Các bài giải được của quanganh1417
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
348941 30/10/2017 23:34:30 quanganh1417 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
348449 30/10/2017 16:56:28 quanganh1417 EZSORT - Sắp xếp là chuyện nhỏ! GNU C++ Accepted 296 ms 2740 KB
348440 30/10/2017 16:22:00 quanganh1417 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 203 ms 2824 KB
348438 30/10/2017 16:19:42 quanganh1417 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 2840 KB
348402 30/10/2017 15:42:51 quanganh1417 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 156 ms 2152 KB
163954 20/08/2016 22:10:18 quanganh1417 PYTHA - Pythagoras GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
152303 16/07/2016 15:55:39 quanganh1417 PSU01 - Dãy chia hết GNU C++ Accepted 890 ms 25460 KB
139303 29/05/2016 23:33:56 quanganh1417 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 453 ms 1788 KB
139297 29/05/2016 22:57:40 quanganh1417 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 78 ms 1776 KB
139221 29/05/2016 14:23:15 quanganh1417 ALARM - Đồng hồ báo thức GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
118845 12/02/2016 09:16:19 quanganh1417 BANHCHUNG - Nấu bánh chưng GNU C++ Accepted 703 ms 2228 KB
118161 06/02/2016 21:26:23 quanganh1417 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1796 KB
118036 06/02/2016 10:21:39 quanganh1417 HFAMOUS - Người nổi tiếng GNU C++ Accepted 187 ms 12272 KB
117945 05/02/2016 22:06:12 quanganh1417 RTRIANGLE - Tam giác vuông cân GNU C++ Accepted 453 ms 1776 KB
117193 04/02/2016 21:04:02 quanganh1417 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1344 KB
116863 04/02/2016 19:21:35 quanganh1417 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
116862 04/02/2016 19:19:11 quanganh1417 GITHU - Tính giai thừa GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
116860 04/02/2016 19:17:26 quanganh1417 TGVU - Tam giác vuông GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
116849 04/02/2016 18:28:59 quanganh1417 CHAR - Đếm ký tự GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
116145 31/01/2016 12:08:15 quanganh1417 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
116144 31/01/2016 12:07:37 quanganh1417 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
86328 31/10/2015 18:48:47 quanganh1417 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 31 ms 1904 KB
86037 30/10/2015 22:50:37 quanganh1417 TIMSO2 - Tìm số GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
32477 02/05/2015 09:14:50 quanganh1417 SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1708 KB
26992 10/04/2015 23:54:00 quanganh1417 TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 624 KB
26984 10/04/2015 23:19:14 quanganh1417 VASU - Vắt sữa bò GNU C++ Accepted 15 ms 1712 KB
Back to Top