Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
1171688 28/11/2022 08:46:43 thantinhyeu0979 MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
1093697 25/06/2022 19:47:29 ThanhToLaTuiDay MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 1896 KB
1091648 19/06/2022 15:09:07 trantungduong MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1068842 03/04/2022 07:50:49 trantungduong MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 824 KB
1068841 03/04/2022 07:50:40 trantungduong MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 1056 KB
1068840 03/04/2022 07:50:32 trantungduong MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 832 KB
1068839 03/04/2022 07:50:20 trantungduong MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1065570 24/03/2022 16:47:51 YugiHacker MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 920 KB
1062702 19/03/2022 18:49:14 dat98 MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
1062700 19/03/2022 18:48:39 dat98 MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
1062699 19/03/2022 18:46:56 dat98 MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Wrong answer on test 30 15 ms 1132 KB
1062576 19/03/2022 11:28:58 dat98 MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Wrong answer on test 3 0 ms 1144 KB
1062574 19/03/2022 11:24:25 dat98 MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1144 KB
1062572 19/03/2022 11:06:55 dat98 MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Wrong answer on test 10 15 ms 1144 KB
1062571 19/03/2022 10:59:53 dat98 MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Wrong answer on test 10 15 ms 916 KB
1062570 19/03/2022 10:56:22 dat98 MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Wrong answer on test 10 15 ms 1144 KB
1062566 19/03/2022 10:50:44 dat98 MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Wrong answer on test 10 15 ms 1144 KB
1062545 19/03/2022 09:49:51 dat98 MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Wrong answer on test 9 15 ms 1144 KB
1062543 19/03/2022 09:46:43 dat98 MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Wrong answer on test 5 15 ms 916 KB
1062542 19/03/2022 09:46:31 dat98 MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1062525 19/03/2022 08:46:56 dat98 MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 916 KB
1062524 19/03/2022 08:46:08 dat98 MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1116 KB
1062522 19/03/2022 08:45:27 dat98 MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Wrong answer on test 3 0 ms 1080 KB
1062521 19/03/2022 08:44:25 dat98 MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1116 KB
1062520 19/03/2022 08:42:55 dat98 MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Wrong answer on test 9 15 ms 1116 KB
1062519 19/03/2022 08:41:53 dat98 MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1062510 19/03/2022 07:51:32 omo_pro MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
1062504 18/03/2022 23:57:15 dat98 MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1084 KB
1062503 18/03/2022 23:57:11 omo_pro MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1100 KB
1062502 18/03/2022 23:23:09 dat98 MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1100 KB
1062501 18/03/2022 23:20:06 dat98 MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 820 KB
1062498 18/03/2022 23:09:06 dat98 MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1084 KB
1062497 18/03/2022 23:07:34 omo_pro MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Wrong answer on test 8 0 ms 1084 KB
1062406 18/03/2022 18:41:30 omo_pro MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 1044 KB
1062401 18/03/2022 18:30:14 dat98 MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Wrong answer on test 9 15 ms 1100 KB
1062399 18/03/2022 18:29:27 dat98 MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Wrong answer on test 9 15 ms 1076 KB
1062398 18/03/2022 18:27:36 dat98 MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Wrong answer on test 4 0 ms 1076 KB
1062388 18/03/2022 18:08:20 hoang8a1 MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1516 KB
1062387 18/03/2022 18:08:17 hoang8a1 MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1188 KB
1062386 18/03/2022 18:08:14 hoang8a1 MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1040 KB
1062385 18/03/2022 18:08:11 hoang8a1 MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 992 KB
1062384 18/03/2022 18:08:00 hoang8a1 MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1204 KB
1062376 18/03/2022 18:00:14 dat98 MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Wrong answer on test 9 15 ms 912 KB
1062375 18/03/2022 17:59:49 dat98 MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Wrong answer on test 5 15 ms 1076 KB
1062374 18/03/2022 17:59:18 dat98 MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Wrong answer on test 5 15 ms 1076 KB
1062373 18/03/2022 17:58:35 dat98 MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Wrong answer on test 5 15 ms 840 KB
1062372 18/03/2022 17:58:25 dat98 MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1062279 18/03/2022 15:10:09 hailong21 MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Wrong answer on test 5 0 ms 1092 KB
1062267 18/03/2022 15:00:46 hailong21 MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Wrong answer on test 5 15 ms 892 KB
1062238 18/03/2022 14:39:49 hailong21 MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1068 KB
1062182 18/03/2022 10:33:38 dat98 MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Wrong answer on test 9 15 ms 1092 KB
1062181 18/03/2022 10:31:34 dat98 MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Wrong answer on test 9 15 ms 1068 KB
1062179 18/03/2022 10:23:44 dat98 MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1068 KB
1062178 18/03/2022 10:17:47 dat98 MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 856 KB
1055495 07/03/2022 22:06:00 ppa_manhvtd MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
1055492 07/03/2022 21:55:12 ppa_khaitrinhxmll MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Wrong answer on test 4 0 ms 1100 KB
1055490 07/03/2022 21:53:19 ppa_cuongnlm MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
1055489 07/03/2022 21:50:32 ppa_thanhnc MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Wrong answer on test 8 15 ms 1100 KB
1055488 07/03/2022 21:43:41 ppa_cuongnlm MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Wrong answer on test 5 15 ms 1116 KB
1055486 07/03/2022 21:40:14 ppa_cuongnlm MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Wrong answer on test 5 15 ms 1100 KB
1055485 07/03/2022 21:37:56 ppa_cuongnlm MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Wrong answer on test 5 15 ms 1100 KB
1055476 07/03/2022 21:27:07 ppa_khaitrinhxmll MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1124 KB
1055445 07/03/2022 20:39:34 ppa_thanhnc MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 824 KB
1054950 06/03/2022 17:14:29 YugiKayo MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
1038776 27/01/2022 08:43:52 lethienquan28052006 MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
1024167 30/12/2021 22:07:22 TpG2005 MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
1023839 29/12/2021 21:58:36 TpG2005 MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Wrong answer on test 35 15 ms 1100 KB
1023835 29/12/2021 21:49:18 TpG2005 MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Wrong answer on test 35 15 ms 1084 KB
1023513 28/12/2021 21:56:22 TpG2005 MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Wrong answer on test 12 15 ms 1080 KB
1023452 28/12/2021 20:52:45 TpG2005 MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Wrong answer on test 30 15 ms 1096 KB
1019315 20/12/2021 18:49:20 hvl MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 1252 KB
1007807 24/11/2021 20:49:07 huynam2611 MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
1007747 24/11/2021 18:27:35 huynam2611 MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
1007742 24/11/2021 18:03:46 huynam2611 MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Wrong answer on test 5 15 ms 1076 KB
1007741 24/11/2021 18:03:11 huynam2611 MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Wrong answer on test 5 15 ms 1076 KB
986005 07/10/2021 09:06:22 ThaiTrieuNam MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) Free Pascal Wrong answer on test 6 15 ms 1156 KB
986004 07/10/2021 09:05:50 ThaiTrieuNam MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) Free Pascal Wrong answer on test 2 0 ms 840 KB
985980 07/10/2021 07:02:15 ThaiTrieuNam MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) Free Pascal Wrong answer on test 6 15 ms 1184 KB
964346 29/08/2021 15:54:35 baohan0509 MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 828 KB
960350 24/08/2021 10:00:58 thiennhb MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) Python 3 Accepted 62 ms 6504 KB
948141 05/08/2021 22:18:51 huuquyen05 MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
947870 05/08/2021 16:45:58 kuzuma245 MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 876 KB
947862 05/08/2021 16:38:18 kuzuma245 MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Wrong answer on test 10 15 ms 824 KB
947859 05/08/2021 16:36:14 kuzuma245 MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1092 KB
947855 05/08/2021 16:33:01 kuzuma245 MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 876 KB
939416 24/07/2021 11:00:34 richchoik MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
939414 24/07/2021 10:53:40 richchoik MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Wrong answer on test 19 15 ms 876 KB
921103 17/06/2021 22:31:58 tmhoai_2000 MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
921101 17/06/2021 22:24:00 tmhoai_2000 MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Wrong answer on test 8 15 ms 1016 KB
921100 17/06/2021 22:21:55 tmhoai_2000 MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Wrong answer on test 8 15 ms 844 KB
921099 17/06/2021 22:20:57 tmhoai_2000 MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Wrong answer on test 8 15 ms 1016 KB
921080 17/06/2021 21:21:38 tmhoai_2000 MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1032 KB
921079 17/06/2021 21:20:28 tmhoai_2000 MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
917920 10/06/2021 20:44:44 NguyenthanhducKTP25AHVHQ MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
917913 10/06/2021 20:24:32 NguyenthanhducKTP25AHVHQ MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 1104 KB
917910 10/06/2021 20:06:05 NguyenthanhducKTP25AHVHQ MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1080 KB
917906 10/06/2021 20:01:11 NguyenthanhducKTP25AHVHQ MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1096 KB
896549 01/04/2021 10:12:34 leviettttnh MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
896548 01/04/2021 10:12:25 leviettttnh MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
874704 07/02/2021 20:57:28 ntnvlog MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
Trang  [1] 2 3 4 5 6
Back to Top