Các bài nộp trong kỳ thi NTUCoder Round #17 của nhokphuthuy
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
138990 28/05/2016 22:20:30 nhokphuthuy LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 836 KB
138929 28/05/2016 22:06:49 nhokphuthuy ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1568 KB
138889 28/05/2016 21:57:25 nhokphuthuy ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Wrong answer on test 1 31 ms 1568 KB
138884 28/05/2016 21:55:17 nhokphuthuy CIRCLENUM - Số vòng Free Pascal Time limit exceed on test 12 1109 ms 2764 KB
138839 28/05/2016 21:41:51 nhokphuthuy ALARM - Đồng hồ báo thức Free Pascal Wrong answer on test 6 15 ms 1028 KB
138789 28/05/2016 21:28:45 nhokphuthuy ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1568 KB
138777 28/05/2016 21:26:26 nhokphuthuy CIRCLENUM - Số vòng Free Pascal Time limit exceed on test 12 1109 ms 2764 KB
138766 28/05/2016 21:24:12 nhokphuthuy AGEGAME - Trò chơi đoán tuổi Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 708 KB
138731 28/05/2016 21:18:09 nhokphuthuy ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1568 KB
138614 28/05/2016 20:55:43 nhokphuthuy ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1568 KB
138584 28/05/2016 20:50:08 nhokphuthuy ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1564 KB
138518 28/05/2016 20:40:40 nhokphuthuy PRIMEPW - Lũy thừa số nguyên tố Free Pascal Time limit exceed on test 1 1109 ms 2972 KB
138411 28/05/2016 20:24:53 nhokphuthuy CIRCLENUM - Số vòng Free Pascal Time limit exceed on test 12 1109 ms 2764 KB
138390 28/05/2016 20:21:53 nhokphuthuy CIRCLENUM - Số vòng Free Pascal Time limit exceed on test 12 1015 ms 2764 KB
Back to Top