Các bài nộp trong kỳ thi NTUCoder Round #7 của quanganh1417
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
30224 19/04/2015 21:01:11 quanganh1417 DOMINO - Ráp domino GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 644 KB
30186 19/04/2015 20:53:52 quanganh1417 DOMINO - Ráp domino GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 644 KB
30091 19/04/2015 20:35:23 quanganh1417 DOMINO - Ráp domino GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 568 KB
30054 19/04/2015 20:27:51 quanganh1417 DOMINO - Ráp domino GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 104 KB
30006 19/04/2015 20:17:40 quanganh1417 VIENBI - Viên bi màu nhiệm GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 832 KB
30000 19/04/2015 20:17:01 quanganh1417 VIENBI - Viên bi màu nhiệm GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
29950 19/04/2015 20:08:36 quanganh1417 RECT2 - Hình chữ nhật 2 GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 804 KB
Back to Top