Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
1162966 15/11/2022 16:53:16 tandat MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 2592 KB
1162965 15/11/2022 16:50:49 tandat MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 872 KB
1162962 15/11/2022 16:42:55 tandat MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Time limit exceed on test 12 3062 ms 17404 KB
1162957 15/11/2022 16:30:26 tandat MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Time limit exceed on test 12 3078 ms 20864 KB
1161875 14/11/2022 08:50:34 tandat MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
1159549 09/11/2022 13:05:32 ngokhanh MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1060 KB
1156350 02/11/2022 08:22:39 tandat MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1076 KB
1155925 01/11/2022 15:19:54 tandat MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 816 KB
1155916 01/11/2022 15:06:21 tandat MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Wrong answer on test 19 2531 ms 286508 KB
1155913 01/11/2022 15:04:26 tandat MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Wrong answer on test 19 906 ms 286524 KB
1155912 01/11/2022 15:03:53 tandat MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Wrong answer on test 19 937 ms 286520 KB
1155911 01/11/2022 15:02:42 tandat MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Wrong answer on test 19 937 ms 286520 KB
1155910 01/11/2022 15:02:11 tandat MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Memory limit exceed on test 1 328 ms 565828 KB
1155908 01/11/2022 15:01:39 tandat MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Wrong answer on test 19 937 ms 260896 KB
1155907 01/11/2022 14:59:37 tandat MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Wrong answer on test 19 1000 ms 264860 KB
1155904 01/11/2022 14:58:49 tandat MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Memory limit exceed on test 1 328 ms 554152 KB
1152949 25/10/2022 16:08:35 PTHUONG MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Wrong answer on test 5 15 ms 2564 KB
1152926 25/10/2022 15:56:02 PTHUONG MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Wrong answer on test 5 15 ms 2568 KB
1138169 30/09/2022 09:33:43 ducanh2k6 MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Wrong answer on test 19 546 ms 69416 KB
1138168 30/09/2022 09:33:12 ducanh2k6 MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1138077 29/09/2022 22:35:07 ducanh2k6 MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 884 KB
1138076 29/09/2022 22:33:27 ducanh2k6 MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1138071 29/09/2022 22:32:44 ducanh2k6 MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1138070 29/09/2022 22:32:12 ducanh2k6 MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1125637 04/09/2022 10:10:26 YOASOBI MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Accepted 656 ms 132160 KB
1125635 04/09/2022 10:09:18 YOASOBI MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Wrong answer on test 19 656 ms 132160 KB
1118659 17/08/2022 12:39:21 minhhien MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Wrong answer on test 19 703 ms 86168 KB
1118658 17/08/2022 12:38:18 minhhien MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Wrong answer on test 19 671 ms 82216 KB
1118498 17/08/2022 07:34:52 BBQ MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Wrong answer on test 19 2375 ms 32232 KB
1117878 15/08/2022 22:45:57 BBQ MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Wrong answer on test 19 2281 ms 32304 KB
1117865 15/08/2022 21:48:40 BBQ MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Time limit exceed on test 11 3062 ms 18992 KB
1117858 15/08/2022 21:39:14 BBQ MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Time limit exceed on test 11 3046 ms 21212 KB
1112952 05/08/2022 21:31:17 YOASOBI MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Time limit exceed on test 14 3046 ms 26540 KB
1112672 05/08/2022 10:07:20 tandat MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Wrong answer on test 19 953 ms 264844 KB
1112670 05/08/2022 10:06:51 tandat MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Wrong answer on test 1 234 ms 253012 KB
1112669 05/08/2022 10:06:17 tandat MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Wrong answer on test 19 906 ms 264848 KB
1112668 05/08/2022 10:05:55 tandat MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
1112667 05/08/2022 10:04:24 tandat MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
1112660 05/08/2022 10:00:05 tandat MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Wrong answer on test 19 1031 ms 264848 KB
1112659 05/08/2022 09:59:29 tandat MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Wrong answer on test 1 250 ms 253012 KB
1112649 05/08/2022 09:48:52 tandat MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Wrong answer on test 1 343 ms 253048 KB
1112647 05/08/2022 09:47:59 tandat MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Wrong answer on test 1 250 ms 226316 KB
1112643 05/08/2022 09:46:12 tandat MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Wrong answer on test 19 921 ms 264844 KB
1112642 05/08/2022 09:45:28 tandat MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Wrong answer on test 19 937 ms 264844 KB
1112641 05/08/2022 09:45:08 tandat MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Memory limit exceed on test 1 296 ms 603904 KB
1112640 05/08/2022 09:44:47 tandat MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Memory limit exceed on test 1 281 ms 605464 KB
1112638 05/08/2022 09:44:29 tandat MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Memory limit exceed on test 1 343 ms 537168 KB
1112634 05/08/2022 09:43:44 tandat MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Wrong answer on test 19 687 ms 90228 KB
1112633 05/08/2022 09:43:08 tandat MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Memory limit exceed on test 1 265 ms 545196 KB
1112631 05/08/2022 09:42:47 tandat MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Memory limit exceed on test 1 312 ms 574040 KB
1112630 05/08/2022 09:42:09 tandat MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Memory limit exceed on test 1 421 ms 590284 KB
1112628 05/08/2022 09:41:47 tandat MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Memory limit exceed on test 1 406 ms 577936 KB
1112604 05/08/2022 09:23:39 tandat MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Wrong answer on test 19 2781 ms 79692 KB
1112600 05/08/2022 09:22:11 tandat MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Wrong answer on test 19 2750 ms 79684 KB
1109163 29/07/2022 15:47:56 tandat MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Wrong answer on test 19 2140 ms 79612 KB
1109162 29/07/2022 15:44:59 tandat MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Wrong answer on test 19 2109 ms 81152 KB
1109159 29/07/2022 15:41:03 tandat MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Wrong answer on test 19 2234 ms 77196 KB
1109158 29/07/2022 15:38:23 tandat MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Wrong answer on test 19 2093 ms 81156 KB
1109152 29/07/2022 15:29:48 tandat MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Wrong answer on test 19 2093 ms 81164 KB
1109122 29/07/2022 14:57:53 tandat MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Time limit exceed on test 12 3062 ms 32352 KB
1109109 29/07/2022 14:29:37 tandat MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Wrong answer on test 19 562 ms 81172 KB
1109106 29/07/2022 14:28:34 tandat MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 972 KB
1109105 29/07/2022 14:27:57 tandat MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Wrong answer on test 19 500 ms 44008 KB
1109104 29/07/2022 14:27:30 tandat MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Wrong answer on test 19 484 ms 43932 KB
1109103 29/07/2022 14:26:10 tandat MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Wrong answer on test 19 484 ms 41992 KB
1109098 29/07/2022 13:50:10 tandat MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Runtime error on test 1 46 ms 2916 KB
1109067 29/07/2022 11:18:45 tandat MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Time limit exceed on test 14 3078 ms 50476 KB
1109066 29/07/2022 11:18:18 tandat MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Runtime error on test 11 1218 ms 25508 KB
1109055 29/07/2022 10:39:30 tandat MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Time limit exceed on test 14 3031 ms 26524 KB
1109053 29/07/2022 10:38:54 tandat MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Time limit exceed on test 14 3062 ms 26104 KB
1109052 29/07/2022 10:38:34 tandat MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Runtime error on test 11 1015 ms 8468 KB
1109048 29/07/2022 10:30:06 tandat MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Time limit exceed on test 14 3062 ms 41804 KB
1109045 29/07/2022 10:29:25 tandat MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Time limit exceed on test 14 3062 ms 33992 KB
1109044 29/07/2022 10:28:39 tandat MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Wrong answer on test 11 1859 ms 13620 KB
1109043 29/07/2022 10:26:54 tandat MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Runtime error on test 11 1015 ms 8348 KB
1109042 29/07/2022 10:26:07 tandat MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Runtime error on test 11 984 ms 8348 KB
1107447 26/07/2022 18:51:10 tandat MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Time limit exceed on test 8 3062 ms 11056 KB
1107446 26/07/2022 18:50:29 tandat MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Runtime error on test 1 15 ms 2704 KB
1107445 26/07/2022 18:48:32 tandat MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Runtime error on test 1 15 ms 2704 KB
1105644 23/07/2022 16:04:47 minhhien MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Wrong answer on test 19 656 ms 78380 KB
1105642 23/07/2022 16:03:42 minhhien MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1116 KB
1105640 23/07/2022 16:02:41 minhhien MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Wrong answer on test 19 562 ms 46444 KB
1105638 23/07/2022 16:00:34 minhhien MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Wrong answer on test 19 734 ms 78356 KB
1104443 21/07/2022 13:16:45 tandat MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1112 KB
1072182 15/04/2022 22:16:44 haison MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++ Runtime error on test 1 15 ms 11016 KB
1072181 15/04/2022 22:16:17 haison MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1043817 13/02/2022 15:00:22 ntnvlog MiMaTable - Min max trên bảng số Free Pascal Accepted 2250 ms 38588 KB
1043816 13/02/2022 14:59:00 ntnvlog MiMaTable - Min max trên bảng số Free Pascal Wrong answer on test 5 15 ms 2848 KB
1022931 27/12/2021 20:31:23 htrung1105 MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Wrong answer on test 19 578 ms 46440 KB
1022798 27/12/2021 15:29:16 htrung1105 MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Wrong answer on test 19 562 ms 46440 KB
1022796 27/12/2021 15:28:18 htrung1105 MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
1022795 27/12/2021 15:24:11 htrung1105 MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Wrong answer on test 19 750 ms 82308 KB
1022794 27/12/2021 15:22:22 htrung1105 MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Wrong answer on test 19 562 ms 46440 KB
1022793 27/12/2021 15:21:05 htrung1105 MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Wrong answer on test 19 656 ms 82312 KB
1022792 27/12/2021 15:19:59 htrung1105 MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Wrong answer on test 19 578 ms 46376 KB
1022783 27/12/2021 15:11:41 htrung1105 MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Accepted 687 ms 82244 KB
1022780 27/12/2021 15:10:52 htrung1105 MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1100 KB
1022708 27/12/2021 13:35:29 htrung1105 MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
1019224 20/12/2021 18:02:05 hvl MiMaTable - Min max trên bảng số Free Pascal Accepted 2500 ms 21508 KB
1003813 14/11/2021 08:59:38 gold25kquality MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++ Runtime error on test 1 0 ms 2788 KB
Trang  [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Back to Top