Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
1174982 03/12/2022 20:31:42 phckhnh0902 PI - Đếm số nguyên tố GNU C++ Runtime error on test 17 968 ms 2544 KB
1174981 03/12/2022 20:28:04 phckhnh0902 PI - Đếm số nguyên tố GNU C++ Unknown error on test 17, please resubmit 421 ms 2136 KB
1174976 03/12/2022 20:16:30 phckhnh0902 PI - Đếm số nguyên tố GNU C++ Unknown error on test 1, please resubmit 0 ms 0 KB
1174974 03/12/2022 20:14:08 phckhnh0902 PI - Đếm số nguyên tố GNU C++ Unknown error on test 12, please resubmit 281 ms 2136 KB
1174539 02/12/2022 20:52:22 minhquannnn PI - Đếm số nguyên tố Free Pascal Time limit exceed on test 15 1203 ms 2736 KB
1174537 02/12/2022 20:51:59 minhquannnn PI - Đếm số nguyên tố Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
1174507 02/12/2022 20:33:03 nam2k8ltt PI - Đếm số nguyên tố Free Pascal Memory limit exceed on test 1 109 ms 159392 KB
1174375 02/12/2022 16:05:39 lexuan PI - Đếm số nguyên tố GNU C++11 Accepted 31 ms 1060 KB
1174374 02/12/2022 16:05:19 bongojuniorr PI - Đếm số nguyên tố GNU C++11 Accepted 31 ms 1060 KB
1174373 02/12/2022 16:02:38 minhhoaiphan1408 PI - Đếm số nguyên tố GNU C++11 Accepted 31 ms 1048 KB
1174372 02/12/2022 16:00:09 bongojuniorr PI - Đếm số nguyên tố GNU C++11 Accepted 31 ms 1060 KB
1174371 02/12/2022 15:58:52 lexuan PI - Đếm số nguyên tố GNU C++11 Wrong answer on test 7 15 ms 864 KB
1174366 02/12/2022 15:56:22 lexuan PI - Đếm số nguyên tố GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
1174364 02/12/2022 15:56:01 trHuyVu PI - Đếm số nguyên tố GNU C++ Time limit exceed on test 15 1203 ms 1796 KB
1174363 02/12/2022 15:55:51 minhhoaiphan1408 PI - Đếm số nguyên tố GNU C++11 Memory limit exceed on test 12 93 ms 158928 KB
1174360 02/12/2022 15:55:43 lexuan PI - Đếm số nguyên tố GNU C++11 Wrong answer on test 7 15 ms 1060 KB
1174359 02/12/2022 15:54:37 bongojuniorr PI - Đếm số nguyên tố GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1060 KB
1174358 02/12/2022 15:54:35 minhhoaiphan1408 PI - Đếm số nguyên tố GNU C++11 Wrong answer on test 3 0 ms 1060 KB
1174357 02/12/2022 15:53:33 trHuyVu PI - Đếm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1060 KB
1174356 02/12/2022 15:51:17 bongojuniorr PI - Đếm số nguyên tố GNU C++11 Memory limit exceed on test 12 109 ms 189184 KB
1174355 02/12/2022 15:51:07 minhhoaiphan1408 PI - Đếm số nguyên tố GNU C++11 Time limit exceed on test 18 1156 ms 1800 KB
1174354 02/12/2022 15:50:38 bongojuniorr PI - Đếm số nguyên tố GNU C++11 Memory limit exceed on test 12 93 ms 179096 KB
1174353 02/12/2022 15:50:33 minhhoaiphan1408 PI - Đếm số nguyên tố GNU C++11 Time limit exceed on test 18 1203 ms 1800 KB
1174351 02/12/2022 15:46:28 bongojuniorr PI - Đếm số nguyên tố GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1048 KB
1174350 02/12/2022 15:45:33 bongojuniorr PI - Đếm số nguyên tố GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1048 KB
1174349 02/12/2022 15:44:18 bongojuniorr PI - Đếm số nguyên tố GNU C++11 Time limit exceed on test 10 1109 ms 1804 KB
1174347 02/12/2022 15:42:42 minhhoaiphan1408 PI - Đếm số nguyên tố GNU C++11 Time limit exceed on test 15 1171 ms 1800 KB
1174345 02/12/2022 15:41:02 minhhoaiphan1408 PI - Đếm số nguyên tố GNU C++11 Memory limit exceed on test 1 93 ms 157280 KB
1174344 02/12/2022 15:37:53 bongojuniorr PI - Đếm số nguyên tố GNU C++11 Runtime error on test 10 31 ms 10832 KB
1174297 02/12/2022 14:28:35 aidayyy PI - Đếm số nguyên tố GNU C++11 Wrong answer on test 6 15 ms 792 KB
1174295 02/12/2022 14:21:08 Le_Son PI - Đếm số nguyên tố GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1060 KB
1174293 02/12/2022 14:19:03 Le_Son PI - Đếm số nguyên tố GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1060 KB
1174292 02/12/2022 14:17:42 Le_Son PI - Đếm số nguyên tố GNU C++11 Time limit exceed on test 10 1187 ms 3388 KB
1174291 02/12/2022 14:15:43 Le_Son PI - Đếm số nguyên tố GNU C++11 Time limit exceed on test 10 1203 ms 3396 KB
1172604 29/11/2022 15:24:57 vietnamlop8ok PI - Đếm số nguyên tố Free Pascal Time limit exceed on test 10 1187 ms 2760 KB
1169704 25/11/2022 21:50:06 sh_vinh PI - Đếm số nguyên tố GNU C++11 Accepted 109 ms 9536 KB
1169696 25/11/2022 21:40:49 thangg2006 PI - Đếm số nguyên tố GNU C++ Runtime error on test 12 234 ms 45328 KB
1169490 25/11/2022 15:50:14 luphong PI - Đếm số nguyên tố GNU C++11 Time limit exceed on test 15 1171 ms 40872 KB
1169455 25/11/2022 15:25:24 luphong PI - Đếm số nguyên tố GNU C++11 Time limit exceed on test 16 1203 ms 41564 KB
1169451 25/11/2022 15:19:24 luphong PI - Đếm số nguyên tố GNU C++11 Time limit exceed on test 15 1187 ms 41564 KB
1168996 24/11/2022 21:04:37 luphong PI - Đếm số nguyên tố GNU C++11 Time limit exceed on test 15 1203 ms 41608 KB
1168980 24/11/2022 20:55:40 luphong PI - Đếm số nguyên tố GNU C++11 Wrong answer on test 1 296 ms 79952 KB
1168978 24/11/2022 20:53:30 luphong PI - Đếm số nguyên tố GNU C++11 Wrong answer on test 1 328 ms 79952 KB
1168974 24/11/2022 20:51:27 luphong PI - Đếm số nguyên tố GNU C++11 Wrong answer on test 1 218 ms 74312 KB
1168797 24/11/2022 14:48:46 buicongthanh PI - Đếm số nguyên tố GNU C++ Time limit exceed on test 12 1203 ms 106908 KB
1168796 24/11/2022 14:48:34 buicongthanh PI - Đếm số nguyên tố GNU C++ Memory limit exceed on test 12 171 ms 155788 KB
1168795 24/11/2022 14:47:44 buicongthanh PI - Đếm số nguyên tố GNU C++ Memory limit exceed on test 12 218 ms 187796 KB
1168794 24/11/2022 14:47:22 buicongthanh PI - Đếm số nguyên tố GNU C++ Time limit exceed on test 12 1171 ms 29032 KB
1168669 24/11/2022 08:47:52 buicongthanh PI - Đếm số nguyên tố GNU C++ Time limit exceed on test 10 1171 ms 9776 KB
1168457 23/11/2022 20:07:00 phckhnh0902 PI - Đếm số nguyên tố GNU C++ Runtime error on test 12 296 ms 80208 KB
1168442 23/11/2022 19:45:33 Kisa PI - Đếm số nguyên tố GNU C++ Accepted 31 ms 1076 KB
1167601 22/11/2022 18:47:21 nhcwf PI - Đếm số nguyên tố GNU C++11 Accepted 31 ms 1080 KB
1167564 22/11/2022 17:36:23 cuong2002k PI - Đếm số nguyên tố GNU C++ Time limit exceed on test 1 1187 ms 26880 KB
1167563 22/11/2022 17:33:42 cuong2002k PI - Đếm số nguyên tố GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1167543 22/11/2022 17:05:03 Kisa PI - Đếm số nguyên tố GNU C++ Memory limit exceed on test 12 203 ms 179792 KB
1167541 22/11/2022 17:03:39 Kisa PI - Đếm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1100 KB
1167512 22/11/2022 16:23:47 chch PI - Đếm số nguyên tố Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1156 KB
1167431 22/11/2022 15:42:12 Kisa PI - Đếm số nguyên tố GNU C++ Memory limit exceed on test 12 218 ms 181864 KB
1167404 22/11/2022 15:33:51 Kisa PI - Đếm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1088 KB
1167211 22/11/2022 12:10:30 qhd PI - Đếm số nguyên tố GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
1167085 22/11/2022 00:23:50 qhd PI - Đếm số nguyên tố GNU C++11 Time limit exceed on test 12 1203 ms 2608 KB
1167000 21/11/2022 21:42:31 qhd PI - Đếm số nguyên tố GNU C++11 Runtime error on test 10 15 ms 2892 KB
1166999 21/11/2022 21:42:26 qhd PI - Đếm số nguyên tố GNU C++11 Runtime error on test 10 15 ms 2900 KB
1166985 21/11/2022 21:36:16 quanttk33 PI - Đếm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 884 KB
1166969 21/11/2022 21:30:41 quanttk33 PI - Đếm số nguyên tố GNU C++ Runtime error on test 10 31 ms 6300 KB
1166965 21/11/2022 21:29:16 quanttk33 PI - Đếm số nguyên tố GNU C++ Time limit exceed on test 10 1203 ms 12840 KB
1166960 21/11/2022 21:26:49 Kisa PI - Đếm số nguyên tố GNU C++ Time limit exceed on test 10 1203 ms 1836 KB
1166958 21/11/2022 21:26:03 quanttk33 PI - Đếm số nguyên tố GNU C++ Time limit exceed on test 10 1203 ms 12800 KB
1166955 21/11/2022 21:24:40 Kisa PI - Đếm số nguyên tố GNU C++ Time limit exceed on test 10 1187 ms 1836 KB
1166952 21/11/2022 21:19:35 Kisa PI - Đếm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1096 KB
1166949 21/11/2022 21:18:19 Kisa PI - Đếm số nguyên tố GNU C++ Memory limit exceed on test 12 218 ms 180976 KB
1166889 21/11/2022 20:20:15 tngoc2302 PI - Đếm số nguyên tố Free Pascal Accepted 250 ms 10580 KB
1166877 21/11/2022 20:03:37 thaivanqq PI - Đếm số nguyên tố GNU C++ Accepted 125 ms 41636 KB
1161414 13/11/2022 11:21:15 huyngo1603 PI - Đếm số nguyên tố GNU C++ Time limit exceed on test 15 1171 ms 2220 KB
1160901 12/11/2022 12:31:28 phuckhang123 PI - Đếm số nguyên tố GNU C++11 Memory limit exceed on test 12 109 ms 169828 KB
1156688 02/11/2022 19:12:26 ntucoder123 PI - Đếm số nguyên tố GNU C++ Time limit exceed on test 10 1203 ms 2540 KB
1155989 01/11/2022 17:10:38 huyngo1603 PI - Đếm số nguyên tố GNU C++ Time limit exceed on test 15 1187 ms 2276 KB
1153241 26/10/2022 14:46:10 rinho PI - Đếm số nguyên tố GNU C++ Memory limit exceed on test 12 109 ms 183192 KB
1153238 26/10/2022 14:30:47 Kisa PI - Đếm số nguyên tố GNU C++ Time limit exceed on test 7 1203 ms 1760 KB
1153236 26/10/2022 14:25:29 Kisa PI - Đếm số nguyên tố GNU C++ Time limit exceed on test 7 1140 ms 1760 KB
1153230 26/10/2022 13:41:47 tngoc2302 PI - Đếm số nguyên tố Free Pascal Runtime error on test 12 234 ms 12648 KB
1153229 26/10/2022 13:40:30 tngoc2302 PI - Đếm số nguyên tố Free Pascal Runtime error on test 12 421 ms 12652 KB
1153228 26/10/2022 13:39:09 tngoc2302 PI - Đếm số nguyên tố Free Pascal Runtime error on test 12 265 ms 12652 KB
1150395 19/10/2022 22:18:43 phamduchung PI - Đếm số nguyên tố Python 3 Time limit exceed on test 7 1109 ms 6884 KB
1150393 19/10/2022 22:18:12 phamduchung PI - Đếm số nguyên tố Python 3 Runtime error on test 1 46 ms 1492 KB
1150382 19/10/2022 22:01:38 phamduchung PI - Đếm số nguyên tố Python 3 Time limit exceed on test 7 1171 ms 6872 KB
1149061 17/10/2022 22:52:47 phamduchung PI - Đếm số nguyên tố Python 3 Time limit exceed on test 7 1187 ms 6924 KB
1149060 17/10/2022 22:51:48 phamduchung PI - Đếm số nguyên tố Python 3 Wrong answer on test 3 62 ms 4804 KB
1147425 14/10/2022 20:26:39 vanhaidang2008 PI - Đếm số nguyên tố GNU C++11 Time limit exceed on test 15 1187 ms 1824 KB
1147424 14/10/2022 20:25:44 vanhaidang2008 PI - Đếm số nguyên tố GNU C++11 Time limit exceed on test 15 1171 ms 1824 KB
1147422 14/10/2022 20:24:40 vanhaidang2008 PI - Đếm số nguyên tố GNU C++11 Time limit exceed on test 15 1203 ms 1816 KB
1142810 07/10/2022 16:20:57 vietnamlop8ok PI - Đếm số nguyên tố Free Pascal Time limit exceed on test 10 1171 ms 2736 KB
1139879 03/10/2022 14:58:46 hoangduongktp26b PI - Đếm số nguyên tố GNU C++ Accepted 31 ms 1024 KB
1139877 03/10/2022 14:53:08 hoangduongktp26b PI - Đếm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1060 KB
1139871 03/10/2022 14:47:06 hoangduongktp26b PI - Đếm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1072 KB
1138766 01/10/2022 19:50:03 N2H PI - Đếm số nguyên tố Free Pascal Accepted 859 ms 2796 KB
1138639 01/10/2022 15:34:19 N2H PI - Đếm số nguyên tố Free Pascal Time limit exceed on test 19 1187 ms 2796 KB
1138637 01/10/2022 15:34:03 N2H PI - Đếm số nguyên tố Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1548 KB
1138636 01/10/2022 15:31:37 N2H PI - Đếm số nguyên tố Free Pascal Time limit exceed on test 19 1187 ms 4016 KB
1138635 01/10/2022 15:30:58 N2H PI - Đếm số nguyên tố Free Pascal Wrong answer on test 1 31 ms 732 KB
Trang  [1] 2 3 ... 39 40
Back to Top