Các bài giải được của ducviet5138
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
397550 21/02/2018 10:25:45 ducviet5138 CASO - Cặp số bằng nhau Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
397545 21/02/2018 10:07:16 ducviet5138 NUMFINAL - Chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 31 ms 1504 KB
397544 21/02/2018 10:06:44 ducviet5138 NUMFINAL - Chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 31 ms 1504 KB
397538 21/02/2018 09:39:38 ducviet5138 DASO - Dãy số Fibonacci (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
397524 21/02/2018 09:07:51 ducviet5138 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2760 KB
397493 20/02/2018 22:48:46 ducviet5138 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
397473 20/02/2018 22:05:57 ducviet5138 PTSO - Phân tích số Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
397470 20/02/2018 21:55:08 ducviet5138 VASU - Vắt sữa bò Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
397401 20/02/2018 17:10:08 ducviet5138 BNHAN - Bảng nhân Free Pascal Accepted 46 ms 1264 KB
397397 20/02/2018 16:55:47 ducviet5138 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 2152 KB
397394 20/02/2018 16:50:32 ducviet5138 GITHU - Tính giai thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1656 KB
397383 20/02/2018 16:19:44 ducviet5138 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
397378 20/02/2018 16:11:14 ducviet5138 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
397373 20/02/2018 15:54:02 ducviet5138 HOHA2 - Số hoàn hảo 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1280 KB
397366 20/02/2018 15:38:06 ducviet5138 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
397364 20/02/2018 15:34:08 ducviet5138 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1892 KB
397359 20/02/2018 15:12:40 ducviet5138 HELLO - Xin chào Free Pascal Accepted 15 ms 1332 KB
397355 20/02/2018 14:25:34 ducviet5138 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 31 ms 2788 KB
397352 20/02/2018 14:13:31 ducviet5138 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1252 KB
397341 20/02/2018 13:41:15 ducviet5138 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2764 KB
397335 20/02/2018 13:02:37 ducviet5138 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
388748 22/01/2018 22:14:35 ducviet5138 TONG - Tổng A + B Free Pascal Accepted 15 ms 1500 KB
Back to Top