Các bài giải được của TQT
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
706752 18/01/2020 15:10:13 TQT SAGAIN - Lại là xâu GNU C++11 Accepted 203 ms 4252 KB
706751 18/01/2020 15:08:17 TQT SAGAIN - Lại là xâu GNU C++11 Accepted 171 ms 4228 KB
706431 17/01/2020 21:45:37 TQT SAGAIN - Lại là xâu GNU C++11 Accepted 250 ms 5192 KB
706427 17/01/2020 21:30:38 TQT SAGAIN - Lại là xâu GNU C++11 Accepted 875 ms 76012 KB
252191 26/02/2017 12:01:14 TQT PI - Đếm số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
252189 26/02/2017 12:00:34 TQT PI - Đếm số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 844 KB
252171 26/02/2017 10:45:01 TQT TRUTIN - Truyền tin GNU C++11 Accepted 390 ms 7720 KB
252155 26/02/2017 10:03:52 TQT NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 8088 KB
252153 26/02/2017 09:56:23 TQT GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Accepted 234 ms 4604 KB
251957 25/02/2017 16:33:50 TQT LUDI - Lưu diễn GNU C++11 Accepted 0 ms 1920 KB
251953 25/02/2017 16:27:30 TQT ZEROPATH - Phân tích số GNU C++11 Accepted 203 ms 5440 KB
251951 25/02/2017 16:21:25 TQT QUEEN - Tám hậu GNU C++11 Accepted 15 ms 844 KB
251947 25/02/2017 16:06:59 TQT LINE2 - Trò chơi Line 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1000 KB
251939 25/02/2017 15:55:33 TQT PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2032 KB
251850 24/02/2017 23:27:36 TQT COUNTNUM - Số lượng số GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
251849 24/02/2017 23:26:20 TQT Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 46 ms 2880 KB
251848 24/02/2017 23:23:53 TQT NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 218 ms 41488 KB
251845 24/02/2017 23:20:13 TQT KEBA2 - Kết bạn (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 31 ms 2508 KB
251843 24/02/2017 23:16:10 TQT CITY2 - Thành phố (bản khó) GNU C++11 Accepted 140 ms 9196 KB
251842 24/02/2017 23:14:47 TQT SUMARR - Tính tổng thôi mà GNU C++11 Accepted 140 ms 6888 KB
250732 21/02/2017 15:54:03 TQT TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 1964 KB
250731 21/02/2017 15:43:48 TQT CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++11 Accepted 15 ms 2560 KB
250729 21/02/2017 15:32:17 TQT QHDCB - Quy hoạch động GNU C++11 Accepted 203 ms 39368 KB
250604 20/02/2017 23:44:26 TQT DS - ebola GNU C++11 Accepted 187 ms 7564 KB
250597 20/02/2017 23:37:48 TQT CapdoiHH - Cặp đôi hoàn hảo GNU C++11 Accepted 62 ms 5180 KB
250587 20/02/2017 23:24:01 TQT TutOnEqua - Tutoring on equations GNU C++11 Accepted 15 ms 2520 KB
250570 20/02/2017 22:52:25 TQT EZSORT - Sắp xếp là chuyện nhỏ! GNU C++11 Accepted 62 ms 1880 KB
250567 20/02/2017 22:50:00 TQT SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++11 Accepted 281 ms 7480 KB
250325 20/02/2017 13:55:16 TQT BUILDROAD - Xây dựng đường đua GNU C++11 Accepted 156 ms 7508 KB
250071 19/02/2017 22:25:16 TQT WWCITY - Thành phố WW GNU C++11 Accepted 312 ms 26004 KB
249803 19/02/2017 21:10:39 TQT SCHOOLWAY - Đường đến trường GNU C++11 Accepted 171 ms 3496 KB
249723 19/02/2017 20:54:16 TQT BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++11 Accepted 265 ms 98524 KB
249666 19/02/2017 20:43:31 TQT DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++11 Accepted 62 ms 2880 KB
249650 19/02/2017 20:41:33 TQT MERGENUM - Ghép số GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
195314 13/10/2016 15:51:39 TQT EZ1 - EZ AF 1 GNU C++11 Accepted 3625 ms 90984 KB
182225 25/09/2016 18:37:48 TQT DAYNGO3 - Dãy ngoặc 3 GNU C++11 Accepted 93 ms 1056 KB
182221 25/09/2016 18:20:52 TQT DAYNGO3 - Dãy ngoặc 3 GNU C++11 Accepted 62 ms 1056 KB
177618 16/09/2016 18:30:18 TQT CPASS - Mật khẩu máy tính GNU C++11 Accepted 78 ms 1828 KB
177617 16/09/2016 18:29:26 TQT CPASS - Mật khẩu máy tính GNU C++11 Accepted 78 ms 1948 KB
177615 16/09/2016 18:25:46 TQT CPASS - Mật khẩu máy tính GNU C++11 Accepted 62 ms 19528 KB
176289 14/09/2016 15:32:03 TQT TT - TIENTE GNU C++11 Accepted 156 ms 1792 KB
176265 14/09/2016 15:12:28 TQT PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
176261 14/09/2016 15:06:06 TQT MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 343 ms 1772 KB
176259 14/09/2016 15:05:34 TQT MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 453 ms 3000 KB
148983 30/06/2016 21:46:57 TQT MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Accepted 2578 ms 36984 KB
148619 29/06/2016 18:54:42 TQT SumTable - Tổng trên bảng số GNU C++11 Accepted 859 ms 10488 KB
148618 29/06/2016 18:52:09 TQT SumTable - Tổng trên bảng số GNU C++11 Accepted 828 ms 10508 KB
146342 20/06/2016 21:11:22 TQT Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 640 ms 3284 KB
146025 20/06/2016 20:40:11 TQT VERSUSGAME - Trò chơi đối kháng GNU C++11 Accepted 437 ms 5900 KB
145941 20/06/2016 20:32:20 TQT Capxach - Cặp xách GNU C++11 Accepted 15 ms 848 KB
145856 20/06/2016 20:24:33 TQT Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 453 ms 11708 KB
145805 20/06/2016 20:18:15 TQT Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 406 ms 1776 KB
143381 13/06/2016 14:33:49 TQT MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 703 ms 10784 KB
139578 31/05/2016 14:49:28 TQT CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++11 Accepted 1421 ms 25476 KB
139215 29/05/2016 14:07:50 TQT ZUMA - Game Zuma GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
139213 29/05/2016 14:02:53 TQT CODE - Chuyển Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
139009 28/05/2016 22:25:02 TQT AGEGAME - Trò chơi đoán tuổi GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
138681 28/05/2016 21:05:41 TQT ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Accepted 859 ms 1800 KB
138588 28/05/2016 20:50:45 TQT LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Accepted 140 ms 2944 KB
138387 28/05/2016 20:21:30 TQT CIRCLENUM - Số vòng GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
138341 28/05/2016 20:11:26 TQT ALARM - Đồng hồ báo thức GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
137693 25/05/2016 15:10:58 TQT HAMAR - Hàm số GNU C++11 Accepted 421 ms 2800 KB
136985 21/05/2016 13:37:40 TQT EXACT - Cân đúng GNU C++11 Accepted 468 ms 8776 KB
136529 18/05/2016 20:39:02 TQT DAOTAO - Đào tạo từ xa (OLP 2009) GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
136528 18/05/2016 20:37:38 TQT DAOTAO - Đào tạo từ xa (OLP 2009) GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
135545 11/05/2016 22:37:02 TQT CBOX - Hộp đựng tiền GNU C++11 Accepted 390 ms 9620 KB
135541 11/05/2016 22:24:56 TQT DUHA - Du hành (ACMVN 10-2014 I) GNU C++11 Accepted 187 ms 21344 KB
134904 07/05/2016 16:12:06 TQT CLASSY - Giai cấp GNU C++11 Accepted 468 ms 1856 KB
134168 30/04/2016 16:08:51 TQT TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 31 ms 6504 KB
134163 30/04/2016 15:59:54 TQT QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 140 ms 5804 KB
134159 30/04/2016 15:52:34 TQT VDSEQ03 - Doanh thu công ty GNU C++11 Accepted 468 ms 9596 KB
134154 30/04/2016 15:40:38 TQT RANDOM - Sinh số GNU C++11 Accepted 562 ms 2192 KB
134152 30/04/2016 15:35:52 TQT VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++11 Accepted 15 ms 840 KB
134145 30/04/2016 15:23:46 TQT SODA - Số đặc biệt (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 852 KB
134144 30/04/2016 15:17:33 TQT GIEN - Gien màu da GNU C++11 Accepted 15 ms 900 KB
134141 30/04/2016 15:09:02 TQT BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 203 ms 2964 KB
134140 30/04/2016 15:00:51 TQT FOOL - Cá tháng tư GNU C++11 Accepted 0 ms 1128 KB
134138 30/04/2016 14:57:35 TQT DT1 - DT2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
134135 30/04/2016 14:44:35 TQT PSU01 - Dãy chia hết GNU C++11 Accepted 531 ms 16840 KB
134132 30/04/2016 14:35:29 TQT GITHU2 - Giai thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
134131 30/04/2016 14:29:05 TQT CSTRING - Xâu chung GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
134124 30/04/2016 14:19:36 TQT CNHOM - Chia Nhóm GNU C++11 Accepted 15 ms 1776 KB
134122 30/04/2016 14:11:05 TQT IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++11 Accepted 125 ms 1956 KB
134118 30/04/2016 13:58:36 TQT DAYSO8 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
134115 30/04/2016 13:47:45 TQT GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
134114 30/04/2016 13:44:01 TQT HIVU - Hình vuông GNU C++11 Accepted 15 ms 900 KB
134113 30/04/2016 13:31:17 TQT VOXO - Vòng xoắn GNU C++11 Accepted 15 ms 948 KB
134111 30/04/2016 13:23:55 TQT ZIZA - Zig Zag GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
133819 27/04/2016 21:43:31 TQT SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
133817 27/04/2016 21:41:14 TQT VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 281 ms 1776 KB
133815 27/04/2016 21:37:15 TQT VDSEQ02 - Dãy số chia hết GNU C++11 Accepted 171 ms 2156 KB
133814 27/04/2016 21:33:44 TQT CUBICS - Khối lập phương GNU C++11 Accepted 359 ms 8104 KB
133810 27/04/2016 21:25:15 TQT BUS2 - Xe khách GNU C++11 Accepted 1515 ms 9776 KB
133807 27/04/2016 21:16:36 TQT HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 6140 ms 332684 KB
133794 27/04/2016 20:41:23 TQT ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
133631 26/04/2016 18:59:38 TQT HOCA - Hồ cá GNU C++11 Accepted 1546 ms 35048 KB
133630 26/04/2016 18:44:01 TQT TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++11 Accepted 1984 ms 42304 KB
133627 26/04/2016 18:26:02 TQT TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 109 ms 1768 KB
125002 15/03/2016 20:41:09 TQT NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 62 ms 19192 KB
125000 15/03/2016 20:40:18 TQT NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
124997 15/03/2016 20:37:47 TQT NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 93 ms 19192 KB
124957 15/03/2016 18:34:17 TQT ROADCBG - Vượt qua đường GNU C++11 Accepted 984 ms 5020 KB
123965 09/03/2016 21:05:30 TQT HELLO - Xin chào GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
123772 08/03/2016 21:01:30 TQT BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
123771 08/03/2016 20:57:43 TQT XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) GNU C++11 Accepted 15 ms 856 KB
123770 08/03/2016 20:55:54 TQT NGUYEN - Điểm nguyên GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
123767 08/03/2016 20:50:40 TQT AIRCON - Điều hòa không khí GNU C++11 Accepted 0 ms 1148 KB
123766 08/03/2016 20:45:56 TQT QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++11 Accepted 0 ms 844 KB
123763 08/03/2016 20:41:39 TQT CH - Chỉnh Hợp KL GNU C++11 Accepted 0 ms 1148 KB
123757 08/03/2016 20:10:34 TQT QUATU2 - Quân tượng đi lạc GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
123756 08/03/2016 20:08:34 TQT CPER - Hoán vị GNU C++11 Accepted 187 ms 1808 KB
123754 08/03/2016 20:06:39 TQT QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++11 Accepted 15 ms 856 KB
123753 08/03/2016 20:03:52 TQT ANTRA - Ăn trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 860 KB
123752 08/03/2016 19:59:46 TQT WRITER - Robot đánh chữ GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
123750 08/03/2016 19:46:40 TQT CODEN - Cột Đèn GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
123748 08/03/2016 19:44:22 TQT NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 62 ms 1148 KB
123744 08/03/2016 19:38:08 TQT TROXE - Trông xe (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 1843 ms 2256 KB
123743 08/03/2016 19:35:04 TQT NAMNU - Vòng tròn nam nữ GNU C++11 Accepted 15 ms 1804 KB
123742 08/03/2016 19:34:15 TQT CHAR - Đếm ký tự GNU C++11 Accepted 15 ms 948 KB
123740 08/03/2016 19:31:19 TQT ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
123738 08/03/2016 19:27:39 TQT TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
123736 08/03/2016 19:25:51 TQT DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 0 ms 916 KB
123735 08/03/2016 19:21:15 TQT FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 46 ms 1900 KB
123733 08/03/2016 19:19:08 TQT BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 860 KB
123732 08/03/2016 19:17:46 TQT MKC - Mật khẩu GNU C++11 Accepted 15 ms 856 KB
123730 08/03/2016 19:16:14 TQT KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 848 KB
123729 08/03/2016 19:15:04 TQT TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 864 KB
123728 08/03/2016 19:13:03 TQT DETU - Đếm từ GNU C++11 Accepted 15 ms 856 KB
123726 08/03/2016 19:07:09 TQT MAHO - Gửi thư (OLPCĐ 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 860 KB
123725 08/03/2016 19:04:40 TQT COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
123724 08/03/2016 19:02:53 TQT DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 852 KB
123723 08/03/2016 19:01:26 TQT PALI - Số Palindrome GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
123722 08/03/2016 18:58:14 TQT DEMSO0 - Đếm số không bên phải GNU C++11 Accepted 15 ms 884 KB
123721 08/03/2016 18:56:28 TQT BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
123720 08/03/2016 18:53:24 TQT GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 884 KB
123719 08/03/2016 18:51:06 TQT KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 920 KB
123717 08/03/2016 18:49:26 TQT GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
123716 08/03/2016 18:47:19 TQT SODEP - Số đẹp GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
123715 08/03/2016 18:45:46 TQT BABE - Số bạn bè GNU C++11 Accepted 0 ms 888 KB
123714 08/03/2016 18:41:38 TQT HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
123713 08/03/2016 18:39:39 TQT VTAY - Vòng tay GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
123712 08/03/2016 18:37:11 TQT NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 856 KB
123711 08/03/2016 18:35:24 TQT GITHU - Tính giai thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
123710 08/03/2016 18:34:06 TQT FIBO - Số fibonacy GNU C++11 Accepted 0 ms 860 KB
123709 08/03/2016 18:32:12 TQT USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
123708 08/03/2016 18:31:19 TQT TGVU - Tam giác vuông GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
123707 08/03/2016 18:30:15 TQT HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 46 ms 916 KB
123705 08/03/2016 18:28:28 TQT TONG - Tổng A + B GNU C++11 Accepted 0 ms 852 KB
123645 08/03/2016 12:30:44 TQT QN5 - Tem nek GNU C++11 Accepted 15 ms 844 KB
123644 08/03/2016 12:28:55 TQT STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
123642 08/03/2016 12:26:16 TQT BIDA - Đánh bida GNU C++11 Accepted 15 ms 856 KB
123641 08/03/2016 12:23:42 TQT LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++11 Accepted 31 ms 2864 KB
123640 08/03/2016 12:20:25 TQT DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
123638 08/03/2016 12:12:46 TQT CHIA - Chia hết GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
123637 08/03/2016 12:09:26 TQT XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++11 Accepted 171 ms 3092 KB
123636 08/03/2016 12:04:07 TQT 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
123592 07/03/2016 22:32:41 TQT DT - DT1 GNU C++11 Accepted 15 ms 856 KB
123590 07/03/2016 22:30:27 TQT BASU - Bắn súng GNU C++11 Accepted 15 ms 852 KB
123588 07/03/2016 22:26:32 TQT SEG - Chia đoạn GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
123583 07/03/2016 22:23:10 TQT AGAR - Agar.io GNU C++11 Accepted 562 ms 7532 KB
123574 07/03/2016 22:13:58 TQT NOEL - Cây thông Noel GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
123573 07/03/2016 22:11:39 TQT HOBOI - Hồ Bơi GNU C++11 Accepted 15 ms 1864 KB
123571 07/03/2016 22:08:04 TQT SVOI - Chuẩn bị SVOI (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
123567 07/03/2016 22:03:58 TQT TIVI - Truyền hình GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
123564 07/03/2016 21:58:59 TQT TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
123561 07/03/2016 21:56:02 TQT DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
123559 07/03/2016 21:51:31 TQT NGNGU - Ngôn ngữ GNU C++11 Accepted 31 ms 1844 KB
123557 07/03/2016 21:48:26 TQT GRAVI - Trọng lực GNU C++11 Accepted 31 ms 1148 KB
123555 07/03/2016 21:45:51 TQT THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
123553 07/03/2016 21:42:06 TQT OQUAN - Ô ăn quan GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
123551 07/03/2016 21:37:21 TQT NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
123547 07/03/2016 21:33:08 TQT DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
123321 06/03/2016 15:30:13 TQT LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
123320 06/03/2016 15:25:25 TQT CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++11 Accepted 140 ms 2180 KB
123317 06/03/2016 15:21:02 TQT NEGATIVE - Số phủ định GNU C++11 Accepted 437 ms 2204 KB
123315 06/03/2016 15:15:03 TQT CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
123314 06/03/2016 15:06:48 TQT ACM - ACM GNU C++11 Accepted 140 ms 2112 KB
123312 06/03/2016 15:03:47 TQT STOCK - Chợ chứng khoán (ACMVN 10-2014 A) GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
123310 06/03/2016 15:00:50 TQT COVI - Công viên GNU C++11 Accepted 15 ms 844 KB
123306 06/03/2016 14:57:09 TQT TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
123304 06/03/2016 14:55:35 TQT SXCHEN - Sắp xếp chèn GNU C++11 Accepted 15 ms 844 KB
123301 06/03/2016 14:52:56 TQT VIENBI - Viên bi màu nhiệm GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
123300 06/03/2016 14:50:58 TQT THUHO - Thu hoạch táo GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
123230 05/03/2016 15:56:42 TQT 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++11 Accepted 15 ms 852 KB
123229 05/03/2016 15:53:51 TQT ALBO - Alice và Bob GNU C++11 Accepted 15 ms 852 KB
123227 05/03/2016 15:52:06 TQT Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
123226 05/03/2016 15:50:00 TQT LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 203 ms 9628 KB
123225 05/03/2016 15:45:30 TQT KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 390 ms 2056 KB
123224 05/03/2016 15:42:48 TQT COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
123223 05/03/2016 15:40:43 TQT CEASA - Mã hóa Ceasar GNU C++11 Accepted 0 ms 856 KB
123222 05/03/2016 15:38:28 TQT NGAY - Ngày tiếp theo GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
123219 05/03/2016 15:34:33 TQT CARO - Cờ caro GNU C++11 Accepted 15 ms 988 KB
123218 05/03/2016 15:26:58 TQT OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
123201 05/03/2016 12:48:27 TQT XOSO - Xóa số (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 93 ms 1772 KB
123199 05/03/2016 12:42:46 TQT DASO - Dãy số Fibonacci (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 46 ms 1776 KB
123198 05/03/2016 12:39:32 TQT SXTRON - Sắp xếp trộn GNU C++11 Accepted 0 ms 1132 KB
123197 05/03/2016 12:35:26 TQT CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++11 Accepted 1125 ms 20800 KB
123194 05/03/2016 12:32:22 TQT QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 31 ms 1876 KB
123191 05/03/2016 12:29:50 TQT LINE - Trò chơi Line GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
123189 05/03/2016 12:24:08 TQT DOXA - Đổ xăng GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
123186 05/03/2016 12:21:47 TQT BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 15 ms 1808 KB
123182 05/03/2016 12:12:20 TQT UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Accepted 609 ms 1828 KB
123181 05/03/2016 12:10:20 TQT DAYSO9 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 856 KB
123178 05/03/2016 12:03:06 TQT KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
123177 05/03/2016 12:00:22 TQT PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 0 ms 852 KB
123176 05/03/2016 11:55:50 TQT PTSO - Phân tích số GNU C++11 Accepted 15 ms 872 KB
123175 05/03/2016 11:53:13 TQT KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
123174 05/03/2016 11:49:12 TQT PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
123134 04/03/2016 23:04:34 TQT BITS - Số bít khác nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
123133 04/03/2016 22:58:55 TQT FIBO4 - Fibonaci GNU C++11 Accepted 31 ms 2316 KB
123132 04/03/2016 22:56:19 TQT AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
123131 04/03/2016 22:53:15 TQT PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
123130 04/03/2016 22:50:48 TQT USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 0 ms 852 KB
123129 04/03/2016 22:49:55 TQT DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 0 ms 916 KB
123128 04/03/2016 22:47:57 TQT BINAS - Liệt kê chuỗi nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
123126 04/03/2016 22:44:51 TQT CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 852 KB
123125 04/03/2016 22:35:37 TQT DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 453 ms 8784 KB
123120 04/03/2016 22:05:52 TQT GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
123119 04/03/2016 22:05:27 TQT GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
123117 04/03/2016 21:54:59 TQT PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++11 Accepted 93 ms 1148 KB
122162 27/02/2016 20:29:07 TQT VD2016BT1 - Robot gõ tắt GNU C++11 Accepted 1968 ms 109732 KB
122019 26/02/2016 22:38:20 TQT HARA - Dán hàng rào GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
122015 26/02/2016 22:33:38 TQT HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
122012 26/02/2016 22:29:10 TQT LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1020 KB
121983 26/02/2016 19:47:41 TQT ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 0 ms 1148 KB
121982 26/02/2016 19:47:36 TQT ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
121981 26/02/2016 19:47:30 TQT ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
121897 25/02/2016 22:20:11 TQT ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
121264 23/02/2016 18:09:37 TQT DATA - Dãy tăng GNU C++11 Accepted 31 ms 1260 KB
121262 23/02/2016 18:06:26 TQT DATA - Dãy tăng GNU C++11 Accepted 15 ms 1444 KB
121261 23/02/2016 18:06:18 TQT DATA - Dãy tăng GNU C++11 Accepted 31 ms 1780 KB
119284 13/02/2016 22:13:38 TQT GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 234 ms 2568 KB
119281 13/02/2016 22:08:11 TQT SXCHON - Sắp xếp chọn GNU C++11 Accepted 0 ms 1148 KB
119277 13/02/2016 22:02:57 TQT BNHAN - Bảng nhân GNU C++11 Accepted 62 ms 948 KB
119274 13/02/2016 22:00:19 TQT SXNHANH - Sắp xếp nhanh GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
119269 13/02/2016 21:51:50 TQT KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 234 ms 2568 KB
119267 13/02/2016 21:48:19 TQT CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 848 KB
119266 13/02/2016 21:45:16 TQT DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 250 ms 3352 KB
119262 13/02/2016 21:41:54 TQT VASU - Vắt sữa bò GNU C++11 Accepted 15 ms 1020 KB
119257 13/02/2016 21:37:59 TQT CASO - Cặp số bằng nhau GNU C++11 Accepted 93 ms 1860 KB
119253 13/02/2016 21:36:18 TQT NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 140 ms 2444 KB
119252 13/02/2016 21:34:12 TQT TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 0 ms 852 KB
119245 13/02/2016 21:29:47 TQT LADA - Lấn đảo GNU C++11 Accepted 15 ms 1800 KB
119239 13/02/2016 21:21:44 TQT BNHAN2 - Bảng nhân 2 GNU C++11 Accepted 93 ms 1132 KB
119233 13/02/2016 21:16:54 TQT TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 93 ms 2584 KB
119230 13/02/2016 21:12:11 TQT NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 484 ms 3680 KB
119227 13/02/2016 21:05:24 TQT DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 187 ms 3528 KB
119219 13/02/2016 20:59:26 TQT SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++11 Accepted 15 ms 852 KB
119216 13/02/2016 20:56:30 TQT HASA - Hàn cây sắt GNU C++11 Accepted 375 ms 3660 KB
119213 13/02/2016 20:48:22 TQT KSAN - Khách sạn GNU C++11 Accepted 390 ms 3080 KB
119210 13/02/2016 20:41:43 TQT CARDS - Thẻ bài GNU C++11 Accepted 531 ms 2280 KB
119203 13/02/2016 20:33:00 TQT GROUP - Chia nhóm GNU C++11 Accepted 31 ms 1148 KB
119195 13/02/2016 20:21:54 TQT BANHCHUNG - Nấu bánh chưng GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
119192 13/02/2016 20:20:22 TQT GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++11 Accepted 109 ms 4016 KB
119185 13/02/2016 20:12:33 TQT KEOCO - Kéo co GNU C++11 Accepted 265 ms 6764 KB
118814 11/02/2016 20:50:18 TQT LAGA - Lát gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 852 KB
118813 11/02/2016 20:48:11 TQT MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++11 Accepted 812 ms 16288 KB
118811 11/02/2016 20:43:59 TQT HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++11 Accepted 31 ms 1784 KB
118809 11/02/2016 20:37:05 TQT DOMINO - Ráp domino GNU C++11 Accepted 46 ms 1928 KB
118807 11/02/2016 20:30:20 TQT DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++11 Accepted 234 ms 4140 KB
118805 11/02/2016 20:21:22 TQT SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 31 ms 916 KB
118803 11/02/2016 20:17:07 TQT HCN - Hình chữ nhật (VOJ) GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
118802 11/02/2016 20:13:33 TQT QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 856 KB
118801 11/02/2016 20:10:55 TQT DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++11 Accepted 140 ms 39012 KB
118799 11/02/2016 20:07:59 TQT BANK - Xếp hàng gửi tiền GNU C++11 Accepted 31 ms 1880 KB
118795 11/02/2016 20:00:17 TQT STUDY - Kế hoạch học tập GNU C++11 Accepted 15 ms 1824 KB
118789 11/02/2016 19:53:05 TQT SABO - Sắp bò GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
118788 11/02/2016 19:51:05 TQT DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 109 ms 1824 KB
118786 11/02/2016 19:46:07 TQT CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
118785 11/02/2016 19:45:35 TQT DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 93 ms 1464 KB
118783 11/02/2016 19:42:18 TQT DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 859 ms 9388 KB
118782 11/02/2016 19:39:29 TQT THIDAU - Kế hoạch thi đấu GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
118781 11/02/2016 19:35:32 TQT DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
118779 11/02/2016 19:26:26 TQT HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 109 ms 2172 KB
118776 11/02/2016 19:14:43 TQT BASE - Hệ cơ số GNU C++11 Accepted 781 ms 1848 KB
118775 11/02/2016 19:00:08 TQT OKHOA2 - Ổ khóa 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 856 KB
118772 11/02/2016 18:56:10 TQT TIMSO - Tìm số GNU C++11 Accepted 15 ms 876 KB
118770 11/02/2016 18:49:30 TQT MXOR - Tổng lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
118768 11/02/2016 18:39:15 TQT FIBO5 - Fibonacci GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
118767 11/02/2016 18:34:39 TQT ANDARR - Phép AND trên mảng GNU C++11 Accepted 109 ms 1820 KB
118766 11/02/2016 18:31:47 TQT PYTHA - Pythagoras GNU C++11 Accepted 15 ms 860 KB
118765 11/02/2016 18:29:36 TQT TBAN - Tình bạn GNU C++11 Accepted 796 ms 1780 KB
118764 11/02/2016 18:25:14 TQT XOR3 - Phép XOR 3 GNU C++11 Accepted 515 ms 1808 KB
118749 11/02/2016 17:51:32 TQT TIMK - Tìm số GNU C++11 Accepted 15 ms 852 KB
118746 11/02/2016 17:39:12 TQT PTSO3 - Phân tích số 3 GNU C++11 Accepted 812 ms 1816 KB
118744 11/02/2016 17:30:29 TQT TROSUA - Trộm sữa GNU C++11 Accepted 718 ms 1876 KB
118742 11/02/2016 17:22:50 TQT INTSLE - Giải hệ GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
118740 11/02/2016 17:14:31 TQT LUTH2 - Lũy thừa 2 GNU C++11 Accepted 31 ms 1148 KB
118691 10/02/2016 20:50:28 TQT MESSI - Lionel Messi GNU C++11 Accepted 31 ms 1884 KB
118690 10/02/2016 20:42:41 TQT XOR2 - Phép XOR 2 GNU C++11 Accepted 750 ms 2200 KB
118689 10/02/2016 20:38:44 TQT DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 765 ms 1828 KB
118688 10/02/2016 20:32:01 TQT SUMCAL - Tính tổng GNU C++11 Accepted 1718 ms 18924 KB
118685 10/02/2016 20:19:43 TQT USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++11 Accepted 343 ms 1896 KB
118683 10/02/2016 19:35:53 TQT BIDA - Đánh bida GNU C++11 Accepted 15 ms 860 KB
118682 10/02/2016 19:32:30 TQT FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
118681 10/02/2016 19:29:07 TQT FIBO3 - Fibonaci GNU C++11 Accepted 15 ms 860 KB
118680 10/02/2016 19:28:55 TQT FIBO2 - Fibonaci GNU C++11 Accepted 15 ms 856 KB
118678 10/02/2016 19:27:15 TQT CHUSO2 - Tìm chữ số GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
118676 10/02/2016 19:21:22 TQT OKHOA - Ổ khóa GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
118675 10/02/2016 19:19:26 TQT TITO2 - Tính tổng 2 (OLP Không Chuyên 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 852 KB
118673 10/02/2016 19:10:30 TQT TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 848 KB
118672 10/02/2016 19:04:26 TQT KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++11 Accepted 500 ms 1772 KB
118670 10/02/2016 18:54:45 TQT POWER - Số mũ GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
118669 10/02/2016 18:48:49 TQT LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
118667 10/02/2016 18:43:49 TQT XOR1 - Phép XOR 1 GNU C++11 Accepted 812 ms 1780 KB
118666 10/02/2016 18:41:29 TQT CHOCO - Chocolate GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
118664 10/02/2016 18:38:43 TQT CHUSO - Chữ số GNU C++11 Accepted 421 ms 1824 KB
118661 10/02/2016 18:32:38 TQT ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 453 ms 1816 KB
118660 10/02/2016 18:29:27 TQT NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 125 ms 1792 KB
118659 10/02/2016 18:25:47 TQT APGP - Cấp số cộng - Cấp số nhân GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
118658 10/02/2016 18:22:54 TQT TIMSO2 - Tìm số GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
118657 10/02/2016 18:17:11 TQT TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 0 ms 1092 KB
118656 10/02/2016 17:41:23 TQT HOHA2 - Số hoàn hảo 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
118655 10/02/2016 17:36:31 TQT HUFF - Mã nén Huffman GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
118652 10/02/2016 16:33:11 TQT SUDO - Sudoku GNU C++11 Accepted 31 ms 1124 KB
118651 10/02/2016 16:20:48 TQT CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 920 KB
118650 10/02/2016 16:15:13 TQT DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 31 ms 1148 KB
118649 10/02/2016 16:08:19 TQT TABLE - Bàn tiệc tất niên GNU C++11 Accepted 15 ms 860 KB
118648 10/02/2016 15:59:18 TQT HEXA - Lục giác đều (OLP 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
118642 10/02/2016 15:40:47 TQT MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
118641 10/02/2016 15:31:35 TQT HIVU2 - Đếm hình vuông GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
118640 10/02/2016 15:29:24 TQT RECT2 - Hình chữ nhật 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 940 KB
118639 10/02/2016 15:24:47 TQT LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
118636 10/02/2016 15:21:45 TQT DOMINO2 - Nối vòng Domino GNU C++11 Accepted 15 ms 868 KB
118632 10/02/2016 14:50:25 TQT DEMSO - Đếm số GNU C++11 Accepted 375 ms 2708 KB
118631 10/02/2016 14:44:54 TQT MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 78 ms 1148 KB
118630 10/02/2016 14:37:47 TQT HFAMOUS - Người nổi tiếng GNU C++11 Accepted 500 ms 6948 KB
118629 10/02/2016 14:31:18 TQT TRUHAU - Trung tố, Hậu tố GNU C++11 Accepted 15 ms 852 KB
118628 10/02/2016 14:21:03 TQT BITHU - Chiều cao cây biểu thức GNU C++11 Accepted 15 ms 852 KB
118627 10/02/2016 14:16:57 TQT HAUTO - Biểu thức hậu tố GNU C++11 Accepted 15 ms 896 KB
118624 10/02/2016 14:08:03 TQT KEBA - Kết bạn GNU C++11 Accepted 515 ms 2600 KB
118622 10/02/2016 14:02:23 TQT DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++11 Accepted 468 ms 2644 KB
118621 10/02/2016 13:58:10 TQT DISC - Đĩa nhạc GNU C++11 Accepted 484 ms 2908 KB
118620 10/02/2016 13:51:13 TQT MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++11 Accepted 234 ms 4924 KB
118615 10/02/2016 13:34:03 TQT DAYNGO3 - Dãy ngoặc 3 GNU C++11 Accepted 46 ms 1820 KB
118614 10/02/2016 13:26:10 TQT NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++11 Accepted 171 ms 2564 KB
118613 10/02/2016 13:23:31 TQT NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 125 ms 2160 KB
118610 10/02/2016 13:18:28 TQT DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++11 Accepted 671 ms 2548 KB
118288 07/02/2016 20:05:21 TQT SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 15 ms 844 KB
118283 07/02/2016 20:01:50 TQT TREE - Cây NP tìm kiếm (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 265 ms 2952 KB
118274 07/02/2016 19:46:02 TQT LAGA2 - Lát gạch 2 GNU C++11 Accepted 78 ms 1804 KB
118261 07/02/2016 19:08:54 TQT HMD01 - Hòa nhạc GNU C++11 Accepted 734 ms 1816 KB
118260 07/02/2016 19:08:15 TQT HMD01 - Hòa nhạc GNU C++11 Accepted 953 ms 1840 KB
117976 05/02/2016 22:59:50 TQT GCHUOI - Ghép chuỗi GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
117917 05/02/2016 21:15:49 TQT HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++11 Accepted 156 ms 1800 KB
117911 05/02/2016 21:07:56 TQT TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++11 Accepted 3359 ms 13840 KB
117903 05/02/2016 20:59:54 TQT PLP - Palindrome GNU C++11 Accepted 343 ms 34984 KB
117888 05/02/2016 20:45:14 TQT HMD02 - Cây phả hệ GNU C++11 Accepted 890 ms 19852 KB
117887 05/02/2016 20:42:29 TQT MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
117851 05/02/2016 19:06:27 TQT DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++11 Accepted 484 ms 3240 KB
117848 05/02/2016 18:59:50 TQT MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++11 Accepted 328 ms 2600 KB
117847 05/02/2016 18:53:25 TQT MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 796 ms 2860 KB
117843 05/02/2016 18:35:15 TQT RTRIANGLE - Tam giác vuông cân GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
117826 05/02/2016 17:51:20 TQT VERVALUE - Giá trị của đỉnh GNU C++11 Accepted 296 ms 10876 KB
117816 05/02/2016 17:29:03 TQT CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++11 Accepted 296 ms 2084 KB
117813 05/02/2016 17:07:17 TQT MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 468 ms 9616 KB
117812 05/02/2016 17:06:35 TQT MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 468 ms 9616 KB
Back to Top