Các bài nộp của kỳ thi NTUCoder Round #5
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
15706 07/03/2015 22:59:56 phuchoahodo GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 664 KB
15705 07/03/2015 22:59:51 voquocthang TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++ Time limit exceed on test 13 5101 ms 1744 KB
15704 07/03/2015 22:59:33 qwerty22121998 TAHO2 - Tặng hoa 8/3 Free Pascal Time limit exceed on test 8 5038 ms 2924 KB
15703 07/03/2015 22:59:16 vdn1999bxvp WRITER - Robot đánh chữ Free Pascal Accepted 15 ms 584 KB
15702 07/03/2015 22:59:13 ndkhaivn RANDOM - Sinh số Free Pascal Time limit exceed on test 4 2074 ms 6772 KB
15701 07/03/2015 22:59:02 dinhvanduy7895 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
15700 07/03/2015 22:58:56 vdn1999bxvp WRITER - Robot đánh chữ GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
15699 07/03/2015 22:58:09 neveralone TAHO2 - Tặng hoa 8/3 Free Pascal Wrong answer on test 4 0 ms 516 KB
15698 07/03/2015 22:57:58 AresGod NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 109 ms 2752 KB
15697 07/03/2015 22:57:39 dinhvanduy7895 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
15696 07/03/2015 22:57:31 blackfox_1995 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 564 KB
15695 07/03/2015 22:57:15 voquocthang TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 104 KB
15694 07/03/2015 22:57:05 stepde14 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 140 ms 2528 KB
15693 07/03/2015 22:56:29 haituan134 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 15 ms 528 KB
15692 07/03/2015 22:56:27 strongboss RANDOM - Sinh số GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 104 KB
15691 07/03/2015 22:56:24 dinhvanduy7895 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
15690 07/03/2015 22:56:02 neveralone TAHO2 - Tặng hoa 8/3 Free Pascal Wrong answer on test 4 15 ms 516 KB
15689 07/03/2015 22:56:01 ndkhaivn RANDOM - Sinh số Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
15688 07/03/2015 22:55:09 dinhvanduy7895 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
15687 07/03/2015 22:54:44 voquocthang TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 588 KB
15686 07/03/2015 22:54:43 dinhvanduy7895 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
15685 07/03/2015 22:54:35 AresGod NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 104 KB
15684 07/03/2015 22:54:09 degeawapsh WRITER - Robot đánh chữ Free Pascal Accepted 15 ms 580 KB
15683 07/03/2015 22:54:03 quanganh1417 GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 104 KB
15682 07/03/2015 22:53:42 nguyenlequangduy GTHH - Giá trị hoàn hảo Free Pascal Wrong answer on test 2 0 ms 496 KB
15681 07/03/2015 22:53:36 duthienkt RANDOM - Sinh số GNU C++ Accepted 1045 ms 2568 KB
15680 07/03/2015 22:53:26 voquocthang TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 612 KB
15679 07/03/2015 22:53:18 blackfox_1995 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 104 KB
15678 07/03/2015 22:52:13 codelagi RANDOM - Sinh số GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 656 KB
15677 07/03/2015 22:51:59 degeawapsh RANDOM - Sinh số Free Pascal Accepted 280 ms 3152 KB
15676 07/03/2015 22:51:35 degeawapsh NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 93 ms 2920 KB
15675 07/03/2015 22:51:32 duthienkt RANDOM - Sinh số GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 640 KB
15674 07/03/2015 22:50:58 degeawapsh NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 62 ms 520 KB
15673 07/03/2015 22:50:25 qwerty22121998 TAHO2 - Tặng hoa 8/3 Free Pascal Wrong answer on test 4 0 ms 512 KB
15672 07/03/2015 22:50:23 degeawapsh WRITER - Robot đánh chữ Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
15671 07/03/2015 22:50:08 cincout TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
15670 07/03/2015 22:50:04 voquocthang TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++ Time limit exceed on test 9 5085 ms 1744 KB
15669 07/03/2015 22:49:36 degeawapsh WRITER - Robot đánh chữ Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
15668 07/03/2015 22:49:06 neveralone TAHO2 - Tặng hoa 8/3 Free Pascal Wrong answer on test 4 15 ms 1408 KB
15667 07/03/2015 22:49:00 codelagi RANDOM - Sinh số GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 548 KB
15666 07/03/2015 22:48:54 thuytiendang206 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 140 ms 2536 KB
15665 07/03/2015 22:48:53 cincout TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++ Wrong answer on test 6 608 ms 14308 KB
15664 07/03/2015 22:48:52 nguyenlequangduy GTHH - Giá trị hoàn hảo Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 512 KB
15663 07/03/2015 22:48:11 duthienkt RANDOM - Sinh số GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 612 KB
15662 07/03/2015 22:47:30 nguyenlequangduy GTHH - Giá trị hoàn hảo Free Pascal Wrong answer on test 2 0 ms 512 KB
15661 07/03/2015 22:47:20 strongboss NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 249 ms 1760 KB
15660 07/03/2015 22:47:15 nguyenquoc2211 WRITER - Robot đánh chữ Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 460 KB
15659 07/03/2015 22:46:46 cincout TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++ Wrong answer on test 6 608 ms 14284 KB
15658 07/03/2015 22:46:40 neveralone TAHO2 - Tặng hoa 8/3 Free Pascal Wrong answer on test 4 15 ms 504 KB
15657 07/03/2015 22:46:33 tutinit NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 93 ms 2768 KB
15656 07/03/2015 22:46:12 duthienkt RANDOM - Sinh số GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 660 KB
15655 07/03/2015 22:45:28 thuytiendang206 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 104 KB
15654 07/03/2015 22:45:17 nguyenquoc2211 WRITER - Robot đánh chữ Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
15653 07/03/2015 22:44:59 johnwilson RANDOM - Sinh số GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 780 KB
15652 07/03/2015 22:44:45 neveralone TAHO2 - Tặng hoa 8/3 Free Pascal Wrong answer on test 4 15 ms 588 KB
15651 07/03/2015 22:44:24 cincout TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++ Wrong answer on test 6 608 ms 14284 KB
15650 07/03/2015 22:44:21 nhuquynhltv GTHH - Giá trị hoàn hảo Free Pascal Wrong answer on test 2 0 ms 588 KB
15649 07/03/2015 22:44:09 voquocthang TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++ Time limit exceed on test 6 5007 ms 1740 KB
15648 07/03/2015 22:44:07 phuchoahodo RANDOM - Sinh số GNU C++ Accepted 343 ms 2568 KB
15647 07/03/2015 22:44:01 cincout TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
15646 07/03/2015 22:42:54 cincout TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++ Wrong answer on test 6 608 ms 14284 KB
15645 07/03/2015 22:41:17 tutinit NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 536 KB
15644 07/03/2015 22:41:06 AresGod NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 516 KB
15643 07/03/2015 22:41:00 codelagi RANDOM - Sinh số GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 104 KB
15642 07/03/2015 22:40:21 johnwilson RANDOM - Sinh số GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 104 KB
15641 07/03/2015 22:40:11 Comrade RANDOM - Sinh số Free Pascal Wrong answer on test 2 0 ms 584 KB
15640 07/03/2015 22:39:53 nguyenlequangduy RANDOM - Sinh số Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 536 KB
15639 07/03/2015 22:39:53 duydudesigner WRITER - Robot đánh chữ Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
15638 07/03/2015 22:38:40 mindhijacker WRITER - Robot đánh chữ Free Pascal Wrong answer on test 3 0 ms 528 KB
15637 07/03/2015 22:38:22 romqn1999 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 109 ms 2752 KB
15636 07/03/2015 22:37:54 tutinit NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 572 KB
15634 07/03/2015 22:37:22 stepde15 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 656 KB
15633 07/03/2015 22:37:12 phuchoahodo RANDOM - Sinh số GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 104 KB
15631 07/03/2015 22:36:17 tutinit NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 324 KB
15630 07/03/2015 22:36:07 longqnh WRITER - Robot đánh chữ GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 604 KB
15629 07/03/2015 22:35:55 stepde15 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 104 KB
15628 07/03/2015 22:35:08 vdn1999bxvp NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1692 KB
15627 07/03/2015 22:34:48 ndkhaivn NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 124 ms 2852 KB
15626 07/03/2015 22:34:14 thanhbinh0995 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 109 ms 2148 KB
15625 07/03/2015 22:34:12 mindhijacker WRITER - Robot đánh chữ Free Pascal Wrong answer on test 3 0 ms 2788 KB
15624 07/03/2015 22:33:32 ndkhaivn NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Runtime error on test 7 15 ms 516 KB
15623 07/03/2015 22:33:25 stepde15 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 620 KB
15622 07/03/2015 22:32:23 codelagi NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 78 ms 600 KB
15621 07/03/2015 22:32:06 mindhijacker WRITER - Robot đánh chữ Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 516 KB
15620 07/03/2015 22:32:04 stepde15 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 104 KB
15619 07/03/2015 22:32:00 vdn1999bxvp NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
15618 07/03/2015 22:29:58 mindhijacker WRITER - Robot đánh chữ Free Pascal Wrong answer on test 3 15 ms 624 KB
15617 07/03/2015 22:29:42 stepde15 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 104 KB
15616 07/03/2015 22:29:31 vdn1999bxvp NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 660 KB
15615 07/03/2015 22:29:22 baon249 RANDOM - Sinh số GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 104 KB
15614 07/03/2015 22:29:19 phuchoahodo RANDOM - Sinh số GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 104 KB
15613 07/03/2015 22:29:11 tutinit NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 520 KB
15612 07/03/2015 22:29:01 baon249 RANDOM - Sinh số GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
15611 07/03/2015 22:28:48 AresGod NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Time limit exceed on test 3 1092 ms 2920 KB
15610 07/03/2015 22:28:28 conglinh RANDOM - Sinh số GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 656 KB
15609 07/03/2015 22:28:01 nguyenlequangduy NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 93 ms 2756 KB
15608 07/03/2015 22:27:47 johnwilson WRITER - Robot đánh chữ GNU C++11 Runtime error on test 1 0 ms 2080 KB
15607 07/03/2015 22:27:09 johnwilson RANDOM - Sinh số GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
15606 07/03/2015 22:26:48 Comrade NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 512 KB
15605 07/03/2015 22:26:23 baon249 RANDOM - Sinh số GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 104 KB
Trang  [1] 2 3 4
Back to Top