Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
729230 05/03/2020 19:28:11 110117051 QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1052 KB
720027 14/02/2020 12:39:08 nhhpbc7a1 QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++11 Accepted 1187 ms 17916 KB
715738 06/02/2020 18:57:46 Sang7a4gpc QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++ Accepted 343 ms 28268 KB
714556 04/02/2020 22:15:55 nganngants QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++11 Time limit exceed on test 5 20093 ms 116748 KB
714548 04/02/2020 22:09:41 nganngants QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++11 Time limit exceed on test 5 20093 ms 85528 KB
714284 04/02/2020 14:43:52 hsgnek QN4 - Tránh lụt ^^ Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1016 KB
706808 18/01/2020 17:24:38 HackerMan QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++11 Accepted 468 ms 31588 KB
700213 07/01/2020 14:52:03 ntphong QN4 - Tránh lụt ^^ Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
700194 07/01/2020 14:40:41 lou9 QN4 - Tránh lụt ^^ Free Pascal Time limit exceed on test 5 20078 ms 26132 KB
700181 07/01/2020 14:31:17 lou9 QN4 - Tránh lụt ^^ Free Pascal Time limit exceed on test 5 20093 ms 26132 KB
700176 07/01/2020 14:29:44 lou9 QN4 - Tránh lụt ^^ Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
700170 07/01/2020 14:28:31 lou9 QN4 - Tránh lụt ^^ Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
700168 07/01/2020 14:28:01 lou9 QN4 - Tránh lụt ^^ Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
699584 06/01/2020 23:12:31 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++11 Accepted 484 ms 31492 KB
667286 02/11/2019 16:39:03 nguyenvantien0903 QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++11 Accepted 453 ms 31588 KB
667283 02/11/2019 16:38:30 nguyenvantien0903 QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++11 Accepted 484 ms 31588 KB
667278 02/11/2019 16:32:34 nguyenvantien0903 QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++11 Runtime error on test 4 125 ms 26044 KB
667277 02/11/2019 16:32:22 nguyenvantien0903 QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++11 Runtime error on test 4 125 ms 26044 KB
667273 02/11/2019 16:30:35 nguyenvantien0903 QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++11 Runtime error on test 4 15 ms 14632 KB
667268 02/11/2019 16:25:10 nguyenvantien0903 QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++11 Runtime error on test 4 15 ms 10716 KB
667193 02/11/2019 14:28:22 nguyenvantien0903 QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 2984 KB
648702 01/10/2019 08:42:40 ct390 QN4 - Tránh lụt ^^ Free Pascal Time limit exceed on test 5 20015 ms 10608 KB
648701 01/10/2019 08:42:22 ct390 QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
648697 01/10/2019 08:28:53 ct390 QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++ Time limit exceed on test 5 20109 ms 9752 KB
648678 01/10/2019 07:19:02 ct390 QN4 - Tránh lụt ^^ Free Pascal Time limit exceed on test 5 20015 ms 10584 KB
641594 18/09/2019 14:53:51 ct390 QN4 - Tránh lụt ^^ Free Pascal Time limit exceed on test 5 20046 ms 10536 KB
641587 18/09/2019 14:48:08 ct390 QN4 - Tránh lụt ^^ Free Pascal Time limit exceed on test 5 20046 ms 10536 KB
626147 24/08/2019 16:47:31 shukun QN4 - Tránh lụt ^^ Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1356 KB
626146 24/08/2019 16:47:03 shukun QN4 - Tránh lụt ^^ Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
626141 24/08/2019 16:33:42 shukun QN4 - Tránh lụt ^^ Free Pascal Time limit exceed on test 5 20062 ms 23232 KB
615581 02/08/2019 15:42:16 ngoctit QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++ Accepted 12031 ms 9720 KB
615580 02/08/2019 15:40:12 ngoctit QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++ Time limit exceed on test 5 20046 ms 10576 KB
608174 20/07/2019 15:28:28 Nguyenthaihoc QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++ Accepted 406 ms 21948 KB
608168 20/07/2019 15:25:39 Nguyenthaihoc QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++ Accepted 421 ms 21944 KB
608162 20/07/2019 15:07:50 dangnguyen QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++ Accepted 19203 ms 10480 KB
608156 20/07/2019 14:39:50 Nguyenthaihoc QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++ Time limit exceed on test 5 20078 ms 22944 KB
608155 20/07/2019 14:28:07 Nguyenthaihoc QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++ Time limit exceed on test 5 20015 ms 21968 KB
608152 20/07/2019 14:17:08 Nguyenthaihoc QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++ Time limit exceed on test 5 20109 ms 21968 KB
608151 20/07/2019 14:11:30 Nguyenthaihoc QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++ Time limit exceed on test 5 20031 ms 21968 KB
608150 20/07/2019 14:06:41 Nguyenthaihoc QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++ Time limit exceed on test 5 20015 ms 21972 KB
608149 20/07/2019 13:58:49 Nguyenthaihoc QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++ Time limit exceed on test 5 20015 ms 21968 KB
608147 20/07/2019 13:54:21 Nguyenthaihoc QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1024 KB
608146 20/07/2019 13:51:22 Nguyenthaihoc QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1024 KB
608145 20/07/2019 13:46:54 Nguyenthaihoc QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1040 KB
608143 20/07/2019 13:46:40 Nguyenthaihoc QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1024 KB
608142 20/07/2019 13:40:24 Nguyenthaihoc QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1024 KB
608141 20/07/2019 13:37:41 Nguyenthaihoc QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1040 KB
608140 20/07/2019 13:32:59 Nguyenthaihoc QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++11 Runtime error on test 1 15 ms 2668 KB
608139 20/07/2019 13:27:27 Nguyenthaihoc QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++11 Runtime error on test 1 0 ms 2668 KB
608137 20/07/2019 12:47:20 Nguyenthaihoc QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++11 Wrong answer on test 4 109 ms 3876 KB
608136 20/07/2019 12:15:18 Nguyenthaihoc QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++11 Time limit exceed on test 5 20093 ms 9848 KB
607921 19/07/2019 16:00:26 Nguyenthaihoc QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++11 Time limit exceed on test 5 20015 ms 13840 KB
607914 19/07/2019 15:41:43 Nguyenthaihoc QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++11 Time limit exceed on test 5 20093 ms 13816 KB
602987 04/07/2019 14:19:25 DungDontCare QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++11 Memory limit exceed on test 5 437 ms 135216 KB
600988 29/06/2019 12:47:03 dangkhoa_pascal QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++11 Accepted 453 ms 23048 KB
600987 29/06/2019 12:45:33 dangkhoa_pascal QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++11 Accepted 468 ms 23048 KB
598750 26/06/2019 11:42:37 nhamtan QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++ Accepted 406 ms 45736 KB
598748 26/06/2019 11:41:30 nhamtan QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1040 KB
598379 25/06/2019 15:14:12 DungDontCare QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++11 Memory limit exceed on test 5 453 ms 135180 KB
598376 25/06/2019 15:12:24 DungDontCare QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++11 Memory limit exceed on test 5 453 ms 135184 KB
598375 25/06/2019 15:10:09 DungDontCare QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++11 Memory limit exceed on test 5 437 ms 135196 KB
598367 25/06/2019 14:53:59 DungDontCare QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++11 Memory limit exceed on test 5 437 ms 135196 KB
598335 25/06/2019 14:00:01 DungDontCare QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++11 Runtime error on test 4 31 ms 2728 KB
598333 25/06/2019 13:58:23 DungDontCare QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
560036 14/03/2019 08:35:44 cptkhai QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++ Memory limit exceed on test 5 328 ms 134712 KB
560023 14/03/2019 08:30:37 cptkhai QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++ Memory limit exceed on test 5 328 ms 134712 KB
560017 14/03/2019 08:28:13 cptkhai QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++ Memory limit exceed on test 5 343 ms 134768 KB
529271 02/01/2019 17:00:10 tcoder QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++ Accepted 14796 ms 9756 KB
529267 02/01/2019 16:56:01 tcoder QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++ Time limit exceed on test 5 20109 ms 100444 KB
519496 25/11/2018 18:29:31 congvipkhoinoi QN4 - Tránh lụt ^^ Free Pascal Wrong answer on test 5 109 ms 6340 KB
519495 25/11/2018 18:28:07 congvipkhoinoi QN4 - Tránh lụt ^^ Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1240 KB
519493 25/11/2018 18:26:29 congvipkhoinoi QN4 - Tránh lụt ^^ Free Pascal Time limit exceed on test 5 20109 ms 23252 KB
519492 25/11/2018 18:25:44 congvipkhoinoi QN4 - Tránh lụt ^^ Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
519491 25/11/2018 18:23:51 congvipkhoinoi QN4 - Tránh lụt ^^ Free Pascal Time limit exceed on test 5 20109 ms 23244 KB
515654 19/11/2018 13:05:37 LongÇhampion QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++11 Accepted 437 ms 23916 KB
512173 15/11/2018 11:06:49 anhvippro123z QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++ Accepted 14250 ms 10600 KB
510104 12/11/2018 21:38:12 iostream QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 812 KB
510103 12/11/2018 21:36:34 iostream QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 532 KB
498707 26/10/2018 19:38:17 LongÇhampion QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++11 Time limit exceed on test 5 20109 ms 110508 KB
495834 22/10/2018 22:40:26 LongÇhampion QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++11 Time limit exceed on test 5 20015 ms 16896 KB
495833 22/10/2018 22:38:53 LongÇhampion QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++11 Time limit exceed on test 5 20078 ms 16616 KB
495831 22/10/2018 22:31:01 LongÇhampion QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++11 Memory limit exceed on test 5 890 ms 162908 KB
495824 22/10/2018 22:25:57 LongÇhampion QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1028 KB
481828 06/10/2018 14:58:07 congvipkhoinoi QN4 - Tránh lụt ^^ Free Pascal Time limit exceed on test 5 20093 ms 23248 KB
480147 04/10/2018 16:09:56 congvipkhoinoi QN4 - Tránh lụt ^^ Free Pascal Time limit exceed on test 5 20109 ms 23196 KB
480139 04/10/2018 16:05:52 congvipkhoinoi QN4 - Tránh lụt ^^ Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
480130 04/10/2018 16:01:29 congvipkhoinoi QN4 - Tránh lụt ^^ Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
479972 04/10/2018 14:19:35 congvipkhoinoi QN4 - Tránh lụt ^^ Free Pascal Time limit exceed on test 5 20015 ms 23184 KB
476179 28/09/2018 21:55:07 congvipkhoinoi QN4 - Tránh lụt ^^ Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1012 KB
466053 13/09/2018 17:43:41 blebleble QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++ Accepted 875 ms 27400 KB
466051 13/09/2018 17:40:45 blebleble QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 856 KB
465425 12/09/2018 15:44:30 blebleble QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++ Accepted 18687 ms 39508 KB
465005 11/09/2018 23:10:16 blebleble QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++ Accepted 17703 ms 6856 KB
465004 11/09/2018 23:09:54 blebleble QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
465003 11/09/2018 23:09:37 blebleble QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
464969 11/09/2018 22:09:01 congvipkhoinoi QN4 - Tránh lụt ^^ Free Pascal Time limit exceed on test 5 20062 ms 23304 KB
464966 11/09/2018 22:06:50 congvipkhoinoi QN4 - Tránh lụt ^^ Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
464964 11/09/2018 22:04:24 congvipkhoinoi QN4 - Tránh lụt ^^ Free Pascal Runtime error on test 1 0 ms 1272 KB
464736 11/09/2018 17:51:38 blebleble QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++ Time limit exceed on test 5 20046 ms 39520 KB
464735 11/09/2018 17:51:14 blebleble QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
Trang  [1] 2 3 4 5
Back to Top