Các bài nộp của kỳ thi NTUCoder Round #20
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
250136 19/02/2017 23:00:00 moontalk WWCITY - Thành phố WW GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 656 KB
250135 19/02/2017 22:59:46 vangtrangtan BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1076 KB
250134 19/02/2017 22:59:13 moontalk WWCITY - Thành phố WW GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1076 KB
250133 19/02/2017 22:59:01 vangtrangtan BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1076 KB
250132 19/02/2017 22:58:46 hereiam DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 828 KB
250131 19/02/2017 22:57:50 Taka MERGENUM - Ghép số GNU C++11 Accepted 15 ms 1984 KB
250130 19/02/2017 22:57:05 vangtrangtan BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 824 KB
250129 19/02/2017 22:56:24 vdn1999bxvp MERGENUM - Ghép số GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
250128 19/02/2017 22:55:58 vangtrangtan BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1004 KB
250127 19/02/2017 22:55:45 Taka MERGENUM - Ghép số GNU C++11 Wrong answer on test 5 15 ms 1076 KB
250126 19/02/2017 22:55:03 vangtrangtan BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1076 KB
250125 19/02/2017 22:54:51 trevorjoker BUILDROAD - Xây dựng đường đua GNU C++ Wrong answer on test 81 1984 ms 16152 KB
250124 19/02/2017 22:54:42 tqhuy2502 MERGENUM - Ghép số GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 1076 KB
250123 19/02/2017 22:54:40 vdn1999bxvp MERGENUM - Ghép số GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
250122 19/02/2017 22:54:22 vdn1999bxvp MERGENUM - Ghép số GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
250121 19/02/2017 22:53:53 vdn1999bxvp MERGENUM - Ghép số GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
250120 19/02/2017 22:53:40 vdn1999bxvp MERGENUM - Ghép số GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
250119 19/02/2017 22:53:14 darkkcyan WWCITY - Thành phố WW GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1076 KB
250118 19/02/2017 22:52:33 thanhnhan_776 EZSORT - Sắp xếp là chuyện nhỏ! GNU C++ Accepted 250 ms 3288 KB
250117 19/02/2017 22:52:31 war_for_l0v3 EZSORT - Sắp xếp là chuyện nhỏ! GNU C++ Wrong answer on test 5 281 ms 3692 KB
250116 19/02/2017 22:51:32 hereiam DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1084 KB
250115 19/02/2017 22:49:05 trevorjoker BUILDROAD - Xây dựng đường đua GNU C++ Time limit exceed on test 81 2093 ms 16152 KB
250114 19/02/2017 22:48:58 tranxuanloc EZSORT - Sắp xếp là chuyện nhỏ! Free Pascal Time limit exceed on test 2 1093 ms 3944 KB
250113 19/02/2017 22:48:35 trungbmt MERGENUM - Ghép số GNU C++ Wrong answer on test 11 15 ms 896 KB
250112 19/02/2017 22:47:48 war_for_l0v3 EZSORT - Sắp xếp là chuyện nhỏ! GNU C++ Time limit exceed on test 2 1109 ms 3692 KB
250111 19/02/2017 22:47:48 trungbmt MERGENUM - Ghép số GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 876 KB
250110 19/02/2017 22:46:57 truongtt MERGENUM - Ghép số GNU C++ Runtime error on test 2 0 ms 2724 KB
250109 19/02/2017 22:46:43 trungbmt MERGENUM - Ghép số GNU C++ Wrong answer on test 5 0 ms 968 KB
250108 19/02/2017 22:46:17 thaixuandang DISTANCE - Khoảng cách 2 Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 940 KB
250107 19/02/2017 22:45:47 King DISTANCE - Khoảng cách 2 Free Pascal Runtime error on test 1 15 ms 1232 KB
250106 19/02/2017 22:43:15 trungbmt DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1076 KB
250105 19/02/2017 22:43:12 4everkaka EZSORT - Sắp xếp là chuyện nhỏ! GNU C++ Wrong answer on test 5 62 ms 1880 KB
250104 19/02/2017 22:43:00 trungbmt DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
250103 19/02/2017 22:42:52 4everkaka EZSORT - Sắp xếp là chuyện nhỏ! GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
250102 19/02/2017 22:42:36 nguyenxuanhaa3 SCHOOLWAY - Đường đến trường GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 2824 KB
250101 19/02/2017 22:42:24 dahaodl SCHOOLWAY - Đường đến trường GNU C++11 Accepted 359 ms 9668 KB
250100 19/02/2017 22:40:49 baconsoi9999 MERGENUM - Ghép số GNU C++11 Wrong answer on test 10 15 ms 900 KB
250099 19/02/2017 22:39:26 truongtt MERGENUM - Ghép số GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1076 KB
250098 19/02/2017 22:39:11 cbl_toantt4 DISTANCE - Khoảng cách 2 Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1300 KB
250097 19/02/2017 22:38:54 moontalk SCHOOLWAY - Đường đến trường GNU C++11 Accepted 187 ms 3024 KB
250096 19/02/2017 22:38:48 trevorjoker BUILDROAD - Xây dựng đường đua GNU C++ Time limit exceed on test 51 2093 ms 19688 KB
250095 19/02/2017 22:38:45 dacthai2807 EZSORT - Sắp xếp là chuyện nhỏ! GNU C++ Accepted 62 ms 1888 KB
250094 19/02/2017 22:38:40 damsanchv MERGENUM - Ghép số GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
250093 19/02/2017 22:38:18 cbl_toantt4 DISTANCE - Khoảng cách 2 Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
250092 19/02/2017 22:37:13 4everkaka MERGENUM - Ghép số GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
250091 19/02/2017 22:36:55 thanhnhan_776 EZSORT - Sắp xếp là chuyện nhỏ! GNU C++ Wrong answer on test 2 234 ms 3320 KB
250090 19/02/2017 22:36:48 4everkaka MERGENUM - Ghép số GNU C++ Runtime error on test 44 15 ms 2696 KB
250089 19/02/2017 22:36:42 trevorjoker BUILDROAD - Xây dựng đường đua GNU C++ Time limit exceed on test 41 2078 ms 35348 KB
250088 19/02/2017 22:36:28 xuanvuong1998 EZSORT - Sắp xếp là chuyện nhỏ! GNU C++11 Wrong answer on test 2 62 ms 2856 KB
250087 19/02/2017 22:35:07 ahihi_do_ngoc MERGENUM - Ghép số GNU C++ Wrong answer on test 9 15 ms 876 KB
250086 19/02/2017 22:34:36 HUT_Bamboo DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++11 Accepted 203 ms 2876 KB
250085 19/02/2017 22:33:04 nguyenxuanhaa3 SCHOOLWAY - Đường đến trường GNU C++ Wrong answer on test 5 31 ms 2824 KB
250084 19/02/2017 22:32:45 giangbabygo123 BALLGMTWO - Trò chơi với những viên bi 2 Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1112 KB
250083 19/02/2017 22:32:27 dahaodl SCHOOLWAY - Đường đến trường GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1076 KB
250082 19/02/2017 22:32:25 tiendat98 MERGENUM - Ghép số GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
250081 19/02/2017 22:31:11 devStronger DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1076 KB
250080 19/02/2017 22:30:41 BoB MERGENUM - Ghép số Free Pascal Wrong answer on test 4 0 ms 1156 KB
250079 19/02/2017 22:29:49 HUT_Bamboo DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 876 KB
250078 19/02/2017 22:29:46 dahaodl SCHOOLWAY - Đường đến trường GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1076 KB
250077 19/02/2017 22:29:33 moontalk SCHOOLWAY - Đường đến trường GNU C++11 Wrong answer on test 9 187 ms 3024 KB
250076 19/02/2017 22:29:33 baotuanvn EZSORT - Sắp xếp là chuyện nhỏ! GNU C++11 Accepted 218 ms 4836 KB
250075 19/02/2017 22:27:56 BoB MERGENUM - Ghép số Free Pascal Wrong answer on test 2 0 ms 912 KB
250074 19/02/2017 22:27:16 ahihi_do_ngoc MERGENUM - Ghép số GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1084 KB
250073 19/02/2017 22:26:26 hanhlv270597 BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1076 KB
250072 19/02/2017 22:25:18 damsanchv MERGENUM - Ghép số GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 876 KB
250071 19/02/2017 22:25:16 TQT WWCITY - Thành phố WW GNU C++11 Accepted 312 ms 26004 KB
250070 19/02/2017 22:24:56 Taka DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++11 Accepted 218 ms 6132 KB
250069 19/02/2017 22:24:45 thanghkt56 MERGENUM - Ghép số GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 876 KB
250068 19/02/2017 22:24:37 phamminhtuan EZSORT - Sắp xếp là chuyện nhỏ! GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 876 KB
250067 19/02/2017 22:24:22 thanghkt56 A - AAA GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1076 KB
250066 19/02/2017 22:24:09 ARSENAL1886 BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++ Accepted 46 ms 1084 KB
250065 19/02/2017 22:24:05 damsanchv MERGENUM - Ghép số GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 836 KB
250064 19/02/2017 22:23:59 hoaithuong MERGENUM - Ghép số Free Pascal Wrong answer on test 3 15 ms 988 KB
250063 19/02/2017 22:23:45 xuanvuong1998 MERGENUM - Ghép số GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
250062 19/02/2017 22:23:33 huy2001qn2 MERGENUM - Ghép số Free Pascal Wrong answer on test 4 15 ms 872 KB
250061 19/02/2017 22:23:15 namnguyen123 BALLGMTWO - Trò chơi với những viên bi 2 GNU C++ Wrong answer on test 1 125 ms 11044 KB
250060 19/02/2017 22:23:04 nguyenxuanhaa3 SCHOOLWAY - Đường đến trường GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 2824 KB
250059 19/02/2017 22:22:08 phamminhtuan EZSORT - Sắp xếp là chuyện nhỏ! GNU C++ Wrong answer on test 2 312 ms 5228 KB
250058 19/02/2017 22:22:03 khangtran MERGENUM - Ghép số GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
250057 19/02/2017 22:21:57 trungbmt MERGENUM - Ghép số GNU C++ Wrong answer on test 11 15 ms 1888 KB
250056 19/02/2017 22:21:32 moontalk SCHOOLWAY - Đường đến trường GNU C++11 Wrong answer on test 9 187 ms 3024 KB
250055 19/02/2017 22:21:10 dahaodl SCHOOLWAY - Đường đến trường GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1076 KB
250054 19/02/2017 22:19:34 trevorjoker WWCITY - Thành phố WW GNU C++ Accepted 312 ms 26596 KB
250053 19/02/2017 22:19:29 Hongocvuong MERGENUM - Ghép số GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 876 KB
250052 19/02/2017 22:18:40 ARSENAL1886 BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 876 KB
250051 19/02/2017 22:18:29 khangtran MERGENUM - Ghép số GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1084 KB
250050 19/02/2017 22:18:17 lehlanha MERGENUM - Ghép số Free Pascal Wrong answer on test 2 0 ms 1136 KB
250049 19/02/2017 22:17:38 jellyfish810 MERGENUM - Ghép số Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 1264 KB
250048 19/02/2017 22:17:38 phamminhtuan EZSORT - Sắp xếp là chuyện nhỏ! GNU C++ Wrong answer on test 2 312 ms 5296 KB
250047 19/02/2017 22:17:21 ahihi_do_ngoc MERGENUM - Ghép số GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1076 KB
250046 19/02/2017 22:17:21 thaixuandang EZSORT - Sắp xếp là chuyện nhỏ! Free Pascal Accepted 46 ms 2788 KB
250045 19/02/2017 22:16:51 dahaodl SCHOOLWAY - Đường đến trường GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1076 KB
250044 19/02/2017 22:16:31 BoB MERGENUM - Ghép số Free Pascal Wrong answer on test 4 15 ms 808 KB
250043 19/02/2017 22:16:11 ttbm9800 EZSORT - Sắp xếp là chuyện nhỏ! GNU C++ Wrong answer on test 5 281 ms 3588 KB
250042 19/02/2017 22:15:52 eoit007 MERGENUM - Ghép số GNU C++ Wrong answer on test 4 0 ms 1076 KB
250041 19/02/2017 22:15:35 hanhlv270597 BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 876 KB
250040 19/02/2017 22:15:22 thanhnhan_776 EZSORT - Sắp xếp là chuyện nhỏ! GNU C++ Wrong answer on test 5 265 ms 3340 KB
250039 19/02/2017 22:15:00 Hongocvuong EZSORT - Sắp xếp là chuyện nhỏ! GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 2504 KB
250038 19/02/2017 22:14:50 ahihi_do_ngoc MERGENUM - Ghép số GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1076 KB
250037 19/02/2017 22:14:43 Winder DISTANCE - Khoảng cách 2 Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1152 KB
Trang  [1] 2 3 4 5 6 7 8 9
Back to Top