Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
1174848 03/12/2022 15:06:09 cbl09_tkhoi BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 78 ms 2660 KB
1174847 03/12/2022 15:05:54 cbl09_tkhoi BW - Nối điểm GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
1174843 03/12/2022 15:02:36 cbl09_tkhoi BW - Nối điểm GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1152 KB
1174695 03/12/2022 08:19:55 cbl09_tkhoi BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 93 ms 2564 KB
1173628 01/12/2022 09:18:30 49minhquan BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 78 ms 3752 KB
1169011 24/11/2022 21:21:53 sansiro BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 109 ms 25044 KB
1169010 24/11/2022 21:21:11 tranduc22 BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 109 ms 25348 KB
1165669 20/11/2022 19:44:31 tranduc22 BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 93 ms 25352 KB
1165668 20/11/2022 19:43:49 tranduc22 BW - Nối điểm GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1084 KB
1165658 20/11/2022 19:36:10 tranduc22 BW - Nối điểm GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1096 KB
1164446 18/11/2022 20:03:14 Lenguyenhieuan BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 62 ms 1852 KB
1164392 18/11/2022 16:54:22 trungnguyenlak2003 BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 265 ms 2512 KB
1158842 07/11/2022 22:40:00 thongtl123 BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 203 ms 3220 KB
1154864 30/10/2022 11:15:32 Lenguyenhieuan BW - Nối điểm GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 876 KB
1154840 30/10/2022 10:31:33 Lenguyenhieuan BW - Nối điểm GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1036 KB
1154835 30/10/2022 10:26:58 Lenguyenhieuan BW - Nối điểm GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1036 KB
1154370 29/10/2022 08:39:45 hoangduongktp26b BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 296 ms 4068 KB
1151904 22/10/2022 23:07:07 tudzvl BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 93 ms 2548 KB
1151902 22/10/2022 22:57:36 tudzvl BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 281 ms 3408 KB
1147745 15/10/2022 15:31:42 thantinhyeu0979 BW - Nối điểm GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 836 KB
1137705 29/09/2022 07:51:14 hoang8a1 BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 265 ms 12864 KB
1137704 29/09/2022 07:49:43 hoang8a1 BW - Nối điểm GNU C++ Time limit exceed on test 7 1093 ms 14380 KB
1137201 28/09/2022 11:27:34 Tbinh BW - Nối điểm GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1032 KB
1137200 28/09/2022 11:27:04 Tbinh BW - Nối điểm GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1068 KB
1137199 28/09/2022 11:23:18 trantungduong BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 296 ms 16688 KB
1135177 23/09/2022 19:25:04 NguyenPhucThang BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 78 ms 2544 KB
1135174 23/09/2022 19:24:00 NguyenPhucThang BW - Nối điểm GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
1133519 20/09/2022 14:16:44 tien14042006 BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 78 ms 3340 KB
1133516 20/09/2022 14:10:26 toitenhao BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 93 ms 1940 KB
1133509 20/09/2022 13:57:01 UnKnOwN2xxx BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 78 ms 3340 KB
1130055 15/09/2022 14:56:29 duyanh19256 BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 93 ms 1964 KB
1125790 04/09/2022 22:06:14 nghiacyb BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 218 ms 4092 KB
1120588 21/08/2022 20:55:55 manhtuan22007 BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 265 ms 3144 KB
1119984 20/08/2022 06:19:01 ThaiTrieuNam BW - Nối điểm Free Pascal Accepted 93 ms 3492 KB
1119983 20/08/2022 06:18:47 ThaiTrieuNam BW - Nối điểm Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
1119982 20/08/2022 06:18:17 ThaiTrieuNam BW - Nối điểm Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
1118111 16/08/2022 14:40:11 trantrunghau03042006 BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 93 ms 2592 KB
1117862 15/08/2022 21:42:15 hungphong1035 BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 93 ms 2612 KB
1116930 13/08/2022 14:07:36 BBQ BW - Nối điểm GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1132 KB
1115940 11/08/2022 10:24:22 phuxtrohhg BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 93 ms 1892 KB
1114338 08/08/2022 13:30:17 gift4you4143 BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 78 ms 1932 KB
1110947 02/08/2022 16:10:37 anhkhoavu2007 BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 93 ms 2620 KB
1110946 02/08/2022 16:00:12 Tài_Nguyễn BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 78 ms 2624 KB
1110944 02/08/2022 15:55:04 Tài_Nguyễn BW - Nối điểm GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 844 KB
1110906 02/08/2022 15:00:11 TaoCanCaSever BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 406 ms 8788 KB
1110902 02/08/2022 14:53:53 TaoCanCaSever BW - Nối điểm GNU C++ Time limit exceed on test 1 1078 ms 2556 KB
1110901 02/08/2022 14:52:33 TaoCanCaSever BW - Nối điểm GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1108706 28/07/2022 16:52:50 TaoCanCaSever BW - Nối điểm GNU C++ Runtime error on test 2 0 ms 2748 KB
1108606 28/07/2022 14:18:01 tinnhiemnn BW - Nối điểm GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1044 KB
1103571 20/07/2022 04:55:48 Fonekedokato BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 281 ms 3252 KB
1103570 20/07/2022 04:54:31 Fonekedokato BW - Nối điểm GNU C++11 Wrong answer on test 5 15 ms 1900 KB
1103569 20/07/2022 04:54:07 Fonekedokato BW - Nối điểm GNU C++11 Wrong answer on test 5 0 ms 1900 KB
1103568 20/07/2022 04:51:19 Fonekedokato BW - Nối điểm GNU C++11 Wrong answer on test 5 15 ms 1900 KB
1100894 12/07/2022 17:00:00 hoangthien BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 234 ms 4044 KB
1100891 12/07/2022 16:54:52 nggbao BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 281 ms 5596 KB
1100890 12/07/2022 16:51:50 nggbao BW - Nối điểm GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 904 KB
1093590 25/06/2022 12:34:49 ThanhToLaTuiDay BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 281 ms 6084 KB
1093589 25/06/2022 12:34:13 ThanhToLaTuiDay BW - Nối điểm GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 856 KB
1093181 24/06/2022 12:45:22 TaoCanCaSever BW - Nối điểm GNU C++ Time limit exceed on test 7 1093 ms 9464 KB
1093164 24/06/2022 10:14:34 TaoCanCaSever BW - Nối điểm GNU C++ Time limit exceed on test 7 1015 ms 8852 KB
1092943 23/06/2022 18:57:05 TaoCanCaSever BW - Nối điểm GNU C++ Runtime error on test 2 15 ms 2692 KB
1092787 23/06/2022 12:31:07 danhdz102 BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 281 ms 5476 KB
1087011 06/06/2022 21:00:49 manhlinhktp27 BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 281 ms 2612 KB
1086444 04/06/2022 19:01:22 quy991099 BW - Nối điểm GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1072 KB
1086112 03/06/2022 12:22:38 nguyenvantienanh BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 296 ms 3260 KB
1085846 02/06/2022 15:40:18 nguyenxuanchungd4 BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 281 ms 5556 KB
1085844 02/06/2022 15:35:02 nguyenxuanchungd4 BW - Nối điểm GNU C++ Runtime error on test 7 125 ms 3320 KB
1085839 02/06/2022 15:26:47 nguyenxuanchungd4 BW - Nối điểm GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 3288 KB
1085837 02/06/2022 15:25:24 nguyenxuanchungd4 BW - Nối điểm GNU C++ Runtime error on test 7 140 ms 3320 KB
1085831 02/06/2022 15:12:33 ntd BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 296 ms 5552 KB
1085826 02/06/2022 15:07:22 nguyenxuanchungd4 BW - Nối điểm GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1052 KB
1085823 02/06/2022 15:04:37 nguyeminhthienk64 BW - Nối điểm GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1064 KB
1085821 02/06/2022 15:00:21 thantinhyeu0979 BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 78 ms 3436 KB
1085820 02/06/2022 14:58:52 htnhvhq BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 281 ms 5548 KB
1085819 02/06/2022 14:55:33 aduno BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 281 ms 5548 KB
1085813 02/06/2022 14:46:25 aduno BW - Nối điểm GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 2504 KB
1085420 01/06/2022 09:36:49 honghamta BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 296 ms 5536 KB
1083077 23/05/2022 14:57:20 baohan0509 BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 281 ms 4072 KB
1081362 18/05/2022 11:06:02 huynhchiton981 BW - Nối điểm GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
1075758 30/04/2022 17:09:24 phongkieu31 BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 62 ms 1932 KB
1067707 31/03/2022 07:48:58 Dam595 BW - Nối điểm GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1140 KB
1067637 30/03/2022 17:41:41 dellbt BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 218 ms 5632 KB
1067634 30/03/2022 17:04:40 NMD BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 296 ms 3452 KB
1067633 30/03/2022 17:03:04 thunopro BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 265 ms 3228 KB
1067632 30/03/2022 17:01:08 thunopro BW - Nối điểm GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1104 KB
1067631 30/03/2022 16:58:40 thunopro BW - Nối điểm GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 900 KB
1067623 30/03/2022 16:26:46 774Hoaa BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 93 ms 2600 KB
1067620 30/03/2022 16:14:35 774Hoaa BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 93 ms 2600 KB
1062996 20/03/2022 16:34:52 YugiHacker BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 78 ms 1940 KB
1054901 06/03/2022 16:42:12 YugiKayo BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 234 ms 4124 KB
1054751 06/03/2022 14:06:57 ngokhanh BW - Nối điểm GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 888 KB
1054748 06/03/2022 14:04:10 ngokhanh BW - Nối điểm GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 888 KB
1054561 06/03/2022 10:23:35 ngoctu9576 BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 265 ms 4092 KB
1051469 28/02/2022 22:49:08 phuong000chv BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 187 ms 12784 KB
1042065 08/02/2022 23:14:02 minhngo122 BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 484 ms 13568 KB
1042061 08/02/2022 22:59:38 minhngo122 BW - Nối điểm GNU C++11 Wrong answer on test 7 203 ms 5676 KB
1040844 06/02/2022 21:31:30 lethienquan28052006 BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 62 ms 1940 KB
1035684 20/01/2022 09:05:23 thaophuong123 BW - Nối điểm Free Pascal Runtime error on test 7 46 ms 4048 KB
1035683 20/01/2022 09:04:57 thaophuong123 BW - Nối điểm Free Pascal Time limit exceed on test 7 1093 ms 3844 KB
1034827 18/01/2022 21:06:01 thaophuong123 BW - Nối điểm Free Pascal Wrong answer on test 1 31 ms 2188 KB
Trang  [1] 2 3 ... 13 14
Back to Top