Các bài đã nộp của uiXasami
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
170455 05/09/2016 20:26:49 uiXasami PI - Đếm số nguyên tố Free Pascal Accepted 62 ms 1172 KB
170340 05/09/2016 16:13:02 uiXasami PI - Đếm số nguyên tố Free Pascal Wrong answer on test 2 0 ms 1012 KB
170339 05/09/2016 16:10:24 uiXasami PI - Đếm số nguyên tố Free Pascal Wrong answer on test 2 31 ms 904 KB
170337 05/09/2016 16:01:47 uiXasami VDSEQ03 - Doanh thu công ty Free Pascal Accepted 421 ms 6404 KB
169646 03/09/2016 21:59:44 uiXasami TRANSINFO - Truyền thông tin Free Pascal Wrong answer on test 3 421 ms 3256 KB
169634 03/09/2016 21:56:12 uiXasami TRANSINFO - Truyền thông tin Free Pascal Wrong answer on test 3 484 ms 3248 KB
169387 03/09/2016 20:56:07 uiXasami EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh Free Pascal Accepted 31 ms 1272 KB
169259 03/09/2016 20:35:40 uiXasami CALTEAM - Tính số lượng team Free Pascal Accepted 218 ms 5688 KB
169120 03/09/2016 20:11:45 uiXasami CALTEAM - Tính số lượng team Free Pascal Time limit exceed on test 1 2031 ms 3664 KB
169074 03/09/2016 20:02:36 uiXasami CALTEAM - Tính số lượng team Free Pascal Wrong answer on test 1 250 ms 5200 KB
168825 03/09/2016 19:32:55 uiXasami COUNTNUM - Số lượng số Free Pascal Accepted 15 ms 1096 KB
168766 03/09/2016 16:45:31 uiXasami PI - Đếm số nguyên tố Free Pascal Wrong answer on test 7 234 ms 2692 KB
168765 03/09/2016 16:45:18 uiXasami PI - Đếm số nguyên tố Free Pascal Wrong answer on test 7 171 ms 2692 KB
168764 03/09/2016 16:44:26 uiXasami PI - Đếm số nguyên tố Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 796 KB
168342 02/09/2016 15:38:58 uiXasami Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 1488 KB
Back to Top