09012007 BIDA - Đánh bida GNU C++ Wrong answer on test 17 15 ms 1088 KB
991625 18/10/2021 14:20:02 thanhnam09012007 BIDA - Đánh bida GNU C++ Wrong answer on test 17 15 ms 1088 KB
991619 18/10/2021 14:18:22 thanhnam09012007 BIDA - Đánh bida GNU C++ Wrong answer on test 8 0 ms 1088 KB
991477 18/10/2021 00:37:58 thanhnam09012007 BIDA - Đánh bida GNU C++ Wrong answer on test 7 15 ms 1080 KB
991476 18/10/2021 00:37:30 thanhnam09012007 BIDA - Đánh bida GNU C++ Wrong answer on test 7 15 ms 1064 KB
991125 17/10/2021 15:40:24 thanhnam09012007 BIDA - Đánh bida GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1080 KB
990818 16/10/2021 23:44:53 thanhnam09012007 BIDA - Đánh bida GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 1048 KB
990809 16/10/2021 22:16:58 thanhnam09012007 STUDY - Kế hoạch học tập GNU C++ Accepted 15 ms 2620 KB
989519 14/10/2021 14:24:49 thanhnam09012007 KEBA2 - Kết bạn (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 46 ms 2592 KB
989518 14/10/2021 14:24:26 thanhnam09012007 KEBA2 - Kết bạn (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 920 KB
989516 14/10/2021 14:21:57 thanhnam09012007 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 109 ms 11088 KB
989466 14/10/2021 12:21:49 thanhnam09012007 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 78 ms 1904 KB
989465 14/10/2021 12:21:03 thanhnam09012007 MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 203 ms 1852 KB
989463 14/10/2021 12:19:58 thanhnam09012007 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 468 ms 1896 KB
989460 14/10/2021 12:18:55 thanhnam09012007 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 500 ms 1908 KB
989459 14/10/2021 12:18:14 thanhnam09012007 VDSEQ02 - Dãy số chia hết GNU C++ Accepted 31 ms 1908 KB
989458 14/10/2021 12:17:23 thanhnam09012007 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 265 ms 10764 KB
989457 14/10/2021 12:16:35 thanhnam09012007 VERSUSGAME - Trò chơi đối kháng GNU C++ Accepted 343 ms 6492 KB
989456 14/10/2021 12:15:57 thanhnam09012007 USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++ Accepted 93 ms 2604 KB
989453 14/10/2021 12:13:54 thanhnam09012007 MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 234 ms 13332 KB
989452 14/10/2021 12:10:44 thanhnam09012007 MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 125 ms 3744 KB
989356 13/10/2021 22:57:08 thanhnam09012007 DOMINO - Ráp domino GNU C++ Accepted 15 ms 2580 KB
988457 11/10/2021 18:49:57 thanhnam09012007 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
988443 11/10/2021 18:08:41 thanhnam09012007 SABO - Sắp bò GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
987909 10/10/2021 22:32:20 thanhnam09012007 LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1152 KB
987901 10/10/2021 22:21:55 thanhnam09012007 LAGA - Lát gạch GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 872 KB
986436 07/10/2021 22:42:28 thanhnam09012007 Capxach - Cặp xách Free Pascal Accepted 31 ms 1568 KB
986435 07/10/2021 22:39:30 thanhnam09012007 Capxach - Cặp xách GNU C++11 Wrong answer on test 3 0 ms 1124 KB
986434 07/10/2021 22:39:01 thanhnam09012007 Capxach - Cặp xách GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1140 KB
986433 07/10/2021 22:36:38 thanhnam09012007 Capxach - Cặp xách GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1140 KB
986432 07/10/2021 22:35:57 thanhnam09012007 Capxach - Cặp xách GNU C++11 Wrong answer on test 3 0 ms 1124 KB
986431 07/10/2021 22:35:18 thanhnam09012007 Capxach - Cặp xách GNU C++11 Runtime error on test 3 15 ms 2132 KB
986430 07/10/2021 22:33:55 thanhnam09012007 Capxach - Cặp xách GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1140 KB
986428 07/10/2021 22:30:00 thanhnam09012007 Capxach - Cặp xách GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1140 KB
986427 07/10/2021 22:28:33 thanhnam09012007 Capxach - Cặp xách GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1140 KB
986422 07/10/2021 22:05:01 thanhnam09012007 Capxach - Cặp xách GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1140 KB
986421 07/10/2021 22:03:14 thanhnam09012007 Capxach - Cặp xách GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1124 KB
986410 07/10/2021 21:39:41 thanhnam09012007 Capxach - Cặp xách GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1140 KB
985340 05/10/2021 11:07:50 thanhnam09012007 MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 609 ms 12640 KB
985337 05/10/2021 11:01:45 thanhnam09012007 MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Time limit exceed on test 12 1093 ms 13576 KB
985336 05/10/2021 10:59:54 thanhnam09012007 MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Time limit exceed on test 12 1093 ms 13576 KB
985334 05/10/2021 10:52:13 thanhnam09012007 MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Time limit exceed on test 12 1093 ms 13576 KB
985166 04/10/2021 16:58:46 thanhnam09012007 KEBA2 - Kết bạn (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 78 ms 2556 KB
985165 04/10/2021 16:56:51 thanhnam09012007 KEBA2 - Kết bạn (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 880 KB
984959 04/10/2021 15:07:05 thanhnam09012007 USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++ Accepted 140 ms 2736 KB
983077 30/09/2021 20:19:57 thanhnam09012007 HIVU - Hình vuông GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
983066 30/09/2021 19:56:38 thanhnam09012007 NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
982326 29/09/2021 10:00:50 thanhnam09012007 HIVU - Hình vuông GNU C++ Wrong answer on test 9 15 ms 1112 KB
982324 29/09/2021 09:50:48 thanhnam09012007 HIVU - Hình vuông GNU C++ Wrong answer on test 9 15 ms 1112 KB
981824 28/09/2021 10:45:43 thanhnam09012007 SMAMA - Số may mắn Free Pascal Accepted 31 ms 1324 KB
981801 28/09/2021 09:28:29 thanhnam09012007 TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 2568 KB
981799 28/09/2021 09:21:02 thanhnam09012007 TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Wrong answer on test 41 15 ms 1112 KB
981797 28/09/2021 09:19:46 thanhnam09012007 TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Wrong answer on test 41 15 ms 1112 KB
981687 27/09/2021 21:41:34 thanhnam09012007 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết Free Pascal Accepted 46 ms 2832 KB
981466 27/09/2021 15:37:15 thanhnam09012007 HIVU - Hình vuông GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 844 KB
Trang  [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Back to Top