Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
1161607 13/11/2022 19:07:23 thantinhyeu0979 DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Accepted 156 ms 9956 KB
1155327 31/10/2022 14:36:37 ikgv2k6 DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 171 ms 21092 KB
1155326 31/10/2022 14:36:11 ikgv2k6 DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1155325 31/10/2022 14:35:47 ikgv2k6 DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1154605 29/10/2022 18:53:29 Fonekedokato DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 421 ms 6724 KB
1154603 29/10/2022 18:39:05 Fonekedokato DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Time limit exceed on test 27 2078 ms 5552 KB
1154601 29/10/2022 18:34:56 Fonekedokato DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Time limit exceed on test 26 2093 ms 4140 KB
1154599 29/10/2022 18:14:06 Fonekedokato DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
1154598 29/10/2022 18:13:30 Fonekedokato DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Runtime error on test 1 250 ms 2720 KB
1154597 29/10/2022 18:11:18 Fonekedokato DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Runtime error on test 1 250 ms 2716 KB
1154596 29/10/2022 18:08:22 Fonekedokato DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Unknown error on test 1, please resubmit 203 ms 2724 KB
1154595 29/10/2022 18:00:56 Fonekedokato DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Runtime error on test 1 203 ms 2720 KB
1153944 28/10/2022 12:24:22 Fonekedokato DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Runtime error on test 1 218 ms 2728 KB
1153943 28/10/2022 12:20:42 Fonekedokato DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Runtime error on test 1 234 ms 2736 KB
1153941 28/10/2022 12:17:29 Fonekedokato DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Wrong answer on test 5 15 ms 1056 KB
1153940 28/10/2022 12:17:06 Fonekedokato DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Wrong answer on test 5 15 ms 804 KB
1153939 28/10/2022 12:14:32 Fonekedokato DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1052 KB
1153934 28/10/2022 11:52:06 Fonekedokato DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Runtime error on test 1 218 ms 2716 KB
1153931 28/10/2022 11:47:14 Fonekedokato DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Runtime error on test 1 203 ms 2732 KB
1153929 28/10/2022 11:46:10 Fonekedokato DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Runtime error on test 1 203 ms 2732 KB
1153928 28/10/2022 11:45:04 Fonekedokato DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1048 KB
1153924 28/10/2022 11:39:37 Fonekedokato DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Unknown error on test 1, please resubmit 203 ms 2732 KB
1153919 28/10/2022 11:21:26 Fonekedokato DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 860 KB
1153917 28/10/2022 11:19:49 Fonekedokato DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Runtime error on test 1 203 ms 2728 KB
1153916 28/10/2022 11:19:27 Fonekedokato DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Runtime error on test 1 203 ms 2732 KB
1153915 28/10/2022 11:15:21 Fonekedokato DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Unknown error on test 1, please resubmit 203 ms 2732 KB
1153912 28/10/2022 11:12:59 Fonekedokato DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Runtime error on test 1 203 ms 2732 KB
1153909 28/10/2022 11:08:49 Fonekedokato DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Unknown error on test 1, please resubmit 203 ms 2740 KB
1153908 28/10/2022 11:08:13 Fonekedokato DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Runtime error on test 1 203 ms 2740 KB
1153907 28/10/2022 11:06:22 Fonekedokato DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Unknown error on test 1, please resubmit 218 ms 2740 KB
1153903 28/10/2022 11:03:36 Fonekedokato DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Unknown error on test 1, please resubmit 234 ms 2732 KB
1153901 28/10/2022 11:01:18 Fonekedokato DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Unknown error on test 1, please resubmit 187 ms 2736 KB
1153900 28/10/2022 11:00:27 Fonekedokato DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Unknown error on test 1, please resubmit 265 ms 2752 KB
1152776 25/10/2022 11:11:55 khanghb2006 DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 125 ms 11304 KB
1152775 25/10/2022 11:11:22 122320 DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 140 ms 7504 KB
1152774 25/10/2022 10:59:47 122320 DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Wrong answer on test 5 0 ms 1012 KB
1152768 25/10/2022 10:45:26 122320 DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Wrong answer on test 5 46 ms 816 KB
1152767 25/10/2022 10:45:23 122320 DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Wrong answer on test 5 46 ms 1024 KB
1152766 25/10/2022 10:45:21 122320 DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Wrong answer on test 5 46 ms 812 KB
1152765 25/10/2022 10:43:16 122320 DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Wrong answer on test 5 46 ms 1024 KB
1152763 25/10/2022 10:37:26 122320 DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Wrong answer on test 5 46 ms 1012 KB
1152760 25/10/2022 10:37:06 122320 DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Wrong answer on test 5 46 ms 1024 KB
1152759 25/10/2022 10:36:42 122320 DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Wrong answer on test 3 46 ms 876 KB
1152701 25/10/2022 08:46:36 vanhjjsdj DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Accepted 187 ms 55332 KB
1144519 10/10/2022 12:10:59 CurPlayzz DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 125 ms 11352 KB
1144518 10/10/2022 12:00:36 CurPlayzz DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 788 KB
1143427 08/10/2022 15:08:55 swan_nessie DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Time limit exceed on test 26 2078 ms 4316 KB
1143425 08/10/2022 15:07:51 swan_nessie DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 515 ms 11536 KB
1142562 06/10/2022 23:56:05 thaihoang78 DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Accepted 140 ms 7828 KB
1142559 06/10/2022 23:50:54 thaihoang78 DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Accepted 109 ms 8324 KB
1142558 06/10/2022 23:50:13 thaihoang78 DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1142557 06/10/2022 23:48:55 thaihoang78 DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Wrong answer on test 23 15 ms 3564 KB
1142120 06/10/2022 08:58:46 swan_nessie DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Wrong answer on test 5 15 ms 1100 KB
1141806 05/10/2022 19:27:43 swan_nessie DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 140 ms 11576 KB
1141802 05/10/2022 19:23:55 swan_nessie DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Wrong answer on test 5 15 ms 1128 KB
1141640 05/10/2022 15:39:34 swan_nessie DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Wrong answer on test 23 15 ms 2516 KB
1141634 05/10/2022 15:34:01 CurPlayzz DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 832 KB
1141632 05/10/2022 15:31:23 CurPlayzz DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1072 KB
1141631 05/10/2022 15:30:50 thaihoang78 DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1080 KB
1141628 05/10/2022 15:28:52 leanhquanea1234 DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 140 ms 11268 KB
1141626 05/10/2022 15:28:16 leanhquanea1234 DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Time limit exceed on test 1 2062 ms 7296 KB
1141625 05/10/2022 15:27:29 leanhquanea1234 DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Time limit exceed on test 1 2078 ms 7296 KB
1141624 05/10/2022 15:26:51 leanhquanea1234 DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Time limit exceed on test 1 2078 ms 7296 KB
1141622 05/10/2022 15:26:16 thaihoang78 DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1092 KB
1141621 05/10/2022 15:25:59 leanhquanea1234 DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Time limit exceed on test 1 2078 ms 7304 KB
1141618 05/10/2022 15:24:27 swan_nessie DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Wrong answer on test 23 15 ms 2620 KB
1141613 05/10/2022 15:20:07 thaihoang78 DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 1092 KB
1141608 05/10/2022 15:16:35 swan_nessie DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Wrong answer on test 23 15 ms 2620 KB
1141603 05/10/2022 15:12:10 leanhquanea1234 DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Wrong answer on test 3 0 ms 1080 KB
1141602 05/10/2022 15:12:06 swan_nessie DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1092 KB
1141600 05/10/2022 15:11:34 hvg DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 908 KB
1141599 05/10/2022 15:11:23 leanhquanea1234 DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 515 ms 11516 KB
1141596 05/10/2022 15:10:31 leanhquanea1234 DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 515 ms 11776 KB
1141595 05/10/2022 15:10:02 leanhquanea1234 DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Wrong answer on test 23 15 ms 7324 KB
1141594 05/10/2022 15:09:40 thaihoang78 DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 884 KB
1141593 05/10/2022 15:09:06 leanhquanea1234 DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Time limit exceed on test 1 2062 ms 7296 KB
1141592 05/10/2022 15:08:23 leanhquanea1234 DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Time limit exceed on test 1 2062 ms 7296 KB
1141591 05/10/2022 15:08:00 leanhquanea1234 DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Time limit exceed on test 1 2015 ms 7304 KB
1141588 05/10/2022 15:05:02 thaihoang78 DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 1092 KB
1141586 05/10/2022 15:01:22 thaihoang78 DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1092 KB
1139896 03/10/2022 15:14:43 Noname367 DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Accepted 500 ms 8048 KB
1139895 03/10/2022 15:14:37 Noname367 DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Accepted 546 ms 8956 KB
1139580 03/10/2022 08:03:56 BFernandes18 DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 156 ms 11840 KB
1135894 25/09/2022 07:24:29 Blight_3o DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 125 ms 10672 KB
1135893 25/09/2022 07:23:59 Blight_3o DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
1135892 25/09/2022 07:22:43 Blight_3o DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
1135891 25/09/2022 07:19:57 Blight_3o DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 125 ms 7428 KB
1135890 25/09/2022 07:09:07 Blight_3o DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Wrong answer on test 26 31 ms 3120 KB
1135889 25/09/2022 07:06:05 Blight_3o DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
1135888 25/09/2022 07:03:48 Blight_3o DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
1135885 25/09/2022 06:49:57 Blight_3o DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
1135884 25/09/2022 06:48:51 Blight_3o DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
1135883 25/09/2022 06:48:20 Blight_3o DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
1135363 23/09/2022 21:40:16 ChonTungLich DETRU - Đến trường (OLP 2010) Python 3 Wrong answer on test 2 62 ms 1544 KB
1134898 23/09/2022 09:57:48 AnhTuan89 DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 125 ms 11220 KB
1134770 22/09/2022 22:20:18 zoey DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1134129 21/09/2022 16:00:01 OZ DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 888 KB
1134128 21/09/2022 15:59:44 OZ DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1134125 21/09/2022 15:58:52 OZ DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1133933 21/09/2022 08:04:36 khanh8a3yl DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 140 ms 12132 KB
Trang  [1] 2 3 ... 11 12
Back to Top