Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
1174403 02/12/2022 16:49:44 nonono CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Wrong answer on test 7 15 ms 1072 KB
1169681 25/11/2022 21:16:39 nam2k8ltt CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Time limit exceed on test 16 2062 ms 2804 KB
1168554 23/11/2022 22:18:36 ITK11_NguyenMinhHieu CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++11 Accepted 125 ms 4200 KB
1168553 23/11/2022 22:18:03 ITK11_NguyenMinhHieu CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++11 Wrong answer on test 20 109 ms 3032 KB
1168549 23/11/2022 22:15:10 dptnhu CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++11 Accepted 687 ms 21548 KB
1168544 23/11/2022 22:13:12 dptnhu CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1168539 23/11/2022 22:08:43 dptnhu CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1168342 23/11/2022 16:47:10 bunbunmaomao CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Time limit exceed on test 16 2078 ms 2812 KB
1162935 15/11/2022 16:07:56 nonono CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1056 KB
1162117 14/11/2022 16:19:09 ThuDo CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 453 ms 27520 KB
1162029 14/11/2022 12:46:21 hoang8a1 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 468 ms 30048 KB
1162028 14/11/2022 12:45:58 hoang8a1 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 421 ms 28628 KB
1162022 14/11/2022 12:40:40 hoang8a1 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Memory limit exceed on test 21 765 ms 144696 KB
1162021 14/11/2022 12:39:09 ThuDo CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Memory limit exceed on test 21 750 ms 136808 KB
1162020 14/11/2022 12:38:34 ThuDo CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1162017 14/11/2022 12:35:29 ThuDo CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Wrong answer on test 20 156 ms 5024 KB
1162016 14/11/2022 12:34:12 ThuDo CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Wrong answer on test 20 171 ms 4616 KB
1161874 14/11/2022 08:47:14 lygiabao1215 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Wrong answer on test 9 15 ms 1048 KB
1161554 13/11/2022 17:44:22 ctlp CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Memory limit exceed on test 21 781 ms 141792 KB
1161553 13/11/2022 17:43:38 ctlp CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Runtime error on test 1 0 ms 2044 KB
1160672 11/11/2022 21:19:33 ctlp CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Memory limit exceed on test 21 765 ms 146776 KB
1160671 11/11/2022 21:19:31 ctlp CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Memory limit exceed on test 21 765 ms 141484 KB
1160258 10/11/2022 22:58:40 ctlp CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Runtime error on test 21 109 ms 2060 KB
1160257 10/11/2022 22:53:20 ctlp CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Runtime error on test 21 78 ms 2060 KB
1160254 10/11/2022 22:52:17 ctlp CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Runtime error on test 21 78 ms 2060 KB
1160181 10/11/2022 21:12:39 ctlp CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Runtime error on test 21 78 ms 2064 KB
1160180 10/11/2022 21:11:39 ctlp CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Runtime error on test 21 78 ms 2064 KB
1160177 10/11/2022 21:09:11 ctlp CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Runtime error on test 21 62 ms 2064 KB
1160071 10/11/2022 18:38:47 ctlp CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Runtime error on test 21 78 ms 2068 KB
1160069 10/11/2022 18:35:12 ctlp CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Runtime error on test 21 62 ms 2068 KB
1160068 10/11/2022 18:34:31 ctlp CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Runtime error on test 21 93 ms 2068 KB
1160066 10/11/2022 18:33:54 ctlp CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Runtime error on test 21 78 ms 2068 KB
1160060 10/11/2022 18:29:47 ctlp CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Runtime error on test 21 78 ms 2068 KB
1160058 10/11/2022 18:27:51 ctlp CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Time limit exceed on test 19 2109 ms 3084 KB
1160051 10/11/2022 18:16:07 ctlp CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Runtime error on test 21 62 ms 2068 KB
1160046 10/11/2022 17:58:20 ctlp CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Runtime error on test 1 0 ms 2068 KB
1160009 10/11/2022 16:52:59 ctlp CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Runtime error on test 21 78 ms 2064 KB
1160004 10/11/2022 16:45:27 ThuDo CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Wrong answer on test 19 46 ms 1988 KB
1159911 10/11/2022 13:20:32 ThuDo CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1068 KB
1159909 10/11/2022 13:14:14 ThuDo CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1068 KB
1159907 10/11/2022 13:12:28 ThuDo CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1056 KB
1159221 08/11/2022 20:55:27 vanhaidang2008 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++11 Wrong answer on test 20 421 ms 4456 KB
1157803 05/11/2022 09:36:16 chauqd2021 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Wrong answer on test 7 15 ms 948 KB
1157801 05/11/2022 09:26:07 chauqd2021 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Wrong answer on test 7 15 ms 1020 KB
1157799 05/11/2022 09:24:18 chauqd2021 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1012 KB
1157170 03/11/2022 19:09:08 ductrung CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++11 Accepted 828 ms 34104 KB
1157161 03/11/2022 18:58:53 ductrung CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++11 Wrong answer on test 20 406 ms 5320 KB
1157160 03/11/2022 18:58:34 ductrung CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1157157 03/11/2022 18:40:53 ductrung CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Wrong answer on test 20 328 ms 15416 KB
1157155 03/11/2022 18:31:32 ductrung CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Wrong answer on test 7 31 ms 1068 KB
1156859 02/11/2022 23:07:26 hvl CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Wrong answer on test 7 15 ms 1088 KB
1156858 02/11/2022 23:06:42 hvl CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Wrong answer on test 7 15 ms 1076 KB
1156857 02/11/2022 23:05:46 hvl CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Wrong answer on test 7 15 ms 1088 KB
1156855 02/11/2022 23:01:48 hvl CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Time limit exceed on test 19 2078 ms 3748 KB
1156809 02/11/2022 21:51:48 ductrung CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Runtime error on test 1 0 ms 2900 KB
1156808 02/11/2022 21:51:04 ductrung CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Wrong answer on test 7 31 ms 1076 KB
1156807 02/11/2022 21:51:02 chauqd2021 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 872 KB
1156806 02/11/2022 21:50:38 ductrung CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Wrong answer on test 7 15 ms 1088 KB
1156801 02/11/2022 21:33:57 chauqd2021 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Wrong answer on test 7 15 ms 1088 KB
1156800 02/11/2022 21:32:38 chauqd2021 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1076 KB
1156738 02/11/2022 20:09:38 chauqd2021 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1088 KB
1156025 01/11/2022 19:06:47 Kisa CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 812 ms 29300 KB
1156021 01/11/2022 18:55:36 Kisa CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Wrong answer on test 7 15 ms 876 KB
1156015 01/11/2022 18:44:49 Kisa CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Time limit exceed on test 19 2093 ms 4584 KB
1156007 01/11/2022 18:34:05 Kisa CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Time limit exceed on test 19 2078 ms 4584 KB
1156005 01/11/2022 18:30:47 Kisa CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1156004 01/11/2022 18:30:22 Kisa CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1155207 30/10/2022 23:42:06 Kisa CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Time limit exceed on test 19 2078 ms 2732 KB
1155205 30/10/2022 23:37:52 Kisa CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Time limit exceed on test 19 2078 ms 2476 KB
1155200 30/10/2022 23:16:39 Xemthitheomlemmlem CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++11 Accepted 703 ms 21452 KB
1155060 30/10/2022 20:09:55 Kisa CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Wrong answer on test 7 15 ms 1036 KB
1155040 30/10/2022 19:27:40 letandat1609 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 843 ms 35076 KB
1155039 30/10/2022 19:26:45 letandat1609 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1155035 30/10/2022 19:20:18 letandat1609 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Memory limit exceed on test 18 125 ms 178380 KB
1155032 30/10/2022 19:18:34 letandat1609 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1155031 30/10/2022 19:10:41 letandat1609 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Wrong answer on test 7 15 ms 1036 KB
1155029 30/10/2022 19:06:45 Kisa CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1036 KB
1155028 30/10/2022 19:06:03 letandat1609 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Wrong answer on test 7 15 ms 1048 KB
1155026 30/10/2022 19:04:41 Kisa CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Runtime error on test 2 0 ms 2052 KB
1155021 30/10/2022 18:57:40 letandat1609 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Wrong answer on test 7 15 ms 1004 KB
1155020 30/10/2022 18:56:38 letandat1609 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Wrong answer on test 7 15 ms 872 KB
1155019 30/10/2022 18:52:00 letandat1609 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Wrong answer on test 7 15 ms 1036 KB
1135867 24/09/2022 23:08:18 thongtl123 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++11 Accepted 437 ms 33600 KB
1134907 23/09/2022 10:29:32 ThuDo CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Runtime error on test 1 0 ms 3168 KB
1133887 20/09/2022 23:19:09 trankhanh CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Time limit exceed on test 18 2078 ms 2700 KB
1133827 20/09/2022 21:35:31 trankhanh CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Runtime error on test 18 828 ms 2612 KB
1127362 10/09/2022 08:46:37 buidinhloc CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 546 ms 3484 KB
1127361 10/09/2022 08:46:09 buidinhloc CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1127359 10/09/2022 08:45:01 buidinhloc CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Wrong answer on test 20 359 ms 3452 KB
1127062 08/09/2022 20:54:38 buidinhloc CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Time limit exceed on test 19 2093 ms 3420 KB
1127060 08/09/2022 20:49:32 khanhduy2311 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++11 Accepted 1828 ms 60348 KB
1127058 08/09/2022 20:45:24 khanhduy2311 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++11 Wrong answer on test 20 671 ms 6560 KB
1126719 07/09/2022 18:47:41 khanhduy2311 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++11 Wrong answer on test 20 687 ms 6584 KB
1125125 02/09/2022 19:29:27 khanhduy2311 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 884 KB
1125123 02/09/2022 19:25:51 khanhduy2311 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1060 KB
1125114 02/09/2022 18:51:02 hoangthien CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 856 KB
1114028 08/08/2022 07:55:22 trantrunghau03042006 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++11 Accepted 156 ms 3740 KB
1113736 07/08/2022 15:44:17 trantrunghau03042006 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++11 Wrong answer on test 12 15 ms 1108 KB
1113732 07/08/2022 15:37:03 trantrunghau03042006 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++11 Wrong answer on test 7 15 ms 908 KB
1108749 28/07/2022 17:55:49 xaydudu2k3 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++11 Accepted 781 ms 34040 KB
Trang  [1] 2 3 ... 30 31
Back to Top