Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
607985 19/07/2019 20:51:25 khanhnhi MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1052 KB
607976 19/07/2019 20:29:39 khanhnhi MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1052 KB
607653 18/07/2019 19:48:54 trieutanhung93 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Unknown error on test 13, please resubmit 437 ms 7024 KB
607565 18/07/2019 15:54:38 a2k47phan_18 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 578 ms 16636 KB
607564 18/07/2019 15:52:56 a2k47phan_18 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Time limit exceed on test 13 1093 ms 33724 KB
607563 18/07/2019 15:52:07 khanhnhi MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1072 KB
607556 18/07/2019 15:46:52 viet2805 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 671 ms 23760 KB
607555 18/07/2019 15:46:35 viet2805 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
607552 18/07/2019 15:44:21 viet2805 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Wrong answer on test 13 671 ms 23760 KB
607551 18/07/2019 15:43:48 viet2805 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
607550 18/07/2019 15:42:36 viet2805 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
607549 18/07/2019 15:42:14 khanhnhi MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1080 KB
607548 18/07/2019 15:39:47 hoangnghiaviet MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 734 ms 23756 KB
607547 18/07/2019 15:38:54 hoangnghiaviet MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Time limit exceed on test 10 1093 ms 18120 KB
607512 18/07/2019 14:52:40 trieutanhung93 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 437 ms 6460 KB
607511 18/07/2019 14:51:45 trieutanhung93 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Runtime error on test 13 453 ms 7024 KB
607509 18/07/2019 14:49:14 trieutanhung93 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Runtime error on test 13 421 ms 7032 KB
607508 18/07/2019 14:48:14 trieutanhung93 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Time limit exceed on test 10 1093 ms 6440 KB
607497 18/07/2019 14:28:22 trieutanhung93 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Time limit exceed on test 10 1093 ms 6448 KB
607495 18/07/2019 14:19:56 trieutanhung93 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1080 KB
607481 18/07/2019 13:59:19 trieutanhung93 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Time limit exceed on test 10 1093 ms 9696 KB
606584 16/07/2019 09:49:37 longvnhue MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Time limit exceed on test 8 1109 ms 2064 KB
606226 14/07/2019 15:53:50 Newps MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 484 ms 10364 KB
606225 14/07/2019 15:40:05 Newps MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Time limit exceed on test 10 1109 ms 49768 KB
606222 14/07/2019 15:30:27 Newps MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Time limit exceed on test 10 1109 ms 51788 KB
606221 14/07/2019 15:29:13 Newps MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
606220 14/07/2019 15:28:16 Newps MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
606051 13/07/2019 15:50:43 trieutanhung93 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Time limit exceed on test 10 1093 ms 6452 KB
606050 13/07/2019 15:50:21 trieutanhung93 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Unknown error on test 7, please resubmit 15 ms 2792 KB
606045 13/07/2019 15:32:02 trieutanhung93 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 2576 KB
606042 13/07/2019 15:24:05 trieutanhung93 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 2580 KB
606041 13/07/2019 15:20:17 trieutanhung93 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1140 KB
606037 13/07/2019 14:52:36 trieutanhung93 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1124 KB
606036 13/07/2019 14:52:19 trieutanhung93 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1124 KB
606034 13/07/2019 14:46:01 trieutanhung93 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Wrong answer on test 1 31 ms 1124 KB
606033 13/07/2019 14:41:32 trieutanhung93 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Runtime error on test 1 31 ms 10964 KB
606032 13/07/2019 14:39:21 trieutanhung93 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Unknown error on test 1, please resubmit 0 ms 10964 KB
606031 13/07/2019 14:38:01 trieutanhung93 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 2644 KB
606030 13/07/2019 14:22:35 trieutanhung93 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1016 KB
605776 12/07/2019 14:09:51 trieutanhung93 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1028 KB
605774 12/07/2019 14:05:24 trieutanhung93 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Wrong answer on test 2 31 ms 1044 KB
605772 12/07/2019 14:00:51 trieutanhung93 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1028 KB
605767 12/07/2019 13:48:28 trieutanhung93 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Time limit exceed on test 10 1109 ms 10224 KB
605766 12/07/2019 13:48:06 trieutanhung93 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Runtime error on test 9 31 ms 2552 KB
605736 12/07/2019 10:57:29 vudangkhoi2003 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Wrong answer on test 10 78 ms 1824 KB
605734 12/07/2019 10:57:02 vudangkhoi2003 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1044 KB
605486 11/07/2019 15:37:44 nhattuan722 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 453 ms 10248 KB
605484 11/07/2019 15:36:25 nhattuan722 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
605480 11/07/2019 15:29:12 nhattuan722 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Wrong answer on test 13 500 ms 6336 KB
605474 11/07/2019 15:21:53 nhattuan722 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Time limit exceed on test 10 1093 ms 6328 KB
605466 11/07/2019 14:52:43 nhattuan722 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Time limit exceed on test 10 1093 ms 6328 KB
605446 11/07/2019 13:30:50 nhattuan722 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Time limit exceed on test 10 1093 ms 6328 KB
605442 11/07/2019 12:52:54 nhattuan722 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1032 KB
605441 11/07/2019 12:51:23 nhattuan722 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1016 KB
605439 11/07/2019 12:36:11 nhattuan722 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1016 KB
605333 10/07/2019 23:09:35 nhattuan722 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1028 KB
605328 10/07/2019 23:04:34 nhattuan722 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 2488 KB
604680 09/07/2019 14:04:01 nhattuan722 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
604460 09/07/2019 07:14:58 vudangkhoi2003 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Wrong answer on test 10 62 ms 1872 KB
604459 09/07/2019 07:13:39 vudangkhoi2003 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Wrong answer on test 10 218 ms 2592 KB
604458 09/07/2019 07:12:39 vudangkhoi2003 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Wrong answer on test 8 31 ms 1844 KB
604365 08/07/2019 19:39:15 Midodra MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 437 ms 10280 KB
604364 08/07/2019 19:38:28 Midodra MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 453 ms 10280 KB
604363 08/07/2019 19:37:00 Midodra MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Runtime error on test 13 453 ms 10848 KB
604362 08/07/2019 19:33:35 Midodra MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Runtime error on test 13 515 ms 10848 KB
604361 08/07/2019 19:33:13 Midodra MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 484 ms 10536 KB
604360 08/07/2019 19:32:28 Midodra MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 453 ms 10536 KB
604358 08/07/2019 19:31:51 Midodra MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 468 ms 10536 KB
604357 08/07/2019 19:29:09 Midodra MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Runtime error on test 13 468 ms 10848 KB
604356 08/07/2019 19:28:34 Midodra MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 468 ms 10280 KB
604354 08/07/2019 19:27:53 Midodra MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 484 ms 10280 KB
604353 08/07/2019 19:27:13 Midodra MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 453 ms 10280 KB
604351 08/07/2019 19:26:35 Midodra MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 421 ms 12012 KB
604349 08/07/2019 19:26:13 Midodra MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 421 ms 6380 KB
604348 08/07/2019 19:25:40 Midodra MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
604347 08/07/2019 19:24:51 Midodra MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 437 ms 10280 KB
604346 08/07/2019 19:24:24 Midodra MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Wrong answer on test 13 437 ms 6376 KB
604344 08/07/2019 19:23:09 Midodra MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 500 ms 10280 KB
604343 08/07/2019 19:21:36 Midodra MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Runtime error on test 13 484 ms 10840 KB
604342 08/07/2019 19:20:06 Midodra MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Unknown error on test 13, please resubmit 468 ms 10848 KB
604341 08/07/2019 19:15:10 Midodra MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Runtime error on test 13 453 ms 10848 KB
604340 08/07/2019 19:13:58 Midodra MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Runtime error on test 13 468 ms 10848 KB
604338 08/07/2019 19:12:08 Midodra MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Runtime error on test 13 421 ms 6944 KB
604337 08/07/2019 19:10:41 Midodra MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Unknown error on test 13, please resubmit 406 ms 6944 KB
604334 08/07/2019 19:04:45 Midodra MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Runtime error on test 13 437 ms 6368 KB
604333 08/07/2019 19:03:41 Midodra MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Time limit exceed on test 10 1093 ms 6356 KB
602322 02/07/2019 23:22:58 thewminers1014 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 437 ms 9680 KB
602320 02/07/2019 23:20:01 thewminers1014 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Wrong answer on test 13 437 ms 6412 KB
602319 02/07/2019 23:19:16 thewminers1014 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 437 ms 9680 KB
602318 02/07/2019 23:15:49 thewminers1014 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Wrong answer on test 13 406 ms 6408 KB
602315 02/07/2019 23:14:37 thewminers1014 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Runtime error on test 13 437 ms 6980 KB
602314 02/07/2019 23:13:56 thewminers1014 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
602310 02/07/2019 23:09:50 thewminers1014 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Runtime error on test 13 406 ms 6980 KB
601716 01/07/2019 15:54:11 baobao07 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 390 ms 10056 KB
601715 01/07/2019 15:53:49 baobao07 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1088 KB
601713 01/07/2019 15:51:41 baobao07 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 515 ms 10344 KB
601698 01/07/2019 15:30:45 baobao07 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Time limit exceed on test 10 1109 ms 10396 KB
601696 01/07/2019 15:30:07 baobao07 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Runtime error on test 10 187 ms 10332 KB
601694 01/07/2019 15:28:52 baobao07 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Runtime error on test 10 203 ms 10332 KB
601693 01/07/2019 15:25:06 baobao07 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1088 KB
Trang  [1] 2 3 ... 53 54
Back to Top