Các bài đã nộp của vanan9205
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
787625 23/08/2020 21:42:19 vanan9205 NUMPASSCBG - Mã khoá GNU C++11 Accepted 15 ms 828 KB
787617 23/08/2020 21:35:56 vanan9205 NUMPASSCBG - Mã khoá GNU C++11 Time limit exceed on test 4 531 ms 6560 KB
787524 23/08/2020 16:29:52 vanan9205 J4F - Dia da Mentira GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 744 KB
787523 23/08/2020 16:29:49 vanan9205 J4F - Dia da Mentira GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1088 KB
787522 23/08/2020 16:29:46 vanan9205 J4F - Dia da Mentira GNU C++11 Wrong answer on test 3 0 ms 1088 KB
787521 23/08/2020 16:29:38 vanan9205 J4F - Dia da Mentira GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 800 KB
787520 23/08/2020 16:29:27 vanan9205 J4F - Dia da Mentira GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 808 KB
787519 23/08/2020 16:29:24 vanan9205 J4F - Dia da Mentira GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 856 KB
787518 23/08/2020 16:29:20 vanan9205 J4F - Dia da Mentira GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1088 KB
787517 23/08/2020 16:28:59 vanan9205 J4F - Dia da Mentira Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1248 KB
787516 23/08/2020 16:28:55 vanan9205 J4F - Dia da Mentira Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 796 KB
787515 23/08/2020 16:28:48 vanan9205 J4F - Dia da Mentira Free Pascal Wrong answer on test 1 31 ms 1024 KB
787514 23/08/2020 16:28:39 vanan9205 J4F - Dia da Mentira Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 788 KB
787513 23/08/2020 16:27:35 vanan9205 J4F - Dia da Mentira GNU C++11 Wrong answer on test 3 0 ms 1068 KB
787512 23/08/2020 16:27:28 vanan9205 J4F - Dia da Mentira GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 864 KB
787511 23/08/2020 16:27:21 vanan9205 J4F - Dia da Mentira GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 724 KB
787510 23/08/2020 16:27:13 vanan9205 J4F - Dia da Mentira GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1052 KB
787509 23/08/2020 16:26:47 vanan9205 J4F - Dia da Mentira GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 544 KB
787508 23/08/2020 16:26:35 vanan9205 J4F - Dia da Mentira GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1068 KB
787507 23/08/2020 16:26:25 vanan9205 J4F - Dia da Mentira GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1088 KB
787506 23/08/2020 16:26:13 vanan9205 J4F - Dia da Mentira GNU C++11 Wrong answer on test 3 0 ms 1088 KB
787505 23/08/2020 16:25:46 vanan9205 J4F - Dia da Mentira GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1060 KB
787504 23/08/2020 16:25:30 vanan9205 J4F - Dia da Mentira GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 956 KB
787495 23/08/2020 16:10:08 vanan9205 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++11 Accepted 140 ms 4480 KB
787492 23/08/2020 16:04:31 vanan9205 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1068 KB
767139 25/06/2020 22:24:21 vanan9205 MULBIG - A MŨ B Python 3 Wrong answer on test 19 62 ms 5648 KB
749509 06/05/2020 20:24:14 vanan9205 TITO3 - Lại tính tổng GNU C++11 Accepted 93 ms 2536 KB
749508 06/05/2020 20:22:47 vanan9205 TITO3 - Lại tính tổng GNU C++11 Accepted 93 ms 2536 KB
749507 06/05/2020 20:17:42 vanan9205 TITO3 - Lại tính tổng GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 892 KB
748624 03/05/2020 15:48:04 vanan9205 MULBIG - A MŨ B Python 3 Wrong answer on test 13 93 ms 5644 KB
747894 30/04/2020 12:05:09 vanan9205 HMD01 - Hòa nhạc GNU C++11 Accepted 187 ms 2536 KB
747892 30/04/2020 11:57:23 vanan9205 HMD01 - Hòa nhạc GNU C++11 Accepted 187 ms 2512 KB
747889 30/04/2020 11:21:25 vanan9205 J4F - Dia da Mentira GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1096 KB
747888 30/04/2020 11:21:12 vanan9205 J4F - Dia da Mentira GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1076 KB
747887 30/04/2020 11:20:58 vanan9205 J4F - Dia da Mentira GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1068 KB
747886 30/04/2020 11:20:45 vanan9205 J4F - Dia da Mentira GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1096 KB
747885 30/04/2020 11:20:34 vanan9205 J4F - Dia da Mentira GNU C++11 Wrong answer on test 3 0 ms 1096 KB
747884 30/04/2020 11:20:23 vanan9205 J4F - Dia da Mentira GNU C++11 Wrong answer on test 3 0 ms 1096 KB
747883 30/04/2020 11:20:11 vanan9205 J4F - Dia da Mentira GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1068 KB
747882 30/04/2020 11:20:01 vanan9205 J4F - Dia da Mentira GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1096 KB
747881 30/04/2020 11:19:35 vanan9205 HMD01 - Hòa nhạc GNU C++11 Runtime error on test 2 15 ms 2748 KB
747879 30/04/2020 11:16:21 vanan9205 HMD01 - Hòa nhạc GNU C++11 Runtime error on test 2 15 ms 2748 KB
747859 30/04/2020 09:58:20 vanan9205 HMD01 - Hòa nhạc GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 2544 KB
747823 29/04/2020 22:47:50 vanan9205 J4F - Dia da Mentira GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 860 KB
747822 29/04/2020 22:47:39 vanan9205 J4F - Dia da Mentira GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1068 KB
747821 29/04/2020 22:47:27 vanan9205 J4F - Dia da Mentira GNU C++11 Wrong answer on test 3 0 ms 1076 KB
747820 29/04/2020 22:47:19 vanan9205 J4F - Dia da Mentira GNU C++11 Wrong answer on test 3 0 ms 1068 KB
747819 29/04/2020 22:47:00 vanan9205 J4F - Dia da Mentira GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1096 KB
747818 29/04/2020 22:46:54 vanan9205 J4F - Dia da Mentira GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1096 KB
747817 29/04/2020 22:46:44 vanan9205 J4F - Dia da Mentira GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 864 KB
747816 29/04/2020 22:46:32 vanan9205 J4F - Dia da Mentira GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 808 KB
747814 29/04/2020 22:46:21 vanan9205 J4F - Dia da Mentira GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1068 KB
747813 29/04/2020 22:46:11 vanan9205 J4F - Dia da Mentira GNU C++11 Wrong answer on test 3 0 ms 1076 KB
747812 29/04/2020 22:46:00 vanan9205 J4F - Dia da Mentira GNU C++11 Wrong answer on test 3 0 ms 1076 KB
747811 29/04/2020 22:45:49 vanan9205 J4F - Dia da Mentira GNU C++11 Wrong answer on test 3 0 ms 1076 KB
747810 29/04/2020 22:45:39 vanan9205 J4F - Dia da Mentira GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1096 KB
747809 29/04/2020 22:45:26 vanan9205 J4F - Dia da Mentira GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1096 KB
747808 29/04/2020 22:45:12 vanan9205 J4F - Dia da Mentira GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1068 KB
747807 29/04/2020 22:45:00 vanan9205 J4F - Dia da Mentira GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1076 KB
747806 29/04/2020 22:44:49 vanan9205 J4F - Dia da Mentira GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 800 KB
747805 29/04/2020 22:44:36 vanan9205 J4F - Dia da Mentira GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 864 KB
747804 29/04/2020 22:44:25 vanan9205 J4F - Dia da Mentira GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1096 KB
747803 29/04/2020 22:44:13 vanan9205 J4F - Dia da Mentira GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1076 KB
747800 29/04/2020 22:44:01 vanan9205 J4F - Dia da Mentira GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 864 KB
747799 29/04/2020 22:43:50 vanan9205 J4F - Dia da Mentira GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1096 KB
747798 29/04/2020 22:42:41 vanan9205 J4F - Dia da Mentira GNU C++11 Wrong answer on test 3 0 ms 1076 KB
747797 29/04/2020 22:42:30 vanan9205 J4F - Dia da Mentira GNU C++11 Wrong answer on test 3 0 ms 1096 KB
747796 29/04/2020 22:42:19 vanan9205 J4F - Dia da Mentira GNU C++11 Wrong answer on test 3 0 ms 1096 KB
747795 29/04/2020 22:42:08 vanan9205 J4F - Dia da Mentira GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 864 KB
747794 29/04/2020 22:41:57 vanan9205 J4F - Dia da Mentira GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1096 KB
747793 29/04/2020 22:41:44 vanan9205 J4F - Dia da Mentira GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1076 KB
747792 29/04/2020 22:41:33 vanan9205 J4F - Dia da Mentira GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1068 KB
747791 29/04/2020 22:41:22 vanan9205 J4F - Dia da Mentira GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1076 KB
747790 29/04/2020 22:41:11 vanan9205 J4F - Dia da Mentira GNU C++11 Wrong answer on test 3 0 ms 1068 KB
747789 29/04/2020 22:40:59 vanan9205 J4F - Dia da Mentira GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 864 KB
747788 29/04/2020 22:40:48 vanan9205 J4F - Dia da Mentira GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 464 KB
747787 29/04/2020 22:40:36 vanan9205 J4F - Dia da Mentira GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1096 KB
747786 29/04/2020 22:40:22 vanan9205 J4F - Dia da Mentira GNU C++11 Wrong answer on test 3 0 ms 1076 KB
747785 29/04/2020 22:39:57 vanan9205 J4F - Dia da Mentira GNU C++11 Wrong answer on test 3 0 ms 1096 KB
747784 29/04/2020 22:39:46 vanan9205 J4F - Dia da Mentira GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1000 KB
747783 29/04/2020 22:39:13 vanan9205 J4F - Dia da Mentira GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 864 KB
747781 29/04/2020 22:39:01 vanan9205 J4F - Dia da Mentira GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 864 KB
747780 29/04/2020 22:38:49 vanan9205 J4F - Dia da Mentira GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1096 KB
747779 29/04/2020 22:38:38 vanan9205 J4F - Dia da Mentira GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1096 KB
747778 29/04/2020 22:38:25 vanan9205 J4F - Dia da Mentira GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1004 KB
747777 29/04/2020 22:38:14 vanan9205 J4F - Dia da Mentira GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1076 KB
747776 29/04/2020 22:38:02 vanan9205 J4F - Dia da Mentira GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1076 KB
747775 29/04/2020 22:37:50 vanan9205 J4F - Dia da Mentira GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 900 KB
747774 29/04/2020 22:37:39 vanan9205 J4F - Dia da Mentira GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1076 KB
747773 29/04/2020 22:37:28 vanan9205 J4F - Dia da Mentira GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1076 KB
747771 29/04/2020 22:36:37 vanan9205 J4F - Dia da Mentira GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1076 KB
747770 29/04/2020 22:36:26 vanan9205 J4F - Dia da Mentira GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1096 KB
747768 29/04/2020 22:36:15 vanan9205 J4F - Dia da Mentira GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1096 KB
747767 29/04/2020 22:36:04 vanan9205 J4F - Dia da Mentira GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1096 KB
747766 29/04/2020 22:35:52 vanan9205 J4F - Dia da Mentira GNU C++11 Wrong answer on test 3 0 ms 1076 KB
747765 29/04/2020 22:35:35 vanan9205 J4F - Dia da Mentira GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1096 KB
747764 29/04/2020 22:35:15 vanan9205 J4F - Dia da Mentira GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1076 KB
747763 29/04/2020 22:35:04 vanan9205 J4F - Dia da Mentira GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1096 KB
747762 29/04/2020 22:34:53 vanan9205 J4F - Dia da Mentira GNU C++11 Wrong answer on test 3 0 ms 1004 KB
747761 29/04/2020 22:34:42 vanan9205 J4F - Dia da Mentira GNU C++11 Wrong answer on test 3 0 ms 1076 KB
Trang  [1] 2 3 ... 10 11
Back to Top