Các bài giải được của Demo2000
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
262376 23/03/2017 16:05:19 Demo2000 COUNT - COUNT Free Pascal Accepted 15 ms 1116 KB
262375 23/03/2017 16:04:59 Demo2000 MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1524 KB
258946 16/03/2017 17:00:10 Demo2000 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 78 ms 1872 KB
258945 16/03/2017 16:59:23 Demo2000 MERGENUM - Ghép số GNU C++ Accepted 15 ms 1304 KB
258943 16/03/2017 16:57:26 Demo2000 EZSORT - Sắp xếp là chuyện nhỏ! Free Pascal Accepted 62 ms 2796 KB
258942 16/03/2017 16:56:06 Demo2000 DISTANCE - Khoảng cách 2 Free Pascal Accepted 46 ms 3168 KB
258941 16/03/2017 16:55:14 Demo2000 BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++ Accepted 15 ms 1200 KB
258940 16/03/2017 16:54:19 Demo2000 SCHOOLWAY - Đường đến trường GNU C++ Accepted 656 ms 3640 KB
258939 16/03/2017 16:53:44 Demo2000 WWCITY - Thành phố WW GNU C++ Accepted 437 ms 91052 KB
258935 16/03/2017 16:47:04 Demo2000 BALLGMTWO - Trò chơi với những viên bi 2 GNU C++11 Accepted 343 ms 4992 KB
258933 16/03/2017 16:44:20 Demo2000 BUILDROAD - Xây dựng đường đua GNU C++ Accepted 125 ms 7516 KB
258932 16/03/2017 16:43:12 Demo2000 COLOUR - Tô màu Free Pascal Accepted 15 ms 3616 KB
258931 16/03/2017 16:41:38 Demo2000 UAV - 30-4-11-2016 Bài 3 Free Pascal Accepted 78 ms 3016 KB
258929 16/03/2017 16:39:28 Demo2000 CHNREST - Chinese restaurant GNU C++ Accepted 500 ms 2684 KB
247633 15/02/2017 21:22:39 Demo2000 KEBA2 - Kết bạn (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 93 ms 3276 KB
247632 15/02/2017 21:21:31 Demo2000 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 1008 KB
247631 15/02/2017 21:16:21 Demo2000 CUBICS - Khối lập phương GNU C++ Accepted 46 ms 2576 KB
247630 15/02/2017 21:15:50 Demo2000 DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
247628 15/02/2017 21:15:06 Demo2000 SVOI - Chuẩn bị SVOI (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 31 ms 16120 KB
247627 15/02/2017 21:14:42 Demo2000 GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 824 KB
247626 15/02/2017 21:14:13 Demo2000 SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++11 Accepted 31 ms 7700 KB
244537 04/02/2017 18:22:31 Demo2000 TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
244535 04/02/2017 18:16:56 Demo2000 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 46 ms 2492 KB
244534 04/02/2017 18:15:52 Demo2000 ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1640 KB
244533 04/02/2017 18:13:49 Demo2000 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 31 ms 1908 KB
244532 04/02/2017 18:13:23 Demo2000 DTPHU - Diện tích phủ GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
244531 04/02/2017 18:12:42 Demo2000 CHUSO - Chữ số Free Pascal Accepted 250 ms 2728 KB
244530 04/02/2017 18:11:43 Demo2000 MXOR - Tổng lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2456 KB
244528 04/02/2017 18:05:09 Demo2000 LCRLR - Xử lý xâu Free Pascal Accepted 78 ms 3268 KB
244527 04/02/2017 18:04:32 Demo2000 LIVETILE - Windows Phone Live Tile GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
242502 21/01/2017 21:37:21 Demo2000 ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++11 Accepted 15 ms 2496 KB
242501 21/01/2017 21:36:18 Demo2000 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
242500 21/01/2017 21:34:55 Demo2000 EASYSTR - Một bài tập về xâu GNU C++11 Accepted 156 ms 17988 KB
242499 21/01/2017 21:33:33 Demo2000 EULER - Tính hàm GNU C++ Accepted 296 ms 80580 KB
242497 21/01/2017 21:32:01 Demo2000 MKC - Mật khẩu Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
242496 21/01/2017 21:30:25 Demo2000 SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
242495 21/01/2017 21:28:38 Demo2000 HEXA - Lục giác đều (OLP 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
242494 21/01/2017 21:27:27 Demo2000 CHAR - Đếm ký tự Free Pascal Accepted 15 ms 952 KB
242492 21/01/2017 21:27:00 Demo2000 CH - Chỉnh Hợp KL GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
242490 21/01/2017 21:24:26 Demo2000 TITO3 - Lại tính tổng GNU C++11 Accepted 62 ms 1892 KB
242489 21/01/2017 21:23:56 Demo2000 SUMARR - Tính tổng thôi mà GNU C++ Accepted 687 ms 28960 KB
242488 21/01/2017 21:21:08 Demo2000 OPT - Tùy chọn (OLP 2009) GNU C++11 Accepted 15 ms 2496 KB
242487 21/01/2017 21:07:51 Demo2000 DAOTAO - Đào tạo từ xa (OLP 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
242486 21/01/2017 21:06:32 Demo2000 SOCCER - Lịch thi đấu GNU C++ Accepted 437 ms 10428 KB
242485 21/01/2017 21:06:08 Demo2000 TROXE - Trông xe (OLP 2010) Free Pascal Accepted 187 ms 2800 KB
242484 21/01/2017 20:57:51 Demo2000 MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++11 Accepted 500 ms 2632 KB
242483 21/01/2017 20:56:12 Demo2000 GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 500 ms 13160 KB
242482 21/01/2017 20:55:27 Demo2000 GROUP - Chia nhóm GNU C++ Accepted 15 ms 9716 KB
242481 21/01/2017 20:54:32 Demo2000 HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++ Accepted 6125 ms 153744 KB
242480 21/01/2017 20:53:02 Demo2000 STRAGAIN - Lại là chuỗi GNU C++ Accepted 296 ms 10188 KB
242479 21/01/2017 20:52:37 Demo2000 BANK - Xếp hàng gửi tiền GNU C++ Accepted 140 ms 81664 KB
242478 21/01/2017 20:51:58 Demo2000 CARDS - Thẻ bài Free Pascal Accepted 218 ms 3140 KB
242477 21/01/2017 20:50:24 Demo2000 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 109 ms 3256 KB
242476 21/01/2017 20:49:59 Demo2000 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 15 ms 3412 KB
242475 21/01/2017 20:48:25 Demo2000 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 593 ms 34016 KB
242474 21/01/2017 20:47:59 Demo2000 SEMINAR - Xếp lịch hội nghị GNU C++11 Accepted 15 ms 2692 KB
242473 21/01/2017 20:47:24 Demo2000 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 234 ms 6660 KB
242472 21/01/2017 20:46:55 Demo2000 KEOCO - Kéo co GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
242471 21/01/2017 20:46:12 Demo2000 STRCMP - So Sánh Xâu Con GNU C++11 Accepted 906 ms 12568 KB
242469 21/01/2017 20:41:09 Demo2000 CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 125 ms 2752 KB
242468 21/01/2017 20:40:29 Demo2000 GALLERY - Triển lãm tranh Free Pascal Accepted 15 ms 3228 KB
242467 21/01/2017 20:40:07 Demo2000 DIVIDE - Chia quà GNU C++ Accepted 46 ms 2756 KB
242465 21/01/2017 20:38:57 Demo2000 NEGATIVE - Số phủ định GNU C++11 Accepted 359 ms 2488 KB
242464 21/01/2017 20:38:33 Demo2000 ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 453 ms 2800 KB
242463 21/01/2017 20:38:13 Demo2000 TT - TIENTE Free Pascal Accepted 31 ms 2752 KB
242462 21/01/2017 20:37:47 Demo2000 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 10304 KB
242461 21/01/2017 20:37:11 Demo2000 DAYSO8 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
242460 21/01/2017 20:36:25 Demo2000 CODEN - Cột Đèn GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
242459 21/01/2017 20:35:52 Demo2000 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
242458 21/01/2017 20:35:23 Demo2000 STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
242457 21/01/2017 20:34:57 Demo2000 FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
242455 21/01/2017 20:33:58 Demo2000 RECT - Hình chữ nhật GNU C++ Accepted 78 ms 2524 KB
242376 20/01/2017 22:40:22 Demo2000 ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
242374 20/01/2017 22:38:38 Demo2000 VIETCHU - Viết bằng chữ GNU C++ Accepted 15 ms 1184 KB
242372 20/01/2017 22:37:15 Demo2000 TIMSO2 - Tìm số GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
242370 20/01/2017 22:36:32 Demo2000 TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 203 ms 11452 KB
242368 20/01/2017 22:34:17 Demo2000 STUDY - Kế hoạch học tập Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
242361 20/01/2017 22:24:11 Demo2000 POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 836 KB
242356 20/01/2017 22:16:36 Demo2000 NAMNU - Vòng tròn nam nữ GNU C++ Accepted 109 ms 4256 KB
242355 20/01/2017 22:15:52 Demo2000 CHUSO2 - Tìm chữ số Free Pascal Accepted 15 ms 936 KB
242354 20/01/2017 22:15:22 Demo2000 GAO - Siêu nhân GAO GNU C++ Accepted 187 ms 8320 KB
242353 20/01/2017 22:14:55 Demo2000 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2596 KB
242351 20/01/2017 22:14:07 Demo2000 QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++ Accepted 625 ms 31600 KB
242348 20/01/2017 22:12:25 Demo2000 NGHICHTHE - Đếm cặp nghịch thế GNU C++ Accepted 687 ms 3860 KB
242347 20/01/2017 22:11:50 Demo2000 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 187 ms 4172 KB
242346 20/01/2017 22:10:48 Demo2000 QN5 - Tem nek Free Pascal Accepted 15 ms 808 KB
242345 20/01/2017 22:10:14 Demo2000 NGHICHTHE2 - Đếm Cặp Nghịch Thế GNU C++ Accepted 546 ms 44564 KB
242342 20/01/2017 22:02:02 Demo2000 COBAN - Một bài tập mức cơ bản Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
242341 20/01/2017 22:01:45 Demo2000 SCBG - Dãy hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 2768 KB
242340 20/01/2017 22:01:21 Demo2000 VACCINE - VACCINE GNU C++11 Accepted 1671 ms 4684 KB
242339 20/01/2017 22:00:57 Demo2000 ATTCBG - Số hấp dẫn GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
242338 20/01/2017 22:00:06 Demo2000 RTREE - Chiều cao cây (ACMVN 10-2015 J) Free Pascal Accepted 15 ms 1048 KB
242337 20/01/2017 21:57:44 Demo2000 PATROL2 - Đi tuần kho (ACMVN 10-2015 D) GNU C++ Accepted 15 ms 1212 KB
242336 20/01/2017 21:57:16 Demo2000 PI - Đếm số nguyên tố GNU C++ Accepted 1093 ms 2680 KB
242335 20/01/2017 21:56:53 Demo2000 NUMPASSCBG - Mã khoá GNU C++ Accepted 15 ms 752 KB
242334 20/01/2017 21:56:26 Demo2000 TRACKCBG - Trường đua GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
242333 20/01/2017 21:53:38 Demo2000 HALLOWEEN - Đi chơi Halloween GNU C++ Accepted 265 ms 3200 KB
242331 20/01/2017 21:51:31 Demo2000 ONLYONECBG - Kết thân GNU C++ Accepted 218 ms 2648 KB
242330 20/01/2017 21:50:52 Demo2000 MAZE - Mê cung GNU C++ Accepted 15 ms 3044 KB
242329 20/01/2017 21:48:16 Demo2000 AGAR - Agar.io GNU C++11 Accepted 234 ms 4012 KB
242328 20/01/2017 21:45:07 Demo2000 BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 625 ms 22192 KB
242327 20/01/2017 21:44:48 Demo2000 ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) Free Pascal Accepted 671 ms 40440 KB
242325 20/01/2017 21:43:44 Demo2000 LTXAU - Lũy thừa xâu Free Pascal Accepted 31 ms 2844 KB
242191 19/01/2017 16:20:26 Demo2000 DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
242190 19/01/2017 16:19:51 Demo2000 1CHIEU - Đường một chiều Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
242188 19/01/2017 16:19:03 Demo2000 ROADCBG - Vượt qua đường GNU C++11 Accepted 562 ms 5112 KB
242187 19/01/2017 16:18:21 Demo2000 CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
242184 19/01/2017 16:00:53 Demo2000 DAYSO10 - Hai dãy con Free Pascal Accepted 296 ms 46744 KB
242183 19/01/2017 15:58:25 Demo2000 LUCKYNUM - Số may mắn Free Pascal Accepted 15 ms 2964 KB
242182 19/01/2017 15:56:36 Demo2000 DISNUMBER - Số phân biệt GNU C++11 Accepted 484 ms 2512 KB
242181 19/01/2017 15:56:04 Demo2000 SUMCAL - Tính tổng GNU C++11 Accepted 1078 ms 6440 KB
242180 19/01/2017 15:55:34 Demo2000 VERVALUE - Giá trị của đỉnh GNU C++ Accepted 359 ms 10632 KB
242179 19/01/2017 15:54:54 Demo2000 CLASSY - Giai cấp GNU C++ Accepted 125 ms 2532 KB
242178 19/01/2017 15:54:06 Demo2000 AIRCON - Điều hòa không khí Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
242176 19/01/2017 15:53:05 Demo2000 OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
242175 19/01/2017 15:52:31 Demo2000 LAGA2 - Lát gạch 2 GNU C++ Accepted 62 ms 2508 KB
242172 19/01/2017 15:50:28 Demo2000 TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 824 KB
242171 19/01/2017 15:49:44 Demo2000 RECLAND - Rectangle Land Free Pascal Accepted 671 ms 104996 KB
242170 19/01/2017 15:46:43 Demo2000 DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1684 KB
242169 19/01/2017 15:46:04 Demo2000 CBGBINARY - Đếm dãy nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 3492 KB
242168 19/01/2017 15:45:39 Demo2000 DT1 - DT2 GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
242167 19/01/2017 15:45:18 Demo2000 MAIL - Thư điện tử GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
242166 19/01/2017 15:44:55 Demo2000 HMD01 - Hòa nhạc GNU C++ Accepted 125 ms 1568 KB
242164 19/01/2017 15:43:50 Demo2000 HMD02 - Cây phả hệ GNU C++ Accepted 578 ms 16312 KB
242163 19/01/2017 15:42:38 Demo2000 LUNARNY - Đi chơi Tết GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
242162 19/01/2017 15:42:06 Demo2000 HMD03 - Công ti vận tải GNU C++11 Accepted 62 ms 1876 KB
242161 19/01/2017 15:41:40 Demo2000 WORDFIND - Trò chơi tìm chữ GNU C++ Accepted 265 ms 3832 KB
242160 19/01/2017 15:40:57 Demo2000 WORDFIND2 - Trò chơi tìm chữ 2 GNU C++ Accepted 1078 ms 47256 KB
242158 19/01/2017 15:38:46 Demo2000 HARA - Dán hàng rào Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
242157 19/01/2017 15:38:02 Demo2000 PSU01 - Dãy chia hết GNU C++ Accepted 109 ms 2416 KB
242156 19/01/2017 15:36:48 Demo2000 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết Java 8 Accepted 593 ms 32336 KB
242155 19/01/2017 15:35:43 Demo2000 CSTRING - Xâu chung GNU C++ Accepted 15 ms 1556 KB
242154 19/01/2017 15:35:06 Demo2000 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
242153 19/01/2017 15:34:44 Demo2000 KIENTRUCCO - Kiến trúc cổ GNU C++ Accepted 62 ms 2508 KB
242152 19/01/2017 15:31:50 Demo2000 HFAMOUS - Người nổi tiếng GNU C++ Accepted 62 ms 2976 KB
242150 19/01/2017 15:30:18 Demo2000 ALPHANUM - Chỉ số Alpha Free Pascal Accepted 140 ms 63848 KB
242148 19/01/2017 15:27:54 Demo2000 BANHCHUNG - Nấu bánh chưng GNU C++ Accepted 31 ms 2368 KB
242147 19/01/2017 15:27:28 Demo2000 TABLE - Bàn tiệc tất niên GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
242145 19/01/2017 15:26:28 Demo2000 AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh Free Pascal Accepted 140 ms 3884 KB
242144 19/01/2017 15:24:43 Demo2000 KGMSOCKETS - Mạng lưới điện GNU C++ Accepted 31 ms 2488 KB
242143 19/01/2017 15:24:17 Demo2000 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
242140 19/01/2017 15:23:47 Demo2000 VD2016BT1 - Robot gõ tắt GNU C++ Accepted 1406 ms 31544 KB
242139 19/01/2017 15:23:18 Demo2000 HELLO - Xin chào GNU C++ Accepted 15 ms 1332 KB
242138 19/01/2017 15:22:29 Demo2000 NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
242137 19/01/2017 15:22:03 Demo2000 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 484 ms 21616 KB
240293 12/01/2017 16:59:51 Demo2000 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 46 ms 2752 KB
240289 12/01/2017 16:58:27 Demo2000 VDSEQ02 - Dãy số chia hết GNU C++ Accepted 140 ms 7268 KB
240288 12/01/2017 16:57:52 Demo2000 VDSEQ03 - Doanh thu công ty GNU C++11 Accepted 234 ms 9392 KB
240287 12/01/2017 16:57:13 Demo2000 VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++11 Accepted 812 ms 66408 KB
240284 12/01/2017 16:56:39 Demo2000 SAGAIN - Lại là xâu GNU C++ Accepted 171 ms 5192 KB
240282 12/01/2017 16:54:06 Demo2000 KGMEQNUM - Phép biến đổi GNU C++ Accepted 31 ms 2388 KB
240281 12/01/2017 16:53:15 Demo2000 HAMAR - Hàm số Free Pascal Accepted 687 ms 8572 KB
240280 12/01/2017 16:52:42 Demo2000 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 15 ms 3496 KB
240277 12/01/2017 16:51:04 Demo2000 EZFORMULA - Tính toán đơn giản Free Pascal Accepted 15 ms 960 KB
240276 12/01/2017 16:50:34 Demo2000 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 1044 KB
240274 12/01/2017 16:49:33 Demo2000 CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 171 ms 2712 KB
240272 12/01/2017 16:49:00 Demo2000 CNHOM - Chia Nhóm GNU C++ Accepted 62 ms 25820 KB
240269 12/01/2017 16:47:39 Demo2000 IO - Hàng đợi với độ ưu tiên Free Pascal Accepted 46 ms 2720 KB
238391 05/01/2017 16:00:16 Demo2000 EXACT - Cân đúng GNU C++ Accepted 156 ms 7916 KB
238390 05/01/2017 15:59:44 Demo2000 ALARM - Đồng hồ báo thức Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
238388 05/01/2017 15:59:17 Demo2000 CIRCLENUM - Số vòng GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
238387 05/01/2017 15:58:54 Demo2000 RTRIANGLE - Tam giác vuông cân GNU C++ Accepted 31 ms 1060 KB
238386 05/01/2017 15:58:35 Demo2000 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 93 ms 2380 KB
238371 05/01/2017 15:30:01 Demo2000 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 296 ms 2508 KB
238215 04/01/2017 22:18:17 Demo2000 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 2016 KB
238214 04/01/2017 22:17:36 Demo2000 PRIMEPW - Lũy thừa số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
238213 04/01/2017 22:16:46 Demo2000 DYNASTIES - Các triều đại cổ Free Pascal Accepted 15 ms 1052 KB
238210 04/01/2017 22:15:55 Demo2000 AGEGAME - Trò chơi đoán tuổi Free Pascal Accepted 31 ms 2792 KB
238209 04/01/2017 22:14:37 Demo2000 HAMAR - Hàm số GNU C++ Accepted 31 ms 1048 KB
238202 04/01/2017 22:12:54 Demo2000 ZEROPATH - Phân tích số Free Pascal Accepted 234 ms 2844 KB
237302 01/01/2017 21:53:31 Demo2000 LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 GNU C++11 Accepted 46 ms 2752 KB
237301 01/01/2017 21:52:51 Demo2000 VERSUSGAME - Trò chơi đối kháng GNU C++ Accepted 46 ms 5768 KB
237299 01/01/2017 21:49:18 Demo2000 EZFORMULA - Tính toán đơn giản GNU C++ Accepted 15 ms 1616 KB
237295 01/01/2017 21:42:39 Demo2000 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
237294 01/01/2017 21:41:04 Demo2000 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
237291 01/01/2017 21:38:26 Demo2000 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
237287 01/01/2017 21:37:40 Demo2000 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 2432 KB
237286 01/01/2017 21:37:16 Demo2000 FINDNUM - FINDNUM Free Pascal Accepted 484 ms 2752 KB
237272 01/01/2017 21:08:02 Demo2000 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
237270 01/01/2017 21:07:46 Demo2000 LIGHT - Tắt đèn GNU C++ Accepted 15 ms 824 KB
237268 01/01/2017 21:06:53 Demo2000 SUDO - Sudoku GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
237266 01/01/2017 21:05:22 Demo2000 BONE - Bỏng nếp GNU C++ Accepted 62 ms 1884 KB
237265 01/01/2017 21:01:40 Demo2000 MEETING - Lễ Meeting GNU C++ Accepted 31 ms 2468 KB
237263 01/01/2017 21:01:02 Demo2000 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2440 KB
237262 01/01/2017 20:59:36 Demo2000 DEMSO - Đếm số GNU C++ Accepted 359 ms 2640 KB
237261 01/01/2017 20:58:29 Demo2000 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 3612 KB
237260 01/01/2017 20:58:09 Demo2000 FACTGAME - Factor Game GNU C++ Accepted 93 ms 2868 KB
237258 01/01/2017 20:57:17 Demo2000 MARIO - Mario giải cứu công chúa (bản dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
237257 01/01/2017 20:56:43 Demo2000 MARIO2 - Mario giải cứu công chúa 2 GNU C++ Accepted 515 ms 46344 KB
237256 01/01/2017 20:55:45 Demo2000 DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Accepted 171 ms 8428 KB
237255 01/01/2017 20:55:07 Demo2000 BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 625 ms 14448 KB
237254 01/01/2017 20:54:34 Demo2000 TRUTIN - Truyền tin GNU C++ Accepted 93 ms 2624 KB
237253 01/01/2017 20:52:42 Demo2000 Capxach - Cặp xách GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
237251 01/01/2017 20:49:09 Demo2000 AnBuffet - Ăn buffet GNU C++ Accepted 31 ms 4504 KB
237250 01/01/2017 20:47:01 Demo2000 CapdoiHH - Cặp đôi hoàn hảo GNU C++ Accepted 78 ms 5432 KB
237249 01/01/2017 20:45:04 Demo2000 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 2816 KB
236968 31/12/2016 10:56:42 Demo2000 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2472 KB
236967 31/12/2016 10:54:05 Demo2000 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 484 ms 4036 KB
236966 31/12/2016 10:52:04 Demo2000 LINE - Trò chơi Line GNU C++ Accepted 15 ms 832 KB
236964 31/12/2016 10:51:17 Demo2000 PL - Đường đi ngắn nhất GNU C++ Accepted 281 ms 44544 KB
236953 31/12/2016 10:07:19 Demo2000 MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++ Accepted 1468 ms 47356 KB
236952 31/12/2016 10:06:45 Demo2000 SumTable - Tổng trên bảng số GNU C++ Accepted 390 ms 10416 KB
236951 31/12/2016 10:05:54 Demo2000 EZ0 - EZ AF GNU C++ Accepted 109 ms 1872 KB
236950 31/12/2016 10:04:51 Demo2000 BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 78 ms 1860 KB
236949 31/12/2016 10:03:48 Demo2000 QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 15 ms 2616 KB
236948 31/12/2016 10:03:21 Demo2000 DS - ebola GNU C++ Accepted 843 ms 7296 KB
236947 31/12/2016 10:02:46 Demo2000 CANSU - CÁN SỰ GNU C++ Accepted 62 ms 1868 KB
236946 31/12/2016 10:02:18 Demo2000 COUNTNUM - Số lượng số GNU C++ Accepted 15 ms 1296 KB
236944 31/12/2016 10:01:19 Demo2000 EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
236943 31/12/2016 10:00:42 Demo2000 MESSI - Lionel Messi GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
236942 31/12/2016 09:57:02 Demo2000 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
236939 31/12/2016 09:55:29 Demo2000 MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 921 ms 2476 KB
236936 31/12/2016 09:54:01 Demo2000 CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++ Accepted 62 ms 2528 KB
236935 31/12/2016 09:53:31 Demo2000 CALNUM - Đếm số GNU C++ Accepted 140 ms 38128 KB
236934 31/12/2016 09:52:51 Demo2000 TRANSINFO - Truyền thông tin GNU C++ Accepted 171 ms 7008 KB
236932 31/12/2016 09:52:21 Demo2000 DIFFERENCE - DIFFERENCE GNU C++ Accepted 109 ms 3724 KB
236930 31/12/2016 09:50:36 Demo2000 HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 109 ms 7548 KB
236929 31/12/2016 09:50:02 Demo2000 OV - Bảng ô vuông GNU C++ Accepted 640 ms 94428 KB
236927 31/12/2016 09:49:24 Demo2000 CPASS - Mật khẩu máy tính GNU C++ Accepted 78 ms 1600 KB
236924 31/12/2016 09:48:41 Demo2000 EZ1 - EZ AF 1 GNU C++ Accepted 1890 ms 123904 KB
236923 31/12/2016 09:47:56 Demo2000 CNTPALIN - Đếm số Palindrome GNU C++ Accepted 171 ms 2460 KB
236922 31/12/2016 09:47:22 Demo2000 Candies - Candies GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
236920 31/12/2016 09:46:12 Demo2000 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 890 ms 11420 KB
236918 31/12/2016 09:45:37 Demo2000 EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++ Accepted 171 ms 37288 KB
236917 31/12/2016 09:44:55 Demo2000 FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++ Accepted 203 ms 22564 KB
236781 30/12/2016 17:23:11 Demo2000 DT2 - DT3 GNU C++ Accepted 359 ms 19728 KB
236777 30/12/2016 17:19:16 Demo2000 PIKA - Pikachu GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
236776 30/12/2016 17:16:40 Demo2000 VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
236774 30/12/2016 17:13:39 Demo2000 PLP - Palindrome GNU C++ Accepted 109 ms 74556 KB
236773 30/12/2016 17:10:20 Demo2000 FSTR - Tính hàm GNU C++ Accepted 62 ms 2476 KB
236770 30/12/2016 17:08:41 Demo2000 SUMGCD - SUMGCD GNU C++ Accepted 390 ms 26612 KB
236769 30/12/2016 17:07:48 Demo2000 SN - Làm việc song song GNU C++ Accepted 15 ms 2484 KB
236767 30/12/2016 17:06:03 Demo2000 CoTreeGame - Colored Tree Game GNU C++ Accepted 1234 ms 3096 KB
236766 30/12/2016 17:04:18 Demo2000 CANAL - Canal GNU C++ Accepted 843 ms 44548 KB
236765 30/12/2016 17:02:39 Demo2000 QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
236764 30/12/2016 17:01:56 Demo2000 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 31 ms 2576 KB
236763 30/12/2016 17:01:28 Demo2000 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 296 ms 2444 KB
236760 30/12/2016 16:59:22 Demo2000 BITS - Số bít khác nhau GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
236759 30/12/2016 16:58:56 Demo2000 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1052 KB
236757 30/12/2016 16:58:22 Demo2000 TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
236756 30/12/2016 16:57:51 Demo2000 Lucky Game - Lucky Game GNU C++ Accepted 15 ms 2636 KB
236753 30/12/2016 16:55:23 Demo2000 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
236752 30/12/2016 16:53:28 Demo2000 TETRIS - Tetris GNU C++ Accepted 0 ms 2488 KB
236751 30/12/2016 16:52:46 Demo2000 SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++ Accepted 203 ms 7460 KB
236750 30/12/2016 16:51:26 Demo2000 CoTreeGame - Colored Tree Game GNU C++ Accepted 1250 ms 3152 KB
236748 30/12/2016 16:46:05 Demo2000 TutOnEqua - Tutoring on equations GNU C++ Accepted 0 ms 2476 KB
236745 30/12/2016 16:44:12 Demo2000 SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
Back to Top